frokostmenu - Strandingskroen

Arkibas ApS
Andksrvej 19A
7100 Vejie
Fremsendelse af tilbud p3 Arkibas 5 og Arkibas.dk.
Jeg vedlcegger 10 eksemplarer af vort tilbud pa ovennaevnte opgave.
Stig Barrett
Trindsovej 9
DK-8000 Arhus C
Mobil +45 61 76 58 65
Direkte. -i-45 87 34 44 63
E-Mail: [email protected]
side 1
ditmer
a/s
Trindsovej 9
DK-8000 Arhus C
T e l e f o n ;-(-45 8 7 3 4 4 4 5 4
F a x ; + 4 5 8 7 34 0 0 7 5
CVR :
26 09 72 74
e-mail :
[email protected]
ditmer
Firmaoplysninger
Firmanavn:
CVR-nummer:
Adresse:
Telefonnummer:
Kontaktperson;
Ditmer A/S
26 09 72 74
Trinds0vej 9, 8000 Arhus C
87 34 44 54
Stig Barrett ([email protected])
Pa vegne af ditmer a/s
Organisationskonsulent
Side 1
ditmer
a/s
Trindsovej 9
DK-8000 Arhus C
Telefon
Fax
CVR
e-mail
www.diCmer.dk
••ditmer
A r k i b a s 5.0
Arkibas.dk
Ditmer a/s - tilbud.
Dokumentversion 1.05 (2011-08-31 / SBA)
ditmer
a/s
Trindsovej 9
DK-8000 Arhus C
Telefon : + 4 5 87 34 44 54
Fax : + 4 5 87 34 00 75
CVR :
26 09 72 74
e-mail :
[email protected]
www,ditmer,dk
• •••ditmer
Dokumentversion
Arkibas 5.0 + Arkibas.dk
l.OS (2011-08-31 / S B A )
Indholdsfortegnelse
0konomisk resume:
3
Anskaffeise udvikling:
3
Anskaffeise hardware
3
Arlige driftsomkostninger
3
Baggrund
3
Malsaetning
4
Afklaringsperiode
5
Losningsbeskrivelse
^
Faseopdeling
5
0konoml, arbejdsform og tidsplan
5
Arbejdsform
^
Tilbuddets tilknyttede ©konomi
5
Driftsst0tte, support, vedligehold og videreudvikling
6
Mangelafhjaslpning
6
Tekniske krav/Hardware
5
Backup
7
Dokumentation
•
^
Ophavsret og brugsret
7
Forbehold
^
Referencer
8
Beskrivelse af de foranstaltninger, ans0ger har truffet til sikring af kvaliteten . 15
Optioner
16
Tilbuddets varighed
16
Skaermbillede eksempler vedr. Arkibas.dk
17
Side 2 af 2 0
• •••ditmer
A r k i b a s 5.0 + Arkibas.dk
0konomisk
D o k u m e n t v e r s i o n 1.05 { 2 0 1 1 - 0 8 - 3 1 / S B A )
resume:
Anskaffeise udvikling:
Aktivitet
|
Udvikling
Samlet udvikling
Timerj
Pris
1.687
1.847.265 kr.
1.687
1.847.265 kr.
Anskaffeise h a r d w a r e
Aktivitet
;
Timen
Pris
Hardware - se under
forbehold
? kr.
Samlet h a r d w a r e
? kr.
Arlige driftsomkostninger
Aktivitet
Timer!
Pris
Beredskab
25
27.375 kr.
Driftsst0tte, vedligehold
og support
50
54.750 kr.
Videreudvikling
50
54.750 kr.
100
1 3 6 . 8 7 5 kr.
Samlet Sriige driftsomkostninger
Baggrund
Arkibas ApS ejer og driver registreringssystemet Arkibas. Arkibas Aps ejes af
sammenslutningen af Lokaihistoriske Arkiver.
Brugerne af Arkibas er i hovedsagen de danske lokaihistoriske arkiver. Der er stor
spredning i brugerskaren, som spaender lige fra det Nile enmandsdrevne lokaihistoriske arklv til det store byhistoriske arkiv med mange ansatte.
Af den arsag skal det nye system vasre fleksibelt, og systemet ma gerne give mulighed for konfiguration pa arkivniveau. Konfigurationen skal omfatte mulighed
valg af sprog til ledetekster og systemmeddelelser til brugerne. Det er onskeligt,
hvis man pa samme niveau far mulighed for i nogen grad at styre hviike felter der
vises 1 indtastningsformularerne, da ikke alle arkiver har behov for at inddatere
opiysninger i alle felter.
Fleksible udskrifter, gerne med mulighed for brugervalg af felter, gruppering, placering og formatering af opiysninger pa printet er ogsa et ©nske. I bund og grund
et VEerktoj, hvor brugerne kan udvikle og generere deres egne rapporter og statistikker.
Arkibas benyttes pr. 16. maj 2011 af 494 (primaert lokaihistoriske) arkiver over
hele landet.
S i d e 3 af 2 0
• ••ditmer
Arkibas 5.0 + Arkibas.dk
Dokumentversion
1.05 ( 2 0 1 1 - 0 8 - 3 1 / S B A )
Den nuvaerende l0sning skal have en teknologisk opdatering og dermed fremtidssikres.
MSlseetning
L0sningen b0r have folgende formal:
1. at sikre en enkel og intuitiv indrapportering/indtastning for systemets brugere.
2.
at udstille (praesentationsdelen) de indtastede data i en form som:
a. sikrer at sa mange som muligt bruger data
b. stiller data til radighed i en form som er indbydende, spaendende
og tilpasset den enkeltes behov
c. Eksponerer data som kan pirre brugerens nysgerrig- og videbegaerlighed
3.
Forenkle vedligehold og videreudvikling
Ad 1: Der er tale om en inddateringsdel som skal bruges af rigtig mange forskellige mennesker. Det er derfor vigtigt at systemet fungerer sa intuitivt som muligt,
samtidig med at de regler der er for inddatering kommunikeres sa enkelt og forstaeligt som muligt.
Vejen frem mod det mal kan blandt andet vaere brugen af brugertests, men ogsa
anvendelse af de "usability" principper som blandt andet Jef Raskin er fortaler for.
Ad 2: Der er en grund til at det hedder lokalarkiver. Det interessante for mig som
bruger er netop det lokale, og det bor understottes ved at man kan vaelge en
geografisk indgang til arkivalierne.
Formalet er at fa sa mange som muligt til at interessere sig for lokalhistorie, og
dermed ogsa fa sa mange som muligt til at bruge praesentationsdelen.
Ad 3: Gennem et logisk og moderne teknisk setup, skal videreudvikling og vedligehold forenkles mest muligt. En l0sning star sjaeldent stille, og skal gerne vaere
en platform for videre udvidelser af funktionalitet og nytaenkning.
Fremtidige muligheder ( f o r s l a g ) :
Registrering via mobile e n h e d e r
Registrering via iPhone/Android app. Eksempelvis ved at tage billeder af materiale
og indtaste metadata for registreringen direkte pa iPhone/Android.
Brugervendt del
Evt. brugervendt mobil applikation som ud fra position viser relevante lokalarkivalier. Se evt. http://zoom.dba.dk som netop fors0ger at skabe interesse ud fra
naeromradet. (zoom.dba.dk er udviklet af ditmer a/s.)
Det er ogsa muligt at forestille sig brugen af "argumented reality" hvor telefonens
kamera bruges til at vise lokaihistoriske emner der hvor brugeren peger. Dette er
eksempelvis anvendt i iPhone app'en Fiistorypin som ogsa bruges af enkelte arkiver i Danmark.
