Brochure fra Rafn & Søn

Vi sletternes sønner
Tekst: Ludvig Holstein 1898
Musik: Carl Nielsen 1908
Arr.: Christian Dyrst 2011
F
j
& b c œj œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ . œ œ œœ œ œœ œœ œ œœ œœ œœ Œ ‰ œj
J
J
S
A
Vi
slet - ter - nes søn - ner har drøm - me i sind,
j
œ œœ œ
? b c œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œœ œ
J
œ
T
B
5
& b œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ
som
œ œ
? b œœ œœ œœ œ œ œ œœ œ œœ œ
œ œ œ
œ œ œ
bœ œ œ
& b œœ œœ œœ œ œ œ b œœ b œœ œœ œœ œœ b œ
9
?
b
œ œ œ bœ œ œ
œ œ œ œ œ œ
dag
våg - ner og bli - ver til san - ge,
i a - pril
som
de
j
œ œœ œœ œ œœ œœ œ œœ
œ
œ
œ
œ Œ ‰J
j
œœ œœ œœ . œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
sti - ger af som - mer - nat - tå - ger - nes spind,
bris - ter af læng - sel en
de
j
œœ œœ Œ ‰ œJ
lær - ker - ne fly - ver af
van - ge.
De
j
#œ œ œ œ œ œ #œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ‰J
n œœ ‰ œj
œ
J
œœ b œ œ œ œ b œœ b ˙˙
bœ œ œ bœ
kro - kus og blå
hy - a - cin
-
ter,
de
b œœ œ œ b œ œ œ b ˙
œœ n œœj
œ œ œ œ œ œ œ bœ œ ‰ J
œœ b œ œ œ œ
bœ œ bœ bœ
U
œ
œ
& b œœœ œœ œœœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ .. œœj œ œ œœ œœ œœ œœ ˙œ œ œ œœ ‰ œj
J
J
13
bry - der som vår - so - lens
sej - ren - de smil
i - gen - nem den smel - ten - de
vin
-
ter 2. Så
œ œ œ œ . œj œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
? b œ œ œ œ bœ œ œ œ œ nœ . œ œ
œ ‰
J
œ œ œ œ œ ˙
œ
Cridy tryk
f
&b œ œ œ œ
œ œ œ.
œ
œ
œ
F
j
œœ œœ œ œœ œœ œ œœ œœ œ Œ ‰ œj
œ
J
J
17
sej - ler de o - ver det
?
∑
b
21
duf - ten - de land,
hvor
f
F
j
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
J
& b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
?b
∑
F
b
& œœ œœ
œœ b œœ
25
Oh
F
&b ˙
b˙
sko - ve - nes rand
˙
F
?b ˙
˙
œ bœ
og
œœ œœ Ó
blin - ken - de stri - be af
fjor - den
j
œ # œ œ œ œ œ œ # œ œ Œ ‰ œj
Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó
J
Ó
b œ˙ b œ
den
œ˙ b œ
b˙
fOh
bœ œ œ bœ œ œ œ œ bœ
Vb œ œ œ
skæl - ver i for - å - rets
jor - den,
j
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó
Ó
hil - ser med ju - bel bag
vår - sæ - den pib - ler af
fløj - ten - de lyd som
bœ
bœ
Oh
-2-
Cridy tryk
Og
œ˙ œ b œ˙ œ
b˙
˙
˙
b˙
˙
˙
œ bœ œ œ œ bœ
tril - ler fra ha - ver og
œ œ
œ œ
n œ ‰ œj
˙
lun
-
de
œ œ bœ œ ˙
og
29
& b ˙˙
&b
˙˙
˙˙
œœ œœ
˙˙
oh
˙
˙
˙
œ œ
˙
œœ œ
œ œ
U
œ œœœ ‰ j
œ œœ
œ
3. Og
j
œ œ œ œœ ‰ œ
œ œ œ œ
œ œ ˙
V b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œj
oh
stjæ - ler let - sin - digt for - vent - nin - gens fryd
?b ˙
œ bœ
˙
fra
n˙
løn - doms - fuldt smi - len - de mun
œ œ
oh
33
P
legato
sværmerisk
& b œœ œœ œœ
maj - nat - tens favn,
som bris - ter på skræn - ter og
œœ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ
37
& b œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ
hvis - ker i dug - gen den
?
-
˙
j
œ ‰œ
de. 3. Og
œ ‰œ
œ J
3. Og
j
j
.
œ
œ
œ
œ
œœ œ œœ œœ œ œ œ œ œœ œ œœ œœ œ œœ œœ œœ Œ ‰ œJ
seg - ner blandt - blom - ster i
? b œœ œœ œœ
œ œ
3. Og
œœ œœ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œœ
œœ œ œ
b
œ œ œ
-3-
du
Cridy tryk
og
j
œ œœ œœ œ œœ œœ œ œœ
œ
Œ ‰J
œ
œ
œ
j
œœ œœ œœ . œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
el - ske - des navn,
gre - ne,
re - ne, du e - ne - ste
j
œœ œœ Œ ‰ œ
Ó
e - ne.
#œ œ œ œ œ œ #œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ Ó
Det
P
bœ œ œ bœ œ œ œ œ
bœ
&b œ œ œ
œ bœ œ œ œ bœ
41
p
&b ˙
er
ik - ke mor - gen det
˙
˙p
b˙
p
?b ˙
˙
Vb
Oh
Oh
er
ik - ke nat
œ ˙
œ bœ
sært
tan - ker - ne vil - des i
œ
œ b˙
bœ
bœ ˙
˙
œ bœ bœ
bœ
œ œ
œ
œ.
vå
b˙
n˙
˙
j
œ œ œ bœ œ
&b ˙
œ
˙
˙
Vb
oh
œ œ
oh
?b ˙
49
&b
œ bœ
∑
i sit krat
œ œ
˙
er
som - mer - nats - san - ge - ren
œ
˙
˙
n˙
Ó
F
Œ ‰ œœj œœ
J
œ
j
f
œ
œ
œ
?b œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œJ œ
O - luf red o - ver
el - ver - bro
i
-4-
œ œ
œ œ œ
J
œ.
