Ambulant behandling af stofmisbrug

Lyd i
tekniske
installationer
Kompetencebrochure
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
1
Lydmæssige forhold i tekniske installationer
5
2
Lydniveau fra installationer med Geberit systemer
19
3
Geberit systemer
31
1
2
Indledning
Indledning
Geberit er som fremsynet og innovativ virksomhed med
speciale i sanitær teknologi ikke bare interesseret i at klare de
udfordringer som kommer, men opsøger dem også.
Akustik og statik er blot to af de ni områder af teknologi, hvor
Geberit investerer i øjeblikket. Sammen er de med til at sætte
nye tendenser i seneste udvikling og optimering af produkter.
Geberit´s akustiske laboratorium, som er det eneste af sin art
i Europa, bruges til at teste de akustiske og statiske
egenskaber på individuelle komponenter samt hele
installations- og rørsystemer. De højt kvalificerede ingeniører
og specialister bruger deres viden, erfaring og forskning til at
optimere Geberit´s produkter.
Blandt andet kan laboratoriet bruges til at simulere
lydtransmissioni etagebyggeri. Det er også muligt at teste og
forbedre støjegenskaberne ikke kun af de enkelte
komponenter, men også af hele systemer.
En række redskaber og udstyr er blevet udviklet af Geberit til
at foretage de statiske test, der bruges til at teste bla.
bæreevne og deformation i Geberit´s installationssystemer
og andre af Geberit´s produkter.
I denne brochure gengiver vi resultater fra lydtest af
installations- og afløbssystemer. Målerum og målemetoder er
tilpasset danske forhold i samarbejde med DELTA, dette
betyder at måleresultaterne kan sammenlignes direkte med
de krav der er i det danske bygningsreglement.
3
4
1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer
1 Lydmæssige forhold i tekniske
installationer
1.1
Boliger skal indrettes, så beboerne sikres tilfredsstillende lydforhold
6
1.2
1.2.1
Generel information omkring lyd
Hvad er lyd?
7
7
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
Krav til lydniveau fra tekniske installationer
Generelt
Boliger og lignende bygninger benyttet til overnatning
Krav til lydniveau
DS/EN 14366
8
8
8
8
8
1.4
1.4.1
1.4.2
Tænk på lyden allerede når du projekterer
Lydoptimeret indretning af boligen
Støjniveauets afhængighed af rummets størrelse og efterklangstid
10
10
10
1.5
Yderligere informationer
12
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
Reducering af lyd fra afløbsinstallationer
Planlægning af afløbsinstallationen
Reduktion af luftlyd i praksis
Reduktion af bygningslyd i praksis
13
13
13
16
5
1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer
1.1 Boliger skal indrettes, så beboerne sikres
tilfredsstillende lydforhold
Den høje levestandard og den tekniske udvikling medfører
stadig større komfortkrav i vores boliger. Herunder hører
støjen fra de tekniske installationer.
Boligministeriet har derfor i bygningsreglementets
bestemmelser fastlagt kravene herfor, og som hovedregel
gælder det, at der for boligenhedernes beboelsesrum og
køkken gælder følgende maksimale værdi for støjniveauet
frembragt af fælles tekniske installationer (herunder
afløbssystemer): LAeq = 30 dB.
Ved projekteringen af en boligindretning kan der tages højde
for kravene til lydniveauet i beboelsesrum og køkkener ved at:
• Trække de tekniske installationer længst væk fra disse rum
• Sikre, at konstruktionen mellem de to rum dæmper lyden tilstrækkeligt
• Anvende et lyddæmpende afløbssystem med lyddæmpende tilbehør
I de følgende afsnit beskrives de væsentligste forhold
omhandlende lyd fra tekniske installationer og de løsninger,
som Geberit kan tilbyde med afløbssystemerne Geberit
Silent-PP og Geberit Silent-db20 inkl. lyddæmpende tilbehør.
1
1
Billede 1:
1
6
Maksimal lydtrykniveau i afløbssystemer i
lejligheder
Maximum 30 dB
1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer
1.2 Generel information omkring lyd
1.2.1 Hvad er lyd?
Lydtrykniveau
dB(A)
140
Lyd er tryksvingninger i luften. En lydgiver eller støjkilde
sætter luften i bevægelse. Øret opfatter svingningerne og
omdanner disse til den lyd, vi opfatter.
130
120
110
100
I forbindelse med lyd i bygninger findes to vigtige begreber:
• Styrke: Lydstyrke eller lydtrykniveau måles i decibel (dB)
• Frekvens: Måles i Hertz (Hz) og angiver lydens svingninger
pr. sekund
90
80
70
60
Lp [dB]
50
f
40
30
20
r
10
0
Billede 3:
Billede 2:
f
r
Lydtrykniveauet falder over afstand
Frekvens
Afstand
Støjbarometer
Den svageste lyd mennesket kan høre ligger på omkring
1 dB(A). Den kraftigste lyd et menneske med normal hørelse
kan klare ligger lige i nærheden af 140 dB(A). Dette kaldes
smertegrænsen. Hvis lydtrykket overstiger smertegrænsen
eller ligger deromkring kan man risikere at trommehinden
sprænges! Lydniveauet falder over afstand.
Lydtrykniveau
Luftlyd og bygningslyd
Luftlyd er den lyd, der forplanter sig direkte igennem luften.
Bygningslyd (også kendt som strukturlyd) er den lyd, som
udbredes gennem konstruktionerne. Lyden opstår i en
konstruktion, når den påvirkes af slag eller vibrationer.
Bygningslyd kan udbredes gennem rørsystemer eller andre
bygningsdele over store afstande, inden de bliver omdannet
til hørbar luftlyd.
Billede 4:
Påvirkning af en væg med luft- og bygningslyd
7
1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer
1.3 Krav til lydniveau fra tekniske installationer
Krav til lydniveau fra tekniske installationer beskrives bl.a. i
Bygningsreglementet BR10 og Dansk Standard 490.
