Hent brochure (S2-specs.pdf, 157 kB)

700 PTO - PUMPE
VINKELTRÆK
november 2010
Thyregod A/S
Borgergade 46,
Thyregod
7323 Give
1
KIMADAN A/S
Niels Bohrsvej 2, DK-8670 Låsby
tlf: 86 95 14 33
fax: 86 95 13 86
700 VT
www.kimadan.com
e-mail:[email protected]
KIMADAN A/S
Niels Bohrsvej 2, DK-8670 Låsby
700 VT
2
BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE
for
700 PTO - VINKELTRÆKSPUMPE 5´´
Fremstillingsår_______
INDHOLDS FORTEGNELSE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
side
3
3
4
4
4
5
5
6
Beskrivelse
Monteringsvejledning
Betjeningsvejledning
Sikkerhedsanvisninger
Vedligeholdelse
Fejlfinding
Tekniske specifikationer
Reklamations- og garantibestemmelser
RESERVEDELE (Bestilles hos maskinforhandleren)
Vinkeltræk
Pumpeaggregat - Vinkeltræk
Blandeaggregat
Vinkelgear
Blandehane
7–8
9 – 10
11 – 12
13
14
: Pumpen opfylder kravene i maskindirektivet
tlf: 86 95 14 33
fax: 86 95 13 86
www.kimadan.com
e-mail:[email protected]
KIMADAN A/S
Niels Bohrsvej 2, DK-8670 Låsby
3
700 VT
1. BESKRIVELSE
Vinkeltrækpumpen som drives af traktorens PTO, gennem vinkelgear og remskiver, er beregnet til anvendelse i en
lagertanke som er placeret langt fra gårdens strømforsyning. kanaler, og til viderepumpning over i lagertank. Monteret
med en udløbstud kan pumpen anvendes til fyldning af gyllevogn. Pumpen har bundindløb, og suger derfor gyllen ind
fra bunden v.h.a. rotoren, der er påmonteret et sæt skovblade for at sikre en god fødning til pumpen.
2. MONTERINGSVEJLEDNINGEN
Montering af pumpe i fortank:
a)
Pumpen skal placeres således at pumpehuset er ca. 25 cm fra kanten. Ved pumper med drejelig blander skal
studsen pege ind mod midten af tanken, så studsen kan drejes til begge sider i tanken (se fig.1).
Hvis pumpen har fast blander skal studsen pege ud langs siden i kanten (se fig.2), så gyllen kan pumpes
rundt og dermed give en god opblanding i tanken.
b) Pumpen stilles lodret, så spidsen på støttebenet har godt fæste i tankens bund. Herefter skal pumperøret
fastgøres til platformens dæksel. En platform er nødvendig for at kunne betjene blandeaggregatet og foretage
vedligeholdelse under sikre forhold.
c) Trepunktsrammen skal placeres således at kraftoverføringsakselen (PTO) mellem vinkelgearet og remskivens
lejehus er tilnærmelsesvis lodret. Kraftoverføringsakselens leve tid forringes betydeligt hvis udviklingen er
mere end 16º.
Tilkobling af kraftoverføringsaksel (PTO):
Det anbefales at anvende en kraftoverføringsaksel med sikkerhedskobling (boltekobling, palkobling el.lign.).
Sikkerhedskoblinger skal monteres på maskinsiden. Kraftoverføringsakselen skal have en rørafskærmning i hele
akselens længde, samt være afskærmet til enderne af gaflerne. Kraftoverføringsakselens rørskærm skal fastgøres med en
kæde til skærmen på pumpens kraftindtag, for at forhindre rørskærmen i at rotere sammen med akselen.
tlf: 86 95 14 33
fax: 86 95 13 86
www.kimadan.com
e-mail:[email protected]
KIMADAN A/S
Niels Bohrsvej 2, DK-8670 Låsby
700 VT
4
3. BETJENINGSVEJLEDNING
Første ibrugtagning:
1) Kontroller at gearet er påfyldt olie.
Gearolie ST 80/90, kvantum = 2 liter.
2) Kontroller at kileremmene er stramme. Kileremmene bør kontrolleres 8-10 gange under første 24 timers drift,
og eventuelt efterstrammes ( se kap. 5 )
Alm. drift:
1) Bak traktoren hen til pumpen således at kraftoverføringsakselen kan monteres. Sørg for at afstanden og afvinklingen
mellem traktorens kraftudtag og pumpens kraftindtag passer til kraftoverføringsakselen. Følg
leverandørens anvisninger med hensyn til overlappet af teleskoprørene.
2) Trækstangen til blandehanen skal være i øverste position ved pumpning, og i nederste position ved omrøring/blanding.
