Jeg hedder Mette Fuglsang Frilund. Jeg er gift med Christian og

DET KONGELIGE DANSKE KUNSTAKADEMI
B I LLED KU NST S KO LE RN E
Vejledning til Optagelsen studieåret 2013/14 (BFA)
Retningslinjerne i denne vejledning gælder for alle ansøgere til BFA. For optagelse til MFA
henvises til særskilt vejledning på engelsk som findes på www.kunstakademiet.dk/en/
For at søge optagelse på BFA uddannelsen på Kunstakademiets Billedkunstskoler skal man:




Registrere sig
Betale 500 kr
Udfylde et ansøgningsskema
Indsende et antal værker til bedømmelse
Det er valgfrit, om ansøgerne vil indlevere deres værker fysisk eller indsende dem elektronisk.
For alle ansøgere gælder det, at registrering samt udfyldelse af ansøgningsskema foregår
elektronisk.
Al kommunikation vedrørende optagelsen foregår på e-mail, så det er nødvendigt, at ansøgerne har
adgang til en personlig e-mailadresse.
Tidsfrister:
Registrering og indbetaling af gebyr kan KUN finde sted i perioden 12. februar til 15. marts 2013.
Digital indsendelse af værker kan kun finde sted i perioden 18. februar til 21. marts 2013.
Fysisk indlevering af værker kan kun finde sted d. 4. og 5. april 2013.
Registrering:
Ved registreringen skal du vælge, om du ønsker at indsende dine værker fysisk eller elektronisk.
Det er ikke muligt at gøre begge dele, og det er ikke muligt at ombestemme sig, når man har
registreret sig.
Hvis du vælger at indlevere fysiske værker, bedes du angive om du forventer at indlevere malerier
eller skulpturer eller begge dele.
Gå ind på hjemmesiden http://optag.kunstakademiet.dk/form/index.php?lang=da&type=bfa
og registrer dig med navn, e-mailadresse, og måden hvorpå du ønsker at indsende værker.
Bemærk: det er kun muligt at registrere sig én gang
Du vil herefter modtage en mail med et ansøger-nr., som du skal gemme og bruge i den videre
procedure. Mailen indeholder også nedenstående information, om hvordan du indbetaler gebyret
på kr. 500,00.
K O N G E N S N Y T O R V 1 • 1 0 5 0 KØ B E N H A V N K • T L F . 3 3 7 4 4 6 1 0 •
E-M AIL [email protected]
DET KONGELIGE DANSKE KUNSTAKADEMI
B I LLED KU NST S KO LE RN E
Indbetaling:
Sker ved bankoverførsel til reg.nr. 0216, konto 4069151809
Den Danske Bank, Holmens Kanal 2-12. 1092 København K.
SWIFT: DABADKKK
IBAN: DK5702164069151809
Husk at angive dit Ansøger-nr og dit navn på indbetalingen!
Bemærk: Ansøger skal betale alle omkostninger i forbindelse med overførslen.
Udfyldelse af ansøgningsskema:
Når vi har modtaget din indbetaling, vil du modtage en mail med instruktioner om hvordan du
udfylder ansøgningsskemaet på Internettet og indleverer/ uploader dine værker.
Elektronisk indsendelse af værker:
Der skal uploades dokumentation for min. 3 max. 5 værker.
Ét værk dokumenteres ENTEN med max. 2 fotografier ELLER med én film på max. 1 minut.
Der kan højest indleveres 3 film i alt.
Til hvert værk skal der laves en kort beskrivelse.
Malerier, fotografier, grafiske tryk, tegninger, skulpturer, collager m.m. kan IKKE dokumenteres
med film.
Lydprojekter uden billeddokumentation vil ikke blive bedømt.
Film skal være i formatet QuickTime mpeg4/H264 i størrelsen 768 X 576 pixels.
Fotografier skal være i formatet jpeg 1024 *768 pixels.
