SIKKERHEDSDATABLAD NOROTEC MANGAN Side 1

DANSKE GAARDE
ILLUSTRERET STATISTISK OG HISTORISK
HAANDBOG FOR DET DANSKE LANDBRUG
UDARBEJDET AF
J. C. B. la COUR
UNDER MEDVIRKNING AF
KA~UIERJUNKER
E. HEDEMANN
IV. DIN 0
FREDERIKSBORG, KØBENHAVN, HOLBÆK, SORØ,
PRÆSTØ OG BORNHOLMS AMTER.
AARHUS
"DANSKE GAARDE"S FORLAG
1907
AARHUS STIFTSl:!OGTIWKKERI
BORNHOLMS AMT
~~~;;l~~!ii~~~ ornholms Amt oprettedes 1660 og bestaar foruden
Øen Bor n h o 1m af den ligeledes i Østersøen
beliggende lille Øgruppe Christiansø eller
R r t Ph n l m Pn P
AmtPt nmf:ittPr rlP firp H rrreder: Vester-, Nørre-, Øster- og SønderH er red, der allerede nævnes i Midten af det
12. Aarh. under Betegnelserne Haslæ-, Hænuiugs-, Midlliugæ- ug Hullrnæ-Ileneu (heuhulusvis Nørre-, Øster-, Sønder- og Vester-Herred).
Amtet indtager i Forhold til Danmarks
øvrige Amter i mangt og meget en Særstilling,
hvilket for Størstedelen er begrundet i dets isolerede Beliggenhed, der er Aarsag til, at Befolkningen længere har bevaret
noget særegent ikke alene i Sproget, som meget minder dels om det gammelnordiske, dels om det skaanske, men ogsaa i Sædvaner og Klædedragt. I Modsætning til de øvrige Amter omfatter Amtskommunen paa Bornholm
saavel Landdistrikterne som Købstæderne, hvilke sidste vælge de 3 af Amtsraadets 9 valgte Medlemmer, ligesom Købstæderne aarlig i Forholdet 1/ 3
yder Bidrag til de vigtigste Fællesanliggender. Der findes i alt 15 Sognekommuner; en bornholmsk Sognefoged benævnes »Sandemand«.
Med Hensyn til den paa Bornholm anvendte Hartkornsberegning afviger ogsaa den fra Hartkornsberegningen i det øvrige Danmark, hvor 1
Td. Hartk. blev beregnet til at indeholde 72,000 D Al. Normaljord, medens
1 Td. bornholmsk Hartk. kun blev udregnet til 49,600 D Al. boniteret
Areal og saaledes kun er lig 31/ 45 Tdr. Hartk. i andre Dele af Landet.
I Arent Berntsen Bergens Værk »Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed«, der udkom i København 1656, skrives om dette Amt:
,, B (J) R R J n !? Q) It m / . . . . f]vilcfet O:glanb ligger i ®fter5øen veb 20
mile ·oftf yboft fra l{iøbenf]affn I oc veb 5 eller 6 mile øftlig fra t{Cifteb ubi Sfaane /
[]vis [engbe aff fomme for fiuff QC Brebben for 2 eller ;:; mile regnis. OJc er
farne fonb en færbelis 5orlæning I oc f]affver fin egen Befalingsmanb / fom paa
bet Kongelig Slot .f?amerb.us residerer. paa famme lfllltCl ere fire fmaa Kiøb,
Bornholms Amt.
1280
ftæ<:>er / nemlig: net ø paa <:>en ®ftre I so an i er e paa <:>en nor<:> re/ 11 a <:> s re oc
Røn() e paa ben roeftre Sibe af fonbet liggenbe / l)oilcfe Steber retteligft for fem,
melige Slecfer oc marcfis, eller [abe5teber funbe oære at ade".
norboftlig ve<:> ~ mile fra Borringf?olm I ligge ~ eller 5 fmaa ®er Q: r 1? o r,
mene falbebe / f?oilcfe inbelucfe oc giøre en go() tryg l?affn for be Søfarenbe".
"®c en<:><:>og naturen f?afoer nectet forbe~ \\:an<:> ftort bel:> rib I faa er <:>et <:>og
berimob mel:> bif3 rigere Srudbarqe() conditionerit, effterf om bet icfe allene giffoer
Jnbbyggerne alle )lags l{orn I fynberlig Byg oc l?affre: men enbocfaa fornemme'
!igen I formebelft bes øffoerfløbige <Bræf3ning oc Q:gn I unberl)olbe Jnbbyggerne
meget ©oæg I faa <:>e baa<:>e Smør I QJfte I VI<:> I oc beslige Ware til Sremme<:>e
fun<:>e f?afoe at afff?en<:>e / faaoe! fom aff meget Sæueb / <:>e 2larligen l)afoc at flacte I
ftore partier l{iø() / .qu<:>er / Sfinb oc ffolg ubføre''.
"Soruben ben nøMørfftig Sforo bcr paa fonbet f?affois / gifoer bet oc nogen
ftebs l<alcf5tene. .qoor aff Jnbbyggerne bem ocfaa ftort <Baffn formebelft Hald',
brenben oibc at fl'affe / at faalebis bette nocl'f om for it got li bet fon() er at
f?olbe".
I Aaret 1756 udkom i København, forfattet af L. Th1zrah, en "Q)m,
ftænbelig og tilforlabelig B ej fri o e I fe o o er ben i ®fter5øen liggenbe unbcr bet
l<ongelige ~anfl'e l?errebømme blomftrenbe naonfunbige ®e Bo rn qolm og ben ei
langt berfra anlagbc fortreffelige Sæftning '1: 1? ri f ti an sø e". . . . . hvilken Beskrivelse Forfatteren indleder med en Omtale af Landets første Opdagelse
og Bebyggelse. Ifølge den er Øen 1684 Aar før Christi Fødsel fonden af
Cimbreren Thieluaro og derefter taget i Besiddelse af en af dennes bedste
Mænd, Beor, Boer eller Borno, efter hvem Navnet Bornholm antages
at have sin Oprindelse.
I denne Beskrivelse over Bornholm hedder det:'
©en er faa got rom af naturen befæ~et, ftbcn ben trint omfring er omringet
mel:> jleile l{!ipper, og paa be faa Steber, 11vor ingen l<lipper ere, er [anbgangen
meO Batterier, planteOe mco· groo ~fyt, tor)tfret tmob alt ,!tenbthg (J)oertalb. '.Det
l)ar ingen l?aon, l)oor Sfibe i \lrygf?eb og Sifferqeb fan ligge, uben paa ben norbre
Sibe. !?oorfore og mange Sfibbrub qer oeb fonbet forefommer''.
"2If tamme fire.føMebe ~yr, ere f?er paa [anbct [amme Slags fom ellers i be
øvrige ~annemarfes prooinbf er finbes".
"l?eftene falber gemcenligcn iffun åf maabdig Siørdfc, bog finbes bcr iblant
nogle faa, font ganffe oel fan f1enregnes blant bc Stores \lal: ~e cre ttl ~eels af
temmelig fmuf Sfabning, fterfe og buelige baabe til l<iørcn og Riben, faajom be fra
Ungbommen af til begge ~ele blioe opoante, allerf?elft en ftor ~eel beraf maa bruges
til ~ragoncr l?efte; ~csu<:>en rib er gerneenlig alle Solf til l<irfc, faaoe! præfternc,
~egnene, fom manbs og Q2oinbcs perf oncr, qoilfe fibfte fibbc i \loer5ablcr, og oibe
meget ocl at fl'iffc fig bcrubi: l?cr l]olbes ingen Stutterier, bog ligger cnf1oer Bonbe
fclo giernc fine l?efte til. . . . . .
J forrige \libcr bleoe l)cr fra fon bet folgt en an[ eelig ~eel l?efte, baabe til
Pommern og [ybef, men benne !?an bel er paa nogle 2lar færbeles forminffet; f1oilfet
ben i ~anmarf grasf ercnbe Q2oæg5yge, f1oortil f1er paa fon bet fun ganffe li bet paa
bet fibftc formerfebes, f1ar foroolbet" . . . . .
li
Samme Forfatter skriYer om Hornkvæget paa Bornholm:
".qorn,Q2oæget falbcr i ~Uminbeligf?eb mere fmaat enb mibbelmaabigt. ~og
gioe l<iøernc oel meif af fig, naar bc blioe nogenlebes oel forebc; \lqi Bønberne
f?anbe bisf e ([reaturer meget f1aart, ba bc flefte maa føbe fig paa fri marf; I1oor
unbertiben fun er Iibct for \lanben; Ja be maa langt ub paa Q:ffer,.qøftcn, ocl og
i Begynbelfen af Vinteren ligge i n'cgn, Slub og l{ulbe, paa oaabe og morabfere
<Baarbe, unber aaben l?immcl, førenb be blioe inMagne i .quus, faaf om Sæ5talbene
Indledning.
1281
meb Sæb ere opfyIMe, og be iffe fan rumme ~væget i I?uus, førenb Sæben er
uNorjfen; Dette art er od ~arf ag, at be ei fan fomme tiI fynberlig Det:t, uben at
tale om, at \Lyrene erc meget maae, og fnart ei ftørre enb 1\alue, naar be
bruges" . . . . .
r
Om Faarene hedder det:
"5aarene ere paa Bornf]oim af famme Størcife og Bejfaffenf]eb, fom be i
anbre Danffe :J)roointfer; ©g qo[bes tieres Ulb for at være Iangt bebre enb ben
Sie!Ianbffe'' . . . . . .
Med Hensyn til Svineholdet berettes:
"Soin finbes fier, baabe af bet forte, og af bet fange Slags, be maa felo føge
tieres Søbe paa maden, fom tie beft fan; Dog blive mange febebe meb majf og
Dranf, ligefom og bruges at febe bem paa Sti; men be jages albrig til Sfovene
for at febes alene af ©Iben; \Lqi Sfooene er fier iffuns faa, og ligge besuben i
:!)fætter \La[ omftrøebe, ere ei inbfiegnebe, og faa <S:ge,\[ræer finbes meb ~(gerne, men
albeles ingen ©Iben Bøge,\[ræer".
Hvad Kornavlingen angaar, berettes det videre, at Havre paa den Tid var
den Kornsort, hvis Dyrkning var mest udbredt paa Bornholm, men at der
ogsaa avledes megen Byg, mindre derimod af Rug og kun ganske lidt
HYede. Om Jordens Frugtbarhed og Dyrkningsmaade skrives der:
"\Lil alle!:)aanbe 1\orn5æb, er [anbet i mminbeligfieb overmaabe beqvemt, ia
ber maatte maaffe funs finbes faa Steber i Danmarf, fom lignebe ben faa falbebe
Soanife Bye,Dang i 5rugtbarfieb, tqi ben bærer ei alene fine Dei;ter i iærbeles ©oer,
fføbigl1cb, tuen faaer eubog albrig fit>ile, fom 1t11ben gob Jorb bog paa anbre Steber
i fonbet maa forunbes, om bens 5rugtbarfieb ellers jfol !:)oibes veb lige . . . .
Jorben bydes til Rug, paa en ganffe an ti en maabe, enb ellers fæboanligt i
Danmarf; tqi ~gerne pløies førft, og bernæft føres 63iøbning berpaa, i Steben for,
at paa anbre Steber Q3iøbningen førft føres paa Jorben, og Jorben berefter pløies,
og naar Jorben faalebes bydes, fan alletiber en Sæbcmanb, fom er i Stanb meb
Q3iøbning at bebynge et Styffe [anb paa 6 \Lønber Hugs Ubf æb, veb ben !?øieftes
Biftanb vente en !?øft paa !?unbrebe \Lønber, og faa frembeies; ~bffillige, fær 5rem,
mebe, fom ere fomne fier ti[ [an bet, qar eragtet benne Sfif paa Jorbens Dyrfning
forfeert og urimelig, og qar inbført ben an ben i benne \Lilfælbe fæbvanlige maabe,
men ba fiø)1ens OC:ib er fommcn, f1ar iJc jet j1g bebragne i <Jeres Spcculationcr, 11ar
i ben tilfommenbe \LiiJ faret fort efter fonbets maabe, og berveb beft funbet beres
Regning.
Den f)avre, fom [anbet frembringer, er meget ffiøn, men bet er at agte, at
!?aoren, fom fenbes berfra til l{iøben!:)avn, eller an ben Stebs fien, at forfiani:>Ies, er
af ben allerj1ettefte; \Lfii naar Bonben !:)ar uNorff en fians .fiaore i fob en, friller qan
bet flettefte fra bet ftørfte og befte, f]viifet fibfte Slags, bliver iffe 1\iøbmænbene, men
Q3rynmaalere overlat; !?oorfore og be Bornfiolmffe !?avn',Q3ryn bære :Prif en for be
ffefte, fom føres fra anbre Steber" . . . .
Derefter fortsættes med en Karakteristik af Befolkningen, af hvilken
vi anfører følgende Linier, ikke uden Interesse:
"Bønberne I1olbc fig nctterc i Wæbe,Dragt, enb bc Sicllanbffc 1 crc og mere
fri og rafinerebe.
J ~Iminbeiigf]eb er nationen nysgteng og meget for Selffaber og Difiter,
fielft 'Kiøbfteb,5olfene; De gifte fig gierne tiiig, ere berveb og meget frugtbare; Der
finbes mange fiøialbrenbc 5oif, fom bcrfios crc friffc og rorigc; De clffc bcrc::; 5æ'
brenelanb i en I1øi Q3rab og ere meget paaftaaenbe paa bm~s :Prioilegier og gam[c
Bornholms Amt.
128:.!
Sfiffe; De vibe ffiønt at omgaaes meb ®evær, for at funne i paafommenbe l[tl,
fælbe ftaae en 5icnbe imob, fom vilbe brifte fig til at angribe fon bet.
Jnbbrub, l[yverie, znorb og bestige grove !nisgierninger, fan faft iffe minbes
at være ffeet eller foregaaet paa fon bet; figef om (J)vcr!aft, Slagsmaale af Bcty,
benqeb, meget fie!ben [)øres; Derimob ere beres flcftc 5orf eelf er in Puncho Sex ti ...
ll:rolovelf er fiolbes [)er i fon bet lige faa qøitibelige, ja fnart mere qøitibelige
enb Bryfluperne felv.
Brylluperne f)efiigf)olbes gemeenligen i tiltagenbe maane <foret igiennem unb,
tagen imellem paaffe, og Pin bf e 5eften, bog ffeer bet unbertiben af Uøb, at Bry[,
lupernc inb og imeflem bisf e to 5efter anorbnes, if ær naar Bruben I1ar en vis Slags
~arfage til at ønffc bl.'n .Præfldigc c[opulation ovcrftanbcn.
J forbum CCiber l(ar
været Sfif, at Brubene bære l<roner paa beres Bryflups,Dag, og bernæft af Brub,
gommen blev regaleret meb en .f?ue; l{ronerne vare af Sølv uforgylte, l(voraf enbnu
for en 30 ~ars CCib fiben en var tilovers, f0111 fornarebes i ~ a 1>1<irfe,Bye l<irfe;
<lf .f?uerne finbes enbnn abffinigc tilbage, [om til ~lminbelfc af en og anben l]aves
i Q5icmmc; De cre meget ftore, for til fpibfc, bag til brebe og l]øie, [ammenfatte af
mange forte fine l<niplinger, [om en ~rt af Forelange, bog uben .f?ængler; Saaban
en Brube,.f?ue, blev af Brubgommen allerførft foræret til l(ans Brub, Dagen efter
BryHups,Dagen, og af qam fat paa l?enbes .f?oveb, f.;'r bermeb at betegne at l(un
var inNraobet i None,fonget.
:Dette fonbs DeNægt og fove, i .f?enf cenbe til ~rn, er faa!ebes, at ben yngfte
Søn arner fin 5abcrs fafte Q:jcnbon~mc, og er ben yngftc Son bøb, faa arner ;)en
næft yngftc Søn, og faa frembc!es op ab, faa længe Sønner ere til; men bøer arre
Sønnerne før 5aberen, og l?an efti.>rlabcr fig alene Døttrc, faa arner ben ælbfte
Datter be fafte d'.:jenbomme, og maa løfe be mlbrc ub".
1
Helt op til vore Dage har Husfliden staaet højt paa Bornholm, idet
mange har fpretrukket at tjene deres lidkornme ved Hjemmet end at tjene
hos fremmede; selv Smaafolks Døtre har visl størn~ Lyst til at sy og væve
hjemme end til Tjenestepigegerningen, og det har lige til Nutiden været
almindeligt i hvert Hus og hver Gaard at finde en Væv. Disse Forhold,
i Forbindelse med Øens isolerede Beliggenhed, er Aarsag til, at Husfliden
endnu er ret betydelig hos de nøjsomme og sparsommelige, flittige og
uafhængige, frihedselskende og seJyfølende Bornholmere.
Heller ikke
Tiwrah forbigaar:
,,. . . . til J nbbyggcrnes Roes og Berømmelf c, forte lig at melbc li bet om
Sruentimmerets Slib, Dueligl(eb og Dinb[fibe!igI1eb; CC[)i be ligefom fappes om, l1ve111
tier fan finbe paa, at forfær()ige bet fmuffefte og fiønnefte \Løi; tzæften enl(ver
Bonbe,'!{ one, ja .f?usmanbs,l{one paa [onbet, eller en vo1;en :Datter l(ar fin Dæo
l(os fig i L1uf et, l(vorpaa be væve baabe Ulbent og [innet, fau meget fom .f?uf ets
egne, faa og tieres ticnefte 5olf fan beqøve, qvab be ba [)ar tilovers fra .f?nfets egen
Brug, bet bringe be, bee!s ·til l<iøbfteberne i fon bet, bels overlevere bet til Sfippere,
bet ubcn for provintfen at forl(anble 11 •
Blandt de Skildringer, som under Fællestitlen: »Bidrag til Kunds k a b o m d e d a n s k e P r o v i n d s e r s n ær v æ re n d e T i 1 s t an d « efter
kongelig Befaling blev foranstaltede udgivne af Landhusholdningsselskabet,.
udsendte Fr. 1'aarup 1839 sin Besk ri vel se af Bor n h o 1 ms Amt og C h ris ti an sø. Forfatteren var i en Aarrække Amtmand paa Bornholm og erhvervede sig i denne Stilling et udmærket Lokalkendskab til Personer og
Forhold, hvilket kom ham udmærket til Gode ved hans Udarbejdelse af
denne Skildring, der hell igennem Lærer Præget af at være forfaltel med
stor Kærlighed til og Interesse for denne Landsdel og dens Befolkning.
Indledning.
1283
Fr. Taarup indleder med en Omtale af Jordernes Art og deres mere eller
mindre gode Beskaffenhed som Agerdyrkningsobjekt. Han skriver bl. a. :
"Vigtigl:)etlen af og bet Særegne og :mærfc!ige vetl tlettc fontls geognoftiffe
Sorl:)oltl, og tlisf es ftore Jntlfiytlclfe paa Jortlernes Beffaffenl1etl Ietler mig til førft
at tage E?enfyn tlertil. faa meget mere tla bet fommer i Betragtning vetl bet, tier
længere l:)en i Sfriftet bliver at berette 0111 Bifyslcrne for [antiboerne, og 0111 \fan,
bets vigtigfte ffiineralprotlufters Utlbringelf e og 2.Cnventlclf e.
Bornl:)olm fynes at være, i en titlligere periotle, vetl et af naturens frafJ,
fultlefte Spil løsrevet fra ben ftore nortliffe E?alv,©, Sfaane og Blefing, 111etl l:)vis
l{yfter tie bornl1olmffe I1atie \figl1eb . . . .
6:n af fonbets ubmærfebe fonb111ænb 1 0g ber tillige l:)ar BefjenMffab 111etl
Rigets øvrige 6:gne, figer: "'Der gives vel næppe nogen provittbs i 'Dattmarf, l:)vor
Jorberne paa et lige ftort 2.Creal ere faa forffeI!ige [om paa Bornl:)olm. 'Det er
berfor fjæltlent pan ett 03aarbs Jortler, [om i 2.Creal ntlgør 60-70 G:tlr. fontl, at
fintle ~ til 5 G:tlr. fon() af ett og famme Jorbblantling, faalebes [om matt i 2.Clmitt,
tleligl:)etl betlømmer famme uben el:)emiff Untlerf øgelf e".
~lf tie to næftcn lige ftore 'Dele, l:)vori bett l:)øje og ftorc lfyttg~ræfnittg tleler
fon bet, af l:)vilfe ben ttortlveftre I1ar nogen nortllig, og ben fybøftiige nogen fyblig
E?elning, er ben førfte mere [eerblantlet, ben anben mere fanbblanbet, men i 2.Clmin,
beligl:)cb taget qar fon bets Jortler, metl UttMagelf e af be Stræfninger, ber græntlf e
ttærmeft til Santlfiugten baatle fyb og veft paa fon bet, faavcl[om og tie [yngen
nærmeft liggentle minbre byrfetle Jortler, \feer til Unberlag".
Hvad Fællesskabets Ophævelse og Udskiftningen angaar, da mødte
disse Foranstaltninger store Vanskeligheder paa Bornholm og blev først
~cu L uufullc. l\lcJ Ilcu:., y u Lil Dy l h.uiug:.,maaueu aJ:.,h.ille 111au i Almiuuehed en bornholmsk Bondegaards Jorder i to Hovedklasser: Bygjorder og
Havrejorder. Bygjorderne, der indtog det mindste Areal, var de ved Gaardene nærmesl liggende HoYt;dlodder, cln tilførtes Gødning, medens Havrejorderne var de længst fraliggende Lodder af langt større Omfang, som
aldrig modtog Gødning og aldrig gav anden Sæd end Havre eller henlaa
som daarlige Græsgange.
Om Kornvarernes Beskaffenhed meddeler Fr. Taarup:
li 1fornvarerne ere iffe faa
gobc, rom bet var ønffeligt at tie ffulle være. 2.Car,
)agen ligger naturligvis i Sejl i 2.Cgerbrnget, at Jorben almi11beligvis iffe bliver tit
børligen renfet vetl Brafning, at QJmforg iffe vifes for ffatleligt Dantls 2lfictlning,
at ©ml:)yggeligl:)eb for reen Ub[æb iffe er almintlelig; men til l{ornvarernes Rens,
ning l:)ar Bontlen ingen Q)pnmntring. l{jøbmanben er faa goM [om e11e ben, tier
affiøber Bontlen l:)ans l<ornvarer, og Bontlen, [om ~aar i l{jøbmanbens Bøger, er
bcnicb i en 2lfl;ængigl:)etlsftilling. l{ornets Betaling anfættes tønbeviis. 6:n G:øntle
Byg paa 12 \fisp. betales iffe l:)øjere enb ben paa \ 0 [isp., ligelebes metl Rug,
men i Særtlelesqeb metl E?avre. Q3otl E?vetle og gobe ~rter ere tie encfte Sæb,
~lrter tier betales bebre entl ben flette.
rtaar Bontlen faar jlet Sæb betalt lige metl
ben gobc, faa fan qan tianffeligen intlfee, I1vorfor l:)an ffulbe lægge fig efter ben
betlre; ligefaa er bet en Selvfølge, at iffun ben J1ettefte Sæb fommer fra Bonbcns
E?aantl i l{jøbmanbens E?æntler, og bet er if ær mærMigt meb f?avren, at ben minbfte
og jlcttefte faa Benævnelf e l{jøbmanbs E?avre 0 •
Om Kvægavlens Tilstand og Kvægets Beskaffenhed beretter Fr.
Thaarup:
"(Qvægracen er Iitlen, men ætlel og melferig i Sorl)olb til Søben, ben for,
!ærer . . . . 'Det bornqolmffe (Qvæg vinterfotlres jlet, og maa om Sommeren [øge
fin Søbe paa Ubmarfernc. 'Det er tlerfor intet Untlcr, at (Qvæget maa være libet
og usfelt. Q)gf aa ere tie bornl:)olmffe (Qvægftaltle lave, metl uaftlelte Baaf c, og give
Bornholms Amt.
1284
~væget et flet ©pl]olbsftcb om Vinteren.
<Bobe \Lyre ænbfes l]er Iigefaa Iibet fom
en rigtig parring, og tt:illægsfaloene gives en maabelig pleje''.
Efterhaanden som Kløveravlen tiltog, blev man dog i Stand til at
give Kreaturerne en bedre RøgL og Pleje og fik ogsaa Blikket aabent for,
hvilke Hensyn der burde tages ved Valget af Tyre, for at Kvægracen kunde
blive større og mere mælkerig. - Med Hensyn til Hestene paa Bornholm
anfører Fr. Taarup en Beskrivelse af Veterinæren Erik Viborg, ifølge hvilken
de bornholmske Heste i Begyndelsen af det 19. Aarh. havde "grovt fioveb,
fort fials, flet Bygning i Benene, ffabribbet Ryg, afffybenbe Krybs og et urege[,
mæsfigt Sobfl'ifte". Først senere bredte Sandsen sig for Frembringelsen af
bedre Heste, og der indførtes gode Hingste til Ophjælpning af Avlen og
Forædling af Landracen, et Arbejde, der med Held er fortsat lige til vore
Dage.
Som vigtige Bisysler for Landboerne paa Bornholm anfører Fr. Taarup U dbringelsen og Anvendelsen af Øens Mineralprodukter, af hvilke flere
allerede den Gang havde givet Anledning til lønnende Drift, saaledes nævnes
Kullene, Sandstenene, der benyttedes til Bygningssten og Møllesten, Kampestenshuggeriet, Lerarterne, Kalksten og de saakaldte bornholmske Diamanter, der fandtes som smaa klare Krystaller, ansat i Hulheder i Kalkstensmassen, og hvoraf mange ved Slibning fik næsten samme Glans og
Spil som virkelige Diamanter.
Af de Forhold vedrørende Jordbruget, som Fr. Taarup særlig finder
Anledning til at advare Datidens Landmænd paa Bornholm imod, nævner
vi sluttelig:
f01fl 11ffI1111t Wtte:;.fd l lf11~l'lte, llllill' l!e iJeri uærrnl!e
11 11! lllctll i ~[111l11ti~ll~l/l'V
planter qave afblomftret og bære mobent ;!rø, l7voroeb f?øet naturligvis taber i
Styrfe og Q5obl]eb, og if:ngene ubmaroes".
Ogsaa angaacndc Ukrudtet advarer han, ~- og e1 de1 111011 ikke G1 uutl
dertil endnu? - imod paa Græsmarkerne, i Markskel og i Grøfter at:
11
!abe alle Slags UfruNsplanter I:enftaa, in Ni! be bære mobent Srø,
fom
fiben
veb Dinben eller paa anben maabe 17enføres i fortere eller længere ~fftanb paa be
opbyrfebe Jorber, qvorveb enl7oer Beftræbeif e af vebfommenbe if:jer eller Bruger
for at faa Jorben renf et, maa blive forgjeves ".
Det nuv. Bornholms Amt er i Følge »Statistisk Aarbog« (13. Aarg. 1908)
i alt 10,67 D Mil (587,5 D Km.).
Det rummer 106,510 Tdr. Ld., hvoraf
kun de 5597 Tdr. Ld. hører under Købstæderne, medens det øvrige udgør
Amtets Landdistrikter. Det samlede Hartk. (Ager og Engs samt halveret
Skovskylds) udgør 8780 Tdr., deraf under Købstæderne 461 Tdr.
Jordfordelingen i Landdistrikterne er som følger: over 12 Tdr. Hartk.
er 80 Gaarde med tilsammen 1264 Tdr. Hartk., fra 8-12 Tdr. Hartk. er
214 Gaarde med i alt 2053 Tdr. Hartk., fra 4-8 Tdr. Hartk. er 436
Gaarde med i alt 2569 Tdr. Hartk., fra 2-4 Tdr. Hartk. er 314 Gaarde
med i alt 883 Tdr. Hartk., fra 1-2 Tdr. Hartk. er 420 Gaarde med i alt
602 Tdr. Hartk., fra 1/4-l Td. Hartk. er 1291 Huse med i alt 677 Tdr.
Hurtk. og fru 0--· 1/4 Td. Hartk. er 1446 Huse med i alt 116 Tdr. Hartk.
Af jordløse Huse findes 837.
Med Hensyn til Besiddelsesmaaden, da findes af Ejendomme i Selveje
Indledning.
1285
eller Arvefæste 3851 med 87,483 Tdr. Ld. og 7891 Tdr. Hartk.; i almindeligt Fæste er 267 Ejendomme med 508 Tdr. Ld. og 35 Tdr.
Hartk.; i Leje og Forpagtning er 156 Ejendomme med 1586 Tdr. Ld.
og 180 Tdr. Hartk. Som Embeds- og Tjenesteboliger henligger 68 Ejendomme med 6038 Tdr. Ld. og 101 Td. Hartk. Amtets samlede Antal
Ejendomme med Jordtilliggende i Landdistrikterne er 4342 med 95,615
Tdr. Ld. og 8207 Tdr. Hartk.
Af Husmandsbrug, oprettede i Henhold til Lov af 24. Marts 1899,
fandtes i Amtet den 31. Marts 1906 i alt 63, til hvilke Statskassens samlede Udlaan udgjorde 250,745 Kr.
Ved Vurderingen til Ejendomsskyld i Henhold til Skattelovene af 15.
Maj 1903 vurderedes samtlige Ejendomme i Landdistrikterne i Bornholms Amt
til 48,051,000 Kr. Det skattepligtige Beløb blev ansat til 41,322,000 Kr.
