Dansk-Kinesisk Frivilligt Netværk 丹中志愿者协会中秋晚会

medlemsblad for statsautoriserede fodterapeuter
september 2010 · 07
fodterapi på kinesisk
klinikbesøg i beijing
k
www.lasf.d
portræt af dr. howard j. dananberg
status på overenskomstforhandlingerne
fokus på dine fødder og knæ i stående stilling
leder
Af Tina Christensen, Formand
fodterapeuten
Medlemsblad for statsaut. fodterapeuter.
Udkommer 10 gange årligt plus et
særnummer.
oplag: 1.850 stk.
Udfordringer
udgiver
landsforeningen af statsaut. fodterapeuter,
Holsbjergvej 29, 2620 albertslund,
tlf. 4320 5120
redaktion
afsluttet: 23. august 2010.
tina Christensen, ansvarshavende redaktør
Mikael Horup, redaktør
[email protected]
tlf. 4320 5123
abonnement: 625 kr. pr. år. eksklusiv moms.
forside
foto: kari Udby.
tekstsideannoncer
kontakt landsforeningen af statsaut. fodterapeuter på
telefon 4320 5120 eller email: [email protected]
rubrikannoncer:
kontakt landsforeningen af statsaut. fodterapeuter på
telefon 4320 5120 eller email: [email protected]
annoncepriser
tekstsideannoncer:
1/1 side: 8.310 kr.
1/2 side: 4.745 kr.
1/3 side: 3.565 kr.
1/4 side: 2.615 kr.
rubrikannoncer:
Medlemspris: 15,50 kr. pr. spaltemillimeter
ikke-medlem: 37 kr. pr. spaltemillimeter
alle priser er ekskl. moms.
redaktionen forbeholder sig retten til at afvise annoncer,
der strider mod foreningens vedtægter eller fagbladets
profil.
landsforeningen af statsaut. fodterapeuter påtager sig ikke
ansvar for annoncerede produkter.
artikler må kun gengives efter aftale med redaktionen.
Grafisk produktion
lasf
tryk
rosendahls
deadline for indhold og annoncer
nr. 8/10: 10. september. Udkommer omkring 1. oktober
nr. 9/10: 10. oktober. Udkommer omkring 1. november
F
or rigtig mange er sommerferien veloverstået,
og sensommeren står for døren og venter med
massere af udfordringer. Her tænker jeg ikke på de enorme
vandmasser der har ramt landet, men selvfølgelig først og
fremmest på, at vores overenskomstforhandlinger træder ind i en afgørende
fase, hvor det gælder om at have is i maven. Ydelsesudvalget og sygesikringsudvalget har hen over sommeren arbejdet fortrøstningsfuldt. Det store
stykke arbejde de har blevet lagt for dagen kan vi se resultaterne af nu. Jeg
vil løbende informere om udviklingen af de forhandlinger, der i de næste
måneder vil tage meget af min og sekretariatets tid. Så følg godt med på
Tina's Hjørne og her i Fodterapeuten.
Nogle andre kolleger, der har arbejdet hårdt og som snart kan høste frugten af det hårde slid, er kursusafdelingen. Det flotte program, som det er
lykkedes at stable på benene til Fagdagene, fortjener al mulig støtte. Det
er der heldigvis også flere end 100 fodterapeuter, der har valgt at gøre.
Ikke alene får de udvidet deres faglige horisont, de får også knyttet de
kontakter til kolleger, der er så vigtige i en travl hverdag. Jeg glæder mig
i hvert tilfælde til at deltage i Fagdagene.
Den 23. september er det Fodens Dag, og det er der rigtig mange af os, der
skal deltage i. Vi nærmer os omkring 200 klinikker på landsplan. Nogle
har valgt at holde klinikken ekstra åbent, mens andre er gået sammen og
har skabt store events med telte på byens torve og pladser. Mange har selv
fået produceret T-shirts til dagen, en idé, som sekretariatet vil tage til sig
og forsøge at medtage i markedsføringspakken til næste års Fodens Dag.
Materialet til Fodens Dag er ved at komme i hus og vil blive udsendt til
de deltagende klinikker i løbet af uge 35.
Endelig vil jeg gerne slå på tromme for det nye nummer af Gå Godt.
Det kan I godt glæde jer til at læse. Så hvis du endnu ikke har tegnet et
abonnement på Gå Godt skulle du tage en tur rundt om Landsforeningens
hjemmeside og få bestilt et abonnement.
Forsat god sommer til jer alle.
Tina Christensen
formand.
kontrolleret oplag: 1.584 eksemplarer i
perioden 1. juli 2008-30. juni 2009.
2
i dette nummer:
nyheder
4
side 8
dr. Howard j. danenberg
Vi bringer et længere portræt
af dr. Howard j. danenberg.
et portræt der fortæller om
manden og hans arbejde.
status på overenskomstforhandlingerne 6
nyt fra bestyrelsen
7
dr. howard j. danenberg
8
side 14
fodterapi på kinesisk
fodterapeut kari Udby har
besøgt en af kinas største
klinikker for fodterapi.
læs om en oplevelse
udover det sædvanlige.
side 23
jeg bleV fyr
og flaMMe
bestyrelsens nyeste
medlem Mona
Mikkelsen kom
ind som suppleant
i stedet for john
kaubak petersen
Vi har talt med Mona.
side 24
VelkoMMen
til generalforsaMling 2010
programmet for årets
generalforsamling er nu
helt færdigt og venter bare
på, at du skal tilmelde dig.
3
fodterapi på kinesisk
14
lasf informerer
17
læserbreve
18
fokus på dine fødder og knæ
i den stående stilling
20
Jeg blev fyr og flamme
23
vedtægter, venskaber
og varme vokaler
24
kursuskalender
26
kollegamøder
29
ledige stillinger
30
kontaktpersoner
31
www.lasf.dk
nyHeder
nyHeder
aUtorisation og oVerenskoMst ifølge dap
nyHeder
tion og overenskomst, er der et meget
langt interview med LasF’s formand
Tina Christensen. I det hele taget har
DAP kigget meget på, hvordan Landsforeningen har grebet sagen an i gennem tiden.
Det kan anbefales at tage et kig i
DAP’s augustnummer, hvis du skulle
falde over det.
Desværre er det ikke muligt at læse
bladet på deres hjemmeside, men du
kan få mere at vide på www.dap.dk
I forsommeren 2010 fik Psykomotorikuddannelsen en ny bekendtgørelse.
Med bekendtgørelsen følger også en ny
fagbetegnelse som psykomotorisk terapeut. DAP har skiftet navn til Danske
Psykomotoriske Terapeuter (tidligere
Danske Afspændings Pædagoger), som
følge af den ny fagbetegnelse. Man har
dog valgt at beholde forkortelsen DAP
af praktiske hensyn.
det Uretfærdige
nUMMer
den fra lægen, er det langt fra sikkert,
at du kan få det tilskud, du er berettiget til.
Flere og flere klinikker arbejder uden
overenskomst med den offentlige
sygesikring - og det betyder dyrere
behandlinger for patienterne.
Fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer, psykologer og patienter kræver nu et opgør med et gumpetungt,
uretfærdigt og konkurrenceforvridende
sundhedssystem. Et system baseret på
de såkaldte ydernumre.”
Programmet, der blev sent på DRs P1
tidligere i år, behandler ydernummersystemet, der bliver grundigt forklaret
og diskuteret.
Et af de centrale punkter i udsendelsen
er spørgsmålet om, hvordan man kan
rette op på ydernummersystemet, så
det hverken er konkurrenceforvridende
eller for dyrt for patienterne.
Du kan høre udsendelsen på DR’s P1
på adressen:
www.dr.dk/P1/P1Dokumentar/
Udsendelser/ 2010/03/09133025
Efter at fagtitlen er kommet på plads,
stiller foreningen sig et nyt spørgsmål.
Skal faget bevæge sig endnu mere i en
sundhedsfaglig retning med autorisation, ydernumre og overenskomst med
sygesikringen.
Det emne har DAP’s fagblad valgt at
behandle som et langt tema i deres
august nummer. Temanummeret gør
det klart, at der er en lang række
betingelser der skal opfyldes for at
et fag kan blive et sundhedsfag med
autorisation. Til at belyse den lange
vej, fordele og ulemper ved autorisa-
nyHeder
alternatiV aMpUtation
I omtalen af P1’s debatprogram ”Det
uretfærdige nummer” lyder det:
Kiko, en Jack Russel Terrier, er en helt.
For uden hundens indgriben havde
dens ejermand formentlig ikke levet i
dag.
”Vi valfarter til fysioterapi, kiropraktor,
fodterapeut og psykolog. Men selvom
du kommer med en henvisning i hån-
Den kvikke hund opdagede nemlig, at
amerikanske Jerry Douthett havde en
betændt storetå, som manden havde
4
n
r
nyHeder
nyHeder
skjult for omverdenen. Og den resolutte hund nøjedes ikke med at gø,
Kiko havde, til ægteparrets store overraskelse, bidt mandens storetå af.
nyHeder
teMa oM fødder
Samvirke, som er et af Danmarks mest
læste magasiner, havde i august fødder som tema på deres hjemmeside.
Læserne blev underholdt med artikler
om fødder, viden om fodsygdomme,
gode råd om sko samt konkurrencer
med flotte præmier.
nyHeder
Undersøgelse oM
sUndHedsordninger
Flere statsautoriserede fodterapeuter
har deltaget i artiklerne, og generelt
omtales de statsautoriserede fodterapeuter positivt i temanumret.
Sundhedskartellet har i samarbejde
med Danske Regioner og KTO gennemført en undersøgelse af sundhedsordninger. Fokus i undersøgelsen er
på kost og ernæring, motion og fysisk
aktivitet samt behandlingsordninger
som f.eks. massage og fysioterapi.
Og det var til mandens store held,
selvom de færreste har lyst til at få
bidt en storetå af. For betændelsen
havde bredt sig og nået helt ind på
knoglen i tåen.
Jerry Douthett havde, indtil hunden
tog affære, skjult sin betændte tå for
omverdenen, da tåen lugtede fælt.
End ikke ægtefælden Rosee, der er
sygeplejerske, fik besked om tåen. Hvis
betændelsen ikke var blevet opdaget af
andre end manden, kunne sygdommen
have udviklet sig til en dødelig blodforgiftning.
I forbindelse med udarbejdelsen af
temaet, har Samvirke også lavet en
undersøgelse om danskernes forhold
til smerter i fødderne. Undersøgelsen
viste faktisk, at hver tredje dansker
havde mere eller mindre ondt i deres
fødder.
Du kan læse resten af historien på
www.ekstrabladet.dk/vrangen/
article1385623.ece
Du kan se temaet om fødder på:
www.samvirke.dk/samvirke/temaer/
fodtema/Sider/forside.aspx
5
De overordnede resultater viser, at
hovedparten af de regionale arbejdspladser tilbyder sundhedsordninger
til medarbejderne. Mere end ni ud af
ti adspurgte svarer, at der på deres
arbejdsplads tilbydes en madordning
(f.eks. en kantine). I forhold til motion
og fysisk aktivitet er de mest udbredte
sundhedsordninger deltagelse i enkeltstående idrætsarrangementer (f.eks.
DHL-stafetten), mens de mest udbredte
behandlingsordninger er psykologhjælp, sundhedstjek og fysioterapi.
Du kan læse mere om rapporten på:
www.sundhedskartellet.dk/msite/
text.asp?id=46&NewsID=15082
overenskomst
statUs på oVerenskoMst
forHandlingerne
forhandlingsudvalget har netop haft første møde
efter sommerferien med danske regioner
af tina Christensen
Landsforeningens forhandlingsudvalg
har netop haft første møde efter sommerferien med Danske Regioner. På
mødet blev der aftalt en ramme for,
hvordan de kommende forhandlinger
skal forløbe.