Nedenstående er uddrag fra disse publikationer.
Tabelle 1: Støj fra tekniske installationer: Grænseværdier
angivet som højeste værdier for A-vægtet,
ækvivalent lydtrykniveau, LAeq,T
Rumtype
1.3.1 Generelt
Målestørrelse
Klasse A [dB]
Klasse B [dB]
Klasse C [dB]
Klasse D [dB]
I beboelsesrum og køkkener samt i
fælles opholdsrum
LAeq,T
20
25
30
35
Bygninger skal planlægges, projekteres, udføres og indrettes,
så brugerne sikres tilfredsstillende lydforhold. Definitioner og
begreber med hensyn til luftlydisolation, trinlydniveau og
lydtrykniveau er givet i DS 490 Lydklassifikation af boliger.
Kontrolmålinger af lydforhold udføres i henhold til
SBi-anvisning 217 Udførelse af bygningsakustiske målinger.
Lydklasse A: Lydklasse svarende til specielt gode lydforhold,
hvor beboerne kun lejlighedsvis forstyrres af lyd eller støj.
1.3.2 Boliger og lignende bygninger
benyttet til overnatning
Lydklasse B: Lydklasse med betydeligt bedre lydforhold end
byggelovgivningens minimumskrav til boliger. Beboere bliver
kun i begrænset omfang forstyrret af lyd eller støj.
Boliger omfatter i denne forbindelse også hoteller, kollegier,
pensionater, kroer, klublejligheder, kostskoler, ældreboliger,
døgninstitutioner og lignende bygninger, der benyttes til
overnatning. Funktionskravet for boliger anses for opfyldt,
når de udføres som klasse C i DS 490 Lydklassifikation af
boliger.
Lydklasse C: Lydklasse svarende til intentionerne i
byggelovgivningens minimumskrav. Op til 15–20 % af
beboerne kan forventes at blive forstyrret af lyd eller støj.
Lydklasse D: Lydklasse beregnet for ældre bygninger med
mindre tilfredsfredsstillende lydforhold. Bør normalt ikke
anvendes for nye bygninger.
1.3.3 Krav til lydniveau
1.3.4 DS/EN 14366
Grænseværdierne for lydtrykniveauer fra tekniske
installationer for hver lydklasse er vist i tabel 1.
En meget udbredt metode til at måle afløbsrørs
lydegenskaber er en test efter normen DS/EN 14366.
Resultatet af denne test giver dog ikke et retvisende billede
af, om en komplet rørinstallation inklusiv armatur, wc m.v. kan
overholde specifikke krav til støjniveau i en bygning. En test
efter DS/EN 14366 måler udelukkende støjen fra
faldstammen og tager ikke hensyn til den støj, der måtte
komme fra eksempelvis skyllet i wc’et og vandets løb fra
tilslutningsledningen over i fald-stammen. Desuden sker
målingen med et konstant vandflow. I praksis vil vandets flow
gennem røret ved eksempelvis et toiletskyl derimod være
mere turbulent. Der måles ikke armaturstøj efter DS/EN
14366.
Grænseværdier for støj fra tekniske installationer gælder for
den enkelte installation og er relateret til umøblerede rum
med lukkede vinduer og døre. Hvis målingerne foretages
under andre rumforhold, foretages korrektioner.
I tilfælde af lavfrekvent støj bør det A-vægtede lydtrykniveau i
det lavfrekvente område LpA,LF ikke overstige 25 dB om
dagen (kl. 07–18) eller 20 dB aften og nat (kl. 18–07). I
lydklasse A og B bør overholdes grænseværdier, der er 5 dB
lavere.
8
1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer
Norm ikke anvendelig til sammenligninger
Testnormen DS/EN 14366 er ikke en holdbar metode til
beregning af rørinstallationers akustiske forhold i konkrete
tilfælde. I stedet skal testnormen først og fremmest anvendes
til at sammenligne forskellige rørprodukter. Testen har dog
svagheder, når det kommer til en sammenligning af
produkter.
Den helt afgørende årsag er, at DS/EN 14366 ikke stiller andre
krav til montagen af afløbsrøret end, at det er fastgjort med to
rørbærere i både stueetage og på første sal. Hvordan
montagen ellers er udført og ikke mindst hvilke rørbærere,
der er anvendt, og hvordan de er fastgjort, er ikke en del af
testnormen, men skal gøres efter fabrikantens anvisning.
Det giver frit lejde til at anvende den mest optimale
montering, herunder type af rørbærer og hvor stramt
rørbærerne er monteret på røret. For eksempel kan
spildevandsstøj reduceres væsentligt ved brug af specielt
udviklede rørbærere, ligesom det er alment kendt, at det
spiller en vigtig rolle, hvor stramt rørbærerne er monteret.
Dermed kan der opstå så store variationer ved forskelligt
monterede installationer, at DS/EN 14366 faktisk ikke er en
retvisende målestok til sammenligning af afløbsrør.
9
1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer
1.4 Tænk på lyden allerede når du projekterer
1.4.1 Lydoptimeret indretning af
boligen
Målet med korrekt projektering er at beskytte andre
lejligheder imod lydgener. Allerede ved projektering af boliger
kan der tages højde for lydoptimeret indretning af lejligheder.
Kan man ikke undgå at placere de støjende rum i midten af
lejligheden, kan man tænke over hvilke rum, der støder op til
de støjende rum.
Køkkenet er eksempelvis mindre følsomt for støj end
eksempelvis soveværelset.
fordelagtigt
Bad
Køkken
Bad
Entre
ufordelagtigt
Køkken
Med den samme lydkilde placeret i forskellige rum vil
støjniveauet i et punkt ikke for tæt på lydkilden være
afhængig af henholdsvis rummets volumen og rummets
efterklangstid.
