Parafrase: genskabning af et værk med et nyt udtryk

Statens Teaterskole (STS)
STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENOGRAF
Indholdsfortegnelse:
Indledning
s. 2
1: Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk
s. 2
2: ECTS normering
s. 2
3: Adgangskrav og optagelsesprocedure
s. 2


Adgangskrav
Optagelsesprocedure
4: Formål






s. 3
Generelt formål med uddannelsen til scenograf
Videngrundlag
Mål for læringsudbytte på uddannelsen til scenograf
Viden og forståelse
Færdigheder
Kompetencer
5: Moduler
s. 5
6: Regler om udarbejdelse af afgangsprojekt
s. 5
7: Regler om bedømmelse
s. 6






Typer af bedømmelser
Semesterevalueringer
Produktionsevalueringer
Midtvejsbedømmelse
Afgangsbedømmelse
Refleksion og formidling
8: Afgangsbevis
s. 7
9: Regler om merit
s. 7
10: Regler om overgangsordning
s. 7
11: Dispensation
s. 8
Bilag 1: Fagbeskrivelser
s. 9
1
Statens Teaterskole (STS)
STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENOGRAF
Indledning:
Statens Teaterskoles studieordninger er ændret fra skoleåret 2011/2012. Det gældende
lovgrundlag for Statens Teaterskoles uddannelser er bekendtgørelse nr. 889 af 21. september
2000 og bekendtgørelse nr. 744 af 5. juli 2004. Med studieordningen følger 2 bilag: 1:
Fagbeskrivelser. 2: Regler om overgangsordning.
Som supplement til studieordningen, udarbejder Statens Teaterskoles uddannelser hvert år et
studiekatalog, hvor uddannelsens fag beskrives detaljeret.
1: Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk
1.1: Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen: Scenograf.
1.2: Uddannelsen giver ret til at anvende den engelske betegnelse: Scenographer.
2: ECTS normering
Uddannelsen er normeret til 240 ECTS-point svarende til 4 års heltidsstudier.
3: Adgangskrav og optagelsesprocedure
3.1: Adgangskrav
Adgangskravet til uddannelsen er en bestået optagelsesprøve. Afgørelse om optagelse træffes af
Statens Teaterskole på baggrund af en konkret bedømmelse af ansøgerens talent, evner og
færdigheder.
3.2: Optagelsesprocedure
Aspiranter vurderes ved optagelsesprøven af et censorat, der er sammensat af interne og eksterne
censorer. Eksterne censorer godkendes af Kulturministeriet efter indstilling fra Statens
Teaterskole.
2
Statens Teaterskole (STS)
STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENOGRAF
4: Formål
4.1: Formål med uddannelsen til scenograf.
Statens Teaterskole har til formål at uddanne selvstændige kunstneriske professionsudøvere, der
med basis i grundlæggende teoretisk viden om scenekunst, håndværksmæssige færdigheder og
tværfaglige kompetencer, kan udøve professionel kunstnerisk og sceneteknisk virksomhed på
højeste niveau.
4.2: Videngrundlag
Uddannelsen til scenograf er baseret på følgende videngrundlag:
a)
b)
Kunstnerisk udviklingsarbejde
Viden fra faglig praksis
4.3: Mål for læringsudbytte på uddannelsen til scenograf.
Ved afslutningen af uddannelsen til scenograf kan den studerende indgå i kreative kollektive
samarbejdsrelationer med personlig kunstnerisk skaberkraft og selvstændig udtryksevne og udøve
sin profession som scenograf i forskellige scenekunstneriske sammenhænge. Endvidere har den
studerende indsigt i selvstændigt kunstnerisk udviklingsarbejde.
Der er udarbejdet faglige mål for læringsudbytte indenfor tre overordnede områder:
a)
b)
c)
Viden og forståelse
Færdigheder
Kompetencer
Stk. 4.3.1: Viden og forståelse
Efter afsluttet uddannelse kan den studerende:






Udvise omfattende viden om scenografens proces i et professionelt produktionsmiljø på
scenekunstområdet.
Demonstrere viden om konceptudvikling.
Demonstrere specialiseret teoretisk viden om dynamiske, formmæssige og farvemæssige
principper.
Forstå, analysere og konstruere komplekse fortælleformer
Beherske analysen af dramatisk stof, såvel i detaljen som i helheden.
Udvise bred indsigt i hovedlinjerne indenfor teater-, kunst-, og idéhistorien fra antikken frem
til vor tid.
3
Statens Teaterskole (STS)
STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENOGRAF




Se vor tids scenekunst i en teater-, kunsthistorisk og samfundsmæssig sammenhæng
Dokumentere at have set, og forholdt sig analyserende og diskuterende til et vist antal
danske og internationale forestillinger.
Forholde sig til teori og metode i arbejdet med at udvikle et kunstnerisk velfungerende og
praktisk realiserbart scenografisk koncept til en scenekunstnerisk produktion.
Udvise viden om grundprincipperne for kunstnerisk udviklingsarbejde.
Stk. 4.3.2: Færdigheder
Efter afsluttet uddannelse kan den studerende