For de Gaarde, der har 12 Tdr. Hartk. og derover (1 Td. Hartk. i Gennemsnit svarende til 8, 9 Td. Lcl.), blev den gennemsnitlige Vurdering pr.
Td. Hartk. 4286 Kr. og pr. Td. Ld. 483 Kr.; for Gaarde med 4-12 Tdr.
Hartk. (1 Td. Hartk. = 9, 3 Td. Ld.) blev den gennemsn. Vurdering pr.
Td. Hartk. 4409 Kr. og pr. Td. Ld. 454 Kr.; for Gaarde med 2-4 Tdr.
Hartk. (1 Td. Hartk. = 11,4 Td. Ld.) blev den gennemsn. Vurdering pr.
Td. Hartk. 5267 Kr. og pr. Td. Ld. 463 Kr. og for Gaarde med 1-2 Tdr.
Hartk. (1 Td. Hartk. = 13, 3 Td. Ld.) blev den gennemsn. Vurdering pr.
Td. Hartk. 6792 Kr. og pr. Td. Ld. 511 Kr. Samtlige Landbrugshuse i alt 1766 Stkr. med 654 Tdr. Hartk. og 12,075 Tdr. Ld. vurderedes
i alt til 7,523,000 Kr. med en gennemsn. Vurdering af 11,498 Kr. pr. Td.
Hartk. og 623 Kr. pr. Td. Ld.
Amtets samlede Vejlængder er: Landeveje 30,0~ Mil, 03 Riw•jp 85, 1 v
Mil.
Ved Opgørelsen den 15. Juli 1907 var hele Amtets Areal 106,510 Tdr.
Ld. · Heraf var i alt Kornareal 33,283 Tdr. Ld" Rodfrugtareal 7481 Tdr.
Ld" anrlre H0slarenkr 430 Tdr. Ld" Brak og Arealer med AfgrøJer Lil
Nedpløjnirig 9036 Tdr. Ld. samt Grøntfoder- og Græsningsarealer :W,158
Tdr. Ld" medens 1089 Tdr. Ld. var Hegn, Haver, Planteskoler o. 1" 129
Tdr. Ld. Moser til Tørveskær, 17,143 Tdr. Ld. Skove, Plantager og offentlige Anlæg, 1743 Tdr. Ld. offentlige og private Veje, Stier, Jernbaner ol"
1363 Tdr. Ld. Byggegrunde og Gaardspladser, 444 Tdr. Ld. Oplagspl"
Grusgr" Kirkeg. og andre off. Arealer, 7732 Tdr. Ld. væsentlig ubenyttede
Arealer og 479 Tdr. Ld. Vandarealer. Af Kornarealet var i alt 958 Tdr.
Ld. besaaet med Hvede, 8579 med Rug, 4479 med 2-rd. Byg, 941 med
6-rd. Byg, 8206 med hvid (gul) Havre, 334 med graa (broget) Havre og
9786 med Blandsæd til Modenhed. Af Rodfrugtarealet var i alt 2099
Tdr. Ld. dyrket med Kartofler, 299 med Gulerødder, 4223 med Runkelroer,
398 med Kaalrabi og 462 med Turnips og andre Foderroer. Af andre
Høstarealer var 345 Tdr. Ld. dyrket med ren Bælgsæd, 1 med Boghvede
til Modenhed, 11 med Spergel til Modenhed, 2 med Handelsplanter, 29 med
Havesager dyrkede i Marken og 3 Tdr. Ld. med »andre Planter«, medens
39 Tdr. Ld. var Frøavlsarealer. Af Brakarealer og Afgrøder til Nedpløjning
var 4064 Tdr. Ld. Helbrak, 3488 Halvbrak, 1463 benyttet Brak og 21
Tdr. Ld. Afgrøder til Nedpløjning. Af Grøntfoder- og Græsningsarealer
henlaa 872 Tdr. Ld. som Grøntfoderareal, 11,763 som Græsmark til Høslet og 7780 som Græsmark til Afgræsning, medens 802 Tdr. Ld. var
udlagt med vedvarende Græs og 825 med Lucerne; 2770 Tdr. Ld. var
Eng, 329 Kærjorder og 1017 Tdr. Ld. Fælleder.
Udbyttet af Høsten 1907 var for Amtet: 22,935 Tdr. Hvede (15,5
Fold), 67,418 Tdr. Rug (8, 6 Fold), 72,403 Tdr. 2-rd. Byg (12,, Fold), 16,597
J. C. B. la Cour: Danske Gaarde. IV.
83
1286
Bornholms Amt.
Tdr. 6-rd. Byg (13,1 Fold), 150,940 Tdr. hvid Havre (16,2 Fold), 10,037 Tdr.
graa Havre (16, 7 Fold), 128,888 Tdr. Blandsæd til Modenhed (15, 3 Fold),
72 Tdr. Boghvede, 2234 Tclr. ÆrtPr og anden Bælgsæd, 140,655 Tdr.
Kartofler, 63,225 Tdr. Gulerødder, 804,055 Tdr. Foderroer og 3312
Centner Sukkerroer. Halmudbyllet var 190,736 Læs a 1000 Pd., AgerhøUdbyttet 66,026 Læs a 1000 Pd. og Enghø-Udbyttet 15,823 Læs a 1000
Pd. I alt var Værdien af Amtets Høst i 1907: 10, 130,843 Kr., d. v. s. 187
Kr. pr. Td. Ld. af det dertil anvendte Areal.
Af Heste fandtes den 15. Juli 1903 i Amtet 8549 Stkr.; deraf 61
Hingste over 3 Aar, 2861 Vallakker over 3 Aar, 3768 Hopper over 3 Aar
og 1859 Plage og Føl. Af Hornkvæg fandtes 32,212 Stkr.; deraf 800
Tyre, 3 Stude over 1 Aar, 2863 Køer over 10 Aar, 94 76 Køer fra
6-10 Aar, 8290 Køer under 6 Aar, 3637 Kvier over 1 Aar, som ikke
havde kælvet, og 7143 Kalve under 1 Aar. Af Svin fandtes 30,423 Stkr.;
deraf 163 Orner over 4 Maaned~r, 2996 Søer over 4 Maaneder, 10,259
Fedesvin over 4 Maaneder og 17,005 Grise. Af Faar fandtes 9218 Stkr.;
deraf 4228 Faar, Væddere og Beder og 4990 Lam. Desuden fandtes
342 Geder og Kid, 216,888 Høns, 6545 Kalkuner, 38,618 Ænder, 8639 Gæs
og 2257 Bistader.
Samme Aar fandtes i Amtet 2224 Hestebesætninger, 3512 Hornkvægbesætninger, 4206 Svinebesætninger, 15g2 Faarebesætninger, 228 Gedeholdere, (5149 Fjerkræholdere og 800 Biholdere.
Der findes for Øjeblikket i Bornholms Amt 1 Landboforening, nemlig:
Bornholms landøkonomiske Forening med 868 Medlemmer.
I Bornholms Amt virkede i 1906 5 statsunderst. Hesteavlsforeninger og
28 ,_:tntsimrlnst Kv'..P[l::!Yl<>forPningPr
DP'>llrlPn finrlPs i AmtPt ~. 12 statsunderst. Kontrolforeninger og c. 25 Andelsmejerier.
Vester Herred.
(YJ: e; ræstegaarden
i Knudsker S., Vester H., Bornholms A. Postforb. og
Dens nuv. Ejer er
12°~8 Hr. Thorvald Christian Skovgaard, som købte den 1883.
Hr. Th.
C. Skovgaard er født paa Skovgaard, Vester-Mariæ, 1858 og gift
med Thora Gudmundine Skov, født paa Bakkegaard, Nyk.er, 1859.
Matr.-Nr. 1.
Hartk.: 8 Tdr. 4 Skpr. 1 Fdkr. 1/4 Alb. Tiendefri
Præstegaardsjord. Der svares i Jordebogsafgift 28 Tdr. Korn (gl. Maal).
Ejendomsskylden er 50,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 7590
Kr., for Avlsbygninger 12,410 Kr., Besætning 7200 Kr" Inventar 4000 Kr.
og Avl 5800 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 55 Kr. Bidrag til Amtsrepf.
Kr !)f)J!H Sidflk Aars Kommuncslrnt ICi. 101,J4. Dd samlede Areal mlgør 65 Tdr. Ld., deraf Ager 56, indhegnet Græsareal 8, Have og Gaardsplads 1 Td. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 9 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 2fi
Køer, 6 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 1 Tyr, 6 Heste, 2 Plage og Føl samt 4
Faar. Sidste Aar solgtes 27 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved
eget Tillæg og er af rød dansk Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. 6743 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1 Røgter, 2 Karle og til
Roer, Høst og Tærskning Ekstramandskab.
~, ) nærmeste St.: Rønne, hvortil der er 1/2 Mil.
Præstegaardens Hovedbygning er opført af Grundmur med Straatag. Avlslængerne er af Bindingsværk med Straatage.
_ Myhregaard i Knudsker S" Vester H" Bornholms A. Postforb. og
nærmeste St.: Rønne, hvortil der er 3/ 4 Mil. Dens nuv. Ejer er Hr. Theodor
iv!artin Jensen, som overtog den 1884. Hr. T. M. Jensen er født paa Ejendommen 1853 og gift med Julie Catrine Ipsen, født paa Slettegaard, Østerlars, 1863.
Matr.-Nr. 10 m. fl. Hartk.: 9 Tdr. 3 Skpr. 2 Fdkr. Der svares i
Tiende c. 6 1/ 2 Td. Byg samt i Jordebogsafgift Kr. 114,66. Ejendomsskylden er 50,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 7000 Kr" for Avlsbygninger 9755 Kr., Besætning 5430 Kr" Inventar 3170 Kr. og Avl 5100
Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 55 Kr. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 104,94.
Sidste Aars Kommuneskat Kr. 136,98. Det samlede Areal udgør 86 Tdr. Lrl"
deraf Ager 76, Eng 2, Overdrev 2, Skov 5, Have og Gaardsplads 1 Td.
Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 7 Marksdrift. Besætn. hestaar f. T. af 20
Køer, 9 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 6 Heste samt 2 Plage og Føl.
Sidste Aar solgtes c. 20 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget
83*
1288
Bornholms Amt.
Tillæg og er af rød dansk Race. Det norm. Fo,lkehold er 1 Røgter, 2
Karle, 1 Pige og til Roer, Høst og Tærskning Ekstramandskab.
Myhregaard Bygninger er opførte af Bindingsværk og tækkede med Straa.
Tornegaard i Knudsker S., Vester H., Bornholms A. Postforb. og nærmeste St.: Rønne, hvortil der er 1/4 Mil. Dens nuv. Ejer er Hr. Anton
Christian Hansen, som købte den 1893. Hr. A. C. Hansen er født i Østerlars 1869 og gift med Anna Rasmine Nielsen, født i Østbirk i Jylland
1872.
Matr.-Nr. 27 a. Hartk.: 12 Tdr. 5 Skpr. 3 Fdkr. 1 1/2 Alb. Der svares
i Tiende c. 5 1/ 2 Td. Byg samt i Jordebogsafgift Kr. 93,47. Ejendomsskylden er 55,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 8000 Kr., for Avlsbygninger 12,000 Kr., Besætning 11,400 Kr" Inventar 5000 Kr. og Avl
10,000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 60,50. Bidrag til Amtsrepf.
Kr. 136,26. Sidste Aars Kommuneskat 180 Kr. Det samlede Areal udgør
94 Tdr. Ld., deraf Ager 91, Klippeblokke 1, Have og Gaardsplads 2 Tdr.
Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 7 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 30
Køer, 14 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 8 Heste, 2 Plage og Føl samt
5 Faar. Sidste Aar solgtes 26 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved
eget Tillæg og er af rød dansk Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 5000 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1 Forkarl, 1 Røgter,
1 Karl, 2 Piger og 1 Daglejer
Torne g a ard Bygninger er opførte af Bindingsværk og tækkede med Straa.
Sejersgaard i Knudsker S., Vester H., Bornholms A. Postforb. og
nærmeste St.: Rønne. Telef.: Rønne Nr. 3. Gaarden ligger 1/ 4 Mil fra
Rønne. Dens nuv. Ejer er lir. Peter Andersen, som køb le den 1889. Hr.
P. Andersen er født i Gjesing i Jylland 1862 og gifl med Barbara Kirstine
Jespersen.
Matr.-Nr. 28 a m. fl. Hartk.: 9 Trlr. f> Skpr. 2 Fdkr. 2 3/ 4 Alb. Der
svares i Tiende c. 5 Tdr. Byg samt i Jordebogsafgift Kr. 143,38. Ejendomsskylden er 75,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 12,000 Kr.,
for Avlsbygninger 15,600 Kr., Besætning 20,000, Inventar 6200 Kr. og Avl
14,550 Kr.
Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 82,50. Bidrag til Amtsrepf.
Kr. 118,18. Sidste Aars Kommuneskat 175 Kr. Det samlede Areal udgør
c. 135 Tdr. Ld., deraf Ager c. 113, Skov c. 12, Dam, Løkke og Veje c. 3,
Have og Gaardsplads c. 7 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 9 Marksdrift" Besætn. bestaar f. T. af 40
Køer, 8 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 11 Heste og 2 Plage. Sidste
Aar solgtes c. 60 Fedesvin. Kvægbesætn. er af rød dansk Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. 5628 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1 Forvalter, 1 Fodermester, 1 Malkerøgter, 3 Karle, 3 Piger og 5
Daglejere.
Sejers g a ard Hovedbygning er opført af Grundmur og tækket med Spaan.
Avlslængerne er af Bindingsværk og tækkede med Spaan og Tagpap.
Under Sejersgaard drives Ejendommen Frydenlund, hvortil hører 12 Tdr. Ld.
Store Almegaard i Knudsker S., Vester H., Bornholms A. Postforb.
og nærmeste St: Rønne, hvortil der er 1/ 2 Mil. Dens nuv. Ejer er Hr.
Niels Christian Koefoed, som købte den 1901. Hr. N. Chr. Koefoed er født
i Aaker S. 1869 og gift med Emma Marie Cathrine Andersen, født paa
Vester Herred.
1289
Søholm v. Hellerup 1878. Af tidl. Ejere kan nævnes Peder Jespersen
(1881-1901).
Matr.-Nr. 30 a m. tl Hartk.: 20 Tdr. 6 Skpr. 2 Fdkr. 11/4 Alb. Der
svares i Tiende c. 8 Tdr. Ryg samt i Jordebogsafgift Kr. 119,60. Ejendomsskylden er 105,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 13,500
Kr., for Avlsbygninger 24,670 Kr., Besætning 21,000 Kr., Inventar 7600
Kr. og Avl 16,400 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 115,so. Bidrag til
Amtsrepf. Kr. 229,2s. Sidste Aars Kommuneskat Kr. 264,04. Det samlede
Areal udgør c. 180 Tdr. Ld. Ld., deraf Ager 140, Skov 19, Græsløkker og
permanent Græsgang 19, Have og Gaardsplads 2 Tdr. Ld. Gaarden drives
af Ejeren.
Agermarken drives i en 10 Marksdrift med: 1. Brak (delvis benyttet),
2. Hvede, 3. 2-rd. Byg, 4. Roer, 5. 2-rd. Byg, 6. Kartofler og Bælgsæd, 7.
6-rd. Byg, 8. og 9. Kløver og Græs, 10. Havre. Besætn. bestaar f. T. af
55 Køer, 8 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 10 Heste samt 6 Plage og
Føl. Sidste Aar solgtes 82 Fedesvin. Kvægbesæln. er af rød dansk Race.
Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. 5782 Pd. pr. Ko; den leveres
til Mejeriet » Godthaab", Rønne. Det norm. Folkehold er 1 arb. Forvalter,
1 Fodermester, 1 Medhjælper, 2 Karle, 2 Piger, 2 Daglejere og til Høst og
Tærkning Ekstramandskab.
Store A1 mega ard Hovedbygning er opført af Grundmur og tækket med
Diagonal-Falstagsten. Avlslængerne er af Grundmur og tækkede dels med Straa og
Spaan, dels med Tagpap og Cementsten.
Store Almegaard kaldes - i en gammel Beskrivelse af Bornholm fra 1624 for Almstrup og nævnes som Herregaard.
Rosmannegaard i Knudsker S., Vester H., Bornholms A. Postforb.
og nærmeste St.: Rønne, hvortil der er 1 /2 Mil. Dens nuv. Ejer er Hr.
Andreas Richard Kuhre, som overtog den 1877 efter sin Moder. Hr. A. R.
Kuhre er født paa Ejendommen 1853 og gift med Anna Westh, født 1861.
Gaarden har i en længere Aarrække været i Slægtens Eje.
Matr.-Nr. 31 a m. fl. Hartk.: 11 Tdr. 1 Skp. 1 Fdkr. % Alb. Der
svares i Tiende c. 6 Tdr. Byg samt i Jordebogsafgift Kr. 162,20. Ejendomsskylden er 52,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 11,500 Kr"
for Avlsbygninger 11,000 Kr., Besætning 12,000 Kr., Inventar 6000 Kr. og
Avl 8000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 57 ,20. Bidrag til Amtsrepf.
Kr. l:!l,os. Sidste Aars Kommuneskat 160 Kr. Det samlede Areal udgør
c. 10:1 Tdr. Ld., deraf Ager 95, Skov 4, Græsmark 2, Have, Veje og Gaardsplads 4 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken driYes i en 9 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 30
Køer, 20 Stkr. Ungkvæg og KalYe, 2 Tyre, 3 Fedekreaturer, 7 Heste, 5
Plage og Føl samt 5 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes c. 50 Fedesvin.
KYægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk Race.
Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 6600 Pd. pr. Ko. Det norm.
Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 2 Karle, 2 Piger og i Høsten 2
Mand ekstra.
Ros manne g a ard Hovedbygning er opført af Grundmur og tækket med
Slraa. Avlslængerne er af Bindingsværk med Straatage.
Blykobbegaard i Nyker S" Vester H., Bornholms A. Postforb. og
nærmeste St.: Rønne, hvortil der er 1/ 2 Mil. Dens nuv. Ejerinde er Enkefru Rømer, som overtog den 1895 efter sin Mand.
Matr.-Nr. 1 m. fl. Hartk.: 14 Tdr. 3 Skpr. 2 3/4 Alb. Der svares i
Tiende c. 1 1/4 Td. Byg samt i Jordebogsafgift Kr. 38,45. Ejendomsskylden
1290
Bornholms Amt.
er 65,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning og Avlsbygninger 29,000
Kr., for Besætning 13,500 Kr., Inventar 4800 Kr. og Avl 6000 Kr. Aarlig
Ejendomsskyld Skat Kr. 71,so.
Bidrag til Amtsrepf. Kr. 155,30. Sidste
Aars Kommuneskat c. 100 Kr.
Det samlede Areal udgør 123 Tdr. Ld.,
deraf Ager 100, under Fæstehuse 6, Skov 13, Have, Veje og Gaardsplads
4 Tdr. Ld. Avlsgaarden er bortforpagtet til Ejerindens Søn, Hr. Hans
Andreas Bohn Rømer, der er født paa Bukkegaard 1874 og gift med Vilhelmine Margrethe Dauitzen, født paa Baadstadgaard 1879. Forpagtningen
omfatter hele Gaardens Areal.
Besætning og Inventar tilh. Forpagteren.
Agermarken drives i en 7 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 30
Køer, 20 Slkr. Ungkvæg og Kalve, 3 Tyre, 2 Fedekreaturer, 7 Heste saml
2 Plage og Føl. Sidste Aar solgtes c. 70 Fedesvin. Kvægbesætn. Yedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk Race. Mælkemængden var
sidste Aar genenmsn. c. 5500 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 1 Karl, 3 Piger, 1 Daglejer og i Høsten 2 Mand ekstra.
Bly ko b beg a ard Hovedbygning er opført af Bindingsværk med Tegltag.
Ejerinden bebor en Villa, der ligger paa Gaardens Grund.
Blykobbegaard ejedes 1608 af Hans Koefoed, derefter af Oluf Koefoed, t 1641,
og Hans Olufsen Koefoed, der solgte Gaarden 1671 til Kaptajnløjtnant Ernst Canzler,
hvis Enke, Kirstine Hermansdatter Bolrn, blev gift 2. Gang med Lars Jensen og 3.
Gang (1727) med Peder Hansen, Poul M. Koefoed, i· 1760, Morten Munk, t 1821,
Hans Mnnk, t 1858, Th. Koefoed From Sode, i· 1871, og Jørgen Sode, der solgte
Gaarden til H. A. Rømer, hvis Enke nn ejer den.
Kyndegaard i Nyker S., Vester H., Bornholms A. Postforb. og nærmeste SL.. fiønne, hvortil der er 1 Mil. Dens nuv. Ejer er Hr. L. Hansen,
som købte den 1876. Hr. L. Hansen er født i Østerlarsker 1842 og gift
med Margrethe Andersen, født i Østerlarsker 1846.
Matr.-Nr. 2 a m. fl. Hartk.: 13 Tdr. 1 Skp. 3 Fdkr. 2 Alb. Der
svares i Tiende c. 2 1/ 4 Td. Byg. Ejendomsskylden er 57,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning og AYlsbygninger 23,000 Kr., Besætning 14,000
Kr., Inventar 8000 Kr. og A Y! 12,000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr.
62,10. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 141,ss. Sidste Aars Kommuneskat c. 190
Kr. Det samlede Areal udgør 90 Tdr. Ld., deraf Ager 80 1 / 2 , SkoY 8, Have
og Gaardsplads 1 1 /~ Td. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 7 Marksdril't. Besætn. bestaar f. T. af 25
Køer, 15 Stkr. Ungkvæg og Kai ve, 1 Tyr, 7 Heste samt 4 Plage og Føl.
Sidste Aar solgtes 36 FedesYin. KYægbesætn. vedligeholdes Yed eget Tillæg og er af rød dansk Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn.
c. 5000 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl,
1 Karl, 2 Pigei· og i Høsten 2 Mand ekstra.
K ynde g a ard Bygninger er alle opførte af Bindingsværk og tækkede med
Straa.
Af Kyndcgaards Ejere kan nævnes Landsdommer Jens Koefoed, ·r 1625, Kapt.
Jacob Koefoed, t c. 1646, Peter Zandersen Les ler, Jens P. Les ler, t 1716, Kapt. Jørg.
H. Sode, t 1777, Ancher M. Sode, t 1820, .Jørg. H. Sode, t 1863 og Herman .J. Sode,
der solgte Gaarden til den nuv. Ejer.
Vællensgaard i Nyker S., Vester H., Bornholms A. Postforb.: Aaby.
Nærmeste St.: Rønne. Gaarden ligger 1 Mil fra Rønne og Hasle. Dens
nuv. Ejer er Hr. Johannes Ludvig Jespersen, som købte den 1893 af sin
Svigermoder. Hr. J. L. Jespersen er født paa Almegaard 1865.
:\1atr.-Nr. 3 a m. fl. Hartk.: 16 Tdr. 2 Skpr. 3 Fdkr. 2 1/2 Alb. Der
syares i Tiende c. 1 1/z Td. Ryg samt i .Jordebogsafgift Kr. 2,39. Ejendomsskylden er 62,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning og Avls-
Vester Herred.
1291
bygninger 34,800 Kr., for Besætning 12,700 Kr., Inventar 6340 Kr. og Av·l
11,500 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 68,20.
Bidrag til Amtsrepf.
Kr. 171,38~ Sidste Aars Kommuneskat c. 160 Kr. Det samlede Areal udgør 133 Tdr. Ld" deraf Ager 122, Eng 2, Skov 5, Have, Veje og Gaardsplads 4 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 30
Køer, 20 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 8 Heste samt 4 Plage og Føl.
Kvægbesætn. vedligeholdes Yed eget Tillæg og er af rød dansk Race.
Mælkemængden Yar sidste Aar gennemsn. c. 5600 Pd. pr. Ko. Det norm ..
Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 2 Karle, 3 Piger og i Høsten 1
Mand ekstra.
V æ I 1 ens g a ard Hovedbygning er opført af Bindingsværk med Spaantag.
Avlslængerne er dels af Grundmur, dels af Bindingsværk og tækkede med Straa
og Spaan.
Af Vællensgaard Ejere nævnes Landsdommer Mads Koefoed (c. 1608), Hans
Koefoed, t 1654, Hans Jensen Sode, Albert Hartvig, Herman H. Sode, t 1720, Peder
Hansen, Christen Sode, t 1788, Ole Pedersen Sode, t 1799, Peder Jørgensen Sode,
Nicolaj Munch fra 1824, Lars Koefoed, P. A. L. Koefoed fra 1859 og dennes Enke
til 1893.
Brogaard i Nyker S., Vester H., Bornholms A. Postforb.: Aaby. Nærmeste St.: Rønne. Gaarden ligger 3 / 4 Mil fra Hasle. Dens nuv. Ejer er
Hr. Hemw11 Ludvig Westh, som overtog den 1897 efter sin Fader. Af tidl.
Ejere kan nævnes Esper P. Ipsen og dennes Svigersøn, Jørgen \Veslh
(1867-97).
Matr.-Nr. 9 a m. fl. Hartk.: 14 Tdr. 6 Skpr. 1 Fdki:. 1 1 /" Alh. Der
svares i Tiende c. 3 1/2 Td. Korn og i .Jordebogsafgift Kr. 136,fis.
Ejendomsskylden er 65,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 8000 Kr., for
Avlsbygninger 16,000 Kr., Besætning 12,000 Kr., Inventar GlOO Kr. og Avl
H300 Kr
1\ :i rl ig Fj1:mdomsskyld Skat Kr. 71,;iu.
I3idrug til Amtt.>repf. Kr.
158,78. Sidste Aars Kommuneskal 300 Kr. Del samlede Areal udgør 167
Tdr. Ld., deraf Ager 135, Skov 10, Hede 20, Have og Gaardsplads 2 Tdr.
Ld. Gaarden dri Yes af Ejeren.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift med: 1-. Halvbrak, 2. Rug, 3.
Byg, 4. Roer, 5. Byg eller Blandsæd, 6. Havre og Blandsæd, 7. og 8. Kløver og Græs. Besætn. bestaar f. T. af 33 Køer, 22 Stkr. Ungkvæg og
Kalve, 1 Tyr, 2 Fedekreaturer, 8 Heste samt 5 Plage og Føl. Der sælges
aarlig paa Auktion for c. 3000 Kr. Svin. Kvægbesætn. Yedligeholdes ved
eget Tillæg og er af rød dansk Race.
Mælkemængden var sidste Aar
gennemsn. c. 6000 Pd. pr. Ko; den leveres til Ny ker Mejeri. Det norm.
Folkehold. er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 2 Karle, 2 Piger, 1 Daglejer og om
Sommeren 2 Polakker.
B ro g a ard Hovedbygning er opført af Egebindingsværk med Tegltag.
længerne er af Egebindingsværk med Straatage.
Avls-
Risenholm i Nyker S., Vester H., Bornholms A. Postforb.: Aaby.
Nærmeste St.: Rønne, hyortil der er c. 1 Mil. Dens nuv. Ejer er Hr.
Jens Chr. Rømer, som købte den 18a3. Hr. J. Chr. Ilømer er fødl paa
Klingegaard 1845 og gift med Julie Marie Andersen, født paa Gadegaard
1846.
Matr.-Nr. 21 a m. fl. Hartk.: 16 Tdr. 5 Skpr. 3 Fdkr. 2 3/4 Alb. Der
svares i Tiende c. 10 Tdr. Ilyg saml i Jordebogsafgift Kr. 24,82.
Ejendomsskylden er 90,000 Kr.
Brandassurance for Hovedbygning og Avlsbygninger 42,000 Kr., for Besætning 13,000 Kr., Inventar 5400 Kr. og Avl
1292
Bornholms Amt.
11,600 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 99 Kr. Bidrag til Amtsrepf. Kr.
186,56. Sidste Aars Kommuneskat 215 Kr. Det samlede Areal udgør 152
Tdr. Ld., deraf Ager c. 125, Skov 25, Have og Gaardsplads. 2 Tdr. Ld.
Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 9 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 35
Køer, 18 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 9 Heste, 6 Plage og Føl samt
18 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes c. 50 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk Race. Mælkemængden var sidste
Aar gennemsn. c. 5000 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1 Forvalter,
1 Fodermester, 1 Forkarl, 3 Karle, 2 Piger, 2 Daglejere og i Høsten 2 Mand
ek~l1a.
Risen h o 1 m Hovedbygning er opført af Grundmur og tækket med Tagpap.
Avlslængerne er dels af Grundmur, dels af Bindingsværk med Straatage.
Tornegaard i Nyker S., Vester H" Bornholms A. Postforb.: Aaby.
Nærmeste St.: Rønne. Gaarden ligger 3/ 4 Mil fra Rønne og Hasle. Dens
Tornega;ircl.
nuv. Ejer er Hr. Christian Lazzrentizzs Koefoed, som overtog den 1905. Hr.
C. L. Koefoed er født 1880 og gift med Anna Marie Skougaard, født 1884.
Gaarden har i en længere Aarrække været i Slægtens Besiddelse.
Matr.-Nr. 25 a m. fl.
Hartk.: 16 Tdr. 5 Sh.pr. 3 Fdkr. 2% Alb.
Der svares i Tiende c. 6 Tdr. Byg og i Jordebogsafgift Kr. 121,so. Ejendomsskylden er 70,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 10,800 Kr.,
for Avlsbygninger 26,100 Kr., Besætning 12,000 Kr., Inventar 5200 Kr. og
Avl 9000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 77 Kr. Bidrag til Amtsrepf. Kr.