Det er aftalt, at der skal holdes et
møde i september og to møder i oktober, hvor de tekniske rammer for
en overenskomst skal drøftes. Det er
ligeledes aftalt, at forhandlingerne i
oktober også skal indeholde drøftelser
af de økonomiske rammer.
forHandlinger ind i noVeMber
Det er både Danske Regioners og bestyrelsens forventning, at det bliver
nødvendigt at forsætte de økonomiske
forhandlinger i november måned, hvor
vi håber, at kunne afslutte forhandlingerne. Så kan vi kan invitere medlemmerne til møder om overenskomsten
sidst i november eller i begyndelsen
af december. For at vi kan tage fat
på de økonomiske forhandlinger skal
ydelsesudvalget være færdige med deres arbejde. Dette arbejde forventes at
være færdigt til oktober.
baglandet skal Være på plads
Når vi forhandler med Danske Regioner, har de et stort bagland, som de
løbende skal afstemme deres resultater med. Det er Finansministeriet,
Sundhedsministeriet og Kommunernes
Landsforening. Dette medfører, at vi
>> Den enkelte fodterapeut tiltræder
først overenskomsten, hvis vedkommende søger et ydernummer <<
må forvente, at de økonomiske forhandlinger tager mere end en måned
og vi først kan afslutte forhandlingerne til november.
resUltat til afsteMning
Når vi forhåbentligt har nået et resultat, skal dette sendes til afstemning
blandt alle aktive medlemmer. Der skal
stemmes om foreningen skal tiltræde
overenskomsten. Dette forpligtiger
ikke den enkelte fodterapeut. Den enkelte fodterapeut tiltræder først overenskomsten, hvis vedkommende søger
et ydernummer.
6
it på klinikkerne
Bestyrelsen er ikke i tvivl om, at vi
kun får en overenskomst, hvis vi indfører IT på klinikkerne og elektronisk
afregning. Vi er den eneste faggruppe,
der ikke har dette. Det vil lette regionernes arbejde, hvorfor de stiller det
som et ultimativt krav. Dette er selvfølgelig et forhold, som vi efterfølgende må forholde os til, når vi når til den
økonomiske del af forhandlingerne.
Højnelse af faget
Det er bestyrelsens opfattelse, at en
ny overenskomst vil indeholde flere
elementer, der vil medvirke til at højne
den faglige del af vores fag, og den
faglige anerkendelse fra andre sundhedsfaglige grupper. Der venter os
derfor et spændende arbejde i de kommende måneder mod et forhåbentligt
godt resultat til november.
nyt fra bestyrelsen
generalforsaMlingen.
Generalforsamlingen afholdes som bekendt i forlængelse af fagdagene den
30. oktober på Nyborg Strand.
Bestyrelsen har drøftet dagsordenen og
forslag til vedtægtsændringer. Dagsordenen med bilag sendes ud omkring
den 1. oktober.
I forbindelse med drøftelse af dagsordenen for generalforsamlingen har
bestyrelsen godkendt forslag til budget
for de kommende år. Budgetforslaget
sendes ud sammen med dagsordenen.
it på klinikkerne.
Da en ny overenskomst vil indeholde
krav om anvendelse af it, har bestyrelsen besluttet at rette henvendelse til
en række udbydere af IT-systemer for
at sikre, at medlemmerne får flere kvalificerede alternativer, når de skal stå
overfor valg af IT-system.
kliniske retningslinjer.
Retningslinjerne er blevet testet hos
30 fodterapeuter, der har indsendt
deres evalueringer til sekretariatet.
Arbejdsgruppen omkring de kliniske
retningslinjer vil gennemgå disse i
september måned og udarbejde et endeligt forslag.
UndersøgelsesskeMa til indlæg
Bestyrelsen har besluttet at udarbejde
et skema, der kan anvendes i forbindelse med undersøgelse af patienter,
der evt. skal have indlæg. Skemaet
skal indarbejdes i fremtidige kurser i
fremstilling af indlæg.
tegnsysteMet.
Der er sket meget med vores fag, siden
tegnsystemet blev indført. Det er derfor bestyrelsens opfattelse, at der skal
ske en revision af tegnsystemet. Der
er derfor nedsat en arbejdsgruppe, der
skal arbejde med en sådan revision.
indlejerkontrakt.
Sekretariatet arbejder sammen med
vores advokat på en ny indlejerkontrakt, som vi håber, kan være færdig i
løbet af efteråret.
HealtH & reHab.
Det er besluttet at deltage i Health
Rehab Messen, der foregår fra den
5. til 8. maj 2011 i Herning. Vi håber
ved deltagelse i messen at komme i
kontakt med andre faggrupper for på
denne måde at markere vores fag.
SKO FOR LIVET
Vi passer ekstra godt på
dine patienters fødder
Download
Dr. Comforts 2010
katalog på
drcomfortsko.dk
Dr. Comforts skokoncept er udviklet til
mennesker med problemfødder som følge
af diabetes, gigt og kredsløbssygdomme
Sko fra Dr. Comfort er opbygget efter samme principper som håndfremstillede sko og er uden generende indvendige syninger. Der er lagt vægt
på bio-funktionelle kombinationer af åndbare, temperaturregulerende,
fugttransporterende og allergi-neutrale kvalitetsmaterialer. Dr. Comforts sko fås
i halve skonumre fra 34-52 og i op til 4 læstebredder. Ekstra dybde i hele skoen giver
samtidig unik mulighed for individuel tilpasning og perfekt modtagelse af specialindlæg.
Dr. Comforts sko forhandles kun gennem autoriserede behandlere og medicare centre.
Mere information: www.drcomfortsko.dk eller på tlf. 56 66 0012
7
portræt
Dette er et sammendrag af
forskning og tanker fra
Dr. Howard J Dananbergs
arbejde med biomekanik
og fodproblemer.
Tekst: Osteopat og
fysioterapeut Erik Tønnesen
Foto: Vasyli
Oversættelse: Pia Bondorph
Bragt med tilladelse fra Fotterapeuten
Dr. Howard J. Dananberg
Dananberg er blevet udnævnt af Podiatry Management Magazine som en af de 100 mest indflydelsesrige inden for
fodterapien i Amerika i løbet af de seneste 20 år. I 1994 modtog han ”Scholl´s Award for Outstanding clinical paper
of the year” for flere artikler om emnet “ Dysfunktion i foden” samt hvorledes dysfunktioner påvirker gangart og
kropsholdning. Han er en internationalt anerkendt keynote foredragsholder, og er medlem af Vasyli Think Tank (TM ).
8
H
oward Dananberg blev født i New
York City i 1949 og gik på ”Stuyvesant High Schooll” samt ”Queens
College” før han i 1971 begyndte på
”Ohio College of Podiatric Medicine”
i Cleveland. I 1975 fik han sin doktorgrad i ”Podiatric Medicine” og begyndte efter eksamen i privat praksis
i Manchester, New Hampshire, USA.
Han blev interesseret i at studere og
afprøve fordelingen af trykket under
foden, og hvorledes dette påvirkede
fodens funktion. Denne viden brugte
han til behandling af langvarige muskel og skelletlidelser. De erfaringer
der her fremkom, førte til yderligere
undersøgelser for at udvikle teknikker
og produkter, der kunne forbedre en
række gangrelaterede problemer i hele
kroppen.
Han er mest kendt for sit arbejde og
artikler om bevægelighed og restriktioner i Sagitalplanet om Funktionel
Hallux Limitus (FHL) og gangrelaterede rygsmerter. Hans patenterede
”Kinetic Wegde” og hans patenterede
opfindelse, Insolia®, er anerkendt i
hele verden.
beVægelse i sagitalplanet
Teorien om bevægelse i sagitalplanet
flytter fokus fra bagfodens bevægelser i frontalplanet – til bevægelse
af foden i sagitalplanet. Bevægelsen
i subtalarleddet er vigtig, men den
største bevægelse i foden og anklen,
har vi i sagitalplanet. Denne bevægelse giver os mulighed for effektivt
at komme videre, når vi går. Disse
tanker blev først beskrevet i ”Rocker
Theory” i begyndelse af 1970´erne af
en amerikansk ortopædkirurg, Jacqueline Perry. En dansk lektor i anatomi,
Finn Bojsen-Møller, udviklede teorien
yderligere i slutningen af 1970´erne
og Howard J. Dananberg fokuserede
på nogle aspekter af denne teori samt
hvordan man behandler dysfunktioner
i sagitalplanet.
”roCker teori”
"Rocker Teori" beskriver en række
omdrejningssakser i fod og ankel som
ændrer placering i forskellige dele af
standfasen under gang. Ved anlægsfasen er omdrejningsaksen lokaliseret til
hælen, når foden har fuld kontakt med
underlaget flytter aksen sig til anklen,
og i afsætsfasen er aksen placeret i
Metatarso phalangealleddet (MTP leddet).
De vigtigste omdrejningspunkter i
underekstremiteten ved fremadrettet
bevægelse er : MTP-leddet, anklen,
knæet og hoften. Alt i alt meget mere
bevægelse i sagitalplanet end i både
frontal- og transversalplanet.
Finn Bojsen-Møller udviklede denne
teori yderligere. Han forstod det fak-
tum, at anden metatars ofte er længere
end den første og dette fører til, at der
var to mulige akser i afsætsfasen:
den transversaleakse og den skrå. Den
transversale akse gennem første og
andet metatarso phallangealled, mens
den skrå akse går gennem 2, til og
med 5. metatarso phallangealled.
Det betyder, at vi har to valg i afsætsfasen, man kan enten afvikle over
den transversale eller den skrå akse.
Det er Musculus Gastrocnemius, som
gennem achillessenens tilhæftning på
calcaneus giver os et effektivt afsæt
og skridt. Da afstanden fra achillessenens tilhæftning på calcaneus fra den
tværgående akse er længere end afstanden til den skrå akse, vil afsættet
blive mere kraftfuld, hvis man afvikler
over denne akse. Når den tværgående
akse bruges i gangafviklingen sker en
række mekanismer i foden, der sørger
for, at foden bliver en stiv og stabil
vægt arm. Dette gør gangafviklingen
mere effektiv.
”windlass – effekten"
Den første mekanisme er " Windlass – effekten", der blev beskrevet af
JH Hicks for første gang i 1954. Den
mediale del af plantarfascien er den
stærkeste del og bliver mere effektivt
strammet op, når 1 MTP-led dorsalflekteres. Når 1 MTP-led dorsalflekteres vil plantarfascien strammes op,
bevægelse i sagitalplanet
9
plantar-fasciitis
fUnktionel HallUx liMitUs (fHl):
FHL er en ren dynamisk dysfunktion,
hvor du har normal bevægelighed
i 1 MTP-led, ved den passive test i
ikke-vægtbærende stilling. Når man
får belastning på foden i standfasen
under gang, er dorsalfleksionen derimod nedsat. Der er ofte ingen smerter
forbundet med FHL, og patienterne
har sjældent problemer fra storetåen
og 1 metatars. Smerterne vil ofte sidde
i andre dele af foden eller proksimale
strukturer grundet overbelastning, når
man kompenserer for denne dysfunktion.
højden af den mediale længdebue øges
og subtalarleddet suppineres. Suppinationen af subtalarleddet, medfører
igen en udadrotation af tibia. For at
"Windlass effekten" skal fungere optimalt, skal der ske en plantarfleksion af
1 Metatars ( bevægelsen sker i leddet
mellem 1 Metatars og cuneiforme
mediale), og der skal være god bevægelse i dorsalfleksionen af storetåen og
1 MTP led.
Den anden mekanisme, som sker ved
gangafviklingen gennem den tværgående akse, er, at leddet mellem calcaneus og cuboideum bliver stabiliseret,
da det går ind i en "closed pack position". Dette sker, når foden roteres således den mediale del af forfoden kan
komme i kontakt med underlaget.