Eksempelvis vil støjniveauet reduceres med 3 dB, såfremt
efterklangstiden halveres i et rum med et givet volumen, f.eks.
fra 1 s til 0,5 s. Tilsvarende indflydelse har rummets volumen.
Med en given efterklangstid vil f.eks. en fordobling af
rummets volumen betyde, at støjniveauet reduceres med
3 dB.
Målerummene i Geberit´s laboratorium har et volumen på ca.
50 m3 og efterklangstiden i rummene er indreguleret således,
at den svarer til efterklangstiden i umøblerede rum i typiske
boliger med et tilsvarende volumen.
Børneværelse
Soveværelse
1.4.2 Støjniveauets afhængighed af
rummets størrelse og
efterklangstid
WC
Entre
Bad
Køkken
Bad
Stue
Stue
Soveværelse
Billede 5:
10
Lydoptimeret indretning af boligen
Med henblik på at estimere hvad de laboratoriemålte
støjniveauer ville være i rum med et andet volumen og en
anden efterklangstid, er der foretaget beregning af
korrektionsværdier. Disse er bestemt ud fra teori om
sammenhængen mellem lydtryk og lydeffekt i det diffuse
lydfelt i et rum. Beregningen er baseret på målte data for
efterklangstiden i umøblerede rum i boliger angivet i
henholdsvis Standarden DS/EN ISO 10052:2005 ”Akustik –
Måling af luftlyd- og trinlydisolation samt støj fra tekniske
installationer i bygninger – Overslagsmetode” og Nordtest
rapport NT TECHN REPORT 203:1992 ”Measurement of the
acoustical properties of buildings – additional guidelines”.
1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer
I nedenstående figur er vist en korrektionskurve, som tilnærmet angiver sammenhængen mellem et rums volumen med
tilhørende efterklangstid og den korrektion, som skal adderes til de laboratoriemålte støjniveauer (på figuren er volumen
omregnet til gulvareal forudsat en loftshøjde på 2,5 m).
4
3
2
Korrektion, dB
1
0
-1
-2
-3
-4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Gulvareal, m 2
Billede 6:
Korrektionskurve
11
1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer
1.5 Yderligere informationer
Yderligere informationer omkring krav til lydniveau i
bygninger og fra tekniske installationer kan findes i følgende
publikationer:
• Bygningsreglement 2010
• SBi-anvisning 230 „Anvisning om Bygningsreglement
2008”
• SBi-anvisning 217 „Udførelse af bygningsakustiske målinger”
• DS/EN ISO 10052:2005 „Akustik - Måling af luftlyd - og trinlydisolation samt støj fra tekniske installationer i bygninger
- Overslagsmetode
• SBi-anvisning 218 „Lydforhold i undervisnings - og daginstitutionsbygninger - lydbestemmelser og anbefalinger
• DS 490 „Lydklassifikation af boliger“
12
1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer
1.6 Reducering af lyd fra afløbsinstallationer
1.6.1 Planlægning af
afløbsinstallationen
Allerede under projekteringen kan man sikre sig, at
afløbssystemet bliver planlagt og udført således, at det
efterfølgende kræver mindst mulige lydtekniske
foranstaltninger. I følgende afsnit beskrives praktiske
eksempler på reduktion af luft- og bygningslyd fra
afløbsinstallationer.
Eksempel på beregning af lyd
1. Det A-vægtede lydniveau fra afløbsrøret er på 50 dB.
2. Hvis afløbsrøret indkaples i en skakt bestående af 2 x 13mm gipsplade reduceres lyden med ca. 27 dB, men pga. støjrefleksion i
skakt øges niveauet samtidig med ca. 10 dB.
1.6.2 Reduktion af luftlyd i praksis
Indkapsling i skakt
For at reducere luftlyden fra et afløbsrør kan man anbringe
afløbsrøret i en skakt. Afhængig af skaktens opbygning vil der
kunne udregnes reduktionstal for, hvor meget en skakt kan
forventes at dæmpe lydniveauet. De vejledende reduktionstal
er fra SBi-anvisning 185, figur 17.12 og forudsætter, at
opbygningen af skakten er udført omhyggeligt med tætte
fuger ved væggens tilslutning og ved rørgennemføringer.
Tabel 2:
3. Støjabsorberede beklædning på 2 sider i skakt kan reducere lyden med 10 dB. Beklædning kan være 30 mm mineraluld.
Reduktionstal fra SBi-anvisning 185, figur 17.12
Vægkonstruktion
1 x 13 mm gipsplade
2 x 13 mm gipsplade
40 mm beton
100 mm beton
70 mm letbeton
Vejledende reduktionstal RW
[dB]
22
27
35
40
25
Tabel 3: Eksempel på beregning af lydniveau
Støjniveau
+50 dB
Støjforøgelse pga. støjrefleksion
+10 dB
Støjabsorbende beklædning
-10 dB
Reduktionstal for 2 x 13 mm gipsplade
-27 dB
Resultat
+23 dB
13
1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer
Optimal rørføring
Lydisolering af rør
En optimal rørføring har stor betydning for lydniveauet fra et
afløbsrør, eksemplet herunder viser stigningen i støjniveau
ved ændring af rørføringen. Stigningen er sammenlignet med
en lige rørstrækning.
En anden mulighed for at reducere luftlyd er at isolere rørene.
Geberit anbefaler at bruge Geberit Isol til dette formål.
Geberit ISOL bruges når der stilles ekstra høje krav til
lydniveauet. Geberit ISOL består af en folie der forhindrer
indtrængen af fugt, folien er beklædt med en
lydabsorberende skum på den ene side.
Uden Geberit ISOL:
Billede 7:
2 x 45° offset øger støjniveauet med +9 dB(A)
Med Geberit ISOL:
Billede 8:
2 x 30° offset øger støjniveauet med +7 dB(A)
Billede 9:
2 x 15° offset øger støjniveauet med +5 dB(A)
Ovenstående illustration er lavet af et såkaldt akustisk
kamera, som præcist lokaliserer kilderne til lyd og lydbølger
og analyser dem. Flere mikrofoner optager lyden fra flere
perspektiver, en computer samler og behandler signalerne og
sammensætter dem til en visuel præsentation der betegnes
som et akustisk fotografi.
