Bestyrelsesmøde den 01.december 2014

Bestyrelsesmøde
Dagtilbudsdistrikt Elverdam
Tølløse, Stestrup, St. Merløse, Ugerløse
D. 30.4.2014, kl. 18.30-21.00
Mødested: Dagplejen, Hjortholmvej 9, 4340 Tølløse
Forældre:
Sigrid Høgh-Lefholm-Spiren
Christian Lysdahl-Solgården +
suppleant Ane Hylleberg
Poul Lykke Behrendt-Troldehytten
Marlene Wiuf Elnegaard-Jørgensen-Kernehuset
Morten Bjerring Nielsen -Firkløveren
Stine Olsen-Dagplejen
Christina Ankersen-Huset
Camilla Duelund- Elletoften
Bettina Pinion-Stestrup Børnegård
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Evaluering af foredrag
m/ Ann E. Knudsen
3. Evaluering og status
på effekt af projekt
Børn i bevægelse.
(DGI)
Ansv.
Til stede
Delvis fraværende
under pk. 4
Til stede
Til stede
Til stede
Til stede
Fraværende
Afbud
Til stede
Til stede fra pk. 3
Medarbejdere:
Wivi Jespersen
Helle Pedersen
Tina Mikkelsen
Monica Embring Andersen
Bh. medarb.
Lederrep:
Brigitta Willems
Distriktsleder:
Kaja Bonde Pedersen
Afbud
Til stede
Til stede
Til stede
Til stede
Til stede
Noter/referat
Godkendt.
Velkommen til Morten Bjerring-Nielsen ny forældrerep. fra Firkløveren, og Ane Hylleberg som suppleant fra Solgården.
Udelukkende positive tilbagemeldinger.
Dem som ikke deltog, gik glip af et godt, inspirerende og vedkommende foredrag. Ann E. Knudsen formår at koble og omsætte
tør teori til levende og genkendelige eksempler fra praksis.
Lignende arrangementer kan anbefales, og måske i en større
sammenhæng, på tværs af børnedistrikterne i Holbæk kommune.
I forbindelse med udarbejdelse af den lovpligtige kvalitetsrapport, er der brug for at bestyrelsen fungerer som forældrenes
stemme, i evalueringen af DGI-projektet.
Generelt opleves en skærpet opmærksomhed på begrebet bevægelse. Både i forhold til planlagte aktiviteter, men også de naturlige bevægelser i hverdagen, når børn øver sig i at sig i at blive
selvhjulpne, f.eks. selv tage tøj på, selv kravle op og sætte sig på
en stol, gå i stedet for at blive båret, o.s.v.
4. Fordeling af midler til
legepladser, og inventar, på baggrund af
indkomne ansøgninger.
Tilbagemeldinger indskrives i skabelonen, og sendes retur til
Børne- og unge sekretariatet.
Bestyrelsen har afsat:
kr. 200.000,00 til legepladser
kr. 50.000,00 til inventar
Udgift til sand afholdes af Center for Ejendomme.
Bestyrelsen har fastsat følgende principper til fordeling af midler
afsat til legepladser for 2014:
Prioriteter:
 Sikkerheden i forhold til standard for godkendte legepladser, herunder faldunderlag
 Sand i sandkassen
 Der skal tilstræbes en ensartet standard af distriktets legepladser
Forældrebestyrelsen, Dagtilbudsdistrikt Elverdam.
Referat kan læses på Holbæk kommunes hjemmeside
Principper:
 Nyanskaffelser skal være DGI-understøttende, eller
sundhedsfremmende.
 Gældende for Kernehuset, Spiren og Firkløveren: anskaffelser skal kunne flyttes til Midgård, omkostningsfrit.
Procedure:
 Sand bestilles snarest, sådan at udgiften kendes før det
resterende beløb fordeles.
 Ansøgning understøttet af tilbud indhentet af anerkendt
leverandør indsendes til kbp, senest d. 20.4.13
 Ansøgninger behandles på bestyrelsesmøde d. 30.4.13
Bestyrelsen har fastsat følgende principper til fordeling af midler
til inventar:
Ved fordelingen af midler til inventar vægtes ét eller flere af
følgende 3 parametre:



At arbejdsmiljøet tilgodeses
At trivslen tilgodeses
Eller er sundhedsfremmende
Principper:
 Anskaffelser som er rengøringsvenlige, f.eks. hjul på
møbler eller vægmontering så rengøring er mulig.