Den tredje mekanisme er relateret til
plantarfleksionen af 1 metatars. Når 1
metatars plantarflekteres vil trækretningen af muskulus fibularis longus
ændres. Trækket fra fibularis longus
er en vektor, der peger nedad. Det betyder, at 1 metatars bliver stabiliseret
mod underlaget og tillader en effektiv
afvikling af den tværgående akse. God
funktion af fibularis longus er vigtig
for at 1 MTP-led skal kunne tåle de
kræfter, der udvikles i afsætsfasen.
Får man begrænsninger i sagitalplanet
vil man kompensere ved at få mere
bevægelse i frontal eller transversalplanet. Når vi går vil svingfoden
"trække" kroppen fremad. Svingfoden påvirker derfor standfoden til at
bevæge sig ind i ekstension. For en
normal bevægelse af kroppen kan
finde sted, må knæ og hofte bevæge
sig i extension, mens rotationaksen
for sagitalbevægelse i foden bevæger
sig fremad, fra hælen til MTP-leddene.
Dette gør det muligt at få overkroppen
lige under gang.
begrænsninger i sagitalplanet
Hvis bevægelsen i sagitalplanet ikke
forløber normalt, vil det forårsage
kompenserende bevægelser andre
steder. Vigtigste årsager til begrænsninger i sagitalplanet er ifølge Dananberg:
• Funktionel Hallux Limitus (FHL)
• Strukturel Hallux Limitus (SHL)
• Ankel equinus (AE)
• Forfods equinus (FE)
• Artrose / artrit i hoften
•
Smerter i for- eller midtfod.
10
Da FHL er en funktionel dysfunktion,
vil et indlæg der tager højde for dette,
virke godt.
Test af FHL bør ske i både stående
(Jack´s test) og ikke vægtbærende stilling. Ved begge tests vil dorsalfleksion
af 1. MTP led på mindre end 15 grader
være lig med en positiv test for FHL.
strUktUrel HallUx liMitUs (sHl):
SHL skyldes en degenerativ forandring
af 1 MTP led. Bevægelsen kan være
delvis begrænset eller helt forsvundet
(= Hallux rigidus).
Klassisk behandling af
SHL var at forhindre for
meget bevægelse i 1 MTP
led, da det giver smerter.
Dananberg mener, man
kan overveje dette på en
anden måde:
Er det muligt, at smerterne
i 1 MTP leddet kommer
fordi leddet ikke bevæger
sig, når det skal? SHL kan
være et resultat af gentagen fejlbelastning af 1.
MTP led. Man kan så anse
portræt
FHL som forløber for SHL. Når 1. MTP
led ikke dorsalflekterer i afsætsfasen
fører det til en komprimering af leddet. Gentagne kompressioner af leddet
kan føre til degenerative forandringer.
Brug af indlæg kombineret med manuel mobilisering og taping teknikker
kan forbedre tilstanden.
ankel eqUinUs
Gravitylinje vil under gang bevæge
sig fremad på standfoden fra hæl
isæt/anlægsfasen til afsætsfasen, som
tidligere beskrevet. For at dette kan
ske, skal anklen kunne dorsalflekteres.
Dorsalfleksion i anklen giver kroppen
mulighed for at komme videre på en
fod, der har fuld kontakt med underlaget. Restriktioner i dorsalfleksionen af
anklen er blevet beskrevet som ankel
equinus.
Dette kan behandles med mobilisering
(manipulation) af det proksimale tibiafibularled og talus samt taping.
af metatarserne står derfor "lavere"
end calcaneus, når benet står lodret
på Talus. I fuld vægtbærende del af
standfasen, vil der derfor være større
dorsalfleksion i anklen hos en med en
forfods equinus (Pes cavus) end hos en
med "normal" fod.
For at behandle, er det mest hensigtsmæssige at hæve hælen lidt, samtidig
med forfoden aflastes.
slidgigt i Hoften.
Er et almindeligt problem. Har du fået
slidgigt, kan du ikke komme af med
det igen, men du kan måske lindre
problemet med et indlæg. Andre vigtige behandlingsmetoder er taping og
mobilisering af hofte samt øvelser for
mobilitet og styrke.
sMerter i forfoden eller MelleMfod
Smerter i forfoden, bl.a. forkalkninger,
hård hud samt smerter i mellemfoden
betyder, at du ikke kan belaste forfoden tilstrækkelig og hindrer dermed
hælløft ved gang.
forfod eqUinUs
Forfoden equinus er til stede på hulfod
(Pes cavus). Ved en forfods equinus
danner metatarserne en større vinkel
mod underlaget, dvs. der er en større
plantarfleksion i leddet mellem cuneiforme mediale og 1 Metatars. Caput
Der kan være mange grunde til dette,
og det er derfor vigtigt med en god
undersøgelse. Nedsat bevægelse i
fodrodsknoglerne er en årsag, manipulation og mobilisering af disse er ofte
effektive. Degenerative ændringer er
vanskeligere at gøre noget ved.
fUnktionel HallUx liMitUs (fHl)
Funktionel Hallux Limitus er ofte
overset i kliniske undersøgelser. Årsagen er, at der ofte ingen smerter eller
symptomer er i eller omkring 1 MTP
led, men patienten har problemer fra
andre steder i foden eller underekstremiteten. Som beskrevet tidligere er 1
MTP-leddet det vigtigste omdrejningspunkt for en ekstension i underekstremiteten og god funktion i dette led er
afgørende for en effektiv gang.
11
De spørgsmål, Dananberg mener, at du
er nødt til at stille dig selv, er :
• Kan problemerne andre steder i
kroppen stamme fra at 1 MTP-led
ikke fungerer optimalt - medførende "Windlass effekten" ikke
fungerer ordentligt?
• Hvad kan du forvente at se, hvis
ikke mekanismen fungerer?
• Er den traditionelle måde at rette
foddysfunktioner bare behandling
af sekundære bivirkninger? Bør
du ikke i stedet behandle den primære dysfunktion?
Hvis "Windlass effekten" ikke fungerer
på grund af FHL, er der fire kompensationer, der sker i foden:
1. Forsinket hælløft
2. Intet hælløft når der er fuld
vægtbæring under gang
3. Inversions kompensation
4. Abduksions kompensation
1. ForsinkeT hælløFT
For du skal have en effektiv gang, skal
hælen løftes fra jorden, FØR det andet
ben har kontakt med underlaget. Denne del af skridtet beskrives som den
aktive fremdriftsfase. Jo senere hælen
løfter sig, og jo tættere hælløftet er i
tid - set i forhold til hælisættet på den
modsatte fod - jo mindre fremdrift vil
du have.
Da hælløftet direkte vedrører 1 MTPleds evne til at dorsalflektere, vil nedsat dorsalfleksion i 1 MTP-led kunne
forårsage forsinket hælløft. Desuden
tager det længere tid før "Windlass effekten" bliver aktiveret, og foden bliver stabiliseret i suppineret position.
En mulig kompensation for dette kunne være sammenbrud af mellemfoden.
MTP-leddet bliver da ikke omdrejningspunktet, og hele foden "forvandles" til en gynge. Dette medfører stor
vægt på leddene i tæerne og fødderne
samt strukturerne i fodsålen.
portræt
•
2. inTeT hælløFT når Der er FulD vægTbæring unDer gAng
Dette er en variation af ovenstående
kompensation og er slutresultatet efter
for lang tids kompensation. Du ser det
som oftest hos ældre mennesker. Tabet
af hælløft medfører fremdriften bliver
sværere. Når gangtempoet reduceres,
påvirker det balancen negativt. Man
bliver ustabil, og det bliver en ond
cirkel, hvor balancen bliver stadig
dårligere.
3. inversionskompensAsion
Man inverterer foden for at undgå belastning af 1 MTP-led. Dette medfører
gentagne belastninger af laterale fodrand. Konsekvensen kan være problemer og symptomer fra den laterale del
af foden og laterale strukturer længere
oppe i underekstremiteten.
For at opdage denne kompensation,
er det vigtigt at undersøge patientens
sko. Hvis du ser slid på ydersiden af
den midterste del af skoen, og patienterne samtidigt har foden proneret, når
de står barfodet, er det sandsynligvis
tale om en inversionskompensation.
Hvis du i dette tilfælde opbygger med
varuskiler på forfoden eller bagfoden
vil smerterne sandsynligvis blive forværret.
4. AbDuksionskompensATion
Man abducerer foden for at undgå at
måtte dorsalflektere så meget i 1 MTPled. Ligesom med den klassiske pronations fod, som også har et abduktionsmønster i stående stilling, kan dette
medføre lidelser og symptomer fra den
mediale del af knæ og hofte. Det er
vigtigt at huske, at adduction af foden
kan være relateret til "alignment" af
knæ og hofte, og det skal derfor også
undersøges.
Sædvanlige symptomer forbundet med
FHL er :
•
•
•
Symptomer fra laterale del af
foden
Neuroma.
Kroniske smerter fra den laterale
del af foden.
Gentagne inversionstraumer af
anklen.
Symptomer fra bagsiden af foden:
• Plantar fascitis (tendinose).
• Achilles Tendonitis / tendinose.
Postural symptomer:
• Kroniske knæsmerter / patello
femorale smerter (PFS).
• Kroniske smerter fra lænden
• Kronisk daglig hovedpine med eller uden periodisk migræne.
gangrelaterede sMerter i lænden
Vi tager i gennemsnit 5 -10.000 skridt
om dagen. En dysfunktion i underekstremiteten kan føre til gentagne
belastninger af strukturer i underekstremiteten og columna. Traditionelt
har man troet, at gentagne stød er
årsag til smerter og symptomer i ryggen. Dananberg mener, at der er andre
faktorer, der er vigtigere.
Der er tre hovedårsager til de gentagne
belastninger af ryggen ved gang.
Disse dysfunktioner er:
Lumbal fleksion i den midterste del af
standfasen, hvor du er fuldt vægtbærende på den ene fod (singel support
fase), øget aktivitet af Musculus Iliopsoas og lateral fleksion af kroppen ved
afsæt.
Hver af disse dysfunktioner kan forekomme hver for sig, men er bedst at
forstå, hvis man ser dem under et. Den
ene dysfunktion bidrager ofte til eller
forværrer andre dysfunktioner.
Som tidligere beskrevet, er det svingbenet der er "motor" og " trækker"
kroppen frem under gang. Svingbenet
12
føres frem foran kroppen, mens det
vægtbærende standben bevæger sig
baglæns i ekstension. Ekstensionen af
standbenet sker, mens man har fuld
vægtbæring på standbenet (single support fase). Når det forreste ben kommer i kontakt med jorden, og begge
fødder har kontakt med jorden samtidigt (dubble support fase), standser
ekstensionen af standbenet.
Når begge fødder er i jorden samtidig
(double support phase), vil standbenet
starte bevægelsen fremad. Det accelererer fremad, indtil du får afsæt af det
andet ben. Når standbenet føres bagover under gang, lagrer der sig potentiel energi i bl.a. Musculuc Iliopsoas,
som frigøres til kinetisk energi, når benet atter svinges fremefter (sammenligning med at føre en arm bagover,
før du kaster en bold). Hvis du tager i
betragtning, at et gennemsnitligt ben
vejer 15 procent af kropsmassen er
denne mekanisme vigtig for at undgå
overbelastning af muskler og væv.
For at hoften skal kunne ekstenderes
under gang må storetåen, ankelen og
knæet fungere optimalt og tillade, at
hoften kan ekstenderes. Nedsat bevægelse i et af disse led vil således
påvirke hoften (og de andre led). Hvis
ikke hoften tillades ekstension, kompenserer man ofte med at flektere i
selve kroppen / truncus. På den måde
flytter man tyngdepunktet fremefter
og sikrer fremdrift, selv med ringe ekstension i hoften.
