Montagevejledning af Komposit døre

LIC Mobilics Generelle Vilkår
Oktober 2012
LIC Mobilics Generelle Vilkår – Generelle vilkår for levering og drift af LIC´s tjenester
LIC Mobilics Generelle Vilkår
Oktober 2012
LIC Mobilics Generelle Vilkår
LIC Mobilics Generelle vilkår samt de tjenestespecifikke vilkår, udgør sammen med den fremsendte ordrebekræftelse og prisliste,
grundlaget for aftalen mellem dig og LIC. Alle vilkårene på de næste sider gælder i deres helhed for aftalen mellem LIC og dig som
medlem.
Vilkår for levering og drift af LIC´s telefonitjenester
For aftaler om abonnement hos LIC Mobilic gælder Generelle Vilkår for levering og drift af LIC´s telefonitjenester (herefter LIC
Mobilics Generelle Vilkår), som gælder for alle tjenester under LIC Mobilic.
De tjenestespecifikke vilkår (LIC Fastnet Abonnementsvilkår, LIC Mobil Abonnementsvilkår, LIC ADSL Abonnementsvilkår og LIC
IP Abonnementsvilkår) gælder som supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår.
Ved modstrid mellem vilkårene går de tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC telefonitjenester forud.
LIC Mobilic benytter TDC´s installationer og net for levering af telefonitjenester.
Al henvendelse vedr. telefonitjenesterne skal ske til LIC Mobilic på telefon 44 85 46 00 eller på e-mail: [email protected]
En kort beskrivelse af nogle af de vigtigste punkter i abonnementsvilkårene
•
•
Du har under visse betingelser fortrydelsesret i 14 dage efter aftalen er indgået. Læs mere i LIC Mobilics Generelle Vilkår pkt. 1.A.
Du er bundet af din aftale med LIC i 6 måneder fra den dag, hvor du kan bruge din telefonforbindelse/internetforbindelse medmindre du benytter din fortrydelsesret. Du kan i øvrigt opsige aftalen med en måneds varsel. Læs mere i LIC Mobilics Generelle
Vilkår pkt. 17.
•
Ændring af priser, gebyrer og abonnementsvilkår varsles normalt ved annoncering i LIC´s kataloger, på LIC´s hjemmeside eller på
udsendte fakturaer eller betalingsoversigter. LIC Mobilkunder kan endvidere varsles ved udsendelse af en sms. Væsentlige ændringer
varsles dog pr. e-mail eller skriftligt, eventuelt sammen med din regning eller som tekst på betalingsoversigten fra din bank eller PBS.
Læs mere i LIC Mobilics Generelle Vilkår pkt. 19.
•
Du kan abonnere på Saldomaks, så din telefonforbindelse spærres for forbrug, herunder indholdstakserede tjenester, når forbruget
overskrider et beløb, som du selv bestemmer. Læs mere i de tjenestespecifikke abonnementsvilkår under Tillægstjenester, funktioner og
faciliteter.
•
LIC skal videregive oplysning om dit navn, adresse og telefonnummer til alle, der ønsker det. Hvis du har hemmeligt eller udeladt
nummer videregiver LIC dog ikke oplysningerne. Læs mere i de tjenestespecifikke abonnementsvilkår under Nummeroplysningsdata.
•
Hvis der opstår fejl i TDC´s net, så din telefonforbindelse /internetforbindelse ikke virker, retter LIC fejlen.
Læs mere om LIC´s fejlretning og erstatningsansvar i LIC Mobilics Generelle Vilkår pkt. 15 og i de tjenestespecifikke
abonnementsvilkår.
•
Det er dig, der som kunde hæfter for betalingen for alle ydelser, som LIC leverer i henhold til abonnementsaftalen. Bl.a. skal du
betale for alle opkald, der sker fra din telefonforbindelse samt for køb af indholdstakserede tjenester. Læs mere i LIC Mobilics
Generelle Vilkår pkt. 2.
•
LIC lukker for din telefonforbindelse/internet-forbindelse, hvis din regning ikke bliver betalt. Læs mere i LIC Mobilics Generelle
Vilkår pkt. 14.
•
Du skal straks meddele LIC Mobilic (døgntelefon 69 10 61 50) hvis SIM-kortet bortkommer, så dit nummer kan blive spærret. Du
hæfter ikke for forbrug, der herefter registreres i forbindelse med abonnementet. Læs mere i de tjenestespecifikke
abonnementsvilkår pkt. 7.A.
