Mål for trafikpolitikken På vej

Hy
r di
j
io n
Sta
t
ft
to
ade
reg
Nør
Sc
t.J
ørg
Ba e n s
kk
e
Magnus
Kjærs Gade
Brostræ
de
Brog
årdsv
ej
Østerbrogade
Gefion
s
vej -
Spartavej
ad
e
Østerbrogade
Brotorv
et
Sønder-
sgade
svland
ej
Hatten
Vasen
Gærde
smuttev.
r-
vej
Trekron
e
tien
Tran
es
Veg
en
Møl
leve
j
NVEJ
SKJER
ens V
ej
Ebbes
Niels
A
gadhle
e
træd
Kirke
s
ft
Sparre
to
ev
ej
os
al
sve
Iste
d
gad e
Sys s elting
Nørrebrogad
e
Odinsv
ej
ge
m
Storåvej
Majblo msten
nd
en
Tommel
ise
Sko vvi kken
L
spoærkeren
Ved
Hallen
ej
sv
lund
vej
Nørre
Parkvej
Park
vej
Søp
j
Gyv
elve
ark
en
Alle
Parkvej
en
Birkesti
Poppe
l
evej
Klitros
bæ
rvej
Ege
vej
Uhr
esø
vej
svej
Bakgå
rd
j
Tingage
pa
UHREGÅRD
PLANTAGE
Kortet viser byens samlede cykelstinet samt anbefalede cykelruter ad lokal- og boligveje. Tilsammen
udgør disse et sammenhængende cykeltrafiksystem
gennem byen – både til rekreative ture og til den
daglige transport.
ænget
rv
l-
rke
n
nv
ej
ebuen
Bisp
nK
Lide irstens A
ll
Me
jd
Pri
bøllet
Sl
al
åe
Finger-
en
sko
en
é
on
kr
ul
Hj
Fru
e
ns
Bu
ris
Ve
j
ve
j
Sk
ole
sti
Mejdal Hallen
er
ni
ng
Camping
Cykelsti
sv
ej
æk S
Cykelsti, grus
Ba
lg å rd B
Ha
ne
ej
Halgård Skole
Ha
Til
H
er
av
eh
lgå
a vern e
d
Stau
e
er n
n
de
in
rdv
ej
Dufthav
Frugt h
Pendler
P-plads
tien
ien
HALGÅRD
j
ve
bo
Sønder
Nybovej
rL
de
Un
r v
ste ård
Ve alg
H
Ny
Skovlund
er
Und
ej
llev
Mø
ej
rdv
lgå
Ha
Ny Skovlund Hotel
r
Signaturforklaring
is
Tv
SKOVLUND PLANTAGE
e
nd
U
sta
n
ge
g
Ka
ren
en
ng
Afl æ
en
Eg
ård
i
ikl
11
n ke bu e n
kg
Mu
St
EJ
Nybo Bakke
GV
IN
RN
Harrestrupvej
På cykel i Holstebro
rve
age
jda
HE
Ba
Tin
g
Me
SYDØSTSKOVEN
18
1000 m
0
rd
En
eb
æ
rv
Ka
ej
lej bb
ev eej
j
HUNDESKOV
Ly
ng
og en
kr
SØ
ltve
lgå
MEJDAL
dho
RE
Røn
ne
a
emH
Kl v yb e
ej n-
Pr
im
ve ula
j -
UH
Ha
Mejdal Kirke
Gry
Tvis Mølle
Tjø
rne
ve
j
s Vej
Lath
ru yvejsTra Sols
ikkeb ne
veær- - vej
j
Buri
Tvis Kloster
Mejdal S
øvej
Bøgevej
ns
A
m ne
Ved
veone ben
Br
j dve
j
eg
ne
ve
j
t is
vej Mirabelle
Birke
vej
vej
Pri
Tujav
e
j
EJ
EN
GV
RIN
Nis Peters
ens Vej
Joha
n Skjoldbor
gs Jacob
Vej VKnudse
ej
ns
Chr
. Win
ther
s Ve
j
Dalgasv
ej
Ly
sti ngen
Veste
rbo
Brorson
svej
Bars
Frank
s Vej
rgvej
Anne
Sk
sv
ej
er
Fa
b
lle
lle
Linde A
Elme A
nkevej
Blåmu
Porsevej
S
st ko
ie vn
Frejasv
ej
og
V
kiv
e
væ
ng
et
Hø
st
Skolestien
Nibsb
je
ive
ve
j
Nørlu
sv
ej
er
Fa
b
Læ
lle
Sveavej
bjergvej
j
ndve
J
VE
HS
Lystanlægget
Østerbrogade
Ørre
stiend-
Spartavej
Østerbrogade
G
Ve
j
ar
ds
ga
nd
Lu
Iva
r
FÆ
RC
SM
RA
ive
ve
j
Sk
A
gadhle
Gefion
svej
de
ga
Vasen
tien
Ves
terb
Ma
jg
rog
ade årdvej
et
gv
æn
g
Ru
SK
IV
EV
EJ
ve
j
um
Vi
hs Ve
j
æ rc
sm
us F
Ra
Wellers
Vej
US
Godthåbsv
ej
Stationsvej
Magnus
Kjærs Gade
årdsv
ej
Brog
Sønderlandsgade Brotorvet
Gærde
smuttev.
