referat 20122012 - Sølvgades Skole

Litteratur om Bramming. 2013 udgave.
Af Stig Hegn
Bibliografien omfatter geografisk det Bramming kommune efter sammenlægningen i 1970. Altså også
Gørding, Darum, Vejrup o.s.v. Den er renskrevet 2013. Bibliografien grunder sig på et langt bibliotekarisk liv i
Bramming frem til 2000. Det er først og fremmest ting, jeg er stødt på under mit arbejde. En række værker
er systematisk gennemgået, men f.eks. ikke lokale aviser. Da jeg har haft travlt, er der sikkert flere fejl, end
en bibliotekar normalt vil tillade - men sådan er det. Indførsler med * er sat ved artikler, jeg har set ved
selvsyn. Alle artikler fra Lokal-årbogen er medtaget til og med 2007 og Fra Ribe amt til 2004. Bibliografien
omfatter ud over bogligt materiale også materiale som video og materiale på nettet. Det overvejende flertal
af posterne var engang i Bramming bibliotek, i lokalsamlingen, eller lokalmagasin. sh juli 2013.
4H Smidt, Solveig: En ung landmand må ikke kunne kaldes ufaglært - Emil Løymose
Danielsen. Lokal-årbogen, 2001, side 84-86
Affald Ribe Amtskommune. Affaldsplanlægning. Plan 1985-1988. 1985. Side 61-68:
Benzinudslip [fra Civilforsvarets kommandocentral].(69.86)
Afholdsbevægelse Bak, Olaf: Et 100 års minde[Afholdslogen IOGT]. Lokalårbogen,1986, side 77-78
Afholdsbevægelse Bundsgaard, Inge: Afholdsbevægelse, krokampe og "Den Personlige
Friheds Værn". Lokal-årbogen,1988, side 62-75
Afholdsloger Frøsig, Krestine: Dr. Jensens havehus [NIOGT]. I: Træk af Gørding sogns
historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 2, 1995. Side 76-77, illustreret. [findes
også som lydbog] (46.4)*
Afholdsloger Pedersen, Olga: Afholdslogen ’Støt os vel’ i Bramminge. I: Fra Ribe amt,
2008. Side 75-94, illustreret.*
Aftægt Pedersen, Hans: Krise og modreaktioner [Aftægtskontrakt fra Frøsiggård]. I:
Vestjysk Jul: mandelgaven Årgang 5, 1980, side 19-24.*
Aike Nielsen, Ejler: Aike. 2004. 89 sider, illustreret.
AikePlantage Jensen, Lars Eskild: Danske skovdistriker 1984. Side 308-10.(63.4)*
Alkohol Personlig frihed [mod forbudspolitik]. Sommeren 1969. Bestyrelsesmedlemmer [i
6740 Bramminge], side 4. (66.83)*
Altertavler Haahr, Mia: Da Bramming kom på det kulturelle landkort: ny altertavle i
Brammings Sct. Ansgar. Lokal-årbogen, 2003, side 7
Andelsbevægelse [Andelsværkerne i Bramming]. Ole Videbæk i: Mark og Montre, 1980,
side 90-91, illustreret.*
Andelsselskaber Poulsen, Svend Erik: Vejrup om Omegns Kalk og Mergelselskab 19522002. Lokal-årbogen, 2003, side 69-73
Andersen, Anders Jensen I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe
og Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 282.*
Andersen, Bastian [smed i Høe i 1690erne] Kusk, Jens: Smede og stenhuggere i
Tjæreborg. I: Fra Ribe Amt. Bind 26. 1994. Side 249-53.
Andersen, Bendix [Aike] Lampe, Jens Kongsted: Urmageriet i Ribe Amt. 1989. Side 36.
(68.13)*
Andersen, Bendix [smed Lourup, plov] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter
Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de
danske Provindsers nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt).
Kjøbenhavn, 1830. 9. Agerdyrkningsredskaber. Side 116.*
Andersen, Bendix [smed Lourup, vinde til vanding] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet
efter Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de
danske Provindsers nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt).
Kjøbenhavn, 1830. 1. Jordens Beskaffenhed, side 16.*
Andersen, Bendix [smed Lourup] Andersen, Poul: Et mekanisk Geni. I: Fra Ribe Amt.