Bliver hoften ikke ekstenderet tilstrækkeligt under gang, vil man ikke få
lagret nok potentiel energi i Musculus
Iliopsoas. Man må da bruge Musculus
Iliopsoas samt Musculus Quadriceps
mere aktivt (koncentrisk ) for at få en
fleksion i hoften, således at svingbenet
kan føres fremefter.
Musculus Psoas Major (en del af Muskulus Iliopsoas) fester på den forreste
del af columna, hvirvler og discus
intervertebralis samt ligamentus ant.
Når Musculus Posas er aktiveret, bør
lumbalen være i lordosert position,
da fasetleddene i lordosert stilling er i
en position, der forhindrer rotation af
columna. Man ved, at discus intervertebralis i columna modstår kompressionkræfter fint, mens den har mindre
bæreevne for rotation og vandret
belastning (gnidning / shift), derfor er
det vigtigt at undgå at gentagne fejlbelastninger af discus intervertebralis.
Lumbalen er mere stabil i lordose. Hvis
ikke hoften ekstenderes tilstrækkeligt
under gang, fås ofte en kyfosering af
lumbalen. Hvis man desuden får øget
muskelbrug af Musculua Illiopsoas,
kan dette medføre gentagne fejlbelastninger af discus intervertebralis,
og dette kan måske i sidste ende kan
resultere i en protrusjon, eller i en
prolaps.
En anden måde, at
kompensere for at det
er sværere at få svingbenet fremefter er, at
lateralflektere kroppen
mod den modsatte
side. Hvis for eksempel
højre underekstremitet
ikke bevæger sig så
godt i ekstension og
dermed ikke får lagret nok potentiel
energi i bl.a. Musculus Iliopsoas må
man kompensere ved at bøje truncus
/ kroppen mod venstre. Det vil da
blive lettere at føre højre ben fremefter i svingfasen. Man bruger derved
modsatte sides Musculus Quadratus
lumborum og Musculus gluteus gen-
nem tractus iliotibialis. Da Quadratus
lumborum fæster sig i LIG iliolumbale,
kan dette føre til rotation af L5 (og L4).
Hvis man desuden har en fleksion i
Lumbalen, er der ingen ossøs stabilitet
og man vil kunne få megen ekstra belastning af discus intervertebralis mellem L4-5 og L5-S1.
beHandling af fHl
Dananberg bruger manipulation og
mobilisering af fod-, ankel- og tibiofibularleddet i behandling for at
normalisere funktionen i ankel og fod.
Desuden har han udviklet et indlæg,
VASYLI - Howard Dananberg ™, som
hjælper 1 MTP-led i dorsalfleksion.
VASYLI - Howard Dananberg ™-sålen
gør det lettere at plantarflektere 1
metatars. Derved kan en tilstrækkelig
dorsalfleksion i 1 MTP led ske, og "
Windlass effekten" vil blive aktiveret.
Indlægget er designet, så det kan tilpasses til den enkelte fod. Der er to
forskellige "aflastninger" man kan
Det at fjerne begge "aflastninger" er
nyttigt i de tilfælde, hvor der er en
strukturel Hallux Limitus. Plantarfleksionen er der ofte meget nedsat, og der
er behov for mere plads til at tillade
bevægelsen. Er tilstanden unilateral,
kan man fjerne "aflastningen” på den
ene side og beholde den på den anden.
Dette er verdens første indlæg, hvor
du kan fjerne en eller to "aflastninger". Denne mulighed tager hensyn til
individuelle forskelle i en brugers fod
/ tålængde, samtidigt med den yder
støtte, aflastning - og smertelindring
præcis, hvor det er nødvendigt.
Denne indlægssål kan også special tilpasses til den enkelte fod ved varmebehandling. En række kiler og aflastninger kan også tilføjes, således indlægget
tilpasses den enkelte. Til sammen giver
det systemet et stort antal forskellige
kombinationer for at løse de problemer,
som brugeren kan opleve.
Indlægget har en forstærket metatarsalkontrol og en behagelig ruskinds
overflade, som er dækket af det
antibakterielle stof FootFresh ®. TriCompound (TCCTM) er et patenteret
design for indlægssålen VASYLI - Howard Dananberg ™, og sikrer, at de tre
centrale materialer EVA (Ethyl Vinyl
Acetat), PU (Poly Ethylen) og Sorbon
kombineres og giver god komfort.
Kilder
http://web.mit.edu/invent/iow/dananberg.html
Thinking Straight (Ahead) af Howard J. Dananberg, DPM
fjerne under 1 MTP-led. Man fjerner
den proximale "aflastning", når plantarfleksionen af 1 metarars er klart
nedsat, og der er behov for masser af
hjælp til at opnå plantarfleksionen.
Dette er normalt set ved en udtalt pronasionsfod som pes planus.
13
Functional Hallux Limitus (FHL) af Howard J. Dananberg,
DPM
FHL, examination and associated symptoms by Howard J.
Dananberg, DPM
Gait Related Lower Back Pain by Howard J. Dananberg, DPM
Manipulation of the Ankle by Howard J. Dananberg, DPM
Manipulation of the Cuboid by Howard J. Dananberg, DPM
klinikbesøg i kina
fodterapi – på kinesisk!
statsautoriseret fodterapeut kari Udby har i sin ferie i beijing i kina, lagt turen
omkring den kæmpestore fodterapiklinik qinghuachi – en klinik der skiller sig
væsentligt ud fra de velkendte danske forhold.
tekst og foto: kari Udby
stor forVirring
for
Vel indenfor i klinikken fornemmer
man tydeligt, at de ikke er vant til
at se europæere her, for folk kigger
undrende og forvirret på mig, da jeg
henvender mig til en af de utallige
receptionister og mødes også her
med et Ni Hao! De taler løs på kinesisk, og forvirringen øges, for hvem
er jeg og hvad vil jeg?
"Ni Hao" lyder det fra en vagt, da jeg
en varm forårsdag går ind af de store
døre til Beijings ældste eksisterende
badeanstalt Qinghuachi. Hér er det at
få et bad ikke længere det primære,
men derimod at få tilset sine fødder af
en af de op imod 100 fodterapeuter,
som arbejder her. Udover fodterapeuterne er der tilknyttet et større antal
behandlere, der i daglig tale omtales
som læger med speciale i fødder.
Endelig lykkedes det at finde en
som kan kommunikere på engelsk. Jeg forklarer dem, at jeg
har forsøgt at kontakte dem over
internettet, min interesse for faget
og om mit arbejdsfelt i Danmark,
hvilket i den grad volder skepsis,
da fodterapi i Kina er et udpræget
mandefag og der er da også kun én
kvindelig fodterapeut ansat på hele
stedet.
der kommer besøg på klinikken helt
fra Europa, så foreviges skal det.
fra badeanstalt til fodklinik
Klinikken startede som badeanstalt
for mere end 100 år siden, hvor man
ved at kombinere behandlinger fra
det nordlige Kina med behandlinger
fra det sydlige, skabte en moderne
kinesisk fodterapeutisk behandling,
som ligner vores meget. Behandlingsmulighederne på centeret består af
en afdeling med fodterapeuter og en
afdeling med læger, som udelukkende
tilser lidelser, der kan behandles med
medikamenter til udvortes brug.
I fodterapisektionen alene behandles
ca. 700 patienter om dagen fra mandag til fredag, mens der i weekenden
dagligt tages hånd om 1000 patienter;
så forstår man bedre, hvorfor der er så
mange ansat.
fotografier på flere fronter
fodbad til 10 personer
Men da jeg fra min mobiltelefon kunne vise billeder fra mit arbejde, lyser
hun op i et stort smil, og så påbegyndes der ellers den helt store rundvisning, sammen med de daglige driftsledere. Rundvisningen er knapt nok
begyndt, før end der støder en kinesisk
fotograf til, der knipser løs under hele
turen. For det er ikke hverdagskost, at
Stueetagen er indrettet som en storklinik med ca. 14 kabiner, hvor fodterapeuter sidder i to lange rækker og
betjener patienterne i den rækkefølge
de nu er ankommet - ikke noget med
nogen tidsbestilling hér. Her behandles
fødder med kendte gener som callositeter og clavi med enkle, men lidt store
redskaber.
14
Her er ingen plads til generthed, patienterne starter med at sidde side om
side med fødderne i noget der synes
som ét langt fodbad med plads til ca.
10 patienter ad gangen. Herfra går
turen over til en af de mange båse kun
adskilt af små matterede glasskærme.
Som behandler er det ikke den bedste arbejdsplads, da der ikke findes
indstillelige lamper over behandlingsstedet, ingen micromoter og ingen
justerbar patientstole, hvilket for nogle
langryggede behandlere må betyde
store ryggener efter endt arbejdsdag.
Dog sidder patienten i en yderst lækker flyder af en lænestol og benene
ligger så op på en ikke-indstillelig puf.
Her er patienten virkelig
i højsædet. Patienttypen
er yderst varierende, fra
den helt unge mand til
en meget ældre kvinde,
og klinikken følger her
en århundrede gammel
praksis, som gør priserne meget rimelige ud
fra devisen om, at alle,
uanset indkomst, skal have råd til en
behandling.
Høj standard og god Hygiejne
På 1. sal holder lægeafdelingen til.
Den ligner til forveksling en dansk hospitalsgang, dog med den tydelige forskel, at der er hobetal af tjenestevillige
15
ansatte til at tage sig af dig, lige fra
du stiger ud af elevatoren, til du sidder
inde hos lægen – måske ikke effektivt,
da de bare står og venter det meste af
tiden, men hvilken service. Væggene
er her er prydet med foto af samtlige
behandlere, behandlingsrum og diverse behandlingsredskaber. Sidstnævnte
klinikbesøg i kina
steriliseres, som hjemme, efter hver
endt behandling. Alt her indikerer en
meget høj standard af renlighed og
hygiejne.
Hele faMilien er Med
Rundvisningen skal tydeligvis gøres
grundigt, for vi styrer direkte ind i en
konsultation, hvor en læge er ved at
undersøge fødderne på en patient, alt
imens hele familien sidder og kigger
på, dette synes at være noget af en
oplevelse for os alle. Lægen studerer
foden intenst og ingen kommenterer
vores ankomst. Ved forespørgsel, oplyses det at der udelukkende foretages
udvortes behandling. Heller ikke her
forefindes nogen form for indstillelige
stole eller ergonomisk rigtige arbejdsstillinger.
Efter en dags rundvisning og erfaringsudveksling om behandlingsprincipper og metoder, sluttede vores tur i
forhallen på behørig vis med endnu en
gang gruppefotografering.
Hvilken spændende og berigende dag
sådan at se kolleger i aktion på den
anden side af jorden. Meget bekræftende - fodproblemerne synes at være
de samme, ligegyldigt hvor vi bor.
Ortoser kan ikke laves hurtigere og nemmere end med:
Mange fodterapeuter bruger i dag Formthotics System
Kontakt os for demonstration.
Vi kommer gerne ud i din klinik.
www.sportspharma.dk
Tlf: 7584 0533
16
lasf informerer
forsendelsesgebyr på
plakater og postdanMark
det har desværre vist sig, at det ikke er muligt at sende både
varer og plakater i samme kolli med postdanmark. derfor vil
der fremover blive tillagt et selvstændigt forsendelsesgebyr for
plakater, også selv om der er bestilt andre varer. yderligere har
post danmark skærpet reglerne omkring forsendelse af pakker.
sender vi pakker til en privatadresse er prisen meget dyrere,
end hvis vi sender til firmaadressen. Fremover sender vi derfor
kun pakker til klinikadresserne.
nyt patientklagesysteM
Fra den 1. januar afløses det nuværende Patientklagenævn af
sundhedsvæsenets disciplinærklagenævn. klagenævnet har
i lighed med det nuværende patientklagenævn mulighed for
at behandle klager over sundhedsfaglige personer som læger,
tandlæger og statsaut. fodterapeuter, hvor det er en patient,
der klager over behandlingen. i lighed med i dag, vil landsforeningen have to medlemmer af det nye disciplinærklagenævn.
som noget nyt oprettes der et patientombud. Her kan der klages
over regioners, kommuners og søfartsstyrelsens administrative
afgørelser.
hvad, hvor og hvornår
diabetiC foot stUdy groUp
17. – 19. september 2010 i Uppsala, sverige
diabetic foot study group af holder deres 9.
