Den faglige vej til nye kunder

Revision Næstved
Registrerede Revisorer FRR
Messebuen 3 . 4700 Næstved
Telefon 55 77 34 50
Telefax 55 7212 06
www.revision-naestved.dk
E-mai I : [email protected] k
Siølundkirken
Præstøvej 72
4700 Næswed
Årsraooort for fuet 2010
Efterfølgende årstapport med tilhørende notet ftemlz* oggodkendt på kitkens åLrsmøde
den
201.1.
Dirigent
CVR nr. 5945 2517
Stig Henriksen . H.D., registreret revisor FRR
Dorrit Vibeke Jensen . registreret revisor FRR
Vagn Karlshøj Petersen . registreret revisor FRR
Jørgen Mortensen . cand. agro,, registreret revisor
1
INDHOLDSFORTEGNELSE
LEDELSENS ÅRSBE,RE,TNING
REVISORS ERKIIE,RiNG.............
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS..................
5
RESULTATOPGØRELSE............
6
BAIANCE, PR. 31. DE,CE,MBER 2010.......
NOTER....
Revision Næstved
2
LEDELSESBERETNING
Hovedaktivitet:
I{irkens formål er at virke for kr:istendommens udbredelse såvei i Danmark som i andre lande.
Usikkerhed ved indregning eller måling
Der har ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrappoten.
Udvikling i tegnskabsåret
Årets resultatudgør et underskud på kr. 99.180.
I{irkens balance udviset en samlet aktivmasse på kr. 538.235 og en egenkattalph
tu.
457.406
Hændelser eftet regnskabsårets udløb
Det et ikke eftet regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som har væsendig indflydelse på
bedømmels en af hrstapporten.
Resultatfotdeling
Forslag til fordeling af
hrets resultat fremgår af resultatopgørelsen.
Næstved, den 22. februar 20L1
Ledelsen:
Ren6 Ttost-Tryck
Anne Trost-Trvck
Frede Jørgensen
(frikirkepræst)
Martin H. Jensen
Hanne H. Jensen
(frikirkepræst)
Revision Næstved
Jens
Erik Hegelund
Revision af årsregnskab og ledelsesberetning
Den uafhængige revisors påtegning
Til ledelsen for Sjølundskirken
Vi har revideret årsregnskabet for Sjølundskirken for regnskabsåret 1 . januar - 31 . december 2010,
omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Vi har endvidere revideret
ledelsesberetningen. Arsregnskabet og ledelsesberetningen anlægges efter årsregnskabsloven.
Ledelsens ansvar for årsreg nskabet og ledelsesberetn in gen
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en
retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning,
implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et
årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes
besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af
regnksbasmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.
Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabei og ledelsesberetningen på grundlag af vores
revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder
kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad
af sikkerhed for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i
årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder
vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om
fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der
er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede og
en ledelsesberetning, der giver en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger,
der er passende efter omstaendighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om
effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvrdere stillingtagen til, om den af ledelsen
anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige
samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisonsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning tilforbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 20'10 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret
januar - 31 . december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er endvidere vores
opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.
Revision Næstved
1.
+
Supplerende oplysninger
Uden at det har påvirket vor konklusion, gør vi opmærksom på, at Sjølundskirken har modtaget kr. 7.468 og
at det er vor opfattelse, at det modtagne beløb er brugt sparsommeligt i henhold til menighedens
formålsparagraf.
Næstved, den 22. februar 201
1
Vagf Karlshøj Petersen
Registreret revisor
Revision Næstved
5
ANVENDT
RE GN SKAB SPRAKSI
S
Regnskabsgrundlag:
Resultatopgøtelsen.
Grundet kirkens specieile aktiviteter er regnskabsopstillingen i årsregnskabsloven ikke fulgt.
Indtægtskritedum
Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker penoden ftem til regnskabsåtets
udløb.
Finansielle poster
Finansielle indtægter og omkostninger er medtaget til nominel værdi.
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Andte anlæg, dtiftsmatetiel og inventat måles til kostpris med fiadtag af akkumulerende af- og
nedskrivninger.
Småanskaffelser under kt.1.2.300, samt aktiver med en levetid på under 3 fu fuadrages sftaks
tesultatopgørelsen.
i
Tilgodehavendet
Tilgodehavender måles til nominel værdi nedskrevet for hensatte beløb til imødegåelse af tab efter en
rndividuel vurdering.
Gældsforpligtelser:
Gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsfotholdet. Efterfølgende måles
gældsforpligtelserne dl amottiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser
sædvanligvis svarer til den nominelle værdi.
Revision Næstved
6
RESULTATOPGØRELSE
FOR PERTODEN
1.
JANUAR - 31. DECEMBER
2010
fu
fu zoro
Note
zooq
Indtægter
I(ollekt og gaver.....
18.724
\
BÅ gaver.
268.561
\
12 gaver..
414.174
Tipsmidler.
7.467
26.390
Øvrige indtægter...
INDT,€GTER I AIT
735.31,6
Omkostninger
Evangelisatron og mission......
174.495
Personaleomkostninger..................
545.689
Gæstetalere
11.884
Annonce og repfæsentationsomkostntnget....