178,1s. Sidste Aars Kommuneskat c. 195 Kr. Det samlede Areal udgør
138 Tdr. Ld., deraf Ager 108, Skov 9, Hede 20, Have, Veje og Gaardsplads 1 Td. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 32
Køer, 15 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 1 Tyr, 7 Heste samt 6 Plage og Føl.
Sidste Aar solgtes c. 40 Fedesvin. K vægbesæln. vedligeholdes ved eget
Tillæg og er af rød dansk Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 5500 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 2 Karle, 3 Piger og i Høsten 2 Mand ekstra.
Torne g a ard Hovedbygning er opført af Egebindingsværk og tækket med
Tegl. Avlslængerne er dels af Grundmur, dels af Egebindingsværk og tækkede med
Straa og Spaan.
Vester Herred.
1293
Agregaard i Nyker S., Vester H., Bornholms A. Postforb.: Aahy. Nærmeste St.: Rønne. Gaarden ligger 3/4 Mil fra Rønne og Hasle. Dens nuv.
Ejer er Hr. Edvard Janus Sanne. som købte den 1875. Hr. E. J. Sonne
er født paa Hoglebjerggaard 1843.
Matr.-Nr. 26 a m. fl. Hartk.: 14 Tdr. 7 Skpr. 1 / 2 Alb. Der svares
i Tiende c. 3 1/2 Td. Byg samt i Jordebogsafgift Kr. 97,50. Ejendomsskylden er 60,000 Kr.
Brandassurance for Hovedbygning og Avlsbygninger
40,000 Kr., for Besætning 14,000 Kr., Inventar 6000 Kr. og Avl 9000 Kr.
Aarlig Ejendomsskyld Skat 66 Kr. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 157,34. Sidste
Aars Kommuneskat c. 210 Kr.
Det samlede Areal udgør 103 Tdr. Ld.,
deraf Ager 98, Skov 3, Have, Veje og Gaardsplads 2 Tdr. Ld. Gaarden
drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 30
Køer, 15 SLkr. Uugkvæg ug Kalve, 2 Tyre, 7 Heste samt 2 Plage og Føl.
Sidste Aar solgtes c. 50 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget
Tillæg og er af rød dansk Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn.
c. 5000 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl,
1 Karl, 2 Piger og i Høsten m. v. 2 Mand ekstra.
Agre g a ard Hovedbygning er opført af Grundmur med Straatag. Avlslængerne er dels af Grundmur, dels af Bindingsværk og tækkede med Spaan og
Straa.
Aabygaard i Nyker S" Vester H" Bornholms A.
meste St.: Rønne.
Gaarden ligger
8
/4
Postforb. og nærMil fra Rønne og Hasle. Dens nuv.
Aabygaard.
Ejer er Hr. Jens P. Koefoed, som købte den 1893. Hr. J. P. Koefoed er
født paa Tornegaard 1865 og gift med Adelheid Sanne, født paa Ejendommen 1873.
Matr.-Nr. 29 a m. fl. Hartk.: 16 Tdr. 7 Skpr. 1 Fdkr. 1/4 Alb. Der
svares i Tiende c. 7 1/z Td. Byg samt i Jordebogsafgift Kr. 170,06. Ejendomsskylden er 70,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 10,400 Kr.,
for Avlsbygninger il0,400 Kr., Besætning 13,600 Kr., Inventar 4900 Kr. og
Avl 9200 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 77 Kr. Bidrag til Amtsrepf.
Kr. 179,5s. Sidste Aars Kommuneskat c. 200 Kr. Det samlede Areal ud-
1294
Bornholms Amt.
gør 131 Tdr. Ld., deraf Ager 122 1/ 2 , Eng 1/ 2 , Skov 5, Have, Veje og Gaardsplads 3 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 40
Køer, 30 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 8 Heste, 3 Plage og Føl samt
3 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes c. 70 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk Race. Mælkemængden var
sidste Aar gennemsn. c. 6000 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1
Fodermester, 1 Forkarl, 2 Karle, 3 Piger, 1 Daglejer og i Høsten 3 Mand
ekstra.
A ab y g a ard bestaar af 2 Gaarde, der ligger paa hver sin Side af Rønnelfaglc Lmdevcj. Den ø. Gaards Hovedbygning er upf'01 L df G1 u11Llu1u1 1ueu Tegltag, Avlslængerne er af Bindingsværk med Straatage. Den v. Gaar<ls Hovedbygning
er af Bindingsværk med Straatag; den er dels udlejet og dels benyttet til Kornmagasin. Avlslængerne er dels af Grundmur, dels af Bindingsværk og Træ, tækkede
med Straa.
Bukkegaard i Nyker S., Vester H., Bornholms A. Postforb.: Hasle.
Nærmeste St.: Rønne. Gaarden ligger 1/2 Mil fra Hasle. Dens nuv. Ejer
er Hr. Christian Fr. Bohn Rømer, som overtog den 1895. Hr. Chr. F. B.
Rømer er født paa Ejendommen 1871 og gift med Vilhelmine Sode, født
Nylarsker 1875.
Matr.-Nr. 33 a m. fl.
Hartk.: 12 Tdr. 6 Skpr. 2 Fdkr. Der svares
i Tiende c. 6 Tdr. Byg saml i Jordebogsafgift Kr. 100,70. Ejendomsskylden
er 61,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning og Avlsbygninger 25,200
Kr., for Besætning 10,000 Kr., Inventar 4000 Kr. og Avl 8550 Kr. Aarlig
Ejendomsskyld Skat Kr. 67.10. Bidrag til Amlsrepf. Kr. li'rn.;;~. SidstP
Aars Kommuneskat 140 Kr. Det samlede Areal udgør 84 Tdr. Ld., deraf
Ager 78, Skov 4 1/ 2 , Have, Veje og Gaardsplads 1 1/2 Td. Ld. Gaarden drives
af Ejeren.
Agermark.en drives i en 8 :Marksdrift. D01:;ail11. bci,lum f. T. uf '.:lG
Køer, 12 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre; G Heste, 3 Plage og Føl saml
8 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes c. 40 Fedesvin. Kvægbcsætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk Race. lVIælkemængden var
sidste Aar gennemsn. c. 5500 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1
Fodermester, 1 Forkarl, 1 Karl, 2 Piger, 1 Daglejer og i Høsten 4 Mand
ekstra.
Bukke g a ard Hovedbygning er opført af Bindingsværk. Avlslængerne er
dels af Grundmur, dels af Bindingsværk og tækkede med Straa og Tagpap.
Kærgaard i Vester-l\Iariæ S., Vester H., Bornholms A. Postforb.:
Aakirkeby. Nærmeste St.: Tvillingsgaarde Trinbræt. Gaarden ligger 1/ 2
Mil fra Aakirkeby. Dens nuv. Ejer er Hr. Christian Landscho/f, som overtog den 1874. Hr. Chr. Landschoff er født i Rønne 1851 og gift med
Oli11ia Jensen, født i Nylars.
Matr.-Nr. 7 a m. fl.
Hartk.: 7 Tdr. 6 Skpr. 1 Fdkr. 1/2 Alb. Der
svares i Tiende c. 6 Tdr. Byg saml i .Jordebogsafgift Kr. 101,49. Ejendomsskylden er 60,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 8700 Kr.,
for Avlsbygninger 16,590 Kr., Besætning 7000 Kr" Inventar 4 700 Kr. og
Avl 7 500 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 66 Kr. Bidrag til Amtsrepf.
Kr. 94,66. Sidste Aars Kommuneskat 160 Kr. Det samlede Areal udgør
150 Tdr. Ld., deraf Ager 110, Eng og Kær 10, Mose 24, Skov 2, Hede og
Klipper 2, Have og Gaardsplads 2 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 10 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 24
Køer, 20 Stkr. Ungkvæg og Kalve, l Tyr, 8 Heste, 3 Plage og Føl samt
Vester Herred.
1295
30 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes c. 50 Fedesvin; desuden sælges aarlig
en Del Svin paa Auktion. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og
er af rød dansk Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c .. 5800
Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1 Forvalter, 1 Fodermester, 1 Forkarl, 1 Elev, 1 Karl, 2 Piger, 3 Daglejere om Sommeren og i Høsten 2
Mand ekstra.
Kær g a ard Hovedbygning er opført af Grundmur og tækket med Skifer.
Avlslængerne er dels af Grundmur, dels af Træ og tækkede med Tagpap. Gaarden
er opført efter Brand 1899.
I Kærgaards Mose findes et c. 3 Fod tykt Lag Mergel, indeholdende 93 pCt.
Kalk og 1 pCt Kvælstof. Af denne Mergel sælges aarlig c. 1000 Læs a 3 Kr.
Store Smørengegaard i Vester-Mariæ S., Vester H., Bornholms A.
Postforb. og nærmeste St.: Lobbæk. Gaarden ligger 1/z Mil fra Aakirkeby.
Dens nuv. Ejer er Hr. Peter Thom, som overtog den 1894 efter sin Fader.
Hr. P. Thorn er født paa Ejendommen 1864.
Matr.-Nr. 18 a m. fl. Hartk.: 11 Tdr. 6 Skpr. 1 Fdkr. 2 1 / 2 Alb. Der
svares i Tiende c. 6 Tdr. Byg samt i Jordebogsafgift Kr. 87 ,36. Ejendomsskylden er 60,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 9000 Kr., for
Avlsbygninger 10,900 Kr., Besætning 9500 Kr., Inventar 3400 Kr. og Avl
7800 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 66 Kr. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 130,20.
Sidste Aars Kommuneskat 205 Kr. Det samlede Areal udgør 101 Td. Ld.
Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 6 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 25
Køer, 12 Stkr. Ungkvæg og Kalve, ~ Tyre, 6 Heste samt 3 Plage og Føl.
Sidste Aar solgtes c. 30 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget
'l'1llæg og er af rød dansk Jface. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn.
c. 5500 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl,
1 Karl, 2 Piger og 1 Daglejer.
Store Smørenge g a ard Bygninger er alle opførte af Egebindingsværk
og tækkede med Straa.
Søgaard i Vester-Mariæ S., Vester H., Bornholms A. Postforb.: Ringeby.
Nærmeste St.: Rønne, hvortil der er 1 Mil. Dens nuv. Ejer er Hr. Chr.
Ellebye, som købte den 1904. Hr. C. Ellebye er født i Rønne 1869. Af
tidl. Ejere kan nævnes L. P. Engel (1862-1903) og dennes Enke til 1904.
Matr.-Nr. 39 m. fl. Hartk.: 13 Tdr. 1 Skp. 3 Fdkr. 3/ 4 Alb. Der
svares i Tiende c. 9 Tdr. Byg samt i Jordebogsafgift Kr. 173,oo. Ejen- domsskylden er 50,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 10,000 Kr.,
for Avlsbygninger 15,500 Kr., Besætning 12,000 Kr., Inventar 6000 Kr.
og Avl 8000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 55 Kr. Bidrag til Amtsrepf.
Kr. 138,44. Sidste Aars Kommuneskat 200 Kr. Det samlede Areal udgør
124 Tdr. Ld., deraf Ager 9() (hvoraf 6 Tdr. Ld. er bortfæstet), Skov 14,
Græsmark m.m. 10, Have, Veje og Gaardsplads 4 Tdr. Ld. Gaarden drives
af Ejeren.
Agermarken drives i en 7 Marksdrift med: 1. Brak (delvis benyttet),
2. Vintersæd, 3. Rodfrugt, 4. 2-rd. Byg, 5. Havre, 6. og 7. Kløver og Græs.
Besætn. bestaar f. 1'. af 35 Køer, 16 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 7
Heste samt 2 Plage og Føl. Sidste Aar solgtes 45 Fedesvin. Kvægbesætn.
vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk Race. Mælkemængden
var sidste Aar gennemsn. c. 5500 Pd. pr. Ko; den leveres til Andelsmejeriet
»Central«. Det norm. Folkehold er 1 Forvalter, 1 Fodermester, 2 Karle
og 2 Piger.
Søgaard Bygninger er af Bindingsværk med Straatage.
1296
Bornholms Amt.
Ringebygaard i Vester-Mariæ S" Vester H., Bornholms A. Postforb.:
Ringeby. Nærmeste St.: Hønne, hvortil der er 1 Mil. Dens nuv. Ejer er
Hr. Michael Pihl, som overtog den 1883 efter sin Fader. Hr. M. Pibl er
født paa Ejendommen 1859.
Matr.-Nr. 41 a m. fl. Hartk.: 11 Tdr. 3 Skpr. 2 Fdkr. 3/4 Alb. Der
svares i Tiende c. 5 Tdr. Korn samt i Jordebogsafgift Kr. 127,83. Ejendomsskylden er 62,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 9000 Kr.,
for Avlsbygninger 19,300 Kr., Besætning 8600 Kr., Inventar 4400 Kr. og
Avl 9700 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 68,20. Bidrag til Amtsrepf.
Kr. 127,86. Sidste Aars Kommuneskat 210 Kr Det samlede Areal udgør
120 Tdr. Ld., doruf Ager U3, Eng 3, Skov lU, Grmsmark 1, Havo, Vojo og
Gaardsplads 1 Td. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift med: 1. Brak, 2. Vintersæd, 3.
Blandsæd, 4. Rodfrugt, 5. 2-rd. Byg, 6. og 7. Kløver og Græs, 8. Havre.
Besætn. bestaar f. T. af 27 Køer, 12 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 1 Tyr, 7
Heste, 2 Plage og Føl samt 5 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes c. 40
Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk
Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 6200 Pd. pr. Ko; den
leveres til Andelsmejeriet »Central«. Det norm. Folkehold er 1 Fodermesi.er, 1 Forkarl, 1 Karl, 2 Piger, 1 Daglejer og i Høsten m. v. 2 Mand
ekstra.
Ringe byg a ard Ilovedbygning er opført af Grundmur og tækket med
Spaan. Avlslængerne er dels af Grundmur, dels af Egebindingsværk med Straatage.
Elleby2aard i Vester-Mariæ S., Vester H., Bornholms A. Postforb.:
Ringeby. Nærmeste St.: Rønne, hvortil der er 1 Mil. Dens nuv. Ejer
er Hr. Løjtnant Olaf Thorsen, som købte den 1904. Hr. 0. Thorsen er
født i Rønne 1877 og gift med LaZira Brockdorff:
Matr.-Nr. 47 a.
Ilartk.: 13 Tdr. l Skp. 2 1/ 4 Alb.
Der svares i
Tiende c. 5 1/2 Td. Byg. Ejendomsskylden er 62,000 Kr. Brandassurance
for Hovedbygning og Avlsbygninger 19, 700 Kr., for Besætning 10,000 Kr.,
Inventar 4000 Kr. og Avl 7700 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 56,10.
Bidrag til Amtsrepf. Kr. 129,64. Sidste Aars Kommuneskat c. 170 Kr.
Det samlede Areal udgør 106 Tdr. Ld., deraf Ager 92 1/2, Eng 6, Skov
1 1/2, Græsmark, Have, Veje og Gaardsplads 6 Tdr. Ld. Gaarden drives af
Ejeren.
Agermarken drives i en 7 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 30
Køer, 15 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 6 Heste samt 2 Plage og Føl.
Sidste Aar solgtes c. 40 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget
Tillæg og er af rød dansk Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 5500 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1
Forkarl, 1 Karl og 2 Piger.
Ellebygaard Hovedbygning er opført af Bindingsværk med Straatag. Avlslængerne er hovedsagelig af Bindingsværk og tækkede med Straa.
Store Gadegaard i Vester-Mariæ S., Vester H., Bornholms A. Postforb. og nærmeste St.: Rønne, hvortil der er 1 Mil. Dens nuv. Ejer er Hr.
H. Frigaard, som købte den 1882. Hr. H. Frigaard er født paa Frigaard
i Nyk.er S. 18(10 og gift med Anna Sode, født paa Kyndegaard i Nyker S.
1860.
Matr.-Nr. 49 a m. fl. Hartk.: 17 Tdr. 1 Skp. 1 Pdkr. 1 1/2 Alb. Der
svares i. Tiende c. 7 Tdr. Korn samt i Jordebogsafgift Kr. ~3,12. Ejendomsskylden er 90,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 10,000 Kr., for
Vester Herred.
1297
Avlsbygninger 19,000 Kr., Besætning 10,000 Kr., Inventar 6000 Kr. og Avl
8000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 99 Kr. Bidrag til Amtsrepf. Kr.
190,52. Sidste Aars Kommuneskat c. 250 Kr. Det samlede Areal udgør
137 Tdr. Ld., deraf Ager 114, Eng 2, Skov 17, Have, Veje og Gaardsplads
4 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 7 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 40
Køer, 20 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 9 Heste samt 4 Plage og Føl.
Svinene sælges ved Auktion. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg
og er af rød dansk Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c.
5600 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1 Forvalter, 1 Fodermester, 1
Elev., 2 Karle og 3 Piger.
Store Gade g a ard Hovedbygning er opført af Grundmur og tækket med
Spaan. Avlslængerne er dels af Grundmur, dels af Bindingsværk med Straatagc.
Sosegaard i Vester-Mariæ S., Vester H., Bornholms A. Postforb. og
nærmeste St.: Lobbæk. Gaarden ligger 1 Mil fra Aakirkeby. Dens nuv. Ejer
er Hr. Jens Chr. Skov, som overtog den 1867 efter sin Fader. Hr..J. C.
Skov er født paa Ejendommen 1844 og gift med Andrea Due, født paa
Duegaard i Poulsker S. 1845.
Matr.-Nr. 81 m. fl. Hartk.: 9 Tdr. 7 Skpr. 1/4 Alb. Der svares i
Tiende 6 Tdr. Byg samt i Jordebogsafgift Kr. 117,56.
Ejendomsskylden
er 56,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 13,000 Kr., for Avlsbygninger 17,000 Kr., Besætning 18,\WO Kr., Inventar 3583 Kr. og Avl 7617
Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 61,Go. Bidrag til Amtsrepf. Kr. lll,44.
Sidste Aars Kommuneskat Kr. 212,54. Det samlede Areal udgør 106 Tdr.
T.rl G1=1::irrlPn rlrivP.s af F.jPrPn
Agermarken drives i en 7 Marksdrift med: 1. Vintersæd, 2. Byg, 3.
Roer, 4. Havre, 5., 6. og 7. Kløver og Græs. Besætn. bestaar f. T. af
28 Køer, 12 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 8 Heste, 3 Plage og Føl
~amt 10 Paar og Lam.
Sid:-;te Aar solgtes 33 Fedesvin. Kvwgbeswlu. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af blandet Herkomst. Mælkemængden var
sidste Aar gen nemsn. c. 6000 Pd. pr. Ko; den leveres til Lob bæk Mejeri.
Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 2 Karle og 3 Piger.
So se g a ard Bygninger er opførte af Egebindingsværk og tækkede med Straa.
Vestergaard i Vester-Mariæ S., Vester H., Bornholms A. · Postforb.
og nærmeste St.: Lob bæk. Gaarden ligger 1 Mil fra Aakirkeby og Rønne.
Dens nuv. Ejer er Hr. H. J. Kofoed, som overtog den 1900. Hr. H. J. Kofoed er
født i Vester-Mariæ 1852 og gift med Kamilla Kragh, født i Nykøbing S.
Matr.-Nr. 82 a m. fl. Hartk.: 19 Tdr. 7 Skpr. 1 Fdkr. 1/ 2 Alb. Der
svares i Tiende c. 4 Tdr. Byg samt i Jordebogsafgift Kr. 216,32. Ejendomsskylden er 56,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 12,000 Kr.,
for Avlsbygninger 24,000 Kr" Besætning 16,000 Kr" Inventar 6000 Kr. og
Avl 10,000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 61,60. Bidrag til Amtsrepf.
Kr. 200,14. Sidste Aars Kommuneskat c. 300 Kr. Det samlede Areal udgør 160 Tdr. Ld" deraf Ager 140, Skov 12, Have, Veje og Gaardsplads
m. m. 8 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Besætn. bestaar f. T. af 40 Køer, 20 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre,
9 Heste, 8 Plage og Føl samt 16 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes c. 90
Fedesvin. K vægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk
Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 5500 Pd. pr. Ko. Det
norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 1 Karl, 2 Piger og 1 Daglejer.
Ves tergaard Hovedbygning er opført af Grundmur og tækket med Straa. Avlslængerne er dels af Beton og Grundmur, dels af Bindingsværk, alle med Straatage.
1298
Bornholms Amt.
Nylars Præstegaard i Nylarsker S., Vester H., Bornholms A. Postforb. og nærmeste St.: Køllergaard. Præstegaarden liggn 1 1/ 8 Mil fra
Rønne.
Matr.-Nr. 1. Hartk.: 12 Tdr. 5 Skpr. 1 3/ 4 Alb. Tiendefri Præstegaardsjord. Ejendomsskylden er 62,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 6000 Kr., for Avlsbygninger 14,576 Kr., Besætning 6950 Kr., Inventar 2600 Kr. og Avl 7650 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 68 Kr. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 138,46. Sidste Aars Kommuneskat Kr. 128,65. Det
samlede Areal udgør 119 1/2 Td. Ld. Avlsgaarden er bortforpagtet til Hr.
Johannes Rømer, der er født i Aaker 1861. Forpagtningen omfatter hele
Gaardens Areal med Undtagelse af Skoven. Besætn. og In v. Lilhører Forpagteren.
Agermarken drives i en 9 Marksdrift med: 1. Brak, 2. Vintersæd,
3. Byg, 4. Blandsæd, 5. Roer, 6. Havre, 7 ., 8. og 9. Kløver og Græs. Besætn. bestaar f. T. af 19 Køer, 11 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 1 Tyr, 7
Heste samt 1 Føl. Sidste Aar solgtes c. 30 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk Race. Mælkemængden
var sidste Aar gennemsn. c. 5000 Pd. pr. Ko; den leveres til Lobbæk Andelsmejeri. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 1 Karl, 1 Husbestyrerinde, 2 Piger og 1 Daglejer.
Ny 1 ars Præst eg a ard Bygninger er opførte af Bindingsværk og straatækte,
med Undtagelse af en grundmuret, spaantækt Bygning, der indeholder Forpagterbolig samt I-lesle- og Kostald.
Loftsgaard i Nylarsker S., Vester H., Bornholms A. Postforb. og nærmeste St.: Lobbæk. Gaardcn ligger 1 1/4 Mil fm nu1111t.:. Dem. HU\. Ejet
er Hr. Løjtnant, Kompagnichef J. Jiil. Sanne, som købte den 1906. Hr. J.
M. Sonne er født paa Julegaard 18()5 og gift med A.. M. 11fonch, født paa
Ejendommen 1868.
Matr.-Nr. 6 a m. fl. Hartk.: 8 Tdr. 4 Skpr. 2 Fdkr. 3/4 Alb. Der
svares i Tiende c. 4 1/2 Td. Korn samt i Jordebogsafgift Kr. 96,75. Ejendomsskylden er 50,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 9100 Kr.,
for A vlsbyguiuger 19,440 Kr., Besætning 9500 Kr., I 1wentar 5000 Kr. og
Avl 5000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 55 Kr. Bidrag til Amtsrepf.
Kr. 97,2s .. Sidste Aars Kommuneskat Kr 81,50. Det samlede Areal udgør
86 Tdr. Ld., deraf Ager 66, Skov 19 1/2, Have og Gaardsplads 1 1/2 Td. Ld.
Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 7 Marksdrift. Besætn. 'bestaar f. T. af 24
Køer, 13 Stkr. Ungkvæg og KalYe, 2 Tyre, 6 Heste samt 3 Plage og Føl.
Sidste Aar solgtes 26 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg
og er af rød dansk Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c.
6000 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 1
Karl, 2 Piger og 1 Daglejer.
Brunsgaard i Nylarsker S" Vester H., Bornholms A. Postforb. og
nærmeste St.: Lobbæk. Gaarden ligger 11/4 Mil fra Rønne. Dens nuv.
Ejer er Hr. Carl Jespersen, som købte den 1872. Hr. C . .Jespersen er
født paa Sejersgaard i Knudsker S. 1844 og gift med Anna J(olberg, født
i Rønne 1849.
Matr.-Nr. 8 a m. fl. Hartk.: 15 Tdr. 3 Skpr. 3 Fdkr. 1 Alb. Der
snires i Tiende c. 6 Tdr. Korn samt i Jordebogsafgift Kr. 168,68.
Ejendomsskylden er· 74,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 9000 Kr.,
for Avlsbygninger 15,000 Kr., Besætning 15,000 Kr., Inventar 5000 Kr. og
Vester Herred.
1299
Avl 12,000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 81,40.
Bidrag til Amtsrepf. Kr. 170,72. Sidste Aars Kommuneskat Kr. 409,50. Det samlede Areal
udgør c. 144 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 40
Køer, 12 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 1 Tyr, 8 Heste samt 3 Plage og Føl.
Sidste Aar solgtes 55 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg
og er af rød dansk Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c.
5700 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1 Forvalter, 1 Fodermester, 1
Forkarl, 2 Karle, 4 Piger og 1 Daglejer.
·
Brun s g a ard Bygninger er opførte af Bindingsværk og tækkede dels med
Straa, dels med Spaan.
Store Strandbygaard i Nylarsker S., Vester H. Bornholms A. Postforb. og nærmeste St.: Lobbæk. Gaarden ligger 1 1/4 Mil fra Rønne. Dens
nuv. Ejer ~r Hr. Hans Espersen, som overtog den 1873 efter sin Fader.
Hr. H. Espersen er født paa Ejendommen 1850 og gift med Hansine Thom,
født 1856.
Matr.-Nr. 11 a m. fl. Hartk.: 12 Tdr. 1 Skp. 3 Fdkr. % Alb. Der
svares i Tiende c. 6 Tdr. Korn samt i Jordebogsafgift Kr. 91,92. Ejendomsskylden er 55,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 10,118 Kr"
for Avlsbygninger 16,320 Kr., Besætning 11,570 Kr., Inventar 3790 Kr. og
Avl 7140 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 60,rio. Bidrag til Amtsrepf.
Kr. 131,76. Sidste Aars Kommuneskat Kr. 294,21. Det samlede Areal udgør 110 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives dels i en 8 Marksdrift og dels i en 6 Marksdrift.
Doa.:lu. Lcoiluiu f. T. af :JO ICocr, 10 Stkr. Ungkvæg og Kalve, :.:! Tyre, 7
Heste, 2 Plage og Føl samt 18 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes 51 Fedesvin. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 5700 Pd. pr. Ko. Det
norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 1 Karl, 3 Piger og 1 Daglejer.
S to re S t r a n db y g a ard Bygninger er opførte af Egebindingsværk med
Straatage.
Store Myregaard i Nylarsker S., Vester H., Bornholms A. Postforb.
og nærmeste St.: Køllergaard. Gaarden ligger 1 Mil fra Rønne. Dens
nuv. Ejer er Hr. Herman Hansen, som overtog den 1867 efter sin Fader.
Hr. H. Hansen er født paa Ejendommen 1846 og gift med Johanne Skruld,
født 1848.
Matr.-Nr. 15 m. fl. Harlk.: 12 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdkr. 1 Alb. Der
svares i Tiende c. 8 Tdr. Byg samt i Jordebogsafgift Kr. 97,so. Ejendomsskylden er 50,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 8000 Kr.,
for Avlsbygninger 22,000 Kr., Besætning 8130 Kr., ltlYentar 4300 Kr. og
Avl 4670 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 55 Kr. Bidrag til Amtsrepf. Kr.
131,28. Sidste Aars Kommuneskat Kr. 343,86. Det samlede Areal udgør
109 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 7 Marksdrift. Besæln. bestaar f. T. af 26
Køer, 20 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 6 Heste, 6 Plage og Føl samt
14 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes c. 30 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk Race. Mælkemængden var
sidste Aar gennemsn. c. 5000 Pd. pr. Ko. Ejendommen drives af Ejerens
3 voksne Sønner og 3 voksne Døtre samt 1 Fodermester og 1 Daglejer.
Store Myre g a ard Hovedbygning er opført af Grundmur og tækket med
Spa:rn. Avlslængerne er af Bindingsværk med Straatage.
·
Bornholms Amt.
1300
Vellenbygaard i Nylarsker S., Vester H., Bornholms A. Postforb. og
nærmeste St. : Køllergaard. Gaarden ligger 1 Mil fra Rønne. Dens nuv.
Ejer er Hr. Mads Munck, som købte den 1875. Hr. M. Munck er født paa
Aagaard i Østerlars 1850.
Matr.-Nr. 16 a m. fl. Hartk.: 13 Tdr. 2 Skpr. 3 Fdkr. Der svares
i Tiende c. 3 1/2 Td. Byg samt i J0rdebogsafgift Kr. 151,20. Ejendomsskylden er 67,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 9600 Kr., for
Avlsbygninger 20,500 Kr., Besætning 15,260 Kr., Inventar 4490 Kr. og Avl
10, 750 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 7 3, 70. Bidrag til Amtsrepf.
Kr. 146,s2. Sidste Aars Kommuneskat Kr. 219,16. Det samlede Areal udgør 140 Tdr, Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 41
Køer, 11 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 1 Tyr, 8 Heste, 1 Plag samt 33 Faar
og Lam. Sidste Aar solgtes 114 Fedesvin. Mælkemængden var sidste Aar
gennemsn. c. 5500 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1 ·Forvalter, 1
Fodermester, 1 Forkarl, 2 Karle, 1 Husbestyrerinde, 3 Piger og 1 Daglejer.
