Vi fester Palmesøndag 2011

Børnehaveafdelingen
Lundebjerggårdsvej 264
2740 Skovlunde
Tlf. 4477 1658
www.ballerup.dk/sologmudder
Åbningstid:
Mandag –Torsdag
6,25-16,45
Fredag
6,25-16,05
Direkte telefon til stuerne
Vandpytterne:4477 1885 - Snefnuggene: 4477 1886 – Regndråberne 4477 1887
Kontor 4477 1888
Børnehusets værdigrundlag, læringssyn
pædagogiske og inklusions principper
Børnehuset Sol og Mudder skal være et rart sted at
være, for både børn og voksne. Derfor er det vigtigt, at
barnet møder omsorgsfulde, engagerede og nærværende
voksne, som respekterer og anerkender barnet. Voksne,
som tilgodeser det enkelte barns behov, og som støtter
barnet i dets udvikling og giver det medbestemmelse og
medansvar passende for alder og udvikling.
I hverdagen prioriterer vi børnenes venskaber højt. Det
er vigtigt for os både, at tage hensyn til det enkelte
barns individualitet og kunnen, og samtidig styrke barnet
i at være en del af et fællesskab.
Læring er en aktiv proces, som foregår inde i barnet –
gennem barnets egen aktive virksomhed. Det betyder, at
barnet er medskaber af sin egen læring og at barnets
motivation er en væsentlig forudsætning i barnets
læring.
Læring forekommer i alle hverdagens aktiviteter,
herunder spontane oplevelser og leg og i situationer, som
den voksne skaber. Situationer, der giver mulighed for
fornyelse, fordybelse, forandring og stimulering.
Læring er de erfaringer, barnet gør sig i alle situationer,
som barnet gennemlever.5
Det betyder for os, at vi som professionelle skal have et
grundigt kendskab til det enkeltes barn ressourcer, så vi
kan udfordre barnet i en tilpas balance mellem krav og
færdigheder.
Et
godt
læringsmiljø
forudsætter
nysgerrige,
nærværende og anerkendende voksne, der kender til
legens betydning for barnets læring. Legen har stor
betydning
for
barnet
udvikling,
såvel
den
følelsesmæssige, sociale og de praktiske kompetencer.
Barnet bruger legen til at bearbejde oplevelser og
erfaringer og opnår dermed nye erfaringer og bedre
forståelse. Legen ændrer karakter i takt med barnets
udvikling/alder.
De relationer, som barnet indgår i, har stor betydning
for barnet læring. En dårlig relation giver også en form
for læring, selvom den ikke er tilsigtet. Vores opgave er
at skabe gode relationer, som via omgangsform og - tone
understøtter barnets motivation og læring.
Gode relationer skaber også bedre forudsætninger for med anerkendelse - at skabe balance mellem det
individuelle og det fælles.
Børnehusets definition af et inkluderende fællesskab:
Inklusion er evnen til at respektere og værdsætte hvert
enkelt menneske med dets livsvilkår og historie.
Inklusion handler om at høre til. Om at barnet er en del
af et udviklende og forpligtende fællesskab, hvor det
føler sig anerkendt, bidragende, nødvendig og
uundværlig.
Barnets læring er et produkt af samspillet mellem barnet
selv og omgivelserne. Hermed er læring ikke en passiv
modtagelsesproces, men en aktiv og medproducerende
samspilsproces.
En proces, hvor børns læring opstår som følge af de
mulighedsbetingelser, som børn har for at deltage i
sociale fællesskaber.
Særligt for Mudderpølen
Børnehavens fysiske indretning gør, at vi er opdelt i tre
børnegrupper med tilhørende voksne.
Vi har flere små rum i børnehaven, der giver mulighed
for at dele børnene op i mindre kammeratskabsgrupper.
Disse rum har bevidst de forskellige formål, for at give
børnene mulighed for at lege stillelege, rollelege, høre
historier eller lege voldsomme lege. Denne rum opdeling
har til formål at give børnene en mere rolig hver dag og
mulighed for at lege uden konstant voksenopsyn.