24.848
Lokaleomkostninger....
40.440
Admrnistrationsomkostninger........
62.1,11,
321
Småanskaffelser..............
OMKOSTNINGER I
AIT
B59.7BB
RESULTAT FØR RENTER
-124.472
25.292
Finansielle indtægter.........
Ånnls
RESULTAT
-99.180
Årets resnltat ovetføres til næste år.
Revision Næstved
'=.876,590
'
-x50,149
25.349
1
BALANCE PR.31. DECEMBER
2O1O
AKTI\rER
Ar
Note
Inventar.....
82.740
ANIJEGSAKTIVER IALT
82.740
Udlån Skovbo Efterskole..
10
2010
420.000
Likvide beholdninger.................
3s.495
OMS,ETNINGSAKTIVER IALT
455.495
AKTIVER IALT
538.235
PASSIVER
11
EGENKAPITAL
457.406
Feriepengeforpligteise....
58.328
erio deafgrænsninget..
4.873
P
Skyldige offentli ge myndigheder.................
Skyldige beløb mrk. gaver.
16.818
0
810
Skyldrge omkostninger.................
G,€LD IALT
80.829
PASSIVER IALT
538.235
Revision Næstved
tu
2009
B
NOTER
fu zoro
fu
zooq
Note
Øvtige indtægtet
0
50.380
26.390
18.123
0
5.760
26.390
74.263
978
36
I{irketnes Integtations Tjeneste (KIT)..........
3.802
10.587
Undervisninsmateriale..
2.760
3,070
25.000
25.000
768
4.654
0
285
Bespisning, kirkekaffe m.v.............
1.786
4.902
Socialt arbejde / 1eneste...........
8.932
200
Sædige arrangementer...............
9.506
1,4.456
71,5
7.000
Paragaay....
26.700
24.552
Japan..........
24.000
77.802
Sydafiika....
20.000
20.000
Mellemøsten..................
39.972
28.220
9.57 6
12.083
1.74.495
232.847
4s6.959
420.439
3.940
17.825
69.865
60.457
7.420
8.057
Møns frikirke.
Honorar m.m............
Andre indtægter....
Evangelisation og mission
Gudstjenester...............
Tilskud til Origo /B&U-foreningen..............
Sang og musik.........
Uddannelse frivillige medarbej dere................
Fri- og fælleskirkeligt samarbej de................
Mission i øvrigt.......
Pers onaleomkos
tninger
Lønninget.
F eriep engeforpligtels e
ATP & pension......
I{ørselsgodtgørels e......
Rej segodtgørelse..........
Øvrtge petsonaleomkostninger....
Lønrefusion..................
Revision Næstved
36
3.508
7.469
6.481.
0
11..821,
s45.689
504.946
fu
zoro
fu
zooq
Note
Gæstetalete
Honorar.....
3.500
5.385
I{ørsel og rej segodtgørelse......
Honotat og kørselsgodtgørelse fiem. Kirke
3.500
5.169
4.884
1.500
11.884
1,2.054
Annonce & repræsentationsomkostninger
Ånnoncet og reklame
Udsmykning og dekoration.............
5.744
0
1.041
7.965
Gaver og blomster..................
3.953
2.288
Anden repræsentation...............
Konferencer, stævner og kursus...
1.204
1.734
1,2.906
i0.015
24.848
22.002
39.593
36.508
Vand..........
6.233
5.003
Bygnings forsikring.......
8.495
8.341.
Rengøring og renovadon...............
1,.531
1.999
1.2.1.08
6.582
-27.520
-22.600
40.440
35.833
I{ontorartjklet og tqrksager..............
4.61.3
1.904
Potto og gebyrer m.v.............
1.251
1..409
Lønsewice
1.444
2.1.05
Telefon og internet
9.221
4.963
Fælleskassen Apostolsk l{irke..........
24.046
18.579
I{onungent og abonementer...........
12.097
5.395
Forsikringet..................
2.320
2.807
Revisor.......
7.71.9
7.500
-(r00
365
62.111
45.027
Lokaleomkostninget
El og varme
..........................
Vedligeholdelse..............
Indgået husleje fra
B&U foreningen
Næswed.....
Administrations omkostninger
I(assedifferrrce..............
Revision Næstved
10
fu zoro
fu
zooq
Note
Finansielle indtægter
Renteindtægter pengeinstitutter..
...
..
Udlån Skovbo Efterskole..
92
149
25.200
25.200
25.292
25.319
11,B.200
r18.200
-35.460
Inventat
F1ygel, anskaffelsessum.............
Afskrivning, fidligere år.......................:...........................:........... -35.460
Afskrivning, året...........
10
82.740
82.740
31.388
r62.020
0
1.880
4.107
21,1
35.495
1,64.1.r7
-99.180
-124.800
-99.180
124.800
Egenkapital 1. januar 2009
556.586
681.386
Egenkapita 31. december 2009
457.406
556.586
Likvidebeholdninget
Max Bank 202983-0 mixkonto...
Danske Bank 21,3056 ................
I{assebeholdtitg..........
ll
0
Egenkapital
Åtets resultat.................
Revision Næstved