Tran
es
Veg
Møll en
eve
j
rÅ
Grydholtvej
Camping
plads Ranunkelvej
et
yn
J
Joachim
vej
Nyholm
destien
j
sens Ve
r Søren
Hjalma
svej
Station
ade
reg
stræd
Kirke
Sparre
toft
s Vej
Ebbes
en
Niels
Mejrup
Skjoldet
Sto
VANDKRAFTSØEN
Br
RNVE
Elkjærvej
Klintev
ej
j
ve
bo
SKJE
185
Fug
le
heg net
Provst Lønstrups Vej
Stryget
Ny
Til Skjern
Ti
lS
væ
ng
et
t
ge
æn
mve
j
Hje
rm
vej
Nørgårdsvej
Nordtoft
Nordvang
Lav
he-
ft
to
e BJør gSct.
ak en
ke s
Nør
Nørrebrogad
e
Sys selting
Iste
gad de
Veste
bo r-
gad
ev
ej
m
os
ge
al
Pile A
rg Kirkevej
j
Odinsve
rbro
Ves
te
Vej
Frank
s
Anne
Nørrebrogade
en
Dyssegården
j
Frejasv
e
Frejasv
e
j
vej
Balders
Brorson
svej
j
s ve
ng
væ
Skolestien
Dysse-Tå
gården rnst
i
Tingg
Heimda
lsvej
Ydunsvej
vej
svej
Ægir
Vølun
ds
et
Hø
st-
ge
æn
Ru
gv
By
Søgårdsvej
Bjerregårdsvej
Sko
lestie
n
ården
les
Sko
Asagården
ng
væ
et
ng
et
væHirs
e
Ri nge s- t
et
ng
gvæ
t
Nibsb
jergve
j
Ved
Hallen
den
tien
G
Trekron
ervej
høj
Birk
e
Th
or
s
me
r
Birk
elun
sve
j
Tho
r
et
ng
ev
æ
Ha
vre
væ
J
ej
Søv
SKJER
NVEJ
svej
me r
Elle
ham
Fr
øj
k
Hv
ed
ov
Sk
ej
ev
ld
Ki
Mølle
parken
E
RV
e
Wagn
erstien
Wagn
ersve
j
n
stie
ss
rau
B
leb achsv
ej
æ
kv
ej
El
ve
j
ns
Fr
øj
k
an
r tm
Ha
DoktorLyksborgvej vænge
t
Frøjk
B
stie ækn
Webe
rsvej
opi
nsv
ej
Ch
nd
stie
n
ke
lu
Bir
j
sve
lau
Ku
h
Måbje
eb
æk
vej
El l
No
ac
ks
Ve
j
St
ien
rk
e
Ki
sv
ej
ub
La
St
ve
j
ns
Ha
yd
Mü Lan
ller gesV
ej
Niels
Boh
rs V
ej
FinsNiels
ens
Vej
SteNeiels
nse
Ve ns
Ol j
eR
øm
ers
Ve
j
Je
S ns
gå ønde
rds rvej
Vad
et
zar
tsve
j
Mo
t ie
je s
H.C
. Lu
m
Vej byes
rl N
ie
Ve lsen
s
j
j
Ca
ve
ms
seu
Mu ten
ug
Sl
E
AG
DS
HO
Tværpilen
Lure
n
svej
Hatten
rkev
ej
iborg
Til V
Søparken
Ny
rgvej
Vi g
de
rvej
Hr. s
Knudj
Ve
en
nd
Lu
Hestbje
Sko
ga
Sønderbro
sti
Mejrup Skole
lr te
ve
j
so
Ravperlen
SLETTEN
Læ
llevej
Tvis Mø
n
Mellemtoften
me
Gøgeur ten
en
Kværnen
ldb
lom
Eventyrstie n
len
Gu
a
rg
tt e
Na
n
et
Villavej
Elkærvej
N
rnen
Rø
llike
elys
Skorstensfejeren
vstje
Sko
toften
Mellem
n
ur t
en
ro
Stoppenål
ed
Sn
Lille Cla
us
Va
nd
dr
åb
en
tøks
Tern
evej
16
Elkjæ
Flin
j
JE
t
et
Mjø
den
ste
u
Cla
Store
Sl
t
s set
blo
m
n
ge s
