Henvisning og visitation til projekt om Parkinson rehabilitering

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. indkalder til
Ordinær generalforsamling
Birkerød Vandforsyning
tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19:00
i Store sal ved hovedbiblioteket
Generalforsamlingen
18. marts 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Præsentation ved
formanden for
bestyrelsen,
Erik Arvin
Indhold
Bestyrelsens arbejde
Drikkevandssikkerhed
Grundvandsressourcen
Ledningsnettet
Kommunikation med forbrugerne
Udviklingsarbejde
Personaleforhold
Strategiarbejde
7.
8.
Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Budget for det kommende år forelægges til godkendelse, herunder godkendelse af honorar
til bestyrelsen.
Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleant til bestyrelsen.
- på valg til bestyrelsen er:
Gunnar Hallsson, som er villig til genvalg
Anders Refsgaard, som er villig til genvalg
Bestyrelsen foreslår genvalg.
- på valg til suppleant til bestyrelsen er: Lars Søndergaard-Nielsen
Bestyrelsen foreslår genvalg.
Valg af generalforsamlingsvalgt kritisk revisor og revisorsuppleant.
- på valg til kritisk revisor er:
Claus Falk-Larsen, som er villig til genvalg
Bestyrelsen foreslår genvalg.
- på valg til kritisk revisorsuppleant er: Niels Verdelin, som er villig til genvalg
Bestyrelsen foreslår genvalg.
Behandling af indkomne forslag.
- der er ikke kommet nogen forslag
Eventuelt
Bestyrelsens arbejde
7 møder i 2013 og meget hjemmearbejde!
Ét bestyrelsesseminar
Fokus på udarbejdelse af strategiplan om bl.a.:
Drikkevandssikerhed
Vandspild
Økonomi
Drikkevandssikkerhed
Vandspild
Fremtidig økonomi
Vandforsyningssystemet
Drikkevandssikkerhed
Forebyggelse
Korrekte konstruktioner og korrekt drift
Godt håndværk!
Overvågning af vandkvalitet
Kommunalt tilsyn med anlæg
Beredskab ved forurening
1
Renovering af filtre
2
UV-belysning (desinfektion)
Drikkevandssikkerhed
Forebyggelse
Korrekte konstruktioner og korrekt drift
Godt håndværk!
Overvågning af vandkvalitet
Kommunalt tilsyn med anlæg
Beredskab ved forurening
Overvågning af drikkevandskvalitet
og
kommunalt tilsyn
Grundvandsressourcen
Fin vandkvalitet!
69 målinger i 2013
ca. 4 gange officielle krav: filterrenovering
Mål: ca. 2 gange officielle krav.
Se alle data på: GEUS/Jupiter
BIV bestået nyt skærpet kommunalt tilsyn i 2013
og 2014
Produceret vandmængde - udpumpet
Vandværkets boringer
potentielt indvindingsområde i Ebberød
Udpumpet m3/år x 1.000
2,500
9 produktionsboringer
30-150 m3/time
alle med indtag i kalk
boring 1 dog også i sand
2,000
1,500
1,000
500
0
1927
1937
1947
1957
1967
1977
1987
1997
2007
2017
3
Hvor kommer vandet fra?
Forureningstruende lokaliteter
Uno-X – additiver
til benzin
Industrikvarteret rensemidler, etc.
Kortlagte og mulige forureninger
Toftebakken –
klorerede rensemidler
Region Hovedstadens undersøgelser, og
oprensninger i Birkerødområdet – 2012/13
205‐00038 Hovedgaden 47 G Rudersdal
205‐00134 Nordvanggårdsvej 42 G Rudersdal
205‐00149 Vasevej 76 H G Rudersdal
205‐00154 Kajerødvej 5 B og 5 C G Rudersdal
205‐00162 Birkerød Kongevej 158 G Rudersdal
205‐00249 Banevænget 13‐15 (tidl. Gasværksvej 8‐10)* G
Rudersdal
205‐00270 Blokken 25 A G Rudersdal
205‐00294 Topstykket 27 G Rudersdal
205-00059 Toftebakken 2C G Rudersdal
205-00140 Birkerød Kongevej 76 G Rudersdal
205-00135 Vasevej 119B G Rudersdal
205-00155 Nobis Mølle 1 G Rudersdal
205-00180 Klintehøj Vænge 1 G Rudersdal
205-00239 Biskop Svanes Vej 21 G Rudersdal
205-00284 Udsigtsbakken 1 G Rudersdal
205-00325 Abildgårdsparken 10 G Rudersdal
205-00396 Klintehøj Vænge 3 G Rudersdal
Birkerød Industriområde 2009 Rudersdal
205‐00024 Langedam (Toftebakken 5) ‐/2012 Rudersdal
205‐00070 Shell Service, Jørgen Lund, Kongevejen 43‐47
1998/2011 Rudersdal
205‐00155 Helle Rens & Vask, Kilo Rens, Hovedgaden 3 2011
Rudersdal
205‐00162 Birkerød Kongevej 158 2010 Rudersdal
205‐00162 YX tanken Birkerød Kongevej 158 G Rudersdal
205‐00395 Pilehøj vænge 10 G Rudersdal
Boringsnære kloakker
Tætning af kloaker
Kloakledning – før og efter reparation
4
Fremtidig grundvandsindvinding?
Vi skal også have testet vores
boringers tæthed!!!
1
Kote
40
30
6
8
10
9
7
20
5
Grus
4
2
3
Moræneler
Grundvandets højde
i kalken
10
Sand
0
-10
-20
Kalk
-30
-40
-50
DTU
Miljø
Ledningsnettet
Ledningsreparationer
Ledningstype
km
Brud repareret
Forsyningsledninger
145
23
Stikledninger
35
42
Jordledninger
~ 80
38
5
-
Råvandsledninger
Kommunikation med forbrugerne
Denne generalforsamling!
Hjemmeside, nydesignet
Nyhedsbrev.
Besøg i Vandtårnet: pinse & kulturnat
Året 2013 i tekst og tal
Avisindlæg
Miljøministerens ”Vandteknologiens døgn”
Lækagetab: 9% (8,4% i 2012)
Renoveret 1095 m
forsyningsledning (0,8%)
Udskiftet 79 stk. ventiler
Udviklingsarbejde
Optimering af filterskylning – Kruger A/S
Nationalt testcenter for vandteknologi og
klimatilpasning
5
Personaleforhold
Vandforsyningsleder
Formand
3 montører (én ny i 2013)
Bogholder
Teknisk assistent
Strategiarbejde
Drikkevandssikkerhed
Dokumenteret drikkevandssikkerhed (DDS)
Vandspild
Øget indsat for lækagesøgning og renovering
Økonomi
Intern effektivisering
Samarbejde med Furesø Vandforsyning, a.m.b.a.
Passende stor likvid formue til uforudsete hændelser
Nyt regulativ. Netop vedtaget af Rudersdal Kommune
Tak til:
Tak for opmærksomheden!
Personalet
Bestyrelsesmedlemmerne
6