miljørapport for vindmøller ved Ø. Linderup

Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
Real Estate Guard
1. november 2010
10.
20.
30.
40.
Real Estate Guard
Real Estate Guard
Vilkår for Real Estate Guard
Ikrafttrædelse
100.
Bygningsforsikring
200.
Sikrede
300.
Bygningsbrandforsikring
310.
Forsikrede genstande
320.
Forsikringsværdi/
Forsikringssum
800.
Huslejetabsforsikring
810.
Hvilke tab dækkes
900.
Svampeskadeforsikring
910.
Forsikringens dækningsomfang
920.
Forsikringen dækker ikke
Erstatningsbegrænsning
330.
Forsikringens omfang
930.
340.
Forsikringen dækker endvidere
1000.
Insektskadeforsikring
350.
Undtagelser
1010.
Forsikringens dækningsomfang
360.
Selvrisiko
1020.
Forsikringen dækker ikke
400.
Forsikring mod Anden
Bygningsbeskadigelse
1030.
Erstatningsbegrænsning
1100.
410.
Forsikrede genstande
Udvidet
rørskadeforsikring
420.
Forsikringsværdi/
Forsikringssum
1110.
Forsikringen dækker
430.
Genstande forsikringen ikke
dækker
1120.
Forsikringen omfatter
følgende installationer
440.
Forsikringens omfang
1130.
Forsikringen dækker ikke
1140.
Erstatningsbegrænsning
500.
Restværdiforsikring
510.
Dækningsområde
1150.
1160.
Selvrisikobestemmelser
Andre betingelser
520.
Forsikringens omfang
1200.
Glasforsikring
600.
Jordskadeforsikring
1210.
Hvilke genstande dækkes
610.
Dækningsområde
1220.
Hvilke skader erstattes
620.
Forsikringens omfang
1230.
Forsikringen dækker ikke
630.
Forsikringen dækker ikke
1240.
Skadeopgørelse
700.
Kortslutningsforsikring
1250.
Erstatningsbegrænsning
710.
Forsikringens omfang
1300.
Kummeforsikring
720.
Forsikringen dækker ikke
1310.
Hvilke genstande dækkes
730.
Skadeopgørelse
1320.
Hvilke skader erstattes
Erstatningsbegrænsning
1330.
Forsikringen dækker ikke
1340.
Skadeopgørelse
1350.
Erstatningsbegrænsning
740.
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
1400.
1410.
1420.
1430.
Skadeopgørelse for
nyværdiforsikring
Erstatningens fastsættelse
Forladte bygninger
Bygninger bestemt for
nedrivning
1440.
Erstatningens udbetaling
1450.
Følgeudgifter
1460.
Selvrisiko
1500.
Skadeopgørelse for
dagsværdi-forsikring
1510.
Erstatningens fastsættelse
1520.
Forladte bygninger
1530.
Bygninger bestemt for
nedrivning
1540.
Erstatningens udbetaling
1550.
Følgeudgifter
1560.
Selvrisiko
1600.
1610.
1620.
1630.
1640.
1650.
1660.
Fælles betingelser
Forsikringen dækker ikke
Præmiens betaling
Indeksregulering
Risikoforandring
Eftersyn af bygningerne
Forsikringens varighed –
Opsigelse
Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif
Forhold i skadetilfælde
Skadeanmeldelse
Dobbeltforsikring
Voldgift
Lovgivning
1670.
1680.
1690.
1700.
1710.
1720.
1800.
1810.
1820.
1830.
1840.
1850.
1860.
1870.
1880.
1900.
Særlige Udvidede
Betingelser,
s. 27
2000.
Erhvervs- og
Produktansvarsforsikring,
s. 47
3000.
Arbejdsskadeforsikring,
s. 57
4000.
Bestyrelsesansvars
Forsikring,
s. 60
5000.
Kollektiv UlykkesForsikring,
s. 63
6000.
Motorkøretøjsforsikring,
s. 72
Definitioner
Mangelfuld vedligeholdelse
Forøgede byggeudgifter
(lovliggørelse)
Murede hegn
Indbrudstyveri
Hærværk
Kortslutning
Voldsomt skybrud
Voldsomt tøbrud
2
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
10.
Real Estate Guard
20.
Kombineret produkt:
Der tilbydes forsikringsdækning for følgende risici:
Bygningsforsikring inkl. særlige udvidede betingelser
Erhvervs- og Produktansvarsforsikring
Arbejdsskadeforsikring
Bestyrelsesansvarsforsikring
Kollektiv ulykkesforsikring
Motorkøretøjsforsikring
30.
Vilkår for kombineret produkt:
De i pkt. 20 nævnte forsikringsprodukter tilbydes udelukkende som tilvalg til
bygningsforsikring, og når bygningsforsikring træder ikraft på nærværende
betingelsessæt, benævnt ”Real Estate Guard”, og i øvrigt udelukkende hvor den
forsikrede risiko er ”andel eller ejerboligforening”.
40.
Ikrafttrædelse:
Hovedforfald for de i pkt. 20. nævnte forsikringer skal følge hovedforfald på
bygningsforsikringen tegnet på betingelserne ”Real Estate Guard”.
3
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
Almindelige betingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler
100.
Bygningsforsikring - Dækninger og udvidelser omfattet af
forsikringen
110.
Forsikringen omfatter alene de dækninger og udvidelser, der er anført i certifikatet.
120.
Dækninger og udvidelser, der ikke fremgår af certifikatet, er ikke gældende for
forsikringen.
130.
Summer under bygningsforsikringen og Særlige Udvidede Betingelser under
bygningsforsikringen dækker adskilte afdelinger/litra/bygninger som var
forsikringen tegnet for den ene.
Er der sket beskadigelse ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder
summerne for hver af disse, selvom beskadigelserne sker, opdages og/eller udbedres
ved samme lejlighed.
200.
Sikrede
210.
Forsikringen dækker forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af det
forsikrede.
300.
Bygningsbrandforsikring
310.
Forsikrede genstande:
311.
Forsikringen omfatter de bygninger, der tilhører forsikringstageren, og som på
indtegningstidspunktet er beliggende på det/de forsikringssteder, der er nævnt i
policen.
312.
Nybygninger, tilbygninger, værdiforøgende ombygning og åbning af klimaskærm er
hverken under opførelse eller i færdig stand dækket, medmindre dette er bekræftet af
selskabet.
312.1
Ved værdiforøgende ombygning forstås, at ejendommens kvadratmeterpris
forøges som følge af ombygning.
312.2
Ved klimaskærm forstås den ydre overflade af en bygning, dvs. tag,
ydervægge, vinduer, døre, porte og terrændæk.
313.
Medmindre andet er nævnt i policen, forudsættes de forsikrede bygninger at være
opført helt eller i væsentlig grad af mur og forsynet med hårdt tag.
314.
Uden særskilt tilkendegivelse er følgende dækket af forsikringen, hvis det enten
tilhører forsikringstageren, eller forsikringstageren bærer risikoen for dets hændelige
undergang, og de pågældende genstande ikke er dækket ved anden forsikring:
4
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
314.1
Bygningsfundamenter, dog ikke pilotering, indtil en dybde af 1 meter under
jordlinje eller under kældergulv.
314.2
Fast el-installationer, herunder:
314.3
314.2.1
Stikledninger og hovedtavler,
314.2.2
kraftinstallationer frem til styretavle respektive motorværn,
314.2.3
lysinstallationer, herunder faste armaturer, men ikke rør, pærer,
lysreklamer og lysskilte.
Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele, nedgravede, murede og støbte
bassiner og faste installationer af sædvanlig, men ikke erhvervsmæssig
karakter, herunder:
314.3.1
Gas og vandinstallationer,
314.3.2
rumtemperatur- og rumventilationsanlæg,
314.3.3
elevatorer, sanitets- og kloakanlæg,
314.3.4
vaskeanlæg og hårde hvidevarer.
314.4
Gulvbelægning, herunder tæpper, der er limet fast til et underlag eller er lagt
på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv.
314.5
Anlæg og/eller materiel til brandmæssig sikring af bygningen eller afsnit
deraf, samt beredskabsmateriel, der hører til bygningen.
314.6
Flagstænger, antenner til ikke erhvervsmæssigt brug, gårdbelægning,
grundvandspumper, hegn (ikke levende), tårn- og facadeure.
314.7
Vægmalerier, relieffer og øvrig udvendig udsmykning på bygningen, dog kun
med den håndværksmæssige værdi – dog maksimalt med indtil kr.
1.000.000.
314.8
Andet sædvanlig tilbehør og materialer, der udelukkende anvendes til
pasning og vedligeholdelse af ejendommen, dog maksimalt med indtil kr.
250.000.
314.9
Haveanlæg, i det omfang forsikringstageren ikke kan kræve udgiften dækket
af det offentlige.
314.9.1
Udgifter til retablering af haveanlæg godtgøres med indtil kr.
250.000.
314.9.2
For beplantning erstattes alene udgifter til nyplantning. Det vil, for
buske og træer sige, ikke over 4 år gamle planter.
314.9.3
Erstatning bortfalder, såfremt retablering ikke finder sted.
320.
Forsikringsværdi/forsikringssum:
321.
De forsikrede bygninger er dækket for deres værdi som nye, med mindre andet er
anført i policen, jf. dog reglerne anført i afsnittet om skadeopgørelse.
330.
Forsikringens omfang:
5
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
331.
Forsikringen dækker direkte skader, som påføres de forsikrede genstande i
forsikringsperioden, ved:
331.1
Brand (ildsvåde)
331.2
Lynnedslag, herunder overspænding/induktion eller andre elektriske
fænomener, når lynet er slået ned direkte i de forsikrede eller i de bygninger,
hvor de forsikrede genstande beror.
331.3
Eksplosion, hvorved forstås en momentant forløbende kemisk proces, ved
hvilken der udvikles stærk varme og indtræffer en voldsom
rumfangsforøgelse af reagerende stoffer.
331.4
Sprængning af dampkedler og autoklaver, hvorved der sker en pludselig og
utilsigtet udligning af forskelligt lufttryk i og uden for genstanden.
331.5
Nedstyrtning af luftfartøj eller af nedfaldende genstande derfra.
331.6
Tørkogning af kedler der udelukkende anvendes til rumopvarmning af
beboelses- og kontorbygninger, samt kedler, når sådanne kedler helt eller
delvist anvendes til rumopvarmning.
331.7
Pludseligt opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til
rumopvarmning.
340.
Forsikringen dækker endvidere:
341.
Skadebegrænsning:
341.1
342.
Bortkomst:
342.1
343.
Skade, der i forbindelse med en forsikringsbegivenhed påføres de forsikrede
genstande ved slukning, nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for
at forebygge eller begrænse de under forsikringen dækkede begivenheder.
Forsikrede genstande, der bortkommer under en forsikringsbegivenhed.
Anvendlige rester:
343.1
Såfremt offentlig myndigheders krav, der er stillet før skadetidspunktet, er til
hinder for genopførelse af den beskadigede bygning, og dispensation ikke
har kunne opnås, erstattes tillige anvendelige rester.
343.2
Det er en betingelse for erstatningen, at skadeprocenten overstiger 50,
forstået som forholdet mellem nyværdien af det beskadigede og nyværdien af
den forsikrede bygning.
343.3
Ved beregning af skadeprocenten medtages ikke meromkostninger ved
nedrivning og oprydning.
343.4
Eventuelt fradrag for værdiforringelse sker i henhold til reglerne anført i
afsnittet om skadeopgørelse.
350.
Undtagelser:
351.
Forsikringen dækker ikke:
351.1
Skade, der ikke kan anses som brand, f.eks. svidning, forkulning,
overophedning og smeltning.
6
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
351.2
Sønderrivning af dampkedler og autoklaver af andre årsager end anført
under pkt. 331.4, såsom materialesvigt eller indvirkning af centrifugalkraft,
væsketryk eller istryk.
351.3
Nedstyrtning af luftfartøj eller genstande derfra, når skaden er forårsaget af
medførte sprængstoffer.
351.4
Skade på andet sædvanligt tilbehør og materiel, der udelukkende anvendes
til pasning og vedligeholdelse af ejendommen, der forsætligt udsættes for ild
eller varme i forbindelse med opvarmning, kogning, strygning, tørring,
røgning eller lignende og derved kommer i brand eller beskadiges.
360.
Selvrisiko:
361.
Særlig selvrisiko for brandskader, der skyldes varmt arbejde.
361.1
Ved enhver brand- og eksplosionsskade gælder en selvrisiko på 10%, dog
mindst kr. 25.000 og højst kr. 100.000.
361.2
Den anførte selvrisiko vil dog ikke blive gjort gældende af selskabet, såfremt
sikrede kan godtgøre:
361.2.1
at skaden ikke er sket som følge af ”varmt arbejde” (tagdækning,
vinkelslibning, metalforarbejdning m.v.), jf. Dansk Brandteknisk
Instituts ”Brandteknisk Vejledning nr. 10, del 1 til 3, på en af
forsikringen omfattet genstande, eller
361.2.2
at skaden ikke skyldes, at sikrede ikke har fulgt Brandteknisk
Vejledning nr. 10.
361.2.3
Der kan ikke ved anden aftale tegnes forsikring for den ovenfor
nævnte selvrisiko.
362.
Ved enhver forsikringsbegivenhed, bærer sikrede dog minimum den i policen nævnte
selvrisiko.
400.
Forsikring mod Anden Bygningsbeskadigelse
410.
Forsikrede genstande:
411.
Forsikringen omfatter de bygninger, der tilhører forsikringstageren, og som på
indtegningstidspunktet er beliggende på det/de forsikringssteder, der er nævnt i
policen.
412.
Nybygninger, tilbygninger, værdiforøgende ombygning og åbning af klimaskærm er
hverken under opførelse eller i færdig stand dækket, medmindre dette er bekræftet af
selskabet.
412.1
Ved værdiforøgende ombygning forstås, at ejendommens kvadratmeterpris
forøges som følge af ombygningen.
412.2
Ved klimaskærm forstås den ydre overflade af en bygning, dvs. tag,
ydervægge, vinduer, døre, porte og terrændæk.
For Pkt 412 henvises dog til Særlige Udvidede Betingelser samt Klausuler til Real
estate Guard.
7
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
413.
Uden særskilt tilkendegivelse er følgende dækket af forsikringen, hvis det enten
tilhører forsikringstageren, eller forsikringstageren bærer risikoen for dets hændelige
undergang, og de pågældende genstande ikke er dækket ved anden forsikring:
413.1
413.2
Faste el-installationer, herunder:
413.1.1
Stikledninger og hovedtavler,
413.1.2
Kraftinstallationer frem til styretavle respektive motorværn,
413.1.3
Lysinstallationer, herunder faste amaturer,
Fast bygningstilbehør, faste bygningsdele, nedgravede, murede og støbte
bassiner og faste installationer af sædvanlig, herunder:
413.2.1
Gas- og vandinstallationer,
413.2.2
rumtemperatur- og rumventilationsanlæg,
413.2.3
elevatorer, sanitets- og kloakanlæg,
413.2.4
vaskeanlæg og hårde hvidevarer,
413.2.5
tagplader af erstatningsmateriale for glas, herunder uoplukkelige
ovenlys.
413.3
Gulvbelægning, herunder tæpper, der er limet fast til et underlag eller er lagt
på et underlag, der ikke kan betragtes som færdigt gulv.
413.4
Anlæg og/eller materiel til brandmæssig sikring af bygningen eller afsnit
deraf, samt beredskabsmateriel, der hører til bygningen.
413.5
Flagstænger og murede hegn.
413.6
Antenner til ikke erhvervsmæssigt brug, vægmalerier, relieffer og øvrig
udvendig udsmykning på bygning, for deres håndværksmæssige værdi – dog
maksimalt med indtil kr. 1.000.000.
413.7
Haveanlæg mod skade, der er en følge af en af forsikringen omfattet
bygningsbeskadigelse, og alene i det omfang forsikringstageren ikke kan
kræve udgiften dækket af det offentlige.
413.7.1
Udgiften til retablering af haveanlæg godtgøres med indtil kr.
250.000.
413.7.2
For beplantning erstattes alene udgiften til nyplantning. Det vil, for
buske og træer sige, ikke over 4 år gamle planter.
413.7.3
Erstatning bortfalder, såfremt retablering ikke finder sted.
420.
Forsikringsværdi/forsikringssum:
421.
De forsikrede bygninger er dækket for deres værdi som nye, med mindre andet er
anført i policen, jf. dog reglerne anført i afsnittet om skadeopgørelse.
430.
Genstande forsikringen ikke dækker:
431.
Bygningskonstruktioner, der ikke er opført på nedgravede betonblokke, muret eller
støbt fundament.
8
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
431.1
I Grønland omfattes dog bygninger, der er opført på stolpefundament
forankret i fjeld efter bygningsreglementets bestemmelser.
432.
Drivhuse, skure, boblehaller, lysthuse, halvtage, baldakiner og overdækning. Dog
ydes vand og branddækning for disse.
433.
Tildækning/overdækning af nedgravede, murede og støbte bassiner.
434.
Glas eller ruder af andet materiale.
435.
Markiser, solafskærmning, skilte, anlæg og installationer til udnyttelse af vedvarende
energikilder, herunder solfangeranlæg, jordvarmeanlæg og vindmøller. Dog ydes
vand og branddækning for disse installationer. Der ydes ingen dækning for
vindmøller.
436.
Elpærer, elrør, lysreklamer, lysskilte og projektøranlæg.
440.
Forsikringens omfang:
441.
Forsikringen dækker direkte skade, som påføres de forsikrede genstande i
forsikringsperioden, ved:
441.1
Tilfældig udstrømning af vand, olie og kølevæske fra røranlæg og
dertil knyttede installationer, herunder køle- og fryseanlæg og arkvarier,
men ikke
441.2
441.1.1
skade opstået under påfyldning af eller aftapning af olietank, køleog fryseanlæg og akvarier,
441.1.2
skade forårsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand, ved
vand fra tagrender og disses nedløsbsrør, med mindre der er tale
om sky/ tøbrud.
441.1.3
Vandskade som følge af frostskade i uopvarmede lokaler, der ikke
er udlejde, medmindre skaden tilfældigt svigtende varmeforsyning.
Udsivning af vand og olie fra skjulte vand-, varme og
sanitetsinstallationer,
men ikke
441.3
441.2.1
Udgifter til reparation af røranlæg, herunder tærede rør, hermed
forbundne udgifter til konstatering af skaden, reparation og
retablering af ubeskadigede bygningsdele, med mindre der er tale
om sky/tøbrud.
441.2.2
Skade forårsaget ved opstigning af grundvand eller kloakvand, ved
vand fra tagrender og disses nedløbsrør, med mindre der er tale om
sky/tøbrud.
441.2.3
Vandskade som følge af frostskade i uopvarmede lokaler, der ikke
er udlejede, medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende
varmeforsyning.
Vand, der som følge af voldsomt skybrud eller voldsomt tøbrud
ikke kan få normalt afløb gennem korrekt dimensionerede afløbsledninger
og derfor oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem
afløbsledningerne,
9
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
men ikke
441.4
441.3.1
Skade forårsaget ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller
vandløb,
441.3.2
Skade som følge af nedbør, som trænger igennem utætheder og
åbninger, der ikke er en umiddelbar følge af stormskade på
bygningen.
Frostsprængning af:
441.4.1. Røranlæg, der tilfører bygningen vand, herunder
vandstikledningen fra forsyningsledningen i vejen, hvis
reparationer heraf påhviler ejendommens ejer,
441.4.2 Røranlæg, der indgår i bygningens indvendige vand- og
sanitetsinstallationer,
441.4.3 Centralvarme- og varmtvandsanlæg samt dertil hørende kedler,
beholdere, pumper, målere og radiatorer, og
441.4.4 Wc-kummer og -cisterner
men ikke
441.4.5
frostsprængning i uopvarmede lokaler, der ikke er udlejede,
medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning,
441.4.6 udgifter til optøning, med mindre det tjener til begrænsning af
skadesomfanget,
441.4.7
frostskade på maskin-, kraft-, sprinkleranlæg og hydraulisk anlæg,
i uopvarmede lokaler, der ikke er udlejede, medmindre skaden
skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning,
441.5
Snetryk
441.6
Storm (herunder skypumpe) og eventuel nedbørsskade, der opstår som
umiddelbar følge af stormskade på bygningen,
441.6.1
Ved storm forstås mindst vindstyrke 8, svarende til
vindhastigheder på mindst 17,2 m pr. sekund.
441.6.2 Forsikringen dækker ikke skade forårsaget ved oversvømmelse
fra hav, fjord, jord, sø eller vandløb.
441.7
Indbrudstyveri eller forsøg herpå samt hærværk i forbindelse hermed.
441.8
Påkørsel og væltende eller nedstyrtende genstande der udefra beskadiger
bygningerne.
500
Restværdiforsikring
510.
Dækningsområde:
511.
Restværdiforsikringen er kun gældende for bygninger i Danmark (ekskl. Grønland og
Færøerne) og som er forsikret på fuld- og nyværdibasis, medmindre andet er noteret
10
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
i policen.
520.
Forsikringens omfang:
521.
Som følge af en under denne police erstatningsberettiget skade på forsikrede
bygninger, jf. afsnit 300 og afsnit 400 i disse betingelser, kan forsikringstageren
vælge i stedet for reparation at få nedrevet anvendelige rester og opført en
tilsvarende bygning som ny.
522.
Det er en betingelse for erstatningen, at skadeprocenten overstiger 50%, forstået som
forholdet mellem nyværdien af det beskadigede og nyværdien af den forsikrede
bygning.
523.
Ved beregning af skadeprocenten medtages ikke meromkostninger ved reparation,
nedrivning og oprydning, forøgede byggeudgifter (lovliggørelse) samt værdien af
solceller- eller jordvarmeanlæg, vindmøller eller andre anlæg til udnyttelse af
vedvarende/alternative energiformer/-kilder.
524.
Endvidere erstattes nødvendige omkostninger til nedrivning og bortkørsel af
anvendelige rester.
525.
Eventuelt fradrag for værdiforringelse sker i henhold til afsnittet om skadeopgørelse.
526.
Det er en betingelse for erstatningen, at anvendlige rester er nedrevet, og at
erstatningen anvendes til genopførelse.
527.
Eventuel værdi af materialer, der frigøres ved nedrivning, fradrages i
restværdierstatningen.
600.
Jordskadeforsikring
610.
Dækningsområde:
611.
Jordskadedækningen er kun gældende i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne),
medmindre andet er noteret i policen.
620.
Forsikringens omfang:
621.
Forsikringen dækker i forbindelse med en forsikringsbegivenhed omfattet af
forsikringen, udgifter til oprydning, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse
og destruktion af jord, søer, damme, vandreservoirer og lignende ejet af
forsikringstageren og beroende på forsikringsstedet.
622.
Forsikringen omfatte udgifter til retablering af det under pkt. 621 nævnte materialer
samt nødvendige omkostninger til fastlæggelse af dækningsberettigede skades
omfang.
623.
Dækningen er betinget af, at offentlig myndighed i kraft af gældende lovgivning
stiller eller kan stille krav om oprydning m.v., og at denne er nødvendiggjort af en
begivenhed, der er omfattet af bygningsforsikringen og som har ramt
forsikringstagerens bygninger, løsøre beroende i forsikringstagerens bygninger eller
løsøre beroende på elle i den forsikrede jord.
624.
Den maksimale erstatning udgør den i policen anførte forsikringssum, dog dækkes
pkt. 621 og 622 højst med kr. 10.000 pr. m3 jord/vand.
630.
Forsikringen dækker ikke:
11
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
631.
Udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndigheder var forlangt
inden forsikringsbegivenheden.
632.
Krav, der anmeldes over for selskabet mere end 12 måneder efter den
forsikringsbegivenhed, der har nødvendiggjort de ovenfor anførte foranstaltninger,
selv om de skadelige virkninger af forsikringsbegivenheden først kunne konstateres
senere.
700.
Kortslutningsforsikring
710.
Forsikringens omfang:
711.
Forsikringen dækker direkte skade i forsikringsperioden på genstande omfattet af
bygningsbrandforsikringen (afsnit 300), inkl. tilhørende isolationsmateriale,
forårsaget ved elektrisk påvirkning (kortslutning),
men ikke:
711.1
sol- eller jordvarmeanlæg, vindmøller eller andre anlæg til udnyttelse af
vedvarende/alternative energiformer/-kilder
720.
Forsikringen dækker ikke:
721.
Skade, som erstattes af garanti.
722.
Skade som følge af fejlkonstruktion, fejlmontering, overbelastning eller mekanisk
ødelæggelse.
723.
Skade som følge af anvendelse i strid med det til enhver tid gældende svagstrømseller stærkstrømsreglement.
724.
Skade som følge af slid, tæring eller mangelfuld vedligeholdelse.
730.
Skadeopgørelse:
731.
Skade på eldrevne genstande, der er højst 2 år gamle erstattes med nyværdien på
skadetidspunktet.
732.
For gentande, der er ældre end 2 år gamle, nedsættes erstatningen med 10% pr. år
genstanden er ældre end 2 år.