Vellenbygaard Hovedbygning er opført af Grundmur med Straatag. Avlslængerne er dels af Grundmur, dels af Bindingsværk og tækkede med Straa.
Hovedgaard i Nylarsker S., Vester H., Bornholms A. Postforb. og
nærmeste St.: Lobbæk. Gaarden ligger 1 1/ 4 Mil fra Rønne. Dens nuv.
Ejer er Hr. Peter Koefoed, som købte den 1875. Hr. P. Koefoed er født
1840 og gift med Nanna Jensen, født 18G2.
Matr.-Nr. 39 a m. fl. Hartk.: 13 Tdr. 6 Skpr. 2 Fdkr. 1/2 Alb. Der
svares i Tiende c. 7 Tdr. Byg samt i Jordebogsafgifl Kr. 114,66. Ejendomsskylden er 65,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 9500 Kr.,
for Avlsbygninger 14,500 Kr., Besætning 11,800 Kr., Inventar 3900 Kr. og
Avl 7300 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 71,50. Bidrag til Amtsrepf.
Kr. lGl,J:.J. SiJsle Aars Kommuneskat Kr. :w2,25. Det samlede Areal udgør 104 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 6 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 25
Køer, 10 Stkr. Ungkvæg og Kai ve, 2 Tyre, 5 Heste samt 2 Plage og Føl.
Sidste Aar solgtes c. 20 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget
Tillæg og er af rød dansk Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn.
c 5000 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 1
Karl, 2 Piger og 1 Daglejer.
H o ved g a ard Bygninger er opførte af Bindingsværk og tækkede med Straa.
Nørre Herred.
D
aggaard i Klemensker S., Nørre H., Bornholms A. Postforb.: Hasle.
Nærmeste St.: Rønne. Gaarden ligger 1/2 Mil fra Hasle. Dens
nuv. Ejer er Hr. Georg Gotfred Vilhelm Lohmann, som købte den
1888. Hr. G. G. V. Lohmann er født i Rønne 1865.
Matr.-Nr. 1 a m. fl. Hartk.: 10 Tdr. 2 Skpr. 3 Fdkr. 13/ 4 Alb. Der
svares i Tiende c. 2 Tdr. Korn. Ejendomsskylden er 67,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 12,000 Kr., for Avlsbygninger 19,700 Kr., Besætning 13,200 Kr., Inventar 4400 Kr. og Avl 8500 Kr. Aarlig Ejendoms-
Nørre Herred.
1301
skyld Skat Kr. 72,49. Bidrag til Amtsrepf. Kr. l 19,H4. Sidste Aars Kommuneskat c. 160 Kr. Det samlede Areal udgør 180 Tdr. Ld" deraf Ager
150, Eng 17, Skov 10, Have, Veje og Gaardsplads 3 Tdr. Ld. Gaarden
drives af Ejeren.
Agermarken drives i to 7 Marksdrifter. 5 Tdr. Ld. dyrkes med Lucerne. Besætn. bestaar f. T. af 31 Køer, 20 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2
Tyre, 8 Heste, 2 Plage og Føl samt 11 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes
c. 160 Fedesvin. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 6400 Pd.
pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 2 Karle, 2
Piger, 1 Daglejer og i Høsten 4 Mand ekstra.
Bagga ard Hovedbygning e1 uµf01 L af Gruuclmur og tækket med Tegl. Avlslængerne er af Bindingsværk med Straatage.
Af Baggaards tidl. Ejere kan nævnes: Oluf Bagge (1490), Oluf Bagge (1570),
Niels Bagge, Peder Koefoed, t 1616, Mathies Putkammer, Claus Hartvig, Jørgen M.
Bohn, t 1726 og Herman J. Bohn, t 1781.
Simblegaard i Klemensker S., Nørre H" Bornholms A.
Hasle.
Nærmeste St.: Rønne.
Telef.: Hasle Nr. 37.
Postforb.:
Gaarden ligger c. 1/2
Simblegaard.
Mil fra Hasle. Dens nm'. Ejer er Hr. Herman Chr . .Jespersen, som købte
den 1906. Hr. H. C . .Jespersen er født 1874 og gift med Martha Jensen,
født 1882.
Matr.-Nr. 2 m. fl. Hartk.: 21 Tdr. 6 Skpr. 2 Fdkr. 1 1 /~ Alb. Der
svares i Tiende c. 3 1/2 Td. Korn. Ejendomsskylden er 90,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 12,600 Kr., for Avlsbygninger 23,400 Kr., Besætning 16,000 Kr., Inventar 6350 Kr. og Avl 13,050 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 99 Kr. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 231,66. Sidste Aars Kommuneskat 304 Kr. Det samlede Areal udgør 187 Tdr. Ld., deraf Ager 155,
Eng 8, Mose 1, Skov 16, Hede 3, Have og Gaardsplads 4 Tdr. Ld. Gaarrlen rlrivPs ::if Ejeren.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 50
Køer, 18 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 10 Heste. 3 Plage og Føl samt
8 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes c. 50 Fedesvin.
KYægbesætn. er af
rød dansk Race. i\fælkPm~'l::'ngdcn var sidste Aar gcnncrnsn. c. 5000 Pd.
pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1 Forkarl, 3 Karle, 2 Piger, 2 Daglejere
og i Høsten 4 Marni ekstra.
J. C. B. la Cour: Danske Gaarde, IV.
84
1302
Bornholms Amt.
Sim b 1 eg a ard Hovedbygning er opført af Bindingsværk med Tegltag, Avlslængerne er dels af Grundmur, dels af Bindingsværk.
Af Simblegaard tidl. Ejere kan nævnes: Slægten Grubbe, Landsdommer Peder
Hansen, Hans Grabow, Joachim Grabow, Kronen til 1744, Hans Koefoed, P. Koefoed,
Jesper Hansen Holm fra 1793, i hvis Slægts Eje Gaarden var, til den 1901 solgtes
til M. Schou, som atter solgte den til den nuv. Ejer.
Klemensker Præstegaard i Klemensker S., Nørre H., Bornholms A.
Postforb. og nærmeste St.: Rønne, hvortil der er 1 1/2 Mil. Gaarden ligger
1 Mil fra Hasle.
Matr.-Nr. 4 a m. fl.
Hartk.: 14 Tdr. 5 Skpr. 2 Fdkr. 1 1/2 Alb.
Tiendefri Præstegaardsjord. Der svares i Jordebogsafgift Kr. 64,54. Ejendomsskylden er 55,000 Kr. Brandassurance for Hovedbyi:zning 10,000 Kr.,
for Avlsbygninger c. 20,000 Kr., Besætning 12,000 Kr., Inventar 5200 Kr.
og Avl 10,000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 60,50. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 153,66. Det samlede Areal udgør 135 Tdr. Ld., deraf Ager 95,
Eng 10, Overdrev 24, Skov 2, Have og Gaardsplads 4 Tdr. Ld. Avlsgaarden er bortforpagtet til Hr. Chr. Colberg, der tillige er Ejer af Tornegaard i Klemensker. Hr. C. Colberg er født paa Lyneborggaard 1870 og
gift med Marie Brammer, født 1870. Forpagtningen omfatter hele Gaardens
Areal. Besætning og Inventar tilhører Forpagteren.
Agermarken drives i en 7 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 20
Køer, 10 Stkr. Ungkvæg og K<ilve, 1 Tyr, 7 Heste_, 6 Plage og Føl samt
10 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes 26 Fedesvin. Kvægbesætn. er af rød
dansk Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 5200 Pd. pr.
Ko. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 1 Karl, 2 Piger,
1 Ddgleje1 ug i Ilu:-ilcu U l\IuuJ ckt1l1t1.
K 1 em ens k c r Præst eg a ard Bygninger er opførte af Grundmur med
Spaantage.
Bolbygaard i Klemensker S., Nørre H., Bornholms A. Dens nuv. Ejer
er Hr. Peter Emil Ferd. Dam, som købte den 1892. Hr. P. E. F. Dam er
født i Allinge 1862.
Matr.-Nr. 24 a m. fl. Hartk.: 11 Tdr. 2. Skpr. 2 Fdkr. Der svares
i Tiende c. 3 1;2 Td. Korn. Ejendomsskylden er 52,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 5400 Kr., for Avlsbygninger 18,600 Kr., Besætning 13,000 Kr., Inventar 3700 Kr. og Avl 16,700 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 57 ,20. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 113,53. Det samlede Areal
udgør 102 1 / 2 Td. Ld. Ager. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 34
Køer, 16 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre og 8 Heste. Sidste Aar solgtes
80-90 unge Tillægssøer. Kvægbesætn. er af rød dansk Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 6100 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 2 Karle, 1 Svinepasser, 2 Piger og 1
Daglejer.
Bo 1 byg a ard Bygninger er opførte af Grundmur.
Splitsgaard i Klemensker S., Nørre I-I., Bornholms A. Postforb. og nærmeste St.: Rønne. Telef.: Hasle Nr. 21. Gaarden ligger 1 1/4 Mil fra Hasle.
Dens nuv. Ejer er Hr. Otto Peder Herman Jespersen, R. af D., som overtog
den 1868 efter sin Fader. Hr. 0. P. H. Jespersen er født paa Ejendommen
1840 og gift med Nanna Jespersen, født paa Almegaard 1847. Af tidl.
Ejere kan nævnes Kaptajn Kofoed til 1839 og Jakob Anker Jespersen
(1839-68).
Nørre Herred.
1303
Matr.-Nr. 33 a. Hartk.: 23 Tdr. Der svares i Tiende c. 4 1/2 Td. Korn.
Ejendomsskylden er 100,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 13,200 ·
Kr., for Avlsbygninger 32,445 Kr., Besælning 20,400 Kr" Inventar 7300
Kr. og Avl 16,800 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 110 Kr. Bidrag til
Amtsrepf. Kr. 246,32. Sidste Aars Kommuneskat c. 250 Kr. Det samlede
Areal udgør c. 190 Tdr. Ld. Avlsgaarden er bortforpagtet til Hr. Jakob
Ancker Jespersen, der er født paa Ejendommen 1872 og gift med Karen
1\!J argrethe Kirketerp, født paa Lehnsgaard 1878. Forpagtningen omfatter
hele Gaardens Areal.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 65
Køer, 20 Stkr. Ungkvæg oe K::ilve, 2 Tyre, 9 Heste ::iaml 4 Plage og Føl.
Sidste Aar solgtes c. 80 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget
Tillæg og er af rød dansk Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn.
Splitsgaard.
c. 6000 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1 Forvalter, 1 Fodermester,
3 Karle, 2 Piger, 2 Daglejere og i Høsten 4 Mand ekstra.
S p 1 it s g a ard Hovedbygning er opført af Grundmur og tækket med Pap.
Avlslængerne er dels af Grundmur, dels af Bindingsværk og tækkede med Spaan,
Tagpap og Straa.
Sæderegaard i Klemensker S" Nørre H" Bornholms A. Postforb.:
Aarsballe og Rønne. Gaarden ligger c. 1 1/ 2 Mil fra Rønne, Hasle, Gudhjem og Aakirkeby. Dens nuv. Ejer er Hr. Løjtnant Lauritz P. Olsen, som
overtog den 1897 efter sin Fader. Hr. L. P. Olsen er født paa Ejendommen
1874 og gift med Hulda Westh.
Matr.-Nr. 41 a m. fl. Hartk.: 13 Tdr. 4 Skpr. 3 Fdkr. 3/4 Alb. Der
svares i Tiende c. 7 Tdr. Korn samt i Jordebogsafgift Kr. 199,44. Andre
Afgifter c. 125 Kr.
Ejendomsskylden er 55,000 Kr. Brandassurance for
Hovedl>ygning 8400 Kr" for Avlsbygninger 15,600 Kr" Besætning 10,000
Kr" Inventar 11,000 Kr. og Avl 8600 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr.
60,so. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 143,go. Sidste Aars Kommuneskat 220 Kr.
Det samlede Areal udgør c. 135 Tdr. Ld" deraf Ager 115, Eng 10, Mose 2,
Skov 7, Have og Gaardsplads 1 Td. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 35
Køer, 10 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 8 Heste, 7 Plage og Føl samt
84*
1304
Bornholms Amt.
16 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes c. 40 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk Race. Det norm. Folkehold
er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 2 Karle, 2 Piger og 2 Daglejere.
Sæder eg a ard Bygninger er alle opført af Grundmur; Hovedbygningen er
tækket med Tagpap, Avlslængerne dels med Straa, dels med Spaan.
Ladegaard i Klemensker S., Nørre H., Bornholms A. Postforb. og
nærmeste St.: Rønne.
Gaarden ligger 3/4 Mil fra Hasle. Dens nuv. Ejer
er Hr. M. Ludvig Stender, som overtog den 1864. Hr. M. L. Stender er
født paa Ejendommen 1858. Af tidl. Ejere kan nævnes Mads Stender
(18:J0-5G), ICaptajn Arnlr. F. Slcmlcr (18G6 64), Fader til den nuv. Ejer
der bortforpagtede Ejendommen fra 1871--80.
Matr.-Nr. 58 ab. Hartk: 24 Tdr. 6 Skpr. 3 Fdkr. 3/4 Alb. Der
svares i Tiende c. 5 Tdr. Korn. Ejendomsskylden er 115,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 12,800 Kr., for Avlsbygninger 28,000 Kr., Besætning 19,700 Kr., Inventar 7000 Kr. og Avl 16,000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. l 25,27. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 268,38. Sidste Aars
Kommuneskat c. 230 Kr. Det samlede Areal udgør 230 Tdr. Ld" deraf
Ladcgaard.
Ager 200, Eng 1, bortfæstet Areal 10, Skov 15, Have, Veje og Gaardsplads
4 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 60
Køer, 20 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 4 Fcdckrealurer, 12 Heste, 7
Plage og Føl samt 8 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes c. 90 Fedesvin.
Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk Race.
Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. 6058 Pd. pr. Ko. Det norm.
Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 5 Karle, 3 Piger, 2 Daglejere og
i Høsten 4 Mand ekstra.
Nørre Herred.
1305
Ladegaard Hovedbygning er opført af Grundmur med Paptag. Avlslængerne er hovedsagelig af Bindingsværk med Spaantage.
Til Ejendommen er lagt Nørregaard i Nyker S.
Hoglebjerggaard i Klemensker S., Nørre H., Bornholm A. Postforb.:
Hasle, hvortil der er 1/z Mil. Dens nuv. Ejer er Hr. Axel Christian
Sode, som købte den 1898.
Matr.-Nr. 69 m. fl. Hartk.: 11 Tdr. 5 Skrp. 1 Fdkr. l3/4 Alb. Der
svares i Tiende c. 6 Tdr. Korn og i Jordebogsafgift c. 120 Kr. Ejendomsskylden er 53,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 6080 Kr., for
Avlsbygninger 11,500 Kr., Besætning 10,\)70 Kr., Inventar 2700 Kr. og Avl
8830 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 58, 30 • Bidrag til Amtsrepf. Kr.
126, 02 Sidste Aars Kommuneskat 150 Kr. Det samlede Areal udgør 101
Tdr. Ld. Gaarden drin~s af Ejeren.
Besætn. bestaar f. T. af 22 Køer, 6 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 3 Tyre,
7 Heste, 2 Plage og Føl samt 3 Faar. Sidste Aar solgtes 50 Fedesvin.
Kvægbesætn. Yedligeholdes Yed eget Tillæg og er af rød dansk Race.
Mælkemængden Yar sidste Aar gennemsn. c. 6000 Pd. pr. Ko. Det norm.
Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 1 Pige og 1 Daglejer.
Til Ejendommen hører 4 jordløse Huse.
Tornbygaard i Klemensker S., Nørre H., Bornholms A. Postforb. og
nærmeste St.: Rønne. Gaarden ligger 1/ 2 Mil fra Hasle. Dens nuv. Ejer
er Hr. Løjtnant Jens Chr. Sofus Jensen, som købte den 1874. Hr. .T. C. S.
Jensen er født i Nykøbing Sj. 18-19 og gift med Mathilde Pedersen. født
paa ~jendornmen 18b0. Af tidl. Ejere kan nævnes Torkild Pedersen og
Claus Flyng Pedersen til 1874.
Matr.-Nr. 70 a m. fl. Hartk.: :i3 Tdr. 1 Fdkr. 2 1/ 2 Alb. Der svares
i TirndP r. lO Tdr. Korn samt i Jordebogsafgift Kr. 372,84. Ejeudomsskylden er 150,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 10,000 Kr.,
for Avlsbygninger 36,000 Kr., Besætning 23,000 Kr., Inventar 5000 Kr. og
Avl 15,000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 165 Kr. Birlrag til Amtsrepf.
Kr. 356,76. Sidste Aars Kommuneskat c. 400 Kr. Det samlede Areal udgør 238 Tdr. Ld., deraf Ager 210, Eng 4, Kær 2, Skov 20, HaYe og Gaardsplads 2 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren. .
Agermarken drives i en 8 Marksdrift med: 1. Brak, 2. Vintersæd, 3.
Byg, 4. Roer, 5. Byg, 6. og 7 Kløver og Græs, 8. Havre. Besætn. bestaar
f. T. af 65 Køer, 25 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 16 Heste, 6 Plage
og Føl samt 6 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes c. 100 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af hoI!andsk Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 5800 Pd. pr. Ko; den leveres til
Svalhøj Mejeri. Det norm. Folkehold er 1 Forvalter, 2 Fodermestre, 1
Forkarl, 2 Karle, 4 Piger, 2 Daglejere, 3 polske Piger og i Høsten 6 Mand
ekstra.
Torn byg a ard Hovedbygning er opført af Bindingsværk med Spaantag.
Tornbygaard er sammenlagt af 3 Gaarde; den ejedes tidligere af Landsdommer
Ditlev Ludv. Rogert, t 1813.
Skovgaard i Klemensker S., Nørre H., Bornholms A. Postforb.: Hasle.
Nærmeste St.: Rønne. Gaarden ligger 1 Mil fra Hasle. Dens nuv. Ejer
er Hr. Thorvald Rømer. som overtog den 1897 efter sin Fader. Hr. Th.
Røwer er født paa Ejendommen 1870 og gift med Signe .Jespersen, født
paa Splitsgaard 1876.
Matr.-Nr. 73 m. fl. Hartk.: 12 Tdr. 3 Skpr. 2 Fdkr. 2 Alb. Der
1306
Bornholms Amt.
svares i Tiende c. 5 1/2 Td. Korn samt i Jordebogsafgift Kr. 3,82. Andre
Afgifter c. 150 Kr.
Ejendomsskylden er 67,000 Kr. Brandassurance for
Hovedbygning 9400 Kr., for Avlsbygninger 15,900 Kr., Besætning 9600 Kr.,
Inventar 45'.lO Kr. og Avl 9800 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 73,10.
Bidrag til Amtsrepf. Kr. 138,96. Sidste Aars Kommuneskat 200 Kr. Det
samlede Areal udg!Jr 103 Tdr. Ld., deraf Ager 84, Eng 10, Skov 7 1/ 2 ,
Have og Gaardsplads 11/2 Td. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i to 8 Marksdrifter. Besætn. bestaar f. T. af 26
Køer, 15 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 7 Heste samt 3 Plage og Føl.
Sidste Aar solgtes c. 50 Fedesvin.
Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget
Tillæg og er af rod dansk Race. Mælkemængden var sidste Aar gcnnemsn. 5750 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 1 Karl, 3 Piger, 1 Daglejer og i Høsten 2 Mand ekstra.
Skov g a ard Hovedbygning er opført af Grundmur og tækket med Tegl.
Avlslængerne er af sløbl Belon og tækkede med Tagpap. Gaanlen er opført efter
Brand 1904.
Brogaard i Klemensker S., Nørre H" Bornholms A. Postforb.: Hasle.
Nærmeste St.: Rønne. Gaarden ligger 1/ 4 Mil fra Hasle. Dens nuv. Ejer
er Hr. Anton Andr. Lind, som købte den 1898. Hr. A. A. Lind er fodt
1870 og gift med Andrea Klo.
Matr.-Nr. 74 a.
Hartk.: 12 Tdr. 5 Skpr. 1 Fdkr.
Der svares i
Tiende c. 4 Tdr. Korn samt i Jordebogsafgift Kr. 94, 78. Ejendomsskylden
er 63,000 Kr.
Brandassurance for Hovedbygning 6600 I\r., for A vlsbygninger 16,000 Kr., Besætning 10,800 Kr" Inventar 5300 Kr. og Avi 8 700
Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 69,30. Bidrag til Amtsrepf. 139 Kr.
Sidste Aars Kommuneskat c. 200 Kr. Det samlede Areal udgør 111 Tdr.
Ld" deraf Ager 84, Eng 6, Skov 18, Have, Veje og Gaardsplads 3 Tdr. Ld.
Gnnrrlf'n rlriws nf F.jcrcn.
Af Agermarken drives G4 Tdr. Ld. i en 8 Marksdrifl og 20 Tdr. Ld.
i en 6 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 31 Køer, 12 Slkr. Ungkvæg
og Kalve, 1 Tyr, 7 Heste samt 6 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes c. 50
Fedesvin. Kvægbesætn. er af rød dansk Race. Mælkemængden var sidste
Aar gennemsn. c. 6000 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester,
1 Forkarl, 1 Karl, 2 Piger, 1 Daglejer og i Høsten 3 Mand ekstra.
Bro g a ard Bygninger er opførte af Bindingsværk og tækkede med Straa.
Pilegaard i Klemensker S., Nørre H" Bornholms A. Postforb.: Hasle,
hvortil der er c. 1/4 Mil. Dens nuv. Ejerinde er Enkefru Sanna Kjøller,
f. Petersen. Enkefru S. Kjøller er født paa Ejendommen 185iJ.
Matr.-Nr. 77 a m. fl. Hartk.: 17 Tdr. 2 Skpr. 2 Fdkr. 1 3/ 4 Alb. Der
svares i Tiende c. 5 Tdr. Korn samt i Jordebogsafgift Kr. 92,38. Ejendomsskylden er 87,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 15.600 Kr"
for Avlsbygninger 24,000 Kr., Besætning 15,000 Kr., Inventar 6000 Kr.
og Avl 12,000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 93,54. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 189,78. Sidste Aars Kommuneskat 250 Kr. Det samlede Areal
udgør 145 Tdr. Ld" deraf Ager 128, Eng 5, Skov 20, Have og Gaardsplads
1 Td. Ld.
Age1marken drives i en 8 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 40
Køer, 15 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 9 Heste, 4 Plage og Føl samt
4 Faar. Sidsle Aar sulgles 13G Fedesviu. K\ægbesæl11. er af rud da11sk
Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. e. 6300 Pd. pr. Ko. Det
Nørre Herred.
1307
norm. Folkehold er 1 Forvalter, 1 Røgter, 1 Forkarl, 2-3 Karle, 3 Piger
og 3 J?aglejere.
Pi 1 eg a ard er opført efter Brand 1903. Hovedbygningen er af Grundmur
med Cementtag. Avlslængerne er af Beton med Spaantage.
Lyngbolt i Klemensker S:, Nørre H" Bornholms A. Postforb. og
nærmeste St.: Rønne. Gaarden ligger 1 Mil fra Hasle. Dens nuv. Ejerinde er Enkefru Johanne .Jespersen, f. Wedderkopp, som overtog den 1899.
Enkefru J. Jespersen er født i Alsled paa Lolland 1874.
Matr.-Nr. 175 bb m. fl. Hartk.: 4 Tdr. 4 Skpr. 1 Alb. Ejendomsskylden er 72,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 8500 Kr" for
Avlsbygninger 26,800 Kr" Besætning 19,000 Kr" Inventar 8000 Kr. og Avl
30,000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 79,20. Bidrag til Amtsrepf.
Lynghalt.
Kr. 70,86. Sidste Aars Kommuneskat 214 Kr. Det samlede Areal udgør
199 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 48
Køer, 25 Stkr. Ungkvæg og KalYe, 2 Tyre, 9 Heste samt 3 Plage og Føl.
Sidste Aar solgtes c. 80 FedesYin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget
Tillæg og er af rød dansk Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 5400 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1 ForYalter, 1 Fodermester, 1 Forkarl, 1 EleY, 2 Karle, 2 Piger og 1 Daglejer.
Gaardens faste Maskiner drives ved Vindmotor.
Lyng h o 1 t Hovedbygning er opført af Grundmur og tækket med Tegl. Avlslængerne er af Beton med Spaantage med Undtagelse af Laden, der er af Træ.
Ingermandsgaard i Rutsker S" Nørre H., Bornholms A. Postforb.:
Hasle, hvortil der er 1/ 4 Mil. Dens nuv. Ejer er Hr. Carl Augzzst Ingerman
L11nd, som overtog den 1894 efter sin Fader. Hr. C. A. I. Lund er født
paa Ejendommen 1866. Af tidl. Ejere kan nævnes Peder Pedersen Krog
(1793-1807), Hans P. Lund (1807-55) og J. H. Lund (1855-94).
1308
Bornholms Amt.
Matr.-Nr. 39 a.
Hartk.: 10 Tdr. 2 Skpr. 1 Fdkr. 2 3/4 Alb. Der
svares i Tiende Kr. 35,s2. Ejendomsskylden er 53,000 Kr.
Brandassurance for Hovedbygning 11,000 Kr., for Avlsbygninger 2200 Kr., Besætning
10,100 Kr" Irwentar 5920 Kr. og Avl 8180 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat
Kr. 58,30. Bidrag til Amlsrepf. Kr. 114,02. Sidste Aars Kommuneskat 270
Kr. Det samlede Areal udgør 97 Tdr. Ld., deraf Ager 81, Eng 1, Skov 12,
Have, Veje og Gaardsplads 3 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift med: l. Brak, 2. Rug, 3. Roer
og Kartofler 4. Byg og Blandsæd, 5., 6. og 7. Kløver og Græs, 8. Havre.
Besætn. bestaar f. T. af 22 Køer, 13 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 1 Tyr, 6
Ingermandsgaard.
Heste, 3 Plage og Føl samt 11 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes c. 30
Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk
Race.
Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 5000 Pd. pr. Ko;
den leveres til Svalhøj Mejeri. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1
Forkarl, 1 Karl, 2 Piger, 1 Daglejer og i Høsten 2 Mand ekstra.
Tegl.
tage.
Ingermands g a ard Hovedbygning er opført af Grundmur og tækket med
Avlslængerne, der er byggede 1901 efter Brand, er af Grundmur med Pap-
Sandemandsgaard i Rutsker S., Nørre H" Bornholms A. Postforb. ·
Hasle, hvortil der er c. 1/2 Mil. Dens nuv. Ejer er Hr. Carl Albin11s Scho11,
som købte den 1885. Hr. C. ~· Schou er født i Nyker 1851 og gift med
Avgusta J. Jensen.
Matr.-Nr. 49 a. Hartk.: 11 Tdr. 3 Skpr. 3 Fdkr. 2 Alb. Der svares
i Tiende c. 4 Tdr. Korn og i Jordebogsafgift Kr. 90,24. Ejendomsskylden
er 50,000 Kr. Brandassunrnce for Hovedbygning 7000 Kr., for Avlsbygninger
15, 100 Kr., Besætning 8000 Kr" Irwentar 3700 Kr. og Avl 9300 Kr. Aarlig
Ejendomsskyld Skat 55 Kr. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 123,os. Sidste Aars
Kommuneskat Kr. 207,71. Det samlede Areal udgør 95 Tdr. Ld" deraf
Ager 85, Eng 1, Skov 8, Have og Gaardsplads 1 Td. Ld. Gaarden drives
af Ejeren.
Nørre Herred.
1309
Agermarken drives i en 7 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 25
Køer, 8 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 1 Tyr, 6 Heste, 3 Plage og Føl samt
6 Faar og Lam. Sidsle Aar solgtes c. 20 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk Race.
Mælkemængden var
sidste Aar gennemsn. c. 5000 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1
Fodermester, 1 Forkarl, 1 Karl, 2 Piger og i Høsten. 3 Mand ekstra.
Hammersholm i Allinge-Sandvig Landdistrikt, Nørre H., Bornholms
A. Postforb.: Allinge, hvortil der er 1/2 Mil. Dens nuv. Ejer er Hr . .Jørgen
L. Grønbech, som købte den 1905. Hr. J. L. Grønbech er født i Allinge
1849 og gift med Gunhild Kjøller.
Matr.-Nr. 1 a m. fl. Hartk.: 17 Tdr. 3 Fdkr. 11/2 Alb. Der svares
i .Jordebogsafgift Kr. 44,si. Ejendomsskylden er 80,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning og Avlsbygninger 30,000 Kr., for Besætning 14,000
Kr., Inventar 5000 Kr. og Avl 8000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 88
Kr. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 185,66. Det samlede Areal udgør 234 Tdr.
Ld., deraf Ager 150, Mose 4, Skov 26, Overdrev c. 50, Have og Gaardsplads 4 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 34
Køer, 20 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 2 Fedekreaturer, 8 Heste, 4
Plage og Føl samt 27 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes c. 60 Fedesvin.
Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk Race.
Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 6000 Pd. pr. Ko. Det norm.
Folkehold er 1 Forvalter, 1 Fodermester, 1 Forkarl, 1 Karl, 3 Piger, 2
Daglejere og i Høsten 4 Mand ekstra.
Hammersholm Hovedbygning er opført af Bindingsværk og tækket med
Tegl. Avlslængerne er af Bindingsværk og har Straatage, med Undtagelse af Kostalden, der har Tegltag.
Store Hallegaard i Olsker S., Nørre H., Bornholms A. Postforb.: Allinge, hvortil der er 3 / 4 Mil. Dens nuv. Ejer er Hr. Lars Chr. Jensen, der
er født i Nykøbing Sj. 1845.
