København H Central Station Vesterbrogade - DGI-byen

sso
Orientering om Større Skriftlig Opgave
November 2013
ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE
FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE:
du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer dig
du lærer at disponere over et større materiale end sædvanligt
du oplever tilfredsstillelsen ved at se et færdigt, selvstændigt produkt
du får en værdifuld erfaring, der kan bruges i et videre uddannelsesforløb
VÆRD AT VIDE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE
Det er en opgave, som skal skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Det vil sige, at alle
HF2-elever skal skrive SSO.
HFe-kursister, der ikke skal have en hel HF-eksamen, behøver således ikke skrive opgaven,
men du kan gøre det, hvis du f.eks. er interesseret i skriftligt - med vejledning af en/flere lærere at fordybe dig i et emne, du synes er spændende.
Karakteren for opgaven tæller som en selvstændig karakter på eksamensbeviset (faktor 1½).
I HVILKE FAG KAN JEG SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE?
Opgaven er individuel og kan skrives indenfor 1-3 fag. Uanset om du vælger at skrive i ét eller
flere fag, skal du have aflagt prøve i minimum ét af fagene på mindst B-niveau eller være
tilmeldt prøve i det/de pågældende fag ved førstkommende eksamenstermin.
Før du indenfor ovenstående rammer beslutter dig for valg af fag, er det vigtigt, at du sammen
med den/de pågældende faglærere får afklaret, om det emne/den problemstilling, du ønsker at
skrive i, falder inden for faget/fagene.
HVORDAN KOMMER JEG I GANG?
Du skal så tidligt som muligt vælge hvilke(t) fag, hvori opgaven ønskes skrevet og kontakte
de(n) pågældende faglærer(e) for at få hjælp til at vælge et passende emneområde. Det er som
regel interessen for et fag, der bestemmer valget. Er det interesse for et bestemt emne, er det
vigtigt at få talt med faglærerne om, hvilke(t) fag det hører (mest) under, og om der er substans
nok i emnet til at skrive en SSO om det.
For at træffe det rigtige valg bør du f. eks. skaffe dig oplysninger om emneområder i flere fag og
få faglærerne til at give dig oplysninger om, hvorvidt der findes en rimelig god og fyldig litteratur i
de pågældende emneområder. Du kan også sammenligne fagenes krav efter faglærernes
introduktion og teste dig selv f. eks. med følgende spørgsmål: Læser jeg langsomt eller hurtigt?
Er jeg fortrolig med de(t) pågældende fags sprog? Har jeg en særlig god forståelse indenfor
et/flere fag? Kan jeg bygge på kundskaber, jeg tidligere har tilegnet mig? Føler jeg særlig
interesse for specielle områder i enkelte fag? Stil på grundlag af det foregående nogle
valgmuligheder op og tal med de pågældende faglærere.
Senest fredag den 22/11 2013 skal du vælge fag og emne. Du vil herefter få tildelt vejledere i de
fag, du ønsker at skrive i. Det tilstræbes, at det er dine egne lærere, men det kan ved
spidsbelastninger være nødvendigt at tildele andre vejledere.
Selvom du træffer dit valg efter grundige overvejelser, kan du bagefter få lyst til at fortryde det,
når problemerne begynder at hobe sig op. Men i de allerfleste tilfælde betyder det ingenting,
hvis du får lagt en fornuftig plan for arbejdet, der er inddelt i nogle faser, der følger efter
hinanden. Gå frem efter din plan skridt for skridt og giv dig tid til engang imellem at se igennem,
hvad du allerede har nået.
1
SPS-elever
Elever med SPS kan få ekstra tid til skrivning af SSO. Der skal søges dispensation ved
læsevejlederne før det endelige emnevalg og fagvalg (den 22/11 2013). Hvis der gives
dispensation, udleveres opgaveformuleringen onsdag den 29/1 2014 kl. 10.00 i stedet for den
31/1 2014. Denne ekstra tid ligger før den almindelige skriveperiode, og man skal derfor være
opmærksom på, at der fortsat er normal undervisning frem til den 31/1.
SPS-elever får godskrevet deres fravær den 29/1, 30/1 og 31/1.
Sørg for at få snakket med både din(e) vejleder(e) og din SPS-lærer om denne situation, så I
sammen kan planlægge vejledningen og støtten optimalt.
HVAD SÅ DEREFTER?
