Arbejde med it-kontrakter i Atea (Peter Kaas)

Telemedicinsk tilbud til KOL patienter
Hospitalsenheden Horsens
Ved
Anne Friis Jørgensen
Tele- KOL Case-manager
Hospitalsenheden Horsens lungeteam –
Tina’s dreamteam! ;o)
KOLTEAMET
Regionshospitalet
Horsens
Ernæringssygeplejerske
Dorte Wittendorff
Overlæge
Tina Brandt Sørensen
Fysioterapeut
Stefan Clausen
ersgard
Ergoterapeut
Marlene Juul Hansen
SSA
Lisbeth Højer
Lungesygeplejejerske
Anne Dorte Skallebæk
Udviklingssygeplejerske
Karen Bagger Ersgard
mette
Case manager
telemedicin
Anne Friis Jørgensen
Sygeplejerske
Mette Kristensen
Fysioterapeut
Tina Harpøth
Ilt og lungesygeplejerske
Karen Marie Brøste Wells
Baggrund - historisk view
Tiltag for KOL patienter på Hospitalsenheden Horsens
• Ansættelse af iltsygeplejerske i 2002
• ”Det hensigtsmæssige patientforløb for patienter indlagt med akut
forværring af KOL” uarbejdet og implementeret 2004
• Oprettelse af sygeplejeambulatorium 2004
• ”Projekt Udarbejdelse og implementering af en samlet rehabiliteringspakke
for KOL patienter” 2005-2007 finansieret af Indenrigs og
sundhedsministeriet
• Ansættelse af lungemedicinsk overlæge 2005
• Ansættelse af en lungesygeplejerske yderligere
• Deltagelse i Programledelsen for KOL 2006
• Deltagelse i projekt ”Tidlig opsporing og intervention ved borgere med let
og moderat KOL”
• Test afdeling for KOL NIP
• Ph-d studie omkring KOL rehabilitering
• Ansættelse af kol-case manager 2008
• Forløbsprogram for KOL i Region Midt
• Oprettelse af telemedicinsk tilbud til KOL patienter nov. 2010
Hospitalsenheden Horsens
Medicinsk afdeling
Telemedicinsk projekt
Hospitalsenheden Horsens
Medicinsk afdeling
Telemedicinsk projekt
BAGGRUND FOR PROJEKTET
• Behandling af KOL patienter bygger på
”Forløbsprogram KOL”
• Understøtte følg-hjem funktionen
• At øge mestringsevnen hos patienter med KOL
• At afprøve en teknologisk løsning
Hospitalsenheden Horsens
Medicinsk afdeling
Telemedicinsk projekt
Inklusionskriterier
• Patienten har KOL med en lungekapacitet FEV1 ≤ 50 %
• Patienten er medicinsk færdigbehandlet, men føler sig
utryg ved udskrivelsen
• Patienten har behov for et hurtigt opfølgende tilbud for at
forebygge genindlæggelse
• Patienten har ikke konkurrerende lidelser, der hindrer
brugen af det telemedicinske udstyr f.eks. demens.
Hospitalsenheden
Horsens
Telemedicinsk projekt
Patientens forløb
• Patienten udvælges til projektet jvf. inklusionskriterier
• Patienten informeres om tilbuddet og kan sige ja/nej
• Patienten udskrives og får dagen efter udskrivelsen
installeret den telemedicinske løsning af sygeplejerske
og undervises i brugen af løsningen.
• It løsningen består af en terminal med kamera og
måleudstyr til måling af iltsaturation, puls og
lungefunktion.
• Patienten overgår til telekonsultationer med
sygeplejerske
• Patienten beholder udstyret 2-4 uger
• Patienten afleverer it udstyr og går i ordinær
efterbehandling
Hospitalsenheden
Horsens
Telemedicinsk projekt
Den telemedicinske løsning
Hospitalsenheden Horsens
Medicinsk afdeling
Telemedicinsk projekt
Den telemedicinske løsning
Hospitalsenheden Horsens
Medicinsk afdeling
Telemedicinsk projekt
Den telemedicinske løsning
Hospitalsenheden Horsens
Medicinsk afdeling
Telemedicinsk projekt
Den telemedicinske løsning
Hospitalsenheden Horsens
Medicinsk afdeling
Telemedicinsk projekt
SYGEPLEJERSKENS FUNKTION
• Sikre koordineret, intensiveret og personlig tilpasset støtte til KOL
patienter og øge kvaliteten af patientforløbet; fange hvis der er
uklarheder i forhold til indlæggelsen.
• Opfølgning på inhalationsmedicin, PEP-fløjte, ernæring, rygning
etc.
• Understøtte patientens mulighed for selv at mestre livet med en
kronisk sygdom;
– lære dem at stole på egne erfaringer og det de kan mærke på
kroppen.
– lærer dem om symptomerne på en eksacerbation og hvad de selv
kan gøre (nogle af KOLpatienter har en selvbehandlingsplan)
• Vurderer både kvantitative og kvalitative monitoreringer under det
telemedicinske forløb
– Konkret målinger af lungefunktion, iltsaturation og puls
– Kliniske observationer; kulør, vejrtrækning, angst etc.
– Anvender CAT score og MRC skala ved opstart og afslutning af
forløbet
• Dokumentere observationer i EPJ.
Hospitalsenheden
Horsens
Telemedicinsk projekt
RESULTATER FRA PROJEKTET
•
•
•
•
•
•
•
27 patienter har modtaget den telemedicinske
løsning siden 1.12.2010 (opgjort 1.9.2011)
20 kvinder
7 mænd
Gennemsnitsalder på 70 år; yngste 54 år, ældste 82
år
Gennemsnitlig haft terminalen i 17 dage
Gennemsnitlig haft 9 telekonsultationer
Efterfølgende
– 16 overgået til lungeambulatorium
– 9 overgået til praktiserende læge
– 2 overgået til KOL-Case Manager
Hospitalsenheden
Horsens
Telemedicinsk projekt
EVALUERING AF PROJEKTET
Kvantitativ:
• Fald i patienternes CAT-score
• Udskydelse af ambulatoriekontroller
Kvalitativt:
• Større tryghed, bedre livskvalitet
• Højere evne til egen mestring
• Større forståelse af sygdommen
• Stor tilfredshed med den teknologiske løsning
• Ønske om at beholde den telemedicinske løsning ud over
den aftalte tid
Hospitalsenheden
Horsens
Telemedicinsk projekt
VIDERUDV AF PROJEKTET; TELEKOL II
• KOL II- projektet forløber i perioden 1.august til
28.februar 2012
• Asynkron teknologisk løsning afprøves sammen
med den nuværende teknologisk løsning
• Tilbyde patienterne en telemedicinsk løsning fra
ambulatoriet mhp at undgå indlæggelse
• Inklusionskriteriet udvidet til patienter med
moderat KOL mhp opnå bedre egenmestring af
sygdommen og forhåbentligt på sigt forebygge
indlæggelser.
Hospitalsenheden
Horsens
Telemedicinsk projekt
Asynkron teknologisk løsning
Tak for opmærksomheden
Se mere på vores hjemmeside
Se retningslinjer på e-dok
Se tv indslag her eller her
Hospitalsenheden Horsens
Medicinsk afdeling
Telemedicinsk projekt