Store Hallegaard.
Matr.-Nr. 1 u m. fl. Hartk.: 15 Tdr. 4 Skpr. 1 Fdkr. 3/ 4 Al!J. Der
svares i Tiende c. 9 Tdr. Korn samt i Jordebogsafgift Kr. 54,45. Ejendomsskylden er 70,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 12,000 Kr.,
1310
Bornholms Amt.
for Avlsbygninger 27,000 Kr., Besætning 12,000 Kr., Inventar 3400 Kr. og
Avl 9900 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 77 Kr. Bidrag til Amtsrepf.
Kr. 167,48. Sidste Aars Kommuneskat 330 Kr. Det samlede Areal udgør
221 Tdr. Ld" deraf Ager 183, Eng 15, Kær 1, Mose 1, Skov 15, Hede 5,
Have og Gaardsplads 1 Td. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives dels i en 7 Marksdrift og dels i en 5 Marksdrift.
Besætn. bestaar f. T. af 35 Køer, 15 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 8
Heste samt 4 Plage og Føl. To Gange om Aaret sælges Svin paa Auktion.
Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk Race.
Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 5500 Pd. pr. Ko. Det norm.
Folkehold er 1 Forvalter, 1 Fodermesler, 1 Forkarl, 2 Karle, 2 Piger, 2
Daglejere og i Høsten 2 Mand ekstra.
Store Ha 11 eg a ard Hovedbygning er opført af Grundmur og tækket med
Tagpap. Avlslængerne er af Bindingsværk og tækkede med Straa og Spaan.
Risegaard i Olsker S" Nørre H" Bornholms A. Postforb.: Allinge.
Dens nuv. Ejer er Hr. l'aldemar Jizliizs Andersen, som købte den 1899.
Hr. V. J. Andersen er født 1853 og gift med Sofie Petrea Frederiksen.
Matr.-Nr. 31 a. Hartk.: 10 Tdr. 5 Skpr. 1 1/ 4 Alb. Der svares i Tiende
c. 4 Tdr. Korn m. m. samt i Jordebogsafgift Kr. 90,18. Ejendomsskylden
er 50,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning og Avlsbygninger 27,000
Kr" for Besætning 10,000 Kr" Inventar 6000 Kr og Avl 9500 Kr. Aarlig
Ejendomsskyld Skat 55 Kr. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 115,;;6. Sidste Aars
Kommuneskat c. 240 Kr.
Det samlede Areal udgør 90 Tdr. Ld" deraf
Ager 85, Kær 1, Skov 2, Have, Veje og Gaardsplads 2 Tdr. Ld. Gaarden
drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift.
Besætn. bestaar f. T. af 25
Køer, 14 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 1 Tyr, 6 Heste samt 2 Plage og Føl.
Sidste Aar solgtes c. ()0 Fedesvin. K vægbesætn. vedligeholdes ved eget
Tillæg og er af rød dansk Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 7000 Pd. pr. Ko.
Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1
Forkarl, 1 Karl, 1 Pige, 1 Daglejer og i Høsten 2-3 Mand ekstra.
His eg a ard Hovedbygning er opført af Grundmur og tækket med Straa.
Avlslængerne er af Bindingsværk med Straatage.
Hullegaard i Olsker S" Nørre H" Bornholms A. Postforb.: Allinge,
hvortil der er 1/4 Mil. Dens nuv. Ejer er Hr. Hans Kofoed, som købte
den 1898. Hr. H. Kofoed er født 1851 og gift med Laura Jørgine Pedersen.
Matr.-Nr. 16 m. fl. Hartk.: 17 Tdr. 6 Skpr. l1/z Alb. Der svares i
Tiende c. 10 Tdr. Korn m. m. samt i Jordebogsafgift Kr. 120,1;;. Ejendomsskylden er 80,000 Kr. Brandas'lurance for Hovedbygning 10,000 Kr.,
for Avlsbygninger 28AOO Kr" en Villa 7000 Kr., Besætning 14,400 Kr.,
lnYentar 6300 Kr. og Avl 14,400 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 88 Kr.
Bidrag til Amtsrepf. Kr. 191,46. Sidste Aars Kommuneskat 400 Kr. Det
samlede Areal udgør 159 Tdr. Ld" deraf Ager 134, Eng 4, Skov 17, Have,
Veje og Gaardsplads 4 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives dels i en 9 Marksdrift og dels i en 6 Marksdrift.
23 Tdr. Ld. dyrkes med Lucerne. Besæln. beslaar f. T. af 36 Køer, 30
Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 3 Fedekreaturer, 9 Heste samt 3 Plage
og Føl. Sidsle Aar solgtes c. 50 Fedesvin.
Kvægbesætn. vedligeholdes
ved eget Tillæg og er af rød dansk Race. Mælkemængden var sidste
Nørre Herred.
1311
Aar gennemsn. c. 5600 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1 Forvalter,
1 Fodermester, 1 Forkarl, 1 Karl, 2 Piger og i Høsten 2 Mand ekstra.
Hu 11 eg a ard Hovedbyguiug er opført af Biudiugsværk og tækket med Tegl.
Avlslæugerue er dels af Gruudmur, dels af Bindingsværk og tækkede med Tegl,
Spaau og Straa.
Ved Haveu ligger en gruudmuret, skifertækt Villa.
Kjøllergaard i Rø S" Nørre H" Bornholms A. Dens nuv. Ejer er
Hr. Viggo Valdemar Riis, som købte den 1886 af Kristen Kjøller. Hr. V.
V. Riis er født paa Risegaard i Olsker S. 1861 og gift med Johanne Emilie
Grønbak, f. i Sandvig 18nn.
Matr.-Nr. 4 m. fl. Brandassurance for 2 Hovedbygninger 14,800 Kr.,
for Avlsbygninger 36, 120 Kr" Besætning c. 16,000 Kr" Inventar c. 6000
Kr. og Avl c. 10,000 Kr. Sidste Aars Kommuneskat c. 300 Kr. Det samlede Areal udgør c. 220 Tdr. Ld" deraf Ager 160, Eng 8, Skov 47, Have,
Park og Gaardsplads 5 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejenm.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift med: 1. Grønjordshavre, 2. Brak,
3. Rug, 4. Roer, Kartofler og Bælgsæd, 5. Byg, 6. Blandsæd, 7. og 8 Kløver og Græs. Besætn. bestaar f. T. af 50 Køer, 20 Stkr. Ungkvæg og Kalve,
3 Tyre, 5 Fedekreaturer. 10 Heste, 7 Plage og Føl samt 16 Faar og Lam.
Sidste Aar solgtes 20 Fedesvin. K vægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn.
c. 4 700 Pd. pr. Ko.
Kj ø lier g a ard Hovedbyguing er opført af Egebiudiugsværk med Tegltag.
2 øvrige Længer er dels af Gruudmur, dels af Bindingsværk, tækkede med Straa og
Spa:rn
Tyskegaard i Rø S" Nørre H" Bornholms A. Postforb.: Gudhjem,
hvortil der er 1/2 Mil. Dens nuv. Ejer er Hr. Peter Kofoed Rømer, som
uvel'Lug ueu 1888 eller sin Fader. Hr. P. K. Rømer er født paa Ejendommen 1874 og gift med Wilhelmine Hansen, født i Københan1 1878.
Matr.-Nr. 18 a m. fl. Hartk.: 14 Tdr. 2 Skpr. 3 Fdkr. 1 Alb. Der
svares i Jordebogsafgift Kr. 132,28. Ejendomsskylden er 65,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 10,000 Kr" for Avlsbygninger 21,000 Kr" Besætning 10,000 Kr., Inventar 5000 Kr. og Avl 9000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 71,50. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 154,ss. Sidste Aars Kommuneskat c. 200 Kr.
Det samlede Areal udgør 131 Tdr. Ld" deraf Ager
94, Eng 3, Græsmark 15, Skov 18, Have og Gaardsplads 1 Td. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 7 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 30
Køer, 15 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 7 Heste, 4 Plage og Føl samt
10 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes c. 65 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød rlansk Race. Mælkemængden var
sidsle Aar gennemsn. c 5000 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1
Fodermester, 1 Forkarl, 1 Karl, 2 Piger, 1 Daglejer og i Høsten 3-4
Mand ekstra.
Tyske g a ard Byguiuger er alle opførte af Gruudmur. Hovedbyguingen er
tækket med Tegl, Avlslængerue med Straa.
Helligdomsgaarden i Rø S., Nørre H" Bornholms A. Postforb.: Gudhjem. Telef.: Gudhjem Nr. 9. Gaarden ligger 1 Mil fra Gudhjem og 1 1/ 2
Mil fra Allinge. Dens nuv. Ejer er Hr. Johan Østerbye, som køble den
1890 af Otto Schou. Hr. J. Østerbye er født i Nyborg 1852.
Matr.-Nr. 33 m. fl. Hartk.: 2 Tdr. 2 Skpr. 1 Fdkr. 2% Alb. Der
1312
Bornholms Amt.
svares i Tiende c. 1 1/2 Td. Korn og 26 4 / 5 Pd. Smør. Andre Afgifter c. 60
Kr. Ejendomsskylden er 65,000 Kr.
Brandassurance for Hovedbygning
og Avlsbygninger 50,000 Kr., for Inventar 37,000 Kr. samt Besætning og
Avl 800 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 9,16. Bidrag til Amtsrepf.
Kr. 48,40. Sidste Aars Kommuneskat 280 Kr. Det samlede Areal udgør
24 Tdr. Ld" deraf Ager 16, Strand og Klipper 5, Skov 1, Have og Gaardsplads 2 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 7 Marksdrift med: 1. Brak, 2. Rug, 3. Roer
og Kartofler, 4. Blandsæd, 5. og 6. Kløver og Græs, 7. Havre. Besætn.
bestaar f. T. af 6 Køer og 2 Heste. Sidste Aar solgtes 6 Fedesvin. KvæghPsæfn Pr nf rørl rlansk Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn.
c. 7000 Pd. pr. Ko.
Det norm. Folkehold er 1 Forkarl, 1 Karl, 1 Pige
og om Sommeren et Hotelpersopale paa 16 Personer.
H e I I i g doms g a arden Hovedbygning er opført af Grundmur i 3 Stokværk
og indrettet til Hotel. Avlslængerne er af Bindingsværk med Spaantage.
Øster Herred.
~-~
~
~ ehnsgaard i Østerlarsker S., Øster H., Bornholms A.
Postforb.:
~ J( Gudhjem, hvortil der er 1/4 Mil. Dens nuv. Ejer er Hr. Jæger~~((~~ mester 1'dorten Emil Kirketerp, H. af D., som køhfp rlen 1873. Hr.
"'~
M. E. Kirketerp er født paa Høgholm v. Grenaa 1848 og gift med
Sufie Jespersen, fmll paa Almegaard 1851.
M :itr N r 1 11 m fl H 11 ri lr · ~ 1 Tdr. 2 Skpr. 2 Fdkr. 1/ 1 Alb. Tiendefri I-Iovedgaardsjord. Der svares i Jordebogsafgift Kr. 218,'/3. Ejeudomsskylden er 110,000 Kr.
Brandassurance for Hovedbygning 12,000 Kr"
for Avlsbygninger 16,000 Kr., Besætning 20,000 Kr., Inventar 5000 Kr. og
Lehnsgaard.
Øster Herred.
1313
Avl 11,000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 119,61. Bidrag til Amlsrepf.
Kr. 235,24. Sidste Aars Kommuneskat 336 Kr. Det samlede Areal udgør
260 1 /2 Td. Ld., deraf Ager 140, Eng 25, Skov 95, Have og Gaardsplads 1/2
Td. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives dels i en 7 Marksdrift og dels i en 6 Marksdrift.
Besætn. bestaar f. T. af 40 Køer, 20 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre,
9 Heste, 2 Plage og Føl samt 25 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes c. fiO
Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk
Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 5000 Pd. pr. Ko. Det
norm. Folkehold er 1 Forvalter, 1 Fodermester, 1 Forkarl, 2 Karle, 3 Piger,
1 Daglejer og i Høsten 4 Mand ekstra.
Le h ns g a ard Hovedbygning er opført af Grundmur med Tegltag. Avlslængerne er af Bindingsværk med Spaantage.
Af Gaardens Skov har Jægermester Kirketerp selv tilplantet c. 40 Tdr. Ld"
som forhen var Lyng og Klipper.
Lehnsgaard var i det 16. Aarh. i den adelige Slægt Gagges Besiddelse, men
maa senere være tilfaldet Kronen, idet den nævnes mellem det Gods, hvormed Kong
Frederik III belønnede Niels Juul efter Slaget i Køge Bugt 1677. Af senere Ejere
nævnes Thorkild Hansen og Hans Anker Engell til 1873.
Krogegaard i Østerlarsker S., Øster H., Borqholms A.
Postforb.:
Gudhjem, hvortil der er 1/1 2 Mil. Dens nuv Ejer er Hr. Ole Thorsen, som ·
overlog den 1898 efter sin Moder. lir. 0. Thorsen er født paa Ejendommen 1873.
Matr.-Nr. 6 m. fl. Hartk.: 10 Tdr. 5 Skpr. 1 8 / 4 Alb. Der svares i
Tiende c. 2 Tdr. Korn og 24 Pd. Smør samt i Jordebogsafgift Kr. 92,90.
Ejendomsskylden er 5'.2,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning og Avlsbygninger 21,000 Kr., for Besætning 11,000 Kr., Inventar 3000 Kr. og Avl
8000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 57 ,20. Bidrag til Arntsrepf. Kr.
11 !),.rn.
SidstP Anrs Komm1111Pslrn1 170 Kr
Dn1 snmlndn l\rnnl ndgnr 70
Tdr. Ld., deraf Ager 63, Eng 1, Skov 5, Have og Gaardsplads 1 Td. Ld.
Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 7 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 20
Køer, 10 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 6 Hesle, 4 Plage og Føl samt
5 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes c. 40 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk Race. Mælkemængden
var sidste Aar gennemsn. c. 5500 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1
Fodermester, 1 Forkarl, 1 Karl og 2 Piger.
K ro g e g a a r d Bygninger er alle opførte af Bindingsværk og tækkede med
Straa.
Aagaard i Østerlarsker S., Øster H., Bornholms A. Poslforb.: Ny bro.
Gaarden ligger 1 Mil fra Gudhjem. Dens nuv. Ejer er Hr. Anton Kofoed,
som købte den 1894. Hr. A. Kofoed er født i Pedersker 1868 og gift med
Helene Marcher, født paa Frigaard 1871.
Matr.-Nr. 43 a m. fl. Hartk.: 11 Tdr. 5 Skpr. 1/4 Alb. Der svares
i Tiende c. 6 Tdr. Korn samt i Jordebogsafgift Kr. 165,46. Ejendomsskylden er 50,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning og Avlsbygninger 24,000 Kr., for Besætning 12,000 Kr., Inventar 7000 Kr. og Avl 10,000
Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 55 Kr. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 124,32.
Sidste Aars Kommuneskat 220 Kr. Det samlede Areal udgør 128 Tdr. Ld.,
deraf Ager 120, Eng 6, Skov 1, Have og Gaarclsplads 1 Td. Ld. GaardPn
drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 7 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 35
1314
Bornholms Amt.
Køer, 20 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 8 Heste 7 Plage og Føl samt
8 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes c. 65 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk Race. Mælkemængden var sidste
Aar gennemsn. c. 6000 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 2 Karle og 2 Piger.
Aagaard Hovedbygning er opført 1900 af Grundmur med Tegltag. Avlslængerne er af Bindingsværk, tækkede dels med Straa og dels med Tagpap.
Hjortegaard i Østerlarsl\er S., Øster H., Bornholms A. Postforb.:
Nybro. Gaarden ligger 1 Mil fra Gudhjem. Dens nuv. Ejer er Hr. Christian Andreas Andersen, som købte den 1897. Hr. Chr. A. Andersen er
født i Pedersker 1857 og gift med Christine Møller, født i Østerlarsker
1865.
Hjortegaard.
Matr.-Nr. 44 a m. fl.
Hartk.: 17 Tdr. 2 Skpr. 1 Fdkr. 2 1/ 4 Alb.
Der svares i Tiende c. 8 Tdr. Korn samt i Jordebogsafgift Kr. 227,s4.
Ejendomsskylden er 72,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning og
Avlsbygninger 31,100 Kr., for Besætning 9500 Kr., Inventar 6200 Kr. og
Avl 10,000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 79,20. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 183,96. Sidste Aars Kommuneskat 215 Kr. Det samlede Areal
udgør 211 Tdr. Ld., deraf Ager 170, Eng 10, Mose 5, Skov 16, Hede 9,
Have og Gaardsplads 1 Td. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 7 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 30
Køer, 25 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 9 Heste, 4 Plage og Føl samt
16 Faar og Lam.
Sidste Aar solgtes c. 60 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk Race. Mælkemængden var
sidste Aar gennemsn. c. 5000 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 2 Karle, 3 Piger og 1 Daglejer.
Hj ortegaard Hove<lhygning er opført af Grundmur og tækket wed Tegl.
Avlslængerne er af Grundmur med Spaantage.
Kobbegaard i Østerlarsker S., Øster H., Bornholms A. Postforb.:
Gudhjem. Telef.: Gudhjem Nr. 21. Gaarden ligger 1/ 4 Mil fru Gudhjem.
Dens nuv. Ejer er Hr. Hans Hansen, som købte den 1905. Hr. H. Hansen
er født paa Thingfogedgaard 1854 og gift med Mathea Hansen, født 1859.
Øster Herred.
1315
Matr.-Nr. 56 af m. 11. Hartk.: 20 Tdr. 2 Skpr. 1 Fdkr. 3/ 4 Alb. Der
svares i Tiende c. 4 Tdr. Korn samt i Jordebogsafgift Kr. 171,is. Ejendomsskylden er 80,700 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 11,900 Kr.'
for Avlsbygninger 18,100 Kr., Besætning 12,000 Kr., Inventar 6200 Kr. og
Avl 10,600 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 88 Kr. Bidrag Lil Arntsrepf.
Kr. 213,78. Sidste Aars Kommuneskat Kr. 467,10. Det samlede Areal udgør 170 Tdr. Ld., deraf Ager 112, bortfæstet 17, Skov 40, Have og Gaardsplads 1 Td. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 7 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 30
Køer, 15 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 1 Tyr, 9 Heste, 2 Plage og Føl samt
7 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes c. 40 Fedesvin. Del norm. F0lkehold
er 1 ~Forvalter, 1 Fodermester, 1 Forkarl, 3 Piger, 2 Daglejere og i Høsten
3 Mand ekstra.
K 0 b beg a ard Hovedbygning er opført af Bindingsværk med Straatag.
Af Kobbegaard tidligere Ejere dan nævnes Hans Olnfsen Mad vig, der var kgl.
Skovrider paa Bornholm fra 1681-1701 og Stamfader til Johan Nikolaj Madvig.
Gadebygaard i Øster-Mariæ S., Øster H., Bornholms A. Postforb.:
Godthaab. Nærmeste St.: Aakirkeby. Gaarden ligger 1 Mil fra Svaneke.
Dens nuv.· Ejer er Hr. K. J. H. Bøgeskov, som købte den 1885. Hr. K.
Gadebygaard.
J. H. Bøgeskov er født i Ikast 1846 og gift med Karoline Thorsen, født
paa Ejendommen 1855. Af tidl. Ejere kan nævnes N. P. Thorsen, den
nuv. Ejers Svigerfader, i hvis Slægts Eje Gaarden formentlig har været i
c. 200 Aar.
Matr.-Nr. 1 a m. fl. Hartk.: 16 Tdr. 7 Skpr. Der svares i Tiende
c. 1 1/z Td. Korn samt i Jordebogsafgift Kr. 100,76. Ejendomsskylden er
90,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 15,900 Kr., for Avlsbygninger 23,000 Kr., Besætning 15,000 Kr., Inventar 5000 Kr. og Avl 11,000
Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 99 Kr. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 185,30.
Sidste Aars Kommuneskat c. 300 Kr. Det samlede Areal udgør 143 Tdr.
Ld., deraf Ager 100, Eng 15, Kær og Fælled 17, Mose 5, Skov 5, Have
og Gaardsplads 1 Td. Ld. Gaarden drives af Ejeren med Assistance af
den ældste Søn.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift. 4 Tdr. Ld. er udlagt med
Lucerne. Besætn. bestaar f. T. af 40 Køer, 20 Stkr. Ungkvæg og Kalve,
1316
Bornholms Amt.
2 Tyre og 10 Heste. Sidste Aar solgtes c. 60 Fedesvin. Mælkemængden
var sidste Aar gennemsn. 6397 Prl. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1
Forvalter, 1 Fodermester, 3 Karle, 4 Piger og 3 Daglejere.
Gade byg a ard Hovedbygning er opført af Bindingsværk.
delvis byggede af cementstøbt Grundmur.
Avlslængerne er
Koefoedgaard i Øster-~fariæ S., Øster H., Bornholms A. Postforb.:
Svaneke. Nærmeste St.: Neksø. Gaarden ligger 1 Mil fra Svaneke. Dens
nuv. Ejer er Hr. Ritmester Herman C. Koefoed, som overtog den 1890
efter sin Fader. Hr. H. C. Koefoed er født paa Ejendommen 1860 og gift
med Nanny C. J. Jørgensen, født i Maribo 1868.
Matr.-Nr. 3 a m. fl. Hartk.: 23 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdkr. 2 Alb. Der
svares i Tiend~ c. 4 Tdr. Korn og i Jordebogsafgift Kr. 26,20. Ejendomsskylden er 9G,OOO Kr. Braudassuranse for Hovedbygning 10,UUU Kr., for
Avlsbygninger 30,000 Kr., Besætning 14,000 Kr., Inventar 6000 Kr. og Avl
Koefoedgaard.
11,000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 104,50. Bidrag til Amtsrepf.
Kr. 24 7 ,98. Sidste Aars Kommuneskat 300 Kr. Det samlede Areal udgør
217 Tdr. Ld., deraf Ager 143, Eng 3, Mose 1 /2, Skov 67 1/ 2 , Have og Gaardsplads 3 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives dels i en 10 Marksdrift med: 1. Grønjordshavre,
2. Brak, 3. Hvede, 4 Blandsæd, 5. Rug, 6. Roer, 7. 2 rd. Byg, 8. 9. og
10. Kløver og Græs; dels i en 6 Marksdrift med: 1. Halvbrak, 2. Rug, 3.
Kartofler, 4. Hane, 5. og 6. Kløver og Græs. Besætn. bestaar f. T. af 35
Køer, 20 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 1 Tyr, 12 Heste, 8 Plflge og Føl samt
8 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes 66 Fedesvin. Kvægbesætn. Yedligeholdes ved eget Tiliæg og er af rød dansk Race. Mælkemængden var sidste
Aar ge1111emsu. c. 5500 Pd. pr. Ko; den leYeres til Broholm Mejeri. Det
norm. Folkehold er 1 Forvalter, 1 Fodermester, 1 Forkm·l, 3 Piger og 2
Daglejere samt i Høsten 4 Mand ekstra.
Øster Herred.
1317
Koefoed g a ard Hovedbygning, der er 64 Alen lang, er opført 1755 af Egebindingsværk med Tegltag. Avlslængerne er af Bindingsværk med Straatage med
Undtagelse af Kostalden, der er af Beton med Spaantag; alle rummelige og velindrettede.
Gaarden forsynes med Vand fra en Kilde, der ligger saa højt, at Vandet ved
eget Tryk presses op de forskellige Steder, hvor det skal benyttes.
Koefoedgaard (Proprietærgaard) ligger meget smukt, omgiven af Skov og med
en vid Udsigt mod Svaneke og Søen. I en meget lang Aarrække har den været i
Slægten Koefoeds Besiddelse, nedarvet i lige Linie. Allerede Aar 1572 er den nævnt,
idet de kgl. Kommissærer, der af Frederik II sendtes til Bornholm for at tage
imod Øen, som Lybekkerne havde haft i 50 Aar, holdt deres Møde paa Koefoedgaard den 1. December dette Aar. Gaarden eje<les da af Poul Koefoed, Oldermand
i Østermarker Sogn. H:ins Søn, PPdPr K. (f. 1518, t 1616), betegne3 3om :.Primand'"
De følgende Ejere er: Oluf K., Borgmester i Ystad, solgte Gaarden til Broderen,
Mads K., t 1616, Kaptajn Hans Madsen K. (1634-1704), Jørgen Hansen K., t 1737,
Jørgen K., t 1778, Jeppe Jørgen K. (1751-1836), Kapt. Jørgen K. (1782-1837), .T. Jørgen
K., f. 1819, t 1895, og nuv. Ejer: Ritmester Herman C. Koefoed, f. 1860.
Fra den paa Gaardens Grund liggende "Egeshøj« (304 Fod) er en meget yid
Udsigt.
Med Hensyn til Kirketienden er at bemærke, at denne Gaard, som de øvrige
Proprietærgaarde, har været fri for Kirketiende. I Kirkens Regnskab for 1686 staar:
))Koefoedgaard er ej sædvanlig at give nogen Tiende til Kirken, men forhjælper undertiden med Træ til Kirkens Bygning".
"1690 haver dog Velbr~ Capit. Hans Koefoed, af Kærlighed til Gud og hans
Tempel, lovet frivillig al ville forære Kirken en ny Messe-Hage! samt yde 1 Td.
Byg aarlig.«
Lundegaard i Øster-Mariæ S., Øster H., Bornholms A. Postforb.:
Svaneke. Nærmeste St.: Neksø. Gaarden ligger lf2 Mil fra Svaneke. Dens
nu\'. Ejer er Hr. Hans Chr. Brandt, som lrnhte df'n 1887
Hr H Chr
Brandt er født paa Vestergaarrl 1861 og gift merl Karoline Svendsen, født
paa Melstedgaard 1862.
Matr.-Nr. 38 ab. Hartk.: 13 Tdr. 2 Skpr. 3 Fdkr. 1/4 Alb. Der svares
i Tiende c. 3 Tdr. Korn samt i Jordebogsafgift Kr. 86,u4. Ejendomsskylden
er 55,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning og Avlsbygninger 20,000
Kr., for Besætning 9000 Kr., Inventar 3000 Kr. og Avl 8000 Kr. Aarlig
Ejendomsskyld Skat Kr. 60,so. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 141,66. Sidste
Aars Kommuneskat c. 180 Kr. Det samlede Areal udgør 103 Tdr. Ld.,
deraf Ager 93, Skov 9, Have og Gaardsplads 1 Td. Ld. Gaarden drives
af Ejeren.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift med: 1. Brak, 2. Hvede, 3.
Roer og Blandsæd, 4. Byg, 5., 6. og 7. Kløver og Græs, 8. Havre. Besætn.
bestaar f. T. af 25 Køer, 15 Slkr. Ungkvæg og Kalve, 1 Tyr, 7 Heste, 4
Plage og Føl samt 3 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes c. 50 Fedesvin.
Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk Race.
Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 5000 Pd. pr. Ko; den leveres
til Gadeby Mejeri. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 1
Karl, 2 Piger og i Høsten 2 Mand ekstra.
Lundegaard Bygninger er opførte af Bindingsværk og tækkede med Straa.
Maglegaard i Øster-Mariæ S., Øster H" Bornholms A. Postforb.:
Svaneke. Nærmeste St.: Neksø.
Gaarden ligger 3/ 4 Mil fra Svaneke.
Dens nuv. Ejer er Hr. Amtsraadsmedlem Thor Maglegaard Westh, som
overtog den 1899. Hr. Th. M. Westh er født i Østerlarsker 1865 og gift
med Margrethe Jørgensen, født i Maribo 1872.
Matr.-Nr. 91 m.fl. Hartk.: 21 Tdr. 2 Skpr. 2 1/ 2 Alb. Der svares i
Tiende c. 4 Tdr. Korn samt i .Jordebogsafgift Kr. 196,62. Ejendomsskylden
er 90,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning og Avlsbygninger 34,000
J. C. B. la Cour: Danske Gaarde. IV.
85
1318
Bornholms Amt.
Kr., for Besætning 11,000 Kr., Inventar 6400 Kr. og Avl 11,700 Kr. Aarlig
Ejendomsskyld Skat 99 Kr. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 226,so. Sidste Aars
Kommuneskat 410 Kr. Det samlede Areal udgør 194 Tdr. Ld., deraf Ager
105, Eng 10, permanent Græsgang 5, Skov 55, bortfæstet 14, Have, Veje
og Gaardsplads 5 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 9 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 30
Køer, 15 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 1 Tyr, 10 Heste samt 3 Plage og Føl.
Sidste Aar solgtes c. 60 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget
Tillæg og er af rød dansk Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn.
Maglegaard.
c. 5500 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl,
2 Karle, 3 Piger, 1 Daglejer og i Høsten 3 Mand ekstra.
Mag 1 cg a ard Bygninger er opførte af Bindingsværk med Straatage.
Af Maglegaard Ejere nævnes i det 15. Aarh. Aage Nielsen (Sparre), derefter
Niels Aagesen, t 1495, Peder Lang og Niels Brahe (henrettet 1529), senere Peder
Oxe, Kronen, Gabr. Larsen Kofoed, Major Maglegaard (c. 1810-65) og dennes Enke
(1865-99).
Stamperegaard i Øster-Mariæ S" Øster H" Bornholms A. Postforb.:
Godthaab. Nærmeste St.: Neksø. Gaarden ligger 3/ 4 Mil fra Svaneke.