S i d e 4 af 2 0
• •••ditmer
D o k u m e n t v e r s i o n 1.05 ( 2 0 1 1 - 0 8 - 3 1 / S B A )
Arkibas 5.0 + Arkibas.dk
Afklaringsperiode
Med respekt for det arbejde, der allerede er lagt i projektet i forhold til at udarbejde den konkrete kravspecifikation, vil vi meget gerne udfordre den taenkte
l0snlng, specielt vil vi udfordre i forhold til de under mals^tning neevnte mal.
Denne "udfordring" forstiller vi os finder sted i en afklaringsfase som optakt til
selve udviklingsopgaven. Afklaringsfasen skal konkretisere det egentlige indhold
af leverancen, fastlaegge tidsplanen for leverancen og sikre den rigtige hardware
setup.
Afklaringsfasen udmonter en egentlig leverenceplan.
Leveringsplanen skal defineres sa iterationernes indhold afstemmes med evtuelle
interessenters tidsmaessige behov og saledes at de afstemmes med en systemmaessig logik.
Losningsbeskrivelse
Losningen beskrives ikke naermere her, men der henvises til skaermbillede eksemplerne nederst i dokumentet. L0sningens naermere indhold er i stor grad beskrevet i den udarbejdede kravsspecifikation, og prissaetningen er ligeledes foretaget med udgangspunkt i denne, der samtidig beskriver systemet og de behov
systemet skal underst0tte.
Faseopdeling
Der er plads I vores tilbud til at vi navigerer og bliver klogere undervejs i projektet. Den udarbejdede kravspecifikation er et godt udgangspunkt, men ved at udfordre hinanden undervejs, er vi sikre pa at vi vil opna et bedre "slutprodukt".
VI har erfaring fra mange andre projekter - og typer af projekter - som vi kan
bruge, og erfaringen viser netop at hvis vi tillader luring undervejs, sa vil projektet ofte ende et bedre sted.
Udvikling af systemet b0r derfor foregar i sakaldte sprints af typisk 2-3 ugers varighed. Efter hvert sprint reviewes sksermbilleder og funktionalitet sammen med
kundens repraesentanter.
0konomi, arbejdsform
og
tidsplan
Arbejdsform
Systemet udvikles i sprint, som bestar af et antal mindre opgaver, der er afklaret
med kunden, og som kan afsluttes indenfor en 2-3 ugers periode. Resultatet af
hvert sprint gennemgaes sammen med kunden, og indholdet af naeste sprint aftales pa et overordnet niveau. Hvert sprint vil som udgangspunkt slutte med en
release af en ny version af systemet som kan bruges til test.
Tilbuddets tilknyttede okonomi
Opgaven er estimeret til:
1.687 timer
Timepris pr. dd: kr. 1.095,-
Side 5 af 20
• ••ditmer
Dokumentversion
Arkibas 5.0 + Arkibas.dk
1.05 { 2 0 1 1 - 0 8 - 3 1 / S B A )
Opgaver aftales forud for hvert sprint, og forbrugte timer faktureres ved udgangen af hver maned.
Driftsstotte, support, vedligehold og videreudvikling.
Ditmer forpligter sig til i kontraktens !0betid, at opretholde et beredskab til support, vedligehold og videreudvikling.
Der betales arligt 27.375 kr. svarende til 25 timer. Timerne anvendes til sikring af
det omtalte beredskab.
Driftsstotte, vedligehold og support faktureres arligt forlods med 54.750 kr. svarende til 50 timer. Overstiger det arlige forbrug af driftsst0tte, vedligehold og
support 50 timer, faktureres der herefter med forbrugt tid (15 min. intervaller).
Medgaet tid faktureres ved udgangen af hver m i n e d .
Videreudvikling faktureres arligt forlods med 54.750 kr. svarende til 50 timer.
Overstiger det arlige forbrug 50 timer, faktureres der herefter med forbrugt tid
(15 min. intervaller). Medgaet tid faktureres ved udgangen af hver maned.
St0rre videreudviklingsopgaver planlaegges i sprint frem mod nye releases, og
faktureres som medgaet tid eller i henhold til saerskilte estimater og aftaler.
Mangelafhjaelpning
Leverand0ren skal sikres adgang til kundens driftmilj0.
Tekniske k r a v / H a r d w a r e
Det grundliggende krav er f0lgende: En Microsoft I I S server version 6 eller 7,
med .net framework 4.0 og MVC .Net 3. Plus en MS SQL Server version 2005
eller 2008.
F0lgende er ditmers anbefalinger til minimum hardwaresetup, men der er rig mulighed for at tilpasse konfigurationen til kundens eksisterende hardwaresetup.
Det samlede tekniske setup bor droftes naermere og foreslas derfor justeret i afklaringsperioden
S e r v e r 1 - SQL s e r v e r
Hardware:
Intel Xeon QuadCore UP X3470 4C/8T 2.93 Ghz processor,
16Gb RAM,
4x146 GB 15k rpm SAS Harddisk i raid-1,
Gigabit netkort
Software:
Windows 2008R2 64-bit
MS SQL Server 2008 Web- edition
Backup:
S i d e 6 af 2 0
Daglig backup af losningens database. Ugentlig backup af hele serveren.
• •••ditmer
Arkibas 5.0 + Arkibas.dk
Dokumentversion
1,05 ( 2 0 1 1 - 0 8 - 3 1 / S B A )
S e r v e r 2 - Web s e r v e r
Hardware:
Intel Xeon QuadCore UP X3470 4C/8T 2.93 Ghz processor,
4Gb RAM,
100Gb rald-5 harddisk setup.
Gigabit netkort
Software:
Windows 2008R2 64-bit
IIS 7
.Net Framework 4
MVC .Net 3
Backup:
Daglig backup af eendringer. Ugentlig backup af hele
serveren.
Backup
Backup og Restore rutlner etableres i samarbejde meliem kunden og ditmer.
Dokumentation
Systemet dokumenteres 1 form af en driftsmanual.
Systemet dokumenterer selv sine data og sin datastrukturer.
Eventuelle snitflader til andre systemer beskrives og dokumenteres.
Ophavsret og brugsret
Arkibas har fuld og ubegraenset brugsret til systemet
Arkibas opretholder ejendomsretten til data produceret af systemet og til data
Indlagt i systemet.
Forbehold
Datamisbrug
Kravet vedr. datamisbrug er ikke prissat og derfor ikke indeholdt 1 den tllbudte
pris.
VI vil I stedet foresla, at vi i afklaringsfasen drofter det konkrete behov og 1 forn0dent omfang far indbygget nodvendige tlltag I l0sningen.
Opiosning
Tilbuddet er udarbejdet under forudsaetning af, at udviklingen retter sig mod en
skaermoplosning pa minimum 1024x768. Vi vurderer at omkostningen forbundet
med at udvikle losnlngen til lavere oplosninger vil vaere uforholdsmaessig stor.
Hardware
Ditmer leverer ikke hardware. Dette tilbud er vedlagt en oversigt over den hardware vi som minimum vil anbefale losningen afviklet pa. Vi vil forsla, at hardware
indkobes via Jeres saedvanlige indkobskanaler.
For sa vidt angar standard softwaren, kan vi vaere behjaelpelige med disse licenser. Specielt kan vi levere en runtime licens til Microsoft SQL Server.
