Renol etiket - Nordisk Alkali Danmark

Social- og sundhedsområdet
AMU
TEMA:
SOSU - Praktikvejledning
SOSU - Praktikvejlederkursus
Praktikvejlederkurset udbydes som et 15 dages kursus, et integreret forløb, bestående af:
- Praktikvejledning for PAU- og SOSUelever (10 dage) 40851
- Interkulturel kompetence i jobudøvelsen (3 dage) 43766
- Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling (2 dage) 40503
Indhold:
Centrale temaer på kurset vil være:
- Planlægning af et praktikforløb
- Det gode læringsmiljø
- Udvikling af egne kommunikative kompetencer
- Brug af uddannelsesplan og logbog
- Refleksion som grundlag for læring i hverdagen
- Den anerkendende samtale
- Udvikling af elevens faglige og personlige kompetencer
- Uddannelsens mål
- Mundtlig og skriftlig evaluering og feedback
- Interkulturel forståelse
- Vejledning af elever med særlige behov
- Dokumentation i vejledningsarbejdet
- Professionel adfærd i mødet med etnisk og kulturel forskellighed
- Samarbejdet med skolen
- Viden om unges forskellighed, f.eks. holdninger, kultur, sprog, syn på
job/fritid, for at understøtte samspil imellem elev og praktikstedet
- Afdækning elevens ressourcer, støtte og
motivere, inspirere og udfordre eleven
Mål:
Deltageren kan, som en del af sit daglige arbejde, tilrettelægge vejledningen af elever, som er i praktikuddannelse
som social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter.
Deltageren kan medvirke til, at eleven udvikler nødvendige færdigheder, viden og holdninger i forhold til jobbets
krav, gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for fagområdet.
Deltageren kan medvirke til, at eleven udvikler egne kommunikative kompetencer, og kan bringe eleven til aktivt at indgå
i planlægningen og gennemførelsen af praktikforløbet, herunder sikre, at eleven får prøvet forskellige faglige opgaver.
Deltageren kan støtte og udfordre eleven fagligt og personligt og arbejde på, at eleven udvikler sig i forhold til praktikmål
og personlige uddannelsesmål, og lærer at arbejde kreativt og at se valgmuligheder frem, for rutiner i det daglige arbejde.
Deltageren kan evaluere eleven mundtligt og skriftligt ud fra praktikmål og personlige kompetencekrav.
Målgruppe:
Kurset retter sig mod praktikvejledere for elever på social- og sundhedsuddannelserne. Skolen foreslår at kursisterne
erhverver sig følgende bøger, som dog ikke er obligatoriske, ”Lærebog i Praktikken for social- og sundhedshjælpere”,
Henrik Andersen m.fl. fra Munksgaard Danmark og ”Sosu’en som praktikvejleder”, Marion Thorning fra Frydenlund.
Tidspunkt:
Uddannelsen har en varighed af 15 dage.
Deltagerbetaling:
Pris pr. deltager 946 kr.
20.02.12 - 09.03.12
23.04.12 - 11.05.12
22.10.12 - 09.11.12
Kursusnr. 120277
Kursusnr. 120472
Kursusnr. 121072
”Praktikvejledning i social- og sundhedsuddannelserne”, Munksgaard, udlånes på kurset.
Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats
NYH
ED
42923 - 5 dage
Mål:
Deltageren kan planlægge, gennemføre og evaluere individuelle læringsforløb for elever
med særlige læringsmæssige forudsætninger*, der gør det vanskeligt for dem at nå
uddannelsens kompetencemål.
* elever, der har brug for en særlig vejledningsmæssig indsats på grund af udfordringer med at
opnå de faglige og personlige kompetencemål, som udgør forudsætningen for at varetage
relationsarbejde. Som en del af arbejdet kan deltageren inddrage relevante samarbejdspartnere.
Deltageren kan i vejledningen tage afsæt i den enkelte elevs ressourcer og tage højde for elevens
særlige faglige, sproglige, personlige, sociale og læringsmæssige kompetencer.
Målgruppe:
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod erfarne medarbejdere både faglærte og ufaglærte, som har
et godt kendskab til arbejdspladsens historie, værdier og kultur.