pve
Østerled
vej
S
evej
vej
VIBO
Grønneled
Hellas
Svinget
Måg
p
beru
Kob
RGVEJ
Uglk
ærv
ej
j
So
Rylevej
Vej
VE
n
rke
Mellem
vangen
Virkelys
st
Kon
g
Ko
rn
in
nn
Kobb
jrup
Me kesti
r
jrup
Me kevej Ki
Kir Mejrup Kirke
Sportsplads
Friluftsbad
ten
ej
erupv
vej
levej
p Sko
NG
jpa
hø
Mølgårdsvej
Jagtvej
eru
low
Mejrup
Skole s
Mejru
Vester e
kk
Kirkeba
RI
rns
Ho
EJ
Flø
jl sgræ
Bakkevej
g
de
n
Sø
Sønderport
o
rbr
Reberbanen
Kj el d s e ns
Bü
ve
j
Danave
Sydb
anevej
b
Kob
rg
Mejrup Hallen
VIBORGV
Kolonihave
"Skovbrynet" Hasselurten
Læssøe
Vej
Jep
p
Sch e
Ga ous
de
rg a d e
Øste
Lille
lgasten
Øster v Kie
g
Gade
yd
en
Ågad e
Færch
Torv
en
Åst
Brog
i
e
ården n
Postbutik
Nie ls
j
ve
16
16
185
Slet
et
Vej
ns
bje
j
ko Lilje
nv all
en
Slotsvæng
Boldhusgade
Hedemanns
Ryesvej
so
Nø
rre
Plads
Biograf
ne
Ba tien
s
Sygehus
Badeland
Helgolandsgade
de
Toftega
Lerpytterne
kolevej
Kroghsvej
en
He
Lægårdve
DYRSKUEPLADS
en
ns
Helgese
Vej
ej
ev
ej
dev
Nygade
llé
al
Danmarksgade
e r Allé
n
er
Dragonkasernen
ØSTRE
PLANTAGE
EJEN
ken
RINGV
Egekirkegården
Sø
nd
Su
højen
de
evej
ga
ede
vad
n
Mejrup S
j
e
Kong
ær
Mejrup Hedevej
e
kk
bo
Me
LUNDEN
J
o
b
Ny
je
Hø
jrup
Baune
vej
rke
Parkvej
VE
n
ale
K
gon
vej
a
øjp
11
16
NG
bo
Ny tien
s
nks Ve
j
Idomve
rre
Nø en
a
H v
Smøgen
Ørstedsvej
sA
sd
Kulturhus
Store Torv
VesterGrø
gade
Gad ns
e
Sl o t sgade
Sønderlandsskolen
j
ens Ve
Dra
HORNSHØJ
Sønder
Parken
vej
Sm
Folkeparken
od
b
Ny
Helgolandsgade
g
ur au
gv m
Læ
Sp Hyl
ej id ling
e
Nørreport
Rådhusstr.
Musik- Den
teatret Røde
Åstien
Junior
Hallen
Kri
dammpen
-
h
ns
ØSTRE
PLANTAGE
SØNDRE
PLANTAGE
NYBOHØJE
PLANTAGE
Højd
Tv
j
Solbak
Sommerly
n
NI
Å
Birk
Friluftsbad
j
Tangsve
Kaj Mu
j
j
Ve
esve
ma
Sti
j
ve S
d
r
å
b ch
Politi
g. Holstebro Kirke
EngKirkepladsen
ha
ven
Asylg Ho
rsstr.
.
Åglimt
vej
ård
l sg
Ka
jve
hø
rgs
Hjalt
ang
terv
Øs
s
Jenhls
Da j
Ve
Ø
ke
Kløvermar
NYBOHØJE
PLANTAGE
11
16
r
ste
Forsythiavej
Rø
ve dej Grø
nne
Læg
vej
årdv
ej
en
rk
Viborgvej
ns
Ve
j
g
Ve
Fe
hu lding
s
r
H
j
se
R
HE
GALGEBAKKEN
ej
esv
Pr
ind ovst
es tie
n
j
ve
N
en
ej
res V
or
Valmueve
Steen
Blichers
Vej
Jepp
e Aa
kjær
s Ve
j
I.
