5 Kegle - Billardresultater

Malernes Fagforening
Fyn
JyllandSyd
Fusionsplan for
Malernes Fagforening Fyn
CVR.nr 31 49 72 13 (ophørende)
og
Malernes Fagforening Jylland Syd
CVR.nr 68 18 75 16 (fortsættende)
og
Malernes Fagforening Sønderjylland
CVR.nr 34 09 86 11 (ophørende)
Fusionsplan
Bestyrelsen i Malernes Fagforening Fyn , CVR.nr. 31 49 72 13. , og bestyrelsen i
Malernes Fagforening JyllandSyd, CVR.nr.68 18 75 16, og bestyrelsen i Malernes
Fagforening Sønderjylland, CVR.nr 34 09 86 111 er den 10. juni 2011 enedes
om – med virkning pr. 1. januar 2012 – at fusionere de 3 nævnte afdelinger med
Malernes Fagforening JyllandSyd som den fortsættende forening, men med navneændring til Fyn-JyllandSyd.
1.
Foreningernes navn
1.1
Foreningernes navne er Malernes Fagforening Fyn og Malernes fagforening JyllandSyd samt Malernes Fagforening Sønderjylland..
1.2
Den fortsættende forening vil i forbindelse med fusionen ændre navn til
Malernes Fagforening Fyn-JyllandSyd.
2.
Hjemsted
2.1
De enkelte foreningers nuværende hjemsted er:
Malernes Fagforening Fyn: Odense Kommune
Malernes Fagforening Jylland Syd: Kolding kommune
Malernes Fagforening Sønderjylland: Aabenraa kommune
2.2
Efter fusionen vil den fortsættende forenings hjemsted være i Kolding kommune. Endvidere opretholdes indtil videre kontorfaciliteterne i Aabenraa,
Esbjerg, Kolding, Odense og Svendborg.
3.
Overdragelsens omfang og fusionsdag
3.1
Malernes Fagforening Fyn, JyllandSyd og Sønderjylland (de ophørende
foreninger) overdrager pr. 1. januar 2012 til Malernes Fagforening FynJyllandSyd (den fortsættende forening) samtlige aktiver og passiver og alle
den ophørendes forenings øvrige rettigheder og forpligtelser.
3.2
En fælles regnskabsopstilling udarbejdet af afdelingernes respektive revisionsfirmaer udvisende foreningernes formue umiddelbart inden fusionen
samt den fortsættende forenings formueforhold efter fusionen, vil foreligge
i forbindelse med aflæggelse af regnskaber for 2011, jfr. reglerne herom.
4.
Den fortsættende forenings vedtægter
4.1
I forbindelse med fusionen foretages en del vedtægtsændringer, som alle
hovedsagelig har til formål at afspejle den stedfundne udvidelse af foreningen. Vedtægterne er vedhæftet fusionsplanen.
Side 2
Fusionsplan
5.
Beslutning om fusion
5.1
I forlængelse af bestyrelsernes underskrivelse af nærværende fusionsplan
indkalder de respektive bestyrelser til ekstraordinær generalforsamling i
foreningerne med henblik på at opnå de respektive generalforsamlingers
godkendelse af den påtænkte fusion. Samtidig indkaldes til stiftende generalforsamling i den fortsættende forening med henblik på indstilling af
bestyrelse m.m. Dato for ekstraordinære/stiftende generalforsamling er
fastsat til den 24. november 2011 i Middelfart.
I.h.t. nye vedtægter, indstilles følgende til bestyrelsen:
Formand: Mariann Lauridsen
Næstformand: Dan Offenbach Møller
Kasserer. Anne-Mette Markussen
Bestyrelsesmedlemmer: Asger Pallesen(1 år), Lona Luffe(2 år),
Flemming K. Nissen(2 år), Carsten Rask Johansen(2 år),
Dan Kirkegård( 1 år), Bente Løkkegaard Kattrup(1 år),
Mogens Bartholin(2 år), Herluf Chr. Jensen(1 år).