14
1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer
Anvendelse af installationssystemer
1
De lodrette rør i en installationsvæg vil oftest være placeret
som i en normal skakt, se tidligere afsnit.
1
Når man anvender en installationsvæg, har man også
muligheden for at skjule de vandrette afløbsrør i samme
etage, hvor eksempelvis toiletter er placeret, dette medfører
en reduktion af luftlyden i underliggende etage med op til
10 dB.
2
1
2
3
Billede 10:
1
2
3
Luftlydsreduktion ved anvendelse af Geberit
Isol
Lige faldstamme
Opbremsningszone
Vandret faldstamme
Pos. Geberit Silent-db20
WC 2 l/s
1
2
3
50 dB
54 dB
44 dB
Geberit Silent-db20 med
Geberit Isol
Konstant flow WC 2 l/s Konstant flow
50 l/min
50 l/min
45 dB
39 dB
33 dB
51 dB
41 dB
34 dB
40 dB
32 dB
26 dB
Billede 11:
Traditionel installation
Billede 12:
Installationsvæg
Som forenklet regnemetode kan man ved et lige rør
forvente en luftlydsreduktion på ca. 10 dB.
15
1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer
1.6.3 Reduktion af bygningslyd i
praksis
Afkobling af rør med gummirørbærer eller
lydstrømpe ved gennemføring
G
For at undgå, at vibrationer fra rørsystemer overføres til
bygningen, kan man bruge rørbærer med gummiindlæg.
Dette vil medføre et lavere lydniveau i andre rum end der, hvor
røret er monteret.
Der er dog stor forskel på hvilken type rørbærer, der
anvendes og hvorledes, de er monteret.
F
Undersøgelser hos Fraunhofer Instituttet i Stuttgart viser, at
der kan være op til 10 dB forskel på en standard rørbærer
afhængig af, om rørbæreren er spændt hårdt sammen eller
kun spændt meget let.
Årsagen til dette er, at gummiet bliver for hårdt spændt
sammen og dermed mister sine fleksible egenskaber.
Rørbærer til Geberit Silent-db20
For at undgå fejlmontage har Geberit udviklet en rørbærer til
Geberit Silent-db20, som ikke kan spændes for hårdt.
Problemet kan dog være, at rørsystemer ofte har brug for
fixeringspunkter, som kan holde systemet på plads.
Derfor er der til Geberit Silent-db20 udviklet samle- og
ekspansionmuffer ”F”, som holder systemet på plads, uden at
det har en negativ indvirkning på lydniveauet.
Billede 13:
16
Rørbærer til Geberit Silent-db20, VVS nr.
184582.xxx
Billede 14:
Rørledningsfastgørelse med Geberit
Silent-db20 rørbærer
G Glidende punkt
F Fixpunkt VVS nr. : 184602.xxx eller 184603.xxx
1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer
Rørbærer til Geberit Silent-PP
Ved montage af Geberit Silent-PP anvendes der standard
rørbærer med gummiindlæg.
For at minimere støjen i tilstødende rum kan man med fordel
anvende 1 alm. rørbærer som Geberit nr. 390.x99.26.1 som
fixpunkt ”F” og 1 rørbærer med ”spacer”, monteret som
gliderørbærer som Geberit nr. 390.x98.26.1 ”G”.
Ved at anvende denne metode kan man reducere
bygningslyden horisontalt op til 3 dB(A).
Afkobling af sanitetsgenstande med elastisk
materiale
Ved alle gennemføringer igennem beton opstår en lydbro
imellem rørsystem og konstruktion.
For at minimere denne lydbro kan der med fordel anvendes
isoleringsslange eller selvklæbende isoleringsbånd.
Isoleringsslangen er lavet af PE-skum i 4 mm og trækkes over
røret som en strømpe.
Isoleringsbåndet er lavet af PE-skum i 3 mm og vikles om rør,
formstykker, afløbskål mv.
Billede 15:
Rørbærer til Geberit Silent-PP
Billede 17:
Geberit Isoleringsslange, VVS nr. 184772.xxx
Billede 18:
Eksempel på anvendelse af Geberit
isoleringsslange
Billede 19:
Geberit isoleringsbånd, VVS nr. 184771.070
Billede 20:
Eksempel på anvendelse af Geberit
isoleringsbånd
F
G
F
Billede 16:
Rørledningsfastgørelse med Geberit Silent-PP
rørbærer
G Glidende punkt
F Fixpunkt
17
1 Lydmæssige forhold i tekniske installationer
For at minimere funktionsstøj fra toiletter og håndvaske kan
der anvendes lyddæmpningssæt i PE skum.
Forventet lydreduktion i rummet diagonalt under toilettet kan
forventes at være følgende:
• Ved toiletskyl: 8 dB
• Ved urinstråle: 11 dB
• Ved smækken af toiletsæde: 13 dB
Montage i installationssystemer
Når man bruger installationssystemer får man optimalt
minimeret bygningslyden i tilstødende rum.
Alle installationer er afkoblet fra konstruktionen via
installationssystemet.
Installationssystemet er afkoblet fra konstruktionen via
korkplader ved GIS og PE isoleringsbånd ved Duofix system.
Billede 21:
Geberit lyddæmpningssæt, VVS nr.
617866.150
1
4
Billede 23:
Geberit Duofix isoleringsbånd, VVS nr.
184771.070
Billede 24:
Geberit GIS korkplade, Geberit nr.