Ja P.
co
b
Kjeld
ellike
Dige-
smeds
d
Fiils
as
s
tien
øjs
sh
orn
bæ
rv
Gen
nem ej
ds
JE
VESTRE
PLANTAGE
rg
No
VE
øbin
ingk
Til R
år
NG
RI
rg
lfbo
Mølle
parken
Fu
hegglenet
Me
Sk jdalvej
ov
ba
kk
en
ov j
Sk ve
ej
yv
eb
Mo
s Bje
Agerbækvej
Blå
tien
svej
So
so lr te
ve
Måg
j
evej
Rylevej
Tern
evej
Læ
rkev
ej
Lyngbakken
å r d vej
lio
stieteksn
Bibliotek
Rådhus
N
te
r
. gad
r
F s- e
en j
ls ve
u
e
Po dgad
l
o
V
en
Ves
bakk teren
rdg
gå S
s
i
B Jø ct.
Gadrgens
Bib
e
-
de
Ve
s
Ved
Å
vang
jelds
Niels K
J
Mad
Vikkevej
Kolonihave
"Ålund"
R
li evS
Kolonihave tor
ve ngej
å
"Storåen"
dsvej
ej
ev
low
Svinget Grø
nlan
ld
Bü
Færøvej
Ki
ej
sv
n
so
Dragonkasernen
16
jen
s
n
keLakse
en
gon
vej
Sdr. Kirkegård
bak
g
ov
Sk
Su
Ka
Dra
port
Idomve
RINGKØBINGVE
11
Brinken
lve
Gran
se
16
U
g og
sens Vej
Niels Kjeld
Ryesvej
ej
ev
rn
Sønder-
Sø
Sønder
nd
e r Allé
Parken
j
Sønder- BakkeVe
s
n
e
s
ld
landsje
K
s
vej
n
ls
Nie
skolen
Helgesej
ReberVe
ne n
n
a
bane
B stie
Sydb
anev
Læssøe
ej
Vej
Kroghsvej
j
Idomve
Kri
mp
dam
en-
Ørstedsvej
rbr
e
nd
Sø
vej
ms
seu
Mu ten
ug
Sl
j
J
vej
nks Ve
RINGKØBINGVE
lund
Ve
bakksteren
Fiils
vej
Kaj Mu
ej
dv
Idom
Tangsvej
Mose by vej
j
Læg
ård- skole
Læg n
Snerlevejstien
dale
Bæk
gård
Snerlevej
Ndr.
Kirkegård
Hu
Veste
r
e
ad
Falck Valgmenighedskirken
ej
Kimsv
Landbrugsskole
H
ng
Mølleva
ellas
vej -
n
NIBSBJERG
PLANTAGE
Metodist
ej
årdv Ungdoms-Kirke
j
Danmarksgade
Vi g
lun
j
Sc
Sp
H hau
s
id yllin mb
en
es
g u
ns
da s rgv
Je
l
r
ej Ka j
l
Ve
Sygehus
Sko
ter
Idomve
Råd
hus- str.
Smøgen
Nygade
.
gade
Sønderbro
et
Slotsvæng
Øs
HUNDESKOV
Kim
Asylg
Boldhus Lergade pytterne
n
NIBSBJERG
PLANTAGE
Nellik
eg.
Åglimt
tie
Ålykke
n
Åvænget
tie
bs
mv
ej
gs
r
Gadgens
e
rre
Nø ven
Ha
å
Stor
SK
Stadion
ve
or ts
Sp
Nørreport
Idrætspark
lé
ark
Ni
or
ås
er
ård
g
Bis Jø Sct.
Pla
ve tanj
Ve
st
. er
Fr ns- gj ad
e
se ve
l
u
e
Po dgad
l
Vo
Politi
sV
ej
esBjarkvej
.