S i d e 7 af 2 0
• ^^^
' ditmer
Arkibas 5.0 + Arkibas.dk
Dokumentversion
1,05 ( 2 0 1 1 - 0 8 - 3 1 / S B A )
Hardware ma som omtalt andetsteds i tilbuddet droftes naermere 1 afklaringsfasen.
Referencer
ditmer a/s har gennem de sidste 11 ar leverer losninger til omkring 300 kunder
fordelt pa over 600 projekter i offentlige og private virksomheder. Blandt disse er
en raekke relevante losninger, set i forhold til den forestaende opgave omkring
udviklingen af Arkibas 5.
ditmer a/s er selvfinansierende og har i alle regnskabsar givet overskud.
1.1.1.
eArkiv
- meget store datamaengder 5TB-I- mange brugere i mange separate organisationer
- handtering af dokumentarkiv og indscanningssnitflader
Samling af alle de tidligere amters ESDH-sager fra ca. 50 forskellige ESDHinstallationer med udgangen af 2006 mhp. at "efterfolgermyndighederne" kunne
fa adgang til relevante sager og dokumenter.
Elektronisk arkiv (webgraenseflade og webservlces til ESDH-integration) med ca.
10.000 brugere, 2,7 mio. sager, 20 mio. dokumenter og 5 T B data.
Strukturreformen gav et stort tidspres, men med en agil tilgang til projektet blev
det sat i drift til tiden og inden for budget. Systemet er kritisk for at kommunerne, regionerne og en raekke ministeher lobende kan overtage amternes sager, og
for at retsvirkningen af amternes administrative afgorelser kan opretholdes. Uden
systemet havde opretholdelse af administrationen vaeret afhaengig af udprintning
af sager, fysisk kopiering og flytning af dokumenter og deraf folgende vanskeligheder med at fremskaffe sager og dokumenter pa rette tid og sted.
Samkoring af 60 forskellige ESDH*installationer under tidspres og fra meget forskeltigartede organisationer og traditioner, bade organisatorisk og teknisk kraevede meget noje og bevidst koordination mellem de mange interessenter og var
afgorende for projektets succes.
1.1.2.
Tolkeportalen
- underst0ttelse af hele sagsforlob inkl. Android og iPhone apps.
Den Danske Tolkemyndighed leverer tolkebistand til horehaemmede i Danmark.
Borgere kan soge om tolkebistand.
Losningen der er udarbejdet stiller en webgraenseflade til radighed for borgere de
skal S0ge om tolkebistand.
Tolkeleverandorer kan via losningen (herunder en mobil snitflade til iOS og Android telefoner/enheder) indberette faktisk forbrugt tid o.l. forhold.
Losningen indeholder et sagsbehandlingsmodul, der understotter sagsbehandlingsgangene.
Losningen indeholder et ESDH (Elektronisk Sags- og Dokument Handtering) system, der sikrer sagers arkivering og sikrer sagerne i forhold til arkiveringsmyndigheder.
Systemet indeholder et relativt stort element af integration til mailsystemer, da
sagers tilstandskift ( b L a . ) kan notificeres via e-mail.
Losningen designet og udvikles i et staerkt agilt samarbejde med kunden.
Side 8 af 2 0
• •••ditmer
A r k i b a s 5.0 + A r k i b a s . d k
Dokumentversion 1.05 (2011-08-31 / S B A )
1.1.3. Zoom fPBA/eBav)
kortbaseret sogning og prcesentation af annoncer fra Den Bla Avis
Losningen praesenterer annoncer som brugeren ikke umiddelbart seiv ville
fremsoge, og forsoger pa den made at skabe et konkret k0b ud af et latent
kobsbehov.
1.1.4.
Naturbooking
- bookning af naturomrader, shelters m m . i Aarhus Kommune
- vaegt pa brugeropleveise og brugervenlighed
S i d e 9 af 2 0
. • r * ditmer
A r k i b a s 5.0 + A r k i b a s . d k
Dokumentversion 1.05 (2011-08-31 / S B A )
Losningen skal bruges af savel atdministrative medarbejdere, sporadiske brugere,
og tilbagevendende brugere sa som skolelaerere, personale i fritidshjem osv. Dette stiller krav om enkelhed, men ogsa om effektivitet i brugergraensefladen.
S i d e 10 a f 2 0
• •••ditmer
Dokumentversion l.OS {2011-08-31 / S B A )
Arkibas 5.0 + Arkibas.dk
1.1.5.
Frihedsmuseet
- inddatering af forskellige data til register over frihedskeempere, samt praesentation overfor generelle internet brugere, skoleklasser osv.
Undergiundilwrafi
« i d i a l r « 4 M P f H K l D i a l u i » d J y l n l Tvn SpBHoO iHUn lot lUiwiMvP ag Banwrn >
Hvad ensker du al foretage d i g ?
Baggiund og panpakrivar
S t x f e arte* por^onei
[
Se
\U •
og stab^iUkkei
^ avincandfr va^rurtAiDnflr • o d o n ^ ^
Ouickavgnina
nv^a 4u ^ogor aliH ^ laai 411 jnd rw
Tel DO iiailiUk
u«Qi2ri«rvF« f9*ov^
Forside med fremsogning af materiale om modstandsfolk
^ggiun^lftlrifn
H«n»
Ptifrr FtiUnboro
Und«rgruntffli«wi
Dan a«ooi4M« A«iMfte
Mo««i«r
? « « I M & MtdifiniHan
H*MniiKl 09 petspdirtvai
Tat
llkrdil«iHJullltvifcl
'MTfrMpriipfn
s[aUcUlL
UnithrJn*i^ fir ttnun
H«A1
PeUf Midi
HMi
PMH HHJUB mqifinirH cAaibr
EldipbaBQnfi nnliuig
HMlNMaPdlMMifiMH
S i d e 11 af 20
ditme
A r k i b a s S.O
+
Arkjbas.dk
Dokumentversion
1.05 ( 2 0 1 1 - 0 8 - 3 1
/
SBA)
Information om konkret modstandsmand
Modstendsdatabasen
Opret person + version
EKireoiinfinr;
ttt L?-a*»r,^ ^
Bagvedliggende adminlstrationsgrcenseflade til inddatering af opiysninger
Modstandsdatabasen
Sorteret Kste over versloner
1'^ m^i^eiK^
^etKt i*.
Ilk* ipPO^fr
Sklil a p r « t «
Bagvedljggende adminlstrationsgrcenseflade
S i d e 12 af 20
.
ditmer
A r k i b a s 5.0 + A r k j b a s . d k
Dokumentversion 1,05 (2011-08-31 / S B A )
ii
H
\
Modstandsdatabasen
Opret ptirMm
Vedligehold arkiver
Bskia '
3a -
S«Ks -
9a •
an '
^ote :
at!'
5U«apr«tteC
!iki5t redigerei
^ ;
10 Ui
PnJwn^
ma;
^
.
au r
SB t
sa \
Bsfcs :
asi:
sa i
sa i
On.il.il!
Bagvedljggende administrationsgraenseflade
1.1.6.