Tidspunkt:
03.09.12 - 07.09.12
Deltagerbetaling:
For målgruppen:
Gratis
For personer med videregående uddannelse:
2.692,- kr.
Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
Kursusnr.: 1209790
For y
infor derliger
e
mat
andr ioner om
e ku
ww
rser :
w.s
o su
hern
ing.
dk
40805 - 5 dage
Mål:
Deltagerne kan på baggrund af viden om mentorens jobfunktion, herunder muligheder og
begrænsninger, hjælpe nyansatte ind i job og arbejdsfællesskab.
Desuden kan deltagerne anvende viden om menneskers forskelligheder fx sociale, kulturelle og
etniske, der kan have indflydelse på arbejdsmiljøet.
Målgruppe:
Erfarne praktikvejledere for elever i social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse.
Deltagerbetaling:
Pris pr. deltager 590 kr.
Tilmeldingsbetingelser
Tilmelding
Tilmelding skal ske senest 6 uger før uddannelsens start. Optagelse sker i den rækkefølge vi modtager tilmeldingerne.
Er fristen overskredet – ring og hør, om der er plads. Der kræves min. 24 deltagere for gennemførelse af kurset.
Tilmelding foregår på www.efteruddannelse.dk
Find kurser:
657412
Oversigten over kurser, der udbydes af Social & SundhedsSkolen, Herning, kan ses ved at taste ”657412” i ”find kurser” feltet.
OBS! Når du tilmelder en medarbejder uden navngivning, bliver tilmeldingen kun registreret som en reservation - ikke
som en endelig tilmelding. Reservationen vil være til rådighed indtil 2 uger inden kursusstart. Har du mod forventning ikke
navngivet pladsen med et korrekt cpr. nr., vil reservationen blive annulleret.
Administrationen på voksen- og efteruddannelsesområdet er blevet digitaliseret, for at skabe bedre service og større
effektivitet. Dette betyder at selvstændige erhvervsdrivende og arbejdsgivere, der tilmelder deltagere til kurser, nu skal
foretage tilmeldingen digitalt. For at få VEU godtgørelse, er det obligatorisk for arbejdsgiver selv at søge godtgørelse på
EfterUddannelse.dk. Tilmelding og VEU søgning kan ske i samme ombæring. (Vil du vide mere om VEU godtgørelse og
befordringstilskud, se på www.veug.dk)
Ledige skal ringe til skolen eller jobcentret efter en særlig blanket til selvvalgt uddannelse.
Målgruppe
Alle kan optages på AMU. AMU er udviklet for kortuddannede, dvs. ikke-faglærte og faglærte.
Andre med mellemlang/videregående uddannelse kan deltage mod betaling.
Uddannelsesbevis
Når du har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat, modtager du et uddannelsesbevis.
Afmelding/afbudsgebyr
Meld afbud så tidligt som muligt, enten skriftligt eller telefonisk, så vi har mulighed for at tilbyde pladsen til en anden.
Ved afbud 1 uge før kursusstart er gebyret på 1500 kr. for kurser med en varighed på 1-5 dage, og på 2500 kr. for kurser med
en varighed på mere end 5 dage. Ved udeblivelse på 1. kursusdag opkræves gebyr på 2500 kr. for kurser med en varighed på
1-5 dage, og 3500 kr. for kurser med en varighed på mere end 5 dage. Afbudsgebyret bortfalder, hvis der sendes en anden
person.
Særlige afviklingssformer
En anden vigtig ændring er ”fleksibel afvikling”. Det vil sige, at virksomhederne sammen med skolen har mulighed for
at aftale et tillæg ud over normprisen, for til gengæld at få imødekommet særlige ønsker i forhold til afholdelses- og
tilrettelæggelsesformer m.v. Prisen for en fleksibel afvikling bliver højst 700 kr. pr. kursusuge pr. deltager.
Køb af tomme pladser
Skole og arbejdsgiver kan aftale en pris, hvor arbejdsgiver betaler op til min. antal, således at kurset gennemføres, selvom
der tilmeldes få kursister/medarbejdere.
Kost og logi
450 kr. pr. døgn til både kost og logi med dokumentation.
Der tages forbehold for eventuelle lovændringer
og ændringer i uddannelsernes indhold.