733.
For genstande, der er mere end 12 år erstattes ikke.
740.
Erstatningsbegrænsning:
741.
Den maksimale erstatning udgør den i policen anførte forsikringssum.
800.
Huslejetabsforsikring
810.
Hvilke tab dækkes:
811.
I det omfang forsikringsstedet ikke kan benyttes som følge af en under forsikringen
erstatningsberettiget skade dækkes:
811.1
Forsikringstagerens dokumenterede tab af lejeindtægt, med fradrag for
sparede omkostninger (f.eks. el, varme, rengøring m.v.),
12
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
811.2
Forsikringstagerens dokumenterede udgift til leje af lokaler, som svarer til de
lokaler, som forsikringstageren selv benytter til beboelse og kontor.
811.2.1
Endvidere dækkes forsikringstagerens dokumenterede udgifter i
forbindelse hermed til ud- og indflytning.
812.
Erstatning ydes pr. forsikringsbegivenhed med indtil kr. 1.000.000, med mindre der
i begæring og certifikat er noteret en anden sum,
813.
Erstatning ydes, indtil forsikringsstedet igen kan tages i brug, dog højst 12 måneder
efter skadens indtræden, med mindre der er noteret en anden periode i begæring og
certifikat,
813.1
Forsikringsstedet betragtes som taget i brug senest 1 måned efter skadens
udbedring.
814.
Genopføres en beskadiget bygning ikke, eller genopføres den i en anden skikkelse,
udregnes erstatningsbeløbet for det (kortere) tidsrum, der normalt vil medgå til at
sætte bygningen i samme stand som før skaden.
815.
Forsinkes udbedringen af forhold, forsikringstageren har indflydelse på, ydes ikke
erstatning for det derved forårsagede lejetab eller afsavn af egne lokaler.
816.
Erstatning ydes alene i det omfang, tabet eller udgifterne ikke kan kræves dækket af
anden forsikring.
900.
Svampeskadeforsikring
910.
Forsikringens dækningsomfang:
911.
Forsikringen dækker direkte skade, som påføres de forsikrede bygninger m.v., jf. pkt.
411, ved angreb af træødelæggende svampe der konstateres og anmeldes i
forsikringstiden og indtil 3 måneder efter dækningens opfør (ved ejerskift i indtil 3
måneder efter overtagelsesdatoen).
911.1
912.
Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab bortfalder nævnte
3 måneders ekstra dækning dog.
Det er en forudsætning for dækningen, at det forsikrede er vedligeholdt
hensigtsmæssigt og fortløbende, herunder:
912.1
At tag og inddækninger holdes tætte.
912.2
At tagrender og nedløb holdes tætte og rensede.
912.3
At vinduespartier og udvendige døre forsegles ved glaslister og
overfladebehandles med egnede produkter efter gældende anvisninger fra
f.eks. producenter og leverandører.
912.4
At træfacader overfladebehandles med egnede produkter efter gældende
anvisninger fra f.eks. producenter og leverandører.
920.
Forsikringen dækker ikke:
921.
Skade forårsaget af råd.
922.
Skade forårsaget af svampeskader på:
13
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
922.1
Bygningskonstruktioner, der ikke er opført på nedgravede betonblokke,
muret eller støbt fundament,
922.2
pudsede eller skalmurede træhuse, bindingsværkhuse, driftsbygninger på
landbrugsejendomme eller bjælkehuse med runde bjælker,
922.3
verandaer, i terrasser, altaner, garager eller lignende af træ, samt
kældergulve og paneler på kældervægge.
923.
Skade på bygninger m.v., der ikke opfylder byggelovgivningens regler eller andre
vejledninger, når årsagen til skaden kan henføres hertil.
924.
Skade på bygninger m.v., som er mangelfuldt vedligeholdt, når årsagen til skaden
kan henføres hertil.
930.
Erstatningsbegrænsning:
931.
Den maksimale erstatning udgør den i certifikatet anførte forsikringssum.
1000.
Insektskadeforsikring
1010.
Forsikringens dækningsomfang:
1011.
Forsikringen dækker direkte skade, som påføres de forsikrede bygninger m.v., jf. pkt.
411, ved træ- og murødelæggende angreb af insekter, konstateret og anmeldt i
forsikringstiden og indtil 3 måneder efter forsikringens ophør.
1011.1 Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab bortfalder nævnte
3 måneders ekstra dækning dog.
1012.
Ved angreb af træødelæggende insekter dækkes alene udgifterne til udskiftning eller
afstivning af træværk, hvis dette er påkrævet af hensyn til træværkets bæreevne.
1013.
Ved angreb af murødelæggende insekter dækkes udgifterne til reparation af
beskadiget mørtel, men kun hvis dette er påkrævet af hensyn til murværkets
bæreevne.
1014.
Ved angreb af husbukke dækkes tillige udgifterne til bekæmpelse af disse.
1020.
Forsikringen dækker ikke:
1021.
Skade forårsaget af rådborebiller.
1022.
Angreb, som kun har indvirkning på det angrebnes udseende. Borehuller og
misfarvning betragtes i denne sammenhæng ikke som ødelæggende.
1023.
Øvrige foranstaltninger til forebyggelse af insektangreb.
1024.
Skade forårsaget af insektskade på:
1024.1 Bygningskonstruktioner, der ikke er opført på nedgravede betonblokke,
muret eller støbt fundament,
1024.2 pudsede eller skalmurede træhuse, bindingsværkhuse, driftsbygninger på
landbrugsejendomme eller bjælkehuse med runde bjælker,
1024.3 verandaer, i terrasser, altaner, garager eller lignende af træ, samt
14
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
kældergulve og paneler på kældervægge.
1025.
Skade på bygninger m.v., der ikke opfylder bygningslovgivningens regler, når
årsagen til skaden kan henføres hertil.
1026.
Skade på bygninger m.v., som er mangelfuldt vedligeholdt, når årsagen til skaden
kan henføres hertil.
1030.
Erstatningsbegrænsning:
1031.
Den maksimale erstatning udgør den i certifikatet anførte forsikringssum.
1100.
Udvidet rørskadeforsikring
1110.
Forsikringen dækker:
1111.
Skade på den forsikrede ejendoms bygninger, jf. pkt. 411, gårdbelægning og
haveanlæg som følge af udsivning eller andre årsager, der ikke er omfattet af
ejendomsforsikringen i henhold til de gældende betingelser herfor, fra skjulte rør,
når skaden er en følge af utætheden.
1112.
Nødvendige omkostninger til sporing af utætheder i de forsikrede skjulte rør, når
selskabet har givet sit samtykke hertil.
1113.
Omkostninger til reparation af de skjulte rør og til retablering efter reparation.
1120.
Forsikringen omfatter følgende installationer:
1121.
Skjulte vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør, som ikke er ældre end 30 år, og som
findes i de af ejendommens bygninger, der er opført på støbt eller muret fundament
og som er omfattet af nærværende polices bygningsforsikring.
1121.1
1122.
Ved skjulte rør forstås rør, som befinder sig i vægge, mure eller gulve og rør,
der er gemt i kanaler, krybekældre, skunkrum og lignende permanent
lukkede rum, men ikke beholdere, kedler og tanke, herunder varmevekslere,
varmtvandsbeholdere eller ekspantionsbeholdere, eller rør i disse.
Forsikringen omfatter endvidere inden for ejendommens skel:
1122.1 Stikledninger i jord til vand-, gas,- varme- og afløbsinstallationer, samt de i
jorden liggende el- og antennekabler, såfremt vedligeholdelsespligten
påhviler forsikringstageren.
1130.
Forsikringen dækker ikke:
1131.
Installationer eller skade hidrørende fra installationer, der er ældre end 30 år. Se dog
Særlige Udvidede Betingelser, hvis denne dækning er etableret for ejendommen.
1132.
Skade som forsikringstageren havde kendskab til før forsikringens ikrafttræden.
1133.
Skade som følge af frost i utilstrækkeligt opvarmede lokaler, medmindre skaden
skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning.
1134.
Skade som er omfattet af installatør-, forhandler- eller leverandørgaranti.
1135.
Andre rør end de nævnte, herunder drænrør samt installationer, til svømmebassin
og springvand, rør til udnyttelse af vedvarende energikilder, herunder sol- og
15
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
jordvarme-anlæg samt andre varmepumpeanlæg.
1140.
Erstatningsbegrænsning:
1141.
Den maksimale erstatning udgør den i certifikatet anførte forsikringssum.
1150.
Selvrisikobestemmelser
1151.
Se pkt. 17 i Særlige udvidede betingelser samt dækningsdefinition side 37.
1160.
Andre betingelser
1151.
Reparation af skade under rørskadeforsikringen må kun påbegyndes efter
forudgående aftale med selskabet.
1152.
For forsikringen gælder iøvrigt de forsikringsbetingelser, som er gældende for
ejendomsforsikringen.
1200.
Glasdækning
1210.
Hvilke genstande dækkes:
1211.
De til de forsikrede bygninger, jf. pkt. 411, hørende udvendige vinduesruder,
herunder termoruder og forsatsruder, fællesruder, dørruder, ruder i faste skabe og
skillerum - af glas eller erstatningsmaterialer herfor – samt indmurede spejle.
1212.
Det er en forudsætning, at de forsikrede genstande er endeligt anbragt på deres
blivende plads som bygningsbestanddele.
1213.
Forsikringen omfatter kun ruder af klart, plant vinduesglas eller
erstatningsmaterialer herfor i den på forsikringsstedet hidtil benyttede kvalitet.
1220.
Hvilke skader erstattes:
1221.
Forsikringen dækker brud på de forsikrede ruder og glas eller erstatningsmaterialer
herfor, efter at disse er indsat, indrammet eller på anden måde endeligt anbragt i hel
stand på deres plads som bygningsbestanddele, og så længe de forbliver der.
1230.
Forsikringen dækker ikke:
1231.
Skade på drivhuse, bygninger helt af glas samt skure, lysthuse, garager og lignende.
1232.
Merværdi hidrørende fra dekoration, bogstaver m.v. eller fra bearbejdning,
sandblæsning, ætsning, sammenlimning, polering, facettering, kantpolering, boring
af huller o.a., samt indfattede ruder med kunstnerisk udførte motiver.
1233.
Ridser i glasset, afspringning af splinter og fliser, punktering af eller utætheder i
sammensætning af termoruder.
1234.
Beskadigelser af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de
resterende.
1235.
Skade som er dækket under bygningsbrandforsikringen.
1236.
Skade, som sker i forbindelse med reparation eller ombygning de forsikrede
bygninger.
16
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
1237.
Skade sket, mens der foretages arbejde ved glasset, dets ramme, indfatning eller
murværk derom.
1240.
Skadeopgørelse:
1241.
Alle skader erstattes in natura.
1242.
Kan genstande magen til de skaderamte ikke fremskaffes, betales kontant erstatning
svarende til den udgift, selskabet ville have haft, hvis genstande magen til de
skaderamte havde været i handelen.
1250.
Erstatningsbegrænsning:
1251.
Den maksimale erstatning udgør den i policen anførte forsikringssum.
1300.
Kummedækning
1310.
Hvilke genstande dækkes:
1311.
De til de forsikrede bygninger, jf. pkt. 411, hørende wc-kummer, cisterner, bidéter,
håndvaske og badekar,
1311.1 men ikke haner, blandingsbatterier, wc-sæder, wc-låg, rørinstallationer og
mekanisk udstyr af enhver art.
1312.
Det er en forudsætning, at de forsikrede genstande er endeligt anbragt på deres
blivende plads som bygningsbestanddele.
1320.
Hvilke skader erstattes:
1321.
Forsikringen dækker brud på de på forsikringsstedet installerede wc-kummer,
cisterner, bidéter, håndvaske og badekar.
1330.
Forsikringen dækker ikke:
1331.
Ridser og revner i de forsikrede genstande, herunder afspringning af splinter og
fliser, samt enhver form for beskadigelse af emalje.
1332.
Øvrige beskadigelser af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede
genstande og de resterende.
1333.
Skade som er dækket under bygningsbrandforsikringen.
1334.
Skade sket ved reparation eller ombygning af de forsikrede bygninger.
1335.
Skade sket, mens der foretages arbejde ved de forsikrede genstande eller murværket
derom.
1336.
Skade som følge af frostsprængning i uopvarmede lokaler, der ikke er udlejede,
medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning.
1337.
Udgifter til optøning.
1340.
Skadeopgørelse:
1341.
Alle skader erstattes in natura.
17
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
1342.
Kan genstande magen til de skaderamte ikke fremskaffes, betales kontant erstatning
svarende til den udgift, selskabet ville have haft, hvis genstande magen til de skaderamte havde været i handelen.
1350.
Erstatningsbegrænsning:
1351.
Den maksimale erstatning udgør den i policen anførte forsikringssum.
1400.
Skadeopgørelse for nyværdiforsikring
1410.
Erstatningens fastsættelse:
1411.
Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil
medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde på samme sted.
1412.
Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere byggematerialer end i de
skaderamte bygninger og højst priser for byggematerialer og byggemetoder, der er
gængse på skadetidspunktet.
1413.
Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring af byggepriser, der måtte
finder sted inden for normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet.
1414.
Såfremt det skaderamte på grund af slid og ælde er værdiforringet med mere end
30% i forhold til nyværdien, fastsættes erstatningen under hensyn til sådan
værdiforringelse.
1415.
Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de
resterende erstattes ikke.
1420.
Forladte bygninger:
1421.
For bygninger, der henligger forladt, fastsættes erstatningen med fradrag for
værdiforringelse på grund af slid og ælde samt nedsat anvendelighed.
1430.
Bygninger bestemt for nedrivning:
1431.
For bygninger, som forud for skaden var bestemt til nedbrydning, opgøres
erstatningen til materialeværdien med fradrag af nedbrydningsomkostningerne. Var
nedbrydningen ikke umiddelbart forestående, ydes en passende erstatning for
afsavn.
1432.
Den samlede erstatning kan dog ikke overstige det beløb, som erstatningen ville
andrage, hvis den var opgjort efter: "Skadeopgørelse for nyværdiforsikring" punkt
1411 til 1415.
1440.
Erstatningens udbetaling:
1441.
Erstatning til genoprettelse:
1441.1 Erstatning udbetales, når retablering af det beskadigede har fundet sted.
1442.
Erstatning til fri rådighed:
1442.1 Såfremt erstatningen ikke anvendes til retablering af det beskadigede,
foretages foruden fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde også
fradrag for nedsat anvendelighed.
18
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
1442.2 Erstatningen kan ikke overstige bygningens handelsværdi.
1442.3 Udbetaling af erstatningen forudsætter samtykke af de berettigede ifølge
samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen.
1450.
Følgeudgifter:
Som følge af en under denne police erstatningsberettiget skade dækker forsikringen
nødvendige udgifter til:
1451.
Oprydningsudgifter:
1451.1 Nødvendige udgifter til:
1451.1.1 Fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter
anvendt til skadebekæmpelse,
1451.1.2 oprydning efter en forsikringsbegivenhed, herunder bortskaffelse
og destruktion af de forsikrede genstande.
1451.2 Dækningen er begrænset til 20% af de forsikrede bygningers ny-/dagsværdi,
dog minimum kr. 500.000 og maksimalt kr. 1.500.000 pr.
forsikringsbegivenhed (i 2003), indeksreguleret i medfør af afsnittet om
indeksregulering (pkt. 1630).
1451.3 Forsikringen dækker ikke udgifter til opgravning, oprydning, rensning,
fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft på
forsikringsstedet eller i det øvrige omgivende miljø, uanset om sådanne
foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af forsikringen omfattet
begivenhed. Se dog Særlige Udvidede Betingelser pkt. 19, såfremt denne
udvidelse er tegnet.
1452.
Redning og bevaring:
1452.1 Rimelige udgifter til regning og bevaring af de forsikrede genstande i
forbindelse med en forsikringsbegivenhed.
1453.
Forøgede byggeudgifter (lovliggørelse):
1453.1 Forøgede byggeudgifter, som efter en forsikringsbegivenhed, ved
istandsættelse eller genopførelse, påføres forsikringstageren til opfyldelse af
krav, som stilles af byggemyndigheder i kraft af byggelovgivningen.
1453.2 Erstatningen beregnes til de udgifter af ovennævnte art – regnet efter
priserne på skadestidspunktet – der vil medgå til instandsættelse eller
genopførelse i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtigt
samme sted, med mindre det af myndighederne er bestemt at dette ikke kan
eller må lade sig gøre.
1453.3 Det er en betingelse:
1453.3.1 at udgifterne vedrører de dele af bygningen, for hvilke der ydes
erstatning,
1453.3.2 at dispensation fra bestemmelserne ikke har kunne opnås,
1453.3.3 at bygningens værdiforringelse på grund af slid og ælde ikke
overstiger 30% i forhold til nyværdi,
19
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
1453.3.4 at istandsættelse eller genopførelse finder sted.
1453.4 Dækningen omfatter ikke:
1453.4.1 Udgifter, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse,
1453.4.2 udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndigheder
var forlangt inden forsikringsbegivenheden.
1453.5 Erstatning efter dette punkt er for hver bygning begrænset til 10% af
nyværdien, dog maksimalt kr. 1.000.000 (i 2003), indeksreguleret i medfør
af afsnittet om indeksregulering (pkt. 1630).
1460.
Selvrisiko
1461.
Af enhver skade bærer sikrede den i policen anførte selvrisiko, jf. dog pkt. 360 og
1150.
1462.
Er der sket beskadigelse ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder
selvrisikoen for hver af disse, selvom beskadigelserne opdages og/eller udbedres ved
samme lejlighed.
1500.
Skadeopgørelse for dagsværdiforsikring
1510.
Erstatningens fastsættelse:
1511.
Skaden opgøres på grundlag af det beløb, som efter priserne på skadetidspunktet vil
medgå til genoprettelse af det beskadigede med samme byggemåde på samme sted,
men med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde.
1512.
Ved prisansættelsen kan ikke benyttes priser for dyrere byggematetrialer end i de
skaderamte bygninger og højst priser for byggematerialer og byggemetoder, der er
gængse på skadetidspunktet.
1513.
Der tages ved erstatningens fastsættelse hensyn til ændring af byggepriser, der måtte
finder sted inden for normal byggeperiode regnet fra skadetidspunktet.
1514.
Beskadigelse af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede genstande og de
resterende erstattes ikke.
1520.
Forladte bygninger:
1521.
For bygninger, der henligger forladt, fastsættes erstatningen med fradrag for
værdiforringelse på grund af slid og ælde samt nedsat anvendelighed.
1530.
Bygninger bestemt for nedrivning:
1531.
For bygninger, som forud for skaden var bestemt til nedbrydning, opgøres
erstatningen til materialeværdien med fradrag af nedbrydningsomkostningerne.
1532.
Var nedbrydningen ikke umiddelbart forestående, ydes en passende erstatning for
afsavn.
1533.
Den samlede erstatning kan dog ikke overstige det beløb, som erstatningen ville
andrage, hvis den var opgjort efter: "Skadeopgørelse for dagsværdiforsikring" punkt
1511 til 1514.
20
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
1540.
Erstatningens udbetaling:
1541.
Erstatning til genoprettelse:
1541.1 Erstatning udbetales, når retablering af det beskadigede har fundet sted.
1542.
Erstatning til fri rådighed:
1542.1 Såfremt erstatningen ikke anvendes til retablering af det beskadigede,
foretages foruden fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde også
fradrag for nedsat anvendelighed.
1542.2 Erstatningen kan ikke overstige bygningens handelsværdi.
1542.3 Udbetaling af erstatningen forudsætter samtykke af de berettigede ifølge
samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen.
1550.
Følgeudgifter:
Som følge af en under denne police erstatningsberettiget skade dækker forsikringen
nødvendige udgifter til:
1551.
Oprydningsudgifter:
1551.1 Nødvendige udgifter til:
1551.1.1 Fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter
anvendt til skadebekæmpelse,
1551.1.2 oprydning efter en forsikringsbegivenhed, herunder bortskaffelse
og destruktion af de forsikrede genstande.
1551.2 Dækningen er begrænset til 20% af de forsikrede bygningers ny-/dagsværdi,
dog minimum kr. 500.000 og maksimalt kr. 1.500.000 pr.
forsikringsbegivenhed (i 2003), indeksreguleret i medfør af afsnittet om
indeksregulering (pkt. 1630).
1551.3 Forsikringen dækker ikke udgifter til opgravning, oprydning, rensning,
fjernelse, opbevaring eller anden særlig behandling af jord, vand eller luft på
forsikringsstedet eller i det øvrige omgivende miljø, uanset om sådanne
foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af forsikringen omfattet
begivenhed.
1552.
Redning og bevaring:
1552.1 Rimelige udgifter til regning og bevaring af de forsikrede genstande i
forbindelse med en forsikringsbegivenhed.
1553.
Forøgede byggeudgifter (lovliggørelse):
1553.1 Forøgede byggeudgifter, som efter en forsikringsbegivenhed, ved
istandsættelse eller genopførelse, påføres forsikringstageren til opfyldelse af
krav, som stilles af byggemyndigheder i kraft af byggelovgivningen.
1553.2 Erstatningen beregnes til de udgifter af ovennævnte art – regnet efter
priserne på skadestidspunktet – der vil medgå til instandsættelse eller
genopførelse i samme skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtigt
samme sted.
21
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
1553.3 Det er en betingelse:
1553.3.1 at udgifterne vedrører de dele af bygningen, for hvilke der ydes
erstatning,
1553.3.2 at dispensation fra bestemmelserne ikke har kunne opnås,
1553.3.3 at bygningens værdiforringelse på grund af slid og ælde ikke
overstiger 30% i forhold til nyværdi,
1553.3.4 at istandsættelse eller genopførelse finder sted.
1553.4 Dækningen omfatter ikke:
1553.4.1 Udgifter, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse,
1553.4.2 udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndigheder
var forlangt eller kunne være forlangt inden
forsikringsbegivenheden.
1553.5 Erstatning efter dette punkt er for hver bygning begrænset til 10% af
nyværdien, dog maksimalt kr. 1.000.000 (i 2003), indeksreguleret i medfør
af afsnittet om indeksregulering (pkt. 1630).
1560.
Selvrisiko:
1561.
Af enhver skade bærer sikrede den i policen anførte selvrisiko, jf. dog pkt. 360 og
1150.
1562.
Er der sket beskadigelse ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder
selvrisikoen for hver af disse, selvom beskadigelserne opdages og/eller udbedres ved
samme lejlighed.
1600.
Fælles betingelser
1610.
Forsikringen dækker ikke:
1611.
Skade på genstande, der er fejlkonstruerede, behæftede med matrialefejl eller er
opført forkert, når årsagen til skaden kan henføres hertil.
1612.
Skade på genstande, der ikke opfylder bygningslovgivningens regler, når årsagen til
skaden kan henføres hertil.
1613.
Skade som følge af mangelfuld vedligeholdelse.
1614.
Pådragelse af enhver form for erstatningsansvar, eller foranstaltninger til afværgelse
heraf.
1615.
Driftstab eller andet indirekte tab.
1616.
Skade eller udbredelse af skade, der direkte eller indirekte er forårsaget af eller står i
forbindelse med:
1618.2 Jordskælv, cykloner, tornadoer, vulkanudbrud eller andre naturforstyrrelser.
1618.2 Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelser, borgerkrig, oprør
eller borgerlige uroligheder.
22
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
1618.3 Atomkernereaktioner, f.eks. kernespaltning (fission),
kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådan
skade indtræder i krigstid eller i fredstid.
1618.3.1 Uanset bestemmelsen i foregående afsnit dækkes skade som
direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med
kernereak-tioner, anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk
eller videnskabe-ligt formål, og anvendelsen heraf har været
forskriftsmæssig og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller
accelleratordrift.
1620.
Præmiens betaling:
1621.
Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere
præmier på de anførte forfaldsdage.
1622.
Præmien opkræves over giro, og forsikringstageren betaler udgifterne herved.
1623.
Opkræves præmien - efter aftale - på anden måde, betaler forsikringstageren
udgifterne herved.
1624.
Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres
betalingsadressen, skal selskabet straks underrettes.
1625.
Betales præmien ikke, sender selskabet en påmindelse om betaling af præmien.
Påmindelsen fremsendes tidligst 21 dage efter præmieforfaldsdagen. Denne
påmindelse indeholder oplysning om, at forsikrings dækning ophører, hvis præmien
ikke er blevet betalt senest 14 dage efter påmindelsens udsendelse.
1626.
Hvis selskabet har udsendt en sådan påmindelse, er selskabet berettiget til at
opkræve ekspeditionsgebyr, der i så fald vil blive tillagt næste opkrævning.
1627.
Selskabet kan dog ikke bringe bygningsbrandforsikringen til ophør på grund af
manglende præmiebetaling, men har udpantningsret for bygningsbrandforsikringspræmien med påløbne renter og omkostninger.
1628.
Selskabet har panteret for ydelserne i den forsikrede ejendom efter ejendomsskat til
stat og kommune i 1 år fra forfaldstid.