Nationalmuseet
- forskelligt arbejde med Arboreg/Genreg-databaser (ikke ditmer som har lavet
dem, vi har bidraget med videreudvikling)
0 v r i g e udvalgte referencer
home a/s
CRM-
home a/s
iPhone app til brug for CRM-l0sning
Home a/s
Kursus- administrativt system
Broager Sparekasse
System til arbejdsgangsunderstottelse
mellem frontlinjemedarbejder og backoffice
TDC Erhverv
CRM og dataopsamlingsl0sning
SBSYS Brugerklub
Komplet ESDH system (v^ww-sbsys-dkl
Den Nationale Tolkemyndighed
System til automatiseret tildeling af
tolkebistand
Laegellg Videreuddannelse
Understotteise af anspgninger til speciallaegeuddannelser nationalt
DCUM
Nationalt evalueringssystem pa b0rnemiljoomradet
Styrelsen for Internationale Uddannel-
Automatisering af ansoqning om tilskud
og dataportall0sning
A r k i b a s 5.0 + A r k i b a s . d k
D o k u m e n t v e r s i o n 1.05 ( 2 0 1 1 - 0 8 - 3 1 / S B A )
ser under Videnskabsministeriet
til udlandsophoid
TetraPak A/S
Ressourcestyringssystem
VejIe Kommune
Digitalisering af indberetninger af matrikulaersager
VejIe Kommune
Organisatorisk implementering og levering og implementering af S B S Y S ESDH
system
T0nder Kommune
Organisatorisk implementering og levering og implementering af S B S Y S ESDH
system
Sydtrafik
Organisatorisk implementering og levering og implementering af S B S Y S ESDH
system
VIA University College
Organisatorisk implementering og levering og implementering af S B S Y S ESDH
system
Region Midt
Organisatorisk implementering og levering og implementering af S B S Y S ESDH
system
Danske Regioner
Levering af eArkiv. System til overdragelse af sager fra amter til de nye
kommuner
Milj0ministeriet
Integration af ESDH systemer
Mariagerfjord Kommune
Organisatorisk implementering og levering og implementering af S B S Y S ESDH
system
Hedensted Kommune
Organisatorisk implementering og levering og implementering af S B S Y S ESDH
system
Faaborg-Midtfyn Kommune
Organisatorisk implementering og levering og implementering af S B S Y S ESDH
system
Region Sjaelland
eDagsorden. System til elektronisk
forberedelse af moder
Frihedsmuseet under Nationalmuseet
Modstandsdatabasen
http://modstand.natmus.dk/
PUF
Kursus-administrativt system
Generelle kompetencer
1.1.7.
GIS-integrationer
Ditmer a/s har udviklet og vedligeholder en lang raekke GIS-integrationer til
ESDH-systemet S B S Y S , og herudover udviklet en lang raekke l0sninger baseret pa
Google Maps.
S i d e 14 a f 2 0
• ••ditmer
Arkibas 5.0 + Arkibas.dk
1.1.8.
Dokumentversion
1.05 (2011-08-31 / S B A )
ESDH-Integrationer
Ditmer a/s har i 10 ar arbejdet med Elektroniske sags og dokumenthandteringssystemer og lavet en raekke integrationer til disse. Senest med eDagsorden som
integrerer til stort set alle gaengse ESDH-systemer pa kommunemarkedet.
1.1.9.
NemID
Ditmer a/s har implementeret NemID i flere l0sninger, blandt andet i en ansogningsl0sning til Styrelsen for Internationale Uddannelser ( l U ) og i en l0sning til
Den Nationale Tolkemyndighed.
Beskrivelse af de foranstaltninger, a n s o g e r har truffet til sikring af kvaliteten
Arbejdet med kvalitetssikring er hos ditmer i stort omfang kvalltativt frem for
kvantitativt og regelbaseret, som man ellers ofte ser det pa it-projekter.
Vi arbejder med f0lgende principper for kvalitetssikring pa vores
projekter:
•
Lobende involverinq af kunder og brugere
Den l0bende involvering af kunder og brugere g3r igen i alle elementer i vores projektmodel. Princippet sikrer den hojest mullge kvalitet af krav og af opfyldelsen af
disse krav gennem hyppig feedback fra "virkeligheden".
Fremdrift, udfordhnger og
problemer er synlige for alle involverede pga. stor gennemslgtighed,
sSdan at der
kan ageres og korrigeres s3 tidligt som muligt i forlobet.
•
Teambullding oa fastholdelse
Aktlviteter til teambullding og en kultur, der giver stor indflydelse pS egen
situation er med til at sikre en meget hoj grad af medarbejderfastholdelse.
har gennem alle Sr holdt en for branchen meget lav medarbejderomscetning
gennemsnitligt 1 medarbejder Sriigt. Kontinuitet i projekternes
tilknyttede
bejdere har stor Indflydelse p3 kvaliteten.
m
Videndeling og tv^rfagllgt
team
Projektmodellen
omfatter, at en rsekke af et projekts tilknyttede medarbejdere
arbejder p3 tv^rs af flere projekter. P3 den m3de undgSs lukkede "stioer", og video
deles mellem projekterne. Alle faglige specialer er repraesenteret 1 et
projektteam,
5$dan at projektet undgir at vaere "kastebold" mellem specialiserede
"afdelinger".
•
L0bende evaulering og refleksion
Ditmer s0ger lobende udvikling og forbedring af projektmodel
og processer
gennem en lobende evaluering og refleksion p3 projekterne.
F.eks. anvendes et "projekttermometer"
I projektforl0b,
llgesom refleksionsteknikker
som
"retrospectives"
bruges efter afslutning af projekter, iterationer eller faser.
Derudover indgar fplgende elementer i ditmers
arbejdsDitmer
p3
medar-
kvalitetsstrategi:
•
Brug af modne og agile projektmodeller og -vaerktojer - herunder f.eks. SCRUM
og efter behov PRINCE2.
•
Systematisk projektopstart med processer for relationsopbygning og arbejde med
forstaelse for projektets vision og formal samt efter behov elementer og processer
fra PRINCE2.
•
Estlmering med usikkerhedsanalyse - typisk ved brug af successiv kalkulation og
med efterf0lgende evaluering/lcering af det realiserede projekt.
•
Kravstyring, aendringshandtering og planleegning ved brug af vserktojet Projektweb.
Side 15 af 2 0
. .f-^ditmer
A r k i b a s S.O + A r k i b a s . d k
Dokumentversion
1.05 ( 2 0 1 1 - 0 8 - 3 1 / S B A )
•
V e r s i o n s s t y r i n g af k o d e og d o k u m e n t a t i o n v e d b r u g af Microsoft T e a m F o u n d a t i o n
Server.
•
K o n f i g u r a t i o n s s t y r i n g v e d k o m b i n a t i o n af k o n f i g u r a t i o n s d a t a i s e l v e l o s n i n g e n og
intern konfigurationsdatabase.
•
Brug af b a d e m a n u e l l e og a u t o m a t i s e r e d e t e s t s ti! k v a l i t e t s k o n t r o l af l e v e r a n c e r
s a m t a f p r o v n i n g af u s a b i l i t y g e n n e m u s a b i l i t y t e s t s .
•
R i s i k o s t y r i n g g e n n e m r i s i k o a n a l y s e og ( t y p i s k ) k o r t e i t e r a t i o n e r , s o m i sig s e l v mi~
n i m e r e r risicJ og 0 g e r s t y r b a r h e d e n af p r o j e k e r .
•
H a n d t e r i n g af a f v i g e l s e r g e n n e m b r u g a f agile m e t o d e r ( b e t r a g t e r a f v i g e l s e r s o m
en n o r m a l s i t u a t i o n ) s a m t p r i n c i p p e r og p r o c e s s e r fra P R I N C E 2 e f t e r b e h o v .
Optioner
Ingen
Tilbuddets varighed
Det afgivne tilbud er gasldende i 6 maneder fra tilbudsfristen.
S i d e 1 5 af 2 0
• ^ditmer
)
)
Skasrmbil/ede-eksempler
vedr.
Arkibas.dk.