LIC Mobilics Generelle Vilkår – Generelle vilkår for levering og drift af LIC´s tjenester
2
LIC Mobilics Generelle Vilkår
Oktober 2012
LIC Mobilics Generelle Vilkår
Indholdsfortegnelse
1. Aftalen ______________________________________________________________________________________ 4
1.A Fortrydelsesret for forbrugere _____________________________________________________________________ 4
2. Aftalens parter _________________________________________________________________________________ 4
2.A. Registrering og ændring af adresseoplysninger __________________________________________________________ 5
3. Kvalitets- og serviceniveau ___________________________________________________________________________ 5
4. Leveringstidspunkt _______________________________________________________________________________ 5
5. TDC´s udstyr og faste installationer ____________________________________________________________________ 5
5.A. Fast installation og nettermineringspunkt (telefonstik mv.) _________________________________________________ 5
5.B. Særligt om tilslutningsudstyr _____________________________________________________________________ 6
5.C. Ejendomsret og ansvar for udstyr og installationer _______________________________________________________ 6
6. Medlemmets udstyr og interne net, medlemmets brug af tjenesten mv. _______________________________________________ 6
7. Nummertildeling ________________________________________________________________________________ 7
8. Behandling af medlemsoplysninger, opkalds- og regningsdata ____________________________________________________ 7
9. Tillægsydelser og abonnementsformer ____________________________________________________________________ 7
10. Flytning _____________________________________________________________________________________ 7
11. Priser _______________________________________________________________________________________ 7
12. Betaling _____________________________________________________________________________________ 8
12.A. Ændring af opkrævningsinterval og straksbetaling _____________________________________________________ 8
13. Sikkerhedsstillelse og kreditvurdering __________________________________________________________________ 9
13.A Forbrugsmaksimum ________________________________________________________________________ 10
14. Medlemmets misligholdelse (LIC´s lukkeret) ____________________________________________________________ 10
15. LIC´s misligholdelse ____________________________________________________________________________ 11
15.A. Fejlafhjælpning ___________________________________________________________________________ 11
15.B. Afslag i abonnementsafgiften ___________________________________________________________________ 12
15.C. Erstatningsansvar _________________________________________________________________________ 12
15.D. Force majeure ____________________________________________________________________________ 12
16. Overdragelse af aftalen ___________________________________________________________________________ 12
17. Opsigelse og bindingsperiode _______________________________________________________________________ 13
18. Ændringer af TDC's offentlige telenet og teletjenester _______________________________________________________ 13
19. Ændring af vilkår og priser _______________________________________________________________________ 14
20. Tvister og klager_______________________________________________________________________________ 14
21. Ikrafttrædelse ________________________________________________________________________________ 14
LIC Mobilics Generelle Vilkår – Generelle vilkår for levering og drift af LIC´s tjenester
3
LIC Mobilics Generelle Vilkår
Oktober 2012
Generelle Vilkår for levering og drift af LIC´s tjenester
Oktober 2012
1. Aftalen
Disse generelle vilkår gælder for aftaler om levering og drift af LIC´s teletjenester og datatjenester (herefter tjenester), der udbydes af LIC.
Sådanne aftaler kaldes også abonnementsaftaler.
For hver af LIC´s tjenester gælder tjenestespecifikke abonnementsvilkår i supplement til nærværende generelle vilkår (herefter
tjenestespecifikke abonnementsvilkår). For visse abonnements-former/produkter, rabataftaler og tillægsydelser, jf. pkt. 9, gælder endvidere
særskilte tillægsvilkår i tillæg til de tjenestespecifikke abonnementsvilkår og/eller nærværende generelle vilkår (herefter tillægsvilkår). Ved
modstrid mellem vilkårene gælder, at tillægsvilkår går forud for tjenestespecifikke abonnementsvilkår, som igen går forud for nærværende
generelle vilkår.
En aftale om levering og drift af tjenesten (et abonnement) omfatter følgende:
•
Etablering af én eller flere forbindelser til tjenesten.
•
Mulighed for at bruge tjenesten med de til enhver tid tilknyttede funktioner og faciliteter, der hører til det abonnement, som
medlemmet har valgt.
•
Adgang til at indgå aftale om levering af tillægstjenester, funktioner og faciliteter (tillægsydelser), jf. pkt. 9.
Det fremgår af LIC´s ordrebekræftelse, hvad aftalen omfatter. Sammen med ordrebekræftelsen modtager medlemmet oplysninger om
gældende vilkår, priser og eventuel produktinformation. Ordrebekræftelsen er sammen med vilkår og priser grundlaget for aftalen mellem
medlemmet og LIC.
Senere bestilling af ydelser i tilknytning til aftalen kan ske ved henvendelse til LIC, som sender en ordre-bekræftelse på bestillingen til
medlemmet. Hvis der er registreret en særskilt installationsadresse, jf. pkt. 2.A, sendes ordrebekræftelsen også hertil.
1.A Fortrydelsesret for forbrugere
Hvis medlemmet er privatkunde (forbruger), kan medlemmet fortryde en bestilling i 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen.
Dette gælder dog ikke, hvis bestillingen er sket ved fremmøde på LIC´s forretningssted.
Hvis medlemmet ved bestillingen har accepteret, at LIC påbegynder levering af tjenesten/tillægsydelsen inden fortrydelsesfristens udløb,
ophører medlemmets fortrydelsesret dog allerede, når LIC påbegynder leveringen, jf. pkt. 4.
2. Aftalens parter
Parterne i denne aftale om levering og drift af tjenesten er medlemmet (abonnenten) og LIC. Medlemmet er i alle henseender ansvarlig for
overholdelsen af vilkårene.
Tjenesten må ikke stilles til rådighed eller anvendes til formidling af trafik for andre end medlemmet eller dennes husstand eller en
eventuel bruger.
Medlemmet hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til aftalen, også i de tilfælde, hvor der er registreret en særskilt
bruger/installationsadresse, jf. pkt. 2.A, som er forskellig fra medlemmet/medlemmets adresse. Medlemmet hæfter også i de tilfælde,
hvor brugen af abonnementet overlades til andre.
LIC Mobilics Generelle Vilkår – Generelle vilkår for levering og drift af LIC´s tjenester
4
LIC Mobilics Generelle Vilkår
Oktober 2012
2.A. Registrering og ændring af adresseoplysninger
Medlemmet skal ved aftaleindgåelsen give LIC oplysning om medlemmets navn og adresse (folkeregisteradresse). LIC kan endvidere
kræve oplysning om CPR-nummer til brug for løbende validering af medlemmets oplysninger. Kun myndige personer kan indgå aftale
med LIC.
For tjenester med fast installation skal medlemmet oplyse eventuelle særskilte installationsadresser (f.eks. medlemmets fritidsbolig eller en
registreret brugers adresse).
Medlemmet skal efter LIC´s anmodning dokumentere oplysningernes rigtighed. LIC kan kræve bopælsattest og/eller billedlegitimation
forevist, hvis det skønnes nødvendigt.
Oplysningerne og LIC´s registreringer heraf lægges til grund for aftalen, indtil der meddeles ændringer heraf.