Gyllepumpen må aldrig køre tør. Hold derfor øje med tankniveauet når pumpen er i brug. Pumpen kan aldrig
tømme tanken fuldstændig medmindre tanken har en pumpesump, idet pumpens indsugning er hævet ca. 25 cm
i forhold til pumpehusets støtteben.
4.
*
5.
SIKKERHEDSANVISNINGER
PTO – skærmene og remskiveskærmene skal altid være monteret når pumpen anvendes.
VEDLIGEHOLDELSE
EFTERSYN:
1 gang årligt bør der foretages et eftersyn på pumpen.
Den lodrette kraftoverføringsakslen afmonteres, og pumpen løftes op af kran eller lignende løfteanordning.
Pumpen skal løftes i trækkonsol og lejehus (pos.1, s.8 og pos.20 s.10).
Pumpen tages op, pumpehuset adskilles og rotoren undersøges for bøjede vinger eller ekstremt slid.
Bundlejerne (pos39+40, side 10) efterses, og udskiftes hvis de er slidte.
STRAMNING af KILEREMME:
For at stramme kileremmene, skal remskærmen af monteres og ”U” bøjlerne (pos.2+5, s.8) løsnes en anelse,
således at afstanden mellem remskiverne kan varieres.
Kileremmene strammes nu ved at skrue boltene (pos.12, s.8) således at remstrammerne (pos.3+4, s.8)
forskydes.
Remmene må max. kunne udbøjes ca. 3 cm ved et hårdt tryk på midten med en tommelfinger.
SMØRING:
Olieskift på et nyt gear skal foretages efter 50 driftstimer, og derefter for hver ca. 250 timer, eller 1 gang
årligt.
Gearolie ST 80/90, kvantum = 2 liter.
Remskivernes lejehuse (pos.1, s.8 og pos.20, s.10) skal smøres via smørenipplerne for hver 100 driftstimer
eller 2 gange årligt.
Husk at smøre begge kraftoverføringsaksler efter leverandørens anvisninger.
tlf: 86 95 14 33
fax: 86 95 13 86
www.kimadan.com
e-mail:[email protected]
5
KIMADAN A/S
Niels Bohrsvej 2, DK-8670 Låsby
700 VT
6. FEJLFINDING
Driftsstop.
Pumpen tages op, og pumpehuset undersøges for fremmedlegemer. Kontroller om rotorens
vinger er beskadigede.
Manglende pumpekapacitet. pumpen tages op, og det undersøges om rotoren er beskadiget.
Kontroller også at kileremmene er stramme.
Pumpen ryster.
Pumpen tages op. Har et fremmedlegeme beskadiget rotoren kommer dette i ubalance,
hvilket resulterer i en meget hurtig slitage af leje, dæksel og aksel.
7. TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Kraftbehov
PTO omdr./min.
Gearing
Rotor omdr./min
Ydelse (l/min) i vand
v. 3,5 m trykhøjde
Lydtrykniveau (*)
*)
700 VT
35 HK ( 26 kW )
540
1:1,35
730
ca. 6500
81 dB ( A )
Pumpernes A-vægtede lydtrykniveau er målt under normal drift i en fortank, i en afstand af 1 m
fra gearets overflade og en højde af 1,6 m fra dækslet.
tlf: 86 95 14 33
fax: 86 95 13 86
www.kimadan.com
e-mail:[email protected]
KIMADAN A/S
Niels Bohrsvej 2, DK-8670 Låsby
8.
700 VT
6
REKLAMATIONS - og GARANTIBESTEMMELSER
KIMADAN A/S yder Dem reklamationsret for materiale- og konstruktionsfejl på KIMADAN
maskiner for et tidsrum af 12 mdr. Dele, der inden for garantiperioden påviseligt bliver defekte p.g.a.
materiale eller konstruktionsfejl, erstattes efter godkendelse af KIMADAN A/S, og defekte dele returneres
franko til fabrikken.
Det er en betingelse for denne garantis ikrafttræden, at skaden anmeldes til KIMADAN A/S senest 8 dage
efter defektens opståen. For dele, der ikke fremstilles af KIMADAN A/S (f.eks. gummimontering,
kileremme, motorer, og andre standarddele) ydes leverandørens garanti. Undtaget fra garantien er sliddele.
Garantien bortfalder, hvis maskinen udsættes for mangelfuld pasning, manglende smøring og lignende, samt
hvis benyttes andre end de af fabrikken fremstillede eller forhandlede reservedele.