461.014.00.1
2
3
5
Billede 22:
4
5
6
7
8
18
Eksempel på anvendelse af Geberit
lyddæmpningssæt
Silicone
WC-Karamik
Gummikappe
Lyddæmpnigsmåtte
Væg
1
Billede 25:
9
Eksempel på anvendelse af GIS korkplader
Geberit GIS korkplade
2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer
2 Lydniveau fra installationer med
Geberit systemer
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
Lydmålinger
Generelt
Måleresultater
Måling nr. 2011-0127a-04-05
Måling nr. 2011-0933a
Måling nr. 2011-0600
Måling nr. 2011-2727a
Måling nr. 2011-3333a
Måling nr. 2011-3000
Måling nr. 2011-1500
Måling nr. 2011-2100
20
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2.2
Rådgivning i forbindelse med lydmålinger
29
19
2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer
2.1 Lydmålinger
2.1.1 Generelt
2.1.2 Måleresultater
Alle målingerne er foretaget af Geberit i eget lydlaboratorium
i Jona, Schweiz. Målerummene har alle en størrelse på
omkring 50 m3. DELTA har bistået Geberit A/S i forbindelse
med planlægning af og procedure for lydmålinger på
Geberit´s afløbssystemer for sikre at målingerne er tilpasset
danske forhold.
Måleresultaterne er angivet jf. lydklassifikation angivet i
DS490. Funktionskravet for boliger anses for opfyldt, når de
udføres som klasse C i DS 490, lydklassifikation af boliger.
Målestørrelse
I beboelsesrum og køkkener samt i
fælles opholdsrum
LAeq,T
Målemetoder
Klasse A [dB]
20
20 db
Klasse B [dB]
25
25 db
Klasse C [dB]
30
30 db
Klasse D [dB]
35
35 db
Ikke klassificeret [dB] 40
40 db
Ikke klassificeret [dB] 45
45 db
Geberit har ud fra specifikationer foreskrevet af DELTA
indreguleret målerummene således, at deres efterklangstid
svarer til efterklangstiden i umøblerede rum i typiske danske
boliger. Dette betyder, at måleresultaterne direkte kan
sammenlignes med kravene til støj fra installationer i det
danske Bygningsreglement 2010.
Måleproceduren følger de retningslinjer, der er angivet i
SBi-anvisning 217 „Udførelse af bygningsakustiske målinger“,
hvortil Bygningsreglement 2010 refererer. Målingerne er
baseret på DS/EN ISO 10052. Korrektion for
baggrundsstøjens indflydelse på måleresultaterne er dog
udført i henhold til DS/EN ISO 16032.
Opbygning af installation
• Bagvæg: 180 kg mursten eller 100 mm Ytong porebeton
• Installationsvæg: Geberit GIS eller Geberit Duofix system
• Faldstamme: Geberit Silent-db20 eller Geberit Silent-PP
• Vandrette afløbsrør fra WC/HV: Geberit Silent-db20 eller
Geberit Silent-PP
• Vandrette afløbsrør fra bruser: Geberit Silent-db20 eller
Geberit Silent-PP
• Beklædning: 1 x 18 mm Geberit gips
• Nedhængt loft : 1 x 12,5 mm Gips
• Stigestrenge: Geberit Mepla isoleret med Rockwool
• Fordelingsledning: PEX
• Afløbsskål: Rustfri stål 75 mm afgang
• Armaturer: Et grebs
20
Rumtype
2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer
2.1.3 Måling nr. 2011-0127a-04-05
Opbygning af installation
• Bagvæg: Mursten 180 kg/m2
• Installationsvæg: Geberit GIS
• Beklædning: 1 x 18 mm Geberit gips
• Nedhængt loft : 1 x 12,5 mm gips
• Stigestrenge: Geberit Mepla isoleret med Rockwool
• Fordelingsledning: PEX
• Afløbsskål: Rustfri stål 75 mm afgang
• Armaturer: Et grebs
Rum 1
Afløbsrør
• Faldstamme: Geberit Silent-db20
• Vandrette afløbsrør fra WC/HV: Geberit Silent-db20
• Vandrette afløbsrør fra bruser: Geberit Silent-db20
Rum 2
Rum 3
Målerum
Horisontal
Rum 1
Bruser
WC
30 db
C
25 db
B
Diagonal
Rum 2
20 db
A
20 db
A
Vertikal
Rum 3
35 db
D
30 db
C
1)
Vertikal uden beklædning
Rum 3
1)
30 db
C
35 db
D
40 db
30 db: Med Geberit ISOL omkring vandret rørstrækning fra bruser eller med Rockwool over nedhængt loft
21
2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer
2.1.4 Måling nr. 2011-0933a
Opbygning af installation
• Bagvæg: Mursten 180 kg/m2
• Installationsvæg: Geberit GIS
• Beklædning: 1 x 18 mm Geberit gips
• Nedhængt loft : 1 x 12,5 mm gips
• Stigestrenge: Geberit Mepla isoleret med Rockwool
• Fordelingsledning: PEX
• Afløbsskål: Rustfri stål 75 mm afgang
• Armaturer: Et grebs
Rum 1
Afløbsrør
• Faldstamme: Geberit Silent-PP
• Vandrette afløbsrør fra WC/HV: Geberit Silent-PP
• Vandrette afløbsrør fra bruser: Geberit Silent-PP
Rum 2
Målerum
Horisontal
Rum 1
Rum 3
Bruser
WC
C
30 db
B
25 db
1)
1)
Diagonal
Rum 2
25 db
B
25 db
B
Vertikal
Rum 3
35 db
D
30 db
C
Vertikal uden beklædning
Rum 3
45 db
1)
Monteret med standard rørbærer med gummi indlæg
Ved anvendelse af rørbærer type 390.x99.26.1 og type
390.x98.26.1 bespændt med 1 NM kan der opnås ca. 5 db
bedre lydniveau.