årlige videnskabelige møde med konference og
udstilling.
læs mere på www.dfsg.org/dfsg-annualmeeting/9th-scientific-meeting.html
idf – world diabetes Congress
4. – 8. december 2010 i dubai, forenede
arabiske emirater
Verdenskongres om diabetes afholdt af den international diabetes federation.
læs mere på www.worlddiabetescongress.org
MalVern diabetiC foot ConferenCe
9. – 11. maj 2012 i Malvern, england
så er det 14. gang at der afholdes konference med
det ene formål at fokusere på diabetiske fødder.
læs mere på www.malverndiabeticfoot.org
Ud over ovenstående to instanser, vil indberetninger om utilsigtede hændelser også skulle samles i den nye enhed, der skal
sikre patienternes rettigheder, men også være med til at udvikle
kvaliteten i behandlingen inden for sundhedsvæsenet. når vi
ved noget mere om utilsigtede hændelser, vender vi tilbage
med yderligere informationer.
HVEDEKIM OLIE CREME
PRØV 4 GRATIS FLASKER MED 250 ML
HVEDEKIM OLIE CREME ER FREMSTILLET AF DE FINESTE
NATURLIGE RÅVARER UDEN TILSÆTNING AF PARFUME,
MINERALSKE OLIER, PARAFFIN, PARABENER OG
HORMONFORSTYRRENDE STOFFER. KAN BENYTTES
AF BABYER, BØRN OG VOKSNE.
berigtigelse
TIL TØRRE FØDDER OG HÆNDER
MOD KLØE OG HUDIRRITATION
MULTI CREME TIL KROP OG ANSIGT
BØRNEEKSEM OG ARP
GØR HUDEN FLØJLSBLØD
TRÆNGER IND UDEN AT FEDTE
efter domsafsigelsen i Højesteret er det blevet oplyst, at fodterapeuter skal lukke for tilgang af alle patienter, hvis de vil afvise
diabetespatienter. dette er efter vores advokats opfattelse ikke
gældende efter dommens afgivelse, da der i dommen på side
10 står:
10 FLASKER HVEDEKIM OLIE CREME KR. 380,- (stk. 38,-)
20 660,- (stk. 33,-)
40 1120,- (stk. 28,-)
1380,- (stk. 23,-)
60 1 LITER
99,- stk.
100 ML JUBILÆUMS- ELLER GAVEFLASKE
SPØRG
”det må lægges til grund, at det efter overenskomstens ophør
står den enkelte fodterapeut frit for at afvise at udføre de omtvistede tilskudsberettigede behandlinger, og at den enkelte
fodterapeut også har mulighed for at frasige sig sit ydernummer
og derefter virke uden for tilskudsordningen. der er hverken i
lovbestemmelserne eller bekendtgørelsen holdepunkter for det
modsatte”.
NET
INDEHOLDER 25%
PLANTEOLIER
Vejl. pris kr. 89,-
NETTOPRIS FRA PRODUCENT TIL FODKLINIK EXCL. MOMS
SE VORES FORHANDLERLISTE PÅ WWW.NATURKOSMETIK.DK
TILBUD TIL NYE KUNDER DU
BETALER KUN FOR FRAGT/EKSP.
(KR. 75,- EX. MOMS).
SEND OS PÅ MAIL I DAG HVAD DU VIL HAVE TIL AT STÅ PÅ FLASKEN (NAVN, ADRESSE,
TLF. OSV.), SÅ SÆTTER VI DET GRATIS PÅ DINE 4 FLASKER.
Vi beklager den forvirring, der måtte have været om dette
punkt.
naturkosmetik.dk ApS - Birkevej 56 - DK7442 Engesvang
Tlf. 86865045 - e-mail: [email protected]
17
læserbrev
om at finde arbejdsglæden igen!
For nogle år siden var jeg simpelthen
led og ked af mit arbejde. Der blev
brugt mange timer på at finde ud af
årsagen, men noget nærmere kom
jeg egentlig ikke. Jeg deltog så i et
kollegamøde, hvor et klinikprogram
Fodform blev vist frem. Det var meget
inspirerende. Jeg besluttede hurtigt at
det system måtte jeg da investere i.
Som sagt så gjort. Og tænk – jeg
fandt ud af hvad der gjorde mig ked
af mit arbejde: De uendelig mange
timer jeg brugte på at bogføre manuelt og afstemme regnskab. Jeg er jo
fodterapeut og gider ikke regnskab,
men tjener ikke så meget at jeg synes
jeg har råd til at få en til føre regnskab for mig……
Siden har jeg fundet ud af mange
flere fordele ved det system, som for
mig er det ideelle. Det er udviklet af
en fodterapeut og hendes mand. Dvs.
det kun er beregnet til min faggruppe
og ikke har overflødige ting med.
Der er hurtig hjælp at hente hvis jeg
har problemer – og da jeg er typen
der mener at en manual først skal
bruges når alle andre muligheder er
udtømt, ja så har jeg købt et klippekort, så jeg kan ringe og få hurtig
hjælp.
Systemet er forholdsvis ”Charlottesikret” (læs:idiotsikret) dvs. at det
er svært at begå helt alvorlige fejl.
Det er ultranemt at føre og oprette
journaler. For mig betyder det at der
nu bliver fulgt meget bedre op på
de aftaler og vejledning der er givet
fordi det altid er skrevet udførligt ind
i journalen.
Jeg kan bruge det på mine udebehandlinger. Jeg har en ultralet 13.1”
bærbar pc med lang batterilevetid.
Før havde jeg ikke journalerne med
ud – det gjorde det ind imellem noget
besværligt at huske det hele når
dagen var gået. Systemet virker nemlig også når man ikke er på ”nettet”.
Jeg kan sende mine kunders afregning til ”Danmark” Jeg kan via Edifact sende breve direkte til læger og
sygehuse. Ligesom jeg kan sende regninger til kommuner (fx for indlæg,
eller for patienter der administreres af
kommunen).
Men aller aller vigtigst, så har jeg
hele tiden totalt check på mine udgifter og indtægter. Og bogføringen
tager næsten ingen tid nu. Alle mine
behandlinger bliver jo nu bogført
direkte når der betales for behandlingen, så der er kun ganske få bilag der
skal bogføres manuelt.
Systemet bliver hele tiden opdateret
og forbedret. Og har man selv ideer
får man altid feedback på om det
er muligt og hvis ikke, så med en
ordentlig forklaring
.
Tænk at så lidt kan give så meget
arbejdsglæde ……..
Og i øvrigt – jeg får altså hverken
rabat eller provision fra Fodform for
at skrive dette læserbrev. Jeg er bare
så glad for at have fundet årsagen til
min manglende arbejdsglæde og har
lyst til at dele den med dig.
Charlotte Esbjørn
Statsaut. fodterapeut
Forkortet af redaktionen
bogplus
åsa brandt og lilly jensen
G
rundbog om Hjælpemidler er den
første danske bog om hjælpemidler, der kan støtte personer med
funktionsnedsættelse til selvstændigt
at udføre hverdagens aktiviteter.
Bogen præsenterer centrale definitioner og referencerammer inden for
hjælpemiddelområdet. Den omtaler de
hyppigst brugte hjælpemidler samt
deres egenskaber set i relation til forskellige brugergrupper.
Grundbogen er rigt illustreret. Dens
målgruppe er ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende samt fagprofessionelle inden for social- og sundhedssektoren.
Normalpris: 398,00 kr.
BogPlus-pris: Kr. 320,00
18
bogPLUS
bogPLU
– rabatter der batter
– din vej til vid
bogPLUS
bogPLU
– 20% billigere bøger
– altid gode til
du finder linket til bogplus på vores
hjemmeside www.lasf.dk
bogPLUS
bogPLU
– mere end 1000 bøger
– kun et klik v
læserbrev
tag nu ansvar og konsekvens!
Denne sommer er anderledes end de
andre har været...
Nok er der ferietid, travlhed i klinikkerne op til og efter ferien – altsammen som det plejer, men under overfladen lurer den underlige og meget
ubehagelige situation vi som fodterapeuter er havnet i.
Overenskomsten! Den har fyldt meget
i hovedet på de fleste af os gennem et
halvt års tid, fordi vi gik og afventede domsafsigelsen og det som måtte
blive konsekvensen af den.
På vores Forum kan man følge med
i diverse udtalelser, oplevelser og
beslutninger der er truffet rundt om i
landet – positive og negative holdninger omkring vores fælles situation.
Rigtig godt med den Forum-side,
for vi har vel alle brug at for at dele
vores hverdag med ligesindede og få
respons på vores handlinger. Og da
mange af os sidder uden kolleger i det
daglige er det godt og givtigt at man
kan formidle via Forum.
Efter Forum at dømme, synes de
fleste ikke situationen er ubehagelig. Det gør jeg! Jeg synes både det
er ubehageligt og truende for vores
faglighed og vores omdømme som
fagpersoner at vi er havnet hvor vi
er. Jeg har været fodterapeut i 14
år. I ca halvdelen af årene har der
været langvarige konflikter på sygesikringsområdet. Hver gang er der
kommet anbefalinger fra bestyrelsen
om, hvordan vi som faggruppe bør
agere – ens reaktion og arbejdsgang
fra landets fodterapeuter sender jo
alt andet lige et stærkt signal til forhandlergruppen og myndighederne
– og hver gang må vi som faggruppe
også konstatere at den fælles linje og
det stærke signal, magter vi simpelt
hen ikke. Hver gang ved vi, at nogle
kolleger alligevel laver de såkaldte
transportaftaler, udfylder alverdens
blanketter for patienter og kommuner
og på det nærmeste søger tilskud for
patienterne.
Denne gang er én af anbefalingerne
fra bestyrelsen, at man tager sygesikringens pris (272,99) og ikke føjer
noget ekstra på regningen hvis man
stadig har et ydernr. Det er også sagt
tydeligt, at bestyrelsen kan forstå og
argumentere ved forhandlingsbordet
hvis man vælger at opsige sit ydernr.
Men man kan logisk nok ikke forsvare eller argumentere ved et forhandlingsbord for, at der i denne periode
ansøges om ledige ydernr.
Derfor er det så ærgerligt, men ikke
uventet, at der faktisk er fodterapeuter der lige nu søger om at få
ydernrummer – sågar findes der flere
eksempler på, at fodterapeuter betaler
svimlende beløb for at få et ydernummer....Det er det der gør situationen
rigtig træls og uoverskuelig, synes
jeg. Vi signalerer igen ikke en fælles sag og regionerne kan jo være ret
ligeglade med vores forhandlere, når
der stadig er fodterapeuter som er
interesseret i at arbejde for den lave
pris.
Men det ubehagelige er, at vi som
fodterapeuter er pressede af hele
sagen. Pressede mennesker gør af og
19
til noget uhensigtsmæssigt.... Jeg er
alvorlig bekymret for vores faglige
omdømme, når der stadig er fodterapeuter som arbejder for sygesikringen, men alligevel skriver en ekstra
linje på regningen eller er kreativ på
anden måde for at få prisen op. Jeg er
ikke mindre bekymret, når jeg hører
om fodterapeuter som fra 1. juni ikke
længere fakturerer ydelsnr. 2111,
men at alle behandlinger nu hedder
2112.
