Oplevelser, omsætning, overskud Udviklingshuset Samuraia

Skolegade 4, Kaas – 9490 Pandrup – Tlf. 7257 8090 – Fax 7257 8099
Mail: [email protected]
Skolebestyrelsesmøde: torsdag d. 29. september kl. 19 på Jetsmark skole
Fraværende:
1.
Godkendelse af
dagsorden
Afbud: Christian, Michael, Lars
Tillægspunkt: 4.a: Høringssvar vedr. principper for prioritering af anlæg på
skoleområdet
2. Elevråd
Elevrådet er ikke valgt endnu.
3. Skole Intra
Kursus i Skole Intra.
Bjarne Søndergaard gav en god orientering/kursusgennemgang af Skole Intra og uddelte
en manual til Intra.
4.a. Høringssvar
Taget til efterretning.
4. Trafik politik
Der har været nedsat en arbejdsgruppe (Janni Vejrgang, Susanne Nielsen, Mette og
Inger Rohde) , som har udarbejdet en trafikpolitik for skolen. Den vedhæftes som
bilag.. Flot arbejde.
Samtidig er der lavet en parkeringsoversigt, så forældre og andre kan se, hvor de bør
parkere. Efter at Inger Rohde gennem en uge har været ude og uddele folder til de
trafikanter, der parkerede uhensigtsmæssig, har det hjulpet en del på problemerne.
5. Kvalitets
Rapporten
Vedhæftes som bilag, - Ifølge tidsplanen for arbejdet skal bestyrelsen kommentere
på flere områder.
Kvalitetsrapporten uddelt og gennemgået af Susanne. Del 1 er spørgsmål som alle skoler
skal indberette til undervisningsministeriet. Del 2 er kommunens egen undersøgelse.
En del drøftelse af det store fravær blandt vores elever. Gør kommunen nok i forbindelse
med sagerne sendt til familieafdelingen?
Skolebestyrelsens bemærkninger tilføjet.
6. Inklusion
Oplæg vedhæftes som bilag til senere drøftelse.
Pandrup og Jetsmark skole er gået sammen om en pædagogisk aften med temaet
inklusion, hvor konsulent Rasmus Alenkær er indbudt til at give et oplæg.
Varslet brandøvelse i morgen. Uvarslet brandøvelse i oktober/november.
7..Meddelelser:
Skoleleder
Viceskoleleder –
herunder regnskab.
Pædagogisk Råd
MED
Børne-/kulturudvalget
Formanden
Grundet næsten uoverstigelige problemer med børnene i bl.a. 1. og 2. Klasse har vi
været nødt til at ansætte ekstra personale i en periode, selv om vi ikke har ressourcer til
det.
Orientering om regnskab. Taget til efterretning.
Vi har afholdt et pædagogisk aften med inklusion på dagsorden.
Der skal udarbejdes en sikkerheds- og kriseberedskabsplan.
8. Evt.
Rundvisning på skolen
Mødet hævet kl. 21.50
Kommende punkter:
Værdier
Sikkerheds- og kriseplan