Forslag til forside til brugervendt del
OM A R K i f t a ' ;
STAOSARKIVER
KONTAKT
HJ^CLP
fM..
Som udgangspunkt finder vi at Arkibas bade skal
inspirere til at "grave" i arkiverne, men samtidig ogsa
skal understotte den som kommer med et onske om
viden om et specifikt emne,
Forsiden er af denne grund opdelt i sektioner med
Fotos, film og tekst (som eksempler) og ma meget
gerne vsere sa "billededrevet" som muligt.
Samtidig giver vl muligtied for at fritekstsoge og udspeciflcere om man ©nsker at fritekstssge Indenfor en
bestemt kategori (foto, film etc.).
Der vil ogsa veere muliglned for at vcelge en lokationsdrevet s0gning, sa man kan ssge ift. nceromrade, og
denne funktlon forestiller vi os ogsa i en "fuldskaermsudgave" hvor det er kortet der alene er i centrum.
Nederst til iiojre i skaermbllledet kan brugerne se
hviike S0geord der "lige nu" er de mest brugte - pa
samme made som internettets mange blogs gor det.
Den s o r t e D s d
USA 1929
K0benhavn
Fattigdom Oen soite O e d
K 0 b e n h 3 v n
EmigratiDn USA
Kabenhavn
1929
o
o
F d t t t g d o m D e n sone
Emigntion USA
Ood
Arkibas
5.0 + A r k i b a s . d k
"'^
Dokumentversion
1.05 (2011-08-31
/ SBA)
Skaermbillede efter valgt kategori
fiJ ARKIBAS
OM ABKIBAS
4^.
STADSARKIVER
KONIAKT
n I T en bruger har valgt en given kategori, fyldes
skeermen med resultater fra denne kategori. De ovrige
kategorier p r s s e n t e r e s som faneblade, og derved
beholdes muligtieden for nemt at eendre retning i
S 0 g n i n g e n , eller at lade sig inspirere til andre Informatlonstyper.
HJ-tLP
FRfTEKST S0GNING
Foto
FBm
Vis som
©
U Tekst
Lisie
X
X A-ie
Galten
P R * C I S £ R D I N S0GNIMG
S a g oirirSde
•
©
• j ^^-S"
PR0V A R K I B A S VIRIUEU.E
KORlSflGNINli
•-*«««*»»«•
Arstal
'-
Emne
'
^ks. 2. ventemkiK:
OFTE S 0 G T E
EMNER
L O K A L A R K I V
DBd K0benhdvn Em
USA 1929
Fattigdom D e n softe D a d
K0benhavn
EmiLiialiiin USA
Kabenhavn
f-
Forrige
I 2 3 4 S 6
Nsstfl
1929 D e n
Emigiation USA
1929 Fattigdom Den sorte Ooti
m
Side 18 af 20
Arkibas 5,0 + Arkibas,dk
D o k u m e n t v e r s i o n 1.05 ( 2 0 1 1 - 0 8 - 3 1 / S B A )
E k s e m p e l p3 administrationsgraenseflade
fiJ ARKIBAS
OM ARKIBAS
cz
N Y f^etSTREftlNG
ARKIVALIER
AililvtC'ruJ •>•
BItLEOER
Fotos Ibum
Heie B^leoserter
• C^joeire Biileas&rier
• Svnge biiteoef
SEKVENSER
Lyo
• Levenoe briiMer
0vrige sekuenser
AVISER
£:'kel!e artikier
•Si-Tilinger af artiHer
-•aiooe-registraioger
V I S R E O S T E R J N C / JDt^RNAL
©
UAFSLUTTEDE
Artkier
TiOWrifter
0 V R t 6 E SAMLINGER
EmneMmiingef
% Kort
Tegninger
Ptakaier
Afiaet
S i d e 1 9 af 2 0
De beskrevne onsker omkring genveje via fritekstsogning, kopiering osv. handteres I den viste vaerkt 0 j s l l n j e , som naturligvis ikke er vist i sin endelige
form.
RESISTftERINCER
C r d i i t aniet oignrssrm leiius u'l m ije5tt'u:mT5 i ^ i e o ,
12.1011
MottH « r k « , teiius eu corrseqt/ai vacn/is. i>ijrus lecius r u o w i
M 0 3 11
Susperio
170711
U ! gravtoa Oui at aiam aiiquem ut mettis uma w]lut[Mt.
12 12 !1
Pfoiri lincioum fac.iisis nis. ugei gfBv'iO* « o tincwjuni iron
13.I011
Mofbi vatiijs, t e i u s eu c o n w q u a i vafiiR. purus » n u s nitirwn
M 3 9 C r a c .
ADMINISTRATION
N Y (JEGtSTEftiNG
REGtiTEVilHG
<^ # M
12 :2.11
poien!i. Nunc felis rai. placerat non l i n c i a u m set
s t ^ T S I Oig^-s^ir^ telius U :
4<!%i'h\j urn <Apierr
^
4.
%
12,12.11
12,101!
14,0911
1
P
^
121211
12.10.11
14.0911
i
17,07.n
Nynea
Nynea
Nyned
N/nea
NyneO
Nyr>M
Nyfiea
oer
oef
oer
oer
der
ocr
oer
omrwncier
t»nt»n<llec
omhanaieE
orrtrianaier
omrMnotef
omnanotet
omWrdter
ArVibss
Arfctoas
Afkit>as
A/*ib»J5
Aittoas
Aftibas
ArfcibdS
5
5
5
5
S
5
S
SE ALLE HYHEDER
UAFSLUTTEDE
12'211
12.10.1!
14 0 9 11
1707.11
U-'ill
•i B 0 6 E R M.V
:V Baqef
-. S m S l r j *
KOPtER
For brugeren af den bagvedliggende administrationsog inddateringsgreenseflade, skabes der overblik ved
at man fra "startskcermbilledet" kan se tiviike uafsluttede registrerlnger/journaler der aktuelt er. Herudover er der tiurtig adgang tit nyheder og nye reglstreringer.
12.10.11
14 09.11
JOURNALER
(!rai i\t aignissirr Tellvis Ut in vsiiffiiu'itm sapien.
Mortii i-arius, teiius e j coniequai w r i u s . purus i&cius ivtrum
Suipeno s w pQtenti. Nuni; feiis rrsi. piacerai r o n tir>;iajf"t ; i i
Ut grsvioe o j i at oiam eliquam ut inattra uTfia vokjipat
PiO'n •iinaoum faciiisi; niS' egei grav-oa s o :inctoum r o n .
Morbi varius, teiius eu cGnsequst vaiius. pun/s iectus [mrum
Cras S(E a r m aigni&»m teiius. U l in v e ^ b u h n n « p i e n .
ALARKIVS
HiSTORJK
SfTSiNFORMATION
o
:^ F t e o a ; aen '1 \1 lOV gennemfafss w- yjiOdte
3f A R K I B A 5 5 . I tiasrummet 0 0 . 0 ' - 0 5 . 0 0
aef
ikke vaere aogang tit iournaler o g Registfeinger.