Ved adresseændring skal medlemmet straks give LIC meddelelse herom.
3. Kvalitets- og serviceniveau
Oplysning om det til enhver tid værende kvalitets- og serviceniveau, herunder leveringstider og fejlretningstider, kan fås ved henvendelse
til LIC.
4. Leveringstidspunkt
Ved levering af ydelser i henhold til aftalen fastlægger LIC på baggrund af en nærmere vurdering af arbejdets omfang mv. et
leveringstidspunkt, som meddeles medlemmet i LIC´s ordrebekræftelse. Leveringstidspunktet fastlægges i videst muligt omfang efter
medlemmets ønske.
Levering har fundet sted, når forbindelsen til tjenesten er idriftsat.
5. TDC´s udstyr og faste installationer
5.A. Fast installation og nettermineringspunkt (telefonstik mv.)
For tjenester med fast installation udpeger medlemmet en installationsadresse, hvor TDC etablerer et nettermineringspunkt (NTP), som
udgør medlemmets tilslutning til TDC's offentlige telenet. Nettermineringspunktet kan f.eks. bestå af et telefonstik. Hvis tjenesten kræver
NT-udstyr, jf. pkt. 5.B, udgør udgangsstikket i NT-udstyret nettermineringspunktet.
Installationsadressen skal være en sædvanlig adresse, som udgør medlemmets bolig eller fritidsbolig. Hvis installationsadressen er en
usædvanlig adresse (som udgangspunkt telte, campingvogne, skurvogne, kajpladser (kajstik), markedspladser eller lignende), sker levering
og drift efter særskilt omkostningsbestemt betaling.
TDC bestemmer den nærmere placering af nettermineringspunktet under hensyntagen til stikledningens placering, eventuel eksisterende
installation på adressen og i videst muligt omfang efter medlemmets ønske. Hvis der i forvejen er installeret et nettermineringspunkt på
adressen, anvendes dette.
Hvis medlemmet ønsker en anden placering af nettermineringspunkter end den, som TDC har valgt, etablerer TDC – om muligt - dette
efter særskilt betaling.
Hvis LIC leverer flere forbindelser til medlemmet på samme installationsadresse, og medlemmet benytter forbindelserne i
erhvervsøjemed, installerer LIC kun ét samlet nettermineringspunkt for alle forbindelserne.
Hvis medlemmet i øvrigt ønsker en placering af nettermineringspunktet eller en ledningsføring, der afviger fra, hvad der er økonomisk og
teknisk hensigtsmæssigt (f.eks. skjult fremføring eller placering af nettermineringspunktet i vådrum), etablerer LIC – om muligt - dette
efter særskilt betaling.
LIC Mobilics Generelle Vilkår – Generelle vilkår for levering og drift af LIC´s tjenester
5
LIC Mobilics Generelle Vilkår
Oktober 2012
Hvis medlemmet senere ønsker nettermineringspunktets placering og ledningsføring ændret, etablerer LIC – om muligt - dette efter
særskilt betaling.
Medlemmet skal sørge for, at der er uhindret adgang for TDC til at installere nettermineringspunktet og ledningsføring. Gives der ikke
TDC uhindret adgang på det aftalte leveringstidspunkt, jf. pkt. 4, er LIC berettiget til at fakturere medlemmet for den forgæves anvendte
tid og kørsel.
Eventuelle bygningsreparationer som f.eks. maling, pudsning og tapetsering, eller genetableringer efter byggetekniske forskrifter, der er en
nødvendig følge af opsætning, nedtagning eller flytning af installationer, skal medlemmet sørge for.
5.B. Særligt om tilslutningsudstyr
Samtidig med TDC´s etablering af nettermineringspunkt, jf. pkt. 5.A, opsætter LIC mod betaling eventuelt tilslutningsudstyr hos
medlemmet, herunder f.eks. nettermineringsudstyr (NT-boks, skillefilter og/eller modem). Udstyret placeres som udgangspunkt i
umiddelbar tilknytning til den faste installation, jf. pkt. 5.A. Hvis medlemmet ønsker en anden placering, udfører LIC – om muligt - dette
efter særskilt betaling.
LIC har ejendomsretten til tilslutningsudstyret. Ved aftalens ophør, eller hvis udstyret er defekt, kan LIC kræve, at medlemmet returnerer
udstyret til LIC.
Grænsefladen mellem medlemmets eget udstyr, jf. pkt. 6, og LIC's udstyr udgør medlemmets tilslutning til tjenesten, og LIC har ansvaret
for driften af tjenesten indtil denne grænseflade.
Medlemmet sørger for eventuel nødvendig elforsyning til brug for tilslutningsudstyret og driften af dette. Eventuelle udgifter hertil
påhviler medlemmet.
Hvis medlemmet vælger, at tjenesten skal fremføres via medlemmets interne net (telenet til eget brug), jf. pkt. 6, er LIC uden ansvar for
forstyrrelse i driften af tjenesten, som skyldes fejl i medlemmets interne net.
5.C. Ejendomsret og ansvar for udstyr og installationer
Medlemmet kan ikke disponere over (sælge, udleje, pantsætte mv.) TDC's udstyr og installationer og må ikke foretage indgreb i disse.
Medlemmet er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for skader på TDC's udstyr og installationer på
installationsadressen, som medlemmet - eller nogen, som medlemmet har ansvar for - forvolder. For TDC’s udstyr og installationer på
installationsadressen bærer medlemmet desuden risikoen for tyveri, bortkomst og hændelige skader, f.eks. brandskader, vandskader og
direkte lynnedslag. Medlemmet skal godtgøre TDC's tab i de nævnte tilfælde.
LIC bærer risikoen for hændelige skader i form af lynskader som følge af overspænding i nettet.
