Tag ting der rimer.

Kompetenceudvikling er vital for
Hjemmeværnets evne til at løse
tidens og fremtidens opgaver.
UDDANNELSESBESKRIVELSE
SYGDOMSBEHANDLER B I SKIBE, 5031
Uddannelsesbeskrivelse
Praktiske oplysninger
Formål
Dato
At kursisten gennem aktiv deltagelse i uddannelsen opnår færdigheder, så Marts 2014
vedkommende om bord selvstændigt kan agere med førstehjælp samt
være den ansvarlige sygdomsbehandler ved behandling af syge og tilska- Målgruppe
dekomne ved sygdomme og ulykker på skibe med fartsområde B.
Personel i Marinehjemmeværnet
Forudsætninger
Niveau
Niveau 5
 Lovpligtig uddannelse, komplet.
 Have bestået mærkeprøve i førstehjælp med minimum 67 point inden jf. kvalifikationsrammen for
livslang læring
for de sidste 3 år.
Læringsmål
Efter afsluttet uddannelse skal kursisten opfylde kravene til uddannelse i
sygdomsbehandling i overensstemmelse med Rådets direktiv 92/29/EØF af
31. marts 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed med
henblik på at forbedre den lægelige bistand om bord på skibe samt den
internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og
om vagthold, med senere ændringer (STCW-konventionen) reglement
VI/4.
Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer som kursisten skal opnå i forhold til indholdet af medicinkiste B i uddannelsen:
ECTS
O ECTS point
Varighed
49 timer
Uddannelsesudbyder
Hjemmeværnsskolen, Marinehjemmeværnssektionen
SAP ID
02106948
Objekt forkortelse
Viden
SYBH
Kursisten skal i grunduddannelse til sygdomsbehandler B, have praktisk
viden om:
 At identificere, undersøge, håndtere og overvåge skadede og syge.
 At observere objektive og subjektive symptomer og dokumentere
værdier.
 At have grundlæggende viden om anatomi og fysiologi, relateret til
de enkelte lektioner.
 At have kendskab til medicinkiste CR.
Færdigheder
Kursisten i grunduddannelse til sygdomsbehandler B:
 Kan identificere og anvende det mobile genoplivningsudstyr.
 Kan anvende »Søfartsstyrelsens Lægebog«, »Radio Medical optegnelser« og Søfartsstyrelsens »Fortegnelse, kontroldokument og brugervejledning B«.
 Kan udføre de i »Søfartsstyrelsens Lægebog« beskrevne førstehjælps- og præhospitale sygdomsbehandler procedurer selvstændigt.
 Kan anlægge intravenøs kanyle, opsætte infusionsvæske samt anvende injektionsteknik.
Kompetencer
Kursisten i grunduddannelse til sygdomsbehandler B:
 Kan udføre medicinhåndtering og anvende indholdet i medicinkiste
kategori B.
 Kan anvende korrekt hygiejne, samt have forståelse for smitteveje
og forebyggelse af smittespredning.
 Kan udfærdige en Radio Medical journal og samarbejde med Radio
Medical.
 Kan agere som sygdomsbehandler i henhold til de etiske retningslinjer i »Søfartsstyrelsens Lægebog«.
 Kan definere egen kompetence.
Indhold
 Lovgrundlag.
 Medicinkiste kategori B og CR.
 Værdier.
 Undersøgelse og pleje af syg eller skadet person.
 Anlæggelse af venekanyle, opsætning og pasning af drop.
 Kontrol af væskebalancen og anlæggelse af blærekateter.
 Skader på hoved, nakke og ryg.
 Fjernelse af fremmedlegemer i øjet.
 Injektionsteknik.
 Forbrændinger, herunder el–ulykker.
 Ætsninger og forgiftninger, inkl. MFAG.
 Blødninger, herunder chok.
 Skader på muskler, led og brud på knogler, inklusive gipsanlæggelse.
 Smerter i brystet, hjertestop, inkl. anvendelse af AED.
 Besvimelser, kramper og drukning.
 Psykiske kriser og akut sindssyge.
 Sårtyper og sårbehandling, inkl. syning, tetanus og forbindinger.
 Smerter i maven, inkl. forstoppelse.
 Diabetes.
 Hypo – og hypertermi, forfrysninger.
 Samarbejde med Radio Medical og Radio Medical optegnelsen.
 Hygiejne.
 Dødsfald.
Undervisnings- og studiemetoder
Uddannelsen skal afholdes under, for den søfarende, realistiske vilkår og
med det indhold, der findes i en kategori B-kiste.
Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på praktiske øvelser i ca. to
tredjedele af tiden og tilstedeværelse og aktiv deltagelse af kursisten.
Prøvebestemmelser/Certificering/Kontrol
Prøveform: Kursistens præstation vurderes gennem kurset i forhold til uddannelsesplanen og eventuelt i forhold til en profil for en bestemt funktion.
Varighed: Løbende.
Bedømmelsesform: Bestået/Ikke bestået.
Censor: Intern.
Kvalifikation.
Q 02107023 Sygdomsbehandler B i skibe.
Kvalifikationen har en gyldighed på 5 år.
Bemærkninger
Fornyelse af kvalifikationsbevis som sygdomsbehandler kræver at sygdomsbehandleren mindst hvert femte år får genopfrisket sine færdigheder
i førstehjælps- og behandlingsprocedurer, samt tilføres ny viden.
Undervisere på kursus til sygdomsbehandler B i skibe skal:
 Have dansk autorisation som sygeplejerske eller læge med mindst 4
års klinisk erfaring og præhospital uddannelse.
 Have dokumenteret pædagogisk uddannelse og –kvalifikationer.
 Have gyldigt bevis for gennemført uddannelse om førstehjælpsinstruktør, godkendt af Dansk Førstehjælps Råd.
 Have deltaget i et introduktionsforløb for underviser på Center for Maritim Sundhed.
 Være instrueret i den til førstehjælpsbehandling af stikuheld nødvendige procedure.
Tilrettelæggelse og gennemførelse





Hjemmeværnsskolen planlægger og kontrollerer uddannelsen.
EUC nordvest, Fiskeriskolen, tilrettelægger og gennemfører uddannelsen i henhold til Søfartsstyrelsens bestemmelser.
Uddannelsen skal afholdes under, for den søfarende, realistiske vilkår
og med det indhold, der findes i en kategori B-kiste.
Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på praktiske øvelser i ca.
halvdelen af tiden og tilstedeværelse og aktiv deltagelse af kursisterne.
Kurset gennemføres med hold af minimum 8 og maksimum 10 kursister til hver underviser.