Efter valg af område skal du sætte dig i forbindelse med den/de udpegede vejleder(e) for at
diskutere en afgrænsning af området. Dette er for, at læreren/lærerne kan lave en formulering af
opgavetitel, som passer til det, som du gerne vil skrive om.
Mens du læser dig ind på emneområdet, skal du til stadighed holde vejleder(ne) orienteret om,
hvor langt du er nået. Denne kontakt sikrer dig en løbende vurdering - og kontrol - af arbejdet og
arbejdsmetode og gør, at du kan få afklaret faglige problemstillinger.
Det skal pointeres, at vejleder(ne) ikke har en endeløs mængde tid til rådighed til vejledning af
den enkelte opgave. Det betyder dels, at du ikke kan kræve vejledning til afklaring af alle
detaljer, og dels at du skal være godt forberedt, når du møder op til vejledning. Alt for mange
elever møder op uforberedte og forventer, at vejleder(ne) udfører mirakler på stedet. Det er dit
ansvar at etablere kontakt til vejleder(ne) og ikke omvendt. Uden denne kontakt, ingen
vejledning. Samtidig sikrer kontakten, at vejleder(ne) kan tilpasse den endelige opgavetitel så
meget som muligt til dit arbejde med emnet.
Et par RIGTIG gode råd til den indledende fase:
1. Sørg for i god tid at søge relevant litteratur om emnet efter forhandling med vejleder(ne).
Det kan ofte tage tid for bibliotekerne at få hjemkaldt bøger og andet materiale (specielt
artikler).
2. Gør fra starten fyldige notater med henvisning til kilder, litteratur om emnet og egne
kommentarer dertil, anfør forfatter, sidetal, titel samt "-" ved citater. Skeln mellem referat,
resume, direkte citat eller egen kommentar.
3. Hold orden i de samlede notater, evt. ved kartotekssystem eller alfabetiserede sedler,
således at der kan spares tid under udarbejdelsen.
OG HVAD SKER DER SÅ FREDAG DEN 31/1 2014?
Selve opgaveskrivningen starter ved udleveringen af opgaveformuleringen. Dette foregår kl.
12.00 for HFe-kursister og kl. 14.15 for HF2-kursister. Begge i aulaen.
Den endelige opgavetitel, som udarbejdes af vejleder(ne), skal have en sådan form, at du ikke
på forhånd kan skrive væsentlige afsnit af den endelige opgave. Opgavetitlen skal være konkret
og i præcise vendinger angive, hvad der kræves. Titlen vil normalt være udformet således, at
den angiver, hvorledes opgaven skal disponeres. Der må ikke stilles identiske opgaver til flere
kursister, selvom de har valgt samme område.
Du skal i øvrigt være opmærksom på følgende hentet fra læreplanen:
”Opgaveformuleringen … skal inddrage nogle aspekter eller være ledsaget af bilag, der
ikke er blevet drøftet under vejledningen”
Opgaveformuleringen skal altså indeholde noget ukendt, således at besvarelsen ikke kan
udarbejdes på forhånd. Modsat skal der i udformningen af opgaveformuleringen tages hensyn til
de drøftelser, du har haft med dine vejledere. Her er der tale om en balancegang mellem det
ventede og det uventede.
I opgaveugen kan vejleder(e) kontaktes, så du kan få vejledning, i det omfang det er praktisk
muligt at koordinere.
2
Opgaver i fremmedsprog skal som hovedregel udarbejdes på det sprog, som du behersker
bedst, normalt altså på dansk. Se også nedenfor under ”Bedømmelse af opgaven”.
HVAD SKAL DEN INDEHOLDE?
Selve målet med den Større Skriftlig Opgave er, at demonstrere et kendskab til fagets/fagenes
metoder, og du skal ved udarbejdelsen af opgaven vise evne til selvstændighed i:
1. at vælge relevant litteratur
2. at administrere indtryk/viden hentet fra forskellige kilder
3. at tage selvstændig stilling til problemer indenfor et begrænset emneområde.
Der kan opstilles nogle "spilleregler" for, hvorledes en sådan opgave i almindelighed skal
opstilles (men tal også med faglæreren om dette spørgsmål):
1. Der skal være en indledning, hvori du f.eks. kan skrive om, hvorledes du vil gribe opgaven
an, forklare hvorfor du har disponeret den, som du har, nævne/kommentere hvilken litteratur
du har brugt til hvad o.l.