Arkibas 5,0 + Arkibas.dk
Dokumentversion l.OS (2011-08-31 / SBA)
E k s e m p e l p3 s t a m k o r t
FiJ ARKIBAS
OM ARKfBAS
O
NY REGISTRERING
ARKIVALIEft
O
Opoe«e B""«Bener
SEKVENSER
Lyo
Leveoae buiwer
Ovrlge sekv&ns&r
AVISER
Enkelie artikier
Sarnlingei af arbkler
Psf looe eg Kt retinger
j
VIS REGISTERING / JCXIRNAL
| K 0 P | £ R R E G I S T E R I N G | HI
4^
O i
STAMKORT
ij
$
"Affevskaber
Aifciv Betegnelse
* D e o / Neoiagr
;v * Faot / 5iitiet
I
Kaiajori
" 5te<i
i
Kleusm
J;
Bemaerkiiing
i
Smitiyk
Artkler
"(Kknfter
a V R I C C SAMLINGER
Emnesam linger
Kort
Tegninger
VIS
Plakaier
Anaet
INDHOLD
HENV1SN1NGER
RELATIONEfl
FAQ
^
izun
Lorem luvjm Odot -nx arrwc
12.1011
Peiientesawj h»bitam morOi ir.w
M 09
* Reg nr
I .
^_
HJ.€LP
HtSTORlK
SOGER M V
S i d e 2 0 af 2 0
EPl
' Arkivalier » A i k i v f o n d > Instilutionsarkiv
Arkivlond -r
Bi-i^ER
Enkene biiicocr
Foi«Pt>um
NV
ADMINISTRATION
I
n
Ut y e w w ou> at oiam
12.'211
Majfis a bibeiviuirn tortor
12.'2n
Lorom ipsijm ooior w amet
ti.-oii
PelieniesQW nabitant moitii trtsti
14.0911
SuspefTO'Sse vcujtpat maurrt
17,0711
U l giaviOa oui at oiam
12.1211
Mauris a bibefvjuni lOftor
12,1211
Lorem ipsum w o r sit amet
12.1011
Peilentesgue habitant moibi trist
140911
Suspeno.sse voiulMt mawis
17.0711
Ut graviOd oui at Oiam
12.1211
Maufrs a bibenawn tortor
12.1211
Lorerri ijMom oolot sit dmet
12-1011
Pe'ieniesQL'e nabitar^t morti tristiq
M09.11
Suspenoisse volutpat mauris
170711
Ut gravKia dui at d e m
12.1211
Maun 5 a bibanown tortor
12.1211
Lorem tpsum oaor sit amei
12.1011
Pellentesque habitant m
M.09r
LUK
o
SuspenO'Sse voiinpat matms
170711
Figuren til venstre viser et eksempel pa hvordan udformningen af et af de mange indtastningsskaermbilleder kunne vsere.
Det er, som tidligere neevnt, vigtigt at valideringsfejl
kommunikeres klart og konsistent pa tvaers af de mange skaermbilleder. Blandt andet skal man have anvisninger pa livordan eksempelvis et dato skal anfores,
safremt der opstar en valideringsfejl. Ligeledes er det
vigtigt at alle knapper udstyres med en "tooltip", saledes at man kan holde musen henover knappen og se
preecis hvilken funktion den har.
Den viste historik anskueliggor hviike asndringer der
har vasret til et givet stamkort, hvornar og af hvem.
Estimat for Arkibas 5 og Arkibas.dk
Sammendrag
S i d e li
ditmer
a/s
Trindsevej 9
D K - 8 0 0 0 Arhus C
Telefon : + 4 5 87 34 44 54
F a x : + 4 5 8 7 3 4 DO 7 5
CVR :
26 09 72 74
e-mail :
[email protected]
www.diCmer.dk.
• ••ditmer
Estimat for Arkibas 5.0 og Arkibas.dk for Arkibas
Version 1.00 (2010-01-01)
E s t i m a l i kr.
med 9 5 %
sandsynlighed
Alle priser er e k s k l . m o m s
Element
Vaegtet
ans.
Arkibas 5 (tii-/fravalg)
Udvikling
Lokalt eller centralt qem af sidste indtast, ved inputfelter
Nyhedsvisninq
Genvejskommandoer
lokal opsastninq af reqistrerinqstype
Admin - lokal administration, opssetning - min side
Fejlfiandterinq, loqninq m.m
Min
Max
1.847.265 1.398.753 2.295.777
1.525.554 1.149.312 1.901.796
14.892
12.264
17.520
21.900
17.520
26.280
21.900
17.520
26.280
16.425
13.797
19.053
14.454
11.388
17.520
13.359
11.169
15.549
Generelt layout (min oplssning 1024x768)
Fejihandtering, loqninq m.m
Sorlertnq oq visninq
Kommentarer
21.900
13,359
27.375
14.016
17,520
11-169
22.995
11.826
26.280
15.549
31.755
16.206
Moder
Etablering at dritlmilj© og testmiljo
85.191
22.995
69.861
16.425
100.521
29.565
Samlet belob 1 kr.
1.847.265 1.398.753 2.295.777
Samlet antal timer (inkl. evt. transport)
1.687
Estimerede belob er baseret pa en gns. timepris pa
1.095.00 DKK
D e n g e n n e m s n i i l i g e limepns k a n csndre s i g , hvis der sendres i fotdelingen m e l l e m timet
til n o r m a l l i m e s a l s o g t i m e r lil l i m e s a l s l o r I r a n s p o r l l i d , D e n g e n n e m s n i i l i g e l i m e p r i s e r
beregnel m e d n e d e n s l a e n d e veegle.
S u m af a n i a l l i m e r e k s k i , i r a n s p o r l l i d ( v ^ e g l e t g n s , ) @ D K K
S u m al anlal limers Iransporllid (vseglel gns,) @ D K K
1,095,00
547,50
1.687
0
1.277
2.097
Estimat for Arkibas 5 og Arkibas.dk
Detaljevisning
S i d e il
ditmer
a/s
Trindsovej 9
DK-8000 Arhus C
T e l e f o n :+45
87 34 44 54
F a x -+45
87 34 00 75
CVR ;
26 09 72 74
e-mail ;
[email protected],dk
www.ditmer,dk-
• •••ditmer
Estimat for Arkibas 5.0 og Arkibas.dk for Arkibas
Version 1.00 (2010-01-01)
:
Estimal i limer
- ^ l ^
Estimat m e d 9 5 %
sandsimlighed
ARttvRet
Bedste
fald
Sandsynl^
A imm)
Arkibas 5 M r a v a l g )
Udvlklinq
L o g n i n g af a l l e r e g i s t r e r i n g e r
1211
1009
Vaerste
faki
Vaagtet
ans.
C (mail
1663 :
1363
2235
1868
1687,0:
1393.2
Spredning
Min
Max
0vr!ge
omk.
S=!C-A>5
D=M-ES
E=M*SS
jkr.