Dens nuv. Ejer er Hr. Jens 'Valdemar Hansen, som overtog den 1884 efter
sin Fader. Hr. J. V. Hansen er født paa Ejendommen 1864 og gift med
Elise Marie Ipsen, født paa Grynegaard 1866. Gaarden har været i Slægtens
Eje i en lang Aarrække.
Matr.-Nr. 75 abc. Hartk.: 15 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdkr. 3/4 Alb. Der
svares i Tiende c. 3 1/2 Td. Korn samt i Jordebogsafgift 98 Kr. Ejendomsskylden er 55,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 11,000 Kr"
for Avlsbygninger 19,000 Kr., Besætning 13,000 Kr" Inventar 5000 Kr. og
Avl 9000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 60,50. Bidrag til Amtsrepf.
Kr. 159,94. Sidste Aars Kommuneskat 260 Kr. Det samlede Areal udgør
119 Tdr. Ld" deraf Ager 100, Skov 1 7, Have, Veje og Gaardsplads 2 Tdr.
Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i to 7 Marksdrifter. Besætn. bestaar f. T. af 30
Øster Herred.
1319
Køer, 15 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 1 Tyr, 9 Heste, 3 Plage og Føl samt
3 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes c. 45 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk Race. Mælkemængden var
sidste Aar gennemsn. c. 5200 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1
Forvalter, 1 Fodermester, 2 Karle, 2 Piger og i Høsten 3 Mand ekstra.
Gaardens faste Maskiner drives ved Vandkraft.
Tegl,
Stampere g a ard Hovedbygning er opført af Grundmur og tækket med
Avlslængerne er af Egcbindingsværk med Straatage.
Gyldensgaard i Øsler-Mariæ S., Øster H., Bornholms A. Postforb.:
Svaneke. Nærmeste St.: Neksø.
Gaarden ligger 1/2 Mil fra Svaneke.
Dens nuv. Ejer er Hr. Ilerman Koefoed Rømer, som overtog den 1896 efter
sin Fader. Hr. H. K. Rømer er født paa Ejendommen 1864 og gift med
Ida Elisabeth Kirketerp, født paa Lehnsgaard 1876.
Matr.-Nr. 103 a m. fl. Hartk.: 13 Tdr. 7 Skpr. 1 Alb. Der svares
i Tiende c. ~ Tdr. Korn samt i Jordebogsafgift Kr. 4,46·
Ejendomsskylden er 50,000 Kr.
Brandassurance for Hovedbygning og Avlsbygninger 24,000 Kr., for Besætning 10,500 Kr., Inventar 5700 Kr. og Avl
8800 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 55 Kr. Bidrag til Amtsrepf. Kr.
144,26. Sidste Aars Kommuneskat 200 Kr. Det samlede Areal udgør 118
Tdr. Ld., deraf Ager 82, Eng 2, Skov 11, Hede 20, Have og Gaardsplads
3 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 9 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 30
Køer, 10 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 1 Tyr, 8 Heste, 3 Plage og Føl samt
5 Faar og Lam. Sirlste Aar solgtes c. 40 Fedesvin. Kvægbcsætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk Race. Mælkemængden var
sidste Aar gennemsn. c. 6000 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 1 Karl, 2 Piger og i Høsten 2 Mand ekstra.
Gy l de ns g a ard Bygninger er h ovedsage!ig af Egebindingsværk med Straatage.
Skovsholm i Ib sker S., Øster H., Bornholms A. Postforb.: Svaneke.
Nærmeste St.: Neksø. Gaarden ligger 1/ 4 Mil fra Svaneke. Dens nuv.
Ejer er Hr. Hans Chr. Fr. Vilh. Kofoed, som overtog den 1885 efter sin
Fader. Hr. H. C. F. V. Kofoed er født paa Ejendommen 1859 og gift
med Marie Kirstine Hansen, født paa Tingfogedgaard 1863.
Matr.-Nr. 2 a. Hartk.: 14 Tdr. 6 Skpr. 1 % Alb. Tiendefri Hovedgaardsjord. Ejendomsskylden er 68,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning og Avlsbygninger 24,000 Kr., for Besætning 10,000 Kr., Inventar
4500 Kr. og Avl 7000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 74,so. Bidrag
til Amtsrepf. Kr. 159,s4. Sidste Aars Kommuneskat 390 Kr. Det samlede
Areal udgør 130 Tdr. Ld., deraf Ager 95, Eng 2, Skov 30, Have, Veje
og Gaardsplads 3 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift med: 1. Brak, 2. Hvede og Rug,
3. Roer og Ærter, 4. Byg, 5. og 6. Kløver og Græs, 7. Blandsæd, 8. Havre.
Besætn. bestaar f. T. af 28 Køer, 10 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre,
7 Heste samt 4 Plage og Føl. Sidste Aar solgtes c. 50 Fedeiiivin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. 6250 Pd. pr. Ko; den leveres til Vaddam Andelsmejeri. Det norm. Folkehold er 1 Forvalter, 1 Fodermester, 1
Forkarl, 1 Karl, 3 Piger, 1 Daglejer og i Høsten 2 Mauu ekslra.
Skovs h o 1 m Hovedbygning er opført af Grundmur merl Tegltag. Avlslængerne er ligeledes grundmurede og tækkede med Straa.
85*
1320
Bornholms Amt.
Af Skovsholm tidl. Ejere kan nævnes: Peder Uf (1572), Margrete Uf, Christen
Clausen Kjøller, Claus Kjøller, Jakob Kjøller, Marie Bendsdatter von Raden, M,ajor
Chr. Macabæus, Kapt. Chr. Macabæus den yngre, t 1688, Landsdommer Ancher
SkoYsholm.
A. :\Ililler, Peder Koefoed, t 1717, Peder Hansen Splilz, Poul Koefoed ;1762--96),
Poul Anker Koefoed (1796-1842\ dennes Enke (1842-55 og Poul Yilh. Julius Koefoed (1855-85).
Nørregaard i lbsker S., Øster H., Bornholms A. Postforb.: Srnneke.
Nærmeste St.: Neksø. Gaarden ligger 1/4 :Vlil fra SYaneke. Dens nuv.
Ejer er Hr. Niels P. Hansen, som købte den 1887 af sin Svigerfader. Hr.
N. P. Hansen er født i Listed 1851 og gift med Anine M. Sørensen, født
paa Ejendommen 1852.
Matr.-Nr. 3 a m. fl. Hartk. : 13 Tdr. 1 Fdkr. :1/4 Alb. Der svares
i Tiende m. m. c. 3 Tdr. Korn samt i Jordebogsafgift Kr. 9,sn. Ejendomsskylden er 52,000 Kr.
Brandassurance for Hovedbygning 7000 Kr" for
Avlsbygninger 16,990 Kr" Besætning 13,050 Kr., Inventar 4500 Kr. og
Avl 6800 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 57,20. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 137 ,n4. Sidste Aars Kommuneskat 231 Kr. Det samlede Areal
udgør 112 Tdr. Ld., deraf Ager 80, Eng 5, Strandmark 15, Skov 10, Have
og Gaardsplads 2 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 22
Køer, 12 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 1 Tyr, 8 Heste, 5 Plage og Føl samt
8 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes c. 40 Fedesvin. Mælkemængden var
sidste Aar gennemsn. c. 5700 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1
Fodermester, 1 Forkarl, 1 Karl, 2 Piger, 1 Daglejer og i Høsten 3 Mand
ekstra.
Nørre g a ard Hovedbygning er opført af Bindingsværk og tækket med Tegl.
Avlslængerne er ligeledes af Bindingsværk og tækkede dels med Tegl, dels med
Spaan og Straa.
Øster Herred.
1321
Brændesgaard i Ibsker S., Øster H., Bornholms A. Postforb.: Svaneke.
Nærmeste St.: Neksø. Gaarden ligger 1/4 Mil fra Svaneke. Dens nuv.
Ejer er Hr. Sandemand Hans Andreas Ipsen, Dbmd., som overtog den 1866
efter sin Fader. Hr. H. A. Ipsen er født paa Ejendommen 1840 og gift
med Anna Christine Bøttger, født i Angeln 1840. Af tidl. Ejere kan nævnes
Jens Larsen 1765, Thomas Madsen 1785, Jocum Bohn 1790, Borild Andersen 1795, Løjtnant Mogens Ipsen (1800-29) og Løjtnant Hans Ipsen
(1829-66).
Matr.-Nr. 15 m. fl. Hartk.: 14 Tdr. 6 Skpr. 2 Fdkr. 2 1/4 Alb. Der
svares i Tiende c. 1 Td. Korn samt Kr. 14,21 og i Jordebogsafgift Kr.
1fi\.l,70
RjPndnm~~kylden P.r 62,000 Kr. Br:mdassur::mco for Hovedbygning
og Adsbygninger 19,500 Kr., for Besætning 10,500 Kr., Inventar 4100
· · - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - " -------
---
----
---
Brændesgaard.
Kr. og Avl 9600 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 68,20. Bidrag til
Amtsrepf. Kr. 157,82. Sidste Aars Kommuneskat 412 Kr.
Det samlede
Areal udgør 101 Td. Ld., deraf Ager 90, Eng 2, Skov 3, bortfæstet Jord
3, Have, Veje og Gaardsplads 3 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 9 Marksdrift med: 1. Brak, 2. Vintersæd,
3. Rodfrugter og Ærter, 4. 2-rd. Byg, 5. og 6. Kløver og Græs, 7. 1/2
Kløver og Græs 1/2 Halvbrak, 8. Blandsæd og Rug, 9. Havre. Jorden er
god Lermuld med Mergelunderlag. Besætn. bestaar f. T. af 30 Køer, 15
Stkr. Ungkvæg og Kalve, 1 Tyr, 8 Heste, 1 Føl samt 3 Faar og Lam.
Sidste Aar solgtes 51 Fedesvin. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn.
c. 5400 Pd. pr. Ko; den leveres til Vaddam Andelsmejeri.
Det norm.
Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 2 Karle, 3 Piger og i Høsten 3
Mand ekstra.
Brændes g a ard Hovedbygning, der er opført 1765, er af Egebindingsværk
med Tegltag. Avlslængerne er af Bindingsværk og tækkede med Straa.
Kølleregaard i Ibsker S., Øster H., Bornholms A. Postforb.: Svaneke.
Nærmeste St.: Neksø. Gaarden ligger 1/ 6 Mil fra Svaneke. Dens nuv. Ejer
er Hr. Richardt Makier Schou, som overtog den 1895 efter sin Svigerfader.
Bornholms Amt.
1322
Hr. R. M. Schou er født i Øster-Mariæ 1866 og gift med Andrea Lau,
født paa Ejendommen 1870. Af tidl. Ejere kan nævnes By- og Herredsfoged Hejberg til 1816, Hans Knudsen til 1833, Ole Lau til 1867 og Laurits
Lau til 1895.
Matr.-Nr. 23 ad.
Hartk.: 12 Tdr. 5 Skpr. 1 Fdkr. 1 Alb. Der
svares i Tiende c. 1 Td. Korn og c. 10 Kr. Ejendomsskylden er 52,000
Kr. Brandassurance for Hovedbygning og Avlsbygninger 19, 700 Kr., for
Besætning 14,100 Kr., Inventar 9300 Kr. og Avl 6200 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 57 ,20. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 134,36. Sidste Aars
Kommuneskat 220 Kr. Det samlede Areal udgør 88 Tdr. Ld., deraf Ager
80, Eng 11/D, Skov 1 1/D, indhegnet Græsgang?, H:iye og G:i:irn"pl:ins ~ Trlr
Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 24
Køer, 12 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 9 Heste, 2 Plage og Føl samt
7 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes 55 Fedesvin. Kvægbesætn. Yedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk Race. Mælkemængden var sidste
Aar gennemsn. c. 5000 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 2 Karle og 2 Piger.
Kø 11 c re g a ard Bygninger er opførte af Bindingsværk med Straatage.
Thingfogedgaard i Ibsker S., Øster H., Bornholms A. Postforb.: Aarsdale.
Nærmeste St.: Neksø.
Gaarden ligger 1/2 Mil fra Svaneke.
Dens
Thingfogedgaard.
nuv. Ejer er Hr. Jens Peter Hansen, som overtog den efter sin Fader 1887.
Hr. J. P. Hansen er født paa Ejendom men 1859 og gift med Dorthea Kaas,
født 1859. Af tidl. Ejere kan nævnes Søren Rasmussen (1733-56), Morten
Kofoed. Lil 1780, Jakub Sørensen, !Ians Jakobsen (1818-55) og Jakob P.
Hansen til 1887.
Matr.-Nr. 25 a-e. Hartk.: 18 Tdr. 7 Skpr. 1 Alb. Der svares i
Øster Herred.
1323
Tiende c. 1 Td. Korn samt Kr. 9,45 og i Jordebogsafgift Kr. 106,22. Ejendomsskylden er 68,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning og Avlshygni nger 24,000 Kr., for Besætning 11,000 Kr., Inventar 4000 Kr. og Avl
8000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 74,so. Bidrag til Amtsrepf.
Kr. 19G,22. Sidste Aars Kommuneskat 290 Kr. Det samlede Areal udgør
139 Tdr. Ld., deraf Ager 108, Eng 8, Skov 18, inddæmmet Areal og Veje
4 1/2, Have og Gaardsplads 1/2 Td. Ld. Gaardcn drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift med: 1. Brak, 2. Vintersæd, 3.
Bælgsæd og Blandsæd, 4. Roer og Grønfoder, 5. 2-rd. Byg, 6. og 7. Kløver og Græs, 8. Havre.
Besætn. bestaar f. T. af 26 Køer, 10 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 9 Heste samt 3 Plage og Føl. Sidste Aar solgtes
c. 50 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød
dansk Race.
Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 6000 Pd. pr.
Ko; den leveres til Vaddam Andelsmejeri.
Det norm. Folkehold er 1
Fodermester, 1 Forkarl, 1 Karl, 3 Piger, 1 Daglejer og i Høsten 2 Mand
ekstra.
tag.
Thi n g foged g a ard Hovedbygning er opført af Bindingsværk med TeglAvlslængerne er af Bindingsværk og tækkede med Straa.
Munkegaard i lbsker S., Øster H., Bornholms A.
dale.
Nærmeste St.: Neksø.
Postforb.: AarsGaarden ligger 1/2 Mil fra Neksø og Svaneke.
Munkegaard.
Dens nuv. Ejer er Hr. Herman Chr. Hansen, som overtog den 1892 efter
sin Fader. Hr. H. Chr. Hansen er født paa Ejenrlommen 1870 og gift
med Hansine Schou, født i Bodilsker 1872.
Matr.-Nr. 26 a m. fl. Hartk.: 13 Tdr. 1 Skp. 2 Fdkr. 2% Alb. Der
svares i Tiende c. 1 Td. Korn samt Kr. 7,35 og i Jordebogsafgift Kr. 83,04.
Ejendomsskylden er 50,000 Kr. Branrlassurance for Hovedbygning 7600
Kr., for Avlsbygninger 12,400 Kr., Besætning 13,000 Kr., Inventar 4000
Kr. og Avl 6500 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 55 Kr. Bidrag til Amls-
1324
Bornholms Amt.
repf. Kr. 138,36. Sidste Aars Kommuneskat 225 Kr. Det samlede Areal
udgør 96 Tdr. Ld., deraf Ager 72, Eng 4, Skov 8, Hede 11, Have, Veje
og Gaardsplads 1 Td. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift med: 1. Brak, 2. Vintersæd, ;).
Roer og Ærter, 4. 2-rd. Byg, 5. Havre, 6. og 7. Kløver og Græs, 8. Blandsæd. Besæln. bestaar f. T. af 25 Køer, 15 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2
Tyre, 6 Heste, 4 Plage og Føl samt 6 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes
c. 60 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød
dansk Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 6000 Pd. pr. Ko;
den leveres til Vaddam Andelsmejeri. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 1 Karl, 2 Piger, 1 Daglejer og i Høsten 2 Mand
ekstra.
Munke g a ard Hovedbygning er opført af Grundmur med Straatag.
længerne er hovedsagelig af Grundmur.
Avls-
Frennegaard i lbsker S., Øster H., Bornholms A. Postforb.: Svaneke.
Nærmeste St.: Neksø. Gaarden ligger 1 / 8 Mil fra Svaneke. Dens nuv. Ejer
----------------
Frennegaard.
er Hr. klinius Chr. Marcher, som overtog den 1902. Hr. M. C. Marcher
er født i Bodilsker 1872 og gift med Violet Friis, født i København
1881.
Matr.-Nr. 58 a m. fl. Hartk.: 27 Tdr. 3 Fdkr. Der svares i Tiende
c. 1 Td. Korn samt Kr. 11,14 og i Jordebogsafgift Kr. 167,34. Ejendomsskylden er 100,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning og Avlsbygninger 39,000 Kr., for Besætning 17,100 Kr., Inventar 4900 Kr. og Avl
13,300 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 110 Kr. Bidrag til Amlsrepf. Kr.
282,52. Sidste Aars Kommuneskat 420 Kr. Det samlede Areal udgør 166
Tdr: Ld., deraf Ager 141, Eng 10, Veje m. m. 5, Skov, Have, Park og
Gaardsplads 10 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 9 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 40
Køer, 30 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 12 Heste, 4 Plage og Føl samt
Øster Herred.
1325
11 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes c. 130 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk Race. Mælkemængden var
sidste Aar gennemsn. c. 5500 Pd. pr. Ko.
Det norm. Folkehold er 1
Fodermester, 1 Forkarl, 2 Karle, 4 Piger, 2 Daglejere og i Høsten 6 Mand
ekstra.
F ren neg a ard Hovedbygning er opført 1788 af Bindingsværk med Tegltag.
Avlslængerne er dels af Beton, dels af Bindingsværk og tækkede med Tegl og
Straa.
Brændesgaard i Ib sker S" Øster H" Bornholms A. Postforb.: Svaneke.
Nærmesle St.: Neksø Gaarden ligger 1/ 4 Mil fra Svaneke. Dens nuv.
Ejer er Hr. Emil Jpsen, som købte den 1903. Hr. E. Ipsen er født paa
Gryuegaard 1872.
Matr.-Nr. 55 a m. fl. Hartk.: 15 Tdr. 5 Skpr. 1 Fdkr. 1/ 2 Alb.
Der svares i Tiende c. 1 Td. Korn samt Kr. 10,Gl og i Jordebogsafgift Kr.
153,02. Ejendomsskylden er 50,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning
og Avlsbygninger 24,000 Kr" for Besætning 7000 Kr. Inventar 3000 Kr.
og Avl 6000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 55 Kr. Bidrag til Amtsrepf.
Kr. 159,gs. Sidsle Aars Kommuneskat 220 Kr. Det samlede Areal udgør
100 Tdr. Ld" deraf Ager 80, Eng 3, Mose 1/2, Skov 15 1/ 2 , Have og Gaardsplads 1 Td. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 7 Marksdrift.
Besætn. bestaar f. T. af 25
Køer, 10 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 1 Tyr, 8 Heste samt 4 Plage og Føl.
Sidste Aar solgtes c. 75 Fedesvin. Mælkemængden var sidste Aar geunernsn. c. 5500 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1
Fork:nl, 1 Karl, 2 Piger og 1 Daglejer.
Brændes g a ard Hovedbygning er opført af Bindingsværk med Straatag.
Avlslængerne er dels af Bindingsværk med Straatage, dels af Beton med Paptage.
Brændesgaard i Ibsker S" Øster H" Bornholms A. Postforb.: Svaneke.
Nærmeste St.: Neksø. Gaarden ligger 1/ 3 Mil fra Svaneke. Dens nuv.
Ejer er Hr. Alfred Dam, som overtog den Hl06 efter sin Fader. Hr. A.
Dam er fødL paa Ejendommen 1880 og gift med Rigmor Jensen, født
1883.
Matr.-Nr. 56 a m. fl. Hartk.: 17 Tdr. 1 Skp. 3 Fdkr. 1 1/z Alb.
Der svares i Tiende c. 1 Td. Korn samt Kr. 10,61 og i Jordebogsafgift
Kr. 135,30. Ejendomsskylden er 66,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning og Avlsbygninger 19,000 Kr" for Besætning 8000 Kr" Inventar
2750 Kr. og Avl 6500 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 72,()o. Bidrag
til Amtsrepf. Kr. 180,78. Sidste Aars Kommuneskat 185 Kr. Det samlede
Areal udgør 120 Tdr. Ld" deraf Ager 110, Skov 7, Have og Gaardsplads
3 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 9 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 30
Køer, 20 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 1 Tyr, 9 Heste, 4 Plage og Føl samt
10 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes c. 50 Fedesvin.
Mælkemængden
var sidste Aar gennemsn. c. 5800 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er
1 Forvalter, 1 Fodermester, 1 Forkarl, 2 Karle, 2 Piger og i Høsten 2
Mand ekstra.
Brændes g a ard Bygninger er opførte af Bindingsværk og tækkede med
Straa og Spaan.
Bornholms Amt.
1326
Sønder Herred .
tore Kannikegaard i Bodilsker S., Sønder H., Bornholms A. Postl'\ forb. og nærmeste St.: Neksø. Telef.: Neksø Nr. 7. Gaarden ligger
1/2 Mil fra Neksø.
Dens nuv. Ejerinde er Enkefru Caroline Wilhelmine .Johnson, som overtog den 1905. Enkefru C. W. Johnson
er født 1847. Af tidl. Ejere kan nævnes Didrik Busch, Major Herm.
Paulsen Milller, t 1806, Munck til 1824, Kammerraad Jespersen til 1862
og Johnson til 1905.
Matr -Nr 1 a m. fl. Hartk.: 25 Tdr. 4 Skpr. 3 Fdkr. 2 Alb. Der
svares i Tiende c. 8 Tdr. Korn samt i Jordebogsafgift Kr. 160,si. Ejendomsskylden er 130,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 12,000 Kr.,
for Avlsbygninger 28,000 Kr., Besætning 21,150 Kr., Inventar 5000 Kr. og
Avl 13,400 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 143 Kr. Bidrag til Amtsrepf.
IJ
•
"".'.j
Store Kannikegaard.
Kr. 282,34. Sidste Aars Kommuneskat 500 Kr. Det samlede Areal udgør
300 Tdr. Ld" deraf Ager 260, Eng 3, Skov 31, Have, Park og Gaardsplads
6 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejerinden.
Agermarken drives i en 7 Marksdrift med: 1. Halvbrak, 2. Vintersæd, 3. Blandsæd, 4. Rodfrugt, 5. Havre, 6. og 7. Kløver og Græs. Besætn. bestaar f. T. af 50 Køer, 30 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 3 Tyre, 14
Heste, 5 Plage og Føl samt 13 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes c. 170
Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk
Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 6000 Pd. pr. Ko; den
leveres til Bodilsker Andelsmejeri. Det norm. Folkehold er 1 Forvalter,
2 Fodermestre, 1 Forkarl, 4 Karle, 4 Piger, 2 Daglejere og i Høsten 3
Mand ekstra.
Store Kannik eg a ard Hovedbygning er tækket med Tegl. Avlslængerne
er opførte dels af Grundmur, dels af Bindingsværk og tækkede med Spaan og
Straa.
Sønder Herred.
1327
Skovgaard i Bodilsker S., Sønder H., Bornholms A. Postforb. og
nærmeste St.: Bodilsker. Gaarden ligger 1 Mil fra Neksø.
Dens nuv.
Ejer er Hr. Thor Kofoed, som overtog den 1888. Hr. T. Kofoed er født
paa Ejendommen 1852 og gift med Wilhelmine Hansen, født 1860.
Matr.-Nr. 8 a. Hartk.: 7 Tdr. 7 Skpr. 2 1/ 2 Alb. Der svares i Tiende
c. 4 Tdr. Korn samt i Jordebogsafgift Kr. 90,32. Ejendomsskylden er 55,000
Kr. Brandassurance for Hovedbygning og Avlsbygninger 23,900 Kr" for
Besætning 13,400 Kr" Inventar 5500 Kr. og Avl 8600 Kr.
Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 60,50. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 97,16.
Sidste Aars
Skovgaard.
Kommuneskat 205 Kr. Det samlede Areal udgør 153 Tdr. Ld., deraf Ager
90, Eng 5, Skov 40, indhegnet Græs 17 1/ 2 , Have og Gaardsplads 1/ 2 Td.
Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermark.en drives i en 8 Marksdrift med: 1. Havre, 2. Blandsæd,
3. Rug og Hvede, 4. Blandsæd og 2-rd. Byg, 5. Roer, 6. 6-rd. Byg og
Blandsæd, 7. og 8. Kløver og Græs. Besætn. bestaar f. T. af 30 Køer,
20 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 9 Heste, 4 Plage og Føl samt 13 Faar
og Lam. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk
Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 6100 Pd. pr. Ko; den
leveres til Bodilsker Andelsmejeri. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester,
1 Forkarl, 2 Karle, 3 Piger og 2 Daglejere.
Skov g a ard Hovedbygning er opført af Bindingsværk med Tegltag. Avlslængerne er dels af Grundmur, dels af Bindingsværk og tækkede med Tegl og
Straa.
Store Hallegaard i Bodilsker S" Sønder H., Bornholms A. Postforb.
og nærmeste St.: Bodilsker. Gaarden ligger 1 Mil fra Neksø og Aakirkeby.
Den nuv. Ejer er Hr. Poul Kofod, som overtog den 1887. Hr. P. Kofoed
er førlt 1801 og gift med Marie Petersen, født 1864.
Matr.-Nr. 10 ab. Hartk.: 11 Tdr. 7 Skpr. 2 Fdkr. 2 3/4 Alb. Der
svares i Tiende c. 5 Tdr. Korn samt i Jordebogsafgift Kr. 138,20. Ejen-
1328
Bornholms Amt.
domsskylden er 60,000 Kr.
Brandassurance for Hovedbygning og Avlsbygninger 23,000 Kr" for Besætning 8800 Kr" Inventar 3600 Kr. og Avl
7700 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 66 Kr. Bidrag til Amtsrepf. Kr.
131,60. ·Sidste Aars Kommuneskat 200 Kr. Det samlede Areal udgør 157
Tdr. Ld" deraf Ager 70, Eng 16, Skov 70, Have og Gaardsplads 1 Td. Ld.
Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 23
Køer, 20 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 1 Tyr, 7 Heste, 4 Plage og Føl samt
2 Faar.
Sidste Aar solgtes c. 40 Fedesvin.
Kvægbesætn. vedligeholdes
ved eget Tillæg og er af rød dansk Race.
Mælkemængden var sidste
A::ir BPTinPmsn r. 7000 Pn pr. Ko.
Det norm. Folkehold or 1 Foder
mester, 1 Forkarl, 2 Karle, 3 Piger og 2 Daglejere.
Store Ha 11 eg a ard Hovedbygning er opført af Bindingsværk med Tegltag.
Af Avlslængerne er Kostalden grundmuret og teglhængt, de øvrige Længer er af
Bindingsværk med Straatage.
Vester Slamregaard i Bodilsker S" Sønder H" Bornholms A. Postforb. og nærmeste St.: Neksø, hvortil der er 1/2 Mil. Dens nuv. Ejer er
Hr. Christian Hansen, som overtog den 1883 efter sin Fader. Hr. C. Hansen er født paa Ejendommen 1857 og gift med Hansine Hansen, født
1857.
Matr.-Nr. 2fi ::i h.
Hartk.: 11 Tdr. 1 Skp. 2 Fdkr. l3/1 Alb. Der
svares i Tiende c. 3 1/2 Td. Korn samt i Jordebogsafgift Kr. 100,38 Ejendomsskylden er 60,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning og Avlsbygninger 22,300 Kr" for Besætning 8400 Kr" Inventar 1700 Kr. og Avl
0100 ICr. Aallig Ejc11uu111;;;;ky!t.l Skal 00 Kl.
Iliu1ag Ul A111ls1eµf. Kr.
124,ss. Sidste Aars Kommuneskat 210 Kr. Det samlede Areal udgør 91
Tdr. Ld" deraf Ager 70, Skov 20, Have og Gaardsplads 1 Td. Ld. Gaar~
den drins af Ejeren.
Agermarken dnves i en 7 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 27
Køer, 20 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 1 Tyr, 7 Heste samt 2 Plage og Føl.
Sidste Aar solgtes c. 50 Fedesvin. Mælkemængden Yar sidste Aar gennemsn.
c. 7500 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1 Forkarl, 4 Karle og 2
Piger.
Vester S 1 a m re g a ard er opført af Bindingsværk. Hovedbygningen er
tækket med Spaan, Avlslængerne med Straa.
Store Engegaard i Bodilsker S" Sønder H" Bornholms A. Postforb.
og nærmeste St.: Bodilsker. Gaarden ligger % Mil fra Neksø. Dens nuv.
Ejer er Hr. Markus Conrad Koefoed, som købte den 1880. Hr. M. C. Koefoed er født 1852 og gift med Regine Margrethe Ipsen, født 1851.
Matr.-Nr. 37 a. Hartk.: 10 Tdr. 7 Skpr. 1/4 Alb. Der SYares i Tiende
c. 4 1/2 Td. Korn samt i .Jordebogsafgift Kr. 6:3,24. Ejendomsskylden er
50,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 6660 Kr., for Avlsbygninger
12,536 Kr., Besætning 11,000 Kr" Inventar 8600 Kr. og Avl 4400 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 55 Kr. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 117,68. Sidste
Aars Kommuneskat c. 200 Kr.