Skabe en model i given målestok til realisering af et koncept.
Skabe kostumetegninger til realisering af et koncept.
Realisere scenografi og kostumer 1:1 på en scene, såvel visuelt som teknisk.
Udtrykke sig visuelt med færdigheder inden for rumlige, dynamiske, formmæssige og
farvemæssige principper.
Skabe personlige teatrale billeder.
Udvælge metoder og udvikle en kunstnerisk velfungerende og praktisk realiserbar
scenografi til en scenekunstnerisk produktion.
Fokusere sit arbejde i forhold til et udtryk, en genre, en arbejdsform eller en metode.
Kommunikere sine kunstneriske idéer visuelt og verbalt til sine samarbejdspartnere.
Udvise et solidt kendskab til begreberne ledelse, kommunikation og samarbejde i en
scenekunstnerisk sammenhæng .
Anvende metoder til kunstnerisk udviklingsarbejde.
Stk. 4.3.3: Kompetencer
Efter afsluttet uddannelse kan den studerende:









Udvikle, gennemarbejde og realisere visuelle koncepter til scenekunstneriske produktioner.
Analysere et manuskript eller et koncept og omsætte analysen til et personligt scenografisk
udtryk.
Researche og opsøge viden om relevante emner knyttet til en given forestilling.
Fungere selvstændigt og samarbejdende i en professionel scenekunstnerisk sammenhæng
med udgangspunkt i eget fagområde, og med indsigt i og interesse for scenekunstens
øvrige fagområder og faggrupperinger.
Indgå professionelt i en kollektiv arbejdsproces og forstå og respektere betydningen af
egen rolle og ansvar.
Reflektere over egen praksis og identificere, evaluere og videreudvikle sit individuelle
sceniske sprog og arbejdsmetode.
Tage ansvar for videreudviklingen af scenekunsten gennem egne kunstneriske valg.
Udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere kunstneriske projekter, alene og i samarbejde
med andre.
Aktivt opsøge ny viden og indsigt inden for eget fagområde.
4
Statens Teaterskole (STS)
STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENOGRAF
5: Moduler
Uddannelsen indeholder følgende moduler:
MODULER
ECTS
1.sem 2.sem 3.sem 4.sem 5.sem 6.sem 7.sem 8.sem Sum
Kunstteori (KT)
3
3
Dramaturgi og analyse (DA)
13
2
2
2
1
3
3
3
2
2
1
14
Billedforståelse (BF)
7
2
3
2
2
2
1
2
21
Kostumeforståelse (KF)
3
2
2
1
2
1
1
2
14
Scenografisk forståelse (SF)
3
7
6
3
2
2
1
2
26
1
3
6
2
4
1
Design og teknologi (DT)
Kompositorisk metodearbejde (FM)
2
3
4
6
Dramatisk metodearbejde (PM)
2
3
4
1
Formidling /branchekendskab (FB)
1
2
2
2
Tværfagligt fundament (TF)
9
6
4
2
8
1
14
1
Kunstnerisk udviklingsarbejde (KU)
30
2
1
13
7
29
7
8
30
For hvert fag beskrives:
Mål
Indhold
Omfang i ECTS
Tidsmæssig placering
Undervisnings- og arbejdsformer
5
15
15
1
2
7
4
5
6
25
30
30
30
30
30
30
240
Fagbeskrivelserne for de enkelte moduler findes i bilag 1.





25
10
Afgangsprojekt (AP)
ECTS I ALT:
1
15
Forestillinger (FO)
Praktik (PR)
12
Statens Teaterskole (STS)
STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENOGRAF
6: Regler om udarbejdelse af afgangsprojekt.
Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt svarende til 15 ECTS-point.
7: Regler om bedømmelse
Formålet med bedømmelse er at vurdere, om den studerendes kvalifikationer er i
overensstemmelse med de læringsmål for viden, færdigheder og kompetencer, der er opstillet for
uddannelsen. Bedømmelserne har desuden til formål:



At forøge den studerendes egen bevidsthed om sit arbejde og faglige niveau.
At udarbejde målsætninger for den studerendes fremtidige udvikling.
At bidrage til en stadig udvikling og kvalitetssikring af skolens undervisning.
På scenografuddannelsen er der ingen eksaminer, men en række evalueringer. Evalueringerne
finder sted ved afslutningen af et semester, og efter udvalgte produktioner/forestillinger. Formålet
med evalueringerne er at give den studerende mulighed for, på baggrund af et overstået forløb, at
formidle sin viden og sine refleksioner i dialogisk form med relevante fagpersoner og undervisere.
Hvis den studerende ikke opfylder skolens krav om faglig udvikling, afgives en særlig skriftlig
bedømmelse. Gentagne skriftlige bedømmelser af denne art kan medføre, at den studerende
bortvises (jf. § 23 i Bekendtgørelse om Statens Teaterskole). I særlige tilfælde kan den studerende
tilbydes at gå et år om.
7.1: Typer af bedømmelser.
Stk 7.1.1: Semesterevalueringer
Der afholdes individuelle bedømmelser ved hver semesterafslutning. Disse foregår ved et møde
med den studerendes undervisere, hvor den enkelte studerendes faglige udvikling gennemgås.
Ved alle bedømmelserne gælder følgende principper:



Bedømmelsen forudsætter forberedelse fra alle deltagende parter.
Den studerende forudsættes at kunne reflektere over sit arbejde.
Bedømmelsen bygger på en på forhånd fastlagt struktur.
Stk 7.1.2: Produktionsevalueringer
Forud for en produktion/forestilling defineres indholdet og den pædagogiske målsætning for den
konkrete produktion. Ved udvalgte produktioner vil den studerendes arbejde efterfølgende blive
evalueret i lyset af den fastlagte målsætning. Bedømmelsen er mundtlig med mindre andet er
aftalt. Enkelte produktioner bedømmes såvel i grupper som individuelt.
6
Statens Teaterskole (STS)
STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENOGRAF
Stk. 7.1.3: Midtvejsbedømmelse
Ved afslutningen af 4. semester gennemføres en midtvejsbedømmelse. Der deltager en ekstern
censor godkendt af Kulturministeriet i bedømmelsen. Bedømmelsen sammenfattes skriftligt og
vedhæftes afgangsbeviset.
Stk. 7.1.4: Afgangsbedømmelse
Ved uddannelsens afslutning gennemføres en afgangsbedømmelse med deltagelse af ekstern
censor godkendt af Kulturministeriet. Bedømmelsen sammenfattes skriftligt og vedhæftes
afgangsbeviset.
Stk. 7.1.5: Refleksion og formidling
Evalueringerne på scenografuddannelsen har til formål at kaste erhvervet viden og gennemgåede
processer frem i tid og fungerer dermed som en væsentlig del af den studerendes fremadrettede
lærings- og refleksionsprocesser. Kravene til evalueringerne for den studerende er:



Den studerende skal give et overblik over hele det faglige forløb, som evalueringen
dækker.
Den studerende skal dokumentere hele det faglige forløb med inddragelse af visuelt
materiale i evalueringen, således at både proces og resultat fremgår tydeligt af
præsentationen. Der lægges stor vægt på udstilling af eget materiale og formidling via
materialet.
Den studerende skal tilrettelægge sin præsentation efter eget frie valg (f.eks.kronologi,
tematik eller andet) på baggrund af ovennævnte krav.
I løbet af uddannelsen afleverer den studerende desuden et antal skriftlige opgaver.
Udover nævnte bedømmelser og evalueringer, modtager den studerende kontinuerlig vejledning af
fagreferenter, undervisere og uddannelsesleder.
8: Afgangsbevis
Statens Teaterskole udsteder et afgangsbevis for gennemført uddannelse. ECTS-point, evt.
meritoverførte uddannelseselementer, evt. bedømmelsessprog, og uddannelsens betegnelse på
engelsk. Som bilag til beviset udstedes et engelsksproget Diploma Supplement. Derudover
vedlægges skriftlige bedømmelser fra midtvejs- og afgangsbedømmelserne.
9: Regler om merit
7
Statens Teaterskole (STS)
STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENOGRAF
Beståede uddannelseselementer fra en anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse kan
efter Statens Teaterskoles afgørelse i det enkelte tilfælde træde i stedet for
uddannelseselementer, der er omfattet af Bekendtgørelse nr. 889 af 21. september 2000 og
bekendtgørelse nr. 744 af 5. juli 2004.
10: Regler om overgangsordning
Der henvises til overgangsregler der vedtages af Statens Teaterskoles Skoleråd.
Overgangsreglerne er endnu ikke udarbejdet men vil kunne findes i bilag 2, når den endelige
studieordning foreligger.
11: Dispensation
Statens Teaterskole kan dispensere fra de regler i Studieordningen, der alene er fastsat af skolen.
8
Statens Teaterskole (STS)
STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENOGRAF
Bilag 1: Fagbeskrivelser
Fagbeskrivelse: KUNSTTEORI (KT)
Mål:
Ved afslutningen af modulet kunstteori kan den studerende:




Udvise bred indsigt i hovedlinjerne indenfor teater-, og kunsthistorien fra antikken frem til
vor tid.
Se vor tids scenekunst i en teater-, kunsthistorisk og samfundsmæssig sammenhæng.
Dokumentere at have set og forholdt sig analyserende og diskuterende til et vist antal
danske og internationale forestillinger
Omsætte sin viden til individuel research og praksis.
Indhold:
Inden for et bredt område af kunstteori arbejdes der med følgende områder:





Teaterhistorie: Kunstneriske konventioner og udtryk, scenografiske idealer og
udtryksformer, filosofi og mentalitet.
Kunst- og idéhistorie: Vigtige tendenser på den internationale kunstscene, kronologisk
historik og tematiske nedslag.
Scenografihistorie og scenografisk læsning
Koreografihistorie
Design- og stilhistorie: Stilretninger i kunst, kunsthåndværk og arkitektur.
ECTS:
1. sem
2. sem
3. sem
4. sem
5. sem
6. sem
7. sem
8. sem
ECTS i alt
3
3
2
2
2
1
0
0
13
Undervisnings- og arbejdsformer:




Gruppeundervisning med lærer
Oplæg fra de studerende
Individuel vejledning
Forberedelse
9
Statens Teaterskole (STS)
STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENOGRAFI
Fagbeskrivelse: DRAMATURGI OG ANALYSE (DA)
Mål:
Ved afslutningen af modulet dramaturgi og analyse kan den studerende:


Beherske analysen af dramatisk stof, såvel i detaljen som i helheden.
Forstå, analysere og konstruere komplekse fortælleformer.
Indhold:
I modulet arbejdes der med følgende områder:













Dramatiske hovedfortælleformer: Aristotelisk, episk, simultan
Fabel
Motivrække
Intrigebeskrivelse
Komposition
Struktur
Fiktionslag
Karakter- og rolleanalyse
Kompleks dramaturgi: Kompositionsformer / fortællinger kendetegnet ved flere præmisser
Brechts dialektik
Montageformer
Iagttagelsespositioner
Polyfone mønstre og strukturer
ECTS:
1. sem
2. sem
3. sem
4. sem
5. sem
6. sem
7. sem
8. sem
ECTS i alt
0
0
3
3
3
2
2
1
14
10
Statens Teaterskole (STS)
STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENOGRAF
Undervisnings- og arbejdsformer:





Gruppeundervisning med lærer
Individuel vejledning
Praktiske øvelser
Forberedelse
Hjemmeopgaver
11
Statens Teaterskole (STS)
STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENOGRAFI
Fagbeskrivelse: BILLEDFORSTÅELSE (BF)
Mål:
Ved afslutningen af modulet billedforståelse kan den studerende:


Demonstrere specialiseret teoretisk viden om rumlige, dynamiske, formmæssige og
farvemæssige principper.
Udtrykke sig visuelt med rumlige, dynamiske, formmæssige og farvemæssige færdigheder.
Indhold:
I modulet billedforståelse arbejdes der med følgende områder:




Croquis:
Arbejde med model
Forståelse for kroppen og dens bevægelser
Forskellige tegneteknikker








Billedfundament l:
Kunsthistorisk billedgennemgang og analyse
Billedanalyse med fokus på form og substans
Konstruktiv tegning efter opstilling
Gråtonetegninger og maleri
Farvelære
Forskellige maleteknikker
Lys og farve


Billedfundament ll:
Selvstændigt kunstnerisk arbejde med eksisterende rum
ECTS:
1. sem
2. sem
3. sem
4. sem
5. sem
6. sem
7. sem
8. sem
ECTS i alt
7
2
3
2
2
2
1
2
21
12
Statens Teaterskole (STS)
STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TILSCENOGRAF
Undervisnings- og arbejdsformer:



Gruppeundervisning med lærer
Individuel undervisning
Praktiske øvelser
13
Statens Teaterskole (STS)
STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENOGRAF
Fagbeskrivelse: KOSTUMEFORSTÅELSE (KF)
Mål:
Ved afslutningen af modulet kostumeforståelse kan den studerende:




Udvikle og gennemarbejde kostumeidéer til scenekunstneriske produktioner.
Kommunikere sine idéer, såvel visuelt som verbalt til professionelle samarbejdspartnere.
Realisere kostumeidéer i samarbejde med skræddere og vurdere realisationsforløbet og
det færdige resultat.
Fokusere sit arbejde i forhold til et udtryk, en genre, en arbejdsform eller en metode
Indhold:
I modulet kostumeforståelse arbejdes der med følgende områder:














Karakteranalyse og idéudvikling
Kostumehistorie
Formgivning
Visuel og verbal kommunikation
Farver og materialer
Produktion og økonomi
Fra abstrakt til konkret tænkning
Fra skitse til arbejdstegning
Research
Skitseafleveringer, konkretisering, endelig aflevering af kostumer
Produktion af 3 D kostumer på gine
Klassiske draperings- og tilskæringsteknikker
Alternative teknikker
Form- og materialeundersøgelser
ECTS:
1. sem
2. sem
3. sem
4. sem
5. sem
6. sem
7. sem
8. sem
ECTS i alt
3
2
2
1
2
1
1
2
14
14
Statens Teaterskole (STS)
STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENOGRAF
Undervisnings- og arbejdsformer:




Holdundervisning
Individuel vejledning
Workshops
Praktiske øvelser i samarbejde med skræddersal
15
Statens Teaterskole (STS)
STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENOGRAF
Fagbeskrivelse: SCENOGRAFISK FORSTÅELSE (SF)
Mål:
Ved afslutningen af modulet scenografisk forståelse kan den studerende:



Udvise omfattende viden om scenografens proces i et professionelt scenekunstnerisk
produktionsmiljø.
Forholde sig til teori og metode i arbejdet med at udvikle et kunstnerisk velfungerende og
praktisk realiserbart scenografisk koncept til en professionel forestilling.
Fokusere sit arbejde i forhold til et udtryk, en genre, en arbejdsform eller en metode
Indhold:
I modulet scenografisk forståelse arbejdes der med følgende områder:















Scenografisk fortællling /scenografisk sprog: Form, farve og rumlig dynamik
Skalamodel og egentligt rum
Relationen mellem krop, bevægelse, kostume og lys
Modelbygning
Karakter- og kostumeskitsering
Lys: Teori, praktik, teknik, analyse, idéudvikling og udarbejdelse af lyskoncepter
Projektionstegning
Principper for aksonomiske afbildninger og perspektiver
Rumlig frihåndstegning
Illustrativ, kommunikativ tegning: Hvordan kommunikeres en idé?
Intentionsrealisation
Konceptudvikling
Genrestudier
Rumopgaver med fokus på formgivning og arkitektoniske undersøgelser.
Visuelt laboratorium: Praktisk undersøgelsesstudie med fokus på visuelle forhold.
ECTS:
1. sem
2. sem
3. sem
4. sem
5. sem
6. sem
7. sem
8. sem
ECTS i alt
3
7
6
3
2
2
1
2
26
16
Statens Teaterskole (STS)
STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENOGRAF
Undervisnings- og arbejdsformer:






Undervisning med lærer
Workshops
Praktiske øvelser
Individuel vejledning
Forberedelse
Hjemmeopgaver
17
Statens Teaterskole (STS)
STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENOGRAF
Fagbeskrivelse: DESIGN OG TEKNOLOGI (DT)
Mål:
Ved afslutningen af modulet design og teknologi kan den studerende:



Anvende såvel analoge som digitale teknikker som personlige, kreative og kommunikative
redskaber.
Skabe ruminstallationer, der eksperimenterer med sammenkobling af tekst og billede.
Demonstrere et højt bevisthedsniveau hvad angår brug af ny teknologi i en
scenekunstsammenhæng.

Indhold:
I modulet design og teknologi arbejdes teoretisk og praktisk med følgende områder:









Redigeringsprogrammer
Sketch-up
Photoshop
Digitale tegneteknikker
Analoge tegneteknikker
Projektioner
Interaktivitet
Digitale og tidsbaserede medier
Det personlige udtryk
ECTS:
1. sem
2. sem
3. sem
4. sem
5. sem
6. sem
7. sem
8. sem
ECTS i alt
0
1
3
0
6
2
0
0
12
Undervisnings- og arbejdsformer:




Holdundervisning
Individuel vejledning
Praktiske øvelser
Workshops
18
Statens Teaterskole (STS)
STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENOGRAF
Fagbeskrivelse: KOMPOSITORISK METODEARBEJDE (KM)
Mål:
Ved afslutningen af modulet kompositorisk metodearbejde kan den studerende:



Udvise metodisk kendskab til scenografens vigtigste arbejdsværktøjer indenfor den
kompositoriske progression.
Generere materiale og komponere egne komplekse kompositioner i en
scenekunstsammenhæng.
Arbejde ud fra et rumligt, tematisk, arkitektonisk, billedkunstnerisk, bevægelsesmæssigt
eller musisk udgangspunkt.
Indhold:
Modulet kompositorisk metodearbejde er forankret i de kompositoriske laboratorie-forløb
Komposition i rum l – lV og indeholder desuden løbende fysiodramatisk arbejde samt dele af den
studerendes eget projekt på 5. og 7. semester. Derudover indeholder modulet koreografisk etude,
bevægelse i rum samt andre danseworkshops. Der arbejdes med følgende elementer:

















Fysiske improvisationer og undersøgelser
Bevidsthed om bevægelse og eget fysisk materiale
Aflæsning og analyse af bevægelse
Samspil mellem krop og rum
Viewpoints-teknik
Bevægelseskomposition
Dans og koreografisk procesarbejde
Rumdannende elementer: Tektonik, volumetri, skala, materialitet og program
Rumlige betydningsdannelser
Kompositoriske møder: Krop i rum
Den dramatiske tekst: Rumlige kvaliteter og potentialer
Site specific: Udforskning af specifikt rum kropsligt, arkitektonisk, historisk og scenisk
Devising: Research, materialegenerering, komposition og iscenesættelse
Digitale og tidsbaserede medier
Ruminstallationer
Kompleks dramaturgi i praksis
Kunstnerisk udviklingsarbejde
19
Statens Teaterskole (STS)
STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENOGRAF
ECTS:
1. sem
2. sem
3. sem
4. sem
5. sem
6. sem
7. sem
8. sem
ECTS i alt
2
3
4
6
4
1
4
1
25
Undervisnings- og arbejdsformer:







Holdundervisning med lærer
Workshops
Projektarbejde
Individuel vejledning
Visninger
Forberedelse
Skriftlig dokumentation
20
Statens Teaterskole (STS)
STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENOGRAF
Fagbeskrivelse: DRAMATISK METODEARBEJDE (DM)
Mål:
Ved afslutningen af modulet dramatisk metodearbejde kan den studerende:



Udvise metodisk kendskab til scenografens vigtigste arbejdsværktøjer indenfor den
dramatiske progression.
Læse og analysere en dramatisk tekst med sigte på en professionel realisering.
Sammensætte sceniske, rumlige, fysiske og psykologiske virkemidler til en kunstnerisk
helhed.
Indhold:
I modulet arbejdes der teoretisk og praktisk med udgangspunkt i Stanislavskijs og Tovstonogovs:
Metoden for handlende analyse og Metoden for fysiske handlinger. Modulet omfatter forløbene
Tekstanalyse l-ll og Genrestudie l-ll og der arbejdes med følgende elementer:












Den handlende analyse
De fysiske handlingers metode
Hændelses- og handlingsstrukturer
Mål og omstændigheder
Åbningsstrukturer
Vurderinger, sceniske forhold
Etudemetodik
Realisation af mindre sceniske forløb
Genrebevidsthed
Karakterernes udvikling
Fortolkning
Samarbejde med instruktørstuderende
ECTS:
1. sem
2. sem
3. sem
4. sem
5. sem
6. sem
7. sem
8. sem
ECTS i alt
2
3
4
1
0
0
0
0
10
21
Statens Teaterskole (STS)
STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENOGRAF
Undervisnings- og arbejdsformer:






Holdundervisning med lærer
Individuel vejledning
Workshops
Projektarbejde
Forberedelse
Skriftlige opgaver
22
Statens Teaterskole (STS)
STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENOGRAF
Fagbeskrivelse: FORMIDLING OG BRANCHEKENDSKAB (FB)
Mål:
Ved afslutningen af modulet formidling og branchekendskab kan den studerende:




Kommunikere sine kunstneriske idéer visuelt og verbalt til sine samarbejdspartnere.
Udvise kendskab til begreberne ledelse, kommunikation og samarbejde i en
scenekunstnerisk sammenhæng.
Formidle en forestillings idé og kunstneriske substans til omverdenen.
Udvise kendskab til vilkårene i den danske og internationale scenekunst, de vigtigste
aktører og aktiviteter.
Indhold:
I modulet formidling og branchekendskab arbejdes der med følgende områder:













Fremlæggelse af kunstnerisk vision/idé
Præsentationsformer og teknikker
Fysisk og psykisk fremtoning
Psykologi og kommunikation
Ledelse og samarbejde
Teaterpolitiske strukturer og lovgivning
Overenskomster
Markedsføring
Produktionstilrettelæggelse
Skriftlige ansøgninger med henblik på etableringen af selvstændige projekter
Finansieringsmuligheder
Efteruddannelsesmuligheder
Budgettering
ECTS:
1. sem
2. sem
3. sem
4. sem
5. sem
6. sem
7. sem
8. sem
ECTS i alt
1
2
2
2
2
1
1
2
13
23
Statens Teaterskole (STS)
STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENOGRAF
Undervisnings- og arbejdsformer:



Holdundervisning
Praktiske øvelser i grupper
Individuel vejledning
24
Statens Teaterskole (STS)
STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENOGRAF
Fagbeskrivelse: TVÆRFAGLIGT FUNDAMENT (TF)
Mål:
Ved afslutningen af modulet tværfagligt fundament kan den studerende:


Udvise grundlæggende teoretisk og praktisk viden om arbejdsmetodikker og
samarbejdsformer indenfor eget arbejdsfelt, samt inden for andre relevante faggruppers
arbejdsområder i den kollektive sceniske arbejdsproces.
Demonstrere viden om grundprincipperne for kunstnerisk udviklingsarbejde.
Indhold:
I modulet tværfagligt fundament arbejdes der med følgende områder:









Procesforståelse
Faglig dialog
Samarbejde i praksis
Scenisk bevidsthed
Kollektivt sprog
Parameterforståelse
Genreforståelse
Kollektiv konceptudvikling
Principper for kunstnerisk udviklingsarbejde
Tværfagligt fundament omfatter praksisforløbene: Fællesfundament, juleshow og fællesforløb og er
samtidig kendetegnet ved grundlæggende teoretisk viden om procesforståelse, samarbejde og
kunstnerisk udviklingsarbejde. Modulet danner grundlag for den tværfaglighed, der repræsenteres i
de mere omfattende moduler: Forestillinger, afgangsprojekt og kunstnerisk udviklingsarbejde.
ECTS:
1. sem
2. sem
3. sem
4. sem
5. sem
6. sem
7. sem
8. sem
ECTS i alt
9
6
0
0
0
0
0
0
15
25
Statens Teaterskole (STS)
STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENOGRAF
Undervisnings- og arbejdsformer:




Holdundervisning
Praktiske øvelser i grupper
Visninger
Forberedelse
26
Statens Teaterskole (STS)
STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENOGRAF
Fagbeskrivelse: FORESTILLINGER (FO)
Mål:
Ved afslutningen af modulet forestillinger kan den studerende:


Lede og tage ansvaret for udviklingen af det visuelle og rumlige udtryk samt realiseringen
af scenografi og kostumer i en scenekunstnerisk sammenhæng.
Fungere selvstændigt og samarbejdende i en professionel scenekunstnerisk sammenhæng
med udgangspunkt i eget fagområde, og med indsigt i scenekunstens øvrige fagområder.
Indhold:
Modulet består af et antal forestillinger, som dels produceres i samarbejde med de øvrige
faggrupper på Statens Teaterskole, dels i samarbejde med studerende fra andre
uddannelsesinstitutioner og endelig sammen med professionelle kræfter. Forestillingsprocesserne
er kendetegnet ved følgende læringselementer:










Samarbejde og kommunikation i praksis
Dramaturgi i praksis
Integration og anvendelse af fagspecifik viden og færdigheder
Afleveringsprocedurer
Realisation
Procesarbejde
Konceptarbejde
Den personlige fortolkning
Refleksion og evaluering
Kunstnerisk udviklingsarbejde
ECTS:
1. sem
2. sem
3. sem
4. sem
5. sem
6. sem
7. sem
8. sem
ECTS i alt
0
0
0
8
0
14
7
0
29
27
Statens Teaterskole (STS)
STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENOGRAF
Undervisnings- og arbejdsformer:









Forberedelse / research
Fremlæggelse gennem intentionsmøde, teknisk møde og modelaflevering
Tekniske prøver
Kommunikation med medarbejdere
Kontakt til værksteder og skræddersal
Gennemspilninger
Individuel vejledning
Visninger
Skriftlige opgaver
28
Statens Teaterskole (STS)
STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENOGRAF
Fagbeskrivelse: PRAKTIK (PR)
Mål:
Efter gennemførte praktikophold kan den studerende:



Fungere som scenograf i en professionel scenekunstsammenhæng..
Udvise indgående kendskab til scenekunstbranchen i Danmark og i mindre grad Europa.
Demonstrere at have opbygget et væsentligt fagligt netværk i den danske og/eller
internationale scenekunstbranche og dermed at have optimeret sine chancer for
beskæftigelse.
Indhold:
Praktikopholdene er af kortere eller længere varighed og med forskelligt fokus. De fastlagte
delelementer er følgende:




Børne- og ungdomsteaterfestival med fokus på det danske børneteater.
Teaterpraktik: På professionelt teater, opera eller dansescene i Danmark med fokus på
realisation af mindre forestillings scenografi og opbygning af netværk. Supervision fra
praktikstedet.
Studieophold i udlandet: Individuelle aftaler afhængig af den enkelte studerendes behov og
kompetence. Opholdet omfatter typisk undervisningsforløb eller assistentfunktioner ved
udenlandske undervisningsinstitutioner eller professionelle teatre.
Internationale samarbejdspartnere: I forbindelse med eget projekt opfordres den
studerende til at finde internationale samarbejdspartnere og/eller vejledere. Den
studerende kan endvidere vælge at placere sit projekt i et andet land eller på en anden
institution
ECTS:
1. sem
2. sem
3. sem
4. sem
5. sem
6. sem
7. sem
8. sem
ECTS i alt
0
1
0
0
0
0
7
0
8
29
Statens Teaterskole (STS)
STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENOGRAF
Undervisnings- og arbejdsformer:








Forberedelse / research
Intentionsmøde, teknisk møde og modelaflevering
Tekniske prøver
Kommunikation med medarbejdere
Kontakt til værksteder og skræddersal
Individuel vejledning
Skriftlig opgave
Refleksion og evaluering
30
Statens Teaterskole (STS)
STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENOGRAFI
Fagbeskrivelse: AFGANGSPROJEKT (AP)
Mål:
Ved afgangsprojektets afslutning kan den studerende:




Udvikle, gennemarbejde og realisere visuelle koncepter til scenekunstneriske produktioner.
Fungere selvstændigt og samarbejdende på et professionelt teater med udgangspunkt i
eget fagområde, og med indsigt og interesse for teatrets øvrige fagområder.
Demonstrere et personligt og identificerbart kunstneriske sprog.
Reflektere over eget værk samt det kunstneriske udviklingsarbejde, der har ført frem til
værket.
Indhold:
Afgangsprojektet er afslutningen på uddannelsen og produceres i samarbejde med samtlige
teateruddannelser på Statens Teaterskole. Med forestillingerne forventes det, at den studerende er
i stand til at udføre et professionelt værk på sit eget fagområde og kommunikere og reflektere over
værket. Rammerne for projektet er:







Repertoirevalg foretages af den instruktørstuderende i dialog med den
scenografstuderende og relevante uddannelsesledere.
Materialet skal indeholde opgaver til alle medvirkende faggrupper.
Ca. 9 ugers prøvetid.
Ca. 10 visninger.
Forestillingen spilles for offentligheden.
Anvendelse af metoder til kunstnerisk udviklingsarbejde.
Den scenografstuderende skal producere en udstilling af billedmateriale, skitser og
modeller og demonstrere sin kunstneriske proces.
ECTS:
1. sem
2. sem
3. sem
4. sem
5. sem
6. sem
7. sem
8. sem
ECTS i alt
0
0
0
0
0
0
1
14
15
31
Statens Teaterskole (STS)
STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENOGRAFI
Undervisnings- og arbejdsformer:












Forberedelse / research
Fremlæggelse gennem intentionsmøde, teknisk møde og modelaflevering
Prøvearbejde
Tekniske prøver
Kommunikation med medarbejdere
Kontakt til værksteder og skræddersal
Gennemspilninger
Individuel vejledning
Visninger
Skriftlige opgaver
Refleksion
Evaluering
32
Statens Teaterskole (STS)
STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENOGRAF
Fagbeskrivelse: KUNSTNERISK UDVIKLINGSARBEJDE (KU)
Mål:
Ved afslutningen af modulet kunstnerisk udviklingsarbejde kan den studerende:





Anvende metoder til kunstnerisk udviklingsarbejde.
Udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere kunstneriske projekter, alene og i samarbejde
med andre.
Demonstrere et reflekteret forhold til begreberne proces og produkt set i relation til
kunstneriske projekter.
Identificere, evaluere og videreudvikle sit individuelle sceniske sprog og arbejdsmetode.
Tage ansvar for videreudviklingen af scenekunsten gennem egne kunstneriske valg.
Indhold:
Modulet kunstnerisk udviklingsarbejde er kendetegnet ved kontinuerlig udvikling af den
studerendes evne til at udvikle kunstnerisk materiale og reflektere over proces og produkt. Modulet
fordeler sig ud over hele uddannelsesforløbet og er tæt knyttet til flere af de øvrige moduler. På
den første del af uddannelsen arbejdes der metodisk i konkrete undervisningsforløb, mens den
sidste halvdel er kendetegnet ved individuelt udviklingsarbejde og selvstændig anvendelse af
erhvervet viden og metoder.
Konkrete forløb/undervisning:





Procesforståelse
Refleksionsmetodik, herunder refleksion over egen praksis i refleksionslaboratorier
Præproduktion
Eget projekt
Udstilling af eget arbejde
Løbende læringselementer knyttet til laboratorieforløb og forestillinger:






Researchteknikker
Undersøgelsesformer
Samarbejde, dialog og kommunikation: Dialog om ufærdigt materiale, kommunikation på
skitseniveau, konsensus om koncept og retning
Udviklingsarbejdets faser: Research, intentionsbeskrivelser, planlægning, gennemførelse,
refleksion og dokumentation
Dokumentationsformer: Logbog, rapportskrivning, levende billeder, fotomontager etc.
Evalueringsteknikker/feedback teknikker
33
Statens Teaterskole (STS)
STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENOGRAF
ECTS:
1. sem
2. sem
3. sem
4. sem
5. sem
6. sem
7. sem
8. sem
ECTS i alt
0
0
1
2
7
4
5
6
25
Undervisnings- og arbejdsformer:






Holdundervisning med lærer
Praktiske øvelser
Individuelle projekter
Research
Refleksion
Dokumentation
34
Statens Teaterskole (STS)
STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN TIL SCENOGRAF
Bilag 2:
Overgangsregler for studieordningerne for uddannelserne: skuespil, instruktør, scenograf, danser,
koreograf, danseformidler og teaterteknikeruddannelserne: lys, lyd, regi og produktion.
Ikrafttrædelse af studieordninger
Der er vedtaget nye studieordninger for ovennævnte uddannelser. Disse studieordninger træder i
kraft til skoleåret 2011/2012 og er gældende for alle studerende indskrevet på de pågældende
uddannelser.
Revision af studieordningerne
Studieordningerne er gældende, indtil nye studieordninger med nye overgangsregler er vedtaget
og behandlet på skolerådet.
Studieordningerne og overgangsreglerne er offentliggjort på skolens hjemmeside.
August 2011
35