22
45 db
2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer
2.1.5 Måling nr. 2011-0600
Opbygning af installation
• Bagvæg: Mursten 180 kg/m2
• Installationsvæg: Geberit GIS
• Beklædning: 1 x 18 mm Geberit gips
• Nedhængt loft : 1 x 12,5 mm gips
• Stigestrenge: Geberit Mepla isoleret med Rockwool
• Fordelingsledning: PEX
• Afløbsskål: Rustfri stål 75 mm afgang
• Armaturer: Et grebs
Rum 1
Afløbsrør
• Faldstamme: Geberit Silent-db20
• Vandrette afløbsrør fra WC/HV: Geberit Silent-PP
• Vandrette afløbsrør fra bruser: Geberit Silent-PP
Rum 2
Rum 3
Målerum
Horisontal
Rum 1
Bruser
WC
30 db
C
25 db
B
Diagonal
Rum 2
20 db
A
20 db
A
Vertikal
Rum 3
35 db
D
30 db
C
23
2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer
2.1.6 Måling nr. 2011-2727a
Opbygning af installation
• Bagvæg: 100 mm Ytong porebetonsten
• Installationsvæg: Geberit GIS
• Beklædning: 1 x 18 mm Geberit gips
• Nedhængt loft : 1 x 12,5 mm gips
• Stigestrenge: Geberit Mepla isoleret med Rockwool
• Fordelingsledning: PEX
• Afløbsskål: Rustfri stål 75 mm afgang
• Armaturer: Et grebs
Rum 1
Afløbsrør
• Faldstamme: Geberit Silent-db20
• Vandrette afløbsrør fra WC/HV: Geberit Silent-db20
• Vandrette afløbsrør fra bruser: Geberit Silent-db20
Rum 2
Rum 3
Målerum
Horisontal
Rum 1
35 db
D
35 db
D
Diagonal
Rum 2
25 db
B
25 db
B
Vertikal
Rum 3
30 db
C
25 db
B
Vertikal uden beklædning
Rum 3
35 db
D
40 db
24
Bruser
WC
2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer
2.1.7 Måling nr. 2011-3333a
Opbygning af installation
• Bagvæg: 100 mm Ytong porebetonsten
• Installationsvæg: Geberit GIS
• Beklædning: 1 x 18 mm Geberit gips
• Nedhængt loft : 1 x 12,5 mm gips
• Stigestrenge: Geberit Mepla isoleret med Rockwool
• Fordelingsledning: PEX
• Afløbsskål: Rustfri stål 75 mm afgang
• Armaturer: Et grebs
Rum 1
Afløbsrør
• Faldstamme: Geberit Silent-PP
• Vandrette afløbsrør fra WC/HV: Geberit Silent-PP
• Vandrette afløbsrør fra bruser: Geberit Silent-PP
Rum 2
Målerum
Horisontal
Rum 1
Rum 3
Bruser
WC
D
35 db
D
35 db
1)
1)
Diagonal
Rum 2
30 db
C
30 db
C
Vertikal
Rum 3
30 db
C
30 db
C
Vertikal uden beklædning
Rum 3
45 db
1)
45 db
Monteret med standard rørbærer med gummi indlæg
Ved anvendelse af rørbærer type 390.x99.26.1 og type
390.x98.26.1 bespændt med 1 NM kan der opnås ca. 5 db
bedre lydniveau.
25
2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer
2.1.8 Måling nr. 2011-3000
Opbygning af installation
• Bagvæg: 100 mm Ytong porebetonsten
• Installationsvæg: Geberit GIS
• Beklædning: 1 x 18 mm Geberit gips
• Nedhængt loft : 1 x 12,5 mm gips
• Stigestrenge: Geberit Mepla isoleret med Rockwool
• Fordelingsledning: PEX
• Afløbsskål: Rustfri stål 75 mm afgang
• Armaturer: Et grebs
Rum 1
Afløbsrør
• Faldstamme: Geberit Silent-db20
• Vandrette afløbsrør fra WC/HV: Geberit Silent-PP
• Vandrette afløbsrør fra bruser: Geberit Silent-PP
Rum 2
Rum 3
Målerum
Horisontal
Rum 1
35 db
D
35 db
D
Diagonal
Rum 2
25 db
B
25 db
B
Vertikal
Rum 3
30 db
C
30 db
C
26
Bruser
WC
2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer
2.1.9 Måling nr. 2011-1500
Opbygning af installation
• Bagvæg: Mursten 180 kg/m2
• Installationsvæg: Geberit Duofix system
• Beklædning: 1 x 18 mm Geberit gips
• Nedhængt loft : 1 x 12,5 mm gips
• Stigestrenge: Geberit Mepla isoleret med Rockwool
• Fordelingsledning: PEX
• Afløbsskål: Rustfri stål 75 mm afgang
• Armaturer: Et grebs
Rum 1
Afløbsrør
• Faldstamme: Geberit Silent-db20
• Vandrette afløbsrør fra WC/HV: Geberit Silent-db20
• Vandrette afløbsrør fra bruser: Geberit Silent-db20
Rum 2
Rum 3
Målerum
Horisontal
Rum 1
Bruser
WC
25 db
B
25 db
B
Diagonal
Rum 2
20 db
A
20 db
A
Vertikal
Rum 3
35 db
D
30 db
C
27
2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer
2.1.10 Måling nr. 2011-2100
Opbygning af installation
• Bagvæg: Mursten 180 kg/m2
• Installationsvæg: Geberit Duofix system
• Beklædning: 1 x 18 mm Geberit gips
• Nedhængt loft : 1 x 12,5 mm gips
• Stigestrenge: Geberit Mepla isoleret med Rockwool
• Fordelingsledning: PEX
• Afløbsskål: Rustfri stål 75 mm afgang
• Armaturer: Et grebs
Rum 1
Afløbsrør
• Faldstamme: Geberit Silent-PP
• Vandrette afløbsrør fra WC/HV: Geberit Silent-PP
• Vandrette afløbsrør fra bruser: Geberit Silent-PP
Rum 2
Rum 3
Målerum
Horisontal
Rum 1
30 db
C
25 db
B
Diagonal
Rum 2
25 db
B
30 db
C
Vertikal
Rum 3
35 db
D
30 db
C
28
Bruser
WC
2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer
2.2 Rådgivning i forbindelse med lydmålinger
Lydmålingerne i dette kapitel er tilpasset danske forhold, og er lavet efter danske regler. Geberit har i den sammenhæng
arbejdet tæt sammen med DELTA omkring planlægningen af lydmålingerne.