2. Selve besvarelsen til titelformuleringen. Det er en god ide at opdele selve opgaven i en
række underafsnit. Denne del, som naturligvis skal være den mest omfangsrige, skal
endvidere være forsynet med notehenvisninger.
3. Der skal være en konklusion, som bør indeholde et kort, klart og præcist resume af
hovedafsnittet, ligesom du i kort form bør trække dine resultater/synspunkter fra
hovedafsnittet sammen i konklusionen.
Uanset hvilke(t) fag du vælger at skrive opgave i, skal ovenstående tre elementer være
grundstammen. Man kan imidlertid godt opstille en art afkrydsningsliste for de ting, som i
nævnte rækkefølge skal med i opgaven:
1. Titelblad. Udleveres af skolen fredag d. 31/1 2014. Sørg for at passe godt på det!
Det ser ikke godt ud hvis det er krøllet…
2. Indholdsfortegnelse. Bør være så detaljeret som muligt, således at din disposition fremgår
af opstillingen. Husk henvisninger med sidetal.
3. Resume på engelsk. Det vil i de fleste tilfælde kunne rummes på 10-15 linjer.
I bedømmelsen af resuméet indgår ikke alene den sproglige udformning, men også, om det
er en relevant sammenfatning af besvarelsen som helhed.
Læs mere i studieguiden – her er god hjælp at hente.
4. Indledning. Jf. ovenfor.
5. Hovedafsnit. Jf. ovenfor.
6. Konklusion. Jf. ovenfor.
7. Litteraturliste. Her angives de benyttede værker med forfatter, titel, udgave, årstal og sted
for udgivelsen. Listen skal ordnes alfabetisk efter forfatterens efternavn. Ved brug af
internettet angives den præcise netadresse. Angiv også den eventuelle forkortelse, som
bogen optræder under i dine notehenvisninger. Overvej nøje troværdigheden af det fundne
materiale. Ved tvivl – snak med vejleder(ne).
Desuden skal opgaven også have sidetal og notehenvisninger. Hvis du ikke er helt sikker på,
hvad der menes med noter, må du få vejleder(ne) til at forklare dig systemet før opgaveugen.
Både censor og vejleder(ne) vil anse det for en graverende fejl, hvis noterne mangler eller er
forkert anvendt. Undlad generelt at bruge leksika som en del af litteraturgrundlaget, men benyt i
stedet faglitteratur. Ordret afskrift kræver altid "- - -" og sidehenvisning. Det er en sikker regel, at
der hellere må være for mange noter end for få.
3
Et par RIGTIG gode råd til skrivefasen:
1. Overvej, om opgaven ikke med fordel kan inddeles i mindre afsnit eller kapitler. Giv disse
dækkende overskrifter. Husk at der skal være overensstemmelse mellem disse overskrifter
og indholdsfortegnelsen.
2. Besvarelsen skal dække den opgaveformulering, der er givet til opgaven, og dække den
helt. Undgå at klistre "fyldeafsnit" på, der ikke tydeligt bidrager til at besvare den stillede
opgave. Drøft opgavens omfang med vejleder(ne), men husk, at lødighed går forud for
længde.
3. I vejledningen vedr. SSO står følgende: ”Der kan ikke angives håndfaste regler for
omfanget, men i vejledningsfasen bør det understreges, at omfanget ikke er et selvstændigt
bedømmelseskriterium. Vejleder(ene) må ved udarbejdelse af opgaveformuleringen sikre,
at opgaven kan besvares fyldestgørende indenfor normalt 10-15 sider tekst ekskl. forside,
indholdsfortegnelse, litteraturfortegnelse samt evt. tabeller og lignende”. Det altafgørende
er, at den stillede opgave er besvaret tilfredsstillende og fyldestgørende. Det kan være
svært at nå indenfor et sidetal på 10 eller derunder.
4. Husk at en normalside er mellem 2200 og 2800 anslag pr. side. En normalside opgøres
ved at tælle alle anslag + mellemrummene mellem ordene. Det er imidlertid meget lettere at
bruge en funktion i WORD. Klik på ”funktioner”, klik på ”ordoptælling” og se under ”tegn
med mellemrum”. Her får du den samlede opgørelse for opgaven og skal så blot dividere
med antal sider for at få gennemsnittet. Hvis man ønsker en opgørelse for hver enkelt side,
skal man blot markere de enkelte sider, og så følge ovenstående instruktion.