1630.
Indeksregulering:
1631.
Forsikringen indeksreguleres på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte
byggeomkostningsindeks for boliger (15. februar 2003=100,0).
1632.
Præmien og eventuel selvrisiko reguleres ved førstkommende forfaldsdag i året med
den procent, som indekset pr. nærmeste forudgående 15. februar er steget respektive
faldet i forhold til det på policens forside angivne basisindeks.
1633.
De i betingelserne anførte indeksregulerede højeste erstatningsbeløb og
selvrisikobeløb reguleres tilsvarende hvert års 1 januar, dog med basisindeks 100.
1634.
Ophører udgivelsen af nævnte byggeomkostningsindeks for boliger er selskabet
berettiget til at fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet af Danmarks
Statistik offentliggjort indeks.
1640.
Risikoforandring:
1641.
Ny- og tilbygninger er kun dækket, såfremt dette er bekræftet af selskabet. Dog er der
23
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
dækning for dette, hvis der er tegnet Særlige Udvidede Betingelser pkt. 1 og
entreprisesummen ikke overstiger kr. 500.000.
1642.
Ombygninger, herunder efterisolering og brandsikring, samt forandring af
bygningernes anvendelse, skal forinden arbejdet igangsættes, anmeldes til selskabet,
således at dette kan tage stilling til - om og på - hvilke vilkår forsikringen kan
fortsætte.
1643.
Det samme gælder ved ændring af benyttede energikilder, herunder til opvarmning,
samt såfremt ejendommen helt eller delvis rømmes eller ligger ubenyttet hen.
1644.
Ligeledes skal forsikringstageren meddele, såfremt den forsikrede ejendom - eller
dele heraf - fredes.
1645.
Undladelse af anmeldelse kan medføre, at selskabets erstatningspligt nedsættes,
eventuelt helt bortfalder.
1646.
Ville forandring af bygningerne eller deres anvendelse have medført, at selskabet
ikke ville have overtaget risikoen, ophører dets ansvar med øjeblikkelig virkning fra
risikoforandringens indtræden. For bygningsbrandforsikring dog kun i de tilfælde
hvor selskabet ikke havde pligt til at overtage risikoen.
1647.
I forhold til de i henhold til bygningsbrandforsikring omhandlede rettighedshavere
ophører ansvaret dog med 14 dages varsel.
1648.
Ejerskifte skal straks meddeles selskabet.
1650.
Eftersyn af bygningerne:
1651.
Selskabet er til enhver tid berettiget til at lade foretage eftersyn med henblik på en
vurdering af såvel bygningerne som risikoforholdene.
1660.
Forsikringens varighed – Opsigelse:
1661.
Forsikringen er fortløbende og kan af såvel forsikringstageren som af selskabet
opsiges skriftligt med mindst 1 måneds skriftligt varsel til en forsikringsperiodes
udløb.
1661.1 For bygningsbrandforsikringe gælder det dog, at denne ikke kan
opsiges uden samtykke fra de berettigede ifølge samtlige adkomster og
hæftelser, der er tinglyst på ejendommen, medmindre ejendommen uden
forringelse af disses retsstilling forsikres i et andet selskab, som har
koncession til at tegne bygningsbrandforsikring.
1662.
Er der ydet præmienedsættelse ved flerårig tegning, kan forsikringstageren dog
tidligst opsige forsikringen til ophør ved periodens udløb.
1663.
Forsikringer, der er afsluttet for en flerårig periode, og som ikke skriftligt opsiges
senest 1 måned før periodens udløb, fornys uforandret for en et-årig periode.
1664.
Efter enhver anmeldt skade kan såvel forsikringstageren som selskabet, i indtil 14
dage efter skadens betaling eller afvisning, opsige forsikringen – dog ikke
bygningsbrandforsikringen, medmindre betingelserne i pkt. 1661.1 opfyldes - med 14
dages skriftligt varsel. Se dog pkt. 1662 (flerårig tegning).
1665.
I forbindelse med opsigelse fra selskabets side, er selskabet ligeledes bettiget til, men
ikke pligtig, at tilbyde fortsættelse af forsikringen på ændrede betingelser og/eller
præmietarif.
24
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
1670.
Ændring af forsikringsbetingelser og præmietarif:
1671.
Hvis selskabets betingelser eller præmietarif for forsikringer af samme art som
nærværende ændres, sker tilsvarende ændring af betingelser og præmietarif for
nærværende forsikring fra førstkommende forfaldsdato med mindst 1 måneds varsel.
1672.
Ønsker forsikringstageren ikke at acceptere disse ændringer, kan forsikringen med
14 dages varsel opsiges pr. ikrafttrædelsesdatoen, hvis bestemmelserne i punkt.
1661.1 (opsigelse af bygningsbrandforsikring) overholdes. Dette gælder, selv om en
eventuel flerårig tegningsperiode ikke er udløbet.
1680.
Forhold i skadetilfælde:
1681.
I skadetilfælde er forsikringstageren forpligtet til så vidt muligt at afværge eller
begrænse skaden, ligesom selskabet er berettiget til at foretage dertil sigtende
foranstaltninger.
1682.
Efter en forsikringsbegivenhed må udbedring af skade, nedrivning eller fjernelse af
forsikrede genstande ikke finde sted, før selskabet har givet samtykke dertil.
1690.
Skadeanmeldelse:
1691.
I skadetilfælde skal forsikringstageren snarest tilstille selskabet anmeldelse
indeholdende så fyldige oplysninger som muligt. Indbrudstyveri- og hærværksskader
i forbindelse hermed skal endvidere anmeldes til politiet.
1700.
Dobbeltforsikring:
1701.
Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har dette selskab taget
forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes hvis forsikring tillige er
tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at
erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne.
1710.
Voldgift:
1711.
Såvel forsikringstageren som selskabet er berettiget til at forlange skaden opgjort af
upartiske vurderingsmænd, af hvilke forsikringstageren vælger den ene, medens
selskabet vælger den anden.
1712.
Vurderingsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand som i
tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træder til og inden for
grænserne af uoverensstemmelserne træffer afgørelse om de punkter, om hvilke der
måtte være uenighed.
1713.
Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af
Præsidenten for Sø- og Handelsretten.
1714.
Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med policens
bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregning af tabet.
1715.
Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, mens udgifterne til
opmand deles lige mellem parterne.
1720.
Lovgivning:
1721.
For forsikringen gælder i øvrigt Lov om forsikringsaftaler og Lov om
forsikringsvirksomhed.
1722.
Selskabet kan ikke med retsvirkning fravige de af Finanstilsynet fastsatte
25
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
minimumsbetingelser for bygningsbrandforsikring til ugunst for forsikringstageren
og/eller for de berettigede ifølge samtlige adkomster og hæftelser, der er tinglyst på
ejendommen.
1800.
Definitioner
1810.
Mangelfuld vedligeholdelse:
En ejendom skal med visse mellemrum behandles med træbeskyttende midler eller
maling, og rådne, rustne, tærede, slidte og defekte dele skal udskiftes, taget eventuelt
understryges, ventiler og afløb renses o.lign.
Hvis en skade hovedsageligt skyldes forsømmelse af sådan normal vedligeholdelse,
kan selskabet afslå at erstatte en sådan skade.
1820.
Forøgede byggeudgifter (lovliggørelse):
Selv om den beskadigede bygning ved opførelsen opfylder alle krav i henhold til
byggelove og -reglementer, kan nyere bestemmelser medføre at bygningerne ved
større beskadigelser skal repareres eller genopbygges i overensstemmelse med disse
nye bestemmelser.
Det kan f.eks. dreje sig om kraftigere tagkonstruktion, bedre isolering, dobbelte
ruder og lignende.
Merudgifter hertil omfattes af den under forøgede byggeomkostninger givne
dækning, men dog med med de gældende erstatningsbegrænsninger.
1830.
Murede hegn:
Ved murede hegn forstås helt opmurede hegn og mure.
Stakitter, plankeværker, flethegn og lignende som er opført på støbt eller muret
sokkel er endvidere omfattet.
1840.
Indbrudstyveri:
Dette foreligger, når en tyv ved vold mod lukke eller ved dirke, falske eller tillistede
nøgler har skaffet sig adgang til bygning, aflåsede værelser, lofts- og kælderrum eller
er kommet ind gennem åbninger, der ikke er beregnet til indgang.
1850.
Hærværk:
Dette foreligger, når skade er forårsaget med vilje og i ondsindet hensigt af personer
uden lovlig adgang til ejendommen.
1860.
Kortslutning:
Ved kortslutning forstås en forbindelse mellem elførende dele eller mellem elførende
del og stel/jord som udløser en strøm, der er væsentlig større end den normale
driftsstrøm
26
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
1870.
Voldsomt skybrud:
Ved voldsomt skybrud forstås usædvanligt store vandmængder, der falder med en
intensitet på mindst 1 mm i minuttet eller mindst 50 mm regn pr. døgn, og når
vandmængden er så stor, at den ikke kan få normalt afløb genne i øvrigt utilstoppede
og korrekt dimensionerede afløb.
1880.
Voldsomt tøbrud:
Ved voldsomt tøbrud forstås store mængder smeltevand, der er fremkommet som
følge af temperaturændringer på adskillige grader over frysepunktet (fra minus
grader til +8 til +10 ºC eller mere) ved brat omslag i vejret (temperaturstigning
indenfor 12 timer), når smeltevandsmængden er så stor, at den ikke kan få normalt
afløb gennem i øvrigt utilstoppede og korrekt dimensionerede afløb.
1900
Særlige udvidede betingelser
I tilslutning til CHARTIS Europe Forsikringsbetingelser ver. 010910-001/Real Estate
Guard
Dækningssummer i de følgende klausuler kan være ændret. Se sublimits i certifikat
for gældende dækningssummer.
Selvrisici i de følgende klausuler kan være ændret. Se de gældende selvrisici i
certifikat i afsnittet Selvrisiko under forsikringsomfang, forsikringssummer og
selvrisiko.
1 Medforsikret
I forbindelse med nybyggeri, ved om- og tilbygning eller ved reparationsarbejder,
hvor AB92 anvendes med krav om medforsikring på Brand- og
Stormskadedækningen, er entreprenøren medsikret på policen.
Ved byggeentrepriser over 500.000 kr. skal CHARTIS informeres herom for
indgåelse af særlig aftale.
Skade på beboers indbo i forbindelse med entrepriseprojekter
Forsikringen er udvidet til at dække skade på beboers indbo sket i forbindelse med
entreprisearbejder på den forsikrede ejendom, når skaden er en direkte følge af:
Brand jf. betingelserne. Simpelt tyveri* og hærværk* sket indenfor det tidsrum, hvor
hoved- og underentreprenørs ansatte har adgang til boligerne. Simpelt tyveri af
kontanter og værdipapirer, samt guld, platin, sølv, perler, ædelstene, smykker,
frimærke- og møntsamlinger er dog ikke dækket af forsikringen.
Dækning ydes med højst 100.000 kr. pr. skade pr. lejlighed og max. 1.000.000 kr.
pr. afdeling pr. år.
Ved enhver skade er der en selvrisiko på 5.000 kr.
Udvidelsen omfatter ikke tab og udgifter, der er omfattet af anden forsikring.
2 Forsikret risiko
Forsikringen dækker fundering af trykimprægneret træ, der opfylder Dansk
Standard (NTR, dok, 1, 1998).
Forsikringen er tillige udvidet til at dække udvendigt udstyr i form af skilte,
lysreklamer, persienner, jalousier, baldakiner, markiser og lignende, samt
lygtestandere og bomme på det forsikrede område.
Endvidere udgår begrænsning på 1 meter under jordlinie eller kældergulv.
27
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
3 Varmecentraler
Dækning for varmecentraler omfatter også kedelanlæg med tilhørende pumpe- og
styringsfaciliteter.
Begrænsningen omkring tørkogning på kedler, henvises til CHARTIS’s betingelser.
Udvidelsen forudsætter, at anlægget under drift er sikret med dobbelt
tørkogningsanordning.
Jordvarmeanlæg er omfatet med en sublimit på DKK 400.000 pr. skade.
4 Aflæsningssystemer
Forsikringens dækning omfatter tillige M-Bus og tilsvarende aflæsningssystemer.
Er der tegnet kortslutningsdækning er disse systemer også omfattet her.
Erstatningen opgøres efter samme regler som for brand.
Pc udstyr, der benyttes til styring af anlæggene er ikke omfattet af dækningen, med
mindre der er tegnet EDB forsikring iht. begæring/certifikat.
5 Datanet
Installationer til bredbånd, ADSL eller lignende netværk er omfattet af forsikringen i
henhold til de vilkår, der gælder i tillæg om bredbåndsanlæg.
6 Antenneanlæg
Grunddækning om antenner og anlæg til hybridnet til ikke-erhvervsmæssigt brug
udvides, så daginstitutioner og erhvervslejemål også er omfattet af forsikringen.
Tilsvarende i forhold til husejeransvarsforsikringen, hvor disse anlæg ikke betragtes
som virksomhed.
I det omfang foreningen ikke er ejer af udstyret, men har forsikringspligten vil det
også være meddækket på denne police.
7 ATS/CTS/BMS-anlæg og styringsanlæg til vaskerier
Forsikringen er udvidet til at dække skade på ATS (Automatisk Temperatur Styring)
CTS (Central Tilstandskontrol og Styring) eller BMS (Building Management
Systems) anlæg, samt fastmonteret udstyr til vaskerier, som eksempelvis
betalingssystemer sæbedoseringsanlæg og automater. Dog ikke penge i automater.
Forsikringens kortslutningsdækning er udvidet til at omfatte ovennævnte genstande.
Erstatningen opgøres efter samme regler som for branddækning.
Pc udstyr, der benyttes til styring af anlæggene er ikke omfattet af dækningen, med
mindre der er tegnet EDB forsikring iht. begæring/certifikat.
8 Underforsikringsklausul
I tilfælde af ubevidste fejl ved beregning af areal eller antal lejligheder kan
underforsikring ikke gøres gældende fra CHARTISs side.
Dette gælder tillige, hvis der ubevidst ikke er noteret en hel afdeling, et
forsikringssted eller en bygning.
CHARTIS er berettiget til at foretage regulering af forholdet tilbage fra forsikringens
start dog højst til at efteropkræve 2 års præmie.
9 Udsmykning m.v.
Forsikringen er udvidet til også at omfatte fastmonterede springvand, skulpturer og
genstande på legepladser.
Udvidelsen gælder også anden bygningsbeskadigelse, men ikke for dækning Anden
pludselig skade.
Den samlede dækningssum for udsmykning udgør 1.000.000 kr.
Kortslutningsdækningen er udvidet til også at omfatte fastmonterede springvand,
skulpturer og genstande på legepladser.
10 Svamp og Insekt
I tilfælde af uenighed omkring opgørelsen af en dækket svamp- eller insektskade
dækkes rimelige udgifter til uvildig konsulentbistand med indtil 15 % af
28
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
skadeudgiften, dog maksimalt 200.000 kr.
11 Glas
Forsikringen er udvidet til at dække skade på glas uden den begrænsning i den
enkelte rudes størrelse, og som nævnt i CHARTISs standard betingelser
Glaskeramiske kogeplader er omfattet af forsikringen, som endvidere udover glas
omfatter alarmstrimler og -tråde. Endvidere dækkes glas i erhverv, som indgår i
omfattet bygningsareal.
12 Vandskade
Forsikringen omfatter tillige skade som følge af vand fra køle-/fryseskab og
kummefryser ved tilfældig udstrømning efter et, i forhold til lejligheden, udefra
kommende strømsvigt.
13 Udstrømning
Forsikringen dækker tillige skade som følge af tilfældig og pludselig udstrømning af
vand fra vandsenge.
Skade på gulv under vandsenge som følge af kondens og anden fugt der opstår under
almindelig brug dækkes ikke. Ligeledes er skade som følge af påfyldning eller
aftapning af vandsenge undtaget.
14 Sanitet
I skadetilfælde omfatter forskringen tillige fittings, tilslutningsrør o.l. i det omfang
en udskiftning er nødvendig.
Tilsvarende dækker forsikringen udgifter til udskiftning af blandingsbatterier og
toiletsæder til anden modeltype end det beskadigede, såfremt det oprindelige ikke
kan tilpasses det nye sanitet.
Synlig forskel mellem nyt og brugbart gammelt sanitet giver ikke ret til udskiftning.
Endvidere dækkes sanitet i erhverv, som indgår i omfattet bygningsareal.
15 Andelshaver/ejers bygning
Forsikringen er uden særskilt påtegning i policen, udvidet til at dække
andelshavers/ejers udestuer, garager, carporte og redskabsskure m.m., når disse er
opført på forsikringsstedet.
Det er en forudsætning for dækningen, at disse er opført med foreningens tilladelse
og i overensstemmelse med gældende bygningsreglement.
Udvidelsen omfatter også andelshavers/ejers godkendte lovlig opførte
bygningsindretninger i lejligheden, f.eks. skillevægge, lofter o lign.
Dækning er betinget af at bygninger er opført på muret eller støbt fundament eller
betonblokke.
Andelshavers/ejers bygninger er jf. ovenstående også meddækket på
glasforsikringen.
16 Ubenyttede bygninger
Bygninger eller dele heraf, som står ubenyttet/tomme over en periode er omfattet af
forsikringen som bygninger og anlæg i øvrigt.
Det er dog en betingelse, at der mindst 1 gang om måneden foretages ud- og
indvendigt tilsyn med den ubenyttede/tomme bygning/lejemål og at døre, porte og
andre åbninger til bygningerne er lukkede og forsvarligt aflåsede samt at vinduer er
tilhaspede og el-installationen afbrudt, hvis det er muligt uden at lukke for
nødvendig varmetilførsel i frostperioder.
17 Udvidet rørskade/stikledning
Under dækning for Rør og kabel og dækning for Stikledning dækkes skjulte gas-,
olie-, vand-, varme-, afløbs- og el-installationer fra ejendommens skel og ind til de
forsikrede bygninger samt installationer i de forsikrede bygninger.
Dog gælder, at erstatningen for den samlede udgift til udbedring af skaden inkl. evt.
29
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
udgifter til fejlfinding, fritlægning og retablering altid fastsættes med følgende
procent:
Alder(år) erstattes med:
0 – 10 100 %
Derefter selvrisiko på 15% af skaden, minimum 5.000 kr.
18 Merforbrug af vand
Forsikringen dækker dokumenteret merforbrug af vand, inkl. afgifter, som følge af
en dækningsberettiget rør- eller vandskade med et beløb på op til 100.000 kr. pr.
skade.
19 Oprydnings- og jorddækning
Forsikringen er udvidet til at dække oprydning, bortkørsel og destruktion af
forurenet jord, vand mv. efter en dækningsberettiget skade.
Udvidelsen dækkes med højst 25.000 kr. pr. kubikmeter jord/vand.
Oprydning efter tidligere forurening, herunder fra affaldsdepoter (kendte eller
ukendte), dækkes ikke, uanset arten.
20 Huslejetab og meromkostninger
Huslejetab og meromkostninger er omfattet af forsikringen med indtil 2.500.000 kr.
Dækningsperioden udgør 18 måneder. Se dog begæring og certifikat for endelig sum
og periode.
21 Retshjælpsdækning
1 Sikrede
1.1 Sikret under retshjælpsforsikringen er boligorganisationen
2 Omfattede sager
2.1 Forsikringen dækker tvister som er opstået i forbindelse med sikredes
drift af de forsikrede ejendomme.
3 Forsikringen dækker ikke
3.1 Tvister om erstatningskrav mod sikrede, når omkostningerne er
dækket af anden police, herunder eventuelle ansvarspolicer.
3.2 Tvister med myndigheder i skatte- og afgiftsspørgsmål. Andre tvister
med offentlige myndigheder, såfremt den øverste administrative
myndigheds realitetsafgørelse ikke kan påkendes af de almindelige
domstole.
3.3 Injuriesager hvor sikrede er sagsøger, er sagsøgt, med mindre sikrede
frifindes for samtlige påstande.
3.4 Straffesager, bortset fra omkostninger ved civilretslige spørgsmål,
der afgøres i forbindelse med straffesagen.
3.5 Tvister der opstår efter at sikrede er trådt i likvidation, er gået konkurs,
eller er taget under skiftebehandling.
3.6 Tvister mod lejere/beboere og disse indbyrdes.
4 Hvilke omkostninger er dækket
4.1 Egne sagsomkostninger.
4.2 Omkostninger til modpart, såfremt disse er pålagt sikrede under retseller
voldgiftssag eller er godkendt af forsikringsgiver.
4.3 Udgifter til syn og skøn, som under en retssag er udmeldt af retten.
4.4 Udgifter til syn og skøn efter retsplejelovens kapitel 32, når udmeldelsen
på forhånd er godkendt af forsikringsgiver eller når resultatet
af syns- og skønsrapporten giver sikrede rimelig grund til at fortsætte
sagen.
4.5 Udgifter til ensidigt indhentede specialisterklæringer, såfremt indhentelsen
af disse på forhånd er godkendt af forsikringsgiver.
4.6 Andre sagsomkostninger, såfremt disse på forhånd er godkendt af
forsikringsgiver.
Retshjælpsforsikring
30
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
5 Forsikringen dækker ikke
5.1 Omkostninger, som ikke er afholdt med rimelig grund, f.eks. fordi
sikrede ikke skønnes at have rimelig grund til at føre sagen, eller
fordi omkostningerne ikke står i rimeligt forhold til sagens genstand.
5.2 Sikredes egne rejseomkostninger eller tabt arbejdsfortjeneste.
5.3 Omkostninger i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse, arrest, fogedforbud,
herunder sikkerhedsstillelse, medmindre omkostningerne er
afholdt efter aftale med forsikringsgiver.
5.4 Omkostninger ved skelsætningsforretninger.
5.5 Skifteomkostninger.
6 Erstatningen
6.1 Forsikringsgivers ydelse inkl. udlæg kan for én forsikringsbegivenhed
ikke overstige kr. 100.000 inkl. moms udover sikredes selvrisiko,
der andrager kr. 5.000 af enhver skade. Ved behandling i 2. instans
erstattes omkostninger ved 1. instanssagen særskilt med fradrag af
selvrisiko. Ved ankesager beregnes ny selvrisiko på kr. 10.000 uden
at maksimum på kr. 100.000 for hele tvisten forhøjes.
6.2 I det omfang moms kan modregnes i forsikringstagers afgiftsregnskab,
erstattes dette ikke.
6.3 Flere tvister mellem parter hidrørende fra samme kontraktforhold
betragtes som en forsikringsbegivenhed. Det samme gælder en tvist
mellem sikrede og flere modparter, hvis påstande i det væsentlige
støttes på de samme faktiske kendsgerninger.
6.4 Acontoerstatning udlægges for positive udgifter, når disse er afholdt.
Advokatsalærer inkl. salær til advokatforbindelse betales, når dom er
afsagt, selvom dommen bliver appelleret. Advokaten skal dog forinden
søge tillagte omkostninger indkrævet hos modparten, jf. ”Omkostninger
hos modparten”.
6.5 Den samlede erstatning kan pr. forsikringsår ikke overstige kr.
150.000.
7 Omkostninger hos modparten
7.1 Sikrede skal give retten alle nødvendige oplysninger, for at retten
kan tage stilling til omkostningsspørgsmålet.
7.2 Ved forlig – uanset om disse indgås inden- eller udenretsligt – skal
omkostningsspørgsmålet begæres påkendt af retten eller forelægges
forsikringsgiver, inden bindende aftale indgås.
7.3 Ved voldgift forudsætter forsikringsgiver, at omkostningerne fordeles
overensstemmelse med principperne i retsplejelovens kapitel 30.
7.4 Eventuelt tillagte omkostninger hos modparten skal komme forsikringsgiver
til gode. Sikrede eller dennes advokat skal søge tillagte
omkostninger indkrævet hos modparten. Er sådanne omkostninger
Retshjælpsforsikring
uerholdelige, dækker forsikringsgiver disse omkostninger med fradrag
af selvrisiko, og indtræder i sikredes ret.
7.5 Indgås forlig om betaling af hovedstol, renter og tilkendte omkostninger
mod en saldokvittering, skal der ske forholdsmæssig fordeling
af forligsbeløbet mellem på den ene side hovedstol og rente og på
den anden side tilkendte omkostninger.
8 Forsikringsperioden
8.1 Forsikringen dækker kun omkostninger ved tvister, hvor søgsmålsgrunden
er opstået samtidigt med eller efter retshjælpsforsikringens
ikrafttræden.
8.2 Det er tillige en betingelse, at søgsmålsgrunden er opstået inden
forsikringens ophør.
9 Valg af advokat
9.1 Dækningen er betinget af at sikrede har søgt bistand hos en advokat,
der har påtaget sig sagen. Sikrede vælger selv sin advokat
31
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
blandt medlemmerne af det danske Advokatsamfund.