Bestyrelsessuppleanter: Werner Gregersen, Hans Erik Haugaard, Else
Jensen, Linda Wiborg Kania.
Det indstilles at Tina Volkmann Kristensen (p.t. 32 timer) er valgt faglig
sekretær.
Det indstilles at Benny Iversen er valgt faglig sekretær frem til tidspunktet
for efterløn (30. juni 2012), og at Kenneth Andersen tiltræder som ny faglig
sekretær pr. 1. marts 2012.
Det bemærkes, at de første valg finder sted ved generalforsamlingen
i 2013.
6.
Skattepligtig fusion
6.1
Fusionen vil blive gennemført som skattepligtig fusion, med fusionsregnskabsdato 1. januar 2012.
7.
Omkostningerne
7.1
Alle udgifter i forbindelse med fusionen afholdes af den fortsættende
forening/forbundet efter nærmere aftale.
Side 3
Fusionsplan
Bestyrelsen i Fyn
Benny Iversen
Anne-Mette Markussen
Lone Underbjerg
Kenneth Nørgaard
Andersen
Flemming Nissen
Lisbet Lundholm
Michael Gøhns
Asger Pallesen
Linda Wiborg Kania
Mariann Lauridsen
Carsten Rask
Johansen
Werner Gregersen
Else Jensen
Tina Volkmann
Kristensens
Bente Løkkegaard
Kattrup
Bestyrelsen i JyllandSyd:
Dan Kierkegaard
Bestyrelsen i Sønderjylland:
Dan C. O. Møller
Mogens Bartholin
Herluf Chr. Jensen
Niels Per Bruun
Jette Palsbøll
Hans Erik Haugaard
Susanne Baumann
Bitten Eriksen
John Asmussen
Side 4
Noter
Side 5
Vedtægter
Lokale vedtægter for
Malernes Fagforening Fyn-JyllandSyd
§ 1. Navn og hjemsted
Fagforeningens navn er Malernes Fagforening Fyn-JyllandSyd
Fagforeningen har hjemsted i Kolding
Foreningen har p.t. kontorer i Aabenraa, Esbjerg, Kolding, Odense og Svendborg
§ 2. Formålet
Formålet er at samle alle ved malerarbejde beskæftigede lønarbejdere samt fagets lærlin­ge i fagforeningens område til en forening under ledelse af en bestyrelse, samt værne om og styrke medlemmernes faglige, økonomiske, sikkerheds- og
miljømæssige interesser.
Dette formål søges bl.a. opnået ved:
-at arbejde for en aktiv medlemsorganisering
-at søge de til enhver tid gældende bestemmelser vedrørende arbejdsforhold, be­
skæftigelse og betaling for udført arbejde overholdt.
-at medvirke til, at få det bedst mulige resultat ud af de opgaver, fagforening og
for­bund tager op.
-at afholde møder for at diskutere faglige og miljømæssige forhold samt styrke
sammenholdet
-at søge samarbejde med andre organisationer indenfor den faglige og politiske
ar­bejderbevægelse
-at arbejde for de samme formål som nævnt i de til enhver tid gældende
forbundslove
§ 3. Medlemmernes pligter og rettigheder
1. Fagforeningens medlemmer har adgang til alle dens møder og generalforsamlinger, mod forevisning af gyldigt medlemsbevis.
Alle har tale og stemmeret jfr. forbundsloven.
Side 6
Vedtægter
2. Ethvert medlem skal på opfordring give tillidsmand eller fagforening indsigt i
lønmæssige aftaler, såsom akkordregnskab, timelønsaftaler eller andet, som kan
skønnes at være i strid med gældende overenskomst og andre regler for arbejdets
udførelse.
3. Uoverensstemmelser angående overenskomst og prisliste m.v. skal anmeldes til
fagforeningen. Findes der berettigelse i anmeldelsen, føres sagen til mægling evt.
timandsmøde eller voldgift. De dermed forbundne udgifter afholdes af henholdsvis
fagforeningen og forbund.