Som et tredje rum bruger vi legepladsen, hvor der er
plads til fysisk udfoldelse. Vi mener det er vigtigt at
børn og voksne er ude hverdag. Nogle dage igangsætter
vi aktiviteter såsom boldspil, bål, fælleslege, m.m.
Samtidig flytter vi indendørs aktiviteter ud, når vejret
tillader det. Alt dette har det formål at udnytte vores
store legeplads så mange timer om dagen som muligt.
Det er vigtigt for os at have et åbent og tæt
forældresamarbejde. Gennem den daglige kontakt,
fællesarrangementer og forældresamtaler skabes i
fællesskab den sammenhæng mellem hjemmet og
børnehaven, der medvirker til, at børnene oplever
kontinuitet i deres hverdag.
I barnets børnehave tid har vi stor fokus på de
personlige, sociale og sproglige kompetencer, som er et
vigtigt fundament for barnets videre udvikling i
fremtidens samfund.
 At børnene kan koncentrere og fordybe sig - bruger
deres nysgerrighed og fantasi
 At børnene udvikler selvværd og selvtillid
 At børnene udvikler evnen til at udtrykke følelser og
behov for hjælp, kropsligt og verbalt
 At børnene kan vise omsorg for hinanden og er
opmærksomme på andres behov og følelser
 At børnene udviser gensidig respekt for både den
enkelte og fællesskabet
 At børnene kan etablere og udvikle venskaber i
institutionen
 At børnene udviser gensidig respekt for både den
enkelte og fællesskabet
 At børnene udvikler et varieret og nuanceret sprog,
så de kan give udtryk for deres meninger og følelser
og løse konflikter.
 At børnene er i stand til at fortælle om oplevelser,
der ikke er kendt for andre
 At
børnene
kan
sætte
ord
på
indre
forestillingsbilleder, så andre forstår det, f. eks. i
leg
 At børnene kan modtage kollektive beskeder og
handle derpå
Kilde: Sol og Mudders læreplan
De voksne på stuerne er:
1. stue
Anette pædagog.
Rikke medhj.
Mia pædagog
30,00 t.
34,00 t.
25,00 t.
2. stue
Anne Bente pædagog
Lise pædagog
Bettina medhj.
29,25 t.
25,00 t.
32,00 t.
3. stue
Ulla stedfortræder
Helle medhj.
Tina pædagog
Anette pædagog.
37,00 t.
30,00 t.
15.00 t.
7,00 t.
Børnehusleder Pia
INDKØRING AF NYE BØRN:
• Det kan være en stor omvæltning at starte i
børnehave og der er mange nye indtryk.
• Derfor beder vi Jer om at være opmærksomme på
Jeres barn, så starten kan blive så let som mulig.
• Dette kan I gøre ved:
• at komme på korte besøg i børnehaven, indtil barnet
skal starte
• at de første dage bliver korte
• at sørge for, at I, eller nogen barnet kender godt,
har mulighed for at være lidt i Børnehaven, hvis
barnet har behov for det.
I Børnehaven vil vi sørge for, at barnet føler sig
velkommen og får en god start.
• Vi sender et velkomstbrev til barnet ugen inden
start.
• Barnets garderobeplads er klar.
• Ved Jeres første besøg, har I mulighed for at hilse
på nogle af de voksne fra stuen
•
Stuens personale følger barnet tæt den første tid.
(Dette kan dog blive vanskeligt i ferieperioder.)
• Forældresamtale den første dag med pædagog fra
stuen, der skal sikre en god start for Jeres barn.
Med til samtalen kan pædagog fra vuggestuen evt.
deltage hvis I ønsker det.
En dag i børnehaven:
Kl.6,25 – 7,30:
Vi åbner på en stue og der er morgenmad til de børn, der
har behov for det.