"DELTA er ét af Europas førende udviklingshuse samt ét af de ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) i Danmark.
DELTA´s 280 medarbejdere i Danmark, Sverige og Storbritannien samarbejder med kunder i over 50 lande. DELTA varetager
design, udvikling, test, certificering og rådgivning inden for en række felter, herunder det bygningsakustiske område.
DELTA har arbejdet med bygningsakustisk test og rådgivning i mere end 70 år og har bl.a. gennemført en lang række
udviklings- og udredningsopgaver f.eks. for offentlige myndigheder. DELTA er akkrediteret af DANAK til udførelse af teknisk
prøvning på akustikområdet og deltager aktivt i internationalt standardiseringsarbejde."
Brevet er gengivet ifølge aftale med DELTA
29
2 Lydniveau fra installationer med Geberit systemer
30
3 Geberit systemer
3 Geberit systemer
3.1
3.1.1
Geberit Silent-db20
Lyddæmpende afløbssystem
32
32
3.2
3.2.1
Geberit Silent-PP
Lydoptimeret afløbssystem
33
33
3.3
3.3.1
Geberit GIS Installationssystem
Få skridt til en færdig installationsvæg.
34
34
3.4
3.4.1
Geberit Duofix System
Installationsvæg med kun to ekstra dele.
35
35
31
3 Geberit systemer
3.1 Geberit Silent-db20
3.1.1 Lyddæmpende afløbssystem
Fordele Geberit Silent-db20
Lyddæmpning er allerede indbygget i afløbssystemet Geberit
Silent-db20. Det opfylder derfor gældende
lyddæmpningskrav. Systemet kan bearbejdes på en
omkostningsbesparende måde og giver dig alt det, du har
brug for til et praktisk afløbssystem.
Tredobbelt lyddæmpning
Mineralforstærket plast (PE-S2) anvendes til fremstilling af
Geberit Silent-db20. Plasten øger vægten af rør og fittings,
hvilket bidrager til at reducere resonansvibrationer og
dæmpe lyden effektivt. Lyddæmpende ribber i
opbremsningszoner hjælper med at reducere støj. Systemets
rørbærere frakobler systemet lydmæssigt fra væggen eller
loftet og dæmper lydoverførslen.
Altid den rigtige størrelse
Fittings er hydraulisk optimeret. Det muliggør både større
belastning af faldstammen og i nogen grad brug af mindre
faldstammedimensioner. Rør og fittings kan fås fra ø 56 ø 160, hvilket betyder, at de kan bruges til alle typer bygninger
– fra parcelhuse til højhuse.
Sikre samlingsmetoder
Der kan bruges hele 3 forskellige samlingsmetoder til
Silent-db20. Kromstålskoblinger kan altid løsnes og tilrettes.
Med el-svejste muffer opnår du en enestående trækstyrke,
der giver ekstra sikkerhed ved rørføring i beton.
Spejlsvejsning for optimal sikkerhed og mulighed for
præfabrikering. Overskydende rørstumper kan genbruges
som fittings eller bortskaffes uden problemer.
BON-AIR™ vakuumventil
Når pladsen umuliggør traditionel ventilation, kan Geberit
tilbyde en vakuumventil til installationer i dimensioner op til
DN 100.
32
• Fleksibel og alsidig: Fittings til næsten alle tænkelige installationer
• Overlegen lyddæmpning
• Alsidigt system i mange forskellige størrelser og fittings
• Hydraulisk optimering fittings
• Ren og sikker bearbejdning
• Et minimum af affald og ingen problemer med bortskaffelse
3 Geberit systemer
3.2 Geberit Silent-PP
3.2.1 Lydoptimeret afløbssystem
Fordele Geberit Silent-PP
Til afløbsledninger i etagebyggeri, parcel- og rækkehuse.
Stikmuffe-afløbssystemet Geberit Silent-PP er perfekt til
hurtig, omkostningsbesparende og lydoptimeret installation
af afløbssystemer. Systemet kan uden problemer
kombineres med Geberit Silent-db20.
Nem og sikker bearbejdning takket være
stærke materialer
Geberit Silent-PP er udført i robuste, mineralforstærkede
trelagsrør. Da de anvendte materialer stort set ikke udvider
sig, kan hele afløbssystemet installeres uden brug af
ekspansionsmuffer. Rørernes store stivhed og de
gennemprøvede EPDM-læbetætninger i mufferne bidrager til
et driftssikkert og permanent tæt system. Røret og de
formede dele kan bearbejdes ved lave temperaturer takket
være materialer med en høj brudstyrke, der tåler lave
temperaturer. Den høje UV-bestandighed gør det muligt at
lagre og opbevare systemet udendørs i en kortere periode
under arbejdet. Alle fittings er forsynet med en markering, der
sikrer hurtig og præcis justering af hele afløbssystemet. Den
korrekte indstiksdybde vises ved hjælp af en simpel visuel
indikator for indstiksdybde.