Chnr des
Li j
Ve rvej
Tvæ
Jep
KirkeEngSc pe
Horsstr. pladsen haven
Gad hous
Broe
stræde
Rasmussens
Store
ga de
Vej
ster
Ø
Torv
Ve
ster- G
Lille
Kjeld Digerø
elgasten
gade
Ki
Ga ns Øster
smeds Sti
Engvej
Sl o t s gade de Gade vgy
d
Storå
Færch en - Ågade
Torv
Veste
Ved
rvan
Broen
Å
e
Den
g
n
gårde Åstie
Åstien
n
Røde
n
Ves
Plads
Danave
Friluftsbad
terl
Junior
j
ed
HelgoHallen landsga
Helgolandsgade
de
e
d
a
svej
Tofteg
o H
Knud
St
bj
Ido
Ejnar Mikkelsens Vej
e
sv
ej
Møllevej
Rutebilstation
d
ga
elsv
ej
Ew
ald
Ch
tianrisgades-
tie
D a len
lega
erle
Me
gård ldvej
Ver
vej munds
Uffe
sve
j
Rolf Krake Skolen
We
ss
Banegård
Ved
Banen
de
riciaga
Frede Have
ie
st n rd
Bisgå
Dalen
Falck
NY
en
Al
rdm
gå
Bis
Storå
Bis
gård en
gade
Dybbøls
gade
e
ev ds
Sund
Se centrumkort
ade
Istedg
Bibli
Sko oteksstien
lega
de
es
vej
have
Musikskole
vst j
Prodes Ve
n
Ky
Beringsv ej
Hans
Egedes
Vej
ens
asmuss ej
Knud R
V
VÆNGERNE
nsvej
Ingeman
vej o
ds
lun King
Frø
vej
j
Broagerve
n
Ves
t
j
Ve
Grundtvigsvej
Ba
Holbergsvej
Venders
gade
tie
iagade
Have
stien
d
Bisg å r
tan
ve
j
Engvej
Mosebyvej
EJ
øev
ej
gg
Eng
ng
M JKV
et
øll
aj
EJ
s
ev væ
ng ej
et
M
Storåskolen
vig
Mysund
gs
Vej
Rutebilstation
ric
Frede
Pla
Sønde
r Majg
Rasmussens
Sko
V
IVE
Uls
j
es Ve
Krak
Rolf
svej
vej
Bjarke
Yrsa
Lem
Nørrelandsskolen
ns
vej
ne
væ
evej
Nørrelands Kirke
Je
Rudes
ften
Ba
Dysse
gårdsvej
j
FR
Ø
ien
n
Ringparke
Lille
Struer
vej
Genvej
nsFrede
gade lSysse
toft
Baneto
test
RosenRendsborggade holmsvej
e svej
ARENA
Hostr
upsv
ej
CVU VITA
Alsvej
Sor
Vinkelv
ej
Hunsballevej
s
linie
F.
Lange
V. elsch
W
e
gad
Alle
l
Poursens
e
And Vej
j
Doktorvænget
Lyksborgvej
Dø
ten
rsve
Nordkap
parken
Brønsvej
Tho
N
dev
ej
Struerve
Thorsvej
etof
Fr
øjk
j
ve
j
ien
es
Dø
Vøl undsve
test
Ban
or
å
Sct. Jørgens
Skole
er
bje
rshø
j
THORSHØJ
PARKEN
St
Gymnasium
Jættehøj
Nørreled
Nørre-
or
ås
rns
Skjoldgården
JE
he
Kin
Knud
Ho
Vandtårn
VE
vst
ej
Pro e s V
d
n
Ky
j
Beri ngs v e
Ejnar Mikkelsens Vej
k
Midgården
Tho
Sor
n
Vej
vej
go
Bisgård
en
d Bæ
Ve
j
stie
Jættegården
ti
rks
Pa
k
Bæ
NG
Lav
d
lun
Frø
Musikskole
vid
ien
es
Par
k
nse
ns
j
sve
Storåskolen
vig
St
bj
sH
test
ad
Danagården
In
Jen
Sor
FRØJK
PARKEN
rken
Vej
en
sV
ej
j
ls W
.G
lepa
Teknisk
Skole
ham
RI
j
Sko
Ha
i r ns
Nie
ls P
.T
ho
ms
uerve
Nie
Bee
t
vej hovens
-
e- n
ok rde D
Hum
øe
legå L gå
sv
rden
Sports ej
College
Handelsskole
F. L
.
ar
B
Orion
Gl. Str
sv
ej
Teknisk Skole
ulev
ard
e Bo
Wo O
rm le
sV
e
J
r
Lægå
j
ieg
sv
ej
Nørr
park
en
ms
ve
n
Særkærstie
Hj
orggade
VEJ
Bra
h
Kilde
r tGaerin ej
v
Rendsb
n
VEMB
sv
ej
ub
Fr øj k
B æk st ien
Birkelund
Hallen
j
ve
m
er
Grundtvigsvej
vej
gemanns
rs Vej
-
stie
Til Vemb
La
Birk
stie elund
n
-
Kolonihave
"Nyholm"
lm
ho j
Ny ve
r te
So
J
E
GV
OR
SB
sag
Rii vej
ov
en
Birkelundskolen
arken
Særkærp
VUC
P.O.