6. Medlemmets udstyr og interne net, medlemmets brug af tjenesten mv.
Medlemmet skal sikre, at forbindelsen til TDC's offentlige telenet benyttes på en måde, der ikke forårsager forstyrrelser, afbrydelser eller
lignende for trafikken i det offentlige telenet. Indtræder sådanne forstyrrelser mv., skal medlemmet straks træffe foranstaltninger herimod,
f.eks. regulere mængden af indkommende og udgående teletrafik eller abonnere på yderligere forbindelser til TDC's offentlige telenet, eller
standse den adfærd, der forårsager forstyrrelserne mv.
Medlemmet er forpligtet til ikke at udøve chikane mod LIC og TDC eller deres medarbejdere.
Medlemmet skal sikre, at udstyr, der tilsluttes TDC's offentlige telenet, er CE-mærket i overensstemmelse med reglerne i lov om radio- og
teleterminaludstyr mv. Samtidig skal medlemmet sikre, at udstyret er beregnet til at kunne tilsluttes TDC's offentlige telenet og tjenester,
og at udstyret bruges i overensstemmelse med sit formål.
LIC Mobilics Generelle Vilkår – Generelle vilkår for levering og drift af LIC´s tjenester
6
LIC Mobilics Generelle Vilkår
Oktober 2012
Hvis udstyr eller interne net (telenet til eget brug), der tilsluttes eller bruges i forbindelse med TDC's offentlige telenet, giver anledning til
forstyrrelser i telenettet på grund af fejl eller lignende i udstyret eller det interne net, er medlemmet forpligtet til straks at afbryde
tilslutningen.
7. Nummertildeling
LIC tildeler medlemmet et telefonnummer, kredsløbsnummer eller anden form for identifikation for hver forbindelse til tjenesten. LIC er
i ganske særlige tilfælde berettiget til uden ansvar at ændre nummeret, hvis det er påkrævet af tekniske eller driftsmæssige grunde.
Medlemmet informeres om ændringen med længst muligt varsel.
Nummerændring efter medlemmets anmodning kan sædvanligvis finde sted. LIC er berettiget til at opkræve et gebyr herfor.
LIC kan opkræve ekstra betaling for tildeling af udvalgte telefonnumre.
8. Behandling af medlemsoplysninger, opkalds- og regningsdata
LIC registrerer medlemsoplysninger samt forbrugs- og regningsdata med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for
medlemmets forbrug af tjenesten, jf. pkt. 12, og med henblik på opfyldelse af reglerne i logningsbekendtgørelsen.
Arten af de registrerede oplysninger afhænger af, hvilken tjeneste aftalen vedrører, og omfatter bl.a. medlemmets navn og adresse,
medlemmets eget nummer eller ip-adresse, det kaldte nummer, tidsregistrering af forbruget (begyndelsestidspunkt og varighed) samt
størrelsen af den overførte datamængde målt i Megabytes (MB). For mobiltjenester registreres endvidere SIM-kortets nummer
(IMSI/ICC), mobiltelefonens nummer (IMEI) og lokaliseringsdata. For internettjenester registrerer LIC endvidere ip-adresser på
medlemmer, der opfanges i TDC’s virus- og spamfiltre.
9. Tillægsydelser og abonnementsformer
For tillægstjenester, funktioner og faciliteter (tillægsydelser) gælder i visse tilfælde særskilte tillægsvilkår i tillæg til de tjenestespecifikke
abonnementsvilkår og/eller nærværende generelle vilkår, jf. pkt. 1. Vilkår for tillægsydelser kan endvidere indgå i de tjenestespecifikke
abonnementsvilkår.
Et abonnement kan indgå i en særlig abonnementsform eller være omfattet af en rabataftale, hvor der gælder særskilte tillægsvilkår i tillæg
til de tjenestespecifikke abonnementsvilkår og/eller nærværende generelle vilkår, jf. pkt. 1.
10. Flytning
For tjenester med fast installation kan medlemmet bestille flytning af forbindelsen til tjenesten mod betaling af et gebyr.
Ved flytning finder pkt. 4 (leveringstidspunkt) og pkt. 5 (installation af nettermineringspunkt) tilsvarende anvendelse. Hvis flytning
medfører ændring af telefonnummer, kredsløbsnummer eller anden form for identifikationsnummer finder pkt. 7 tilsvarende anvendelse.
11. Priser
LIC fastsætter priser for ydelser i henhold til abonnementsaftalen, jf. pkt. 1.
LIC kan opkræve oprettelsesafgift, abonnementsafgift og forbrugsafgifter. Derudover kan LIC opkræve specifikke afgifter og gebyrer for
tillægsydelser og engangsydelser mv.
Oplysning om de til enhver tid gældende listepriser kan fås på LIC Mobilics hjemmeside eller ved henvendelse til LIC.
LIC Mobilics Generelle Vilkår – Generelle vilkår for levering og drift af LIC´s tjenester
7
LIC Mobilics Generelle Vilkår
Oktober 2012
12. Betaling
Opkrævninger i henhold til aftalen sker ved fremsendelse af en regning med angivelse af en betalingsfrist.
Hvis betalingen sker via Betalingsservice, fremgår oplysninger vedrørende regningen af udskriften fra medlemmets bank eller
Pengeinstitutternes Betalingsservice (PBS).
Oprettelsesafgift opkræves i forbindelse med indgåelse af aftalen. Abonnementsafgift opkræves fra leveringstidspunktet, jf. pkt. 4, og
opkrævningen sker enten månedsvis eller kvartalsvis. Forbrugsafgifter, øvrige afgifter og gebyrer opkræves bagud.,
LIC kan i henhold til gældende regler herom foretage efteropkrævning af afgifter og gebyrer, der f.eks. ved en fejl ikke er opkrævet
tidligere.
LIC kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt kræve forudbetaling af abonnementsafgiften for den aftalte
uopsigelighedsperiode, jf. pkt. 17.