5. Læs grundig korrektur på opgaven. Se også under ”Bedømmelse af opgaven”
HVORDAN BEDØMMES OPGAVEN SÅ?
Bedømmelsen foretages af en beskikket censor og vejleder(ne), der efter forhandling giver en
karakter, som selvstændigt påføres eksamensbeviset. Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt
på, om du får vist, at du kan mestre alle de niveauer, en besvarelse bør/skal indeholde. Som du
sikkert husker, drejer det sig om følgende: redegørelse, analyse og vurdering. Det er samtidig
vigtigt, at du vægter disse niveauer korrekt i din besvarelse. En besvarelse, hvor de
redegørende dele vægtes meget, vil i langt de fleste tilfælde blive vurderet lavt. Derfor: planlæg
arbejdet i opgaveugen således, at du har god tid til de dele af besvarelsen, hvor du skal
demonstrere selvstændighed, nemlig analyse og vurdering. Dette er ment som en generel
vejledning. Du bør derfor snakke grundigt med vejleder(ne) om, hvorledes begreberne
anvendes i netop det fag, du skriver opgave i.
I vejledningen står der følgende angående bedømmelsen: Læs det grundigt og snak med
vejleder(ne) hvis du er i tvivl om noget.
9.1
Bedømmelsen af opgavebesvarelsen er en faglig helhedsvurdering i forhold til de faglige
mål i de fag, der indgår i opgaven.
9.2
Ved bedømmelsen lægges herudover vægt på nedenstående forhold:
– om den stillede opgave er besvaret ud fra de formulerede krav
– om der er sammenhæng mellem den tidsmæssige ramme for opgaven og
besvarelsens omfang og kvalitet
– om der er benyttet relevant baggrundsstof for besvarelsen
– om stoffet er formidlet på tilfredsstillende måde og er behandlet tilstrækkeligt
dybtgående
– om det anvendte materiale er inddraget i rimeligt omfang
– om der er præcise henvisninger og fyldestgørende dokumentation
– om alle kilder er oplyst, og noter og litteraturliste er korrekte og fyldestgørende
– om fremstillingen er overskueligt disponeret, og at der er sammenhæng i besvarelsen
– om den sproglige udformning er klar, præcis og ensartet igennem hele opgaven.
9.3
Hvis opgavebesvarelsen helt eller delvist er udarbejdet på et fremmedsprog, er kravene
til den sproglige udformning de samme, som hvis opgaven var skrevet på dansk.
9.4
Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering.
4
Ved bedømmelsen af opgaven anlægges en helhedsvurdering, hvilket indebærer, at man ikke
kan tage ét element ud og lade det være afgørende for karakterfastsættelsen, ligesom man
heller ikke på forhånd kan udarbejde en fast vægtfordeling mellem de forskellige
opgaveelementer.
I bedømmelsen indgår de i pkt. 9.2 beskrevne elementer, hvis indbyrdes vægt som nævnt
nødvendigvis vil variere. Dog skal fremtrædelsesformen og kvaliteten af den sproglige
fremstilling altid indgå - uanset hvilke(t) fag opgaven er skrevet i.
At besvarelsen er udarbejdet på fremmedsprog, regnes ikke i sig selv positivt ved
bedømmelsen.
OBS: vejleder(ne) og censorerne har adgang til opgave-databaser. Her er etableret "opgavebanker" indenfor de enkelte fag. Det er selvfølgelig helt ulovligt at hente sin opgavebesvarelse
et sådant sted. Der er ingen tvivl om, at vejleder(ne)/censorerne vil holde et vågent øje med
disse forhold, så snyd vil blive opdaget. Brug af sådanne opgaver vil blive betragtet som snyd
ved en skriftlig eksamen. Så lad jer ikke friste - please!
Som elev skal du bruge URKUND således:
1. Du skal navngive din opgave, som din lærer ønsker det, fx: sso (dit navn).doc - bemærk:
filens 'efternavn' fx .doc, .docx eller .txt er afhængig af det program, du bruger.
2. Opgaven mailes som vedhæftet fil til [email protected], hvor XXX står for
din lærers initialer. Din lærers URKUND-adresse står på den opgaveforside, du får
udleveret af skolen.