Ped
e
Vej rsens
olmvej
Em
Frøjk B
ækstien
Lundh
LM
ers
eth
Gr
Poulsen
s
Vej
Odin
Teatret
Struervej
HE
ee
il R
ussv
ej
Ellebæk
Kirke
ELLEBÆK
j
Ve
ns
se
VIL
æk
Stra
Be
s
ing
fR
OluVej
sv
ej
Ellebækskolen
n
Hø
T
ch
Mads
Clausens
Vej
Busvej
vej
Gartneri le- sti
Sko
e
ling
vil
ej
rsv
ba
Valdemar
arken
n
Ha
ha
Le
de
stie
Vald
em
Særkærp
M
ej
lsv
-
n
fen
ns Vej
ts
ar
oz
eb
Of
Kolonihave
"Ellebæk"
j
ve
Ell
er
ve
j
vej
Bertel Tin
støb
e
MÅBJERG
Måbjerg
Ell
W
eb
Wagn
ers
n
k
ebæ
Ra
ve
ls
n
BAUNEHØJE
Skolestie
s
tie
Gårdhø
jevej
Sønderlundv
ej
Særkeænrpark
Valdemar Poulse
ba ch
fen
Kolonihave
"Fredhøj"
VE
et
bs
Ni
f
Måbjerg Skolevej
Måbjerg
Skolevej
Teknisk
Skole
Busvej
Astrid
O
vej
et
Ålykke
TVILLINGEHØJE
PARKEN
Bastrupgård
Anna
Anchers
Vej
Skolestien
ng
ng
Åvænget
DØES
HØJENE
sV
ej
s-
ien
Lem
ark
rdm
ld
Le
th
n
Bakke
Holger
Drachm
anns
Vej
ej
rdsv
egå
Måbjerg Kirke
Borr
sti
JK
test
gå
Bis
Har
a
n
Kirke
vej
rke
Måbjerg
A
An nna
ch
Ve ers
j
aj
189
rlund
r Nø
ette
vej
en
Drøwten
M
væ
Nordre R
EJ
LANDEV
STRUER
gem
Lille Døes M
a
P.S.Krøyers Vej
gers
Vej
øll
ev
ej
ingvej
Busvej
Lan
ingvej
Vej
Knu
d Ag
mm
Folden
Nordre R
FR
Ø
e
Vest
GÅRDHØJE
e rs
Hjer
n
n
Åse
g et
Da
Poul Rytte r s Vej
Ageren
Dr
a
gg
ne
væ
ade
Istedg
vej
have
Eng
521
Ba
Hans
Egedes
Vej
ens
asmuss
Knud R
Vej
Knud A
t
Idrætscenter
Vest
M
Brusenv
ej
By
gv
k
pvej
Alstru
11
ej
dev
rhe
Nø
Til
værket
Måbjerg r
og Strue
Poul R
ytte
rs V
ej
Fen
Van
nen Krat
ge
te
Kæ
ret
Dellerupvej
NU Pa r
GV
vig
Lem
Til
EJ
Dellerupvej
Fr
øjk
Sor
ind
er
up
H
væ irse
ng et
Ri
s
lvej
Støv
NUPARK
Nørrelandsskolen
Lille
Struervej
j
Alstrupve
often
Genvej
n sFrede
gade
lSysse
toft
OR
SB
LM
HE
VIL
Krunderup
Banet
l
Pou rsens
e
And
Vej
ivej
Energ
Krun
d
park erupen
Badeland
Cykelrute
Hotel
Seværdighed
Turistbureau
Vandrerhjem
Golf
Shelter
Kanoplads
565
Sønderlem Vig
Venø
18
Lemvig
Skive
20 12
Venø Sund
181
513
Ejsingholm
Ejsing
28
17
189
Tværmose
24
Flyndersø
Bremdal
Sk
Struer Bugt
Ramme
Venø Bugt
Kilen
Estvadgård
Plantage
18
ive
vej
Lomborg
18
Skallesø
de
12
Fly
n
Ål
Limfjordsruten
Handbjerg
Nissum Fjord
Karu
p
Sahl
Mogenstrup
12
j
erve
Stru
181
Hjerl Hede
Vinderup
Struer
Klosterhede Plantage
Å
Kronhede Plantage
513
509
189
Sa
Rydhave
Skov
20
Sevel
lsh
e
øjv
Bøvlingbjerg
Rydhave
34
j
17
1
Fly
rsø
20
Vridsted
lste
b
På cykel i Holstebro
I Holstebro Kommune er der mange
muligheder for et aktivt cykelliv. Holstebro
Kommune har gennem mange år arbejdet
på at fremme cykeltrafikken. Der er et veludbygget sti- og rutenet i både Holstebro
by og i kommunen som helhed - og der
planlægges stadig nye cykelstier.