Betaling sker i danske kroner.
Ved forsinket betaling er LIC berettiget til at opkræve morarenter fra betalingsfristens udløb, og indtil betaling sker, og i øvrigt i henhold
til rentelovens bestemmelser. LIC er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve.
LIC er berettiget til på samme regning at opkræve betaling vedrørende medlemmets aftaler om andre teletjenester, der udbydes af LIC, og
vedrørende andre ydelser, herunder ydelser leveret af tredjemand, hvor LIC varetager opkrævningen på dennes vegne.
Hvis medlemmet kun delvis betaler en regning omfattende flere krav uden angivelse af, hvad betalingen vedrører, afskrives betalingen
forholdsmæssigt på de enkelte krav.
12.A. Ændring af opkrævningsinterval og straksbetaling
LIC kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt ændre opkrævningsintervallet, herunder kræve betaling straks, såfremt der er
begrundet anledning til at antage, at medlemmets betalings-forpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt. LIC kan blandt andet i følgende
situationer ændre opkrævningsintervallet eller kræve betaling straks:
A.
Medlemmet har misligholdt sin betalingsforpligtelse i henhold til aftalen eller har i øvrigt forfalden gæld til LIC i forbindelse
med en anden aftale.
B.
Medlemmets forbrug af forbrugs-takserede tjenester skønnes væsentligt at overstige tilsvarende kunders gennemsnitsforbrug af
tjenesten eller udviser meget betydelig og pludselig stigning i forhold til tidligere.
C.
Medlemmet har ikke hjemstedsadresse i Danmark.
D.
Medlemmet er registreret hos et uafhængigt kreditoplysningsbureau eller i et advarselsregister.
E.
Medlemmets forbrugstakserede abonnement anvendes – efter aftale med LIC - til formidling af teletrafik for andre end
medlemmet eller en bruger.
F.
Medlemmets forbrugstakserede abonnement benyttes – efter aftale med LIC - fast af flere i forening, der ikke er nærtstående.
G.
Medlemmet har standset betalingerne, begæret forhandlinger om akkord eller gældssanering eller er taget under
konkursbehandling.
LIC Mobilics Generelle Vilkår – Generelle vilkår for levering og drift af LIC´s tjenester
8
LIC Mobilics Generelle Vilkår
Oktober 2012
Opkrævningsintervallet kan som udgangspunkt efter begæring fra medlemmet ændres til det sædvanlige, når grundlaget for det ændrede
opkrævningsinterval er bortfaldet.
Hvis opkrævningsintervallet er ændret i henhold til pkt. A, kan opkrævningsintervallet efter anmodning fra medlemmet ændres til det
sædvanlige, når medlemmet har betalt sin gæld til LIC, og der i 1 år herefter ikke har været grundlag for at opretholde ændret
opkrævningsinterval.
Hvis opkrævningsintervallet er ændret i henhold til pkt. B, kan opkrævningsintervallet efter begæring fra medlemmet ændres til det
sædvanlige, når der i en periode på 1 år ikke på ny har været grundlag for et ændret opkrævningsinterval.
For så vidt angår opkrævninger i henhold til pkt. G, dækker disse kun betaling vedrørende aftalen i perioden efter betalingerne er standset,
akkordforhandling er åbnet, gældssaneringssag er indledt, eller konkursdekret er afsagt.
13. Sikkerhedsstillelse og kreditvurdering
LIC kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt foretage en kredit-vurdering af medlemmet og kan til brug herfor indhente
oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre.
Hvis LIC ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt finder begrundet anledning til at antage, at medlemmets betalingsforpligtelser
ikke vil blive opfyldt rettidigt, er LIC berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse i form af kontant depot eller uigenkaldelig
anfordringsgaranti i en bank eller kautionsforsikringsselskab, der er godkendt af LIC.
LIC kan blandt andet stille krav om sikkerhedsstillelse i følgende situationer:
A.
Medlemmet har misligholdt sin betalingsforpligtelse i henhold til aftalen eller har i øvrigt forfalden gæld til LIC i forbindelse
med en anden aftale.
B.
Medlemmets forbrug af forbrugstakserede tjenester skønnes væsentligt at overstige tilsvarende kunders gennemsnitsforbrug af
tjenesten eller udviser meget betydelig og pludselig stigning i forhold til tidligere.
C.
Medlemmet har ikke hjemstedsadresse i Danmark.
D.
Medlemmet er registreret hos et uafhængigt kreditoplysningsbureau eller i et advarselsregister.
E.
Medlemmets forbrugstakserede abonnement anvendes – efter aftale med LIC - til formidling af teletrafik for andre end
medlemmet eller en bruger.
F.
Medlemmets forbrugstakserede abonnement benyttes – efter aftale med LIC - fast af flere i forening, der ikke er nærtstående.
G.
Aftalen overdrages til tredjemand, jf. pkt. 16.
H.
Medlemmet ønsker at oprette et abonnement i et tilfælde, hvor en anden kundes forbindelse til tjenesten er blevet afbrudt på
grund af misligholdelse, og hvor medlemmet har tilhørt denne anden kundes husstand i den periode, hvor restancen er opstået,
og fortsat tilhører denne husstand.
I.
Medlemmet har standset betalingerne, begæret forhandlinger om akkord eller gældssanering eller er taget under
konkursbehandling.
Ved sikkerhedsstillelse i henhold til pkt. A fastsættes størrelsen af sikkerhedsstillelsen til et beløb svarende til det dobbelte af det beløb,
som medlemmet er i restance med, dog mindst 2.000 kr.
LIC Mobilics Generelle Vilkår – Generelle vilkår for levering og drift af LIC´s tjenester
9
LIC Mobilics Generelle Vilkår
Oktober 2012
Ved sikkerhedsstillelse i henhold til pkt. B, C, D, E, F, G eller H fastsættes størrelsen af sikkerhedsstillelsen til et beløb svarende til, hvad
LIC forventer at fakturere medlemmet i to (2) kvartaler, dog mindst 2.000 kr.