Jeg mener det er tid til selvransagelse. Nogle fodterapeuter kan med
snyd og ansvarsløshed ødelægge hele
vores faggruppes ellers gode ry blandt
andre faggrupper i de næste mange
år.
Det er sagt tydeligt fra bestyrelsen
og flere, at hvilken beslutning man
så end vælger ift at beholde sit ydernummer eller ej, så er det til enhver
tid ens egen beslutning. Men herfra
skal også lyde en opfordring og formaning om, at med enhver beslutning følger konsekvens og ansvar. Så
tag nu ansvar for din beslutning og
arbejd efter den konsekvens der følger
af din beslutning. Alt andet er for
egoistisk og ødelægger en masse for
alle os andre og det kan vi som faggruppe ikke tåle.
God sensommer!
Mette Høj
Statsaut. fodterapeut
ergonomi
Jeanette Thulstrups anvisninger er opmærksomhedsøvelser - hvordan bruger du din krop på arbejdet og i hverdagen.
hun kan ikke tage ansvaret for, hvordan de udføres, men vil gøre sit bedste for at give en tydelig instruktion.
og så understreger hun, at du skal passe på dig selv, også i udførelsen af øvelserne.
Den eneste der kan mærke, hvad der er bedst for dig er Dig!
fok
okUUs på dine
og
fødder
knæ i den
stående stilling
fingerne skal pege ned på anden tå.
fødderne skal pege lige frem.
af jeanette thulstrup, psykomotorisk terapeut
å kom vi om på den anden siden
af sommeren. Mine fødder er blevet luftet, tærene har haft oceaner af
plads og hælen har fået en god hård
kant. Jeg glæder mig til at komme
forbi en skalpel i kyndig hænder. Og
jeg glæder mig hver dag over ikke at
skulle tvinge mine fødder i strømper
og sko.
Jeg håber du har haft en dejlig sommer og er klar til lidt inspiration til,
hvordan du kan passe på dig selv i dit
arbejdsliv.
ren styrketræning
Denne gang vil jeg have fokus på
fødder og knæ i den stående stilling.
Mange bruger heldigvis det at stå op,
når de fx beskærer eller når de er på
værksted, i stedet for altid at sidde
ned. Det øger muligheden for at variere sine arbejdsstillinger, men det kan
faktisk også være ren styrketræning.
Det vil jeg komme tilbage til hvorfor.
Først skal vi have fokus på fødderne,
som et godt fundament for den stående stilling. Pres ikke dine led og
muskler, men arbejd dig stille og roligt
hen imod de ledaflastende stillinger
jeg beskriver nedenfor. Stillingerne er
udgangsstillinger, som du kan arbejde
ud fra.
BILLEDE 1
S
fødderne
Stil dig med en hoftebreddes afstand en hoftebredde er ikke den du går ud
fra, når du køber bukser. Det er afstanden mellem dine to hofteled. Sæt dine
hænder, som vist på billede 1
Hvad gør det ved din fodstilling? Ved
dine knæ og hofter? Hvad mærker du?
Måske mærker du at muskler og
ledbånd er stramme, at det mærkes
skævt. Måske er det helt okay. Prøv
at blive stående. Du skal selvfølgelig
20
ikke blive stående, hvis det giver dig
smerter!
Vægten skal være fordelt over hele
foden, forfod, ydre fodrand og hæl.
Hvordan er vægten fordelt på dine
fødder? Du kan krumme tæerne,
spænde op i svangbuen og slippe igen
et par gange som på billede 2.
BILLEDE 2
får det dig til at stå anderledes?
Måske forplanter vægten sig andlerledes.
Prøv at overstrække dine knæ som på
billed 3 - hvordan mærkes det? Prøv
nu med de overstrakte knæ at vippe
med bækkenet. Det kan man simpelthen ikke.
De overstrakte knæ låser bækkenet
fast og dermed muligheden for en varieret stående stilling.
Det er ikke kun dit bækken der låses
fast, mærk også din lænd. Prøv skiftesvis at bøje og strække dine knæ og
mærk samtidig din lænd. Hvad mærker du?
letbøjet knæ
Så for at kunne variere din stående
arbejdsstilling i løbet af dagen, skal du
have let bøjet knæ.
Men hvor kommer styrketræningen
ind. Jo, når du bøjer let i dine knæ,
aktiverer du jo alle dine lårmuskler.
Det gør også, at den stående stilling
med letbøjet knæ, kan virke ret hård
i starten. Men bliv ved med at minde
dig selv om knæene og hurtig vil
musklerne blive stærkere. Efter kort,
men intens opmærksomhed på knæene, vil du opleve, at du helt automatisk står med lejbøjede knæ. Og måske
kan du stå i længere tid.
Med overstrakte knæ er muskulaturen
i lårene inaktive. Du kan flytte på din
knæskal, når knæene er overstrakte,
altså er Rectus Femoris ikke aktiveret. Dvs. at du egentlig står og hviler
”knogle mod knogle” og slider på brusken i knæene. Samtidig er knæet ikke
nær så stabilt.
er du i tvivl, så tænk at knæskallen skal
slippes.
Så hvorfor ikke styrketræne, mens du
er på arbejde - og samtidig få penge
for det ;-)
Rigtig god fornøjelse!
Stå godt på fødderne, mærk de tre
punkter; lilletå, storetå og hæl. Flyt nu
opmærksomheden til knæene. Skiftevis stræk og bøj i dem nogen gange
for til sidst at finde lige det bøj i knæene som passer til dig.
prøv nu med de overstrakte knæ, at vippe med
bækkenet. det kan man simpelthen ikke.
Jeg vender tilbage i december med fokus på bækkenet i den stående stilling.
Tak til Karin for at stå model til
billederne.
21
fotograf: jeanette tHUlstrUp
Knæene har en stor betydning for
den stående stilling, ja for hele din
kropsholdning.
Med knæene let bøjet kan du igen prøve at vippe med bækkenet. Lykkedes
det? Og hvad mærker du i din lænd?
BILLEDE 3
fok
okUUs på dine knæ
Er du i tvivl, så tænk at knæskallen
skal slippes som på billede 4.
BILLEDE 4
Du kan, i en arbejdssituation, nemt
flytte fokus til fødderne ved at blive
opmærksom på vægtfordelingen. Lad
vægten fordele sig over tre punkter;
lilletå, storetå og hæl. På den måde får
du et godt fundament for den stående
stilling.
Sidas leverer et af verdens mest omfattende systemer indenfor specialindlæg.
Sidas succes er resultatet af intens forskning og et unikt samarbejde mellem podiatrister,
fodterapeuter, ortopæder, teknikere, læger, biomekanikere og fysioterapeuter.
Læs om Sidas produktlinie på www.podiatech.dk eller ring på 28 44 82 40 og få tilsendt
gratis katalog - eller kontakt os for en personlig demonstration.
Indlæg der gør en forskel
22
www.podiatech.dk
bestyrelsesmedlem
jeg blev fyr og
flamme
Midt i sin ferie taler Mona Mikkelsen gerne
om sine forventninger til arbejdet i bestyrelsen.
af Mikael Horup
generalforsamlingen opnåede Mona
dog ikke stemmer nok til i første
omgang at blive valgt ind i bestyrelsen. ”Det var kun kollegerne i Slagelse og omegn, der viste hvem jeg var,
og Ann-Britt gjorde en god figur. Så
selv om jeg gerne ville i bestyrelsen,
blev jeg ikke skuffet.”
Vi skal tages seriøst
Mona er så heldig af have en rigtig
handyman lige ved hånden. Ægtefællen Jørn er faktisk selvstændig
handyman og har sat de nuværende
lokaler i stand. Så det er med lidt
vemod at Mona rykker teltpælene
op og flytter behandlerstolen over
gaden. Men de nye lokaler åbner også
for andre muligheder og for andre
patientgrupper.
”Det var trist for John, men da Tina
ringede og sagde at jeg skulle overtage pladsen i bestyrelsen, var jeg
straks fyr og flamme. Jeg har nogle
klare holdninger til, hvordan tingene
skal være, og jeg har nogle vinkler
til sagerne, som kan bidrage til den
fælles indsats” siger Mona. Det er
især det politiske spil, der interesserer
Mona. Når kommunerne og regionerne bliver for kreative, skal de holdes på plads og så er den fælles profil
rigtig vigtig for Mona: ”Skal vi tages
seriøst, skal vi også opføre os seriøst.”
ikke skUffet oVer Valget
tUrbUlent tid
”Jeg brokkede mig til en kollega, men
kunne godt selv høre, at svarene lå
lige for” svarer Mona Mikkelsen på
spørgsmålet om, hvorfor hun på den
seneste generalforsamling stillede op
til bestyrelsen. ”Jeg havde bestemt
mig for at stille op, inden vi kom
til generalforsamlingen, så det var
ikke en pludselig indskydelse. Jeg
følte efter det ballade vi havde haft
her i Slagelse med kommunen, at jeg
faktisk forstod det politiske spil.” På
Mona Mikkelsen blev kastet ind i
bestyrelsesarbejdet på et meget turbulent tidspunkt, med højesteretssag, overenskomstforhandlinger og
opsagte ydernumre. Det har dog ikke
fået hende til at fortryde, tværtimod,
da Mona godt kan lide at ”køre oppe
på det hvide af neglene”. Personligt
har Mona opsagt sit ydernummer,
hvilket foreløbigt kun har betydet at
seks diabetespatienter har fundet et
andet sted at blive behandlet.
23
For at komme alt balladen i forkøbet,
tilbød Mona nemlig sine diabetespatienter en gratis behandling, hvis de
samtidig ville høre på hendes argumenter og forklaringer på, hvorfor de
ikke længere kunne får tilskud. Så
med beskeden om, at nu kunne de gå
hjem og tænke over om de ville have
den næste tid, har Mona taget en del
af problemerne i opløbet. ”Opsangen”
og en fælles annonce med kollegerne
i lokalaviserne har givet Mona en
masse fine blomster, og er et godt
eksempel på den foretagsomhed, som
stråler ud af Mona, når man taler
med hende.
frit ydernUMMer og fri pris
Helt klar i spyttet er Mona når kravene til en ny overenskomst kommer
på tale: ”Frit ydernummer til alle, fri
pris og fast tilskud. Jeg er overbevist
om, at alle gerne vil have en overenskomst, men ikke for enhver pris.”
Mona ser dog lyst på fremtiden. Fælles annoncen for fodterapeuterne i
Slagelse og omegn, som blandt andet
forklarede forskellen på fodterapeuter og fodplejere, gav efterfølgende
mange opkald af typen ”er du en af
de rigtige”. Så det er ikke fra fodplejernes side, at Mona ser en trussel.
For som hun siger: ”Du kan heller
ikke erstatte en fysioterapeut med en
massør”.
foto: Mikael HorUp
Lidt forsinket ankommer Mona Mikkelsen til vores aftale på hendes
klinik i Slagelse. Det kan dog hurtigt
tilgives, da Mona har været så sød
at stille op til interviewet i sin ferie
med familien. Monas klinik ligger
i Slotsgade i Slagelse, men fra den
1. september flytter klinikken over
på den anden side af gaden og ind i
træningscentret Aktiv Velvære. Her
bliver Mona en del af det behandlerteam der har lokaler i bygningen, og
som blandt andet omfatter en fysioterapeut og en diætist.
foto: Mikael HorUp
generalforsamling 2010
Vedtægter, Venskaber
og VarMe Vokaler
Å
rets generalforsamling, der ligger
i umiddelbar forlængelse af de to
fagdage, afholdes lørdag den 30. oktober 2010 kl. 10:00 på Hotel Nyborg
Strand. Som traditionen byder, afsluttes generalforsamlingen med middag
og fest kl. 19:00.
gratis at deltage
oVernatning
sådan tilMelder dU dig
Bestilling af overnatning og betaling
for overnatning sker ved direkte henvendelse til Nyborg Strand Hotel og
konferencecenter på telefon 65 31 31
31. Ved bestilling af overnatning på
Nyborg Strand, skal du henvise til den
reservation af værelser, som LasF har
fået lavet. De reserverede værelser
kan bestilles frem til 1 mdr. før fagdagene
Du kan tilmelde dig til generalforsamlingen og de to fagdage ved at
benytte tilmeldingsblanketten her i
Fodterapeuten eller ved at bruge den
elektroniske tilmeldingsblanket på
www.lasf.dk
Som medlem af landsforeningen
er det naturligvis gratis at deltage
i selve generalforsamlingen, men
ønsker du frokost, middag om aftenen, kan du vælge en af generalforsamlingspakkerne.