KIMADAN A/S godtgør ikke omkostninger ved montage af de ombyttede dele, ligesom fabrikken heller
ikke hæfter for krav som f.eks. driftstab, fordi køberen må undvære brugen af den solgte maskine, indtil
fejlen er udbedret, eller fordi fejlen har nedsat maskinens ydeevne.
HENVENDELSE: Serviceafdelingen.
tlf: 86 95 14 33
fax: 86 95 13 86
www.kimadan.com
e-mail:[email protected]
7
KIMADAN A/S
Niels Bohrsvej 2, DK-8670 Låsby
Pos.
VINKELTRÆK
Betegnelse
700 VT
Antal
VT.01.01
Del. nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Trækkonsol
“U” bøjle, 16 mm 5”
Remstrammer (del af pos. 1)
Remstrammer, udv. del
”U” bøjle, 2”
Remskærm, over + underdel
Kilerem, SPA 2932
Remskive, A250x5, ø35
Feder B. 10x10x65
Skive ø12/50x2.5
Bolt M12x25
Møtrik, 22 mm
Møtrik, 8 mm
Facetskive 16 mm
Møtrik, 16 mm
Møtrik, 8 mm
Skærmskive ø8/30x1.5
PTO-skærm
Låsering, U35
Aksel, ø35
Pakdåse, 356210
Kugleleje, 7207 BTVP
Pakdåse, 457210
Bærering, ø35/45x25
Bolt, M8x12
Skærmskive, ø8/30
Pinolskrue M8x20
1
2
1
1
2
1
5
1
1
1
1
2
8
4
4
4
4
1
1
1
1
3
1
1
4
4
1
117667
111700
1-9
1
2
3
4
5
Trepunktsophæng, kpl.
Trepunktsramme
Støtteben
Splitbolt
Split
Bolt M16x35
Fjederskive 16 mm
Spændeskive 16 mm
PTO - skærm
KIMADAN-gear 1:1.35
PTO- aksel,
Bolt, M8x15
Skærmskive ø8/30x1.5
1
1
2
2
2
8
8
8
2
1
1
8
8
116601
116602
116606
503009
116609
051635
070216
070516
211681
116705
6
7
8
9
10
tlf: 86 95 14 33
fax: 86 95 13 86
www.kimadan.com
117671
117672
117680
117675
116105
116083
116085
571225
117677
3178
070416
31716
3178
411830
211681
090035
117654
190658
190652
506059
506070
570812
411830
50820
570812
411830
e-mail:[email protected]
KIMADAN A/S
Niels Bohrsvej 2, DK-8670 Låsby
tlf: 86 95 14 33
fax: 86 95 13 86
700 VT
www.kimadan.com
8
e-mail:[email protected]
9
KIMADAN A/S
Niels Bohrsvej 2, DK-8670 Låsby
700 VT
PUMPEAGGREGAT VINKELTRÆK
Pos.
Betegnelse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
* 11
12+13
13
14
15
16
17
18
* 19
20-25
20
21
22
23
24
25
26
21-26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
* 37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Pumpehus, 5”
Pinolskrue M8x20
Rotor, 5” - 35 HK
Feder 8x7x50
Spændeskive ø 20/50x4
Låsemøtrik, 20 mm
Dæksel
Pinolskrue M8x12
Bolt M10x20
Beskyttelsesrør, nedre
Beskyttelsesrør, øvre
Beskyttelsesrør, midterste
Støtteleje m/bøsning
Oylon - bøsning ø35/40x30
Støttebuk, 5” - 2”
Clamps 5”
2” clamps
Bolt M10x30
Møtrik, 10 mm
Aksel (længde=tankdybde+10 cm)
Komplet lejehus
Lejehus
Pakdåse, 35 62 10
Kugleleje 7207 BTVP
Bærering ø35/45x10
Kugleleje 6207
Pakdåse, 45 72 10
Bærering ø35/45x25
Komplet lejesæt
Sikringsskive ø12
Smørenippel M6
Feder 10x8x65
Bolt M12x25
Skive ø12/50x2.5
Remskive, 5 spor ø250 (20 – 25 HK)
Gummipakning, 5”
Bolt M10x25
Låsemøtrik, 10 mm
Fjederskive, 10 mm
Pumperør, 5”
Bolt M10x35
Bundleje, udvendig
Bundleje, indvendig
“U” bøjle, 16 mm 5”
Låsemøtrik, M16
Fjederskive 16 mm
Bolt M8x12
Skærmskive, ø8/30
Antal
VT.02.02a
Del. nr.