 Anskaffelser som er sygdomsforebyggende
Procedure:
 Ansøgning understøttet af tilbud indhentet af anerkendt
leverandør indsendes til kbp, senest d. 20.4.2014
 Ansøgninger behandles på bestyrelsesmøde d.30.4.2014
://Ansøgninger fra Solgården, Stestrup Børnehus, Elletoften.
……………………………………..
Imødekommelse af ansøgninger til legepladser:
Solgården på stolper, hængekøje og bålsted imødekommes.
Bevilling kr. 4.109,00
Stestrup Børnegård på 2 rutsjebaner, imødekommes.
Bevilling kr. 78.142,50
Stestrup Børnegård på diverse udendørsartikler, imødekommes.
Bevilling kr. 17.637,00
Elletoften på bord-bænkesæt samt fodbolde, imødekommes.
Bevilling kr. 12.992,50
Afslag: ingen
…………………………………………………….
Imødekommelse af ansøgninger på inventar:
Solgården på Ergonette arbejdsstole, imødekommes.
Bevilling kr. 4.003,50
Elletoften på motorikartikler, imødekommes.
Bevilling kr. 22.201,00
Forældrebestyrelsen, Dagtilbudsdistrikt Elverdam.
Referat kan læses på Holbæk kommunes hjemmeside
Afslag:
Elletoften på ansøgning om trådløs netforbindelse, kr. 30.000,00.
Begrundet i at der er planlagt indført forældreintra på dagtilbudsområdet fra 2015. Bestyrelsen ønsker at afvente hvilke centrale
tiltag der iværksættes. Alternativt opfordres Elletoften til at tage
kontakt til IT-afdelingen igen, for måske anden og billigere løsning.
…………………………………………………
Samlet tilbagemelding fra bestyrelsen.
Ansøgninger er velkvalificerede og velbegrundede. Brugen af
ansøgningsskemaet skaber overskuelighed ved behandling af
ansøgninger.
5. Holbæk i Fællesskab
Orientering fra omstillingsgruppens arbejde, samt forberedelse til
mødet i omstillingsgruppen, d. 13.5.2014, for bestyrelser.
Materialet til bestyrelsens forberedelse til møde d. 13.5.2014 er
endnu ikke modtaget!
En opfordring fra bestyrelsen til at medarbejderne i bestyrelsen
også deltager i mødet d. 13.5.14. Medarbejdernes vinkel er nyttig
for arbejdet i omstillingsgruppen.
Tilbagemelding fra mødet d. 8.4.2014, hvor bestyrelsesformænd
var inviteret med: Politikkerne vil børneområdet, og der er politisk forståelse for dagtilbudsområdets vilkår.
6. Evaluering af læreplaner.
7. Evt.
8. Punkter til næste møde.
9. Næste møde:
Fremlæggelse:
19.40-19.50: Dagplejen/Brigitta Willems
19.50-20.00: Solgården/Helle pedersen
20.00-20.10:
Kernehuset/Kaja Nielsen, Vivian Have og Helle Larsen
20.10-20.20: Elletoften/Vicki Gerth
20.20-20.30: Stestrup Børnegård/Louise Wolter
20.30.20.40: Huset/Majbrit Ibsen
20.40.20.50: Firkløveren/Jeanette Andresen
20.50-21.00: Spiren/Rie Degn
Levende, nærværende og grundige præsentationer, som synliggjorde, tydeliggjorde og nuancerede arbejdet med læreplaner og
vigtigheden deraf i forhold til at understøtte børnenes udvikling.
Bestyrelsen godkender hermed arbejdet med læreplanerne.
Christian Lysdahl er valgt ind i Distrikt Elverdams skolebestyrelse.
 Anvendelse af overskud fra forældreforedrag
 Status Midgård
D. 16.6.2014. Konstituering af bestyrelsen
Ref. kbp
Forældrebestyrelsen, Dagtilbudsdistrikt Elverdam.
Referat kan læses på Holbæk kommunes hjemmeside