Når sekretariatet har modtaget din tilmelding, vil du få tilsendt en faktura
med en betalingsfrist på 8 dage. Har
du kun tilmeldt dig selve generalfor-
24
samlingen uden nogen frokost eller
middag, modtager du ikke en faktura,
men blot en bekræftelse, da det er gratis at deltage i generalforsamlingen.
Din tilmelding er bindende.
Frokostbilletter og navneskilte udleveres ved registreringen på selve dagen.
Skriftlig indkaldelse med dagsorden,
beretning og regnskab udsendes primo
oktober.
sidste frist for tilmelding
til generalforsamlingen er
den 18. oktober 2010.
generalforsamling – pakke 1:
Frokostbuffet, inkl. 1 øl/vand og kaffe/the.
pris kr. 260,00
generalforsamling – pakke 2:
festmiddag, inkl. vin ad libitum under middagen og kaffe/the.
pris kr. 670,00
du kan
tilmelde dig
til generalforsamlingen og
fagdagene på www.lasf.dk
generalforsamling – pakke 3:
fotos: nyborg strand
Frokostbuffet, inkl. 1 øl/vand og kaffe/the +
festmiddag, inkl. vin ad libitum under middagen og kaffe/the.
pris kr. 925,00
forslag til
generalforsaMlingen
Har du et forslag du
ønsker behandlet på
generalforsamlingen, skal
du sende det til [email protected]
dk eller til landsforeningen af
statsautoriserede fodterapeuter,
Holsbjergvej 29, 2620
albertslund. sekretariatet skal
have dit forslag senest den 15.
september 2010.
Husk at udforme dit forslag på en
måde, så der er faktiske forhold
at tage stilling til.
tilMelding til
generalforsaMling
o generalforsaMling – (gratis).
o generalforsaMling – pakke 1 - (kr. 260,00).
o generalforsaMling – pakke 2 - (kr. 670,00).
o generalforsaMling – pakke 3 - (kr. 925,00).
navn:
adresse:
postnr.:
by:
Medlemsnummer:
tilmeldingen sendes til: lasf - Holsbjergvej 29 - 2620 albertslund.
tilMeldingen er bindende.
25
efteruddannelse
kære kolleger
nr. 166
S
å må sommerens hygge snart være ovre – nu må vi, efter tropenætter og skybrud, i gang igen med det virkelige liv.
Vi har afholdt to kurser med kompressionsstrømper - et i Jylland
samt et på Sjælland. Kurserne blev afholdt meget tæt på deadline,
hvorfor vi desværre ikke kan kommentere på dem endnu.
Vi skal desuden afholde endnu tre Sorbact kurser. Jeg vil gerne i
den forbindelse, fortælle om en kollega der har fået den opfattelse,
at Sorbact kunne benyttes mod neglesvamp. Vores kollega har nu
undersøgt dette, og fundet ud af, at det kan Sorbact ikke benyttes
til. Sorbact har efterfølgende bekræftet, at dette er sandt.
Vi afholder indlægsdagen med en masse gode kolleger i slutningen
af august - så det glæder vi os rigtig meget til.
Jeg håber de kolleger der har tilmeldt sig fagdagene ser frem til
dem med glæde. Vi håber, at vi får nogle rigtig gode dage med
faglig inspiration og nye måder at anskue tingene på.
Efterår på vej hilsener
Kursusafdelingen
2010
Fagdagene
[ NYBORG STRAND • 28. OG 29. OKTOBER 2010 ]
sårkUrsUs - UdelUkkende
for ansatte fodterapeUter
En faglig dag omhandlende identificering og behandling af sår indeholdende:
•
•
•
•
•
Identificering af risikofødder/sår
sårfaser
fugtig/tør sårheling
sterile/rene principper
lokal sårbehandling:
1. debridement
2. observation af sår og såromgivelser
3. sårplejeprodukter
4. avancerede behandlingsmetoder; tnp,
larver mv.
5. kompressionsbehandling
• arterielle/venøse samt blandingssår
• diabetiske fodsår: diagnostik og udredning med
vægt på neuropatiske og neuroiskæmiske sår
herunder inficerede sår
• kommunikation mellem fodterapeut og sygeplejerske/læge.
formål:
at øge de ansatte fodterapeuters viden indenfor ovenstående områder.
underviser:
sårsygeplejerske bente ramskover, sårambulatoriet
odense Universitetshospital.
tid:
den 29. september 2010 – kl. 10.00 – 16.00
sted:
odense Universitets Hospital
sønderboulevard 29
5000 odense C.
patienthotellet
mødelokalet 5. sal nord.
pris:
kr. 999.00
tilmeldingsfrist:
den 17. september 2010
få de seneste opdateringer om
fagdagene på www.lasf.dk
26
tilmelding er bindende.
efteruddannelse
landsforeningens kursuskalender
emne
septeMber 2010
dato
(kursus) nr.
sted
plads
omtalt i nr.
sorbact - hvad er det? en aften om sår & sorbact
08. september 2010
164
odense
ja
06/2010
sorbact - hvad er det? en aften om sår & sorbact
15. september 2010
165
esbjerg
ja
06/2010
sårkursus - udelukkende for ansatte fodterapeuter
29. september 2010
166
odense
ja
07/2010
it for fodterapeuter (workshop) trin 1
9. november 2010
167
albertslund
ja
07/2010
it for fodterapeuter (workshop) trin 1
16. november2010
168
randers
ja
07/2010
it for fodterapeuter (workshop) trin 2
11. januar 2011
169
albertslund
ja
07/2010
it for fodterapeuter (workshop) trin 2
18. januar 2011
170
randers
ja
07/2010
ret til ændringer forbeholdes!
du kan også se kurser
på www.lasf.dk
tilmeldingsblanket
Jeg tilmelder mig:
Kursus nr: ______________________ Kursusnavn: ________________________________________________________
Navn: _______________________________________________________________________________________________
Adresse: _____________________________________________________________________________________________
Postnr. og by: ________________________________________________________________________________________
Uddannelsesår: __________________ E-mail adr: _________________________________________________________
Arb. tlf: ________________________ Privat tlf: ____________________________ Mobil: _______________________
L.a.s.F. medl.nr.: ______________________________________________________________________________________
Dato: __________________________ Underskrift: ________________________________________________________
HUSK: Tilmeldingen er bindende.
blanketten sendes til l.a.s.f., holsbjergvej 29, 2620 albertslund.
fremsend venligst ikke check eller anden afregning, før du har modtaget indbetalingskortet for det tilmeldte kursus.
27
20 % rabat på
fagbøger i BogPlus
Månedens
bog i september
Normalpris:
kr. 398,- (vejl.)
Som medlem i Landsforeningen af
statsautoriserede Fodterapeuter
kan du melde dig ind i
Her får du altid:
• minimum 20 % rabat på alle bøger
udgivet af Munksgaard Danmark,
Hans Reitzels Forlag og Academica
• 1000 fagbøger at vælge imellem
• ekstra rabat ved Månedens tilbud
• fri levering ved køb over kr. 500,-
kr. 320,-
Månedens
bog i august
Normalpris:
kr. 598,- (vejl.)
Tilmeld dig på
på:
www.munksgaarddanmark.dk
allerede i dag.
kr. 475,-
Hold øje med månedens tilbud i
hvor der er ekstra rabatter
at hente!
BogPlus er et samarbejde mellem Munksgaard Danmark
og Landsforeningen af statsautoriserede Fodterapeuter der
sikrer at du kan købe lærebøger og faglitteratur med rigtig
gode rabatter uden yderligere forpligtelser.
28
internt
kollegaMøder
region HoVedstaden, nord
kontaktpersonerne planlægger og koordinerer kollegamøderne, som alle medlemmer af
foreningen kan deltage i. Du finder din kontaktperson på den sidste side i Fodterapeuten.
:
emne: børnefødder
pia bondorph vil fortælle om
børnefødder.
dato: onsdag den 8. september 2010
tid: kl. 19.00 til ca. 21.00
sted: slotsbyens Helsecenter
sdr. jernbanevej 23, 3400 Hillerød
tilmelding: til susanne brønnum,
mobil 2946 6086 / klinik 4541 4498
eller mail [email protected]
pris: 50 kr.
formhotics indlægssåler
fysioterapeut kristian seest fra
sportspharma kommer og fortæller om
erfaringer med formhotics indlæg.
- et lille og let indlæg med kolossal effekt.
- tilpasset individuelt, efter opvarmning.
- Findes i flere fleksible udformninger, så
det kan bruges i vandrestøvler, sportsko,
arbejdssko, dagligdags fodtøj og selskabssko.
dato: onsdag den 24 november 2010
tid: kl. 19.00 - 21.00
sted: slotsbyens Helsecenter
sdr. jernbanevej 23, 3400 Hillerød
tilmelding: til susanne brønnum
mobil 2946 6086 / klinik 4541 4498
eller e-mail [email protected]
pris: 50 kr.
julefrokost i slots-bowl
nu er det jul igen, nu er det jul igen, og
julen varer lige til påske..... nej det er
ikke sandt, nej det er ikke sandt, for der
imellem kommer faste.
det var en lille julesang med håb om,
at du har lyst til flere små overraskelser,
julesækken er fuld af små gaver, der
kommer rullende som snebolde aftenen
igennem.
• velkomst
• 1 times bowling
• middag og underholdning
• kaffe
dato: fredag den 10. december 2010
tid: kl. 19.00 til ?
sted: "slots - bowl, københavnsvej 23,
3400 Hillerød (tæt ved stationen)
tilmelding: til susanne brønnum ( se
ovenfor)
pris: 528,- kr./person
tilmelding og betaling skal ske senest
den 10. oktober 2010
alle er velkomne til at møde op til alle møder, også de studerende og pensionister.
region HoVedstaden, syd
kollegamøde vedr. fodens dag
Opfølgning fra sidst + få tingene på plads
til fodens dag.
dato: onsdag den 15. september 2010
tid: kl. 19.00 - 21.00
sted: amagerlandevej 171,
2770 kastrup
tilmelding: til gitte bo på
tlf. 3259 9835
pris: 20 kr. til kaffe og brød
julefrokost
dato: onsdag den 24. november 2010
tid: kl. 18.00
29
sted: amagerlandevej 171,
2770 kastrup
tilmelding: på tlf. 3259 9835
Medbring en lille gave til ca. 20 kr. +
dine egne drikkevarer.
