Rasmus P. Nielsen 8600 Silkeborg Mob 29724359

Vejle
Vejle
RessouRce
Din vej til
Virksomhedsrettet
– Arbejdsmarkedsrettet
afklaring og
JOB IN MIND
uDDannelse
og
job
indsats
indsats for dig som er sygemeldt
Hvad tilbyder vi dig?
JOBINPLACE tilbyder i samarbejde med Jobcenter Vejle et arbejdsmarkedsrettet
forløb, som skal bistå dig på din vej tilbage til arbejdsmarkedet.
Vi tilbyder dig en fast jobkonsulent, som i samarbejde med dig iværksætter en
virksomhedspraktik, som er afstemt med din arbejdsevne, dine kompetencer og dine
evt. behov for opkvalificering. JOBINPLACE’s jobkonsulenter har et bredt og alsidigt
netværk af virksomheder såvel lokalt i Vejle og omegn som regionalt
i Region Midtjylland og Region Syddanmark.
I virksomhedspraktikken vil jobkonsulenten løbende følge op på, hvordan det går.
Hvor ofte vil afhænge af dine behov.
Opstart og indhold
Du henvises til forløbet hos JOBINPLACE af Jobcenter Vejle, som i tæt dialog og samarbejde med dig og JOBINPLACE vil opsætte mål og delmål for dit forløb.
Selve starten på forløbet sker ved en individuel visitationssamtale med jobkonsulenten
i JOBINPLACE’s lokaler i Vestergade 17C i Vejle. Her aftales det videre forløb, med
individuelt tilrettelagte samtaler med jobkonsulenten, samt efterfølgende opfølgningssamtaler under praktikforløbet.
Hvad er
formålet
forløbet?
forventer
vi med
af dig?
Eksempler
på elementer,
der kan indgå i dit forløb:
Detforventer,
overordnedevejledning
målerer:
ordinær, ustøttet
beskæftigelse,
uddannelse,
ansættelse
•Formålet
Individuel
Vi
motiveret
for at
udvikle
dig og
skabe
i dit liv, med
er, at du via
forløbet hos
JOBINPLACE
finder
denstabilitet
rette uddannelløntilskud eller udvikling af din arbejdsevne, der bringer dig nærmere arbejdsmarkedet.
at du
harerhvervsvej.
lyst til
via at
demærke
skabte,uddannelse/erhverv,
trygge rammer, og at
du matcher
derfor vil
og
Dette
vel
som
•sesAfklaring
afforandring
dine
ressourcer
Dette
vil oftest ske
igennem
iværksættelse af virksomhedspraktik i op til 13 uger.
samarbejde
om dette. og interesser.
dig
og netopmed
dine os
kompetencer
•Vi tilrettelægger
Coaching naturligvis forløbet, så dine skånehensyn tilgodeses.
Forløbet har derudover til formål at medvirke til, at du opnår indsigt i – og omkring –
•egne
Undervisning
i relevante
temaer
ressourcer og muligheder
i forhold
til arbejdsmarkedet gennem en sammenhængende indsats.
Eksempler
på elementer,
der vilsted?
indgå
•Hvor
Personlig
adfærdstest
og hvornår
finder forløbet
i forløbet:
•• Praktik
på virksomheder
Individuelle samtaler og vejledning
Forløbet foregår hos:
Meditation,
herunder Mindfulness
•• Kost
og motion
Hvem
er JOBINPLACE?
•JOBINPLACE
Massage
og zoneterapi
• Temabaseret undervisning i alt fra almene fag til arbejdsmarkedsforhold
• Udendørsaktiviteter eks. i værksteder og haven
Tobaksgården
•JOBINPLACE
Støtte til behandling,
eksempelvis via din egen læge/speciallæge,
Farvergade
10er et konsulentfirma, som tilbyder specialiserede løsninger til Jobcentre
og virksomheder.
Ydelserne
omfatter kompetenceafklaring,
jobmatch, jobformidling
psykolog, psykiater,
ergoterapeut
ol.
8700 Horsens
samt
arbejdspladsog
arbejdsmarkedsfastholdelse.
• Sund kost, både via 2 daglige måltider og vejledning/undervisning
om emnet
Der
er
minimum
25 timers undervisning/aktiviteter mandag til fredag mellem
mere
på
JOBINPLACE
•LæsMotion
ogwww.jobinplace.dk
fysisk træning
kl. 8.30 og 15. Du vil uge for uge modtage skema med de planlagte aktivite• Massage og15-19,
zoneterapi
Dæmningen
1. sal
ter.
• Praktik
i virksomheder, evt. kombineret med fortsat deltagelse på forløbet
7100
Vejle
Hvor finder forløbet sted?
Parkeringsinformation:
Der
undervisning/aktiviteter
mandag
fredag fra kl.samtaler
8.30-14.30.
Der
undervisning/aktiviteter
ogtilindividuelle
Herererlokaler
bor
vi:
Vores
ligger i Tobaksgården med
indgang fra Farvergade
10.
mandag
til
fredag
fra
kl.
8.30-14.30.
Der
er
blandt
andet
parkeringsmuligheder
på
Smedetorvet.
JOBINPLACE
Hvor
finder
sted?
Vestergade
17C, 1.forløbet
sal
Vi
glæder
7100
Vejle os til at se dig!
JOBINPLACE
Vi glæder os til at se dig!
Haughus
Vi
glæder
Vejlevej
50os til at se dig!
7300 Jelling
Bus nr. 211 har stoppested ved alleen ned til Haughus, Vejlevej 50. Der er
endvidere gode parkeringsmuligheder ved herregården.
Vi glæder os til at se dig!
www.jobinplace.dk
Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?
JOBINPLACE
Vestergade 17C, 1. sal
7100 Vejle
Projektleder Gunnar Tellefsen
Telefon: 2033 1577
E-mail: [email protected]