3. Inden for 5. min vil du modtage en bekræftelse fra Urkund. Det er dit bevis på, at du har
afleveret opgaven. Bemærk: e-mail-kvitteringen kan evt. havne i postmapperne 'spam'
eller 'uønsket post'. Vær OBS på, at opgaven stadig skal afleveres i almindelig kopi på
skolen.
4. Kvitteringen udskrives og vedlægges opgaven
5. Læreren modtager inden for 24 timer en rapport fra Urkund, som viser, om der er fundet
identiske afsnit og oplyser om kilden hertil.
HVOR OG HVORNÅR SKAL DEN AFLEVERES?
HFe-kursister skal aflevere senest fredag den 7/2 2014 kl. 12.00 på Aidas kontor i bygning C 1. sal.
HF2-elever skal aflevere senest fredag den 7/2 2014 kl. 14.15 på Birgittes kontor i bygning D.
Det er vigtigt at dette tidspunkt overholdes, da der er tale om en eksamen. Du har selv det fulde
ansvar for at få printet ud i tide til at kunne nå at aflevere.
Problemer med printning eller forsvundne filer giver ikke forlængelse af afleveringsfristen.
HVAD SÅ HVIS JEG BLIVER SYG?
I tilfælde af sygdom før eller i løbet af opgaveugen kontaktes kontoret straks.
LÆGEERKLÆRING afleveres hurtigst muligt på kontoret. Opgaven vil så kunne skrives i
påskeferien, såfremt faglæreren/faglærerne er kontaktbare. Hvis sygdommen indtræffer, efter at
opgaveformuleringen er udleveret til kursisten, skal faglæreren/faglærerne formulere en ny
opgave indenfor det af kursisten valgte emneområde. Hvis tiden tillader det, er det i sådanne
tilfælde naturligvis også muligt for kursisten at skifte emne - og evt. fagområde. Sidstnævnte kan
dog kun ske med ministeriets godkendelse, så det skal man ikke satse på.
God arbejdslyst - held & lykke
Birgitte Martens/Aida Justesen/Niels Holm Greibe
5
TIDSPLAN FOR STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE 2013/2014
4/11 2013
Alle 2.HFere og de HFe-kursister, der enten skal eller har overvejet at
skrive Større Skriftlig Opgave, bliver samlet i aulaen og får samlet
informationer om rammerne for SSO.
Frem til 22/11 2013: Teamlærerne på HF2 orienterer i forbindelse med en studietime, om krav
og rammer for opgaveskrivning indenfor de respektive fag.
Desuden fortæller faglærerne på både HF2 og HFe om hvilke
muligheder, der er for at skrive i de forskellige fag.
Hvis du har ideer om et bestemt emne, men er i tvivl om i hvilket/hvilke
fag opgaven kan/bør skrives, tager du selv kontakt med de respektive
faglærere for at få afklaret dette spørgsmål. Hvis der ikke opnås enighed
mellem faglærerne, henvender man sig til administrationen.
Senest 22/11 2013:
Blanketten angående FAGVALG og EMNEVALG afleveres i udfyldt og
underskrevet stand til Birgitte/HF2 i bygning D og Aida/HFe på kontoret i
bygning C.
Opgaven kan skrives indenfor 1-3 fag. Hvis du skriver i ét fag, skal du
enten følge undervisningen eller have aflagt prøve i faget på mindst Bniveau. Skriver du i flere fag, skal du følge eller have aflagt prøve i
fagene, hvoraf mindst ét skal være på B-niveau. Det er vigtigt, at du inden
d. 22/11 har drøftet dette med den/de pågældende lærer/lærere, og at
denne/disse har godkendt emnet.
Materiale/litteraturlisten skal ikke nødvendigvis vise, hvad du har skaffet,
men kan vise, hvad du har bestilt, eller hvad du vil bestille.
Uge 49 og 50
Kursus i litteratursøgning på Silkeborg Bibliotek.
Senest 3/12 2013
Tildeling af faglige vejledere.
OBS: vær opmærksom på, at man IKKE har krav på at få sin(e)
nuværende lærer(e) som vejleder(e), men at vi selvfølgelig vil
tilstræbe, at det sker. Når tilmeldingerne er inde, vil den endelige
fordeling af opgaverne blive foretaget umiddelbart derefter. Det kan
komme på tale at ”omfordele”, hvis en lærer skal vejlede på så
mange opgaver, at det både for lærer og elever vil betyde urimelige
arbejds- og vejledningsvilkår. Hvis du ikke får besked om andet, vil
du modtage vejledning fra din(e) nuværende lærer(e).