Ved sikkerhedsstillelse i henhold til pkt. I fastsættes størrelsen af sikkerhedsstillelsen til et beløb svarende til, hvad LIC forventer at
fakturere medlemmet i to (2) kvartaler, dog mindst 2.000 kr. Sikkerhedsstillelsen dækker kun betaling vedrørende aftalen i perioden efter
betalingerne er standset, akkordforhandling er åbnet, gældssaneringssag er indledt, eller konkursdekret er afsagt.
Medlemmets forpligtelse til at stille sikkerhed ophører som udgangspunkt, når det forhold, der lå til grund for sikkerhedsstillelsen, ikke
længere er aktuelt. Når medlemmets forpligtelse til at stille sikkerhed er ophørt, frigives sikkerhedsstillelsen af LIC efter begæring fra
medlemmet.
Hvis der er stillet sikkerhed i henhold til pkt. A, ophører medlemmets forpligtelse til at stille sikkerhed, når medlemmet har betalt sin gæld,
og der i en periode på 1 år efter gældens indfrielse ikke har været anledning for LIC til at søge sig fyldestgjort i sikkerhedsstillelsen.
Hvis der er stillet sikkerhed i henhold til pkt. B eller H, ophører medlemmets forpligtelse til at stille sikkerhed, når der i en periode på 1 år
efter sikkerhedsstillelsen ikke har været anledning for LIC til at søge sig fyldestgjort i sikkerhedsstillelsen.
Hvis der er stillet sikkerhed i henhold til pkt. I, ophører medlemmets forpligtelse til at stille sikkerhed, når det forhold, der lå til grund for
sikkerhedsstillelsen, ikke længere er aktuelt, og der i en periode på 1 år herefter ikke har været anledning for LIC til at søge sig fyldestgjort
i sikkerhedsstillelsen.
Medlemmet afholder alle udgifter i forbindelse med sikkerhedsstillelse. Kontant depot forrentes ikke over for medlemmet.
13.A Forbrugsmaksimum
For forbrugstakserede telefonitjenester, herunder mobiltelefonitjenester, kan LIC som et supplement eller som et alternativ til krav om
sikkerhedsstillelse, jf. pkt. 13, tildele medlemmet et forbrugsmaksimum. Et forbrugsmaksimum indebærer, at LIC kontakter medlemmet
og/eller afbryder medlemmets forbindelse, hvis det tildelte forbrugsmaksimum overskrides.
LIC kan blandt andet tildele medlemmet et forbrugsmaksimum i de i pkt. 13 nævnte situationer.
Størrelsen af forbrugsmaksimum fastsættes til et beløb svarende til tilsvarende kunders gennemsnitsforbrug i et kvartal, dog mindst 500 kr.
14. Medlemmets misligholdelse (LIC´s lukkeret)
For forbrugstakserede telefonitjenester, herunder mobiltelefonitjenester, er LIC berettiget til at afbryde medlemmets forbindelser til
tjenesten, hvis medlemmets forbrug skønnes væsentligt at overstige tilsvarende kunders gennemsnitsforbrug eller udviser meget betydelig
eller pludselig stigning i forhold til tidligere.
I tilfælde af medlemmets væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til aftalen er LIC endvidere berettiget til at afbryde
medlemmets forbindelser til tjenesten eller begrænse medlemmets mulighed for brug af tjenesten.
Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse:
A.
Medlemmet undlader rettidigt at opfylde LIC´s krav om sikkerhedsstillelse, jf. pkt. 13.
B.
Opkrævning af oprettelsesafgift betales ikke rettidigt.
C.
Opkrævning af abonnementsafgifter og forbrugsafgifter mv. betales ikke efter LIC´s fremsendelse af et rykkerbrev eller et krav
om straksbetaling, jf. pkt. 12.A.
LIC Mobilics Generelle Vilkår – Generelle vilkår for levering og drift af LIC´s tjenester
10
LIC Mobilics Generelle Vilkår
D.
Oktober 2012
Medlemmet undlader efter krav fra LIC herom at træffe foranstaltninger med henblik på at afhjælpe forstyrrelser mv. af
trafikken i TDC's offentlige telenet, jf. pkt. 6.
E.
Medlemmets udøver chikane mod LIC og TDC eller LIC´s og TDC´s medarbejdere, eller forårsager ved sin adfærd
forstyrrelser i TDC’s offentlige telenet, jf. pkt. 6.
F.
Medlemmet bruger udstyr, der ikke er CE-mærket eller beregnet til tilslutning til TDC's offentlige telenet, jf. pkt. 6, og undlader
efter krav fra LIC herom at frakoble eller afbryde udstyret.
G.
Medlemmet undlader efter krav fra LIC herom at afbryde tilslutning af udstyr eller interne net, der på grund af fejl eller lignende
i udstyret eller det interne net giver anledning til forstyrrelser i TDC's offentlige telenet, jf. pkt. 6.
H.
TDC og LIC afskæres fra at få adgang til egne anlæg og installationer med henblik på fejlsøgning mv., jf. pkt. 15.A.
I.
Medlemmet afgiver urigtige oplysninger eller undlader at give meddelelse om ændring af adresse, jf. pkt. 2.A.
J.
Medlemmet er taget under konkurs-behandling.
K.
Abonnementet anvendes til formidling af trafik for andre end medlemmet eller dennes husstand/virksomhed eller en eventuel
registreret bruger, jf. pkt. 2, og dette forhold bringes ikke til ophør umiddelbart efter påtale fra LIC.
