Spareforslag fra 2011-budgettet - sektorgennemgang

Progression i de større skriftlige opgaver:
•
•
•
•
Skrivekompetencer
Problem- og opgaveformulering
Litteratursøgning
Vejledning
Principper og fokuspunkter:
• Stilladsering
• Studieforberedende kompetencer
• Balance mellem formativ og summativ evaluering,
mellem feed-forward og feed-back
Skrivekompetencer
SRP
Grammatisk kompetence: Kunne mestre tegnsætning
SRO
Proceskompetence: Kunne arbejde med skriveprocessens enkelte faser - Indøve basale skrivefærdigheder og
praktiske skriveteknikker
Strukturel kompetence: Kunne integrere forskellige fag i en opgave
Genrekompetence: Være bevidst om genrenormer og forventninger – Være bevidst om sprog og stil inden for
genren
Grammatisk kompetence : Kunne formulere sig grammatisk korrekt og med bevidsthed om syntaks og
sætningsvariation
DHO
Genrekompetence: Kunne anvende fremstillingsformer: redegørelse, analyse, vurdering/diskussion
Strukturel kompetence: Kunne fastholde ”den røde tråd” i en opgave og sammenhæng mellem indledning og
konklusion – Kunne skabe overgang mellem de forskellige afsnit i en opgave – Kunne opgaveteknik (Citatteknik,
henvisninger, litteraturliste)
Problem- og
opgaveformulering
SRP
Eleverne overvejer i samarbejde med vejledere problemformulering og opgaveformulering
Vejledere stiller opgaven
SRO
Eleverne vælger gruppevis selv område og udarbejder selv opgaveformulering.
DHO
Fastlagt overordnet emne/emner i den enkelte klasse (bestemt af lærerne). Fx periode-emne eller emner på tværs af
tid: Imperier, magt, kulturmøder
Eleverne udarbejder problemformulering og opgaveformulering i grupper, men skriver opgaven alene. Læreren kan
bestemme om (dygtige) elever skal have mulighed for at lave problemformulering og opgaveformulering alene.
Litteratursøgning
SRP
Eleverne søger selv litteratur
SRO
Introduktion til litteratursøgning med udgangspunkt i folderen: Søg og du skal finde.
http://www.joergenbraad.dk/Informationssoegning/LinkedDocuments/Soegeguide.pdf
Eleverne søger litteratur med hjælp fra vejleder
DHO
Litteraturen til DHO er tilgængelig for eleverne i et ressourcerum. Eleverne skal således trænes i den sammenhæng
der skal være mellem opgaveformulering og tilgængelig litteratur.
Evt. krav om at de finder en enkelt tekst selv udenfor ressourcerummet.
Vejledning
SRP
1 workshop: litteratursøgning
Fastlagt vejledning: 3 gange i forløbet op til selve skrivefasen. 1. Valg af emne og fag. 2. fokus:
problemformulering + litteratur 3. fokus: disposition
SRO
2 workshops: 1) Gruppedannelse og brainstorm på opgaveformulering 2) Litteratursøgning i
studieretningsfagene
Fastlagt vejledning: i forbindelse med 2 skrivedage: 1) fokus opgaveformulering og litteratur). 2)
fokus: disposition.
DHO
4 workshops: 1) Valg af emne og fag 2) Arbejde med opgaveformulering. 3) Genopfriskning om
disposition som optakt til første skrivedag 4) Arbejde med formalia. Eleverne giver hinanden respons
på deres opgaver som optakt til anden skrivedag
Løbende vejledning: på de to skrivedage.
Stilladserende
opgaver
SRP
Metarefleksion
Refleksion over, hvad eleven synes lykkedes godt i SRO og hvad hun kun tænke sig at
gribe anderledes an i SRP. Benyttes som udgangspunkt for vejledning om SRP
2 timers elevtid
SRO
Abstract-øvelse
2 timers elevtid
DHO
Dogmeskrivningsprojekt
Styret opgave med givet problemformulering og litteratur, som skrives i grupper med
løbende vejledning. 3 timers omlagt elevtid
DHO
Fastlagt overordnet emne/emner i den enkelte klasse (bestemt af lærerne).