˙
œ
œ œ
œ œœ œœ œ œœ
mid - som - mer - nat - ten den
Cridy tryk
gen. Højt
˙
œ œ œ œ œ
˙
ham - rer et hjer - te, og fjernt
-
b˙
œ
& b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ . œj
45
n œ . œj
˙
œœ œœ œ œœ œœ
œ
vå
-
œ Œ
gen
œ œœœ Œ
œ œœœ ‰ j
œ
4. Hr.
œ ‰œ
œ J
˙
œœ œœ Ó
hvi - de,
da
j
œ œœ
œ
Œ ‰J
œ
53
&b
∑
F
Œ ‰ œœj œ œ œœ œ œ œœ
œ œ
J œ œ
Ó
œœ œœ Ó
Hvor
j
f
j
œ
œ
œ
œ
œ
? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ # œ œ œ œ œ œ # œ œœ Œ ‰ œ
b
Ó
œ
œ
J œ
snub - led hans gan - ger på
F
& b œœ œœ
57
F
b
& ˙
œœ b œœ
Oh
b˙
fi - re guld - sko
b œ˙ b œ
˙
Hr
O - luf hvor - hen vil I
œ˙ b œ
b˙
œ˙ œ b œ˙ œ
b˙
˙
˙
b˙
˙
˙
f
bœ œ œ bœ œ œ œ œ bœ œ bœ œ bœ
Vb œ œ œ
œ œ
Oh
F
?b ˙
hen vil I
ri - de før
˙
œ bœ
mor - ge - nens skær og
bœ bœ
ri - de?
hvor er I fos - tret og
œ œ
œ œ
˙
bå
-
n œ ‰ œj
ret,
œ œ bœ œ ˙
og
Oh
61
& b ˙˙
˙˙
˙˙
˙˙
&b ˙
˙
˙
˙
Vb œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ.
hvem har I di - et og hvem har I kær
?b ˙
œ bœ
˙
œœ œ
U P
œœ œœ œœ œ ‰ j
œ
P
j
œ œ
œ œ
œ œ œ œœ ‰ œ
5. O
P
œ
œ
œ
j
j
œ œ œ ˙
œ
œ ‰œ
5. O
oh
oh
œœ œœ
n˙
hvor blev
e - ders kjor - tel
œ œ
oh
-5-
Cridy tryk
œ œ
skå
˙
-
P
œ ‰œ
œ J
ret
5. O
5. O
P
65
&b œ
œ
j
. j
œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œ œœ œœ œ œœ œœ œœ Œ ‰ œ
J
trold - dom i som - mer - nat - tå - ger - nes spind!
?
b
œœ
œœ œœ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ
69
& b œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ
O
min - der som kog - ler og
œ œ
? b œœ œœ œœ œ œ œ œœ œ œœ œ
œ œ œ
œ œ œ
og
ved
bœ œ œ
& b œœ œœ œœ œ œ œ b œœ b œœ œœ œœ œœ b œ
lig - ger og ven - ter for - løs - nin - gens stund og
f
& b œœœ œœ œœœ œœ œœ œ
lær - ker i klø - ver - mark - tu - er - nes bund,
? b œœ œœ œœ œœ b œœ œœ
œ œ œ œ.
œ œ œ nœ .
-6-
Cridy tryk
ik - ke selv, når de
bris - ter.
œœ bb œœ œœ œœ œ b œœ b ˙˙
bœ
læn - ges at bli - ve til
De
san
-
n œœ ‰ œj
œ
J
ge,
som
b œœ œ œ b œ œ œ b ˙
œœ n œœj
œ œ œ œ œ œ œ bœ œ ‰ J
œœ b œ œ œ œ
bœ œ bœ bœ
œœ œœ œœ œœ ..
j
œœ œœ Œ ‰ œJ
j
#œ œ œ œ œ œ #œ œ
œ
œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ‰J
73
77
Vi
j
œ œœ œœ œ œœ œœ œ œœ
œ
Œ ‰J
œ
œ
œ
j
œœ œœ œœ . œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
slet - ter - nes søn - ner har drøm - me i sind
œ œ œ bœ œ œ
?b œ œ œ œ œ œ
fris - ter!
j œœ œœ œœ œœ œœ œ ˙
œœ
œ ˙
J
før
dag - nin-gen ly - ser i
van
œ œ œ ˙
j
œœ œœ œ œ
J
œ œ œ œ œ ˙
j
œœ .. œœ
J
- ge,
før
j
œœ .. œ
œ
J
œ
b
& œœ
œœ
œ
81
dag
?
œ
b œ
-
œœ
œ
nin - gen
œ
œ
œ
œ
rit.
œœ
œ
ly
œ
œ
-
œœ
œœ
ser
i
œ
œ
œ
œ
˙œ
van
œ
˙
œ
œ
U
œœ ..
œ
-
ge.
œ
Denne node er hentet på www.dyrstmusik.dk Her kan man finde noder til alle numrene på CDen
”Mer end nogensinde” både med dansk og engelsk tekst + andre kompositioner og arrangementer
af Christian Dyrst. Man behøver ikke betale for noderne, men man kan donere et valgfrit beløb,
hvis man vil bruge musikken.
HUSK også at indberette til KODA hvis musikken fremføres.
-7-
Cridy tryk
œœ ..
œ.