204.8
171.8
1277,4
1049,6
1736,8
kr.O
kr.O
8
10
15
10,6
1,4
7,8
13,4
kr. 0
20
30
40
30,0
4,0
22,0
38.0
kr.O
B r j g e r s l y r i n g o g login
8
10
12
10,0
0,8
8.4
11,6
kr. 0
L o k a l t e l l e r c e n t r a l t g e m af s i d s t e i n d t a s t , v e d i n p u t f e l t e r
10
14
16
13,6
1.2
11,2
16,0
kr. 0
L y n s 0 g n i n q af r e q i s t e r i n g e r o q i o u r n a l e r
7
9
12
9,2
1,0
7.2
11,2
kr. 0
Ftitekstsaqninq af reqisteringer oq iournaler
7
8
10
8,2
0,6
7,0
9.4
kr. 0
Min side m e d uafsluttede oq ikke q o d k e n d t e registreringer
15
20
25
20,0
2,0
16,0
24,0
kr.O
250
300
400
310,0
30,0
250,0
370,0
kr-0
Nyliedsvisning
15
20
25
20.0
2,0
16,0
24,0
kr. 0
V i s n i n g af d r i f t s i n f o r m a t i o n
5
7
10
7,2
1,0
5,2
9,2
kr. 0
Oversigt over erindringer for det enkelte l o k ^ a r k i v , koblet
10
12
17
12.6
1.4
9,8
15,4
kr. 0
Detalierede hieelpequides, uklart befiov
20
25
30
25,0
2.0
21,0
29.0
kr.O
Genveiskommandoer
15
20
25
20,0
2,0
24,0
kr. 0
K o p i e r oq flyt r e q i s t r e r i n q
10
14
17
13,8
1.4
16,0
11,0
16,6
kr. 0
Udskrifter - preedef inerede
25
35
45
35,0
4,0
27,0
43,0
krO
Rapporter - prsedefinerede (5 stk)
25
35
45
35.0
4,0
27,0
43,0
kr. 0
R a p p o r t e r - u d t r c e k til e x c e l - d y n a m i s k - a l l d a t a
Sproqversionering
Indtaslninqswizard for hver reqistrerinqstype ( 2 8 forskellige),
10
14
18
14,0
1.6
10.8
17,2
kr. 0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
kr. 0
l o k a l o p s e e t n i n g af r e g i s t r e r i n g s t y p e
12
15
18
15,0
1.2
12.6
17,4
kr. 0
F r e m s s g n i n q a f iediqt r e q i s t e r i n q s n u m m e r
3
5
7
5,0
0,8
3.4
6,6
kr.O
Minikort u d e f r a p p s
12
15
18
15.0
1,2
12,6
17,4
kr. 0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0.0
kr.O
Ad m in - Lokalt placering vedligehold
10
15
20
15.0
2,0
kr. 0
10
15
20
15.0
2,0
11,0
11,0
19.0
Admjn - Kategori vedligehold
19,0
kr. 0
Admin - Sted vedligehold
10
15
20
15,0
2,0
11.0
19,0
kr.O
A d m i n - lokal administration, opsselninq - m i n s i d e
10
13
17
13,2
1.4
10.4
16,0
kr. 0
A d m i n - lokal administration - brugeradministration
10
15
19
14,8
1.8
11,2
18,4
kr.O
A d m i n - lokal administration - udskrifter, s k a b e l o n e r
70
90
180
104.0
22,0
60,0
148,0
kr. 0
A d m i n - lokal administration - registre
45
60
80
61,0
7,0
47,0
75,0
kr.O
A d m i n - qlobale reqistre
10
13
18
13.4
1,6
10,2
16,6
kr.O
O p S E B t n i n g af p r o q r a m
20
35
45
34,0
5,0
24,0
44,0
kr.O
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
kr. 0
G e n e r e l t layout ( m i n o p l a s n i n q 1 0 2 4 x 7 6 8 )
30
45
60
45.0
6,0
33,0
57,0
kr. 0
Feilh^ndtering, logning m.m
10
12
15
12.2
1,0
10,2
14,2
kr.O
ProiektopsEetninq
4
6
8
6,0
0,8
4,4
7,6
kr.O
0
0
0
0
0.0
0,0
0,0
0,0
kr. 0
Geotaqinq f r a udveeqelse p S kort
7
10
14
10,2
1,4
7,4
13,0
kr.O
F 1 hicelp ( k o n t e k s t s e n s i t i v ) , s v s e r t a t v i d e o m f a n g
12
15
20
15,4
1.6
12.2
18,6
kr. 0
0
0
0
0
0.0
0,0
0,0
0,0
kr.O
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
krO
60
80
100
80,0
8,0
64,0
96,0
kr. 0
0
0
0
0
0,0
0,0
0.0
0,0
kr.O
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
kr. 0
Arkibas.dk
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
sproqversionennq
7
9
11
9,0
0,8
7,4
10,6
kr. 0
soqemaskineoptimerinq
10
13
16
13,0
1,2
10,6
15,4
kr.O
G e n e r e l t layout ( m i n o p i o s n i n q 1 0 2 4 x 7 6 8 )
15
20
25
20.0
2,0
16,0
24,0
kr. 0
Feilh^ndterinq, logning m . m
10
12
15
12,2
1,0
10,2
14,2
kr.O
Login handtering. btuqer oprettelse
10
12
14
12.0
0,8
10,4
13,6
kr. 0
ssqning samt soqeformular
15
20
25
20,0
2,0
16,0
24,0
kr.O
SBqninq pk k o r t
20
25
30
25,0
2,0
21,0
29,0
kr-0
Sorterinq oq visninq
20
25
30
25,0
2,0
21,0
29,0
kr-0
Detalievsininq
10
15
20
15,0
2.0
11.0
19.0
kr.O
Konverlerinq af video
40
80
150
86,0
22,0
42.0
130.0
kr.O
Udskrivninq
5
15
20
14,0
3,0
8,0
20,0
kr. 0
Bestil billeder
7
12
14
11,4
1,4
8,6
14,2
kt. 0
Kommentarer
10
13
15
12,8
1,0
10.8
14,8
kr. 0
Mit a r k i v
10
15
17
14,4
1,4
11,6
17.2
kr.O
Datamisbrug - ikke eslimeret
0
0
0
0,0
0,0
0.0
0,0
kr. 0
Fonetisk ordsaqninq, betinqel af at finde e n e k s i s t e r e n d e
15
20
25
20.0
2,0
16,0
24.0
krO
0
0
0
0
0,0
0,0
0.0
0,0
kr. 0
40
50
60
50,0
4,0
42,0
58,0
kr.O
0
Data konverlerinq fra arkibas 4til arkibas 5
Projekt ledelse
sideiaf2
kr. 0
«••#ditm8r
Estimat for Arkibas 5.0 og Arkibas.dk for Arkibas
Version 1.00 (2010-01-01}
E s t i m a t t timer
-jjiffl
Estimat m e d 9 5 %
sandsynlighed
AktlvKet
' Bedste
fald
A
imm)
Sandsynlif
Vasrete
raki
B (njiOOei]
Cfmax)
Vsegtet
ans.
Sprednif^
Min
Max
omk.
rhc. •
L o b e n d e proiel<tledelse
40
50
60
50,0
4.0
42,0
58,0
kr.O
Dokumentation
35
55
70
54,0
7.0
40,0
68,0
kr. 0
Systembesltriveise
15
25
30
24.0
3,0
18.0
30,0
kr-0
Installationsveiledninq inkl. driftshSndboq
20
30
40
30,0
4,0
22,0
38.0
kr.O
M0der
57
80
92
77.8
7,0
63,8
91,8
kr.O
kr.O
O v e r d r a q e l s e s m e d e / t e s t inkl. forb.
7
10
12
9,8
1,0
7.8
11.8
M a d e r ( m a d e r i ^rhus)
50
70
80
68,0
6,0
56,0
80,0
kr.O
Test
45
80
95
76,0
10,0
56,0
96,0
kr.O
kr. 0
Definition af o v e r d r a g e l s e s t e s t
30
45
50
43,0
4,0
35,0
51,0
Test
15
35
45
33.0
6,0
21.0
45,0
kr.O
Installation
15
20
30
21.0
3,0
15,0
27,0
kr.O
Etablerinq af driftmilia o q testmilie
15
20
30
21.0
3,0
15,0
27.0
kr.O
Fejlrettelser
10
15
20
15,0
2.0
11,0
19,0
kr.O
Feilrettelser efter test
10
15
20
15,0
2,0
11,0
19,0
kr.O
S i d e 2 af 2
• ••#ditmer
A r k i b a s 5.0
Arkibas,dk
Svar pd sporgsmSl fra Arkibas Aps.