Bind 1:3. 1903-06 (1905), side 132-37, illustreret*
Andersen, Iver [f. i Bøel 1907, ”Tiny Anderson”, død i den Spanske Borgerkrig 1938] I:
De drog ud og kæmpede for friheden : to udvandrerskæbninger fra depressionen, den
Spanske borgerkrig og 2. Verdenskrig. Redigeret af Grethe Jæger og Søren Manøe.
Udgivet af Historisk Samfund for Ribe amt, 2005. Side 11-52, illustreret.*
Andersen, Iver Fra Bøel til Den spanske Borgerkrig. [Iver "Tiny" Andersen]. Lokalårbogen, 2006, side 127.
Andersen, Peder [f. 1835, læge i Bramming 1880-84] Præstegaard, Roll: En redningsdåd
i 1862 i København. I: Vilslev Hjortlund Sogneblad 1997 marts side15-19.*
Andersen, Peder [læge i Bramming 1880-84] Juhl, Magne: Redningsmedalje til
bondesøn fra Vilslev og senere læge i Bramming. I: Fra Ribe amt, 1994. Bind 26, side 25965, illustreret. (99.4)*
Andersen, Thomas R. Bak, Olaf og Stig Hegn: Smøremand og møbelpolstrer [ Thomas
R. Andersen, Bramming]. Lokal-årbogen, 2001, side 47-51
Andersen, Thomas To nekrologer: Keld Fink Pedersen, Thomas Andersen. Lokalårbogen, 2006, side 132.
Andersen, Verner Nielsen, Tage: Lily og Verner Andersen: Et liv med FN (De kom
tilbage, 2). Lokal-årbogen, 2004, side 33-37
Andersen, Aage Henning [Sejstrup] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind
1: Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 303-304, illustreret.*
AnsgarKirke se SktAnsgarKirke
Apostolere Gabriel Christensen, Vejrup. I: Apostolske kirke i Danmark 1924-1974. side
87-88. (27.65)*
Apoteker Bak, Olaf: Dumpede ind på formandsposten : [Werner Hansen] Blev apoteker
på Bramming Apotek. Lokal-årbogen, 2005, side 36-42.
Apoteker Hansen, Werner: Gørding Apoteks 100 års jubilæum. Lokal-årbogen, 2003, side
112-119
Arbejderbevægelse Andersen, Jefrey: Bramming FO i 50 år[Arbejdernes
Fællesorganisation].Lokal-årbogen,1983, side 98-100
Arbejdsmiljø Milde domme skabte voldsom debat om arbejdsmiljøloven [Knud Svarre,
Kalmargården] I: Horisont, 1988, side 10, illustreret. (61.44)*
Arkitektur [Bramminge Hovedgård, Endrupholm, Gørding kirke, Hunderup Kirke,
Kærgård). I: Hvem byggede hvad. Ved Harald Langberg. 2. udgave. Bind 3: Jylland. side
21, 41, 76, 112-13, 134. (71.6)*
Arkitektur Bevaringsværdige huse i Hunderup-Sejstrup. 1989. (71.64)*
Arkitektur Bevaringsværdige huse i St. Darum. Udarbejdet af Bramming kommune.
1980. (71.64)*
Arkiver [Bramming kommune] Arkiver i Ribe amt: En vejviser : Ribe amts lokalarkiver.
1998. Side 31-39, illustreret.*
Arkiver Schmidt, Erling: Darum Sognearkiv. Lokal-årbogen, 1994, side 45-47
Arkiver Smidt, Thea: Hunderup Sognearkiv. Lokal-årbogen, 1995, side 42-43
Arkiver Sognearkiverne: Hvad skete der for hundrede år siden i Bramming kommunes
sogne? Lokal-årbogen, 1995, side 39-41
Arkiver Årene 1942-1945, ved Gørding Sognearkiv. I: Historier fra Ribe amt: RAL : Ribe
Amts Lokalarkivers 25 års jubilæum 2004. Esbjerg Byhistoriske Arkiv: Skriftrække B nr. 29.