9.2 Når forsikringsgiver har givet tilsagn om retshjælp, skal advokaten
afstå fra at gøre salærkrav m.v. gældende mod sikrede. Dette gælder
dog ikke:
· Selvrisiko og eventuelle beløb udover forsikringens dækning,
eller
· Udgifter, aftalt med sikrede inden eller senest samtidig med beslutningen
om udgiftens afholdelse, når udgiften falder uden for
forsikringsdækningen.
9.3 Nægter advokaten at afgive erklæring herom, kan der ikke gives
dækning.
9.4 Advokaten har direkte krav mod forsikringsgiver på forsikringsydelsen,
og kan ikke med bindende virkning for forsikringsgiver indgå aftale
om salær med sikrede.
9.5 Salæret beregnes på basis af Advokatsamfundets vejledende salærtakster.
22 Opmagasinering af indbo
Dækning for meromkostninger, er udvidet til at omfatte andelshavere/ejere i privat
husstand for rimelige udgifter til opmagasinering samt ind- og udflytning af disses
indbo i forbindelse med en dækningsberettiget bygningsskade.
Dækningen ydes indtil den beskadigede lejlighed er klar til indflytning dog max.
indtil 18 måneder efter skadens indtræden, med højst 50.000 kr. pr. lejemål og max.
500.000 kr. pr. afdeling pr. år.
Udvidelserne omfatter ikke tab og udgifter, der er omfattet af anden forsikring.
23 Genhusning
Forsikringen er tillige udvidet til at omfatte meromkostninger, ud over sædvanlig
husleje, til genhusning af andelshavere/ejere i privat husstand ved fraflytning i
forbindelse med en dækningsberettiget skade.
Dækningen ydes indtil 18 måneder efter skadens indtræden, med højst 120.000 kr.
pr. lejlighed og max. 1.500.000 kr. pr. afdeling pr. år.
Udvidelserne omfatter ikke tab og udgifter, der er omfattet af anden forsikring.
24 Nøgledækning
Forsikringen er udvidet til at dække udgifter afholdt til omstilling af låse og
genfremstilling af nøgler, hvis nøgler går tabt som følge af indbrudstyveri eller ved
ran og røveri fra lokaler og under transport.
Dækningen omfatter nøgler med individuel låseprofil/nøgler der er en del af et
nøglesystem og/eller nøgler til den enkelte beboers lejlighed inkl. beboernøgler.
Nøgler skal opbevares i separat aflåst nøgleskab i forsikringstagerens kontorer
(administrations, afdelings- eller varmemesterkontor). Dette nøgleskab skal som
minimum svare til F & P's blå klasse.
Nøgler i forbindelse med AIA-anlæg skal anbringes i indmurede nøglebokse,
monteret i overensstemmelse med F&P’s krav pr. 1.1.2001.
For nøglebokse, som ikke er overvåget af et AIA-anlæg gælder, at nøgleboksens
låsecylinder skal svare til F & P's RØD klasse og ankerplade skal være anvendt.
Ved tyveri af hovednøgler (generalnøgler) til et låsesystem dækker forsikringen alene
såfremt sådanne nøgler er placeret i aflåset nøgleskab af min. F & P's BLÅ klasse,
hovedgruppe 2, der er fastboltet til muret væg på forsikringstagerens
ejendomskontor.
Erstatningen ydes med indtil 50.000 kr. pr. skade, pr. afdeling, pr. forsikringssted,
pr. år.
25 Løsøre til ejendommens drift
Bygningsforsikringen er udvidet til at omfatte:
Redskaber, værktøj, materialer, ikke registreringspligtige arbejdsmaskiner, som ikke
er kaskoforsikret, inventar, forretningscykler samt øvrigt løsøre tilhørende
32
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
afdelingerne (eks. i selskabslokaler, afdelingskontorer, depotrum og vaskerier m.m.),
der beror på forsikringsstedet og tilhører forsikringstageren og udelukkende
anvendes til ejendommens drift.
Rede penge, pengerepræsentativer og værdipapirer med indtil 5.000 kr.
Dækningen omfatter:
Dækning er iht. certifikatets summer og dækninger.
Tyveridækningen omfatter indbrudstyveri og hærværk i forbindelse hermed, samt
eventuel vandskade i forbindelse med et dækket indbrudstyveri.
Ved tyveri af forretningscykler er erstatning betinget af, at cyklens stelnummer kan
oplyses, at cyklen var aflåst med en lås, der er godkendt af Dansk Varefakta nævn og
at låsebevis indsendes sammen med skadeanmeldelsen. Udenfor arbejdstiden skal
cyklen være låst og anbragt i forsvarlig aflåset rum.
Vandskade er dækket i overensstemmelse med CHARTISs betingelser.
26 Løsøre materielgårde
Udstyr, der er omfattet af bygningsforsikringen er tillige dækket, når det er placeret i
materielgårde.
Tyveri er dækket, når det befinder sig i aflåst bygning.
Dog dækkes tyveri af arbejdsmaskiner og arbejdsredskaber ved indbrud i
materielgården, når der er øvet vold mod lukke eller hegn, og denne er forsvarligt
indhegnet med et hegn på mindst 1,8 meters højde og aflåst i overensstemmelse med
F&P’s vejledning.
27 Løsøre rede penge
Jf. punkt 25 er rede penge mv. dækket med indtil 5.924 kr. Forsikringen dækker fra
aflåst bygning på forsikringsstedet såvel fra ejendommens kontorer og lokaler, som
ved indbrud på bestyrelsesmedlemmers private adresse på forsikringsstedet.
Rede penge, pengerepræsentativer og værdipapirer, der på forsikringsstedet bliver
opbevaret i aflåst sikringsskab F&P klasse* blå, dækkes med op til 40.000 kr.
Rede penge, pengerepræsentativer og værdipapirer, der på forsikringsstedet bliver
opbevaret i aflåst sikringsskab, pengeskab eller -boks* i F&P klasse* rød, eller
klassificeret værdiopbevaringsenhed*, dækkes med op til 60.000 kr.
28 Containere
Forsikringen omfatter branddækning med indtil 300.000 kr. for containere og
komprimatorer til affaldshåndtering som foreningen ikke ejer, men ifølge kontrakt
har forsikringspligt for.
29 Bygningsbeskadigelse som følge af beboers sygdom eller dødsfald
Forsikringen er udvidet til at dække skade på bygningen såfremt politi, Falck, læge
etc. skaffer sig adgang til andelshavers/ejers bolig ved opbrydning af lukker i
forbindelse med beboers sygdom eller dødsfald. Medfører en beboers død i lejlighed
og dennes ophold herefter beskadigelse af bygningsdele, er udbedring af skade som
følge heraf tillige dækket med indtil 100.000 kr. pr. skadebegivenhed.
30 Anden pludselig skade
For anden pludselig skade gælder en selvrisiko på 2.000 kr.
31 Haveanlæg
Forsikringen dækker skade på haveanlæg med indtil 400.000.
Herunder er levende hegn at sidestille med haveanlæg.
32 Midlertidig afdækning
Rimelige omkostninger til midlertidig afdækning efter en dækningsberettiget
bygningsbeskadigelse er omfattet af forsikringen.
Udvidelsen omfatter ikke tab og udgifter, der er omfattet af anden forsikring.
33
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
33 Mindre byggeprojekter
Byggeentrepriser ved nybyggeri, ved om-, og tilbygning eller ved reparationsarbejder
indtil 500.000 kr. er omfattet af brand- og stormskadedækningen uden forudgående
anmeldelse til CHARTIS.
Udvidelsen gælder ikke arbejder, hvor der foretages indgriben i bærende
konstruktioner samt entrepriser over 500.000 kr. Ved disse arbejder skal der gives
besked til CHARTIS inden dækning kan gives.
34 Hærværk og Graffiti
Forsikringen er udvidet til, at dække direkte forvoldt skade forårsaget ved
vandalisme og/eller hærværk. Herved forstås forsætlig og ondsindet beskadigelse af
omfattet bygning/bygningsgenstand.
Det er en betingelse, at der er synligt tegn på vandalisme og/eller hærværk og/eller
graffiti samt, at de beskadigede bygningsdele/genstande er til stede i mere eller
mindre beskadiget form.
Udvidelsen gælder ikke for hærværk på glas og/eller sanitet.
Udvidelsen dækker ikke skade af kosmetisk art samt farveforskelle på erstattede
genstande og de resterende.
Selskabets maksimale hæftelse er udgør DKK 300.000 pr. skade.
For Hærværk gælder en selvrisiko på DKK 2.000 pr. skade uanset bygning og løsøre
selvrisiko i certifikatet.
For Graffiti gælder en selvrisiko på 15% af skaden, minimum DKK 5.000.
35 Selvrisiko i forbindelse med varmt arbejde*
Uanset entreprisens størrelse gælder ved enhver brand- og eksplosionsskade,
forvoldt i forbindelse med varmt arbejde*, en selvrisiko på 10 % af samtlige
skadebeløb inden fradrag af selvrisiko, dog mindst 10.000 kr. og højst 100.000 kr.
Den anførte selvrisiko vil dog bortfalde, såfremt sikrede kan godtgøre, at skaden ikke
er sket som følge af varmt arbejde* jf. Brandteknisk Instituts vejledning 10 A om
tagdækning og 10 B om metalbearbejdning eller at skaden ikke skyldes, at sikrede
ikke har fulgt Brandteknisk Instituts vejledning nr. 10.
Klausuler til Real Estate Guard - dækningsdefinitioner
Restværdiforsikring
Som følge af en under denne police erstatningsberettiget skade kan forsikringstageren vælge
i stedet for reparation, at få nedrevet anvendelige rester og opført en tilsvarende bygning
som ny. Dette forudsætter dog, at bygningen er beskadiget med mindst 50% af nyværdien.
Eventuelt fradrag for værdiforringelse sker i henhold til afsnittet om skadeopgørelse.
Endvidere erstattes nødvendige omkostninger til nedrivning og bortkørsel af anvendelige
rester.
Det er en betingelse for erstatningens udbetaling, at anvendelige rester er nedrevet, og at
erstatningen anvendes til genopførelse.
Lovliggørelse
Forsikringen dækker forøgede byggeudgifter, som efter en dækningsberettiget skade
ved istandsættelse eller genopførelse, påføres forsikringstageren til opfyldelse af
34
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
krav, som stilles af bygningsmyndigheder i kraft af byggelovgivningen.
Erstatningen beregnes til de udgifter af ovennævnte art - regnet efter priserne på
skadetidspunktet - der vil medgå til istandsættelse eller genopførelse i samme
skikkelse, til samme anvendelse og på nøjagtig samme sted.
Det er en forudsætning:
- at udgifter vedrører de dele af bygningen for hvilke der ydes erstatning,
- at dispensation fra bestemmelserne ikke har kunnet opnås,
- at bygningens værdiforringelse på grund af slid og ælde ikke overstiger 30% i
forhold til nyværdi, og at istandsættelse eller genopførelse finder sted.
Kortslutning
Uanset det i afsnittet "Dækningsomfang" i de almindelige betingelser
anførte er forsikringen udvidet til, at dække direkte skade som
følge af kortslutning eller andre rent elektriske fænomener på elektrisk eller elektronisk materiel hørende til bygningens drift, herunder skade på tilhørende isolationsmateriale, jf. afsnittet om
forsikrede genstande i de almindelige betingelser for bygningsforsikring.
Ved kortslutning forstås en utilsigtet forbindelse mellem el-førende
dele eller el-førende del og stel/jord, der udløser en strøm, som er
væsentlig større end den normale driftsstrøm.
Kortslutning på el-drevne genstande, der er højst 2 år gamle erstattes
med nyværdien på skadetidspunktet. Udgifter til reparation erstattes
efter tilsvarende regler.
Kortslutning på el-drevne genstande, der er mere end 8 år gamle erstattes ikke.
Forsikringen dækker ikke:
- Skade, der skyldes fejlkonstruktion eller fejlmontering.
- Skade som følge af installation eller anvendelse i strid med det
til enhver tid gældende svagstrøms- eller stærkstrømsreglement.
- Skade, som er omfattet af garanti eller serviceordning.
- Driftstab eller andet indirekte tab.
Oprydning (Følgeudgifter)
Efter en af forsikringen omfattet begivenhed dækker forsikringen nødvendige
udgifter til:
Fjernelse, deponering og destruktion af slukningsvand og effekter anvendt ved
skadebekæmpelse.
Oprydning efter en forsikringsbegivenhed, herunder fjernelse, deponering og
destruktion af forsikrede genstande.
Forsikringen dækker ikke udgifter til rensning, fjernelse, opbevaring eller anden
særlig behandling af jord, vand eller luft i det omgivende miljø, uanset om sådanne
foranstaltninger måtte være nødvendiggjort af en af forsikringen omfattet
forsikringsbegivenhed.
Jordskade
Forsikringen er udvidet til tillige at dække udgifter til oprydning, oprensning, opgravning,
deponering, fjernelse og destruktion af jord, søer, damme, vandreservoirer og lignende ejet
af forsikringstageren og beroende på danske forsikringssteder.
35
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
Forsikringen omfatter udgifter til retablering af det under pkt. 1. nævnte materiale samt
nødvendige omkostninger til fastlæggelse af den dækningsberettigede skades omfang.
Dækningen er betinget af, at offentlige myndigheder i kraft af gældende lovgivning stiller
eller kan stille krav om oprydning m.v., og at denne er nødvendiggjort af en begivenhed, der
er omfattet af forsikringen, og som har ramt forsikringstagerens bygninger, løsøre beroende
i forsikringstagerens bygninger eller løsøre beroende på eller i den forsikrede jord.
Forsikringen dækker ikke udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af
myndigheder var forlangt eller kunne være forlangt inden forsikringsbegivenheden.
Forsikringen dækker for pkt. 1. og 2. højst med DKK 10.000 pr. kubikmeter jord/vand.
Erstatning ydes ikke for krav, der anmeldes over for selskabet mere end 6 måneder efter den
forsikringsbegivenhed, der har nødvendiggjort de ovenfor anførte foranstaltninger, selv om
de skadelige virkninger af forsikringsbegivenheden først kunne konstateres senere.
Driftstab:
Forsikringen er udvidet til, inden for dækningsperioden, at dække det driftstab, som forsikringstageren måtte lide ved forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af
offentlige myndigheders krav stillet i forbindelse med oprydning efter en dækningsberettiget
skade under forsikringen.
Dækningen er udelukkende gældende for Danmark.
Selskabets maksimale hæftelse er kr. 1.500.000
Svamp & Insekt
1. Svampeskadedækning.
1.1 Forsikringen omfatter de på forsikringsstedet beliggende bygninger - herunder
carporte - der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke.
1.2 Forsikringen dækker angreb af træ- og murødelæggende svamp konstateret og
anmeldt i forsikringstiden og indtil 3 måneder efter forsikringens ophør.
Er der tegnet forsikring for samme risiko i andet selskab bortfalder nævnte 3måneders dækning.
1.3 Forsikringen dækker ikke skade forårsaget af råd, svampeskader på verandaer,
terrasser, altaner, garager eller lignende af træ samt kældergulve og paneler på
kældervægge.
1. Insektskadedækning.
1.1 Forsikringen omfatter de på forsikringsstedet beliggende bygninger - herunder
carporte - der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke.
1.2 Forsikringen dækker angreb af træ- og murødelæggende insekter konstateret og
anmeldt i forsikringstiden og indtil 3 måneder efter forsikringens ophør.
Er der tegnet forsikring for samme risiko i andet selskab bortfalder nævnte 3måneders dækning.
1.2.1 Ved angreb af træødelæggende insekter dækkes udgifter til udskiftning eller
afstivning af træværk, men kun såfremt dette er påkrævet af hensyn til træværkets
bæreevne.
1.2.2 Ved angreb af husbukke dækkes tillige udgifterne til bekæmpelse af disse.
1.2.3 Ved angreb af murødelæggende insekter dækkes udgifter til reparation af
beskadiget mørtel, men kun såfremt dette er påkrævet af hensyn til murværkets
bæreevne.
1.3 Forsikringen dækker ikke skade forårsaget af rådborebiller.
Det er en betingelse for dækning, at eventuelle gældende forbehold på nuværende
police oplyses ved accept/indtegning, idet disse ligeledes vil være gældende på
nærværende police.
36
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
Udvidet rørskadeforsikring - med stikledninger
Skade på den forsikrede ejendoms grundmurede bygninger, gårdbelægning og
haveanlæg som følge af udsivning eller udstrømning fra skjulte rør, når skaden er en
følge af utætheden og konstateres samtidig med denne.
Haveanlæg dækkes som anført i forsikringsbetingelserne.
Nødvendige omkostninger til sporing af utætheden efter forudgående aftale med
selskabet.
Omkostninger til reparation af de skjulte rør og til retablering efter reparation.
Forsikringen dækker følgende installationer:
Skjulte vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør som findes i de af ejendommens
grundmurede bygninger, der er opført på støbt eller muret fundament, og som er
dækket af bygningsforsikringen.
Som skjulte rør forstås rør, som befinder sig i vægge, mure eller gulve og rør, der er
gemt i kanaler, krybekældre, skunkrum og lignende permanent lukkede rum, men
ikke kedler, varmevekslere, varmtvandsbeholdere og ekspansionsbeholdere.
Stikledninger til vand-, gas-, varme- og afløbsinstallationer fra hovedledninger,
regnet fra ejendommens skel til indførsel i bygning.
Rør til anlæg til udnyttelse af vedvarende energikilder, f.eks. sol/jordvarme- og
varmepumpeanlæg er kun dækket af forsikringen efter særlig aftale med selskabet.
Selvrisiko:
Alder(år) erstattes med:
0 – 10 100 %
Derefter selvrisiko på 15% af skaden, minimum 5.000 kr.
Glasdækning
Forsikringen dækker:
Brud på udvendige og indvendige ruder af enhver art herunder glasdøre, som hører til
virksomhedens lokaler.
Det er en forudsætning, at ruderne er monteret på deres blivende plads.
Omkostninger, i forbindelse med brud på det forsikrede glas, til genetablering af
dekorationer, bogstaver, solfilm/-filtre samt alarmstrimler og -tråde m.v., der har
forbindelse med tyverisikringsanlæg.
Det er en forudsætning, at genstandene er pålimet det forsikrede glas eller på anden
lignende måde varigt er fastgjort til dette.
Omkostninger til midlertidig afdækning af vinduesarealer samt midlertidige
alarmstrimler m.v. efter en dækningsberettiget skade.
Sanitetsdækning
Forsikringen dækker:
37
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
Brud på wc-kummer, cisterner, håndvaske, badekar, bidets, urinaler.
Det er en forudsætning, at de forsikrede genstande er monteret på deres blivende
plads.
Fællesbetingelser – Glas/kumme
Hvilke skader erstattes ikke
Ridser i glasset, afspringning af splinter og fliser, punktering af eller utætheder i
sammensætning af termoruder.
Ridser og revner i kummer, herunder afspringning af splinter og fliser, samt enhver
form for beskadigelse af emalje.
Beskadigelser af kosmetisk art samt farveforskelle mellem erstattede og de
resterende.
Skade, som er dækket under bygningsbrandforsikringen.
Skade, som sker i forbindelse med reparation eller ombygning af bygningen.
Skade, som sker mens der foretages arbejde ved glasset, dets rammer, indfatning
eller murværket derom.
Haner, blandingsbatterier, wc-sæder, wc-låg, rørinstallationer og mekanisk udstyr af
enhver art, samt skade sket mens der foretages arbejde ved saniteten.
Skade som følge af frostsprængning i uopvarmede lokaler, der ikke er udlejede,
medmindre skaden skyldes tilfældigt svigtende varmeforsyning.
Skade, som skyldes manglende vedligeholdelse.
Forsikringen dækker ikke i det omfang forsikredes interesse er dækket ved anden
forsikring.
Skadeopgørelse
Alle skader kan erstattes in natura.
Kan genstande, magen til de skaderamte, ikke fremskaffes betales kontanterstatning
svarende til den udgift, CHARTIS ville have haft, hvis genstande magen til de
skaderamte havde været i handlen.
Genopførelse andet sted
Uanset det i afsnittet "Erstatningens fastsættelse" pkt. 1 anførte, kan
forsikringstageren vælge at genopføre beskadigede bygninger et andet sted, dog
fastsættes erstatningen som om genopførelse sker samme sted jf. bestemmelserne i
de almindelige betingelser.
Genopførelse andet sted forudsætter samtykke af de berettigede ifølge samtlige
adkomster og hæftelser, der er tinglyst på ejendommen.
Entreprenører medforsikret
Sikrede:
Sikret under opførelsen/renoveringen er tillige byggeriets entreprenører herunder
underentreprenører for så vidt angår brand- og stormskade jf. AB92 §8.
38
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING
10. Forsikrede genstande:
10.10
Følgende genstande tilhørende forsikringstageren er at betragte som
forsikret herunder:
10.11
Edb-anlæg og dele dertil, og
10.12.
Svagstrømsanlæg, f. eks. telefoncentraler, fotokopieringsmaskiner,
telefaxmaskiner, automatiske tegneanlæg (CAD-anlæg), radioanlæg, tyveri- og
brandalarmeringsanlæg.
10.20
Maskiners elektroniske styringsanlæg er ikke omfattet af denne udvidelse.
20. Forsikringens omfang
Hvad dækkes:
21. EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING
Forsikringen dækker skade på de forsikrede genstande ved pludselige og udefra
kommende uforudsete påvirkninger af en hvilken som helst årsag med de nedenfor
angivne undtagelser og på de angivne betingelser. Dækningen forudsætter, at
forsikringsgenstanden er færdig- monteret på forsikringsstedet og prøvekørt samt
tilfredsstillende afleveret.
Forsikringen dækker tillige under udførelse af rensning, vedligeholdelse og flytning
inden for forsikringsstedet, jf. dog 42.11.
22 MEROMKOSTNINGSFORSIKRING
Omfattet
23. UNDTAGELSER
Udover forsikringens undtagelser, dækker nærværende udvidelse ikke:
23.10 Skade som følge af forstyrrelser i anlæggets funktioner medmindre sådanne
forstyrrelser er en direkte følge af en erstatningsberettiget skade,
23.11 skade, der skyldes mangelfuld pasning eller ikke behørig vedligeholdelse, for så
vidt dette kan lægges forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbejdere til last,
23.12 skade, der skyldes, at maskinerne overbelastes eller ikke anvendes efter deres
bestemmelse eller konstruktion,
23.13 skade, der skyldes fejl eller mangler, som forelå ved forsikringens tegning og
var eller burde være forsikringstageren eller dennes ansvarlige medarbejdere
bekendt,
23.14 skade, for hvilken en leverandør eller transportør er ansvarlig iflg. kontrakt
eller lov,
23.15 skade eller tab, der opstår under af- eller påmontering, medmindre det sker
under udførelse af justering, rensning eller reparation, der udelukkende udføres på
stedet af fabrikant eller leverandør eller en af disse udpeget tekniker,
23.16 skade, der er en følge af vand-, syre- og andre aggressive dampe, såfremt
virksomhedens art normalt betinger tilstedeværelsen af sådanne dampe,
23.17 skade, der er en følge af forsikringsbegivenheder, som er eller ville være dækket
af en på almindelige danske betingelser tegnet brand-, tyveri- eller
vandskadeforsikring.
23.18 skade, der er en følge af forkert programmering, tastning, isætning, tekstning
eller som følge af slid på, sletning af eller anden beskadigelse af skrevne data,
medmindre dette er en følge af en erstatningsberettiget skade,
39
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
23.19 skade, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af jordskælv eller
andre naturforstyrrelser,
23.20 tab af fortjeneste eller tab af good-will,
23.21 kontraktbøder for udeblevne - eller forsinkede - leverancer,
23.22 skade på elektroniske databærende medier, medmindre disse er en integreret
del af anlægget og er inkluderet i forsikringssummen under forsikringen..
23.23 Enhver værdi i øvrigt, der knytter sig til skrevne/indkodede data.
Følgende er endvidere forsikringen uvedkommende:
23.24 Normal slitage, gradvis forringelse, rust, tæring, oxidering, skrammer i malede
eller polerede flader, brud på glas og vedligeholdelsesudgifter af enhver art.
30. FORHOLD I SKADETILFÆLDE
31. Anmeldelse
Når skade indtræffer, eller beskadigelse opdages, skal forsikringstageren uden
ophold anmelde dette til selskabet.
32. Erstatningsopgørelse for partielskade
Selskabet godtgør de normale omkostninger ved istandsættelse af de forsikrede
genstande til den brugsstand, hvori de befandt sig umiddelbart før skadens
indtræden, jf. afsnit 35.
32.10 Ekstraudgifter m. v.
Transport af maskiner, dele heraf eller reparationsgrej erstattes efter normale
takster. Ekstraordinære udgifter, f. eks. som følge af gennembrydning eller afstivning
af mure og gulve, rydning og reparation af veje eller lignende, eller som skyldes
strejke, lockout, force majeure, over-, nat- eller helligdagsarbejde samt luft- og
ekspresfart erstattes kun, når policen indeholder særlig bestemmelse herom. Se dog
afsnit. 22. og pkt. 35.10.
Kan reservedele ikke fremskaffes eller kun på uforholdsmæssig bekostelig måde,
ydes erstatning i forhold til hvad det normalt ville have kostet at udbedre skaden.