4. Betingelsen for at udøve medlemsrettighederne er, at et medlem ikke er i kontingentrestance.
5. Medlemmerne er pligtige til at indbetale kontingent til Malerforbundet / Fagforeningen.
6. Kontingentet fastsættes en gang årligt i forbundets hovedbestyrelse.
Indmeldelse sker i henhold til forbundets retningslinier.
Kontingentfrihed eller nedsættelse af kontingent, kan gives i.h.t. forbundets retningslinier.
7. Pådrager et medlem sig ulovlig restance, medfører dette sletning. Restancefristen følger dog altid den for A-kassen til enhver tid gældende bestemmelse.
Ønsker et medlem at udtræde af foreningen, må anmeldelse herom ske til fagforeningen i henhold til forbundets retningslinier.
8.Understøttelse under strejke eller lockout udbetales i henhold til forbundets love.
Nedlæg­ges arbejdet uden bestyrelsens godkendelse, udbetales ingen understøttelse.
9. Når et medlem skifter bopæl, skal dette meddeles fagforeningen.
Kommer et medlem i arbejde hos en arbejdsgiver uden for fagforeningens område,
er medlemmet pligtig til at overføre sit medlemskab til den fagforeningen af Malerforbundet i Dan­mark, som dækker det pågældende område.
10. Hvis et medlem foretager sig noget, der strider imod lovene eller udviser ukollegial optræ­den, kan der af bestyrelse eller generalforsamling rejses anklage imod
medlemmet, og der kan i henhold til forbundsloven idømmes pågældende en bod
- i grovere tilfælde kan med­lemmet ekskluderes.
11. Ved et medlems begravelse kan fagforeningens fane være til stede, hvis der
forud er rettet henvendelse herom.
Side 7
Vedtægter
§ 4. Fagforeningens myndighed
1. Generalforsamlingen er fagforeningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, når generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
2. Der indkaldes til generalforsamling med dagsorden i fagforeningens/forbundets
medlemsblade, og/eller nyhedsbreve, personligt brev , annoncering i relevante
medier
3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden for en frist af 12 uger efter
regnskabs­årets afslutning den 31. december.
4. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Dagsordenen skal minimum indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent
Beretning herunder medlemsorganisering
Regnskab
Indkomne forslag
Valg
Eventuelt
5. Forslag, der ønskes behandlet på de ordinære generalforsamlinger, må være
bestyrelsen i hænde senest 3 dage før afholdelse af ordinær generalforsamling.
6. Forslagsstilleren kan ikke få sit forslag behandlet, såfremt han / hun ikke selv er
til stede på generalforsamlingen.
7. Lovændringer skal vedtages på generalforsamlingen ved simpelt flertal
I alle sager skal der foretages skriftlig afstemning, hvis det forlanges.
8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt - el­ler 100 medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med motiveret
angivelse af, hvad der ønskes bragt under behandling. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 7 dages varsel.
9. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 11 medlemmer:
1 formand
1 kasserer
1 næstformand
Et antal bestyrelsesmedlemmer
10. Bestyrelsen vælges for 2 år og afgår skiftevis, således at formand og et antal
bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år på den ordinære generalfor­samling.
Kasserer, næstformand og et antal bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år på den
ordi­nære generalforsamling.
Side 8
Vedtægter
11. Ved valg af fagforeningens formand, næstformand og kasserer skal der ved
mere end en kandidat foretages urafstemning.
Kandidaterne skal på generalforsamlingen samle mindst 5 stillere.
12. Der vælges hvert år 4 bestyrelsessuppleanter.
13. Herudover vælges 2 faglige sekretærer, som afgår skiftevis i lige og ulige år.
14. Faglige sekretærer er tilforordnet bestyrelsen uden stemmeret.
15. På generalforsamlingen vælges en dirigent til at lede mødet.
16. Lærlinge kan kun vælges som bestyrelsesmedlem.
17. Lærlinge, der vælges til bestyrelsen, kan ikke pålægges økonomisk ansvar,
udover hvad der er gældende i henhold til dansk myndighedslov.