Eleverne udarbejder problemformulering og opgaveformulering i grupper,
men skriver opgaven alene.
Litteraturen til DHO er tilgængelig for eleverne i et ressourcerum.
Eleverne trænes i den sammenhæng der skal være mellem opgaveformulering og
tilgængelig litteratur.
4 workshops: 1) Valg af emne og fag 2) Arbejde med opgaveformulering. 3) Genopfriskning om
disposition som optakt til første skrivedag 4) Arbejde med formalia. Eleverne giver hinanden
respons på deres opgaver som optakt til anden skrivedag
Løbende vejledning: på de to skrivedage.
SRO
Eleverne vælger gruppevis selv område og udarbejder selv
opgaveformulering
Introduktion til litteratursøgning med udgangspunkt i folderen: Søg og du skal finde.
Eleverne søger litteratur med hjælp fra vejleder
2 workshops: 1) Gruppedannelse og brainstorm på opgaveformulering 2) Litteratursøgning i
studieretningsfagene
Fastlagt vejledning: i forbindelse med 2 skrivedage: 1) fokus opgaveformulering og litteratur). 2)
fokus: disposition.
.
SRP
Eleverne overvejer i samarbejde med vejledere problemformulering
og opgaveformulering
Vejledere stiller opgaven
Introduktion til litteratursøgning med udgangspunkt i folderen: Søg og du skal finde.
Eleverne søger litteratur med hjælp fra vejleder
2 workshops: 1) Gruppedannelse og brainstorm på opgaveformulering 2) Litteratursøgning i
studieretningsfagene
Fastlagt vejledning: i forbindelse med 2 skrivedage: 1) fokus opgaveformulering og litteratur). 2)
fokus: disposition.
.
Principper og fokuspunkter:
• Stilladsering
Gennem workshops og stilladserende opgaver
• Studieforberedende kompetencer
Via fokus på problemformulering og litteratursøgning
• Balance mellem formativ og summativ evaluering,
mellem feed-forward og feed-back
• V.hj.a omlagt elevtid
Balance mellem feed forward og feed back
Eksempel: DHO 20 timers elevtid
For eleven:
Omlagt elevtid: Workshop + fastlagt vejledningstid i forbindelse med skrivedage:
1,5 + 1,5 + 6 + 6 = 15 timer
Alm. elevtid: 20-15 = 5 timer
Balance mellem feed forward og feed back
Eksempel: DHO 20 timers elevtid
For læreren:
Rettetid pr elev med ét fag: 20 x 0,15 = 3 timer
Rettetid pr elev med to fag: 20 x 0,15 x 1,5 = 4,5 (deles mellem vejledere)
XX: 6 elever skriver i dansk, 5 i historie og dansk. S
Samlet pulje: 6 x 3 = 18 + 5 x 2,25=11,25. I alt: 29,25 timer
Feed forward: Workshop + fastlagt vejledningstid: 1,5 + 1,5 + 6 = 9 timer + det løse
Feed back: 29,25 – 9 = 20,25 timer. Pr elev: knap en time
Begrebsafklaring:
Problemformuleringen: det spørgsmål eller den påstand man gerne vil undersøge, f.eks:
Hvordan kan 'Death of a salesman' ses som en kritik af den amerikanske drøm?
Opgaveformulering: indeholder (også) et bud på, hvad der skal til for at nå frem til et
fyldestgørende svar på en implicit problemformulering, f.eks: Beskriv (eller gør rede for)
de vigtigste træk ved begrebet den amerikanske drøm, analyser stykket med fokus på
forholdet mellem far og søn (fordi det er her kritikken kommer til udtryk), diskuter
stykket som en kritik af det amerikanske samfund.
Lidt firkantet:
problemformulering = Hvad skal undersøges
opgaveformulering = Hvad skal undersøges og hvordan
Hvad nu ?
Udveksling af gode ideer til andre former for
stilladsering af de større skriftlige opgaver.
Diskussion af elevernes udvikling af selvstændighed
i en stilladseret struktur