Værker der ikke overholder ovenstående specifikationer modtages ikke
Fysisk indsendelse af værker:
(Video, film, digitale fotografier og lydværker modtages ikke på denne måde)
Der skal indleveres minimum 3 og max. 5 værker.
For malerier:
Værkernes størrelse må højst være 1,5 m i højden og 1,5 m i bredden. Tegninger, grafik og foto
SKAL opklæbes på stift selvbærende underlag (planche), der max. må være 6 mm tykt. Evt. kan
flere klæbes på samme planche. Én planche gælder for ét værk. Malerier skal monteres på alm.
blind-rammer eller kan sættes på planche som ovenfor nævnt. Værker monteret bag/på glas
modtages ikke (acrylglas accepteres).
Ruller, mapper og bøger modtages ikke.
For Rumlige elementer:
Hvert element må højst veje 80 kg. De færdigopstillede værker, der skal opstilles på tyndt underlag,
må tilsammen højst fylde 1,5 m i længden, 1,5 m i bredden & 2 m i højden inkl. evt. 2 plancher
(max 1,5  1,5 m) med supplerende tegninger, fotografier & projektbeskrivelser.
Værker, der er større end de angivne mål modtages ikke.
K O N G E N S N Y T O R V 1 • 1 0 5 0 KØ B E N H A V N K • T L F . 3 3 7 4 4 6 1 0 •
E-M AIL [email protected]
DET KONGELIGE DANSKE KUNSTAKADEMI
B I LLED KU NST S KO LE RN E
Endvidere modtager vi ikke værker, der er våde, levende, fordærvelige, af glas, eller som på nogen
måde kan forårsage skade på personer eller omgivelser. Ruller, mapper og bøger modtages heller
ikke.
Billedkunstskolerne påtager sig ikke nogen form for afhentning eller indløsning hos postvæsen eller
speditør.
Udenlandske ansøgere
fra EU og Norden optages på lige vilkår med danske ansøgere. Fra det øvrige udland optages
maksimalt 2-5% af det samlede optag.
Billedkunstskolerne skal opkræve fuld brugerbetaling fra udenlandske studerende der ikke kommer
fra Norden eller EU. For yderligere information herom, henvises til den engelske vejledning som
findes på http://www.kunstakademiet.dk/more.php?id=696_0_2_0_M70
Undervisningen foregår på dansk og engelsk. Ansøgerne skal kunne tale og forstå dansk på et
niveau som muliggør, at man kan indgå og deltage i undervisningen.
Bedømmelse:
Ansøgernes værker bedømmes enkeltvis af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg.
Bedømmelsesudvalget består af Rektor, lederen af Grunduddannelsen, 3 professorer, 2 lektorer fra
Grunduddannelsen, 1 laboratorielektor, 1 studerende samt 2 ekstern censor – i alt 9 personer. På
baggrund af vurderingerne fra den individuelle bedømmelse vælger bedømmelsesudvalget et
mindre antal ansøgere (op til 50 stk), som bliver inviteret til samtale. Ved samtalerne vurderes
blandt andet ansøgernes motivation og deres evne til at perspektivere egne værker. Samtalerne
finder sted i starten af maj måned 2013.
Principielt er der ingen aldersbegrænsning, men ansøgere over 35 år bliver sædvanligvis kun
accepteret i meget specielle tilfælde som studerende ved Grunduddannelsen.
Resultat af bedømmelsen:
Resultatet af bedømmelsen meddeles pr e-mail til hver enkelt ansøger så hurtigt som muligt efter
den endelige bedømmelse, inklusiv samtaler, er slut.
Det er ikke muligt at få uddybet resultatet af bedømmelsen.
København, januar 2013
K O N G E N S N Y T O R V 1 • 1 0 5 0 KØ B E N H A V N K • T L F . 3 3 7 4 4 6 1 0 •
E-M AIL [email protected]