Afbrydelse af medlemmets forbindelser i henhold til pkt. A, B eller C kan kun ske for de forbindelser, der ikke er betalt for, medmindre
der foreligger svig eller gentagne gange for sen eller manglende betaling.
Afbrydelse af medlemmets forbindelse medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode.
Hvis medlemmet retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, samt betaler eventuel forfalden gæld, foretager LIC snarest
genåbning af forbindelsen. LIC er berettiget til at opkræve et gebyr herfor.
Hvis medlemmet ikke retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, kan LIC opsige aftalen uden varsel, jf. pkt. 17.
LIC er i øvrigt berettiget til at afbryde medlemmets forbindelse til tjenesten, begrænse medlemmets mulighed for brug af tjenesten eller
ophæve aftalen helt eller delvist ved medlemmets konkurs, betalings-standsning, åbning af forhandling om akkord eller væsentligt
forringede økonomiske forhold i øvrigt.
Et medlem, der har misligholdt aftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale om abonnement på LIC´s
teletjenester eller tillægsydelser, før gælden er betalt.
15. LIC´s misligholdelse
15.A. Fejlafhjælpning
LIC og TDC afhjælper fejl i egne anlæg og installationer i overensstemmelse med de gældende fejlretningstider, jf. pkt. 3. Fejlafhjælpning
sker i almindelighed inden for normal arbejdstid (mandag - fredag fra kl. 08.00 til kl. 16.00).
Medlemmet skal sikre, at LIC og TDC med henblik på fejlsøgning og fejlretning snarest kan få adgang til anlæg og installationer på
installationsadressen. Gives der ikke TDC uhindret adgang på det aftalte tidspunkt, er LIC berettiget til at fakturere medlemmet for den
forgæves anvendte tid og kørsel. Medlemmet er forpligtet til i nødvendigt omfang at medvirke med henblik på fejlsøgning og fejlretning i
medlemmets anlæg og installationer på installationsadressen.
LIC Mobilics Generelle Vilkår – Generelle vilkår for levering og drift af LIC´s tjenester
11
LIC Mobilics Generelle Vilkår
Oktober 2012
Hvis medlemmet anmelder en fejl, og det viser sig, at der ikke er fejl i TDC's offentlige telenet eller tjenesten, eller at fejlen ligger i
medlemmets udstyr eller interne net, er medlemmet forpligtet til at dække LIC´s udgifter til fejlsøgning.
15.B. Afslag i abonnementsafgiften
Hvis LIC ved ændring eller flytning af eksisterende forbindelser til tjenesten ikke overholder det fastlagte leveringstidspunkt, jf. pkt. 4,
eller hvis der opstår fejl i TDC's offentlige telenet eller tjenesten, der medfører afbrydelse af forbindelsen, foretager LIC efter henvendelse
fra medlemmet et forholdsmæssigt afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. Afslaget ydes dog kun, hvis afbrydelsen har
varet i mere end 3 døgn i træk fra fejlmeldingstidspunktet.
For tjenester der ikke er omfattet af TDC´s forsyningspligt (ADSL-tjenester og IP-tjenester) gælder at forsinket levering eller afbrydelse af
forbindelsen pga. fejl i TDC´s offentlige telenet eller tjenesten, ikke berettiger til afslag i abonnementsafgiften.
For tjenester uden fast installation (mobiltjenester og internetadgang via WIFI/Hotspot)) gælder, at afbrydelser, som skyldes manglende
dækning eller lokal overbelastning af nettet, ikke berettiger til afslag i abonnementsafgiften.
Beløbet fratrækkes ved en efterfølgende opkrævning af abonnementsafgift.
15.C. Erstatningsansvar
LIC er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatnings-regler for tab som følge af handlinger eller undladelser
forårsaget af LIC eller nogen, som LIC har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger:
A.
LIC er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af TDC's offentlige
telenet og tjenester i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og
driftsmæssige årsager eller er pålagt af myndighederne, medmindre LIC og TDC har forsømt at begrænse ulemperne herved.
B.
LIC er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af at tjenesten ikke kan
benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende.
C.
LIC er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af ændring af indholdet af data, modtaget eller afsendt fra medlemmet, som
skyldes kommunikationsfejl.
D.
LIC er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til medlemmet eller som
følge af medlemmets tab af personlige data eller installeret software.
E.
LIC er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til medlemmets data og/eller systemer eller for
uvedkommendes aflytning af medlemmets forbindelser til tjenesten.
15.D. Force majeure
LIC er ikke forpligtet til at yde erstatning, jf. pkt. 15.C, såfremt den manglende levering eller afbrydelse mv. skyldes forhold uden for
LIC´s kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, strømafbrydelse, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder
også strejke og lockout blandt LIC´s og TDC´s medarbejdere og eventuelle underleverandører.
16. Overdragelse af aftalen
Medlemmet kan med LIC´s samtykke overdrage (abonnements)aftalen til et andet LIC medlem, jf. pkt. 2. LIC kan forlange, at både det
hidtidige og det fremtidige medlem skriftligt tiltræder overdragelsen.
LIC kan endvidere forlange, at det hidtidige medlem betaler forfalden gæld eller stiller sikkerhed, jf. pkt. 13, for betaling af sin gæld
vedrørende aftalen, indtil gælden er betalt.
LIC Mobilics Generelle Vilkår – Generelle vilkår for levering og drift af LIC´s tjenester
12
LIC Mobilics Generelle Vilkår
Oktober 2012
Det nye og det gamle medlem og LIC aftaler et tidspunkt for overdragelsen, dog således at overdragelsen først sker, når det nye medlem
har modtaget en ordrebekræftelse. På dette tidspunkt opgøres LIC´s mellemværende med det hidtidige medlem. Det fremtidige medlem
hæfter i henhold til aftalen for alle betalingsforpligtelser, der opstår efter overdragelsestidspunktet.
