Uddrag af helhedsplan fra den 22-05-2012

Generalforsamling 2015
Årets tema: Kollelev Mose og Mølleåsystemet
Der inviteres til generalforsamling for medlemmerne af ”Grundejerforeningen ved Kollelev
Mosepark”.
Mandag d. 23. marts kl. 19.30
Sted: Virum kirkes mellemste krypt
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandsskabets beretning om det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab for 2014
4. Fastlæggelse af kontingent for 2016
5. Forslag fra medlemmerne
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Henning Sørensen og Peter Sølver er på valg
7. Valg af formand
8. Eventuelt
Inden generalforsamlingen vil miljøbiolog Hans Nielsen, Formand for den lokale afdeling af
Danmarks Naturfredningsforening, fortælle om sammenhængen mellem Kollelev Mose
og Mølleåsystemet.
Fra gammel tid har den ældste industri i landet været afhængig af Mølleåsystemet. Hvad bliver der
gjort for at bevare det særlige miljø omkring Kollelev Mose og Mølleåen efter at fabrikkerne er
nedlagt?
Kontingent for 2015, kr. 100, kan indbetales til:
Danske Bank
Reg.nr. 1551 konto 9809929
Kun de, der har betalt har stemmeret på generalforsamlingen.
Bestyrelsesmedlemmer i 2014
Olav Egelund, Mosebakken (næstformand)
Liselotte Gais Kjeldsen, Brovænget (webmaster)
Ilsa Nyman Hald, Parkvej
Olav Lilleør, Holmevej (formand)
Gregers Lystager, Holmevej
Birgit Majlund, Parkvej
Dorte Stadil, Ryvej (kasserer)
Peter Sølver, Brovænget
Henning Sørensen, Parkvej
Grundejerforeningen ved Kollelev Mosepark er en lille
grundejerforening, som repræsenterer grundejerne
med huse beliggende ned til Kollelev Mose. Et af
foreningens formål er, at varetage mosegrundejeres
interesser overfor offentlige myndigheder. Foreningen
arbejder desuden på at kortlægge og bevare mosens
natur, samt på at øge samhørigheden blandt
beboerne omkring Kollelev Mose,. Dette gøres bl.a.
ved afholdelse af arrangementer og sociale aktiviteter
omkring mosen. Foreningen samarbejder med
områdets øvrige grundejerforeninger Kollelev
Grundejerforening (dækker hele lokalplan 64området) og Virum Grundejerforening (dækker hele
Virum-området). Læs mere på foreningens
hjemmeside: www.kollelevmose.dk