Unge fremfører en moderne udgave af De ni

FRIGIVET TIL INTERNET
TIL UDDANNELSESBRUG
HD NORDSJÆLLAND
STED, KRATBJERG koord. 4883 7436 (2 cm kort 1514 II)
DTG: 220700A MAR 14
Troppeinddeling
HVK Høvelte
HVK Høveltegård
- BEVDEL (til RES)
HVK Sjælsmark
HVK Lautrup
HVK Ballerup
-BEVDEL (til RES)
HVK Hvidovre
STKMP/HD Nordøst
HD Nordøst-RES (i BSO ved STKMP/HD)
+ MOTOV
+ BEVDEL/HVK Høveltegård
+ BEVDEL/HVK Ballerup
HÆRHJEMMEVÆRNSDISTRIKT NORDØST
OPERATIONSBEFALING NR 01 FOR BEVOGTNING AF MILITÆRE INSTALLATIONER
REF: 2 cm Kort 1514 II
Zonetid: ALFA
1.
SITUATION
a. Scenario/truslen/modstanderen
(1) Viden om scenario/truslen/modstanderen.
PET vurderer at der er en stor konkret, men i tid og rum uspecificeret trussel om
angreb på enten militære installationer eller vigtig civil infrastruktur. HOK er derfor
beordret til at øge sikkerheden på en række udvalgte og primært mandskabstunge
objekter.
b.
(2)
Scenario/truslens/modstanderens aktuelle placering.
Det vurderes at en evt. trussel primært vil bestå af lokalt bosiddende mennesker, der
agerer ud fra egen holdning og politiske overbevisning. Der er således umiddelbart ikke
nogen åbenlyse indikatorer på en trussel før den reelt måtte manifestere sig.
(3)
HD vurdering af scenario/truslens/modstanderens handlingsmuligheder.
Konkret vurderer HD at truslen mod de enkelte installationer består af primært
enkeltpersoner, maksimalt 3-4 personer, som kan have til hensigt at udøve chikane
og/eller hærværk. Dette ved at aktivere alarmer gennem indbrudsforsøg eller ødelægge
bygninger og/eller materiel ved ildspåsættelse.
Det kan ikke udelukkes at personer der eventuelt vil foretage indbrudsforsøg eller
ildspåsættelse, kan være bevæbnet med håndvåben.
Egne forhold
(1) Foresat myndigheds opgave og hensigt.
TRSJ skal iværksætte bevogtningstrin 2 på en række udvalgte objekter fra DTG 080600
APR. TRSJ forbereder at overgå til bevogtningstrin 3 fra tidligst 110600 APR på en
TIL UDDANNELSESBRUG
FRIGIVET TIL INTERNET
1
UKLASSIFICERET
TIL UDDANNELSESBRUG
række udvalgte objekter herunder FKO, FKIT, FMT, Høvelte, Antvorskov samt
Vordingborg.
TRSJ vil iværksætte bevogtningstrin 2 med tyngde til HD Nordøst og specifikt
objekterne FKIT, FMT, FPT samt Høvelte, Høveltegård og Sjælsmark. TRSJ forbereder
at udbygge udvalgte OBJ herunder FKIT, FMT, FPT samt Høvelte, Høveltegård og
Sjælsmark til bevogtningstrin 3, således de er klargjort 100600 APR.
(2)
Politiet varetager den ydre bevogtning af OBJ indtil HJV ankommer og har tyngde om
FKO, FKIT, FMT og FPT
Naboer.
N og E: NIL
W: HD Nordvest og HD Vest
S: HD Syd
(3)
Støtte.
(a) Politiet støtter med patruljering uden for OBJ samt ved behov anholdelse ved OBJ.
(b) Efter anmodning støttet FHV med luft-recce
(c) TRSJ støtter med logistik herunder transport af materiel til udbygning af OBJ.
2.
OPGAVEN

HD Nordøst skal:
 Klargøre og bevogte udvalgte militære OBJ på bevogtningstrin 2.
Forberede:
 Klargøre og bevogte alle udpegede militære OBJ på bevogtningstrin 2.
 Udbygge udvalgte militære OBJ til bevogtningsgrad 3.
 Med 3 timers varsel stille en sammensat UAFD-værdi til totalforsvarsregionens reserve.
Forudse:
 At hjemsende aktiverede HJV personel senest om 12 dage, idet enkelte personer må
forventes indsat i længere tid.
3.
UDFØRELSE
a. Samlet plan
HD Nordøst vil bevogte udpegede militære OBJ med tyngde om installationer med meget
personel herunder FPT, FMT, Høvelte, Høveltegård og Sjælsmark.
(1)
Manøvreplan.
HD vil klargøre OBJ i prioritetsorden: Høvelte, FPT, FMT, Sjælsmark og herefter øvrige.
Indretningen af OBJ sker i koordination med tjenestestedets bevogtningsansvarlige. Fra
klokken 080600 APR iværksætte bevogtningsgrad 2 på udpegede OBJ. Herefter udbygge
udpegede militære OBJ til udbygningstrin 3 samt p.o. øvrige militære OBJ til
bevogtningsgrad 2.
Overgå til bevogtningsgrad 3 på udvalgte OBJ fra tidligst 100600 APR.
Efter tidligst 5 dage, men P.O. vil HD gennemføre en afløsning på OBJ med enten egen
TIL UDDANNELSESBRUG
UKLASSIFICERET
2
UKLASSIFICERET
TIL UDDANNELSESBRUG
enheder eller en enhed fra regionsreserven.
b.
UAFD Høvelte
Skal:

 Klargøre OBJ Høvelte Kaserne til bevogtningstrin 2.
 Koordinere med bevogtningsansvarlige på Høvelte kaserne i løbet af 07 APR,
herunder bl.a. aftale hvilket ansvar bevogtningsføreren har som underlagt
garnisonen og hvilke RFM garnisonens vagtstyrke anvender.
Forbereder:



c.
d.
e.
At udbygge OBJ til bevogtningstrin 3.
 Med 3 timers varsel at modtage DEL-værdi fra HDRES.
Forudser:
 At forstærke UAFD Lautrup med bevogtningsdeling med 3 timers varsel.
UAFD Sjælsmark
Skal:

 Klargøre OBJ Sjælsmark til bevogtningstrin 2.
 Koordinerer med (den fiktive) bevogtningsansvarlige på Sjælsmark kaserne,
herunder bl.a. aftale hvilke opgaver bevogtningsføreren har som underlagt
garnisonen.
Forbereder:

 At iværksætte bevogtning af OBJ samt udbygge OBJ til bevogtningstrin 3.
 Med 3 timers varsel at modtage DEL-værdi fra HDRES.
Forudser:

At afgive yderligere DEL-værdi til HDRES (med 6 timers varsel).
UAFD Høveltegård
Skal:

 Klargør OBJ Høveltegård til bevogtningstrin 2.
 Koordinerer med den (fiktive) bevogtningsansvarlige på Høveltegård, herunder bl.a.
aftale hvilke opgaver har som underlagt garnisonen.
 Afgive DEL-værdi til HDRES.
Forbereder:

 At iværksætte bevogtning af OBJ samt p.o. udbygge OBJ til bevogtningstrin 3.
Forudser:

 At afgive yderligere DEL-værdi til HDRES.
UAFD Lautrup

Skal:


f.

Klargøre OBJ FPT til bevogtningstrin 2.
Koordinerer med den (fiktive) bevogtningsansvarlige på FPT, herunder bl.a. aftale
hvilke opgaver bevogtningen indebærer i relation til vagtinstruks.
Forbereder:

 At iværksætte bevogtning af OBJ.
Forudser:
 Med 6 timers varsel at afgive op til DEL til HDRES.
UAFD Ballerup
Skal:

 Klargøre OBJ Jonstruplejren til bevogtningstrin 2.
TIL UDDANNELSESBRUG
UKLASSIFICERET
3
UKLASSIFICERET
TIL UDDANNELSESBRUG

g.
h.
i.
j.
Koordinerer med den (fiktive) bevogtningsansvarlige i Jonstruplejren, herunder bl.a.
aftale hvilke opgaver bevogtningen indebærer jf. lejrens vagtinstruks.
 Afgiver en DEL-værdi til HDRES.
Forbereder:

 At iværksætte bevogtning af OBJ.
Forudser:

 Med 6 timers varsel at afgive DEL til HDRES.
UAFD Hvidovre
Skal:

 Klargøre OBJ FKIT til bevogtningstrin 2.
 Koordinerer med den (fiktive) bevogtningsansvarlige ved FKIT, herunder bl.a. aftale
hvilke opgaver vagtinstruksen indebærer.
Forbereder:

 At iværksætte bevogtning af OBJ samt udbygge OBJ til bevogtningstrin 3.
MOTOV
Skal:

 Tilgå HDRES pr. 080600 APR.
RES
Skal:

 Modtage MOTOV samt DEL-værdi fra UAFD Ballerup og UAFD Høveltegård.
 Indrette BSO i Jonstruplejren og har her KC/STKMP/HD som fører. Beredskab: En
DEL på 45min og en på 90 min. Alle med opgave at forstærke OBJ.
Forbereder:

 Fra 080600 APR at gennemfører tilsyn med ubevogtede militære OBJ, således at de
tilses mindst 4 gange i døgnet.
 At modtage yderligere DEL-værdier med hhv. 3 og 6 timers varsel.
 Fra 081200 APR at indsætte GRP/MOTOV som hurtig reaktionsstyrke fra BSO på 15
min beredskab. Formål at forstærke OBJ indtil dele af HDRES når frem.
 P.O: afgive DEL til forstærkning af OBJ.
Fælles bestemmelser
Skal:

 Udvælge personel til aktivering og varsle disse om at de vil modtage aktiveringsordre
fra FPT samt om den forestående indsættelse.
 Efteruddanne PSN med prioritet inden for bevogtning, FØHJ og signaltjeneste samt
RFM. Formål er at øge bevogtningsenhedernes evne til at løse opgaven i den rådige
tid forud for og under indsættelsen.
 Klargøre befalede OBJ, således at de er udbygget til bevogtningstrin 2 fra 080600
APR. OBJ udbygges med tyngde i materiel til Høvelte, FPT/FMT, hernæst prioriteres
Sjælsmark og FKIT, dernæst alle øvrige OBJ. Herunder skal materiel og logistik
rekvireres ikke senere end 062000 APR.
Forbereder:

 At iværksætte bevogtning af OBJ på bevogtningstrin 2 fra 080600 APR.
 At videre udbygge udvalgte OBJ til bevogtningstrin 3 fra 100600 APR, idet yderligere
materiel og logistisk støtte rekvireres ikke senere end 080600 APR.
 Med 3 timers varsel at afgive DEL-værdi til HDRES.
 Observation af objekternes nærområder herunder primære adgangsveje foretages af
bevogtningsstyrkerne i samarbejde med politiet. MOTOV gennemfører tilsyn med og
observation af nærområdet om ikke-bevogtede OBJ. Melding om mistænkelig adfærd
gives til såvel KSN/HD som nærmeste politiet.
Forudser:

 At udbygge øvrige militære OBJ til bevogtningstrin 2.
TIL UDDANNELSESBRUG
UKLASSIFICERET
4
UKLASSIFICERET
TIL UDDANNELSESBRUG

4.
At afløse enheder på OBJ fra 121800 APR, med egen enheder eller enheder fra TRSJRES.
 P.O. og forventeligt ikke senere end 18 APR at deaktivere personel.
Regler for magtanvendelse baseres på tjenestedets sikkerhedsinstruks samt på TRSJ

førerens og soldatens kort til militær bevogtning. I fravær af sikkerhedsinstruks
meddeles dette til KSNHD.
HD vil via HJV.DK holde indsat personel og deres pårørende orienteret om opgaven og

dets løsning. I relation til medierne er det kun tilladt at tale om egen situation, såfremt
soldaten anvender pressekortet som rettesnor. Øvrige henvendelser skal henvises til IOF
ved HD. Husk altid at meld til KSN/HD om pressekontakt og om hvad der er sagt. Det
vedlagte pressekort skal gennemgås og udleveres til alle soldater.
Sol op/ned

07 APR: 06.26 / 20.02
09 APR: 06.20 / 20.06
11 APR: 06.15 / 20.10
LOGISTIK
a. Materiel
Indledningsvis materiel pr. BEV OBJ:
 To belysningssæt med hver 2 projektører på stang (dog Høvelte og Sjælsmark 3 hver).
 200m festival hegn og 200 m pigtråd (dog Sjælsmark 400m hver).
 10 T-bone af beton samt 1x 20 fod container.
 600 sandsække samt 4m3 sand.
b. Forsyningstjeneste
 Der leveres efter rekvisition to gange dagligt.
 Forplejning sker via LSE på OBJ, idet to feltrationer pr. mand udleveres som nødkost pr.
080600. OBJ FKIT modtager mad 2 gange i døgnet fra KSNHD i Jonstruplejren.
 Øvrige forsyninger leveres efter rekvisition.
c. Vedligeholdelsestjeneste
 Gennemføres i størst muligt omfang lokalt og herefter ved rekvisition ved HD.
d. Sanitetstjeneste
 Gennemføres som områdestøtte idet garnisonernes infirmerier, lokale læger og
sygehuse kan kontaktes.
5.
SIGNAL TJENESTE
a. Kommandostationer
 TRSJ: Domicil på HOLMEN.
 Eget KSN (HD): Domicil på KRATBJERG.
b. Signalmidlernes anvendelse
 Radio/SINE anvendes som primært signalmiddel.
 Telefon anvendes som sekundært signalmiddel.
c. Genkendelse og identifikation
Kendeord.
 Kendeord indtil DTG:
 Kendeord fra DTG:
d. Gældende signalbefalinger
 HD frekvens: 50.000
 HD alternativ frekvens: 75.000
 HVK FREDENSBORG-HØRSHOLM frekvens: 50.000
 HVK FREDENSBORG-HØRSHOLM alternativ frekvens: 75.000
 Sine gruppe: 14
 Kaldetal:
- HD: 63
TIL UDDANNELSESBRUG
UKLASSIFICERET
5
UKLASSIFICERET
TIL UDDANNELSESBRUG
- HVK: 71 (på HD net)
N.N.
CH/OPU
BILAG:
Bilag 1 Presseinstruks.
Bilag 2 Førerens kort.
Bilag 3 Soldatens kort.
AUTORISATION:
N.O.
NK/HD
TIL UDDANNELSESBRUG
UKLASSIFICERET
6