Udgift til foreløbig reparation er selskabet uvedkommende.
32.11 Ændringer efter skade
Anvendelse af andre materialekvaliteter end de oprindelige eller ændring af
maskinens konstruktion i forbindelse med en skade må kun finde sted med
selskabets samtykke.
33. Erstatningsopgørelsen for totalskade
Såfremt skaden ikke kan afhjælpes ved reparation, opgøres tabet som forskellen
mellem de skaderamte genstandes genanskaffelsespris umiddelbart før skadens
indtræden med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed, utidssvarende
konstruktion eller andre omstændigheder - dog ikke for alder og brug - og deres
værdi efter skaden, jf. afsnit 35.
33.10 Genanskaffelsespligt/Dagsværdi
Under sådanne forhold skal genstanden inden 1 år fra skadedagen være
genanskaffet, resp. genanskaffelse efter selskabets skøn betryggende sikret. I modsat
fald opgøres skaden på grundlag af genanskaffelsesprisen umiddelbart før skadens
indtræden med rimeligt fradrag for alder, brug, mode, konjunkturer, nedsat
anvendelighed eller andre omstændigheder (dagsværdien). Forskellen mellem den til
nyværdien og den til dagsværdien svarende del af erstatningen udbetales først, når
de beskadigede genstande
er genanskaffet, resp. genan-skaffelse efter selskabets skøn betryggende sikret.
34. Underforsikring
Hvis det i skadetilfælde viser sig, at den faktiske nyværdi af et forsikret anlæg er
højere end forsikringssummen, foreligger der underforsikring, og skaden erstattes
40
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
kun forholdsmæs-sigt.
Indeholder policen mere end 1 position, behandles hver enkelt position som en
selvstændig forsikring.
35. Selvrisiko
Af enhver skade bærer forsikringstageren den i policen anførte selvrisiko.
35.10 Er der sket beskadigelser ved flere af hinanden uafhængige hændelser, gælder
selvrisikoen for hver af disse, selv om beskadigelserne opdages og/eller udbedres ved
samme lejlighed.
35.20 Foreligger underforsikring, fradrages selvrisikoen fuldt ud den ifølge
underforsikrings- reglen på selskabet faldende andel af skadebeløbet.
36. SPECIELLE FORHOLD VED SKADETILFÆLDE FOR MEROMKOSTNINGSFORSIKRING
36.10 Anmeldelse og afværge- eller begrænsende foranstaltninger.
I skadetilfælde må forsikringstageren, uden ophold, gøre anmeldelse til selskabet og
er forpligtet til så vidt muligt på forsikringsstedet eller andetsteds at afværge eller
begrænse omkostninger i forbindelse med opretholdelse af virksomheden, ligesom
selskabet er berettiget til at foretage dertil sigtende foranstaltninger. Særlige
omkostninger, som afholdes i dette øjemed, erstattes af selskabet, for så vidt de
totale omkostninger ikke derved bliver større, end hvis disse foranstaltninger ikke
var foretaget.
36.11 Skadeopgørelse
Skadeopgørelsen påbegyndes senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb.
36.12 Maksimal erstatning
Forsikringstageren kan ikke erholde mere i erstatning, end hvad der udkræves til
dækning af de meromkostninger og udgifter, som omfattes af forsikringen. Hvis
omkostninger spares under stilstandsperioden, nedsættes erstatningen tilsvarende.
Meromkostninger, der skyldes forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge
af forbedringer, udvidelser, kapitalmangel, offentligt påbud eller lignende, erstattes
derfor ikke.
36.13 Forretningsbøger
Forsikringstageren er forpligtet til at fremlægge sine forretningsbøger og andre
bevisligheder til fastsættelse af tabets størrelse.
36.14 Hvis virksomheden ikke genoptages
Hvis virksomheden efter en skade ikke genoptages, vil der blive ydet erstatning i det
omfang, forsikringstageren kan dokumentere, at det har været nødvendigt at afvikle
forpligtelser.
37. Voldgift
Såvel forsikringstageren som selskabet er berettiget til at forlange skadens størrelse
fastsat af upartiske vurderingsmænd, hvoraf hver af parterne vælger én. Inden
voldgiftens begyndelse vælger de to vurderingsmænd en opmand, som inden for
uoverensstemmelsernes grænser træffer den endelige afgørelse.
Kan vurderingsmændene ikke blive enige om valget af opmand, udpeges han af
præsidenten for Sø- og Handelsretten.
Voldgiftsretten træffer tillige bestemmelse om fordelingen af omkostningerne
forbundet med voldgiften.
40. FORHOLD UNDER FORSIKRINGENS LØBETID
41. Sikkerhedsforskrifter
Det er en forudsætning for forsikringsdækning:
41
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
41.10 at forsikringstageren under hele policens løbetid har en gyldig kontrakt, ifølge
hvilken anlægget regelmæssigt bliver efterset og vedligeholdt. Såfremt en sådan
kontrakt ikke er indgået med den originale leverandør, da anlægget var nyt, betinger
selskabet sig ret til af gennemse kontrakten før godkendelse.
41.11 at forsikringstageren og dennes ansvarlige medarbejdere holder de forsikrede
maskiner med tilbehør i god og driftssikker stand og straks lader fejl og mangler,
som kommer til hans eller deres kundskab, afhjælpe herunder lader de reparationer
og ændringer udføre, som selskabet måtte anse for nødvendige,
41.12 at de af offentlig myndighed givne forskrifter overholdes,
41.13 at de af fabrikant eller leverandør givne anvisninger om de forsikrede
genstandes installation, betjening, benyttelse, belastning og vedligeholdelse
overholdes.
42 Anmeldelse af ændrede risikoforhold m. v.
Forsikringstageren skal straks skriftligt anmelde til selskabet:
42.10 Forandringer i det forsikrede anlægs konstruktion eller anvendelsesmåde,
herunder udvidelser og ombygninger af anlægget,
42.11 flytning af de forsikrede genstande, jf. 21,
42.12 ejerskifte, hvorefter der vil blive truffet bestemmelse, om forsikringen kan
fortsættes og da på hvilke betingelser.
42.13 Forsikring andetsteds
Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker mod samme fare, at ansvaret
falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder
nærværende forsikring med samme forbehold.
42.14 Inspektion
Selskabet skal have adgang til når som helst at inspicere det forsikrede anlæg.
Dækningsperiode
Forsikringen yder dækning i den i policen nævnte dækningsperiode, der begynder
ved karenstidens udløb.
Karenstid
Forsikringen omfatter ikke meromkostninger, som skyldes standsning - helt eller
delvis - af forsikringstagerens virksomhed i den på policens forside anførte karenstid,
som begynder på det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed konstateres.
DATABÆRERFORSIKRING
Databærerforsikring er omfattet af denne forsikring.
DÆKNINGSOMFANG:
EDB-havari
Databærer – omfattet
EDB Meromkostningsforsikring – omfattet
FORSIKREDE GENSTANDE:
EDB Udstyr jf. pkt. 1.10 til pkt. 1.12.
FORSIKRINGSVÆRDIER:
Bærbare i DK og under transport i DK – Jf. certifikat
Stationært EDB Udstyr DKK – Jf. certifikat
SUB-LIMITS:
EDB-havari
Jf. certifikat pr. skade.
42
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
Huslejetab
I det omfang forsikringsstedet ikke kan benyttes som følge af en efter denne
forsikring dækningsberettiget skade, eller som følge af en skade, der kan dækkes ved
sædvanlig bygningsbrandforsikring, erstattes:
- Dokumenteret tab af lejeindtægt.
- Udgiften til leje af lokaler, svarende til de lokaler, som forsikringstageren selv
benytter til beboelse og kontor.
Erstatning ydes pr. forsikringsbegivenhed for tiden indtil forsikringsstedet igen kan
tages i brug, dog højst 12 måneder efter skadens indtræden.
Forsikringsstedet betragtes som taget i brug senest en måned efter skadens
udbedring.
Genopføres en beskadiget bygning ikke eller genopføres den i en anden skikkelse,
udregnes erstatningsbeløbet for det (kortere) tidsrum, der normalt vil medgå til at
sætte bygningen i samme stand som før skaden.
Forsinkes udbedringen af forhold, forsikringstageren har indflydelse på, ydes ikke
erstatning for det derved forårsagede lejetab eller afsavn af egne lokaler.
Erstatning ydes alene i det omfang, tabet eller udgifterne ikke kan kræves dækket af
anden forsikring.
Ombygning/renovering
Forsikringen er i forsikringsperioden udvidet til at dække renovering/om-bygning af
ejendommen(e).
Entreprisens art: Mindre renoverings-/ombygningsarbejder
Betingelser for bygning(er) under renovering/ombygning:
I det omfang, en skade helt eller delvis kan henføres til, at der foregår renovering/ombygning af ejendommen, dækker forsikringen udelukkende i hen-hold til
følgende:
Bygningsbrand, jvf. de almindelige forsikringsbetingelsers afsnit herom.
2.Vand, som følge af voldsomt sky- eller tøbrud, jvf. de almindelige forsikringsbetingelsers afsnit herom.
3.Stormskade (herunder skypumpe) jvf. de almindelige forsikringsbetin-gelsers
afsnit herom.
Følgende skader erstattes ikke:
1.Indirekte skade
2.Skade på glas og/eller erstatningsmaterialer herfor, som følge af vand
3.Materialer beroende på byggepladsen og bestemt til indføjelse i byg-ningen
4.Indgriben i bestående konstruktion(er), pilotering, spundsning o.lign.
5.Nogen former for ansvar
Særlige betingelser:
Det er en betingelse, at den eventuelle midlertidige tagafdækning opbygges således,
at der er rigeligt fald mod bygningens/bygningernes facader, så nedbør kan ledes
bort uden at forvolde skade. Afdækningen skal lægges rigeligt ud over kanten af taget
ved udhænget.
Det er en betingelse, at presenningerne oplægges og fastgøres, så de kan modstå
vindstød på op til 17,2 m pr. sekund. Endvidere skal presenningerne være monteret,
så der ikke kan trænge nedbør ind i samlinger og overlæg.
Erstatningsregler:
Indtil renoveringen/ombygningen er gennemført, gælder følgende særlige
erstatningsregler:
43
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
Skade på bygningsdele, der er totalt nedslidte eller på anden måde uegnede til
genanvendelse, erstattes ikke.
Skade på delvist nedslidte bygningsdele erstattes på grundlag af genanskaffelsesprisen med fradrag for værdiforringelse på grund af slid og ælde.
Skade på nyindføjede eller istandsatte bygningsdele erstattes på grundlag af
genanskaffelsesprisen.
Selvrisiko:
Af enhver skade, bortset fra skade der erstattes under bygningsbrandforsik-ringen,
bærer forsikringstageren en selvrisiko på 10%, dog min. den på policens gældende og
max. kr. 100.000 (2006), indeksreguleret i medfør af afsnittet om indeksregulering.
Selskabets maksimale hæftelse andrager kr. 1.000.000 pr. skade.
Såfremt renovering/ombygning overstiger kr. 1.000.000 skal dette anmeldes til
selskabet inden igangsættelse for bekræftigelse for brand- og stormdækning jf AB92.
Husejeransvar
Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar, der pålægges sikrede som
ejer eller bruger af bygning eller grundareal, der benyttes ved
virksomhedens drift.
Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting:
1. tilhørende forsikringstageren,
2. som sikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, beford-ring eller af anden
grund har i varetægt eller har sat sig i besid-delse af,
3. som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på
anden måde bearbejde eller behandle, såfremt skaden sker under hvervets
udførelse,
4. forårsaget ved, at produkter eller ydelser udebliver, ikke kom-mer rettidigt frem
eller ikke præsteres rettidigt,
5. forårsaget ved den sikredes udførelse af jordarbejder, herunder jordboring og
jordgrubning, nedramning og optrækning af spunsvægge eller andet,
nedbrydningsarbejdergrundvandssænkninger og andre grund-vandsreguleringer.
6. forårsaget ved den sikredes brug af sprængstoffer,
7. forårsaget ved arbejder på bygning eller grundareal, der benyt-tes ved
virksomhedens drift, i form af:
-byggearbejder ( nybygning, ombygning, tilbygning m.v), hvad enten de udføres af
sikrede eller andre,
-jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder m.v. som nævnt i litra e og sådanne
arbejder udført af andre end sikrede.
Forsikringen dækker kun ansvar for forurening af eller igennem luft, jord eller vand
fra den sikredes virksomhed, fra virksomhedens af-faldsdepoter eller dens
bortskaffelse af spild-, overskuds- eller af-faldsprodukter samt derved forvoldt skade
på person eller ting, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt
uheld og ikke er en følge af, at sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har overtrådt de
til enhver tid gældende offentlige forskrifter, og i øvrigt kun med den herfor i policen
særskilt angivne dækningssum.
Omfattes den forsikrede virksomhed af den i henhold til miljøloven til enhver tid
udarbejdede oversigt over "Særlig forurenende virksom-heder", er dækning efter
denne bestemmelse betinget af, at policen bærer speciel påtegning herom.
Skade på kloak, rørledninger, rensningsanlæg eller tilsvarende som følge af
udledning gennem eller til disse anses for en forureningsskade og dækkes kun med
de i nærværende stk. angivne begrænsninger.
Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, medmindre dette er en følge af en af
forsikringen dækket person- eller tingskade.
Forsikringen dækker ikke bøder eller tilsvarende, hvad enten de til-falder det
offentlige eller private, herunder "punitive damages".
44
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
Forsikringssummen for denne dækning er DKK 10.000.000 pr. skade og i alt pr. år.
Varmt arbejde
Ved enhver brand- og eksplosionsskade gælder en selvrisiko på 10%, dog mindst kr.
10.000 og højst kr. 100.000.
Den anførte selvrisiko vil dog ikke blive gjort gældende af selskabet, såfremt sikrede
kan godtgøre:
at skaden ikke er sket som følge af "varmt arbejde" (tagdækning, vinkelslibning og
metalforarbejdning), jf. Dansk Brandteknisk Instituts "Brandteknisk Vejledning nr.
10" samt vejledningerne 10A (om tagdækning) og 10B (om metalforarbejdning), eller
at skaden ikke skyldes, at sikrede ikke har fulgt Brandteknisk Vejledning nr. 10.
Der kan ikke ved anden aftale tegnes forsikring for den ovenfor anførte selvrisiko.
Forudsætning
Chartis kan foretage ingeniør besigtigelse på lokationer efter
ikrafttrædelse, herunder indgå en dialog med forsikringstager/forsikringsmægler
omkring eventuelle risikoforbedrende tiltag.
Fra vores ingeniør vil der være anbefalinger til risikosikring og styring.
Disse anbefalinger vil indgå i vores samarbejde med forsikringsmægler og kunden,
og det er vores udgangspunkt at anbefalingerne følges. Chartis yder
naturligvis gerne rådgivning omkring implementering og processer ift.
vores anbefalinger.
Standard undtagelser til bygningsforsikringen
Undtagelsestillæg vedrørende krig og terrorisme
Uanset hvad der i øvrigt måtte være bestemt i nærværende forsikring eller tillæg
dertil, aftales det, at forsikringen undtager tab, skade, omkostning eller udgift af
enhver art, som er direkte eller indirekte forårsaget af, hidrører fra eller i forbindelse
med noget af følgende, uanset enhver anden årsag eller hændelse, som samtidig eller
i nogen anden rækkefølge medvirker til tabet;
(1) krig, invasion, udenlandsk fjendes handlinger, fjendtligheder eller krigslignende
aktiviteter (uanset om der er erklæret krig), borgerkrig, oprør, revolution, opstand,
uroligheder, som antager omfang til eller bliver til en opstand, militær eller tilranet
magt; eller
(2) terrorhandling.
Med henblik på nærværende tillæg betyder en terrorhandling en handling, herunder,
men ikke begrænset til magt- eller voldsanvendelse og/eller trussel derom, fra en
person eller gruppe(r) af personer, uanset om de handler alene eller på vegne af eller
i forbindelse med nogen organisation(er) eller regering(er), som er engageret i
politiske, religiøse, ideologiske eller lignende formål, herunder hensigt om at påvirke
en regering og/eller at udsætte samfundet eller dele af samfundet for frygt.
Nærværende tillæg undtager endvidere tab, skade, omkostning eller udgift af enhver
art, som direkte eller indirekte forårsages af, hidrører fra eller er i forbindelse med
nogen handling, der udføres for at kontrollere, forhindre, undertrykke eller på nogen
måde vedrører (1) og/eller (2) ovenfor.
Hvis forsikringsgiverne gør gældende, at et tab, skade, en omkostning eller udgift
ikke dækkes af forsikringen på grund af nærværende undtagelse, påhviler det
forsikringstageren at bevise det modsatte.
45
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
Hvis det konstateres, at en del af tillægget er ugyldigt eller uden retskraft, vil den
resterende del være fuldt gyldigt og i kraft.
NMA2918
08/10/2001
Tillæg vedrørende elektroniske data
1. Undtagelse vedrørende elektroniske data
Uanset hvad der ellers måtte være bestemt i policen eller tillæg dertil, forudsættes og
aftales det som følger:a) Nærværende police forsikrer ikke tab, skade, destruktion, forvrængning,
sletning, ødelæggelse eller ændring af ELEKTRONISKE DATA af nogen årsag
(herunder, men ikke begrænset til COMPUTERVIRUS) eller tab af brug,
funktionalitetsreduktion, omkostning eller udgift af nogen art som følge heraf,
uanset nogen årsag eller hændelse, som samtidig eller i nogen anden rækkefølge
medvirker til tabet.
ELEKTRONISKE DATA betyder konkrete data, begreber og oplysninger, som er
omdannet til en form, der er brugbar til kommunikation, fortolkning eller
behandling af elektronisk og elektromekanisk databehandlings- eller elektronisk
styret udstyr og omfatter programmer, software og anden kodet vejledning til
behandling og manipulation af data eller vejledning og manipulation af sådant
udstyr.
COMPUTERVIRUS betyder et sæt ødelæggende, skadelige eller på anden måde
uautoriserede vejledninger eller kode, herunder et sæt uautoriserede vejledninger
eller kode indført i ond hensigt, programstyret eller på anden vis, som forplantes via
et computersystem eller netværk, uanset art. COMPUTERVIRUS omfatter, men er
ikke begrænset til 'trojanske heste’, ’orm’ og ’tidsindstillede eller logiske bomber’.
b) Hvis en nedenfor anført risiko imidlertid hidrører fra et af de i afsnit a) ovenfor
beskrevne forhold, dækker policen med forbehold af alle betingelser, vilkår og
undtagelser fysisk skade, som opstår i forsikringsperioden på ejendom forsikret af
policen, som forårsages direkte af en sådan anført risiko.
Anførte risici
Brand
Eksplosion
2. Værdifastsættelse af medier til elektronisk databehandling
Uanset hvad der ellers måtte være bestemt i policen eller tillæg dertil, forudsættes og
aftales det som følger:
Hvis medier til behandling af elektroniske data, som er forsikret af policen, lider
fysisk tab eller skade som forsikret af policen, er grundlaget for værdifastsættelse
omkostningen til det tomme medie samt omkostninger til kopiering af de
ELEKTRONISKE DATA fra sikkerhedskopi eller tidligere dannede originaler. Disse
omkostninger omfatter ikke forskning og teknik, ej heller omkostninger til
genskabelse, indsamling eller samling af sådanne ELEKTRONISKE DATA. Hvis
medierne ikke repareres, udskiftes eller gendannes, er grundlaget for
værdifastsættelsen omkostningen til de tomme medier. Policen forsikrer imidlertid
ikke beløb, der vedrører værdien af sådanne ELEKTRONISKE DATA for
forsikringstageren eller en anden part, selv hvis sådanne ELEKTRONISKE DATA
ikke kan genskabes, indsamles eller samles.
46
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
NMA 2915 (25.1.01)
Formular godkendt af Lloyd's Underwriters' Non-Marine Association Limited.
2000.
Erhvervs- og produktansvarsforsikring
For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer
om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige
forsikringsbetingelser.
De sikrede:
§ 1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste
værende personer.
Erhvervsansvar
§ 2 Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller
ting under udøvelse af den i policen nævnte virksomhed samt erstatningsansvar,
der pålægges sikrede som ejer eller bruger af bygning eller grundareal, der
benyttes ved virksomhedens drift.
§ 2.2 Forsikringen dækker ikke ansvar for skade på ting:
a) tilhørende forsikringstageren,
b) som sikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller af anden
grund har i varetægt eller har sat sig i besiddelse af,
c) som sikrede har påtaget sig at klargøre, installere, reparere, montere eller på
anden måde bearbejde eller behandle, såfremt skaden sker under hvervets
udførelse,
d) forårsaget ved, at produkter eller ydelser udebliver, ikke kommer rettidigt frem
eller ikke præsteres rettidigt,
e) forårsaget ved den sikredes udførelse af jordarbejder, herunder jordboring og
jordgrubning, nedramning og optrækning af spunsvægge eller andet,
nedbrydningsarbejder, grundvandssænkninger og andre
grundvandsreguleringer.
f) forårsaget ved den sikredes brug af sprængstoffer,
g) forårsaget ved arbejder på bygning eller grundareal, der benyttes ved
virksomhedens drift, i form af:
- byggearbejder ( nybygning, ombygning, tilbygning m.v.), hvad enten de udføres
af sikrede eller andre,
- jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder m.v. som nævnt i litra e og sådanne
arbejder udført af andre end sikrede.
§ 2.3 Forsikringen dækker kun ansvar for forurening af eller igennem luft, jord eller
vand fra den sikredes virksomhed, fra virksomhedens affaldsdepoter eller
47
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
dens
bortskaffelse af spild-, overskuds- eller affaldsprodukter samt derved forvoldt
skade på person eller ting, såfremt skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved
et pludseligt
uheld og ikke er en følge af, at sikrede forsætligt eller groft uagtsomt har
overtrådt de til enhver tid gældende offentlige forskrifter, og i øvrigt kun med
den herfor i policen særskilt angivne dækningssum.
Omfattes den forsikrede virksomhed af den i henhold til miljøloven til enhver tid
udarbejdede oversigt over "Særlig forurenende virksomheder", er dækning efter
denne bestemmelse betinget af, at policen bærer speciel påtegning herom.
Skade på kloak, rørledninger, rensningsanlæg eller tilsvarende som følge af
udledning gennem eller til disse anses for en forureningsskade og dækkes kun med
de i nærværende stk. angivne begrænsninger.
§ 2.4 Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, medmindre dette er en følge
af en af forsikringen dækket person- eller tingsskade.
§ 2.5 Forsikringen dækker ikke bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det
offentlige eller private, herunder "punitive damages".
Produktansvar
§ 3 Forsikringen dækker sikredes erstatningsansvar for skade på person eller ting
forvoldt af sikredes produkter eller ydelser, efter at de er bragt i omsætning eller
præsteret. Dækning er betinget af, at skaden er forvoldt under udøvelse af den i
policen nævnte virksomhed og af produkter eller ydelser som er angivet i policen.
§ 3.2 Forsikringen dækker ikke ansvar for:
a) skade på selve produktet eller ydelsen,
b) skade eller tab forårsaget af produkter eller ydelser, som benyttes ved driften af
luftfartøj, og som er medvirkende årsag enten til havari af luftfartøj eller til
fremkaldelse af fare herfor.
c) skade eller tab forårsaget af produkter eller ydelse, som benyttes til "off-shore"
installationer, og som er medvirkende årsag enten til havari af sådan
installation eller til fremkaldelse af fare herfor,
d) skade på ting tilhørende forsikringstageren,
e) skade på ting, som sikrede har i sin varetægt m.v. som anført i par. 2, stk. 2, litra
b,
f) skade på ting, som sikrede har under bearbejdning eller behandling m.v. som
anført i par. 2, stk. 2, litra c,
g) skade på ting forårsaget af sikredes jord-, vand- eller nedbrydningsarbejder m.v.
som anført i par. 2, stk. 2, litra e,
h) skade på ting forårsaget af sikredes brug af sprængstoffer.
§ 3.3 Forsikringen dækker ikke ansvar for formuetab, som ikke er en følge af en af
forsikringen dækket person- eller tingsskade. Forsikringen dækker heller ikke
48
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
følgende formuetab, selv om de er en følge af en af forsikringen dækket person- eller
tingsskade:
a) tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genfremstille,
omlevere, omgøre, reparere, tilintetgøre, bortfjerne eller træffe tilsvarende
foranstaltninger med hensyn til defekte produkter eller ydelser,
b) driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab, jfr. dog par. 5, stk. 3,
c) bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private,
herunder "punitive damages".
§ 3.4 Forsikringen dækker sikredes ansvar for skade på eller tab vedrørende ting,
a) som sikredes produkt eller ydelse er gjort til en del af, er opblandet eller
indarbejdet i, sammenføjet med, benyttet til emballering af eller på anden måde
forbundet med,
b) som sikredes produkt eller ydelse er oparbejdet til, benyttet til oparbejdelse af
eller foder for,
c) som sikredes produkt eller ydelse benyttes til fremstilling, bearbejdning eller
anden form for behandling af.