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
0-1
1-2
1-2
1-2
2
1-2
6-8
12 - 14
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
2
1
10
1
1
1
2-4
2-4
4
4
111011
50820
116004
116074
116081
036820
111090
50812
0571020
127100
127***
127***
127001
117002
127021
112095
127022
0571030
31710
124***
127652
127662
190658
190652
190671
506052
506059
506070
190675
070312
111812
116072
571025
116085
116105
111081
571225
036810
070210
112***
571225
140042
140041
111700
36816
070216
570812
411830
*) De 3 sidste tal i varenummeret angiver længden på den pågældende reservedel ( i cm ).
Eks. : Trækstangens længde 345 cm = varenr. 128345
NB ! Ved tankdybde 3,5 m eller mere, har pumpen 2 støttelejer (pos.12+13+14) på akslen.
tlf: 86 95 14 33
fax: 86 95 13 86
www.kimadan.com
e-mail:[email protected]
KIMADAN A/S
Niels Bohrsvej 2, DK-8670 Låsby
tlf: 86 95 14 33
fax: 86 95 13 86
700 VT
www.kimadan.com
10
e-mail:[email protected]
11
KIMADAN A/S
Niels Bohrsvej 2, DK-8670 Låsby
700 VT
BLANDEAGGREGAT 5” (bundindløb)
Pos.
Betegnelse
1
Blandehane, 5”
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
* 15
16
17
18
19
20
21
Antal
1
BL.02.02
Del. nr.
118001
Flangepakning, 8 mm
Låsemøtrik, 10 mm
Bolt M10x40
Flangepakning, 3 mm
Bolt M10x35
D - blander - bøjning
B - blander - bøjning
Bolt M12x20
Fjederskive, 12 mm
D - blander - drejestykke
Bolt M12x30
D - blander - spulestuds
Forbindelsesstang
Betjeningsstang
T - bolt M10x25
Bolt M10x20
Rørdup
Håndtag
Rørdup
Låsebeslag, 5”
2
21
12
1
13
1
1
2
4
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
111082
036810
571040
111081
571035
119003
119001
051220
070212
139005
051230
139007
139009
139***
119014
571020
119017
119016
119018
119012
22
23
Møtrik, 10 mm
Clamps 5”
4
2
31710
112095
24
25
Håndtag
Clampsdel m/fæste, 5”
1
1
118025
118022
26
Trækstang for blandehane
1
128***
*) De 3 sidste tal i varenummeret angiver længden på den pågældende reservedel ( i cm ).
Eks. : Trækstangens længde 285 cm = varenr. 128285
tlf: 86 95 14 33
fax: 86 95 13 86
www.kimadan.com
e-mail:[email protected]
KIMADAN A/S
Niels Bohrsvej 2, DK-8670 Låsby
tlf: 86 95 14 33
fax: 86 95 13 86
700 VT
www.kimadan.com
12
e-mail:[email protected]
13
KIMADAN A/S
Niels Bohrsvej 2, DK-8670 Låsby
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Vinkelgear 1 - 1.35
Betegnelse
700 VT
Antal
Gearhus
Udgangsaksel
Indgangsaksel
Afstandsring
Dæksel
Låsering A45
Låsering J85
Justerring, ø45/55x0.1
, ø45/55x0.2
, ø45/55x0.5
, ø45/55x0.8
, ø45/55x1.0
Justerring, ø80/90x0.1
, ø80/90x0.2
, ø80/90x0.4
, ø80/90x0.5
, ø80/90x0.6
Kugleleje 6209
Konisk rulleleje 30209
Konisk rulleleje 32209
Olietætningsring 458510
Dæksel
Prop
Niveauglas
Tandhjulsæt
tlf: 86 95 14 33
fax: 86 95 13 86
1
1
1
1
1
1
2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
1
1
2
1
3
1
1
www.kimadan.com
116701
Del. nr.
116709
116719
116724
116726
116715
116721
116740
116770
116771
116772
116773
116774
116780
116781
116782
116783
116784
116738
116737
116739
116745
116712
116757
116759
116736
e-mail:[email protected]
KIMADAN A/S
Niels Bohrsvej 2, DK-8670 Låsby
700 VT
14
Pos.
1-8
1
2
BLANDEHANE 5” (Stålkegle)
Betegnelse
Blandehane 5”, komplet
Hus for blandehane
Stålkegle
Antal
1
1
1
4
5
6
7
8
9
10
11
Dæksel
Arm
Fjederskive 10 mm
Bolt M10x25
Bronzebøsning
Bronzebøsning
“O” ring ø20x2,5
“O” ring ø30x2,5
1
1
7
7
1
1
1
1
tlf: 86 95 14 33
fax: 86 95 13 86
www.kimadan.com
118016i
Del. nr.
118016
118017
118012
118007
118013
070210
0571025
350105
118011
350107
118018
e-mail:[email protected]