M
e
øg
lva
Holmgård Sø
Mangehøj
Plantage
j
ve
andevej
Struer L
Sir
28
ng
Hvam
521
Holstebro - Thisted
Krunderup
Herrup
Møllesø
Hvam
Mejeriby
Kar
Borbjerg
ive
ve
j
Sk
Vembve
j
509
å
or
Id
32
Gr
Å
Storå
om
ej
rv
Bu
16
yd
eå
ftsøen
Idom
Se bykort
181
Ringkøbing - Skive
Vembyvej
Å
Hestbjerg
Plantage
18
Tvis
Tv
467
is
Å
Sto
16
rå
Gryd
Hodsager
Plantage
Hodsager
eå
æk
gv
ej
Nørre Felding
lste
Ho
Støvlb
Tvis Nordre
Kommuneplantage
in
Venlig hilsen
Holstebro Kommune • 2010
Bæk
m
vej
bro
rn
Skjer
Harboøre - Brande
Ido
Sønder Nissum
Rin
vej
Gindeskov
Råsted
17
Felsted Kog
Dette kort giver dig overblikket over
cykeltrafiknettet og mulighed for at sammensætte den rute, som passer til netop
dit behov – hvad enten det er den hurtigste vej på arbejde eller den smukkeste
søndagstur.
Over Feldborg
He
j
gve
bin
gkø
34
185
nvej
Skærum Mølle
28
ager
Å
11
leå
Nr.Vosborg
Hods
Skovlund
Plantage
Lil
len
Mejdal
18
en
Ke
d
Rin
g
Ve
Storå
Vestre
Plantage
rå
Theuts
Plantage
16
Sto
Stenumgårds
Plantage
vej
bing
gkø
Idom Kirkeby
17
Nordre
Feldborg
Plantage
pÅ
tru
Savs
52
Vandkra
Fjandø
Vibo
Ringve
509
24
Fr
øjk
ve
j
Holstebro
Hogager
j
rgve
Mejrup
St
Cyklen er et vældig godt alternativ til bilen.
Hver tur, som flyttes fra bilen til cyklen er
med til både at forbedre miljøet for alle og
forbedre sundheden for cyklisten.
Haderu
Bur
jen
ej
Damhusv
Klitvej
Haderup
pÅ
Naur
Burvej
Vemb
Sevel
Plantage
ej
rgv
17
32
Nissum Fjord
Plantage
Ringkøbing - Skive
sbo
17
Å
Borbjerg
Skave
vej
torp
elm
Lind
Vilh
Thorsminde
up
16
Viborgvej
18
189
509
17
1
Øster Hjelm
Hede
513
Ho
11
Indfjorden
Bøvling Fjord
Ryde
Sø
24
Linde
Bækmarksbro
rov
ej
Vejrumstad
gård
Asp
18
er
Stubb
17
32
17
Hell
egå
rd Å
Hjerm
521
Strandingsmuseum
Ringkøbing - Skive
Rønbjerg
26
34
Søndre
Feldborg
Plantage
Husby Klitplantage
tve
j
www.holstebro.dk
Kli
Stab
yvej
181
Husby Sø
Ringkø
bingve
Madu
dum
18
11
Madu
Ørre Plantage
mÅ
32
34
18
Nørre Plantage
467
Å
Fejsø
Plantage
Rejkær Plantage
12
Regionalrute, Limfjordsruten
18
Regionalrute, Ringkøbing - Skive
17
Regionalrute, Nissum Fjord
24
Regionalrute, Holstebro - Thisted
32
Regionalrute, Harboøre - Brande
20
Lokal rute, Skiveegnen
Cykelrute ad lokalvej
Cykelsti af regional betydning
52
Præstbjerg
Lokal
rute
Plantage
Kommunegrænse
På cykel i Holstebro
Kortet viser Holstebro Kommunes mange
overordnede cykelstier i Holstebro og og
på landet. Der er ligeledes vist de skiltede
nationale, regionale og lokale cykelruter.