Håber vi ses hilsen
anita sømoe og gitte bo
pris: 200 kr. for et utrolig lækkert julebord.
region sjælland, nord
kollegamøde
bettina og frederik vil fortælle om formstøbte indlæg
dato: torsdag den 7. oktober 2010
tid: kl. 16.30
sted: køge sygehus diabetes amb. sårcentret
tilmelding: senest fredag den 1. oktober
2010 til tine på mail:
[email protected] eller
sms 2813 5173 eller til Malene på mail:
[email protected] eller sms
2464 5084
region syddanMark, syd
kollegamøde
Vi mødes til spisning kl. 18.00. Herefter
vil der være orientering om nyt siden
forrige møde. Vi skal tale om fodens dag,
og de arrangementer der er den 23. september. Vi skal også tale om fagdagene
og generalforsamlingen den 28.-30.
oktober (evt. forslag til bestyrelsen.) der
vil så være tid til at udveksle erfaringer
om alt hvad der rør sig lige nu og hyggesnakke.
salg
dato: torsdag den 16. september 2010
tid: kl. 18.00
sted: øster Højst kro,
bredgade 24, øster Højst.
tilmelding: senest den 10. september til
Berit Hoffmann på tlf. 7472 0372.
kommende kollegamøder
Haderslev den 15.11.2010
julefrokost i gram den 04.12.2010
kontakt supp. pia j. larsen på mail
[email protected]
region Midtjylland, Vest
Sommerudflugt, hvor vi skal besøge
sclerosecenter ry, spise frokost på silkeborg
søerne og besøge ortopædhånd-skomager
brian skaarup. nærmere info følger efter
bindende tilmelding.
dato: fredag den 3. september 2010
tid: kl. 10.00
pris: ca. 250 kr. (der kan max deltage 25
deltagere).
tilmelding: senest den 23. august 2010
via mail til: [email protected] eller [email protected]
tilmelding: senest den 7. september 2010
til Connie på tlf. 9884 2480 eller mobil
2042 9865 eller mail: [email protected]
bornHolM
kære alle kollegaer, sæt endelig kryds i kalenderen nu til følgende kollegamøde
dato: torsdag den 9. september 2010
tid: kl. 19.00
oplæg og sted vil blive oplyst, når vi har
det helt på plads. gode ideer er naturligvis
velkomne
tilmelding: til lykke j. jensen på mail:
[email protected]
passivklubben
er du efterlønner eller pensionist og har
du lyst til at mødes med gamle kolleger, er
du meget velkommen til at kontakte inger
kjær larsen, formand for passivklubben,
på telefon 3324 3801.
kollegamøde i uge 47, tidspunkt, emne og
sted er ikke endelig afklaret.
region nordjylland
kollegamøde
kim fra dr. Comfort kommer fra sjælland og
viser det nyeste indenfor sko og strømper,
kom og få en hyggelig aften, der bliver også
tid til kollegasnak.
dato: onsdag den 8. september 2010
tid: kl. 19.00
sted: Vejgård bibliotek
30
klinik i lægehus til salg
beliggende i Haarby på fyn.Velfungerende
med godt patientgrundlag. sælges med
3 år gammelt klinikudstyr. billig husleje.
gode parkeringsmuligheder og handicap
venlig indgang.
overtagelse januar 2011 eller efter
nærmere aftale
henv.til fodterapeut anette madsen
på tlf. 2051 8184
anpart af fodterapeutklinik
til salg
Velrenommeret og -etableret klinik i hjertet af frederiksberg. gode lokaler og kolleger, mulighed for udebehandlinger
ring og hør nærmere hos antonia reumert 2712 1178 mellem kl. 20-21.
ledige stillinger
fodterapeut søges
Vasegårdens klinikker er et tværfagligt
kliniksamarbejde med 7 fodterapeuter,
1 håndskomager, 2 fysioterapeuter,
1 træningskonsulent og 1 psykolog,
men vi mangler dig!
lokalerne ligger overfor fredericia banegård og er nyrenoverede i hightech stil
med løbebånd, træningslokaler, shockwave, footscan, fodform, værkstedsfaciliteter til alle indlægstyper mm.
læs mere på vasegaardensklinkker.dk
Charlotte midtgaard
2011 6625 / 7592 3433
info
kontaktpersonernes adresser
region nordjylland
Connie Hansen, slotsgade 62, 9330 dronninglund, 9884 2480,
Mobil: 2042 9865, [email protected]
region midtjylland, vest
Hanne M. bak, brandlundparken 1, 7330 brande
9718 3760 / 2125 3760, [email protected]
region midtjylland, syd
kate nielsen, damvej 80, 8471 sabro,
2270 0560, [email protected]
region midtjylland, nord
sigridur einarsdóttir, trangstræde 9, 8900 randers C,
8641 4499, [email protected]
region syddanmark, nord
kirsten obeling, skansen 8, 6800 Varde
7522 0809, [email protected]
region syddanmark, syd
anne Matthiesen, rylen 2, 6400 sønderborg,
7443 0929
frederiksberg Centrum
Hjælp! fodterapeut søges, da min kollega
søger andet erhverv! evt. snarlig start!
stillingen er 5 dage ugentligt med mindst
en lang arbejdsdag. indtjeningsmulighederne er gode og lav forpagtning. du skal
være serviceminded og bestride alle fagets
områder. jeg glæder mig til at høre fra dig
snarest muligt.
med venlig hilsen
vita steen, grundtvigsvej 39,
1864 frederiksberg C
tlf. 2160 0248 / 3325 0035
region syddanmark, fyn
Charlotte Virkelyst Madsen, sødingevej 18, sødinge, 5750 ringe,
2425 7076, [email protected]
region sjælland, nord
tine poulsen, Hovedgaden 30, 4330 Hvalsø
4640 7874, [email protected]
region sjælland, syd
yvonne rasmussen, parkvej 46 b, 4700 næstved,
5573 3130, [email protected]
region hovedstaden, syd
gitte bo Møller eilenberger, italiensvej 14, 2770 kastrup,
3259 9835
region hovedstaden, nord
susanne brønnum, Holte Midtpunkt 20, 2, 2840 Holte,
4541 4498 / 2946 6086, [email protected]
region hovedstaden, bornholm
lykke j. jensen, smallegade 8, 3730 nexø,
5649 1304, [email protected]
indlejer søges snarest
kan tilbyde dejlig lys kabine m/sug og helt
ny stol. 2-3 dage ugentligt. ons-, torsog fredag.
jeg har værksted, og laver indlæg - også
dynamicfeet, men det er ingen betingelse. du skal bare være glad, ansvarsbevidst
og kunne arbejde selvstændigt. toget ligger i den ene del af byen, og der går bus
lige udenfor døren.
Hold dig ikke tilbage, ring til mig og kom
ned og se klinikken i Hundested.
ring til til betina Ziegler
på tlf. 4054 5376
landsforeningen af
statsaut. fodterapeuter
foreningens kontor
Holsbjergvej 29, 2620 albertslund. tlf. 4320 5120.
telefontid: Mandag-torsdag: 9.30-15.00, fredag: 9.30-14.00.
e-mail: [email protected] fax 4363 2440. www.lasf.dk
medarbejdere
Mogens andersen, sekretariatschef
tlf. 4320 5121
[email protected]
anne-lise larsen, assistent (mandag-torsdag)
tlf. 4320 5127
[email protected]
lene rathsach, bogholder (torsdag)
tlf. 4320 5132
[email protected]
Heidi sønnesen, kursussekretær
tlf. 4320 5124
[email protected]
pia bondorph, kursusansvarlig (mandag og fredag)
tlf. 4320 5125
[email protected]
karin birk, kontorassistent
tlf. 4320 5122
tina rønhøj, kommunikationsmedarbejder
tlf. 4320 5123
[email protected]
[email protected]
Mikael Horup, kommunikationsmedarbejder
tlf. 4320 5128
[email protected]
Henrik louring-andersen, cand. jur.
tlf. 4320 5126
[email protected]
foreningens bestyrelse
tina Christensen, formand
vest:
øst:
Ulla dennild
berith john, næstformand
gyrit Madsen
Mona Mikkelsen
Vibeke skjødt nielsen
ann-britt grønne abildgaard
1. suppleant: dennis düring Carlson
arbejdsløshedskasser
ftf-a, Hovedkontor, postboks 220,
0900 københavn C, tlf. 7013 1312, www.ftf-a.dk
ase, la Coursvej 7, 2000 frederiksberg, tlf. 7013 7013,
www.ase.dk
dana, Vibevej 11, 2400 københavn nV,
tlf. 7021 7575, www.dana-akasse.dk
medlemsforsikringer
etisk råd
formand:
lene Vestergaard, Havnegade 10, 7900 nykøbing M.
telefon 5134 4563, [email protected]
rådsmedlemmer:
linda køhlskov banke, bratenvej 25, 5700 svendborg.
telefon 2068 5536, [email protected]
lene Munkholm, lyngvej 5, 8850 bjerringbro.
telefon 4015 4990, [email protected]
trine lund Mortensen, elbagade 9, 2.th., 2300 kbh. s.
telefon 3255 2474
annie Madsen, Moltrupvej 77, 6100 Haderslev.
tlf. 7453 4852, [email protected]
31
kontakt rtM på telefon 4353 1444 eller
www.rtm.dk/fodterapeuter
greve Centervej 90, 2670 greve
fodterapeutskolen københavn
titan gade 13 a. 4. sal, 2200 københavn n.
konst. forstander lykke rønholt.
tlf. 3535 6622. fax 3536 5727.
e-mail: [email protected]
www.fodterapeutskolen.dk
tradium, fodterapeutafdelingen
Vester allé 26, 8900 randers C.
inspektør lone egstrup.
tlf. 8710 0400. fax 8710 0433.
e-mail: [email protected]
www.randersts.dk
www.sp3.dk
Bliv behagelig
klædt på
Magasinpost UMM
id-nr: 42767
- På arbejde og i fritiden
Dame tunika med v-udskæring, snyde-top og korte
ærmer. To rummelige hoftelommer med trykknap.
Indsnit foran og bagpå for taljering. Slids i siderne.
100% bomuld.
kr. 349,- inkl. moms
kr. 279,20 ekskl. moms
Praxis top model - med
ekstra bløde såler!
Model 25090 - Paris
Dame sandal med mulighed for indstilling af
bagrem og over vristen.
Kvalitet: Skind med
indersål af ægte ruskind
Farve: Sort - Hvid - Blå
Størrelse: 36 - 42
Model 23306
Knickers i microfiber med to
skrålommer, to små lårlommer
samt to baglommer. Velcro i
taljen og til regulering af
benvidden. Indvendigt netfor.
kr. 299,- inkl. moms
kr. 239,20 ekskl. moms
Model 23302
Super behagelig unisex buks
i blød microfiber med to
skrå-lommer, to små lårlommer
samt to baglommer.
Velcro i taljen til regulering.
Indvendigt netfor.
kr. 449,- inkl. moms
kr. 359,20 ekskl. moms
“Da denne model er lille i størrelsen, anbefaler vi, at du tager ét
nummer større, end du normalt bruger”
kr. 329,- inkl. moms
kr. 271,20 ekskl. moms
Model 25110 - Athen
Model 25150 - Dublin
Model 25180 - Monaco
Dame ballerinasko med
velcrolukning over vristen.
Kvalitet: Imiteret skind med
indersål af ægte ruskind.
Farve: Hvid/grå
Størrelse: 36 - 42
Sportssko til damer med
elastik-lukning og lille hæl.
Kvalitet: Imiteret skind
Farve: Hvid/grå
Størrelse: 36 - 42
Sandaler til damer og herrer med
velcrolukning.
Kvalitet: Imiteret skind med
indersål af ruskind.
Farve: Sort - Hvid
Størrelse: 36 - 46
kr. 299,- inkl. moms
kr. 239,20
ekskl. moms
Fodterapeuten 7/2010
Model 16213
kr. 299,- inkl. moms
kr. 239,20
ekskl. moms
kr. 299,inkl. moms
kr. 239,20
ekskl. moms
Bestil og se hele kollektionen på 97 12 82 82 eller www.praxiswear.dk
afsender:
lasf, Holsbjergvej 29, 2620 albertslund
Hammershusvej 16 i · 7400 Herning · Telefon 97 12 82 82 · Telefax 97 12 08 08
150x272_Fodterapeuten_7_DK.indd 1
22/06/10 10:00:06