Dækning ydes i de i litra a-c nævnte tilfælde, hvad enten der foreligger en skade
som angivet i stk. 1 eller et formuetab som angivet i stk. 3, 1. pkt., under de i øvrigt i
stk. 1 nævnte betingelser, men kun med den herfor i policen særskilt angivne
dækningssum.
Dækningen er begrænset til sikredes ansvar for det direkte tab forbundet med, at
en fremstillet eller bearbejdet ting
- på grund af sikredes produkt eller ydelse - må kasseres, repareres, er blevet dyrere
at fremstille eller bearbejde eller mindre værd.
Dækning ydes kun for den fremstillede eller bearbejdede tings værdiforringelse, de
yderligere fremstillings- eller bearbejdningsomkostninger eller selve
reparationsudgiften.
Andre omkostninger og tab, herunder som følge af udsendelse af personel,
hjemkaldelse, opsporing, undersøgelse eller transport af den fremstillede eller
bearbejdede ting eller udsendelse af meddelelser vedrørende denne, dækkes ikke.
I de tilfælde, hvor sikredes produkt eller ydelse har forvoldt skade på eller tab
vedrørende ting som nævnt i litra a og b, sker dækning med fradrag af værdien af
sikredes produkt eller ydelse uden defekt.
Afværgelse af skade
§ 4 Forsikringen dækker ikke skade, hvis indtræden sikrede forsætligt eller groft
uagtsomt har undladt af afværge.
§ 4.2 Opstår der en umiddelbar fare for, at en skade omfattet af forsikringen vil
indtræde, dækker forsikringen med den i policen herfor særskilt angivne
dækningssum de udgifter og tab, som er forbundet med foretagelse af de til farens
49
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
afværgelse nødvendige foranstaltninger, hvad enten vedkommende foranstaltning
træffes af sikrede eller af en tredjemand, over for hvem sikrede er ansvarlig.
§ 4.3 For så vidt angår afværgelse af fare for indtræden af en af par. 3 omfattet
skade, dækker forsikringen dog ikke udgifter eller tab forbundet med foretagelse af
foranstaltninger som nævnt i par. 3, stk. 3, litra a, selv om de foretages med henblik
på afværgelse af fare. Det samme gælder udgifter eller tab, som er forbundet med en
undersøgelse af, om et produkt eller en ydelse er defekt, eller om der foreligger fare
som anført i nærværende paragrafs stk. 2, eller som er en følge af, at et defekt
produkt eller en defekt ydelse ikke kan anvendes.
Aftaler om ansvar og erstatning
§ 5 Forsikringen dækker ikke ansvar, som følger af et tilsagn fra sikrede om en anden
erstatningsydelse eller om et videregående ansvar end, hvad der følger af almindelige
erstatningsregler. Findes tilsagnet i forsikringstagerens almindelige salgs- og
leveringsbetingelser, og har selskabet godkendt tilsagnet, er et i dette begrundet
ansvar for en af forsikringen i øvrigt omfattet skade dog dækket.
§ 5.2 Har forsikringstageren ved aftale fraskrevet sig ret til erstatning, dækker
forsikringen ikke i det omfang, selskabets regresret herved begrænses, medmindre
a) fraskrivelsen findes i forsikringstagerens almindelige indkøbsbetingelser, og
selskabet har godkendt fraskrivelsen,
b) fraskrivelsen findes i de af forsikringstagerens leverandør anvendte salgs- og
leveringsbetingelser, og disses indhold og anvendelse er i overensstemmelse
med, hvad der er sædvanligt i et forhold som det foreliggende.
§ 5.3 Har forsikringstageren i sine almindelige salgs- og leveringsbetingelser
fraskrevet sig ansvar for formuetab omfattet af par. 3, stk. 3, litra b, og har selskabet
godkendt denne fraskrivelse, dækker forsikringen sådant tab, der følger af en af par.
3, stk. 1, dækket person- eller tingsskade, såfremt sikrede, uanset fraskrivelsen, er
ansvarlig herfor.
Geografisk dækningsområde
§ 6 Forsikringen dækker skade, som er sket inden for det i policen angivne
geografiske område.
§ 6.2 Skade omfattet af par. 3, som er sket uden for det i policen angivne geografiske
område, dækkes kun, såfremt skaden er forvoldt af et produkt eller en ydelse, som - i
uændret stand, i bearbejdet stand eller som bestanddel af andre produkter eller
ydelser - er bragt uden for det i policen angivne geografiske område
a) enten i ikke-erhvervsmæssigt, privat øjemed,
b) eller i erhvervsmæssigt øjemed, uden at sikrede havde eller burde have kendskab
hertil.
§ 6.3 Anden skade end sådan, som omfattes af par. 3, sket uden for det i policen
angivne geografiske område, dækkes kun, såfremt skaden er forvoldt af sikrede
50
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
under rejse eller midlertidigt ophold dér og ikke skyldes sikredes arrangement af
eller deltagelse i udstillinger, demonstration af produkter eller ydelser, betjening af
maskiner eller maskinelle anlæg eller anden deltagelse i produktionsprocesser.
Afgrænsning over for særlige ansvarsforsikringer
§ 7 Forsikringen dækker ikke ansvar for:
a) skade forvoldt ved sikredes benyttelse af motordrevet køretøj. Såfremt der er
tegnet motorkøretøjsforsikring for sådant køretøj, dækker nærværende
forsikring på disse forsikringsbetingelser det ansvar, der ikke omfattes af
motorkøretøjsforsikringen,
b) skade forvoldt ved sikredes benyttelse af søfartøj eller luftfartøj,
c) skade forvoldt af sikredes hund,
d) skade forvoldt af sikrede som jæger i det omfang, sådant ansvar dækkes af
jagtforsikringen,
e) nuklear skade som defineret i par. 1 i lov om Erstatning for atomskader
(nukleare skader).
Forsæt, grov uagtsomhed m.v.
§ 8 Forsikringen dækker ikke ansvar for skade forvoldt af sikrede med forsæt eller
under selvforskyldt beruselse.
§ 8.2 Forsikringen dækker ikke ansvar for skade omfattet af par. 2 (erhvervsansvar)
på ting, når skaden skyldes sikredes grove tilsidesættelse af elementære
sikkerhedsforanstaltninger.
§ 8.3 Forsikringen dækker ikke ansvar for skade omfattet af par. 3 (produktansvar),
såfremt:
a) skaden kan henføres til et groft uforsvarligt forhold i forbindelse med ledelsen af
virksomheden,
b) forsikringstageren eller den, hvem det på dennes vegne påhviler at lede
virksomhedens drift, var vidende om eller alene af grov uagtsomhed uvidende
om, at vedkommende produkt eller ydelse var defekt, eller har hidført en sådan
med forsæt,
c) skaden skyldes, at der forsætligt eller groft uagtsomt er givet urigtige oplysninger
om anvendeligheden af vedkommende produkt eller ydelse uanset formen for
en sådan oplysning.
Forsikringstid
§ 9 Forsikringen dækker erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden.
51
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
§ 9.2 Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter:
a) det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlige henvendelse i anledning
af en skade eller et tab med krav om erstatning,
b) det tidspunkt, hvor forsikringstageren eller den, hvem det på dennes vegne
påhviler at lede virksomhedens drift, får sin første viden om,
1] at der er indtrådt en skade eller et tab, eller
2] at der er umiddelbar fare for, at der vil indtræde en skade eller et tab, som kan
være forårsaget af sikredes handlinger eller undladelser, produkter eller ydelser.
§ 9.3 Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men som
anmeldes til selskabet mere end 3 måneder efter forsikringens ophør, dækkes ikke.
Selv om et erstatningskrav, som i henhold til stk. 2, litra b, er rejst mod sikrede i
forsikringstiden, er anmeldt til selskabet senest 3 måneder efter forsikringens ophør,
dækkes det ikke, hvis sikrede ikke i anledning af de anmeldte omstændigheder
modtager en skriftlig henvendelse med krav om erstatning som anført i stk. 2, litra a,
og anmelder dette til selskabet senest 2 år efter forsikringens ophør.
§ 9.4 Forsikringen dækker ikke skade eller tab konstateret før den i policen herom
angivne dato.
Dækningssummer
§ 10 Policens dækningssummer er den højeste grænse for selskabets forpligtelse for
erstatningskrav, som efter par. 9 er rejst mod sikrede inden for det enkelte
forsikringsår.
§ 10.2 Omkostninger ved afgørelse af erstatningsspørgsmål dækkes, såfremt de er
afholdt med selskabets godkendelse. Sådanne omkostninger og renter af idømte
erstatningsbeløb henhørende under forsikringen dækkes i øvrigt
a) ved skade sket uden for Norden:
kun i det omfang, dækningssummerne ikke derved overskrides,
b) ved skade sket i Norden:
fuldt ud, selv om dækningssummerne derved overskrides.
Er dækningssummerne mindre end idømte erstatningsbeløb, dækkes alene den
forholdsmæssige del af omkostninger og renter, som svarer til det erstatningsbeløb,
selskabet skal betale.
Maksimumdækning for serieskader
§ 11 Erstatningskrav, som efter § 9 er rejst mod sikrede i anledning af skade eller tab
forårsaget af samme ansvarspådragende forhold, betragtes som én
forsikringsbegivenhed (serieskadekrav).
Serieskadekravet anses for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses,
52
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
jfr. § 9. Er første krav i serien rejst forud for denne polices ikrafttræden eller efter
denne polices ophør, er ingen del af serieskaden dækket under denne police.
I det omfang, de enkelte krav i serien vedrører skader, der er konstateret før den i
policen herom angivne dato (jfr. § 9, stk. 4), dækker policen ikke disse skader eller
tab.
Anmeldelse af forandringer
§ 12 Såfremt der sker ændringer i den i policen anførte risiko, skal dette uden ophold
anmeldes til Selskabet, der da træffer bestemmelse om, hvorvidt og på hvilke vilkår
forsikringen kan fortsætte.
§ 12.2 Er sådan anmeldelse ikke sket, hæfter Selskabet i skadetilfælde kun på de
vilkår og i det omfang, i hvilket det mod den aftalte præmie ville have fortsat
forsikringen, hvis forandringen havde været det bekendt. Selskabet hæfter dog ikke
for skade omfattet af par. 3, hvis skaden er forvoldt af andre produkter eller ydelser
end de i policen angivne, jfr. par. 3, stk. 1, 2. pkt., eller hvis skaden er indtrådt uden
for det i policen angivne dækningsområde, jfr. par. 6.
Anmeldelse af skade
§ 13 Såfremt erstatningskrav fremsættes eller formodes at ville blive fremsat, skal de
uden ophold anmeldes til Selskabet.
§ 13.2 Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun
ske med Selskabets samtykke, og Selskabet træffer i øvrigt bestemmelse om sagens
behandling.
§ 13.3 I det omfang, Selskabet har udredet en erstatningsydelse, indtræder det i
enhver henseende i sikredes eventuelle krav mod tredjemand.
Andre forsikringer mod samme risiko
§ 14 I det omfang, der er tegnet speciel forsikring for en interesse, der i øvrigt måtte
være omfattet af denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse.
§ 14.2 Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker samme interesse, at
ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet
andetsteds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold.
Præmiens betaling
§ 15 Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere
præmier til de anførte forfaldsdage.
§ 15.2 Påkrav om betaling sendes til den af forsikringstageren opgivne
betalingsadresse.
53
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
§ 15.3 Betales præmien ikke efter første påkrav, sender Selskabet en fornyet skriftlig
påmindelse om præmiebetalingen til forsikringstageren på betalingsadressen. Denne
påmindelse vil indeholde oplysning om retsvirkningen af, at præmiebetalingen ikke
er sket ved udløbet af den i påmindelsen anførte frist.
§ 15.4 En sådan påmindelse fremsendes tidligst 14 dage efter første påkrav. For så
vidt betaling ikke finder sted inden 14 dage efter påmindelsen, bortfalder selskabets
dækningspligt.
§ 15.5 Har Selskabet udsendt en sådan påmindelse, er Selskabet berettiget til at
opkræve et ekspeditionsgebyr.
Præmieregulering
§ 16 Forsikringen er tegnet med præmieregulering, og den anførte præmie betragtes
som et præmieforskud, der kan reguleres ved hver hovedforfaldsdag.
§ 16.2 Præmieregulering foretages hvert år pr. hovedforfaldsdato, og
forsikringstageren er pligtig at indsende reguleringsskema påført de nødvendige
oplysninger inden en nærmere fastsat frist.
§ 16.3 Efterkommer forsikringstageren ikke sådan anmodning, er Selskabet
berettiget til at fastsætte præmien efter skøn.
§ 16.4 På forlangende af Selskabet er forsikringstageren pligtig at godtgøre
rigtigheden af opgivelserne til brug ved præmiereguleringen.
Forsikringens opsigelse eller forlængelse
§ 17 Forsikringen kan af hver af parterne opsiges skriftligt med aftalt varsel til en
hovedforfaldsdag.
§ 17.2 Opsiges forsikringen ikke, fornyes den automatisk for ét år ad gangen.
Værneting og lovvalg
§ 18 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske
domstole.
1998-01-01
Særlige udvidede betingelser - ansvarsdækninger
Dækning for varmt arbejde
Brug af åben ild, varmt arbejde, omfatter alt arbejde med tagdækning, svejsning,
skæring, lodning, tørring, opvarmning og andre arbejder med varmeudviklende
værktøj.
54
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
Varmt arbejde er omfattet af policen, men dækkes ikke hvis skaden skyldes
anvendelse af en forkert faglig fremgangsmåde eller undladelse af at træffe
sædvanlige og særlige forholdsregler til begrænsning af skaden.
Ved vurderingen heraf forudsættes det, at sikrede følger de offentlige forskrifter samt
de anvisninger til brandminimerende arbejdsmetoder, der fremgår af brandteknisk
vejledning nr. 10, del I og II, afhængigt af hvilke opgaver der udføres.
Det indskærpes, at der skal stilles brandvagt minimum i henhold til vejledningen.
Husejeransvar - beboerarbejde
Dækningen er udvidet til at meddække det ansvar beboere måtte pådrage sig, når de
deltager i fællesarbejde på ejendommen. Der skal dog være tale om arbejde som man
normalt vil anvende lønnet personale til at udføre. Ansvar i forbindelse med f.eks.
fælles grill-aften eller andre selskabelige formål er ikke omfattet af udvidelsen.
Dækningssum 10.000.000 kr. ved person- og/eller tingskade.
Husejeransvar - ansatte
Dækningen er udvidet til at dække det erhvervs- og eventuelle
produktansvar, som forsikringstageren måtte pådrage sig overfor 3. mands person og
ting, når ansatte varmemestre og gårdmænd m.fl. udfører mindre reparations og /
eller vedligeholdelsesarbejder, f.eks. udskiftning af pakninger, blandingsbatterier,
kontakter og lignende.
Egentlige reparationsafdelinger eller lignende er dog undtaget fra dækningen, idet
der for sådanne skal etableres separat ansvarsforsikring.
Forsikringen dækker ikke behandling og bearbejdning.
Dækningssum 10.000.000 kr. ved person- og/eller tingskade.
Ansvar - vasketøj
Dækningen er udvidet til at dække skade på beboeres vasketøj
forårsaget af dokumenteret teknisk svigt i vaske-/tørre-/strygemaskiner beroende i
foreningens fællesvaskerier.
Dækning ydes med indtil 10.000 kr. pr. skadebegivenhed og erstatning ydes efter
dagsværdiprincippet. Ved enhver skade er der en selvrisiko på 500 kr. Udvidelsen
omfatter ikke tab og udgifter, der er omfattet af anden forsikring.
Ansvar – udlån
Dækningen er udvidet til at dække foreningens produktansvar i
forbindelse med skade opstået under udlån af mindre håndværktøj og mindre
mekaniske redskaber til ejendommens beboere.
Ansvar – motorkøretøjer
Dækningen er udvidet til at omfatte foreningens egne selvkørende uindregistrerede
arbejdsmaskiner/redskaber og traktorer (inkl. Anhængertræk) uden begrænsning i
antal HK.
Udvidelsen omfatter ikke tab og udgifter, der er omfattet af anden forsikring.
Ansvar - lånt materiel
Dækningen er udvidet til at omfatte skade på lånte/lejede maskiner
og værktøj, som er i foreningens varetægt, mens egne maskiner er til reparation.
Udvidelsen er alene gældende i reparationsperioden og i det omfang
forsikringstageren er kontraktlig forpligtet hertil.
55
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
Ved enhver skade er der en selvrisiko på 5.000 kr. Udvidelsen omfatter ikke tab og
udgifter, der er omfattet af anden forsikring.
Ansvar – husejer
Forsikringen omfatter det ansvar sikrede kan ifalde i forbindelse med udlån eller
udlejning af ejendommens selskabs- eller mødelokaler.
Endvidere dækkes ansvar for eventuelle fritstående antennemaster, samt sikredes
erstatningsansvar for skade sket på fællesarealer eller
legepladser, når skaden skyldes fejl eller forsømmelse ved opsat udstyr.
Det er en betingelse, at udstyret vedligeholdes og repareres i nødvendigt omfang.
Husejeransvar
Forsikringen er udvidet til at omfatte sikredes ansvar som lejer eller ejer af bygning
eller grundareal for de bygninger, der er anført i begæring og certifikat.
Ansvar - tidligere skader
Dækningen omfatter skade konstateret i forsikringstiden, uanset på
hvilket tidspunkt det ansvarspådragende forhold måtte være begået.
Gravearbejder
Uanset forsikringsbetingelsernes § 2, stk. 2, litra e) er forsikringen udvidet til at
omfatte sikredes ansvar forårsaget ved den sikredes udførelse af jordarbejder,
herunder jordboring og jordgrubning, nedramning og optrækning af spunsvægge
eller andet, nedbrydningsarbejder, grundvandssænkninger og andre
grundvandsreguleringer.
Sikkerhedsforholdsregel (FAL § 51 stk. 1)
Det er en betingelse for forsikringens dækning for gravearbejder at sikrede, forinden
jordarbejdets påbegyndelse har indhentet myndigheders tilladelse, hvor dette
kræves, samt undersøgt hos myndigheder og ledningsejere, hvor eventuelle kabler og
underjordiske ledningsejere er anbragt.
Undtagelser
Asbestose
Der gælder en fuldstændig undtagelse for alle skader, som relaterer sig til asbest
og/eller asbestose.
Kisel holdige produkter
Der gælder en total undtagelse for ethvert krav, som direkte eller indirekte er
relateret til eller antages at være relateret til hel eller delvis tilstedeværelse,
indtagelse, indånding eller optagelse af samt udsættelse for kiselprodukter,
kiselfibre, kiselstøv eller kisel i nogen form. Der gælder ligeledes en total undtagelse
for ethvert krav mod sikrede fra tredjemand på grund af person- eller tingsskade,
som direkte eller indirekte er relateret til eller antages at være relateret til hel eller
delvis tilstedeværelse, indtagelse, indånding eller optagelse af samt udsættelse for
kiselprodukter, kiselfibre, kiselstøv eller kisel i nogen form.
Professionelt ansvar
Forsikringen dækker ikke professionelt ansvar.
56
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
Indbyrdes ansvar
Forsikringen dækker ikke de sikredes indbyrdes ansvar (Cross Liability), hvorfor den
koncern interne omsætning ikke er medtaget i præmieberegningen.
Employers Liability
Forsikringen undtager enhver dækning for Employers Liability i Storbritannien,
Nord
Irland, Isle of Man, Kanal Ørerne, USA, Italien, Australien, Spanien, Syd Afrika og
Canada eller lande med tilsvarende lovgivning. Ligeledes dækkes ”No Fault
Employer’s
Liability” i Frankrig ikke.
Formuetab
Forsikringen dækker ikke rent formuetab.
Mangelfulde produkter
Policen yder ikke dækning for mangelfulde eller ikke anvendelige produkter.
3000.
Arbejdsskadeforsikring
I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler
Betingelses nummer 08-08
Forsikringens omfang
1.10 Forsikringen dækker forsikringstageren mod enhver forpligtelse vedrørende
arbejdsulykker m.m., jf. § 6 i lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring
eller fremtidige
bestemmelser, der erstatter denne.
1.20 Det kan aftales, at en nærmere angiven del af forsikringstagerens forpligtelse
forsikres i et andet forsikringsselskab.
Forsikringens ikrafttræden
2.10 Forsikringen træder i kraft på den i policen anførte dato.
Forsikringstagerens oplysningspligt
3.10 Det påhviler forsikringstageren ved forsikringens tegning og senere at oplyse om
og på forlangende at dokumentere samtlige de forhold, som Chartis skønner
nødvendige til bedømmelse af Chartis’s risiko og til fastsættelse af præmien.
57
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
3.20 Skønner Chartis det nødvendigt, er forsikringstageren ligeledes forpligtet til at
give Chartis adgang til at kontrollere de af forsikringstageren afgivne oplysninger,
herunder at undersøge forholdene på de arbejdspladser forsikringen omfatter.
3.30 Forsikringstageren er forpligtet til at give Chartis meddelelse, såfremt der efter
forsikringens tegning indtræder forandringer i arten eller omfanget af risikoen.
3.40 Såfremt det efterfølgende viser sig, at forsikringstageren har givet Chartis
urigtige eller ufuldstændige oplysninger, er forsikringstageren forpligtet til at give
Chartis alle ønskede supplerende oplysninger og at give en repræsentant for Chartis
adgang til at foretage den nødvendige kontrol.
3.50 Forsikringstageren er forpligtet til at meddele flytning.
3.60 Forsikringstagerens undladelse af afgivelse af oplysninger betragtes som
manglende overholdelse af forsikringstagerens forpligtelser, jf. pkt. 7.30.
3.70 Har forsikringstageren på grund af urigtige eller ufuldstændige oplysninger
betalt en for lav præmie, er forsikringstageren forpligtet til at godtgøre Chartis det
for lidt betalte præmiebeløb samt eventuelle omkostninger. Chartis er berettiget til at
kræve det skyldige beløb forrentet med en årlig rentefod på 5% over
Nationalbankens diskonto fra beløbets forfaldsdato.
Præmiens beregning
4.10 Ved hvert forsikringsårs begyndelse fastsættes en foreløbig præmie på grundlag
af det forventede antal beskæftigede/enheder i forsikringsåret.
4.20 Ved hvert forsikringsårs afslutning fastsættes en endelig præmie på grundlag af
det endelige antal beskæftigede/enheder i forsikringsåret.
4.30 Såvel den foreløbige som den endelige præmie beregnes på grundlag af
Chartis’s tarif ved forsikringsårets begyndelse.
4.40 Uanset bestemmelsen i pkt. 4.30 er Chartis ved ændring af ydelserne efter lov
om
arbejdsskadesikring samt de hertil hørende foretagne hensættelser berettiget til uden
varsel at ændre præmien.
4.50 Bestemmelsen i pkt. 4.40 finder tilsvarende anvendelse ved andre lovmæssige
krav om forøgelse af de foretagne hensættelser.
4.60 Ved en ændring af præmien i henhold til pkt. 4.40 og / eller pkt. 4.50 kan
forsikringstageren alene opsige forsikringen efter bestemmelsen i pkt. 7.10.
4.70 En ændring af præmien i henhold til pkt. 4.40 og / eller pkt. 4.50 har virkning
fra begyndelsen af det forsikringsår, for hvilket ændringen sker.
4.80 Har Chartis ikke modtaget de nødvendige oplysninger til beregning af den
foreløbige og den endelige præmie senest 4 uger efter præmiens forfald, kan Chartis
fastsætte præmien efter et skøn.
58
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
Præmiens betaling
5.10 Den første foreløbige præmie forfalder til betaling ved forsikringens
ikrafttræden.
5.20 Senere præmier forfalder til betaling på de i policen anførte forfaldsdage.
5.30 Påkrav om betaling finder sted på den af forsikringstageren opgivne
betalingsadresse.
Tilsendelse af indbetalingskort eller anden meddelelse om forfalden præmie
betragtes som 1. påkrav.
5.40 De med præmieopkrævningen forbundne portoudgifter afholdes af
forsikringstageren.
5.50 Betales præmien ikke senest 21 dage efter 1. påkrav, jf. Forsikringsaftaleloven §
12, sender Chartis en skriftlig påmindelse til forsikringstageren. Påmindelsen skal
indeholde meddelelse om retsvirkningen af fortsat undladelse af betaling, jf.
Forsikringsaftaleloven § 13.
5.60 Påmindelsen i henhold til pkt. 5.50 kan tidligst fremsendes 2 uger efter
forfaldsdag.
5.70 Ved fremsendelse af påmindelse kan Chartis samtidig opkræve et
ekspeditionsgebyr.
Herudover er Chartis berettiget til at opkræve det forfaldne beløb forrentet med en
årlig rentefod på 5% over Nationalbankens diskonto fra afslutningen af den 2. uge
efter fremsendelse af påmindelsen.