Senest 12/12 2013:
Her afleveres en revideret litteraturliste til faglæreren/faglærerne:
Du bør ved denne lejlighed sørge for at blive vejledt i, hvordan du med
størst mulig udbytte får begyndt på den til tider ret store
materialemængde.
Frem til 23/1 2014:
Eleverne tager initiativ til at aftale tidspunkter for vejledning med
faglæreren/faglærerne. Man mødes løbende og drøfter efter behov
problemer vedrørende litteratur, afgrænsning af emnet osv.
Da lærerne ikke har ubegrænsede mængder af tid til rådighed, er det
vigtigt, at vejledningen er effektiv. Det vil sige at:
1) Du på forhånd skriftligt har orienteret læreren/lærerne om, hvilke
problemer/spørgsmål, der ønskes hjælp til.
2) Du faktisk har overholdt tidligere aftaler om læsning/anskaffelse af
litteratur.
3) Du selv tager notater under vejledningen.
6
4) Du selv møder frem med forslag til løsning af de aktuelle problemer.
Hvis du ikke overholder disse spilleregler, stiller du falske forhåbninger
til udbyttet af vejledningen, og spilder lærerens/lærernes, de andre
elevers og din egen tid.
Senest 24/1 2014:
Du er nu så langt i dine egne overvejelser og kommunikationen med
læreren/lærerne, at denne/disse er i stand til at formulere den endelige
opgave. Denne må ikke komme til elevernes kendskab før d. 31/1 2014,
når opgaven udleveres.
Fredag 31/1 2014:
Lærerne afleverer senest kl. 10.00 2 færdige forsider sammen med en
fotokopi til Birgitte (3 i alt)
HFe kl. 12.00:
HF2 kl. 14.15:
Du henter personligt forsiderne mærket ORIGINAL/KOPI i aulaen. Disse
SKAL udgøre forsiden i opgaverne. Opgaven kan ikke afleveres uden.
Lad være med at folde/krølle dem. Det ser ikke godt ud.
I opgaveugen:
I opgaveugen kan vejleder(e) kontaktes, så du kan få råd og vejledning i
det omfang, det er praktisk muligt at koordinere. Sørg for at kontakte
lærerne i så god tid, at du kan nå at udnytte hjælpen.
HUSK: Du har selv det fulde ansvar i tilfælde af problemer med
udprintning af opgaven og evt. sletning af dele af opgaven/hele
opgaven. Husk derfor løbende at tage sikkerhedskopier, tag evt.
løbende et print af det, du har skrevet eller send det til dig selv i
Lectio eller til en kammerat. Problemer med printning giver ikke
forlængelse af afleveringsfristen.
Fredag 7/2 2014:
Du skal aflevere opgaven i mindst 2 underskrevne eksemplarer
(hvis der er mere end én vejleder, afleveres 3 eksemplarer).
HFe afleverer senest kl. 12.00 på Aidas kontor i bygning C.
HF2 afleverer senest kl. 14.15 på Birgittes kontor i bygning D.
Ved aflevering pr. post SKAL eksemplarerne sendes anbefalet med
tydelig påtegnet dato og klokkeslæt. ( = senest hhv. kl. 12.00 og kl.
14.15). Hvis man sender opgaven pr. post, SKAL det meldes forud på
kontoret til Birgitte/Aida.
Husk at checke
inden aflevering
1) En fortløbende sidenummerering.
2) Den udleverede forside SKAL altid være yderst uanset om der laves et
yderligere, evt. kunstnerisk udformet titelblad.
3) Kvittering fra Urkund vedlagt alle eksemplarer.
4) Din underskrift på ALLE forsider!
Mandag 17/2 2014:
Opgaverne sendes til censorerne og udleveres til lærerne.
Karaktergivning:
Senest den 1/4 2014 vil man af sin(e) lærer(e) kunne få oplyst karakteren
for opgaven. Vær opmærksom på, at censor ikke er forpligtet til at
returnere selve opgaven, og at du derfor ikke skal regne med at få de
afleverede eksemplarer tilbage.
Klagefrist:
Ønsker du at klage over karakteren eller andet i forbindelse med SSOopgaven, er fristen den 15/4 2014 - 14 dage fra karakteren er kendt.
7