Byggemodning - Natur og Vej Service

Pandrup Grafisk 96 730 200
Rådgivningsafdelingen
Autismecenter Nord-Bo
Østergade 107 · 9440 Aabybro · Tlf. 98 27 90 42 · www.nordbo.dk
Rådgivningsafdelingen
Østergade 107 · 9440 Aabybro · Tlf. 98 27 90 42 · www.nordbo.dk
Rådgivningsafdelingen
Rådgivningsafdelingen tilbyder en indsats med særlig fokus på trivsel og udvikling for personer
med autisme. Med respekt for det enkelte menneskes unikke personlighed tages der i arbejdet
udgangspunkt i TEACCH principperne.
Rådgivningsafdelingen på Autismecenter Nord-Bo består af pædagogiske konsulenter og
psykolog med mange års erfaring i arbejdet med børn og unge med autismespektrumtilstande
og komorbide lidelser så som; ADHD, ADD, Tourette Syndrom, OCD, angst og depression.
Vores tilgang i arbejdet er anerkendende og ressourceorienteret med udgangspunkt i det enkelte
menneske. Vi tilstræber et højt fagligt, etisk og professionelt niveau i de forskellige opgaver
og samtidig er tilgangen altid nærværende med udgangspunkt i den enkeltes oplevelse af
situationen og udfordringerne.
Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo, hvis hovedopgave består i
rådgivning, supervision, vejledning og undervisning – både internt i organisationen samt eksternt
i samarbejde med kommuner, samarbejdspartnere, skoler, private mv. Herudover tilbyder vi også
både eksterne og interne psykologiske undersøgelser af unge og voksne med autisme.
Supervision
Supervision ydes til fagpersoner som i deres arbejde kommer i forbindelse med mennesker
med autisme. Ydermere tilbyder vi supervision til enkeltpersoner og personalegrupper.
Supervision kan tage udgangspunkt i konkrete sager, men kan også omhandle problematikker
i forhold til organisation og arbejdsgang, som kan have indflydelse på det daglige samarbejde
med barnet eller den unge/voksne med autisme.
Rådgivning
Rådgivning kan ske i forhold til konkrete sager eller emner, men kan ligeledes være en del af
observation med fokus på at skabe en autismevenlig indretning. Derudover kan rådgivning
ydes med fokus på arbejdsprocesser og arbejdsgange, med henblik på at skabe de bedste
betingelser for samarbejdet med barnet eller den unge/voksne med autisme. Rådgivning
tilbydes også til barnet, den unge eller den voksne i forhold til psykoedukation, samt samtaler i
forhold til de særlige forudsætninger, kompetencer og vanskeligheder den enkelte har.
Familierådgivning
Når man har et barn eller en ung med autisme i familien, kan der ofte være brug for en samlet
indsats, hvor både barnet/den unge og medlemmerne i familien får viden om og redskaber til
deres aktuelle situation, samt i forhold til at tackle deres særlige udfordringer i hverdagen
bedst muligt for alle parter. Rådgivningsafdelingen tilbyder en bred samlet indsats som
tilrettelægges individuelt til den enkelte familie.
Ydelser ved autoriseret psykolog
3 Psykologisk undersøgelse
3 Terapi og støttende samtaler
3 Sensorisk udredning
3 Rådgivning til forældre og fagpersoner
3 Individuelt tilrettelagte kurser
3 Supervision
Der kan være behov for en vurdering/afklaring og beskrivelse af adfærd og tænkning relateret til
autisme, herunder:
Psykologisk undersøgelse
3 Sociale færdigheder
3 Forestillingsevne
3 Kommunikation
3 Selvstændighed og modenhed
3 Udviklingsmuligheder - socialt og/eller i forhold til arbejde/uddannelse
Rådgivningsafdelingen forestår psykologisk undersøgelser af unge/voksne ved autoriseret
psykolog. Den psykologiske undersøgelse sammensættes individuelt, afhængig af hvilke
områder der ønskes beskrevet med inddragelse af relevant testning. Fokusområder kan
eksempelvis være afdækning af kognitiv profil og neuropsykologiske dysfunktioner, herunder
eksekutive funktioner, intelligens, opmærksomhedsfunktion, hukommelsesfunktion med mere.
Der kan i den færdige rapport beskrives pædagogiske anbefalinger i forhold til at kunne
tilrettelægge interventionsmuligheder og støttebehov. Med henblik på at bistå med relevante
pædagogiske og behandlingsmæssige metoder tilbyder Rådgivningsafdelingen en fortløbende
opfølgning og rådgivning med individuelle samtaler.
Kurser
Rådgivningsafdelingen har bred erfaring og ekspertise i individuelle tilrettelagte kurser
tilpasset den enkelte institutions behov for undervisning. Vi tilrettelægger individuel
undervisning til personale på skoler, gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner, dag- og
døgninstitutioner, socialforvaltninger, sundhedsplejersker, støttepædagoger og forældre.
Rådgivningsafdelingen udbyder ligeledes kurser, konferencer og gruppeforløb, som henvender
sig til faggrupper, personer med autisme, forældre, søskende og andre pårørende der har relation
til personer med autisme.
Eksempler på kurser
3 Forældrekursus
3 Grundkursus i autisme
3 Inklusionskurser
3 Kursus i Sociale historier
3 Kursus i kognitive samtaleredskaber og pædagogiske metoder
3 Kurser for unge og voksne med autisme
Inklusion
Som fagpersoner kan man opleve udfordringer i mødet med børn med særlige behov og
forudsætninger. Forståelse for hvad der ligger bag barnets eller den unges tænkning og adfærd,
kan være nøglen til trivsel og udvikling samt til positiv interaktion mellem den voksne og eleven.
Vi har faglig ekspertise i at lave samlede løsninger i forhold til uddannelse af medarbejdere,
der skal arbejde med inklusion i dagligdagen. Ydermere tilbyder vi rådgivning til PPR, skoler og
dagtilbud om inklusion af det enkelte barn eller grupper af børn.
VISO
Rådgivningsafdelingens personale er specialister i VISO – Den nationale Videns og Specialrådgivnings Organisation indenfor autismeområdet, og løser således hvert år et større antal
opgaver for VISO.
Autismekonference Nordjylland
Rådgivningsafdelingen står for afholdelse af den årlige Autismekonference Nordjylland.
På konferencen har vi fokus på at udbrede ny og tidsaktuel viden indenfor området og har blandt
andet haft overskrifter som Angst & Autisme, Piger & Autisme og Stress & Autisme.
Rådgivningsafdelingen
Autismecenter Nord-Bo
Østergade 107 · 9440 Aabybro · Tlf. 98 27 90 42 · www.nordbo.dk
Pandrup Grafisk 96 730 200
Når du har brug for autismefaglig ekspertise
for at komme godt videre