5.80 Chartis har udpantningsret for skyldige beløb.
5.90 Foretager Chartis udpantning for foreløbig præmie, er Chartis fortsat
erstatningspligtig.
Ændring af præmien
6.10 Såfremt Chartis ændrer præmien pr. helårsansat / enhed skal Chartis skriftligt
underrette forsikringstageren herom senest 4 uger forud for førstkommende
forfaldsdato.
6.20 Ændringer i præmien i henhold til pkt. 4.40 og / eller 4.50 er ikke at betragte
som en ændring af præmien.
Opsigelse af forsikringen
7.10 Forsikringstageren kan opsige forsikringen med mindst 4 ugers varsel til en
forsikringsperiodes udløb. Opsigelse skal ske skriftligt til Chartis eller dettes
repræsentant.
7.20 Forsikringstageren kan uanset bestemmelsen i pkt. 7.10 ved en ændring af
præmien som anført i pkt. 6.10, opsige forsikringen med virkning fra tidspunktet for
førstkommende forfaldsdato.
59
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
Opsigelse skal ske skriftligt til Chartis eller dettes repræsentant og være modtaget
inden den pågældende dato.
7.30 Undlader forsikringstageren at overholde sine forpligtelser i henhold til
forsikringsbetingelserne, kan Chartis dog opsige forsikringen med 4 ugers varsel
uanset tidspunktet for forsikringens udløb.
7.40 Ved manglende betaling af første foreløbige præmie, kan Chartis uanset
bestemmelserne i pkt. 7.30 opsige forsikringen med en uges varsel uagtet
tidspunktet for forsikringsperiodens udløb.
7.50 Bestemmelsen i pkt. 7.40 finder tilsvarende anvendelse, dersom udpantning i
henhold til pkt. 5.80 sluttes forgæves.
Forlængelse af forsikringen
8.10 En forsikring, der er tegnet for 1 år eller længere og som ikke opsiges i henhold
til pkt. 7.10, fornyes ikke automatisk ved forsikringsperiodens udløb, medmindre der
træffes særskilt aftale herom herunder om fornyelse for en flerårig periode.
8.20 Ved enhver fornyelse, herunder i henhold til pkt. 8.10 beregnes ny præmie på
grundlag af det forudgående forsikringsårs skadeforløb og Chartis’s tarif jf. pkt. 4.30.
8.30 En forsikring, der er tegnet for et bestemt arbejde og/eller en forud aftalt
periode, udløber, når arbejdet er ophørt, dog senest ved udløbet af den aftalte
periode.
Tvister vedrørende forsikringsaftalen
9.10 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske
domstole.
Ophør af Chartis’s koncession
10.10 Hvis Chartis’s koncession til tegning af forsikringer efter lov om
arbejdsskadesikring mod følger af arbejdsskade ophører, skal forsikringstageren
underrettes herom. Forsikringen bortfalder fra datoen for koncessionens ophør, selv
om forsikringsperioden ikke er udløbet.
10.20 En opgørelse af præmien for den forløbne tid foretages snarest muligt.
4000.
Bestyrelsesansvarsforsikring
Nærværende policetillæg udgør en integreret del af policen.
1.1 Sikrede
Sikrede under forsikringen er enhver fysisk person, som er tidligere, nuværende eller
60
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
kommende medlem af bestyrelse eller tilsvarende ledelsesorgan andels- eller
ejerforeningen, samt enhver tidligere, nuværende eller kommende ansat i
foreningen, som vil kunne pådrage sig et personligt ledelsesansvar.
1.2 Forsikringens omfang
1.2.1 Forsikringsselskabet betaler på vegne af Sikrede enhver erstatning for
formuetab som følge af personligt ledelsesansvar for en påstået ansvarspådragende
handling eller undladelse, herunder ansvar for foreningens gæld, som er en følge af
krav hvorved forstås:
(1) Ethvert søgsmål eller retsskridt rejst mod Sikrede med påstand om erstatning.
(2) Enhver skriftlig meddelelse om at nogen, andre end foreningen, har til hensigt at
holde Sikrede ansvarlig for formuetab.
(3) En strafferetlig sigtelse mod Sikrede.
(4) En administrativ eller offentlig procedure rettet mod Sikrede.
(5) Civilretlig, strafferetlig, administrativ eller offentlig undersøgelse, granskning
eller efterforskning af en sikret, når Sikrede skriftligt er identificeret af en
undersøgende myndighed som værende genstand for en procedure.
1.2.2 Forsikringen betaler rimelige sagsomkostninger til Sikredes forsvar.
Omkostningerne betales på vegne af Sikrede, efterhånden som de påløber.
1.3 Undtagelser
Forsikringen dækker ikke:
(1) Krav der skyldes, at Sikrede faktisk har opnået uberettiget personlig vinding.
(2) Krav der skyldes Sikredes faktiske forsætlige skadeforvoldelse eller
retsbrud.
(3) Krav der skyldes eller baseres på nogen tidligere eller verserende retssager per
forsikringens ikrafttrædelsesdato, jf. Policens bestemmelser herom, eller i det
væsentlige samme faktum og kendsgerninger som påstået i sådanne tidligere eller
verserende sager.
(4) Krav der skyldes eller relaterer sig til faktiske eller påståede forhold, der har
været anmeldt til en tidligere forsikringsgiver som omstændigheder, der vil kunne
give anledning til krav.
(5) Krav om erstatning for faktisk eller påstået legemsbeskadigelse, sygdom, lidelse,
død, følelsesmæssig forstyrrelse eller psykisk skade eller anden personskade, dog
skal undtagelsen for følelsesmæssig forstyrrelse og psykisk skade ikke finde
anvendelse på krav rejst af ansatte. Forsikringen dækker ligeledes ikke noget krav
om erstatning for faktisk eller påstået beskadigelse eller ødelæggelse af fysiske
ting.
(6) Krav der skyldes eller på nogen måde relaterer sig til investeringer,
herunder kurs- og rentetab, samt regnefejl af enhver art.
De i nr. (1) - (2) nævnte undtagelser finder først anvendelse, når det ved dom som
ikke kan appelleres, eller anden endelig afgørelse er fastslået, at et undtaget forhold
faktisk foreligger eller hvis Sikrede tilstår. At én Sikrets handling er omfattet af
ovenstående undtagelser påvirker ikke andre Sikredes ret til dækning.
1.4 Forsikringssum
1.4.1 Policens dækningssummer er de højeste grænser for Forsikringsselskabets
forpligtelse for samtlige erstatningskrav, som er rejst mod Sikrede inden for en
forsikringsperiode. Dog dækkes højst DKK 500.000 pr. forsikringsbegivenhed.
61
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
1.4.2 Forsvarsomkostninger dækkes, såfremt de er afholdt med Forsikringsselskabets
skriftlige godkendelse. Sådanne omkostninger og renter af idømte
erstatningsbeløb henhørende under forsikringen dækkes kun i det omfang
dækningssummerne ikke derved overskrides.
1.4.3 Er dækningssummerne mindre end idømte erstatningsbeløb, dækkes alene den
forholdsmæssige del af omkostninger og renter, som svarer til det erstatningsbeløb,
Forsikringsselskabet skal betale.
1.5 Forsikringsperiode
Udover de i betingelserne nævnte bestemmelser herom, anses krav som rejst, når
Sikrede modtager første skriftlige henvendelse herom. Krav, som er rejst mod
Sikrede i forsikringsperioden, jf. Police, men som anmeldes senere end 12 måneder
efter forsikringsperiodens udløb, dækkes ikke.
1.6 Serieskade
Hvis én eller flere relaterede, gentagne eller ensartede ansvarspådragende
handlinger eller undladelser bevirker, at der fremføres flere krav mod Sikrede, anses
samtlige sådanne krav for rejst på det tidspunkt, hvor det første af disse krav rejses.
Alle sådanne krav anses under forsikringen for ét krav.
1.7 Regres
I tilfælde af, at der finder udbetaling sted under denne forsikring, indtræder
Forsikringsselskabet for dette beløb i alle rettigheder, der tilkommer Sikrede.
Foreningen og Sikrede skal udfærdige alle nødvendige dokumenter og skal gøre alt,
hvad der måtte være nødvendigt for at sikre disse rettigheder herunder udarbejdelse
af de dokumenter, der er nødvendige for Forsikringsselskabets subrogation.
1.8 Anmeldelse og behandling af skade
I tillæg til forsikringens bestemmelser herom gælder, at såfremt Sikrede eller
foreningen i forsikringsperioden bliver opmærksom på omstændigheder, som med
rimelighed kan forventes at give anledning til, at der rejses krav mod Sikrede, og
giver skriftlig anmeldelse til Forsikringsselskabet om omstændighederne og
årsagerne til at forvente et sådant krav med detaljeret information om grundlaget for
erstatningspligten, anses ethvert krav, der efterfølgende rejses mod Sikrede og
anmeldes til Forsikringsselskabet og som kan tilskrives sådanne omstændigheder for
at være rejst samtidig med at meddelelsen om, at sådanne forventede krav blev givet.
Forsikringsselskabet har en ret og en pligt til at forsvare Sikrede mod krav, ligesom
Sikrede og forsikringstageren er forpligtet til at yde enhver bistand til sagens
oplysning og afslutning.
1.9 Allokation
1.9.1 Forsikringen dækker ikke foreningens sagsomkostninger eller noget
erstatningskrav af nogen art mod foreningen.
1.9.2 Som følge heraf skal foreningen og Forsikringsselskabet ved:
(1) Sagsomkostninger fælles for, og
(2) forlig der fastslår solidarisk ansvar for, og
(3) endelig dom eller afgørelse, der fastslår solidarisk ansvar for foreningen og
en sikret,
62
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
bestræbe sig på at bestemme den mest rimelige fordeling af beløb mellem foreningen
og Forsikringsselskabet, idet der herved tages hensyn til den relative juridiske og
økonomiske risiko for, samt relative fordele opnået af Sikrede og foreningen.
1.9.3 Såfremt et krav involverer såvel dækkede som ikke dækkede begivenheder, skal
Sikrede og Forsikringsselskabet ved sagsomkostninger, forlig eller endelig
afgørelser bestræbe sig på at bestemme den mest rimelige fordeling af beløb
mellem Sikrede og Forsikringsselskabet, idet der herved tages hensyn til den
relative juridiske og økonomiske risiko ved de dækkede, henholdsvis ikke dækkede,
begivenheder.
1.9.4 Såfremt der ikke kan opnås enighed om, hvilket beløb som på vegne af
Sikrede skal betales som sagsomkostninger, da skal Forsikringsselskabet
betale det beløb i sagsomkostninger, som anses for rimeligt indtil et andet
beløb på baggrund af forsikringens vilkår måtte blive fastslået af en opmand
efter parternes nærmere aftale. Omkostningerne til denne opmand bæres af
forsikringsselskabet.
1.10 Værneting og lovregler
For forsikringen gælder reglerne i Forsikringsaftaleloven, lov nr. 129 af 15. april 1930
med senere ændringer, medmindre andet følger af nærværende betingelser eller
policen.
Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole.
1.11 Alle andre forhold er uændret.
5000.
Kollektiv Ulykkesforsikring
Forsikringsbetingelser
Group Plus, 83.305-00 September 2009
Sektion A – Generelle vilkår
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Forsikringens omfang
Dækningsområde
Dækningsperiode
Krigs- og terrorrisiko
Generelle undtagelser
Dobbeltforsikring
Forhold ved skadetilfælde
Ankeinstanser
Præmie og stempelafgift
Opsigelse og fornyelse
Sektion B – Dækninger (skal fremgå af policen for at være
gældende)
63
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Erstatning ved dødsfald
Erstatning ved invaliditet
Dobbelt erstatning
Progressiv erstatning
Tandskade
Tyggeskade
Behandlingsudgifter
Plaster-på-såret
Krisehjælp
Transportudgifter
Ændring af bolig
Ændring af arbejdsplads
Omskolingsudgifter
Rekrutteringsudgifter
Rehabilitering
Arrangementer / Begivenheder
Sektion A
Generelle vilkår
1. Forsikringens omfang
Forsikringen dækker ved ulykkestilfælde, hvorved forstås en pludselig hændelse,
der forårsager personskade.
Forsikringen omfatter ulykkestilfælde indtruffet i forbindelse med handlinger,
der foretages til afværgelse af skade på person eller ejendom under sådanne
omstændigheder, at handlingen må anses som forsvarlig.
Forsikringen omfatter ulykkestilfælde der skyldes besvimelse/ildebefindende
uanset at årsagen skyldes sygdom.
Forsikringen omfatter ulykkestilfælde der skyldes at sikrede falder i søvn eller
går i søvne, drukning, ihjelfrysning, kulilteforgiftning, hedeslag eller solstik.
2. Dækningsområde
Forsikringen dækker sikrede i hele verden.
3. Dækningsperiode
Forsikringens dækningsperiode fremgår af certifikatet.
4. Krigs- og terrorrisiko
Krig defineres herefter som væbnet konflikt, krigslignende tilstande, borgerkrig, oprør
eller borgerlige uroligheder.
64
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
Forsikringen dækker ikke begivenheder der skyldes krig, hvis den forsikrede selv
deltager i handlingerne.
Forsikringen dækker ikke begivenheder der skyldes krig i Afghanistan, Irak, Tjetjenien,
Somalia eller Nordkorea, med mindre andet er aftalt med CHARTIS og fremgår af
certifikatet.
Såvel CHARTIS som forsikringstager kan ophæve enhver krigsdækning med minimum
7 dages skriftligt varsel, hvis udbrud af krig i det pågældende land er sket eller ved at
ske.
Forsikringen dækker ikke begivenheder der skyldes terrorhandlinger, hvis den
forsikrede selv deltager i handlingerne.
5. Generelle undtagelser
Forsikringen dækker ikke:
5.1 Begivenheder, der skyldes sygdom eller udløsning af latente sygdomsanlæg,
selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde, eller forværring af
følgerne af et ulykkestilfælde, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende
sygdom.
5.2 Begivenheder, der skyldes indflydelse af selvforskyldt beruselse eller en dertil
svarende påvirkning af narkotika eller andre stoffer, samt skadestilfælde fremkaldt af
den forsikrede ved forsæt eller grov uagtsomhed.
5.3 Begivenheder, der skyldes deltagelse og træning i professionel sport.
5.4 Begivenheder, der skyldes deltagelse i ekspeditioner og opdagelsesrejser.
5.5 Begivenheder, indtruffet som besætningsmedlem under flyvning i luftfartøjer.
6. Dobbeltforsikring
Ved ulykkestilfælde sket i arbejdstiden er dækningerne i Pkt. 15-17 og Pkt. 19-23
subsidiære til andre forsikringer, herunder den lovpligtige arbejdsskadeforsikring.
7. Forhold ved skadetilfælde
Skader skal uden ophold anmeldes skriftligt til CHARTIS. Hvis et ulykkestilfælde
medfører døden, skal dette anmeldes til CHARTIS inden 48 timer. Ved dødsfald har
CHARTIS ret til at kræve obduktion.
Den tilskadekomne skal være under stadig behandling af læge og følge dennes
forskrifter. CHARTIS er berettiget til at indhente oplysninger hos enhver læge,
fysioterapeut, kiropraktor eller lignende der behandler eller har behandlet
tilskadekomne og til at lade tilskadekomne undersøge af en af CHARTIS valgt læge.
CHARTIS betaler de af selskabet forlangte lægeattester.
8. Ankeinstanser
Hvis der måtte opstå uoverensstemmelser mellem forsikrede og CHARTIS, har
forsikrede mulighed for at klage over afgørelsen til CHARTIS, som herefter vil
vurdere sagen igen.
65
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
Hvis den nye vurdering ikke medfører enighed, har forsikrede følgende
klagemuligheder:
Klage over fastsættelse af ménprocenten
Arbejdsskadestyrelsen
Sankt Kjelds Plads 11
Postboks 3000
2100 København Ø
Tlf.: 39 17 77 00
www.ask.dk
Forsikrede kan anmode CHARTIS om at indsende sagen til arbejdsskadestyrelsen,
mod forsikredes indbetaling af arbejsskadestyrelsens gebyr. Gældende gebyrsatser
findes på arbejdsskadestyrelsens hjemmeside, eller kan oplyses ved telefonisk
henvendelse til arbejdsskadestyrelsen.
Øvrige klager
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2, 1
1572 København V
Tlf.: 33 15 89 00
www.ankeforsikring.dk
Der udfyldes en klageformular som findes på ankenævnets hjemmeside. Formularen
indsendes sammen med et klagegebyr. Gældende gebyrsatser findes på ankenævnets
hjemmeside, eller oplyses ved telefonisk henvendelse til ankenævnet.
9. Præmie og stempelafgift
Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og efterfølgende
præmier til de anførte forfaldsdage.
Påkrav om betaling sendes til den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse.
Betales præmien ikke ved første påkrav, sender CHARTIS endnu et påkrav, tidligst
14 dage efter første påkrav.
Hvis betaling ikke finder sted inden 7 dage efter andet påkrav, bortfalder CHARTISs
dækningspligt.
Ved fremsendelse af andet påkrav har CHARTIS ret til at opkræve et gebyr, der i så
fald tillægges næste opkrævning.
CHARTIS afregner stempelafgift til staten i henhold til Lov om Stempelafgift § 70.
10. Opsigelse og fornyelse
Forsikringen kan opsiges skriftligt af hver af parterne med højst 12 og mindst 1
måneds varsel til fornyelsesdatoen.
Forsikringen kan endvidere opsiges skriftligt af hver af parterne med minimum 14
dages varsel, senest 14 dage efter afsluttet behandling af enhver skade, uanset
udfaldet.
Opsiges forsikringen ikke, fornyes den automatisk for et år af gangen.
Forsikringen reguleres årligt ved fornyelsen baseret på skadeforløbet, antallet af
forsikrede personer og den erhvervsmæssige fordeling af disse.
66
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
SEKTION B - Dækninger
Dækningerne i denne sektion er kun gældende, hvis de fremgår af begæring og
certifikat.
11. Erstatning ved dødsfald
Hvis et ulykkestilfælde er direkte årsag til den forsikredes død, og dette sker inden
for et år efter ulykkestilfældet, udbetales den i certifikatet angivne forsikringssum.
Hvis der tidligere er udbetalt erstatning for samme ulykkestilfælde for invaliditet, jf.
Pkt. 12, eller plaster-på-såret, jf. Pkt. 18, fratrækkes den udbetalte erstatning fra
dødsfaldserstatningen.
Med mindre andet skriftligt er meddelt CHARTIS, udbetales forsikringssummen til
den forsikredes nærmeste pårørende. Den nærmeste pårørende er i
forsikringsaftalelovens § 105a bestemt som følgende, i den anførte rækkefølge:
11.1
11.2
11.3
11.4
Forsikredes ægtefælle, herunder registreret partnerskab
Forsikredes samlever, såfremt samleveren lever sammen med sikrede på
fælles bopæl og
11.2.1 venter, har eller har haft et barn med sikrede eller
11.2.2 har levet sammen med sikrede i et ægteskabslignende forhold på den
fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet.
Forsikredes børn, hvorved forstås hans/hendes livsarvinger, derunder
adoptivbørn og disses livsarvinger
Forsikredes arvinger i henhold til testamente og/eller arveloven.
12. Erstatning ved invaliditet
Hvis et ulykkestilfælde medfører et varigt mén på mindst 5%, udbetales
méngradserstatning, der fastsættes så snart ulykkestilfældets endelige følger kan
bestemmes.
Méngradserstatningen beregnes som den i certifikatet angivne forsikringssum,
ganget med ménprocenten, evt. med tillæg af dobbelt eller progressiv erstatning, jf.
Pkt. 13-14, (fremgår af certifikatet såfremt disse tillægsdækninger er gældende).
Ménprocenten fastsættes efter den tilskadekomnes medicinske méngrad med
udgangspunkt i Arbejdsskadestyrelsens méntabel.
Ménprocenten fastsættes uden hensyntagen til forsikredes specielle erhverv.
Ménprocenten kan sammenlagt ikke overstige 100%.
En før ulykkestilfældet tilstedeværende invaliditet berettiger ikke til erstatning og
kan ikke bevirke, at erstatningen ansættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke
havde været til stede.
Hvis der sker skade på et af de parrede organer (øjne, ører, lunger, nyrer), og der i
forvejen er skade på det andet organ, bliver ménprocenten dog fastsat som forskellen
på den oprindelige ménprocent og den samlede ménprocent for tab af begge organer.
Hvis der tidligere er udbetalt erstatning for samme ulykkestilfælde for plaster-påsåret, jf. Pkt. 18, fratrækkes den udbetalte erstatning fra méngradserstatningen.
SEKTION B - Tillægsdækninger
67
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
Det vil fremgå af certifikatet, såfremt en eller flere af nedenstående tillægsdækninger er
tegnet.
13. Dobbelt erstatning
Medfører et ulykkestilfælde jf. Pkt. 12 et varigt mén, udbetales dobbelt erstatning fra
enten:
13.1
13.2
13.3
mén.
5% mén, eller
30% mén, eller
5-50% mén, og udbetaling af hele forsikringssummen fra 51-100%
14. Progressiv erstatning
Medfører et ulykkestilfælde jf. Pkt. 12 et varigt mén på 30% eller derover, udbetales
tillægserstatning på lige så mange procent af mengradserstatningen, som
ménprocenten udgør.
15. Tandskade
I det omfang forsikrede ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side,
eksempelvis den offentlige sygesikring, sygeforsikring eller arbejdsskadeforsikring,
dækkes rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling af en tandskade, der er
en direkte følge af et ulykkestilfælde.
Dækningen omfatter også proteser, der beskadiges i de naturlige tænders sted, når
ulykkestilfældet i øvrigt har medført legemsbeskadigelse, der er dokumenteret ved
lægeattest.
Inden behandlingen påbegyndes - bortset fra akut nødbehandling - skal
behandlingen og prisen herfor godkendes af CHARTIS.
Det forhold, at en beskadiget tand er et led i en bro, at nabotænder mangler, eller at
en beskadiget tand i forvejen er svækket, kan ikke medføre større erstatning, end
svarende til den nødvendige behandling af en sund tand.
Forsikringen dækker ikke udgifter til tandbehandling, der påbegyndes mere end 5 år
efter ulykkestilfældet. Dette gælder dog ikke ved børnetandskader.
Dækningen omfatter ikke tyggeskader.
16. Tyggeskade
I det omfang forsikrede ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side,
eksempelvis den offentlige sygesikring, sygeforsikring eller arbejdsskadeforsikring,
dækkes rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling, der er en direkte følge af
en tyggeskade.
Ved tyggeskade forstås en tandskade, forårsaget af en uventet fremmed hård
genstand i fødevarer.
Det forhold, at en beskadiget tand er et led i en bro, at nabotænder mangler, eller at
en beskadiget tand i forvejen er svækket, kan ikke medføre større erstatning, end
svarende til den nødvendige behandling af en sund tand.
68
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
Forsikringen dækker ikke udgifter til tandbehandling, der foretages mere end 5 år
efter tyggeskaden. Dette gælder dog ikke ved børnetandskader.
17. Behandlingsudgifter
I det omfang forsikrede ikke har ret til godtgørelse af udgifterne fra anden side,
eksempelvis den offentlige sygesikring, sygeforsikring eller arbejdsskadeforsikring
dækkes rimelige og nødvendige udgifter til:
17.1
17.2
Lægeordinerede behandlinger ved fysioterapeut og/eller behandlinger ved
kiropraktor.
Behandling ved autoriseret akupunktør og/eller zoneteraupeut.
Behandlingsforløbet skal være sammenhængende i op til 12 måneder fra
skadedatoen.
Behandlingerne skal være nødvendiggjort og en direkte følge af et ulykkestilfælde.
18. Plaster-på-såret
Hvis et ulykkestilfælde medfører en fraktur på arme, ben eller ryg, udbetales den i
policen angivne forsikringssum.
Følgende brud berettiger til udbetaling :
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
18.10
Brud på skulder
Brud på overarm
Brud i albue
Brud på underarm
Brud på håndled
Brud på ryggen
Brud på lårben
Brud på knæ
Brud på underben
Brud på ankel
Diagnosen skal stilles af en læge, og bruddet skal være verificeret ved røntgen.
Hvis ulykkestilfældet efterfølgende medfører udbetaling af méngradserstatning eller
dødsfaldserstatning, fratrækkes den udbetalte plaster-på-såret erstatning.
19. Krisehjælp
Forsikringen dækker følgende, traumatiske oplevelser:
19.1
19.2
19.3
Forsikrede udsættes for et ulykkestilfælde.
Forsikrede udsættes for krig, terrorhandlinger, naturkatastrofer eller
epidemier.
Forsikrede overværer en kollega eller et familiemedlems pludselige,
uventede død.
Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter, op til den i policen angivne
forsikringssum, til:
19.4
19.5
Akut, krisepsykologisk hjælp til forsikrede og dennes pårørende.
Lægeordineret behandling af forsikrede hos psykolog, som påbegyndes
senest 4 uger efter forsikringsbegivenheden og afsluttes senest 3 måneder
69
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
efter første behandling.