Det samlede Areal udgør 92 Tdr. Ld"
deraf Ager 85, Eng 4, Have, Veje og Gaardsplads 3 Tdr. Ld. Gaarden drives
af Ejeren.
Besætn. bestaar f. T. af 26 Køer, 10 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 1
Tyr, 7 Heste, 2 Plage og Føl samt 5 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes
62 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk
Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 5000 Pd. pr. Ko. Det
norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 1 Karl og 2 Piger.
Sønder Herred.
1329
Store Enge g a ard Bygninger er alle opførte af Egebindingsværk og tækkede med Straa.
Store Pilegaard i Bodilsker S., Sønder H., Bornholms A. Postforb. og nærmeste St: Bodilsker. Gaarden ligger 1 Mil fra Neksø. Dens
nuv. Ejer er Hr. Andreas Jensen, som overtog den 1898 efter sin Fader.
Hr. A. Jensen er født paa Ejendommen 1867 og gift med Petra H. Marcher,
født paa Sandegaard 1878. Af tidl. Ejere kan nævnes Anders Espersen
Pil, Ole Sejersen, t 1808, Jens Jokumsen, Anker Larsen, Anders Jensen,
t 1863, og Ole S. J. Jensen til 1898.
Store Pilcgaard.
Matr.-Nr. 40 a. Hartk.: 14 Tdr. 7 Skpr. 1 Fdkr. 1/ 2 Alb. Der svares
i Tiende c. 3 1/ 2 Td. Korn samt i .Jordebogsafgift Kr. 76,22. Ejendomsskylden er 60,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning og Avlsbygninger
23,950 Kr" for Besætning 11,200 Kr" Inventar 5300 Kr. og Avl 9000 Kr.
Aarlig Ejendomsskyld Skat (){) Kr. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 157 ,64. Sidste
Aars Kommuneskat 212 Kr. Det samlede Areal udgør .118 Tdr. Ld" deraf
Ager 85, Eng 15, Skov 14, indhegnet Græs 2, Have og Gaardsplads 2 Tdr.
Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 7 Marksdrift med: 1. Grønjordshavre, 2. Brak,
3. Vintersæd, 4. Roer og Bælgsæd, 5. Blandsæd, 6. og 7. Kløver og Græs.
Besætn. bestaar f. T. af 32 Køer, 15 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 9
Heste samt 3 Plage og Føl. Sidste Aar solgtes c. 90 Fedesvin. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 5800 Pd. pr. Ko; den leveres til
Bodilsker Andelsmejeri. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 3 Karle, 3 Piger og i Høsten 2 Mand ekstra.
· Store Pi 1eg a ard Hovedbygning er opført af Bindingsværk med Straatag.
Af Avlslængerne er n. Længe bygget af Kampesten med Straatag og v. Længe af
Beton med Spaantag.
Brandsgaard i Rodilsker S" SøndPr H" Bornholms A. Postforh. og
nærmeste St.: Bodilsker. Dens nuv. Ejerinde er Enkefru Charlotte Kofoed,
der er født i Nyker S. 1860.
1330
Bornholms Amt.
Matr.-Nr. 41 a.,' Hartk.: 14 Tdr. 3 Skpr. 3 Fdkr. 1/4 Alb. Der svares
i Tiende c. 4 1/2 Td. Korn samt i Jordebogsafgift Kr. 84,96. Ejendomsskylden er 64,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 8000 Kr., for
Avlsbygninger 15,980 Kr., Besætning 11,200 Kr., Inventar 5800 Kr. og Avl
7000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 70,40. Bidrag til Amtsrepf. Kr.
155,s4. Det samlede Areal udgør 127 Tdr. Ld., deraf Ager c. 90, Eng
c. 10, Skov c. 22, Have, Park og Gaardsplads c. 5 Tdr. Ld. Gaarden
drives af Ejeren.
Besætn. bestaar f. T. af 40 Køer, 15 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 3 Tyre,
10 Heste samt 2 Plage. Sidste Aar solgtes 65 Fedesvin. Kvægbesætn.
vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk Race.
Mælkemængden
var sidste Aar gennemsn. c. 6000 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1
Forvalter, 1 Fodermester, 1 Forkarl; 2 Elever, 2 Karle, 3 Piger og 2 Daglejere.
Brands g a ard Bygninger er opførte af Bindingsværk og tækkede med Straa.
Kjøllergaard i Bodilsker S., Sønder H., Bornholms A. Postforb. og
nærmeste St.: Bodilsker. Gaarden ligger 1/2 Mil fra Neksø. Dens nuv.
Kjøllergaard.
Ejer er Hr. Jens Jensen, som købte den 1889. Hr. J. Jensen er født paa·
Gadegaard 1865 og gift med Hansine Espersen, født paa Elisegaard 1867.
Af tidl. Ejere kan nævnes Bengt Kjøller (1869-89).
Matr.-Nr. 42 a m. fl. Hartk.: 14 Tdr. 5 Skpr. 3 Fdkr. 1 1/2 Alb. Der
svares i Tiende c. 3 1 / 2 Td. Korn samt i Jordebogsafgift Kr. 103,65. Ejendomsskylden er 63,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning og Avlsbygninger 24,000 Kr., for Besætning 16,050 Kr., Inventar 3000 Kr. og Avl
9000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 69,30. Bidrag til Amtsrepf. Kr.
157,33. Sidste Aars Kommuneskat 205 Kr. Det samlede Areal udgør 141
Tdr. Ld., deraf Ager 120, Mose 4, Skov 16, Have og Gaardsplads 1 Td.
Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 7 Marksdrift med: 1. Grønjordshavre, 2 ..
Sønder Herred.
1331
Brak, 3. Hvede, 4. Roer, 5. 2-rd. Byg, 6. og 7. Kløver og Græs. Besætn.
bestaar f. T. af 40 Køer, 25 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 3 Tyre, 10 Heste
samt 5 Plage og Føl. Sidste Aar solgtes c. 100 Fedesvin. Mælkemængden
var sidste Aar gennemsn. c. 7000 Pd. pr. Ko; den leveres til Bodilsker
Andelsmejeri. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 2 Karle,
2 Piger og om Sommeren 3 Polakker.
Kj ø 11 erg a ard Hovedbygning er opført af Bindingsværk og tækket med Straa.
Avlslængerne er byggede 1901 af Grundmur med Straatage.
Store Krusegaard i Bodilsker S., SøndPr H., Bornholms A. Postforb. og nærmeste St.: Bodilsker. Gaarden ligger 3/ 4 Mil fra Neksø. Dens
nuv. Ejer er Hr. eand. phil. Johannes Jork, som købte den 1884. Hr. .J.
Jork er født i Rønne 1849 og gift med Christine Prahl, født paa Petersminde v. Fuglebjerg. Af tidl. Ejere kan nævnes Ad. Koefoed, Herman
Jespersen (1842---74) og Georg Jespersen (1874-84).
Store Krusegaard.
Matr.-Nr. 43 ad. Hartk.: 17 Tdr. 1 Skp. 2 Fdkr. 1 3/4 Alb. Der
svares i Tiende c. 4 1/ 2 Td. Korn samt i Jordebogsafgift Kr. 103,90. Ejendomsskylden er 74,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning og Avlsbygninger 25,400 Kr., for Besætning 10,400 Kr., Inventar 3600 Kr. og Avl
11,300 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 81,40. Bidrag til Amtsrepf.
Kr. 183,94. Sidste Aars Kommuneskat 250 Kr. Det samlede Areal udgør
122 Tdr. Ld., deraf Ager 103, Eng 4, Skov 6, Veje m. m. 3, Have, Park
og Gaardsplads 6 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives dels i en 7 Marksdrift og dels i en 8 Marksdrift.
RPsætn. hPstm1r f. T. af 20 Køer, 15 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 1 Tyr, 7
Heste samt 4 Plage og Føl. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn.
1332
Bornholms Amt.
c. 5000 Pd. pr. Ko; den leveres til Bodilsker Andelsmejeri. Det norm.
Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 2 Karle og 2 Piger.
Store Kruse g a ard Bygninger er opførte af Bindingsværk med Straatage.
Gadegaard i Bodilsker S., Sønder H., Bornholms A. Postforb. og
nærmeste St.: Bodilsker. Gaarden ligger 1/ 2 Mil fra Neksø. Dens nuv.
Ejer er Hr. Oluf.!. Kjøller, som overtog den 1906 efter sin Moder. Hr.
0. J. Kjøller er født paa Ejendommen 1869.
Matr.-Nr. 44 a m. fl. Hartk.: 11 Tdr. 5 Skpr. 3 Fdkr. 1H/ 4 Alb. Der
svares i Tiende c. 3 Tdr. Korn samt i Jordebogsafgift Kr. 93,60. Ejendomsskylden er 60,000 Kr.· Brandassurance for Hovedbygning og Avlsbygninger 22,000 Kr., for Besætning 11,000 Kr., Inventar 2700 Kr. og Avl
9500 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 66 Kr. Bidrag til Amtsrepf. Kr.
129,58. Sidste Aars Kommuneskat 180 Kr. Det samlede Areal udgør 122
Gadegaard.
Tdr. Ld., deraf Ager 91, Skov 30, Have og Gaardsplads 1 Td. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 7 Marksdrift med: 1. Grønjordssæd, 2. Brak,
3. Vintersæd, 4. Roer og Bælgsæd, 5. 2-rd. Byg, 6. og 7. Kløver og Græs.
Besætn. bestaar f. T. af 30 Køer, 20 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 8
Heste, 4 Plage og Føl samt 8 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes c. 60
Fedesvin. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 6500 Pd. pr. Ko;
den leveres til Bodilsker Andelsmejeri. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 2 Karle, 2 Piger og om Sommeren 2 Polakker.
Gadegaard Hovedbygning er opført af Grundmur med Spaantag. Avlslængerne er af Bindingsværk med Spaantage.
"I Skoven" i Bodilsker S., Sønder H., Bornholms A. Postforb. og
nærmeste St.: Bodilsker. Gaarden ligger 1/2 Mil fra Neksø. Dens nuv.
Ejer er Hr. Jens Skov, som overtog den 1899 efter sin Fader. Hr. J. Skov
er født paa Ejendommen 1868 og gift med Martha Hansen, født i Rødby
1869.
Matr.-Nr. 45 a m. fl. Hartk.: 11 Tdr. 4 Skpr. 1 1/2 Alb. Der svares
Sømler Herred.
i Tiende c. 4 Tdr. Korn samt i Jordebogsafgift Kr. 100,55. Ejendomsskylden er 57,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning og Avlsbygninger 22,000 Kr., for Besætning 9600 Kr" Inventar 4500 Kr. og Avl 6000
Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 62, 70. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 126,32.
Sidste Aars Kommuneskat 180 Kr. Det samlede Areal udgør 105 Tdr. Ld.,
deraf Ager 70, Eng 8, Skov 26, Have og Gaardsplads 1 Td. Ld. Gaarden
drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 25
Køer, 14 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 1 Tyr, 6 Heste samt 3 Plage og Føl.
Sidste Aar solgtes 65 Fedesvin. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn.
c. 6000 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 2
Karle og 2 Piger.
"I Skoven" Bygninger er - med Undtagelse af den grundmurede Kostaldopførte af Bindingsværk og tækkede med Straa.
Elisegaard i Bodilsker S., Sønder H., Bornholms A. Postforb. og
nærmeste St.: Neksø, hvortil der er 3/s Mil. Dens nuv. Ejer er Hr. Lars
.--------------·---------·------- -
·--
-·--
Elisegaard.
Andreas Jensen, som købte den 1888. Hr. L. A. Jensen er født i Neksø
1865 og gift med Karoline Harboe, født i Helsinge 1868. Af tidl. Ejere
kan nævnes Søren Espersen, Mads Espersen og Grosserer Eskildsen.
Matr.-Nr. 50 m. fl. Hartk.: 10 Tdr. 4 Skpr. 1 Fdkr. 1 1/4 Alb. Der
svares i Tiende c. 3 1/ 2 Td. Korn. Ejendomsskylden er 50,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning og Avlsbygninger 24,000 Kr" for Besætning
7000 Kr" Inventar 3000 Kr. og Avl 8000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat
55 Kr. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 114,72. Sidste Aars Kommuneskat 150
Kr. Det samlede Areal udgør 72 1/ 2 Td. Ld., deraf Ager 66, Eng 2, SkoY
3 1h, Have og Gaardsplads 1 Td. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 24
Køer, 10 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 1 Tyr, 7 Heste samt 2 Plage og Føl.
Sidste Aar solgtes c. 50 Fedesvin. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 5600 Pd. pr. Ko; den leveres til Bodilsker Andelsmejeri. Det
norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 2 Karle og 3 Piger.
1. C. B. Ja Cour:
Danske Gaarde. IV.
86
1334
Bornholms Amt.
Sidste Aars Kommuneskat 308 Kr. Det samlede Areal udgør 325 Tdr. Ld.,
deraf Ager 180, Eng 6, Strandmark 56, Mose 3, Skov .75, Have, Park og
Gaardsplads 5 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
E I ise g a ard Hovedbygning er opført af Bindingsværk med Spaantag. Avlslængerne er dels af Kampesten, dels af Bindingsværk og tækkede med Straa.
Eskildsgaard i Pedersker S., Sønder H., Bornholms A. Postforb.:
Aakirkeby. Nærmeste St.: Pedersker. Gaarden ligger 3/4 Mil fra Aakirkeby. Dens nuv. Ejer er Hr. Kaptajn Olaf Larsen Koefoed, som købte
den 1888. Hr. 0. Larsen Koefoed er født paa Runegaard 1857 og gift
med Marie Koefoed, født paa Store Engegaard 1868.
Matr.-Nr. 1 a m. fl. Hartk.: 16 Tdr. 6 Skpr. 2 Fdkr. 1 Alb. Der
svares i Tiende c. 3 1/2 Td. Korn. Andre Afgifter Kr. 22,68. Ejendomsskylden er 119,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 10,000 Kr., for
Avlsbygninger 30,000 Kr., Besætning 20,000 Kr., Inventar og Avl 30,000
Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 130,90. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 199,92.
Eskildsgaard.
Agermarken drives dels i en 8 Marksdrift med: 1. Brak, 2. Vintersæd, 3. Blandsæd, 4. Roer, 5. Byg, 6. Havre, 7. og 8. Kløver og Græs; dels
i en 9 Marksdrift med: 1. Kartofler, 2. Rug, 3. Spergel, 4. Rug, 5., 6.,
7., 8. og 9. Kløver og Græs. Besætn. bestaar f. T. af 45 Køer, 30 Stkr.
Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 9 Heste, 4 Plage og Føl samt 70 Faar og
Lam. Sidste Aar solgtes c. 80 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved
eget Tillæg og er af rød dansk Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 7000 Pd. pr. Ko; den leveres til Bøsthøj Andelsmejeri. Det
norm. Folkehold er 1 Forvalter, 1 Fodermester, 1 Forkarl, 3 Karle, 3 Piger
og 3 Daglejere.
Eskildsgaard nyopførte Hovedbygning er af Grundmur med Tegltag. Avlslængerne er af Grundmur, tækkede med Spaan og Straa.
Af Eskildsgaard tidl. Ejere nævnes: Landsdommer Mads Koefoed, t 1646, Mads
Madsen Koefoed, Kapt. Hans M. Koefoed, t 1722, Hans H. Koefoed til 1755, Mads
Koefoed til 1832, Hans M. Koefoed, t 1817, Kapt. H. P. Rasch til 1857, Grasserer
Seidelin til 1883 og Christensen til 1888.
Sønder Herred.
1335
Store Loftsgaard i Pedersker S., Sønder H., Bornholms A. Postforb. og nærmeste St.: Pedersker. Gaarden ligger 1 1 / 4 Mil fra Aakirkeby.
Dens nuv. Ejer er Hr. Alfred Jensen, som købte den· 1899. Hr. A. Jensen
er født paa Store Gadegaard 1861 og gift med Karoline Gudbergsen, født
paa Gadebygaard 1867.
Matr.-Nr. 17 a m. fl. Hartk.: 11 Tdr. 6 Skpr. 3 Fdkr. 1 Alb. Der
svares i Tiende c. 9 1/ 2 Td. Korn samt i Jordebogsafgift Kr. 30,69. Ejendomsskylden er 62,500 Kr.
Brandassurance for Hovedbygning 12,650
Kr., for Avlsbygninger 18,160 Kr., Besætning 17,100 Kr., Inventar 4000
Kr. og Avl 9300 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 68,75. Bidrag til
Amtsrepf. Kr. 131,70. Sidste Aars Kommuneskat Kr. 186,82. Det samlede
Areal udgør 162 Tdr. Ld., deraf Ager 100, Strandmark og Klit 55 1 / 2 , Skov
6, Have og Gaardsplads 1/2 Td. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 7 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 30
Køer, 14 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 1 Tyr, 7 Heste, 5 Plage samt 22 Faar
og Lam. Sidste Aar solgtes 52 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved
eget Tillæg og er af rød dansk Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 6000 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1
Forkarl, 1 Karl, 3 Piger og 2 Daglejere.
Store Lofts g a ard Hovedbygning er opført af Grundmur med Straatag.
Avlslængerne er dels af Grundmur, dels af Bindingsværk og tækkede med Straa.
Munkegaard i Pedersker S., Sønder H., Bornholms A. Postforb. og
nærmeste St.: Pedersker. Gaarden ligger 1 1/4 Mil fra Aakirkeby. Dens
nuv. Ejer er Hr. Nikolaj Munl<, som overtog den 1878 efter sin Fader. Hr.
N. Munk er født paa Ejendommen 1856 og gift med Kristine Bidstrup,
født paa Tornegaard 1864.
Matr.-Nr. 20 a m. fl. Hartk.: 12 Tdr. 3 Skpr. 3 Fdkr. % Alb. Der
svares i Tiende c. 6 Tdr. Korn samt i .Jordebogsafgift Kr. 104,20. Ejendomsskylden er 58,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 8000 Kr.,
for Avlsbygninger 13,440 Kr., Besætning 12,000 Kr., Iiwentar 3550 Kr.
og Avl 7000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 63,80. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 135,20. Sidste Aars Kommuneskat 210 Kr. Det samlede Areal
udgør 100 Tdr. Ld., deraf Ager 80, Strandmark 13, Skov 6, Have og Gaardsplads 1 Td. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 25
Køer, 15 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 6 Heste, 6 Plage og Føl samt
10 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes c. 50 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk Race. Mælkemængden var
sidste Aar gennemsn. c. 5000 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 1 Karl, 2 Piger og 1 Daglejer.
Munke g a ard Hovedbygning er opført af Egebindingsværk med Straatag.
Avlslængerne er - med Undtagelse af den grundmurede Hestestald - af Bindingsværk og tækkede med Straa.
Store Gadegaard i Pedersker S., Sønder H., Bornholms A. Postforb.
og nærmeste SL.: Pedersker. Gaarden ligger 1/2 Mil fra Aakirkeby. Dens
nuv. Ejer er Hr. Andreas Jensen, som overtog den 1900 efter sin Fader.
Hr. A. Jensen er født paa Ejendommen 1873.
Matr.-Nr. 27 a. Hartk.: 10 Tdr. 3 Skpr. 1 Alb. Der svares i Tiende
c. 4 1/2 Td. Korn samt i Jordebogsafgifl Kr. 96,42. Ejendomsskylden er
60,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning og Avlsbygninger 24,000
Kr., for Besætning 17,000 Kr., Inventar 36,000 Kr. og Avl 8300 Kr. Aar86*
1336
Bornholms Amt.
lig Ejendomsskyld Skat 66 Kr. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 117,72. Sidste
Aars Kommuneskat 220 Kr. Det samlede Areal udgør 98 Tdr. Ld. Ager.
Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 7 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 40
Køer, 15 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 1 Tyr, 6 Heste, 5 Plage og Føl samt 6
Faar og Lam. Sidste Aar solgtes c. 80 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk Race. Mælkemængden var
Store Gadegaanl.
sidste Aar gennemsn. c. 6500 Pd. pr. Ko.
Det norm.
Fodermester, 1 Forkarl, 2 Karle og 3 Piger.
Folkehold er 1
Store Gade g a ard Hovedbygning er opført af Bindingsværk med Straatag.
Avlslængerne er dels af Grundmur. dels af Bindingsværk og Lækkeue llled S1laau
og Straa.
Lille Myregaard i Pedersker S., Sønder H., Bornholms A. Postforb.
og nærmeste St.: Pedersker. Gaarden ligger 3 / 4 Mil fra Aakirkeby Dens
Lille Myregaard.
nuv. Ejer er Hr. Landstingsmand Peter Lund Koefoed, som købte den 1885.
Hr. P. L. Koefoed er født 1862 og gift med Sofie Koefoed, født 1864.
Sønder Herred.
1337
Matr.-Nr. 28 a m. fl. Hartk.: 13 Tdr. 1 Skp. 1 Fdkr. 2 Alb. Der
svares i Tiende c. 3 Tdr. Korn samt i Jordebogsafgift Kr. 127,65. Ejendomsskylden er 70,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 10,263 Kr.,
for Avlsbygninger 18,237 Kr" Besætning 12,950 Kr" Inventar 4150 Kr. og
Avl 11,400 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 77 Kr. Bidrag til Amtsrepf.
Kr. 146,62. Sidste Aars Kommuneskat 275 Kr. Det samlede Areal udgør
116 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 34
Køer, 14 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 7 Heste samt 4 Plage og Føl.
Sidste Aar solgtes c. 70 Fedesvin.
Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 6500 Pd. pr. Ko.
Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1
Forkarl, 2 Karle, 3 Piger og 1 Daglejer.
Lille Myregaard Bygninger er alle af Grundmm\ opførte efter Brand
1904. Hovedbygningen er tækket med Tegl, Avlslængerne er tækkede dels med Tegl
og dels med Tagpap.
Vassegaard i Pedersker S" Sønder H., Bornholms A. Postforb. og
nærmeste St.: Pedersker.
Gaarden ligger 31; Mil fra Aakirkeby.
Dens
nuv. Ejer er Hr. Hans Andreas Olsen, som overlog den 1887 efter sin Fader.
Hr. H. A. Olsen er født paa Ejendommen og gift med Marie Rømer, født
paa Klingegaard.
Matr.-Nr. 42 ab m. 11. Hartk.: 10 Tdr. 4 Skpr. 2 Fdkr. 1 Alb. Der
svares i Tiende c. 4 Tdr. Korn samt i Jordebogsafgift Kr. 122,5G. Ejendomsskylden er 63,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 7650 Kr"
for Avlsbygninger 16,350 Kr" Besætning 14,000 Kr, Tnventar og Avl Hl,100
· Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 69,30. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 120,58.
Sidste Aars Kommuneskat 170 Kr. Det samlede Areal udgør c. 110 Tdr.
Ld., deraf Ager 89, Eng og Kær 14, Skov 4, Veje, Have og Gaardsplads
c. 3 Tdr. Ld. Guurdcn drives af Ejereu.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift med: 1. Grønjordshavre, 2.
Brak, 3. Vintersæd, 4. Byg, 5. Roer, 6. Blandsæd, 7. og 8. Kløver og
Græs. Besætn. bestaar f. T. af 31 Køer, 20 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 1
Tyre, 7 Heste, 2 Plage og Føl samt 8 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes
71 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød
dansk Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 7000 Pd. pr.
Ko; den leveres til Bøsthøj Andelsmejeri. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 1 Karl, 2 Piger og 1 Daglejer.
V as se g a ard Bygninger er opførte af Egebindingsværk med Straatage.
Vallensgaard i Aaker S" Sønder H" Bornholms A. Postforb.: Aakirkeby. Nærmeste St.: Almindingen. Gaarden ligger 1/ 2 Mil fra Aakirkeby.
Dens nuv. Ejer er Hr. Anthon Valdemar Laurentius Miiller, som overtog
den 1904 efter sin Fader. Hr. V. Miiller er født paa Ejendommen 1878
og gift med Thyra Koefoed, født paa Sigaard 1879.
Matr.-Nr. 1 a m. fl. Hartk.: 22 Tdr. 3 Skpr. 3 Fdkr. 1/2 Alb. Der
svares i Tiende c. 4 Kr.
Ejendomsskylden er 108,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 10,000 Kr., for Avlsbygninger 23,000 Kr" Besætning
15,300 Kr" Inventar 7000 Kr. og Avl 10,800 Kr. Aarlig Ejendomsskyld
Skat Kr. 118,so. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 245,12. Sidste Aars Kommuneskat c. 400 Kr. Det samlede Areal udgør 364 Tdr. Ld" deraf Ager 130,
Eng 100, Mose 50, Skov 60, indhegnet Hede med Klipper og Græs 23,
Have og Gaardsplads 1 Td. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives dels i en 7 Marksdrift med: l. Grønjordsha ue,
1338
Bornholms Amt.
2. Brak, 3. Rug, 4. Roer, 5. 2-rd. Byg, 6. og 7. Kløver og Græs; dels i en
6 Marksdrift med: 1. Halvbrak, 2. Rug, 3. Kartofler, 4. Havre, 5. og 6.
Kløver og Græs. Besætn. bestaar f. T. af 50 Køer, 30 Stkr. Ungkvæg
og Kalve, 2 Tyre, 12 Heste, 4 Plage og Føl samt 19 Faar og Lam. Sidste
Aar solgtes c. 100 Fedesvin. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c.
6000 Pd. pr. Ko; den leveres til Brodal Andelsmejeri. Det norm. Folke-
Vallensgaard.
hold er 1 Forvalter, l Forkarl, 3 Karle, 3 Piger, 3 Daglejere og i Mosen
om Sommeren 12 Mand.
Va 11 ens g a ard Hoveribygning er opført :if Gnrnrlmur merl Trglt:ig. Avlslængerne er dels af Grundmur, dels af Bindingsværk og tækkede med Tegl og
Spaau.
Til Ejendommen hører 1 Villa.
Vallensgaard ejedes 1696 af Landsdommer Ancher Anthoni Miiller, t 1716, og
derefter af Henrich v. Suhm, gift med Miillers Enke; dennes Søn af første Ægteskab, Poul Anthoni Miiller, t 1764, købte Gaarden af sin Stedfader, og siden er den
nedarvet fra Fader til Søn: Major Herman Poulsen :.\iiiller, t 1806, J ørgcn Peter
Mi'iller og Johannes G. :Vlliller, den nuv. Ejers Fader.
Store Myregaard i Aaker S" Sønder H" Bornholms A. Postforb. og
nærmeste St.: Aakirkeby, hvortil der er 1/ 4 Mil. Dens nm'. Ejer er Hr.
Christian Dam, som købte den 1889. Hr. C. Dam er født i Aakirkeby.
Matr.-Nr. 2 ab. Hartk.: 11 Tdr. 1 Skp. 3 Fdkr. Der svares i Jordebogsafgift Kr. 152,sG. Ejendomsskylden er 52,000 Kr. Brandassurance for
Hovedbygning og Avlsbygninger 23,940 Kr" for Besætning 10,600 Kr" Inventar 4000 Kr. og Avl 9000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 57,20.
Bidrag til Amtsrepf. Kr. 121,56. Sidsle Aars Kommuneskal 209 Kr. Del
samlede Areal udgør 129 Tdr. Ld" deraf Ager 90, Eng 31, Skov 5, Have,
Veje og Gaardsplads 3 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 30
Køer, 15 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 6 Heste, 4 Plage og Føl samt
6 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes 44 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk Race. Mælkemængden var
sidste Aar gennemsn. c. 5600 Pd. pr. Ko.
Det norm. Folkehold er 1
Sønder Herred.
1339
Fodermester, 1 Forkarl, 2 Karle, 2 Piger, 1 Daglejer og i Høsten 2 Mand
ekstra.
Store Myregaard Hovedbygning er opført af Bindingsværk og tækket med
Straa. Avlslængerne er dels af støbt Beton med Spaantage, dels af Bindingsværk
med Straatage.
·
Kannikegaard i Aaker S., Sønder H., Bornholms A. Postforb. og nærmeste St.: Aakirkeby. Telef.: Aakirkeby Nr. 21. Gaarden ligger umiddelbart ved Aakirkeby. Dens nuv. Ejer er Hr. Markus Kjølla, som købte
den 1900 af sin Svigermoder. Hr. M. Kjøller er født i Aakcr 1859 og gift
med Anna Weslh, født paa Ejendommen 186\:l.
Matr.-Nr. 3 a. Hartk.: 11 Tdr. 6 Skpr. 2 Fdkr. 1/ 4 Alb. Der svares
i Tiende c. 2 1/2 Td. Korn samt i Jordebogsafgift Kr. 122,52. Ejendomsskylden er 54,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 10,340 Kr.,
for Avlsbygninger 16,360 Kr., Besætning 11,600 Kr" Inventar 4100 Kr. og
Avl 8600 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 59,40. Bidrag til Amtsrepf.
Kr. 127,Gs. Sidste Aars Kommuneskat c. 230 Kr. Det samlede Areal udgør 98 Tdr. Ld" deraf Ager 80 1/2, Eng 4, Skov 8, Landevej 4, Have og
Gaardsplads 1 1/2 Td. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 28
Køer, 12 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 1 Tyr, 6 Heste samt 4 Plage og Føl.
Sidste Aar solgtes c. 70 Fedesvin. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 6000 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er l Fodermester, 1
Forkarl, 1 Elev, 1 Karl, 3 Piger og 1 Daglejer.
K :in nik e f\ :i :ir d er bygget efter Rrnn<l 18!.Jfi HnvP<lhygningPn Pr nf Grundmur med Tegltag, Avlslængerne er af Grundmur med Spaantage.