Kl. 8,15
Vi går på vores egne stuer eller på legepladsen.
Kl. 9,30 – 10,00
Tilbud om et stykke frisk rugbrød eller en enkelt
rugbrøds mad fra egen madpakke.
Kl. 10,00
Nu forventer vi, at alle børn er mødt, med mindre anden
besked er givet. Efter dette tidspunkt kan vi være gået
ud af huset. Se evt. opslag på dørene.
Kl.ca. 11,30
Frokost
Kl. 12,15 – 14,00
Sovebørn. De andre børn er som regel på legepladsen
Kl.13,00-14,00
De voksne holder pause på skift.
Kl. ca. 14,00
Vi spiser frugt.
Kl. 16,15
Børnene samles på en stue
HUSK AT SIGE FARVEL
TIL EN VOKSEN, NÅR
BARNETBLIVER
HENTET.
Formiddagsmad:
Børnehaven tilbyder hver dag mellem 9,30-10 et stykke
frisk rugbrød. Børnene har også mulighed for at tage en
enkelt rugbrødsmad fra madkassen.
Madpakke:
Børnene skal selv have madpakke med. De har dog
mulighed for at få et kogt æg til deres frokost, hvis det
bliver stillet i køleskabet ved køkkenet om morgenen,
samtidig med at madpakken lægges i køleskabet ved
barnets stue.
Husk at sætte navn på madpakke og æg.
Ingen slik i madpakken. Til frokost får børnene letmælk
og vand. Derfor må børnene ikke have deres egne
drikkevarer med.
Frugt:
Børnehaven søger for frugt til børnene. Frugten er
årstidens frugt. Ca. ½ stykke frugt suppleret med et
stykke frisk rugbrød eller en grov bolle med smør. En
gang om ugen er brødet erstattet af koldskål
PRAKTISKE OPLYSNINGER:
Skiftetøj:
Børnene skal have REGNTØJ, GUMMISTØVLER,
EKSTRATØJ og HJEMMESKO med.
Dette er meget vigtigt, da vi har en meget våd og
mudret legeplads. Hver stue har et
tørreskab, som kun må åbnes (bruges) af forældre og
personale. Desuden står der en kasse
med glemt tøj i gangen foran hoveddøren.
Snore i jakker:
Af hensyn til børnenes sikkerhed på legepladsen beder vi
Jer tage snorene ud af hætterne på
børnenes jakker. Hvis vi ser snore i hætterne, tager vi
dem ud. Sæt evt. elastik i stedet.
Børnene må heller ikke have halstørklæder på hverken
ude eller inde, da der er stor risiko
For, at de kan skabe farlige situationer. Et alternativ
kunne være en halsedisse eller
elefanthuer
Barnets eget legetøj:
Børnene må ikke have legetøj med i børnehaven.
Begrundelsen for dette er, at vi oplever, at der er børn,
der bruger legetøjet uhensigtsmæssigt i fællesskab
relationerne børnene imellem.
Vi vil gerne understøtte et godt børnemiljø, hvor alle
børn har mulighed for at deltage.
Har Jeres barn brug for en sovebamse skal den ”bo på
barnets plads” i løbet af dagen.
Gå-selv-hjem:
Når Jeres barn er fyldt 5 år, er der mulighed for at
barnet selv kan gå hjem, hvis vi
(forældre og personale) vurderer at barnet et modent til
at klare opgaven. Dvs. barnet skal
selv kunne tage tøj på og pakke sine ting. I vinterhalvåret
sender vi ikke børnene hjem efter
kl. 16.00 (af hensyn til mørkets frembrud).
Sygdom:
Børnehaven modtager ikke syge børn. Vi vil meget gerne
vide når Jeres barn er sygt.