CHARTIS skal kontaktes inden hjælp eller behandling påbegyndes, med henblik på
at vurdere behovet for hjælp eller behandling og bistå med at arrangere denne.
20. Transportudgifter
Hvis et ulykkestilfælde medfører hospitalsindlæggelse, udbetales op til den i
certifikatet angivne forsikringssum, til dækning af forsikredes ekstraordinære,
dokumenterede omkostninger til transport mellem den private bolig/arbejdsplads og
behandlingssted.
21. Ændring af bolig
Forsikringen dækker, hvis et ulykkestilfælde jf. Pkt. 12 medfører et varigt mén på
mindst 5%, og det som følge heraf er nødvendigt at foretage fysiske ændringer i
forsikredes private bolig.
Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter op til den i policen angivne
forsikringssum, afholdt af forsikrede til ændring af dennes private bolig.
Ændringerne skal være nødvendige for, at forsikrede kan benytte boligen som
normalt og skal stå i forhold til det pådragne mén.
22. Ændring af arbejdsplads
Forsikringen dækker, hvis et ulykkestilfælde jf. Pkt. 12 medfører et varigt mén på
mindst 5%, og det som følge heraf er nødvendigt at foretage fysiske ændringer på
forsikredes arbejdsplads.
Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter op til den i policen angivne
forsikringssum, afholdt af forsikringstager til ændring af forsikredes arbejdsplads.
Ændringerne skal være nødvendige for, at forsikrede kan udføre sit normale arbejde
og skal stå i forhold til det pådragne mén.
23. Omskolingsudgifter
Forsikringen dækker, hvis et ulykkestilfælde jf. Pkt. 12 medfører et varigt mén på
mindst 5%, og forsikrede som følge heraf ikke kan varetage sin hidtidige jobfunktion
hos forsikringstager.
Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter op til den i policen angivne
forsikringssum, afholdt af forsikringstager til omskoling af forsikrede til en lignende
jobfunktion indenfor forsikringstagers virksomhed.
24. Rekrutteringsudgifter
Forsikringen dækker, hvis et ulykkestilfælde jf. Pkt. 12 medfører et varigt mén på
mindst 5%, og forsikrede som følge heraf bliver permanent uarbejdsdygtig, eller
afgår ved døden.
70
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter op til den i certifikatet angivne
forsikringssum, afholdt af forsikringstager til rekruttering af en ny medarbejder til
genbesættelse af forsikredes jobfunktion.
25. Rehabilitering
I det omfang forsikrede ikke har ret til dækning fra anden side, eksempelvis det
offentlige, arbejdsskadeforsikring eller sundhedsforsikring, dækkes rimelige og
nødvendige udgifter til rådgivning fra vores sundhedsfaglige team i tilfælde af et
ulykkestilfælde omfattet af Pkt. 1, såfremt det vurderes, at en sådan rådgivning vil
være til gavn for den forsikrede.
Rådgivningen kan bl.a. indebære:
25.1
25.2
25.3
25.4
25.5
Kontakt til forsikrede for at afdække eksisterende forsikringsdækninger og
kortlægning af behandlingsmuligheder
Udarbejdelse af handlingsplan
Booking af relevante behandlinger
Kontakt til offentlig myndighed/sagsbehandler i tilfælde, hvor ændring af
jobfunktion eller omskoling kan komme på tale
Opfølgende/afsluttende statussamtale
Dækningen omfatter ikke behandlingsudgifter.
26. Arrangementer / Begivenheder
26.1
Arrangementer og udstillinger
Hvis en person udefra deltager i et arrangement eller udstilling, der afholdes af
forsikringstageren, rammes af et ulykkestilfælde omfattet af Pkt. 1, dækker
forsikringen følgende:
26.1.1
26.1.2
26.1.3
DKK 250.000 ved dødsfald
DKK 500.000 ved 100% invaliditet
Behandlingsudgifter (i henhold til Pkt. 17)
Dækningen omfatter ikke ansatte hos forsikringstageren.
26.2 Gæster og kunder
Hvis en gæst eller kunde rammes af et ulykkestilfælde omfattet af Pkt. 1 på
forsikringstagerens adresse, dækker forsikringen følgende:
26.2.1 DKK 250.000 ved dødsfald
26.2.2 DKK 500.000 ved 100% invaliditet
26.2.3 Behandlingsudgifter (i henhold til Pkt. 17)
Dækningen omfatter ikke ansatte hos forsikringstageren.
26.3
Katastrofedækning
Ansatte der ikke er omfattet af denne eller anden arbejdsgiver betalt
ulykkesforsikring har ret til erstatning i henhold til nedenstående, hvis de er
involveret i et ulykkestilfælde omfattet af Pkt. 1, der medfører at minimum 10 ansatte
71
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
rammes af en fysisk skade i det samme ulykkestilfælde.
26.3.1 DKK 250.000 ved dødsfald
26.3.2 DKK 500.000 ved 100% invaliditet
26.3.3 Behandlingsudgifter (i henhold til Pkt. 17)
26.4
Kriserådgivning
Forsikringen omfatter rimelige og nødvendige udgifter til kriserådgivning, som
direkte resultat af en krise sket i policens løbetid og anmeldt til selskabet
umiddelbart efter krisen er blevet kendt.
Ved en krise forstås her, én eller en række begivenheder der resulterer i en
mediedækning, der har potentiale til at påvirke forsikringstagers omdømme i en
betydelig negativ retning.
Forsikringen dækker udgifter til de af selskabet udvalgte konsulenter.
Forsikringen dækker i en periode fra krisens begyndelse og 30 dage frem.
6000.
Motorkøretøjsforsikring
I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.
Branche 78. udgave 07.2008
GENERELT.
§1. Sikrede personer
Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der i forsikringstagerens
interesse og med hans billigelse benytter køretøjet, lader det benytte eller er fører af
det.
Forsikringen dækker, når der ikke er tegnet ansvars- eller prøveskilteforsikring for
samme risiko, skader der indtræder, skader på køretøjet, mens det – efter køretøjets
levering – er overladt til reparation eller service hos forhandlere eller værksteder.
Ansvars- og kaskoskader opstået under prøvekørsel dækkes kun, hvis kørslen sker i
direkte forbindelse med reparation eller service af bilen, og kun hvis kørslen er under
tre timers varighed, og er sket i forsikringstagers interesse. Forsikringen dækker ikke
skader forvoldt, mens køretøjet er overladt til personer eller virksomheder i
kommission.
Ved afhændelse af køretøjet er den nye ejer i 21 dage efter ejerskifte dækket af
forsikringen i samme omfang som forsikringstageren, dog kun for så vidt risikoen
ikke er dækket ved en af den nye ejer tegnet forsikring.
Ved manglende anmeldelse af ejerskifte hæfter forsikringstager og ny ejer solidarisk
for policens selvrisiko ved skade.
§2. Skadeanmeldelse
Skadetilfælde skal omgående anmeldes til Selskabet. Hærværk, tyveri og forsøg på
tyveri skal tillige omgående anmeldes til politiet. Det er et krav for
erstatningsudbetaling, at de nævnte skader er anmeldt til politiet, og at der
indsendes politikvittering til Selskabet.
72
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
Anmeldelsen skal indeholde så fyldige oplysninger som muligt om det indtrufne
tilfælde. Forsikringstageren må ikke uden selskabets samtykke træffe aftale om
erstatningskrav eller udførelse af reparationer.
§3. Dækningsomfangets afgrænsning
Forsikringen dækker ikke:
1. Skade eller ansvar for skade forvoldt under kap- og væddeløbskørsel eller træning
dertil. Dog dækkes skader opstået under orienteringsløb, pålidelighedsløb og
økonomiløb uden for bane, når disse foregår i Danmark, og under forudsætning af, at
der foreligger offentlig tilladelse til løbet, og at de foreskrevne regler overholdes.
Skade på køretøjet eller ansvar for skade samt enhver kørsel på bane eller andet til
formålet afspærret område, dog dækkes skader opstået ved øvelseskørsel (glatføre-,
manøvre- og skolekørsel o.l.), hvis ;
• kørslen foregår på et område, der er godkendt af politiet og afspærret til
formålet.
• kørslen foregår under instruktion fra motor- og eller kørelærerorganisation
eller tilsvarende sagkyndige.
2. Skade eller ansvar for skade ved udløsning af atomenergi, jordskælv, krig eller
terrorisme.
3. Skade eller ansvar for skade under anvendelse af køretøjet i strid med
justitsministeriets
bestemmelser om udlejning uden fører.
4. Skade eller ansvar for skade opstået under kørsel indenfor en lufthavns område,
med undtagelse at kørsel på offentlig tilgængelige områder inden for lufthavnen
samt midlertidig af og pålæsning.
Enhver skade der direkte eller indirekte involverer luftfartøjer er ikke dækket af
forsikringen
SÆRLIGE BETINGELSER FOR ANSVARSFORSIKRING
§4. Geografisk område
Forsikringen dækker ved kørsel i Europa samt de lande, der er tilknyttet grønt kort
ordningen.
Forsikringen dækker i Danmark med de summer, som er fastsat i færdselsloven.
Højere summer kan aftales, og må da fremgå af policen.
I lande, med hvem “grøn-kort”-ordning eller anden international aftale er truffet,
dækker forsikringen efter det pågældende lands lovgivning - dog mindst med de
summer, der gælder for kørsel i Danmark.
§5. Omfang
Forsikringen dækker med de i færdselsloven fastsatte beløb sikredes
erstatningsansvar overfor 3. mand for skade forvoldt ved motorkøretøjets brug som
73
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
køretøj.
De ved et erstatningsspørgsmåls afgørelse med Selskabets billigelse pådragne
omkostninger samt renter af idømte erstatningsbeløb hørende under forsikringen
betales af Selskabet, selv om dækningssummerne derved overskrides.
Forsikringen dækker endvidere ansvar for skade på sikredes person, hvis skaden
indtræder uden forbindelse til dennes brug af køretøjet som fører.
Forsikringen dækker ikke forsikringstagers eller sikredes ansvar for skade påført ting
eller ejendom, som sikrede ejer, lejer, låner eller har til lån, opbevaring eller i
varetægt, når skaden forvoldes af forsikringstager eller sikrede som fører af
køretøjet.
§5.1. Hvad er undtaget ansvarsdækningen
Med mindre andet er angivet i policen eller skriftligt aftalt med selskabet, dækker
forsikringen ikke:
1. Skade eller ansvar for skade på campingvogne, sættevogne, tilkoblingsredskaber
og påmonteret veksellad, hvis disse er i forsikringstagers varetægt og/eller
tilkoblet forsikrede køretøjer.
2. Ansvar for skade omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport
(CMR).
3. Skade eller ansvar for skade på transporteret gods, når skaden sker uden for
Danmark. Dog dækkes ansvar for skade på 3. mands personlige rejsebagage samt
sikredes rejsebagage, hvis denne ikke er fører på skadetidspunktet.
§6. Regres
Selskabet har i henhold til de af justitsministeriet fastsatte bestemmelser pligt til at
gøre regres gældende mod enhver, der efter færdselslovens § 108, stk. 2 er ansvarlig
for skaden, og som har forvoldt denne med forsæt. Er skaden forvoldt ved grov
uagtsomhed, afgøres det under hensyn til skyldgraden og omstændighederne i øvrigt,
om Selskabet skal have regres og i bekræftende fald i hvilket omfang.
Køretøjet må ikke udlejes. Sker dette alligevel er Selskabet forpligtiget til at kræve en
skade refunderet (gøre regres), hvis skaden har medført udgifter for selskabet.
Såfremt Selskabet i øvrigt har måtte udrede erstatning for skade, der ikke er omfattet
af forsikringen, har Selskabet regres mod den for skaden ansvarlige.
I tilfælde af udbetaling under denne police indtræder Selskabet i enhver rettighed,
der tilkommer sikrede i anledning af denne udbetaling.
SÆRLIGE BETINGELSER FOR KASKOFORSIKRING
§7. Geografisk område
Forsikringen dækker ved kørsel i Europa samt i de lande der er tilknyttet grønt kort
ordningen.
Forsikringen dækker i Danmark med de summer, som er fastsat for
kaskoforsikringen i policens bestemmelser herom.
I lande uden for Danmark dækker forsikringen efter det pågældende lands
74
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
lovgivning – dog mindst med de summer, som er nævnt ovenfor.
§8. Omfang
Kaskoforsikringen dækker enhver skade, der påføres det sikrede køretøj, samt tab af
køretøjet ved tyveri eller røveri. Skade på eller tyveri af ekstraudstyr/-tilbehør,
herunder autoradioer, walkie-talkies, biltelefoner, GPS og navigationsanlæg, visir,
spoilere og specialfælge, dækkes med maksimalt og i alt kr. 5000 per skade, med
mindre andet er anført i policen. Det er en forudsætning, at udstyret/tilbehøret er
fastmonteret køretøjet på skadetidspunktet.
For personvogne, registreret til privat kørsel, har forsikringstageren i skadestilfælde
ret til erstatning, der svarer til prisen for en fabriksny vogn af samme fabrikat, type
og årgang, som den skaderamte, under forudsætning af:
1. at skaden er indtruffet indenfor det første år efter første registrering,
2. at den skaderamte vogn er fabriksny ved nytegning af forsikringen og
3. at reparationsomkostningerne beregnes at ville overstige 50% af vognens nyværdi
på
skadetidspunktet.
Dog ydes der ikke nyværdierstatning hvis køretøjet er leaset.
§9. Selvrisiko
Kaskoforsikringen er tegnet med selvrisiko. Forsikringstageren betaler selv det i
policen angivne selvrisikobeløb ved enhver skade.
Der henvises til opkrævningsbestemmelserne i § 13 for så vidt angår Selskabets ret til
at opsige aftalen ved manglende betaling.
§10. Skader, som ikke erstattes
Uden for Selskabets erstatningspligt falder:
1. skader forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed jf. forsikringsaftalelovens §
18;
2. skade forvoldt, medens køretøjet blev ført af en person, der var beruset, jf.
forsikringsaftalelovens § 20;
3. Tyveri af eller fra køretøjet og skader i tilknytning hertil, hvis køretøjets
nøgle/nøgler var efterladt i eller på køretøjet, herunder i køretøjets tændingseller dørlås.
4. Skader forvoldt mens køretøjet blev ført af en person, der ikke overholdt gældende
køre/hviletidsbestemmelser.
5. skade, der er indtrådt, medens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde
lovbefalet førerbevis omfattende ret til kørsel med det skaderamte køretøj, med
mindre det godtgøres, at skaden ikke skyldes mangel på kørefærdighed.
6. skade, der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske dele (f.eks.
motor, transmission, styretøj m.v.).
75
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
7. skade, der påføres køretøjet eller dele heraf, under og i forbindelse med
bearbejdning ellerbehandling;
8. skade som følge af vejrligets almindelige påvirkning, f.eks. rust, tæring og
frostsprængning, samt forringelse af køretøjet som følge af almindelig slitage.
9. skade, der er opstået under jordskælv eller andre naturkatastrofer, krig, oprør,
terror og borgerlige uroligheder samt udløsning af atomenergi, med mindre det
godtgøres, at skaden ikke skyldes anførte forhold som nærmere eller fjernere
årsag.
Er en skade, som nævnt under pkt. 1-5, ikke forvoldt af forsikringstageren selv er
denne dækket af forsikringen, medmindre det godtgøres, at forsikringstageren eller
forsikringstagerens ledende medarbejdere var vidende om førerens grove
uagtsomhed, spirituspåvirkethed m.v.
Har Selskabet til forsikringstager måtte udrede erstatning for en skade, der ikke i
øvrigt ville være dækket efter pkt. 1-5, har selskabet regres mod den for skaden
ansvarlige. Hvis Selskabet på andet grundlag end policen har betalt en skade, der
ikke er dækket af forsikringen, har selskabet regresret for de afholdte udgifter mod
forsikringstager eller den for skaden ansvarlige.
§11. Skadens regulering
Selskabet kan enten erstatte den skete skade med et kontant beløb eller lade
køretøjet reparere, i henhold til de til enhver tid gældende toldregler og forordninger
o. lign..
1) Kontant erstatning:
Såfremt Selskabet afgør skaden ved kontant betaling, eller kommer køretøjet ved
tyveri eller røveri ikke atter til stede inden 4 uger efter skadens anmeldelse til
selskabet, ansættes erstatningen til det beløb, et køretøj af tilsvarende alder og
godhed vil kunne anskaffes for mod kontant betaling, dog højst det på policen
anførte beløb.
2) Transportomkostninger:
Nødvendige omkostninger ved køretøjets transport til nærmeste
reparatør betales af Selskabet, såfremt transporten på grund af
beskadigelsen er nødvendig. Kommer et køretøj efter tyveri eller røveri
atter til stede inden fristen i pkt. 1, betaler Selskabet ud over den
køretøjet evt. påførte skade tillige nødvendige omkostninger til
transport af køretøjet til dettes hjemsted. De nævnte transportudgifter
er ikke dækket, hvis udgiften er dækket gennem anden forsikring,
abonnement eller lignende.
3) Reparation:
Køretøjet skal ved reparation sættes i samme stand som før skaden.
Selskabet er berettiget til at anvise reparatør. Forøgede udgifter ved
reparation foretaget uden for normal arbejdstid samt eventuel
forringelse af køretøjets handelsværdi som følge af reparation erstattes
ikke.
Er skaden opstået medens køretøjet var overladt eller solgt til en
reparatør eller forhandler, jf. § 1, skal reparationer som kan udføres på
den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser. Skader, som
udbedres på andre værksteder, erstattes med det beløb som
76
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
reparatøren normalt betaler for sådan reparation.
§12. Redningsforsikring i udlandet
A. Hvis der er tegnet kaskoforsikring (ikke delkasko- eller brandforsikring alene) for
person-, vare og lastvogn med en totalvægt på højst 3,5 tons, påhængs/campingvogn eller motorcykel, er forsikringen udvidet med redningsforsikring
under kørsel i udlandet. Vare- og lastvogne er dog ikke dækket, hvis rejsens
formål er godstransport.
B. De fuldstændige vilkår for redningsforsikringen er trykt i det røde SOSservicekort, som altid bør medbringes ved kørsel i udlandet, og som fås hos
CHARTIS EUROPE S.A.
FÆLLES BETINGELSER
§13. Præmiens betaling
Første præmie, stempelafgifter og øvrige afgifter forfalder til betaling ved
forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage.
Betales senere præmier ikke efter 1. påkrav, der tidligst foretages på forfaldsdagen,
sker der skriftlig påmindelse om præmiebetaling med oplysning om retsvirkning af
manglende præmiebetaling efter den i påmindelsen anførte tidsfrist. En sådan
påmindelse fremsendes tidligst 14 dage efter 1. påkrav. For så vidt betaling ikke
finder sted inden 7 dage efter denne, bortfalder Selskabets erstatningspligt.
Ophører forsikringsaftalen forinden udløbet af den tid, for hvilken den er tegnet,
ristonerer Selskabet for meget betalt præmie i henhold til de i Selskabet til enhver tid
gældende regler for korttidsforsikringer.
§14. Indeksregulering af præmien
Præmien reguleres i henhold til bestemmelse herom anført i policen.
§15. Præmieændring m.v.
Hvis Selskabets metoder for risikovurdering eller forsikringsbetingelser ændres,
foretages en lignende ændring for nærværende forsikring i henhold til bestemmelsen
om opsigelse i § 19.
Ønsker forsikringstageren ikke at indgå på en forhøjelse af præmien eller en
skærpelse af forsikringsbetingelserne, kan forsikringstageren inden for 14 dage, efter
han har modtaget meddelelsen om ændringen, forlange forsikringen ophævet fra
ændringsdagen. Såfremt forsikringstageren betaler den forhøjede præmie, betragtes
dette som accept af de ændrede vilkår.
§16. Flytning og risikoforandring
I tilfælde af, at der sker ændring i den i policen nævnte betalingsadresse, eller der
sker forandring i den nævnte beskrevne risiko - f.eks. køretøjets hjemsted
(virksomhedens hjemadresse), anvendelse (hvilken type transport køretøjet
anvendes til og/eller erhvervstransport contra civil transport), vægt,
tilkoblingsanordning, ændring af motorstørrelse eller installation af tuningsudstyr,
77
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
installation af ekstraudstyr efter køretøjets indtegning i selskabet - skal der snarest
ske anmeldelse til Selskabet, og
vilkårene for forsikringen reguleres da efter den gældende tarif.
Selskabet, og vilkårene for forsikringen reguleres da efter den gældende tarif.
Manglende anmeldelse af flytning og/eller risikoforandring kan føre til bortfald eller
nedsættelse af retten til erstatning.
§17. Merværdiafgift (kaskoskader)
Merværdiafgift i henhold til lov nr. 102 af 31/3 1967 med senere ændringer betales af
Selskabet.
For køretøjer tilhørende registrerede virksomheder gælder dog følgende:
Benyttes sådant køretøj i den registrerede virksomhed, bæres merværdiafgiften
endeligt af forsikringstageren i det omfang, i hvilket denne efter de herom gældende
regler har adgang til at medregne beløbet i sin indgående merværdiafgift. Ved
kontant erstatning fradrages merværdiafgiften.
§17.1. Merværdiafgift (ansvarsskader)
Med virkning fra den 1. april 1989 kan momsregistrerede skadevoldere opnå fradrag
for det momsbeløb der er indeholdt i erstatningsbeløbet til skadelidte.
Dette betyder, at Selskabet kan henvise forsikringstager til selv at betale
merværdiafgiften til skadelidte eller dennes reparatør eller forsikringsselskab, eller
at Selskabet efter afregning af skadeudgiften kan opkræve
momsbeløbet/merværdiafgiften hos forsikringstager (skadevolder).
Ovenstående er dog betinget af følgende:
• Skadelidte er ikke selv momsregistreret eller har ikke selv fuld fradragsret for
moms af erstatningsbeløbet.
• Erstatningskravet skal være opstået som led i skadevolders momspligtige
aktiviteter. Dette betyder, at skaden skal være sket som led i
tjenestelig/arbejdsmæssig kørsel (ikke private ærinder eller i fritiden). Betingelsen
indebærer fx at en momsregistreret skadevolder – uanset at kørsel sker i en
hvidpladebil – kan opnå fradrag for ansvarsmomsen/merværdiafgiften af
skadelidtes skadeudgift.
• Erstatningskravet skal indeholde moms, og dette skal kunne dokumenteres via
faktura.
• Ved eventuel fordeling af ansvaret/skylden for en skade mellem skadevolder og
skadelidte ansættes andelen af det fradragsberettiget momsbeløb til
skyldfordelingsprocenten (fx 50 /50). Dette betyder, at skadevolder kan opnå delvis
fradrag af momsbeløbet/merværdiudgiften.
§18. Afhændelse af køretøjet
Sælges det forsikrede køretøj, stilles forsikringen i bero, og det påhviler
forsikringstageren straks at underrette Selskabet om salget, jf. dog § 1
Anskaffer forsikringstageren under forsikringens løbetid et andet lignende køretøj i
stedet for det afhændede, er han forpligtet til at underrette Selskabet og lade
forsikringen ændre til at omfatte det anskaffede køretøj med beregning af præmie
efter den gældende tarif.
78
Forsikringsbetingelser ver. 011110-000/Real Estate Guard
Ved manglende anmeldelse af det nye køretøj, kan forsikringstagers ret til erstatning
nedsættes eller bortfalde.
§19. Opsigelse
Forsikringen er fortløbende, indtil den med mindst én måneds varsel skriftligt
opsiges til en hovedforfaldsdag, hvilket dog tidligst kan ske til den på policens
anførte udløbsdato.
Efter anmeldt skade er Selskabet berettiget til at opsige kaskoforsikringen eller at
kræve skærpede vilkår – men ikke f.s.v.a. den lovpligtige ansvarsforsikring – i indtil
14 dage efter den endelige afgørelse af en anmeldt skade.
Indtil een måned efter afslutning af enhver skade er forsikringstageren berettiget til
at opsige forsikringen med 14 dages varsel.
§20. Voldgift
Kan parterne ikke blive enige om fastsættelse af erstatningen, fastsættes denne ved
voldgift. Til at foretage denne vælger forsikringstageren og Selskabet èn
voldgiftsmand i samråd. Kan parterne ikke blive enige om èn voldgiftsmand til
fastsættelse af erstatningen, udpeger begge parter en voldgiftsmand hver.
Voldgiftsmændene vælger, inden de påbegynder sagen, en opmand, som skal træde
til, hvis de ikke kan blive enige, og som fastsætter erstatningen inden for grænserne
af voldgiftsmændenes ansættelse.
Omkostningerne ved vurderingen bæres med halvdelen af hver af parterne.
§21. Ankenævn
Bliver De og selskabet uenige om forsikringen, og fører fornyet henvendelse ikke til
enighed, kan De indbringe sagen for:
Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegårdsgade 2
1572 København V
Telefon 33 15 89 00
De skal klage på et særligt klageskema, som De kan få hos Ankenævnet,
Forbrugerrådet, de lokale forbrugerkontorer eller Forsikringsoplysningen.
79