Omkostningsbesparende, gode
belastningsegenskaber og hydraulisk
optimeret
Hydraulisk optimerede fittings reducerer støjen fra Geberit
Silent-PP afløbssystemet og gør det muligt at anvende
mindre dimensioner. Det giver en mere
omkostningsbesparende og robust installation, da
installationsskakterne kan være mindre, så der bliver mere
plads
• Omkostningsbesparende dimensionering takket være hydraulisk optimerede fittings med en høj flowkapacitet
• Hydraulisk og lydmæssigt optimeret stikmuffe-afløbssystem
• Robuste og holdbare materialer, der er nemme at bearbejde
• Hurtig, simpel og sikker installation på byggepladsen
• Lav lineær udvidelse muliggør installation uden ekspansionsmuffer
• Materialer med høj brudstyrke ved lave temperaturer
• Holdbar samling med EPDM-tætning
Systemet er kompatibelt med Geberit
Silent-db20
Den omkostningseffektive samling med Geberit Silent-PP til
faldstammen har vist sit værd i etagebyggeri. Kombinationen
med Geberit Silent-db20 til faldstammen gør det muligt at
opnå omkostningsbesparende fordele. En muffe med
modhager i rustfrit stål fås til at forbinde de to systemer, så de
bliver helt vandtætte og ikke kan gå fra hinanden.
33
3 Geberit systemer
3.3 Geberit GIS Installationssystem
3.3.1 Få skridt til en færdig
installationsvæg.
Geberit GIS systembeklædning – universel
overflade, klar til den afsluttende beklædning
Med Geberit GIS kan man med skinnesystemetet, montage
elementer og beklædning i kun få trin opbygge færdige
installationsvægge. Med den værktøjsfri forbindelsesteknik
kan en person montere systemet uden hjælp.
Geberit GIS systembeklædning fås i forskellige udførelser til
alle formål. Geberit gipsplader af gipskarton, som har en
imprægneret gipskerne med karton på begge sider, kan med
fordel anvendes i normale vådområder. Til meget krævende
vådrum, f.eks. i en bruseniche, fås Aquapanel plus. Begge
varianter kan nemt monteres på installationsvæggen med en
skruemaskine.
Geberit GIS profiler og profilforbindere – en
installationsvæg med få klik
Fordele Geberit GIS
Sæt i, juster og tryk sammen: GIS profiler kan lynhurtigt
sættes sammen med GIS profilforbindere, og holder evigt.
Der opbygges hurtigt og uden værktøj en komplet
installationsvæg af de to elementer. Eventuelle tolerancer på
stedet kan nemt udlignes. Mængderne af materiale og
længderne på profiler kan hurtigt beregnes, via Geberit´s
proplanner beregningsprogram.
Geberit GIS montagevinkler – holdbare
forbindelser, pålidelig lydisolering
Med Geberit GIS montagevinkler får man en holdbar, stabil
forbindelse mellem installationsvæg og
bygningskonstruktionen. Byggetolerancer kan nemt udlignes
med den fleksible montagevinkel. Korkisolering sørger for en
effektiv lydisolering mellem installationsvæg og
bygningskonstruktion.
Intelligent montageteknik for hurtig montering
Med en svalehalenot er GIS profilerne perfekt forberedt til
montering af montageelementerne. De monteres i den
klargjorte installationsvæg med drejeclips eller drejebolte.
34
•
•
•
•
•
Hurtig og fleksibel montering med kun tre dele
Værktøjsfri montage teknik
Nem udligning af tolerancer
Effektiv lydisolering
Mulighed for præfabrikering
3 Geberit systemer
3.4 Geberit Duofix System
3.4.1 Installationsvæg med kun to
ekstra dele.
Uden fastgørelse til eksisterende væg og med
optimal lydisolering
Med kun to ekstra dele kan der opbygges komplette, statisk
bærende systemvægge, installationsvægge eller
skillevægge. De opfylder uden problemer de tekniske krav til
lyd- og brandsikring inden for elementbyggeri, og giver
mulighed for hurtige, rene og effektive renoveringer.
Duofix montageelementer kan placeres hvor som helst.
Desuden er de fleksible med hensyn til placering og
udformning af skakte. Geberit Duofix installationselementer
og Duofix montageelementer skal ikke afstives mod
eksisterende væg. Det giver en unik lydisolering af alle
installationsvægge fra gulv til loft. Duofix installationsvæg kan
således også placeres foran skillevægge mellem to
lejligheder
Installationsvæg med kun to ekstra dele
Duofix installationselementer fra Geberit kan med fordel
anvendes i elementbyggeri til alle typer installationsvægge.
Ved Duofix installationselementer er elementerne ikke
fastgjort til den eksisterende bagvæg. Bygherren får f.eks.
større frihed med hensyn til placering af de sanitære
genstande, når de sanitære rum ligger over for hinanden.
Skillevægge med kun 9 cm tykkelse inklusive beklædning
giver ekstra plads sammenlignet med konventionelle vægge.
Billede 1:
Installationsvæg uden fastgørelse til bagvæg,
derfor optimalt lydisoleret.
Fordele Geberit Duofix System
Værktøjsfri montage teknik
Når skinnerne er fikseret til loft og gulv, fastgøres
installationselementet med en enkel 45°-drejning i
loftsskinnen og trækkes nedad og ud. Med teleskopteknikken
er det nemt uden værktøj og uden afkortning. Duofix
installationselementerne fikseres med clips i skinnen på
gulvet. Med det drejbare hoved kan vægsystemet også
monteres under tagskråninger
Nyt badeværelse - lydløst, hurtigt og rent
Geberit Duofix installationsvæg er den ideelle løsning, hvis du
kun vil arbejde med et firma. Hele entreprisen med
gennemtestet brand- og støjsikring, statik og fugtbeskyttelse
fra kun en leverandør. Kun lidt snavs, kort byggetid og ingen
støjbelastning – fordele, som dine kunder vil værdsætte, især
hvis boligen er beboet under renoveringen.
•
•
•
•
Hurtig og nem opbygning af installationsvægge
Opfylder uden problemer kravene til lydisolering
Pladsbesparende vægopbygning
Værktøjsfri montering af skinnerne
35
36
Geberit A/S
Lægårdsvej 26
8520 Lystrup
T 86 74 10 86
→ www.geberit.dk
Stand: 2012.04.20
Ophavsretsligt beskyttet.
Kopiering, også delvis, er kun tilladt med tilladelse fra Geberit A/S.