LANGT KLAPBORD - HØJDE JUSTERBAR 183x76 CM

Hydrologisk Højdemodel og
kortservices
Klimatilpasning og anvendelse af den hydrologiske højdemodel,
metoder og analyser
Agenda
• Hydrologiske højdemodel &Tilpasningslaget
• Hvilke analysemetoder bruger man til at lave
oversvømmelsesberegninger?
• Kortlægning af risiko, metoder og analyser
• Hvordan kan korttjenester benyttes strategisk og
målrettet til at imødekomme vand-relaterede
udfordringer?
• Hvilke aktører er korttjenesterne særligt
relevante for?
2
Hydrologisk højdemodel og Tilpasningslaget
• Blue spot og hav på land laves på en hydrologisk højdemodel
• Hydrologisk tilpasset højdemodel er der passage for vand
3
Tilpasningslaget
• Tilpasningslaget er alle de steder hvor der skal ”skæres” i
Højde modellen for at vandet kan flyde.
• De elementer der, som indgår i tilpasningslaget er defineret
4
Tilpasningslaget
5
Kommunehøring om rettelser til
tilpasningslager
• Høring fra den 18. juli til den 19. august
• Hvorfor?
• Ny indkøbt hydrologisk højdemodel med fulde rettigheder
• Data kan frigives i fuld opløsning 1.6m
• Indkøb af rettelser fra COWI og NIRAS, der nu kan vises og
tilføjes rettelser til
• Landsdækkende bluespot beregnet med indkøbte rettelser i
høring til den 19. august
• Fra den 19. august til 9. september skal indberetninger
beregnes og gøres klar til brug
6
Hydrologisk højdemodel 9. september for alle!
• Via Kortforsyningen: WMS:dhym
• Via FTP
• dtm_rain (sluser er åbne)
• Dtm_rain
• dtm_rain_hillshade
• Dtm_searise
• dtm_searise (sluser er lukkede)
• Tilpasningslaget (i u-
• dtm_searise_hillshade
reduceret form).
• bluespot_max
• Et landsdækkende ensartede kortgrundlag, vigtigt at der
arbejdes tværkommunalt/indenfor vandoplande. Hvilket vi
ligger op til at klimatilpasningsplanerne skal.
• En fri model giver bedre mulighed for konkurrence (mellem
konsulenterne, og dermed bedre priser) og innovation.
• Indkøb af en ny højdemodel i udbud, der gør at den samlede
hydrologiske højdemodel, får en endnu bedre kvalitet.
7
8
Metoder:
Eks. Oversvømmelsesdirektivet. Trin 2
• For de udpegede områder udarbejdes:
– Kort over faren for oversvømmelser med stor, middel og
ringe sandsynlighed
• vanddybde eller vandstand,
• Oversvømmelsesgrad,
• strømhastighed eller relevante vandmængder.
– Kort over risikoen for oversvømmelser og den potentielle
indvirkning udtrykt i:
• Anslået antal indbyggere, der potentielt bliver berørt
• Arten af økonomisk aktivitet i det område, som potentielt bliver berørt
• Anlæg der vil kunne forårsage forureningsuheld i tilfælde af oversvømmelse,
og potentielt berørte beskyttede områder
• Andre oplysninger der findes relevante
– Kortene skal være udarbejdet senest den 22.
december 2013
Trin 3, Risikostyringsplaner for oversvømmelser
9
Odense
• Kortlægning af skadesomfang
• Ejendomsværdi (SVUR)
• 100 års vandstand odense
å og odense fjord
10
Ekstrem regn 15 aug. 2010 og bluespot
11
Blue spot og volumen
Slusen og opstemningen ved Frederiksdal
123.736.900 m3
12
Avanceret
Oversvømmelseskortlægning
 Analysere hvordan regnvand samles i terrænlavninger
 Lavningsvandopland bidrager med vand til lavning
 Lavning fyldes og bidrager med vand til nedstrømslavninger
Vandoplandsareal
Vandoplandsareal
Volumen
VolumeN
Skybrydskort:
 Millimeter regn påkrævet for at oversvømme en given celle
 Eventbaseret: kortlægge 10,20,30,…,100 års hændelse
13/14
Flow akkumulation,
koncentratration af nedbør
• Fjernelse af huller
• Beregne retning
• Antal celler der er opstrøms
14
Hav på Land
• Beregning af vandets vej ind over højdemodellen
Nul forhindring
Forhindring
CostDistance = 0
CostDistance = 1
Lavning beskyttet af
barriere/forhindring
Kilde kyst/vandløb
15
Å på Land
Vandløbsmidte
højde flyttet
vinkelret ud på
højdemodellen
Vandløbsmidte
højde
Længdeprofil
Vandløbskant
Odense Å
3000
2500
højde
2000
1500
1000
500
0
0
10000
20000
30000
afstand
40000
50000
16
Dynamiske oversvømmelses beregninger
Kystdirektoratet
Klimatilpasningsdata
18
Kommuner der bruger forsikringsskadedata
Kommuner, der har indgået aftale med Forsikring og Pension om brug af
forsikringsskadedata
De 70 kommuner, der er med udgør 76,6 pct. af hele Danmarks befolkning
19
Klimaværktøjer og borgerrettet kommunikation
Hvilke
varslingssystemer bør
kommunerne og deres
borgere have adgang
til?
En mulighed er:
Husets vejralarm
Side 20
14. november 2013
Forsikring & Pension
Copyright
20
Side 21
14-11-2013
Forsikring & Pension
Copyrigt
21
www.forsikringsvejret.dk
Side 22
14. november 2013
22
Delaftale 3
Fælles grunddata for vandforvaltning og
klimatilpasning
23
Hovedleverancer
i henhold til grundataprogrammets delaftale 3
1. Kommunerne og Miljøministeriet etablerer og forvalter i
fællesskab et landsdækkende fællesoffentligt grunddatasæt for
vandløb
2. Miljøministeriet etablerer en service, som giver myndighederne
adgang til løbende at vedligeholde grunddata om vandløb
3. Grunddatasættet for vandløb distribueres via datafordeleren
4. Forslag til hvordan eksisterende lovgivning på
vandløbsområdet kan justeres, så grunddatasættet for vandløb
lægges til grund for effektiv forvaltning af vandløb på alle
relevante områder
5. Forslag til en fællesoffentlig hydrologisk højdemodel baseret på
bl.a. grunddatasættet for vandløb.
24
Ian Berg Sonne
Specialkonsulent
Anvendelse – Land og By
Dir tlf.: (+45) 72 54 86 75
Mobil: (+45) 25 52 85 79
[email protected]
Aalborg
Niels Bohrs Vej 30
DK - 9220 Aalborg Øst
Tlf.: (+45) 72 54 50 00
www.gst.dk
Tak for opmærksomheden
25