Store Grammegaard i Aaker S., Sønder H., Bornholm A., Postforb.:
Ugleenge. Nærmeste St.: Aakirkeby. Gaarden ligger 3 / 4 Mil fra Aakirkeby.
Dens nuv. Ejer er Hr. Hans Viggo Dam.
Malr.-Nr. 31 ab m. fl. Harlk.: 10 Tdr. 7 Skpr. Tiendefri Hovedgaardsjord. Der svares i Jordebogsafgift 95,92 Kr. Kirketiende I Td. 35/g
Fdk. Byg, Præstetiende 2 Td. 3 1/ 4 Skp. Korn, i Smaaredsel 1 Td. 2 Skp.
1 1/2 Fdk. Byg. Ejendomsskylden er 50,000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat
Kr. 55. Bidrag Lil Amtsrepf. Kr. 117,14.
Store Gramme g a ard rummelige og vel vedligehold te Bygninger er alle
opførte af Egebindingsværk med Straatage.
Langemyregaard i Aaker S., Sønder H., Bornholms A. Postforb.:
Aakirkeby. Nærmeste St.: Ugleenge. Gaarden ligger 3/ 4 Mil fra Aakirkeby.
Dens nuv. Ejer er Hr. Hans Peter Koefoed, som overtog den 1902 efter
sin Fader. Hr. H. P. Koefoed er født paa Ejendommen 1862 og gift med
Manna Kirstine Koefoed, født paa Louegaard 1864.
Matr.-Nr. 30 a m. fl. Hartk.: 14 Tdr. 7 Skpr. 2 Alb. Der svares
i Tiende c. 5 Tdr. Korn samt i Jordebogsafgift Kr. 98,Go. Ejendomsskylden er 68,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning og Avlsbygninger
21,100 Kr., for Besætning 14,000 Kr., Inventar 5400 Kr. og Avl 12,700 Kr.
Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 7 4,so. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 160,96.
Sidste Aars Kommuneskat c. 330 Kr. Det samlede Areal udgør 130 Tdr.
Ld., deraf Ager 105, Eng 1, Kær 2, Skov 10, Hede 2 1/2, Indhegnet Græsmark 8, Have og Gaardsplads 1 1/2 Td. Ld. Gaanleu urives af Ejeren.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 38
Køer, 15 Slkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 8 Heste samt 3 Plage og Føl.
Bornholms Amt.
1340
Sidste Aar solgtes c. 75 Fedesvin. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 6200 Pd. pr. Ko. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1
Forkarl, 2 Karle og 2 Piger.
Langemyre g a ard Hovedbygning er opført af Bindingsværk med Straatag. Avlslængerne er - med Undtagelse af den grundmurede Kostald - ligeledes
af Bindingsværk med Straatage.
Store Loftsgaard i Aaker S" Sønder H., Bornholms A. Postforb.:
Aakirkeby. Nærmeste St.: Ugleenge. Gaarden ligger 3/4 Mil fra Aakirkeby.
Dens nuv. Ejer er Hr. Thor Emil Munch, som overtog den 1901 efter sin
Fader. Hr. Th. Munch er født paa Ejendommen 1872.
Matr.-Nr. 37 a. Hartk.: 10 Tdr. 5 Skpr. 2 Fdkr. 2 1/ 4 Alb. Der svares
i Tiende c. 4 Tdr. Korn samt i Jordebogsafgift Kr. 86,44, Ejendomsskylden er 50,500 Kr.
Brandassurance for Hovedbygning 9500 Kr., for A \'lsbygninger 14,490 Kr., Besætning 8100 Kr., Inventar 5000 Kr. og Avl 7400
Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 55,55. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 116,42.
Sidste Aars Kommuneskat Kr. 202,22. Det samlede Areal udgør 112 Tdr.
Ld., deraf Ager 60, Eng 2, Skov 49, Have og Gaardsplads 1 Td. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift. Besætn. bestaar f. T. af 22
Køer, 10 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 1 Tyr og 6 Heste. Sidste Aar solgtes
55 Fedesvin. Mælkemængden var sidste Aar gennemsu. c. 5500 Pd. pr.
Ko.
Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 3 Piger og 1
·
Daglejer.
Store Loftsguurd Hovedbygning er opførl af Grundmur m~cl Straatag.
Avlslængerne er dels af Grundmur, dels af Bindingsværk og tækkede med Straa og
Spaan.
Brogaard i Aaker S., Sønder H., Hornholms A Postforh.: A::ikirkehy.
Nærmeste St.: Ugleenge. Gaarden ligger 3/1 Mil fra Aakirkeby. Dens nuv.
Ejer er Hr. William Dam, som overtog den 1872 efter sin Fader. Hr. W.
Dam er født paa Ejendommen 1849 og gift med Martha Predbjørn, født
paa Vibegaard i Knudsker 1851.
Matr.-Nr. 39 ab. Hartk.: 15 Tdr. 1 Skp. 1 Alb. Der svares i Tiende
c. 3 1 /2 Td. Korn samt i Jordebogsafgift Kr. 97,86. Ejendomsskylden er
62,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 13,000 Kr., for Avlsbygninger 18,000 Kr., Besætning 11,000 Kr" Inventar 5000 Kr. og Avl 8800
Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 68,20. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 160,48.
Sidste Aars Kommuneskat 246 Kr.
Det samlede Areal udgør 100 Tdr.
Ld., deraf Ager 83, Eng 2, Skov 14, Have og Gaardsplads 1 Td. Ld.
Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift med: 1. Grønjordshavre, 2. Brak,
3. Vintersæd, 4. Byg, 5. Roer, 6. Havre, 7. og 8. Kløver og Græs. Besætn.
bestaar f. T. af 20 Køer, 10 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 7 Heste, l:
Føl samt 5 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes c. 40 Fedesvin. Kvægbesætn.
vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk Race. Mælkemængden var
sidste Aar gennemsn. c. 5000 Pd. pr. Ko; den leveres til Bøsthøj Andelsmejeri. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 1 Karl, 2 Piger
og 1 Daglejer.
Bro g a ard Hovedbygning er opført af Grundmur med Tegltag. Avlslængerne er byggede efter Brand 1905 af Grundmur og tækkede med Tegl og Tagpap.
Store Munkegaard i Aaker S., Sønder H" Bornholms A.
Aakirkeby.
Nærmeste St.: Ugleenge.
Gaarden ligger
3/4
Postforb.:
Mil fra Aakirkeby.
Sønder Herred.
1341
Dens nuv. Ejer er Hr. Ole Andreas Koefoed; som overtog den 1898. Hr.
0. A. Koefoed er født paa Ejendommen 1863 og gift med Olavia Folkman,
født i Rønne 1864. Af tidl. Ejere kan nævnes Kammerraad J. Koefoed,
den nuv. Ejers Fader.
Matr.-Nr. 40 a m. fl. Hartk.: 22 Tdr. 4 Skpr. 2 3/4 Alb. Der svares
i Tiende c. 7 1/2 Td. Korn samt i Jordebogsafgift Kr. 137 ,92. Ejendomsskylden er 87,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 10,080 Kr., for
Avlsbygninger 14,000 Kr., Besætning 12,000 Kr., Inventar 6000 Kr. og Avl
10,000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 95,?o. Bidrag til Amtsrepf.
Kr. 236,58. Sidste Aars Kommuneskat c. 625 Kr. Det samlede Areal udgør
148 Trlr I.cl
(~aarrlPn rlrivPs af F.jPrPn
Agermarken drives i en 8 Marksdrift med: 1. Grønjordshavre, 2. Brak,
3. Vintersæd, 4. Byg, 5. Roer, 6. Byg, 7. og 8. Kløver og Græs. Besætn.
bestaar f. T. af 40 Køer, 18 Slkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 9 Heste,
3 Plage og Føl samt 10 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes c. 50 Fedesvin.
Kvægbesætn. vedligeholrles ved eget Tillæg og er af rød dansk
Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 5500 Pd. pr. Ko; den
leveres til Bøsthøj Andelsmejeri. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester,
1 Forkarl, 2 Karle, 3 Piger og 1 Daglejer.
Gaardens faste Maskiner drives delvis ved Vandkraft.
Store Munke g a ard Hovedbygning er opført af Grundmur og tækket
med Tegl. Avlslængerne. er - med Undtagelse af en Bindingsværks-Lade - af
Grundmur med Straatage.
Til Ejendommen hører 1 Vandmølle, bygget af Bindingsværk med Straatag.
Kuregaard i Aaker S., Sønder H., Bornholms A. Postforb:: Aakirkeby. Nærmeste St.: Ugleenge. Gaarden ligger 3/4 Mil fra Aakirkeby.
Dens nuv. Ejerinde er Enkefru Chatrine Olsen, f. Funch, der er født paa
Yppernegaard i Nyker 18fiR.
Kuregaard.
1342
Bornholms Amt.
Matr.-Nr. 42 a c.
Hartk.: 11 Tdr. 1 Skp. 2 Fdkr. 13/4 Alb. Der
svares i Tiende c. 2 112 Td. Korn samt i Jordebogsafgift Kr. 75,10. Ejendomsskylden er 54,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 8000 Kr.,
for Avlsbygninger 15,950 Kr" Besætning 8900 Kr., Inventar 4100 Kr. og
Avl 8400 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 59,40. Bidrag til Amtsrepf.
Kr. 122,30. Sidste Aars Kommuneskat c. 200 Kr. Det samlede Areal udgør 91 \ 12 Td. Ld" deraf Ager 72, Strandmark 12 1/2, Skov 6, Have og Gaardsplads 1 Td. Ld. Gaarden drives af Ejerinden.
Agermarken drives i en 7 Marksdrift med: 1. Brak, 2. Vintersæd, 3.
Byg, 4. Roer, 5. Havre, 6. og 7. Kløver og Græs. Besætn. hestaar f. T.
af 21 Køer, 11 Slkr. Ungkvæg og Kalve, 1 Tyr, 6 Heste, 3 Plage og Føl
samt 9 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes 47 Fedesvin. Kvæghesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk Race. Mælkemængden var
sidste Aar gennemsn. c. 5000 Pd. pr. Ko; den leveres til Bøsthøj Andelsmejeri. Det norm. Folkehold er 1 Bestyrer, 1 Fodermester, 1 Forkarl, 1
Karl, 2 Piger og 1 Daglejer.
Gaardens faste Maskiner drives delvis ved Vandkraft.
Kur cg a ard Hovedbygning er opført af Bindingsværk med Straatag; Avlslængerne er dels af Grundmur, dels af Bindingsværk og tækkede med Straa og
Spa an.
Til Ejendommen hører 1 Vandmølle, bygget af Bindingsværk med Straatag.
Lauegaard i Aaker S., Sønder H" Bornholms A.
keby.
Nærmeste St.: Ugleenge.
Postforb.: AakirGaarden ligger 3/4 Mil fra Aakirkeby.
Lauegaard.
Dens nuv. Ejer er Hr. L.øjtnant, Kompagnichef Hans Chr. Koefoed, som
overtog den 1899 efter sm Fader. Hr. H. C. Koefoed er fødl paa Ejendommen 1869 og gift med Margrethe Munch-Petersen, født i København
1871.
~fatr.-Nr. 43.
Hartk.: 13 Tdr. 7 Skpr. 112 Alb. Der svares i Tiende
c. 5 Tdr. Korn samt i Jordebogsafgift Kr. 95,10. Ejendomsskylden er 68,000
Kr. Brandassurance for Hovedbygning 13,000 Kr" for Avlsbygninger 14,000
Kr" Besætning 11,000 Kr" Inventar 4000 Kr. og Avl 10,000 Kr. Aarlig
Sønder Herred.
1343
Ejendomsskyld Skat Kr. 74,so. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 151,98. Sidste
Aars Kommuneskat 254 Kr. Det samlede Areal udgør 118 Tdr. Ld., deraf
Ager 100, Strandmark 16, Have og (~aardsplads 2 Tdr. Ld. Gaarden drives
af Ejeren.
Agermarken drives i en 9 Marksdrift med: 1. Grønjordshavre, 2. Brak,
3. Vintersæd, 4. Byg, 5. Roer, 6. Byg, 7. Havre, 8. og 9. Kløver og Græs.
Besætn. bestaar f. T. af 33 Køer, 13 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 7
Heste, 1 Føl samt 18 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes c. 70 Fedesvin.
Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk Race.
Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. 5731 Pd. pr. Ko; den leveres
til R0.<ith0j ÅnrlPl<inH'jPri
Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1 For
karl, 2 Karle, 3 Piger og 1 Daglejer.
Laue g a ard Hovedbygning er opført af Grundmur og tækket med Spaan.
Kostalden er ligeledes af Grundmur med Spaantag, Laden af Træ med Tagpap og
de øvrige Længer af Bindingsværk med Straatage.
Af Lauegaard tidl. Ejere nævnes: Kapt. Absalon Koefoed fra 1761, Hans Conrad K. fra 1788, Major Hans Madsen K. fra 1832 og fra 1863 Kapt. Chr. Albert K.,
den nuv. Ejers Fader.
Risegaard i. Aaker S., Sønder H., Bornholms A. Postforb.: Aakirkeby.
Nærmeste St.: Ugleenge. Gaarden ligger 3/ 4 Mil fra Aakirkeby. Dens nuv.
Ejer er Hr. Adolf Sanne, som overtog den 1891. Hr. A. Sonne er født paa
Ejendommen 1868 og gift med Karoline Maegaard, født paa Maegaard i
Olsker S. 1871. Gaarden har i en længere Aarrække været i Slægtens Eje.
~----------------
Risegaard.
Matr.-Nr. 45 a. Hartk.: 11 Tdr. 4 Skpr. 3 Fdkr. 1/ 2 Alb. Der svares
i Tiende c. 5 Tdr. Korn og i Jordebogsafgift c. 95 Kr. Ejendomsskylden
er 54,000 Kr. Br:.mdassurance for Hovedbygning 9120 Kr., for Avlsbygninger 14,890 Kr., Besætning 11,000 Kr., Inventar 5000 Kr. og Avl 6500 Kr.
Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 59,40. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 125,76.
Sidste Aars Kommuneskat Kr. 226,s:i. Bygningerne er forsikrede i »Den
alm. Brandf. f. Landb.«; Besætn., Inv. og Avl i »Bornholms Brandforsikring«. Det samlede Areal udgør 82 Tdr. Ld., deraf Ager 70, Skov 7,
Have og Gaardsplads 11/2 Td. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 9 Marksdrift med. 1. G1 øujunlssæu, 2. Ruer,
3. Havre, 4. Brak, 5. Vintersæd, 6. Byg, 7. og 8. Kløver og Græs, 9. 1/2 Græs
1/2 Ærter. Besætn. bestaar f. T. af 20 Køer, 15 Stkr. Ungkvæg og Kalve,
1344
Bornholms Amt.
2 Tyre, 5 Heste, 3 Plage og Føl samt 17 Faar og Lam. Sidste Aar
39 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er
dansk Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 5500 Pd.
den leveres til Bøsthøj Andelsmejeri. Det norm. Folkehold er 1
mester, 1 Forkarl, 1 Karl, 2 Piger og 1 Daglejer.
solgtes
af rød
pr. Ko;
Foder-
Rise g a ard Bygninger er tildels nye, opførte af Grundmur og Bindingsværk
og tækkede dels med Straa, dels med Tegl.
Bakkegaard i Aaker S., Sønder H., Bornholms A. Postforb.: Aakirkeby.
Nærmeste St.: Ugleenge. Gaarden ligger 7/ 8 Mil fra Aakirkeby. Dens nuv.
Ejer er Hr. Ole Koefoed, som overtog den efter sin Fader. Hr. 0. Koefoed
er født paa Ejendommen 1872 og gift med Anna Jensen, født paa Skovgaard i Aaker S. 1874.
Matr.-Nr. 4 7 a. Hartk.: 11 Tdr. 2 Skpr. 3 Fdkr. 2 3/ 4 Alb. Der svares
i Tiende c. 5 Tdr. Korn og i Jordebogsafgift c. 90 Kr. Ejendomsskylden
er 50,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 9500 Kr., for Avlsbygninger 14,270 Kr., Besætning 9105 Kr., Inventar 3285 Kr. og Avl 7110 Kr.
Aarlig Ejendomsskyld Skat 55 Kr. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 122,oG. Sidste
Aars Kommuneskat Ifr. 235,02. Bygningerne er forsikrede i »Den alm.
Brandf. f. Landb.«; Besætn., Inv. og Avl i »Bornholms Brandforsikring«.
Det samlede Areal udgør 114 Tdr. Ld" deraf Ager 82, Eng 7, Skov 8,
Slraudrnark 13, Have og Gaar<lsplads 1 Td. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift med: 1. Grønjordshavre, 2. Brak,
3. Vintersæd, 4. Byg, 5. Roer, 6. Blandsæd, 7. og 8. Kløver og Græs.
Besætn. bestaar f. T. af 26. Køer, 10 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 1 Tyr, 6
Heste, 2 Plage samt 10 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes 30 Fedesvin.
Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk Race.
Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 6000 Pd. pr. Ko; den leveres
til R0sth0j Anrlf'lf>nlf'jrri
nr.t norm. Folkehold er 1 PodenuebLCI, 1 PIH
karl, 1 Karl, 3 Piger og 1 Daglejer.
Bakke g a ard Bygninger er opførte af Grundmur med Undtagelse af Hovedbygningen, der er af Bindingsværk; alle tækkede med Straa.
Soldatergaard i Aaker S., Sønder H., Bornholms A. Postforb.: Aakirkeby. Nærmeste St.: Ugleenge. Gaarden ligger 1/2 Mil fra Aakirkeby.
Dens nuv. Ejer er Hr. Harald Blem. Hr. H. Blem er født paa St. Engegaard i Nylars S. 1879 og gift med Margrethe Jensen, født paa Tornegaard
i Nylars S. 1884. Af tidl. Ejere kan nævnes Kristian Koefoed til 1904.
Matr.-Nr. 52 a. Hartk.: 13 Tdr. 3 Skpr. 2 Alb. Der svares i Tiende
c. 5 Tdr. Korn og i Jordebogsafgift c. 95 Kr. Ejendomsskylden er 70,000
Kr. Brandassurance for Hovedbygning 10,000 Kr., for Avlsbygninger 16,700
Kr., Besætning 13,200 Kr., Inventar 5500 Kr. og Avl 9000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat 77 Kr. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 148,54. Sidste Aars Kommuneskat Kr. 228,38. Bygningerne er forsikrede i »Den alm. Brandf. f.
Landb.«; Besætn., Inv. og Avl i »Bornholms Brandforsikring«. Det samlede
Areal udgør 108 Tdr. Ld., deraf Ager 100, Eng, Veje, Have og Gaardsplads
8 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift med: 1. Brak, 2. Vintersæd, 3.
Byg, 4. Roer, 5. Byg, 6. Hawe, 7. og 8. Kløver og Græs. Besætn. bestaar
f. T. af 33 Køer, 15 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 6 Heste, 5 Plage
og Føl samt 4 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes 57 Fedesvin. Kvægbesætn.
vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk Race. Mælkemængden var
sidste Aar gennemsn. c. 6200 Pd. pr. Ko; den leveres til Bøsthøj Andels-
Sønder Herred.
1345
me1en. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 1 Karl, 3 Piger,
og 1 Daglejer.
Soldater g a ard Bygninger er opførte dels af Grundmur, dels af Bindingsværk, tækkede med Straa. Laden er af Kampesten. Den grundmurede Hovedbygning er herskabeligt indrettet.
Store Bukkegaard i Aaker S" Sønder H., Bornholms A. Postforb.:
Aakirkeby. Nærmeste St.: Ugleenge. Gaarden ligger 1 /z Mil fra Aakirkeby.
Dens nuv. Ejer er Hr. Ludvig Koefoed, som overtog den 1900. Hr. L. Koefoed er født paa Ejendommen 1875 og gift med Sigrid Blem, født paa St.
Engcguard i Nylani S. Gaarden har Yærel i fr'atuilieu::i Eje i uver HiO Aar.
Matr.-Nr. 59 a. Hartk.: 13 Tdr. 1 Skp. 11/4 Alb. Der svares i Tiende
c. 5 Tdr. Korn og i Jordebogsafgift c. 90 Kr. Ejendomsskylden er 55,000
Store Bukkegaard.
Kr. Brandassurance for Hovedbygning 8450 Kr" for Avlsbygninger 15,500
Kr" Besætning 12,000 Kr" Inventar 3300 Kr. og Avi 9000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 60,50. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 139,s2. Sidste Aars
Kommuneskat 260 Kr. Bygningerne er forsikrede i »Den alm. Brandf.
f. Landb.«; Besætn" lnv. og Avl i »Bornholms Brandforsikring«. Det
samlede Areal udgør 83 Tdr. Ld., deraf Ager 78, Eng 1, Skov 1 1/ 2 , Have
og Gaardsplads 1 Td. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 9 Marksdrift med: 1. Hvede, 2. Byg, 3. 1 / 2
Vikkehavn~ 1/z K11rtofler, 4. Rug, 5. Roer, 6. 1/2 Havre, 1/z Blandsæd, 7"
8. og 9. Kløver og Græs. Staldgødning anvendes til Hvede med 20 Læs,
til Rug med 17 Læs
200 Pd. Superfosfat og til Roer med 30 Læs
Ajle. Den øvrige Ajle arwendes til 2det Aars Græs. Besætn. bestaar f. T.
11f :rn Køer, 1n Stkr. Unr,kvæg og Kalve, 2 Tyre, 7 Heste, 3 Plage og Føl
samt 9 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes 86 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk Race. Mælkemængden var
+
+
l~H6
Bornholms Amt.
sidste Aar gennemsn. c. 6300 Pd. pr. Ko; den leveres til Bøsthøj Andelsmejeri. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 1 Karl, 3 Piger
og 1 Daglejer.
Store Bukkegaard Bygninger er opførte dels af Bindingsværk, dels af
Grundmur og tækkede med Straa, alle solide og velindrettede.
Til Ejendommen hører en mindre Vindmølle til Formaling af egen Sæd og
som Trækkraft for en Rundsav.
Lille Munkegaard i Aaker S" Sønder H., Bornholms A. Postforb.:
Aakirkeby. Nærmeste St.: Ugleenge. Gaarden ligger 1/2 Mil fra Aakirkeby.
Dens nuv. Ejer er Hr. Jzzlius Svendsen. Hr. J. Svendsen er født paa Sandegaard i Østerlars S. 1868 og gift med Trine Koefoed, født i Aakirkeby. Af
tidl. Ejere kan nævnes Hans Larsen til 1894.
Matr.-Nr. 56. Hartk.: 11 Tdr. 4 Skpr. 2 Fdkr. % Alb. Der svares
i Tiende c. 5 Tdr. Korn. Ejendomsskylden er 52,000 Kr. Brandassurance
for Hovedbygning 6000 Kr., for Avlsbygninger 17 ,000 Kr" Besætning 9430
Kr" Inventar 4045 Kr. og Avl 7425 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr.
57,20. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 124,66. Sidste Aars Kommuneskat Kr. 272,22.
Bygningerne er forsikrede i »Den alm. Brandf. f. Lan db.«; Besætn., Inv.
og Avl i »Bornholms Brandforsikring«. Det samlede Areal udgør 81 Tdr.
Ld" deraf Ager 73, Eng ;"3, Skov 3, Have og Gaardsplads 1/2 Td. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 7 Marksdrift med: 1. Brak, 2. Vintersæd, 3.
Havre, 4. Roer, 5. Byg, 6. og 7. Kløver og Græs. Staldgødningen anvendes
til Vintersæd og Roer med henholdsvis 15 og 25 Læs pr. Td. Ld. Ajlen
anvendes til 2det Aars Græs. Ocsætn. beslaar f. T. af 25 Kuer, 12 Slkr.
Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre, 6 Heste 3 Plage og Føl saml 8 Faar og Lam.
Sidste Aar solgtes c. 40 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget
Tillæg og er af rød dansk Race. Mælkemængden var sidsle Aar gennemsn.
c. 6000 Pd. pr. Ko; den leveres til Bøsthø.J Andelsmejeri. Det norm.
Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 1 Elev, 1 Karl, 2 Piger og 1
Daglejer.
Gaardeus fasle l\Iaskiner drives delvis ved Vandkraft.
Li 11 e Munke g a ard Hovedbygning er opført af Bindingsværk med Tegltag.
Lejligheden er vel indrettet, bestaaende af 10 Værelser. De straatækte Avlslænger
er dels af Bindingsværk, dels af Grundmur.
Til Ejendommen hører en Vandmølle, der benyttes til Formaling af egen
Sæd samt som Trækkraft til Tærskemaskine og Rundsav.
Egebygaard i Aaker S" Sønder H., Bornholms A. Postforb.: Aakirkeby.
Nærmeste Stationer: Aakirkeby og Pedersker. Gaarden ligger % Mil fra
Aakirkeby. Dens nuv. Ejer er Hr. Markus S. Dam. Hr. M. S. Dam er
født i Aakirkeby 1861 og gift med .Juliane Sanne, født i Aakirkeby 1863.
Af tidl. Ejere kan nævnes den nuv. Ejers Svigerfader, Niels Andreas Andersen.
Matr.-Nr. 83 a m. fl. Hartk.: 11 Tdr. 6 Skpr. 3 Fdkr. 2 Alb. Der
svares i Tiende c. 6 Tdr. Korn og i Jordebogsafgift c. 60 Kr. Ejendomsskyl<ien er 50,000 Kr. Branrlassnrance for Hovedbygning og Avlsbygninger
20,600 Kr., for Besætning 8500 Kr" Inventar 3300 Kr. og Avl 7200 Kr.
Aarlig Ejendomsskyld Skat 55 Kr. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 126,40. Sidste
Aars Kommuneskat 200 Kr. Andre Afgifter c. 200 Kr. Bygningerne er
forsikrede i »Den alm. Brandf. f. Landb.«; Besætn" Inv. og Avl i »Bornholms Brandforsikring«. Det samlede Areal udgør 122 Tdr. Ld., deraf
Sønder Herred.
'1347
Ager 100, Eng 3, Skov 4 1/2, Hede m. m. 12 1/2, Veje, Have og Gaardsplads
2 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift med: 1. Grønjordshavre, 2. Brak,
3. Hvede og Rug, 4. Byg og Blandsæd, 5. Roer og Bælgsæd, 6. Blandsæd
og Havre, 7. og 8. Kløver og Græs. Besætn. bestaar f. T. af 26 Køer, 12
Stkr. Ungkvæg og Kalve, 1 Tyr, 2 Fedekreaturer, 7 Heste 2 Plage og Føl
samt 15 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes c. 25 Fedesvin. Kvægbesætn.
vedligeholdes ved eget Tillæg og er af rød dansk Race. Mælkemængden
var sidste Aar gennemsn. c. 5000 Pd. pr. Ko; den leveres til Pedersker
Andelsmejeri. Det norm. Folkehold er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 2 Karle,
3 Piger og 2 Daglejere samt i Roer og Høst 2 Mand ekstra.
Ege byg a ard Bygninger er alle af Bindingsværk med Straatagc med Undlagelse af den i 1900 opførte, grundmurede Kostald.
Store Hallegaard i Aaker S., Sønder H., Bornholms A. Postforb.
og nærmeste St.: Aakirkeby, hvortil der er 3/4 Mil. Dens nuv. Ejer f'r Hr.
Viggo Rasch. Hr. V. Rasch er født i Rønne 1868 og gift med Anna Rønne,
født i Rønne 1874. Af tid! Ejere kan nævnes V. P. Holm til 1894.
Matr.-Nr. 91 a. Hartk.: 16 Tdr. 1 Skpr. 3 Fdkr. 2 3/ 4 Alb. Der svares
i Tiende c. 4 Tdr. Korn og i Jordebogsafgift c. 145 Kr. Ejendomsskylden
er 82,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 15,000 Kr., for Avlsbygninger 24,771 Kr., Besætning 21,250 Kr., Inventar 9()00 Kr. og Avl 14,150
Store Hallegaard.
Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 90,20. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 178,92.
Sidste Aars Kommuneskat 356,54. Bygningerne er forsikrede i »Den alm.
Brandf. f. Landb.«; Besætn., Inv. og Avl i »Bornholms Brandforsikring«.
Det samlede Areal udgør 190 Tdr. Ld., deraf Ager 150, Skov 38, Have og
Gaardsplads 2 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift med: 1. Brak, 2. Vintersæd,
3. Byg, 4. Roer, 5. Havre, 6., 7. og 8. Kløver og Græs. Staldgødningen
1348
Bornholms Amt.
anvendes til Vintersæd og Roer med 20 Læs til hYer; desuden anvendes
der en Del Kunstgødning, særlig Chilisalpeter, til Roer c. 200 Pd. og til
Byg c. 100 Pd. pr. Td. Ld. Ajlen benylles til 2det Aars Græs. Besætn. bestaar
f. T. af 45 Køer, 20 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 2 Tyre og 11 Heste. Sidste
Aar solgtes c. 80 Fedesvin. Kvægbesætn. vedligeholdes ved eget Tillæg og
er af rød dansk Hace. Mælkemængden nir sidste Aar gennemsn. c. ()500
Pd. pr. Ko; den leyeres til Lohhæk Andelsmejeri. Det norm. Folkehold
er 1 Fodermester, 1 Forkarl, 2 Karle, 4 Piger og 1 Daglejer.
Store Ha 11 eg a ard Bygninger er solide og velindrettede, opførte af Grundmur efter Brand 1887. Den herskabelige Ifovedbygning er skifertækt; Avlsbygningerne tækkede med Straa.