Praktiske oplysninger
©Tankegang a-s 70 12 44 12 08/2010 15053
Simmelkær
Aulum
Sørvad
17
j
m Bæ
k
byK
litv
ej
Hus
Stråsø Plantage
Ulfborg Plantage
leå
Lil
Ma
Nationalrute,Vestkystruten
185
17
1
1
52
Staby
16
28
Nørresø
Signaturforklaring
Ulfborg
Stabyvej
537
Ølgryde Plantage
Blåbjerg
Plantage
Nørre Vosborg Hede
467
Å
Vegen
32
Turistkontorer
Holstebro Turistbureau
Jeppe Schous Gade 14
7500 Holstebro
Tlf. 96 11 79 40
Vinderup
Turistinformation
Stationsvej 2,
7830 Vinderup
Tlf. 97 44 22 85
Turistcenteret
Vedersø Klit
Havvej 6-10,
Vedersø Klit
6990 Ulfborg
Tlf. 96 11 91 00
Overnatning
Hotel Schaumburg
Nørregade 26
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 31 11
Hotel Royal
Den Røde plads 10
7500 Holstebro
Tlf. 97 40 23 33
Hotel Ny Skovlund
Nybo bakke 8
7500 Holstebro
Tlf. 99 10 42 00
Danhostel Holstebro
Sysselting 2 B,
7500 Holstebro
Tlf. 98 11 60 44
Nørre Vosborg,
Vembvej 35,
7570 Vemb,
Tlf. 97 48 48 97
Ulfkjærhus Kro
Bredgade 1
6990 Ulfborg
Tlf. 97 49 17 77
Borbjerg Mølle Kro
Borbjerg Møllevej 3
7500 Holstebro
Tlf. 97 46 10 10
Sevel Kro
Søgårdvej 2
7830 Vinderup
Tlf. 97 44 80 11
Trandum Camping
Falhedevej 1
7800 Skive
Tlf. 97 54 73 28
Thorsminde Camping
Klitrosevej 4
6990 Ulfborg
Tlf. 97 49 70 56
Vinderup Hotel
Nørregade 2
7830 Vinderup
Tlf. 97 44 13 66
Vinderup Camping
Sevelvej 75
7830 Vinderup
Tlf. 97 44 19 32
Vedersø Klit Camping
Øhusevej 23
6990 Ulfborg
Tlf. 97 49 52 00
Mejdal Camping
Birkevej 25, Mejdal
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 20 68
Ulfborg Camping
Sportsvej 1
6990 Ulfborg
Tlf. 97 49 17 56
Sevel Camping
Halallé 6
7830 Vinderup
Tlf. 97 44 85 50
Fjand Camping
Klitvej 16
6990 Ulfborg
Tlf. 97 49 60 11
Ejsing Camping
Ejsingholmvej 13
7830 Vinderup
Tlf. 97 44 61 13
Bjerghuse Camping
Bjerghusevej
6990 Ulfborg
Kirke
Museer m.v.
Holstebro
Kunstmuseum
Museumsvej 2
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 45 18
Holstebro Museum
Museumsvej 2
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 29 33
Badestrand
Jens og Olivia Museet
Nørrebrogade 1
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 18 24
Nørre Vosborg
Vembvej 35
7570 Vemb
Tlf 97 48 48 97
Strandingsmuseum
St. George
Vesterhavsgade 1E,
Thorsminde
Tlf. 97 49 73 66
Hjerl Hedes
Frilandsmuseum
Hjerlhedevej 14
7830 Vinderup
Tlf. 97 44 80 60
5 km
0
Badning
Holstebro Badeland
Jeppe Schous Gade 14
7500 Holstebro
Tlf. 97 40 10 44
Andet
DSB - Holstebro Station
Stationsvej 15
7500 Holstebro
Tlf. 70 13 14 15
Holstebro Friluftsbad
Boldhusgade 1
7500 Holstebro
Tlf. 96 11 79 99
Holstebro Rutebilstation
Stationsvej 15
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 17 88
Mejrup Friluftsbad
Elkjærvej 28
7500 Holstebro
Tlf. 97 41 09 20
Holstebro Politi
Nørreport 1
7500 Holstebro
Tlf. 96 10 14 48
Ulfborg Svømmecenter
Vestjydsk Fritidscenter
Sportsvej 1, 6990 Ulfborg
Tlf. 97 49 17 56
Holstebro Rådhus
Kirkestræde 11
7500 Holstebro
Tlf. 96 11 75 00
Vinderup Svømmehal
Halvej 2 B
7830 Vinderup
Tlf. 97 44 18 75
Holstebro Taxa
7022 3040
Scala Biograf
Ved Hallen 15
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 60 60
Musikteatret Holstebro
Den Røde Plads 16
7500 Holstebro
Tlf. 96 11 78 78
Odin Teatret
Særkærparken 144
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 47 77
Regionshospitalet Holstebro
Lægårdvej 12
7500 Holstebro
Tlf 99 12 50 00
Lægevagten Holstebro
Tlf. 70 11 31 31
På cykel i Holstebro