Dokumentversion 1.00 ( 2 0 1 1 - 1 0 - 2 7 / KNJ)
Trindsovej 9
D K - 8 0 0 0 Arlius C
T e l e f o n i + 4 5 87 34 44
54
F a x L+45 87 34 0 0 75
CVR :
2 6 0 9 72 74
e-mail :
[email protected]
www. d itmer.dk
ditmer
Arkibas 5.0 + A r k i b a s . d k Svar pa s p o r g s m a l fra Arkibas Aps
Do
1. Der 0nskes en opstUling baseret pS de rene, Arlige
driftsomkostninger,
dvs. uden videreudvikling.
En evt aftale om videreudvikling
vil der forst
blive taget stilling til ved projektets
afslutning.
Driftsomkostningerne
skal omfatte de rene driftsudgifter,
dvs. backup, opdatering
af serversoftware
osv.
Svar:
Vi ser ingen problemer i fjerne de 50 udviklingstimer fra opstillingen af de arlige driftsomkostninger, sa opstillingen ser saledes ud:
Aktivitet
Timer!
Prisj
Beredskab
25
27.375 kr.
Driftsst0tte, vedligehold
og support
50
54.750 kr.
100
8 2 . 1 2 5 l<r.
Samlet Srlige drlftsoml^ostninger
De 50 udviklingstimer er blot sat pa som et minimum anbefalet afsaet af timer
til udvikling der matte vise sig n0dvendig (f.eks. ved nye browserversioner).
Endvidere kan I ogsa vaelge blot at afregne de 50 timer der er afsat til "Driftsstotte, vedligehold og support" efter medgaet tid, ligesom videreudvikling.
2. Der 0nskes en opstUling
anskaffeise
som lejet samt en
cloud-l0sning.
af HW henholdsvis
som ejet
og
Svar:
Som naevnt i tilbuddet leverer Ditmer A/S ikke hardware.
Vi antager at Arkibas5 indeholder personfolsomme opiysninger, hvorfor vi ikke
mener en egentlig Cloud-baseret losning (som f.eks. Microsoft Azure, eller
Amazon) er mulig jvf. datatilsynets aktuelle krav til databehandling.
Vi antager at Arkibas Aps ikke agter selv at sta for serverdriften, da I tormentlig i dette tilfaelde ville have haft praeferencer for hardware-maerke.
Vi kan opiyse de priser vi selv betaler for hosting af servere hos vores
hostingleverandor, svarende til de servere vi har anvist i tilbuddet:
Ydelse
Server 1 - SQL server
Server 2 - Web server
Tilsvarende server kan benyttes til medie-
Side 2 af 5
Setup f e e
Prls/md.
8.000 kr.
3.100 kr.
2.000 kr.
1.300 kr.
ditmer
Arkibas 5.0 + A r k i b a s . d k Svar pa s p o r g s m a l fra Arkibas Aps
Do
konvertering
Leje af MS SPLA SQL Web-edition I x processor Licens
400 kr
Backup afregnes til 5 kr gb/md
3. Der 0nskes
konfigureret)
en specificering
af test-/udviklingsmtlj0
samt omkostninger
til dette.
(hvordan
dette
er
Svar:
Test-/udviklingsmilj0 etableres internt hos Ditmer. Vi abner efter behov for
adgang til testmiljoet for Arkibas Aps. Dette er normal praksis hos os, og vi
tager ikke saerskilt betaling herfor.
4. Der 0nskes en Mar beskrivelse
af brugs- og ejendomsret
til
systemet.
Safremt Arkibas ApS ikke har fuld ejendomsret
til projektet,
0nskes en
vurdering
af, hvad det vil betyde for projektets
samlede pris, safremt
Arkibas ApS 0nsker fuld ejendomsret.
Endvidere
0nskes en vurdering
af,
hvad det vil betyde, safremt Arkibas ApS efter projektets
afslutning
0nsker at f3 systemet
videreudviklet
hos en anden leverand0r,
safremt
Arkibas ApS ikke har fuld.
ejendomsret.
Svar:
Arkibas Aps opnar fuld brugsret til den producerede software, herunder ret til
at fremstiile eksemplarer af den producerede software som led i Kundens drift
og brug af softwaren.
Arkibas Aps opnar ogsa ret til at overdrage eller sselge brugsretten til tredjepart.
Arkibas Aps har endvidere ret til videreudvikling af den producerede software,
ogsa ved brug af tredjepart som udviklingsleverandar. Arkibas Aps kan til en
hver tid kreeve udlevering af den til projektet relaterede kildekode.
For klargoring til udlevering, gennemgang af dokumentation forud for udlevering mv. betales medgaet tid, eller fast belob efter aftale.
Ditmer bevarer samtidig fuld ophavsret til den udviklede kode og kan frit anvende og sprede denne uden begrsensninger.
Side 3 af 5
ditmer
Arkibas 5.0 + A r k i b a s . d k Svar pa s p o r g s m a l fra Arkibas Aps
5. Er prisspredningen
tilbud?
i tilbuddet
til os st0rre end prisspredningen
Do
i andre
Svar:
Prisen i tilbuddet (Samlet udvikling kr. 1.847.265,-) fremgar side 3, og der er
derfor ikke tale om en prisspredning.
Vi har vedlagt estimaterne, der har givet aniedning til denne prisfastsaettelse
og i estimatet fremgar min og max estimater. Dette afspejier blot vores metode til estimering (successiv kalkulation) og har saledes ikke direkte betydning
for prisen i tilbuddet.
6. Vi 0nsker en uddybning
af prisforskellen
- springet
fra min. til max. er
for stort ift., at vi skal ud at S0ge om pengene til
projektet.
Svar:
Her g i l d e r samme svar som til sporgsmal 5.
7. Hvordan stiller man sig til anden hosting-partner
Arkibas ApS vaslger at bibeholde
den nuvaerende
end Athena, dvs.
hosting-partner?
hvis
Svar:
Vi er helt abne for andre hostingpartnere, og har ikke nogen okonomisk interesse i at Athena bliver valgt. Vi har udelukkende peget pa Athena fordi vi
igennem arene har haft gode erfaringer med at benytte dem til hosting af losninger. Hvis 1 pa samme made har gode erfaringer med jeres nuvaerende
hostingpartner, vil vi anbefale at 1 korer videre med denne leverandor.
8. Hvad vil udgifterne
ge?
til 3. parts
komponenter
(video,
lyd m.m.)
andra-
Svar:
Vi paregner at benytte komponenten: http://www.sothinkmedia.com/flashvideo-encoder-command-line/ til konvertering af video og lyd. Prisen herfor er
pt. 400$ = ca. kr. 2.200,- for en serverlicens.
Side 4 af 5
ditmer
Do
Arkibas 5.0 + A r k i b a s . d k Svar pa s p o r g s m a l fra Arkibas Aps
9. Det afleverede
tilbud
koste, og hvad omfatter
omfatter
det?
il<t<e sprogversionering.
Hvad vil
dette
Svar:
Prisen for sprogversionering er 100 timer a kr 1.095,- = kr.109.500,Foruds^tningen er at sprogversioneringen indbygges fra starten af projektet.
Konkret betyder det, at alle tekster i losningen Isegges i en sprogfil (Ressourcefil). Denne sprogfil kan abnes med forskellige (gratis) vaerktojer og kan tilfojes flere sprog. I har dermed mulighed for selv at sta for oversaettelsen til nyt
sprog.
Side 5 af 5
ditmer