18. Fagforeningen tegnes af foreningens formand, næstformand og kasserer, hver
for sig eller i forening.
19. Formand, næstformand og kasserer kan i forening give fuldmagt til tredieperson.
20. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver forbundets (hovedbestyrelsens) godkendelse.
21. Kassereren har ansvar for fagforeningens regnskab, overfor bestyrelsen og
generalforsamlingen/forbundet.
22. På den ordinære generalforsamling forelægger kassereren regnskab for det
forløbne år i revideret og underskrevet tilstand.
23. Regnskabet skal følge forbundets regnskabsår. Dette må være revideret i så
god tid, at det kan fremlægges for bestyrelsen inden generalforsamlingen.
24 Fagforeningens midler indsættes på en konto i fagforeningens navn i et pengeinstitut, som er godkendt af bestyrelsen/forbundet, og hos kassereren må kun
forefindes den nødvendige kassebe­holdning.
25. Seniorklubtilskud fra forbundet administreres af fagforeningen. Hvor der eksisterer en senior­klub kan der søges tilskud til klubbens arbejde fra fagforeningens
midler.
Side 9
Vedtægter
26. Tilskuddet kan aldrig være større end medlemstallet i den enkelte klub berettiger til.
§ 5. Bestyrelsens arbejde
1. Bestyrelsen har myndighed til at afgøre alle sager og spørgsmål, der kan henføres
under foreningens administration og er kun ansvarlig overfor generalforsamlingen.
2. På det første bestyrelsesmøde konstituerer bestyrelsen sig med en sekretær, og
sekretæ­ren fører en forhandlingsprotokol over alle foreningens møder.
3. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden.
4. Bestyrelsen kan nedsætte fornødne udvalg, der kan suppleres med ikke
bestyrelsesmed­lemmer.
5. Ved repræsentation i kooperative virksomheder og andre steder, hvor foreningen
har an­dele, bestemmer bestyrelsen repræsentationen.
6. Fagforeningen bør hvor det er muligt være re­præsenteret ved de møder, som
afholdes af LO, LO-sektioner, Byggefagenes Samvirke og BAT - Kartellet - for der at
varetage foreningens interesser.
7. Der afholdes mindst 6 bestyrelsesmøder årligt
8. Ved afstemning gælder almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget.
9. Ekstraordinært bestyrelsesmøde sammenkaldes på forlangende af mindst 6 bestyrelsesmedlemmer, eller når formanden finder dette nødvendigt.
10. Bestyrelsen kan ikke tage nogen gyldig beslutning, når ikke mindst 6 af dens
medlemmer er til stede.
§ 6. Daglig ledelse
1. Formanden, næstformanden og kasserer leder foreningens anliggender og
udarbejder til generalforsamlingen på bestyrelsens vegne en beretning om
foreningens virksomhed i det forløbne år og forelægger den for bestyrelsen inden
afholdelse af generalforsamling.
Side 10
Vedtægter
2. Formanden skal forelægge alle vigtige sager for bestyrelsen.
3. Daglig ledelse ansætter og afskediger medarbejdere.
§ 7. Lønninger
1. Løn m.v. til ansatte og valgte følger de af forbundet vedtagne retningslinier.
§ 8. Fagforeningens opløsning
1. Opløses fagforeningen, tilfalder kassebeholdning og effekter forbundet, som kan
bestemme, hvilke øvrige fagforeninger medlemmerne skal tilmeldes.
2. Forbundet kan endvidere foretage fordeling af kassebeholdning og effekter til
disse fagforeninger.
3. Forslag om opløsning af fagforeningen eller sammenslutning med en anden
fagforening skal udsendes skriftligt til samtlige medlemmer - senest 14 dage før
generalforsamlingen.
4. Opløsning eller sammenslutning skal vedtages med simpelt flertal.
Indstilles til stiftende generalforsamling den 24. november 2011 i Middelfart.
Dirigentens underskrift
Side 11