LIC er i forbindelse med overdragelse af aftalen berettiget til at opkræve et gebyr herfor af det fremtidige medlem.
17. Opsigelse og bindingsperiode
Hvis der er aftalt en bindingsperiode (uopsigeligheds-periode) er aftalen uopsigelig fra medlemmets side i 6 måneder fra aftalens
ikrafttrædelse, jf. pkt. 21. Det fremgår af LIC´s skriftlige ordrebekræftelse og/eller af en særskilt aftale mellem medlemmet og LIC, om der
er aftalt en bindingsperiode. Medlemmet kan med et varsel på mindst 1 måned opsige aftalen til udgangen af bindingsperioden.
Medlemmet kan endvidere - mod betaling af et beløb, der dækker abonnementsafgift og eventuelt minimumsforbrug i bindingsperioden opsige aftalen med et varsel på mindst 1 måned, inden der er gået 6 måneder fra aftaleindgåelsen.
Medlemmet kan i øvrigt opsige aftalen med et varsel på mindst 1 måned eller med omgående virkning mod betaling af et beløb, der
dækker abonnementsafgift og eventuelt minimumsforbrug frem til opsigelsesperiodens udløb.
Ved LIC´s varsling af ændring af vilkår og priser, jf. pkt. 19, kan medlemmet i varslingsperioden opsige aftalen til udgangen af
varslingsperioden med et varsel på mindst 14 dage, uanset en eventuel bindingsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel. Ændringer,
der kan gennemføres uden forudgående varsel, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse.
LIC opgør parternes mellemværende på tidspunktet for aftalens udløb og tilbagebetaler eller opkræver et eventuelt differencebeløb.
Medlemmet kan derudover til enhver tid opsige tillægsaftaler om abonnements-former eller tillægsydelser mv. med et varsel på mindst 1
måned.
LIC bekræfter skriftligt medlemmets opsigelse.
LIC kan opsige aftalen uden varsel, hvis medlemmets forbindelse til tjenesten er afbrudt som følge af misligholdelse i henhold til pkt. 14.
Derudover er aftaler omfattet af TDC's forsyningspligt som udgangspunkt uopsigelige fra LIC´s side. Hvis TDC's forsyningspligt
vedrørende tjenester eller tillægstjenester omfattet af TDC's forsyningspligt ophæves, kan LIC opsige aftalen eller dele heraf med mindst 6
måneders varsel. Hvis det er nødvendigt som led i ændringer af TDC’s offentlige telenet og teletjenester, kan LIC endvidere opsige en
aftale omfattet af TDC’s forsyningspligt med et varsel på 3 måneder, og tilbyde medlemmet en anden tilsvarende aftale, som opfylder
TDC’s forsyningspligt.
Aftaler, der ikke er omfattet af TDC's forsyningspligt, kan fra LIC´s side opsiges med et varsel på 3 måneder, herunder hvis TDC ophører
med at udbyde tjenesten.
Hvis LIC helt eller delvist ophører med at udbyde abonnementsformer eller tillægsydelser, som TDC ikke er forpligtet til at udbyde, kan
LIC opsige aftalen herom eller dele heraf med mindst 1 måneds varsel.
18. Ændringer af TDC's offentlige telenet og teletjenester
TDC er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af TDC's offentlige telenet og teletjenester for at sikre en tilfredsstillende drift
heraf eller for at imødekomme myndighedskrav. LIC tilstræber at informere medlemmet om ændringer med passende varsel, hvis LIC
skønner, at ændringen har væsentlig betydning for medlemmets brug af tjenesten.
LIC Mobilics Generelle Vilkår – Generelle vilkår for levering og drift af LIC´s tjenester
13
LIC Mobilics Generelle Vilkår
Oktober 2012
19. Ændring af vilkår og priser
LIC kan ændre disse vilkår, supplerende tjenestespecifikke abonnementsvilkår, særskilte tillægsvilkår samt abonnementsafgifter,
forbrugsafgifter og gebyrer, jf. pkt. 11, med et varsel på mindst 1 måned.
Ændringerne varsles ved annoncering i LIC´s kataloger, på LIC Mobilics hjemmeside (www.mobilic.dk) eller ved fremsendelse af en
skriftlig meddelelse, eventuelt sammen med en regning eller som tekst på betalingsoversigten fra medlemmets bank eller PBS. LIC
Mobilkunder kan endvidere varsles ved udsendelse af en sms. Væsentlige ændringer varsles dog ved fremsendelse af en skriftlig
meddelelse, eventuelt sammen med en regning eller som tekst på betalingsoversigten fra medlemmets bank eller PBS. Ændringer,
herunder væsentlige ændringer, kan endvidere varsles pr. e-mail til medlemmet, hvis medlemmet har oplyst e-mail adresse til LIC.
Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden forudgående
varsel.
Ændring af éngangsafgifter, herunder oprettelsesafgifter og flytteafgifter mv. kan ske uden varsel ved indførelse i LIC´s prislister.
20. Tvister og klager
I tilfælde af tvist mellem medlemmet og LIC om forhold, der udspringer af aftalen, kan medlemmet klage til LIC. LIC træffer som
udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet.
LIC´s afgørelse kan indbringes for Teleankenævnet, Nørre Voldgade 48, st., 1358 København K, tlf. 33 18 69 00. Hvis Teleankenævnet
ikke finder at have kompetence til at behandle en indbragt klage, vil Teleankenævnet i muligt omfang videresende klagen til den rette
myndighed.
Tvister kan i øvrigt af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole i Danmark efter gældende regler herom.
21. Ikrafttrædelse
Aftalen mellem medlemmet og LIC træder i kraft ved levering, jf. pkt. 4.
Disse vilkår træder i kraft den 1. oktober 2012.
LIC Mobilics Generelle Vilkår – Generelle vilkår for levering og drift af LIC´s tjenester
14