Smitsomme sygdomme skal altid meddeles børnehaven
straks, så vi kan informere de
øvrige forældre via opslag. Send gerne besked via sms til
den barnets stue
Fridage og ferier:
Vi vil meget gerne vide når jeres barn holder en fridag. I
bedes ringe eller sende en sms så tidligt som muligt (
inden kl.8,30) da vi planlægger evt. vikar- dækning ud fra
hvor mange børn der kommer. Når I holder ferie vil vi
også gerne vide det så tidligt som muligt.
Maddag:
Maddag betyder, at børn og voksne i fællesskab
tilbereder frokost, enten i form af en varm ret eller et
fælles frokostbord. Indimellem beder vi Jer forældre
om 20 kr. til dækning af udgifterne eller barnet har en
slags pålæg med til det fælles frokostbord.
Børnefødselsdage:
Vi vil gerne være med til at festligholde
børnefødselsdag.
I kan enten holde den på stuen i Børnehaven, hvor barnet
kan medbringe frugt eller is eller kage (tal med
personalet herom af hensyn til planlægningen), eller I
kan invitere stuen hjem.
Ingen slik hverken i børnehaven eller når vi kommer hjem
til fødselsdage TAK 
Hvis I deler fødselsdags invitationer ud til
børnefødselsdag uden for børnehaven skal de sendes
hjem til børnene. Vi har en adresseliste i børnehaven.
Svømning:
Vi svømmer en gang om ugen og derfor skal børnene have
svømmetøj hængende på deres
pladser på badeværelset. Børnene kommer med på skift 4 børn fra hver stue + 3 voksne.
Børnene skal have badetøj og to hånd klæder med.
Gymnastiksal:
En gang om ugen låner vi gymnastiksalen på det gamle
lokalkontor. 5 børn fra hver stue og 2 voksne gå på skift
over og leger en time i salen. Da det er en ret lang gåtur
derover til, er det børn fra omkring 4 år der deltager.
Fælles arrangementer for hele familien:
Vi holder hvert år en sommerfest sammen med Solsikken.
Festen bliver holdt på Mudderpølens legeplads.
Vi holder også en julefest som kun er for Mudderpølens
børn og forældre, da vi ikke har mulighed for at samle så
mange mennesker indendørs.
Begge fester er med fællesspisning.
Tilbud om forældresamtaler:
Vi tilbyder som udgangspunkt 2 forældresamtaler i
løbets af barnets børnehavetid.
Første samtale tager udgangspunkt i hvordan Jeres barn
er faldet til i børnehaven, trivsel og hvilke kompetencer
barnet er i gang med at erhverv sig.
Anden samtale er i efteråret, det år barnet skal
indskrives i skolen. Denne samtale tager udgangspunkt i
de 6 temaer fra læreplanen. En samtale om hvad barnet
er i gang med at erhverve sig, og hvilke kompetencer
barnet har brug for at videreudvikle. Hvilke
fokuspunkter skal vi i fællesskab børnehaven og Jer
forældre have den sidste tid inden barnet skal videre til
BFO og skole.
Begge samtaler tager udgangspunkt i et centralt
formuleret
pædagogisk
udviklingsskema,
som
i
samarbejde med Jer forældre videreformidles til skole
og BFO ved barnets skolestart.
Samarbejde med PPR
Via PPR kan børnehaven i samarbejde med Jer forældre
få råd og vejledning omkring barnets udvikling, hvis vi
har nogle bekymringer. Bl.a. talepædagog, fysioterapeut
og pædagogisk vejleder. Spørg på stuen.
Forældrebestyrelsen:
Børnehusets bestyrelse vælges hvert år på det årlige
forældremøde.
I
bestyrelsen
er
der
forældrerepræsentanter fra både vuggestuen og
børnehaven.
Vi holder møde ca. hver anden måned.
Bestyrelsen har til opgave at:
• Følge og kommentere det pædagogiske arbejde.
• Følge op på budgettet.
• Have kontakt til de øvrige forældre.
Direkte telefon til stuerne
Vandpytterne:4477 1885 - Snefnuggene: 4477 1886 – Regndråberne 4477 1887
Kontor 4477 1888