2004. Side 22-23.*
Arkæologi [guldbrakteater fra Darum] Skovmand, Roar: Vesteregnens Skattefund. I: Fra
Ribe Amt. Bind 10. 1940-43, side 641-42, illustreret.*
Arkæologi [Darum, runebrakteater] Kristensen, Marius: Ribe Amts Runeindskrifter. . I:
Fra Ribe Amt. Bind 7. 1928-31, side 624-27, illustreret.*
Arkæologi [Darum, Tømmerby] Nielsen, Leif Chr.: Nogle grave fra yngre germansk
jernalder og vikingetid i Sydvestjylland. I: Mark og Montre, 1984. Side 38-48, illustreret.
(91.115)*
Arkæologi [guldfund fra germansk jernalder i Darum]. I: Danmark. Ved Bent Rying.
1973. Bind 10, side 126. (91.15)*
Arkæologi [Hansen, Iver, arbejdsmand, Tømmerby] Siemen, Palle: Nationalmuseets
kampagne en fiasko?[salg til læge P.N. Fenger] I: Enkeltgravs Tidende. Udgivet af Esbjerg
Museum, februar 2002. Side 8.*
Arkæologi Bencard, Mogens: En gårdtomt fra før-romersk jernalder [Darum]. I: Mark og
Montre, 1970. Side 5-17, illustreret. (91.115)*
Arkæologi Fortidsminder i Bramming kommune. Udgivet af Lokalhistorisk Forening.
Pjece. 1995. (91.1)*
Arkæologi Frydendahl, H.C.: Jernudvinding i Grimstrup. Særtryk af Fra Ribe Amt, 1931.
Arkæologi Jensen, S(tig?): Et grubehus fra Darum : bidrag til keramikudviklingen
gennem 6. årh.e.Kr.: I: Kuml 1985, side 111-121. Iflg. Fra Ribe Amt 1987-89, side 418.
Arkæologi Lerche: Bramminge-skæret og andre nyere fund af pileformede ardskær. I:
Mark og Montre, 1985. Side 78-98, illustreret. (91.155)*
Arkæologi Mejdahl, Ulla og Palle Siemen: Oldtid og middelalder i Gørding sogn. I: Træk
af Gørding sogns historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 1, 1994. Side 5-10,
illustreret. [findes også som lydbog] (46.4)*
Arkæologi Naamansen, Arne Tubæk: Kirkebro og ti gravhøje fra yngre stenalder: Lidt om
stenalderudgravninger i Ribe amt. I: Fra Ribe Amt. Bind 27. 1996. Side 73-87.
Litteraturhenvisninger.*
Arkæologi Naamansen, Arne Tubæk: Kirkebro: en landsby fra midten af første årtusinde.
I: Fra Ribe Amt. Bind 26. 1995. Side 368-78, litteraturhenvisninger.*
Arkæologi Siemen, Palle: 5.000 år gamle oldsager fundet i sandkasse [Gørding station].
I: Enkeltgravs Tidende. Udgivet af Esbjerg Museum, februar 2002. Side 5.*
Arkæologi Siemen, Palle: Salg af oldsager reddede ikke driftig teglværksejer [læge P.N.
Fenger 1903]. I: Enkeltgravs Tidende. Udgivet af Esbjerg Museum, februar 2002. Side 5,
illustreret.*
Arkæologi Siemen, Palle: Ødelæggende udgravningsvirksomhed [Aike, Smedegård af
arbejdsmand Iver Hansen, Tømmerby]. I: Enkeltgravs Tidende. Udgivet af Esbjerg
Museum, februar 2002. Side 7.*
Arkæologi Thomsen, Niels [ildbukke fra Sønderhøe]. I: Kuml, 1967. Side 161. (91.15)
(iflg. Fra Ribe amt 1969, side 330)
Arkæologi Thomsen, Niels: Tragtbægerkultur i Sydvestjylland [Bramming, Gørding,
Vejrup]. I: Mark og Montre. 1977. Side 5-17. (91.15, 76.236)*
Arkæologi Øksefund ved Bramming [fra Kongehøjene]. I: Vardesyssel Aarbog. Årgang 7.
1990. Side 54-55, illustreret.*
Asmussen Jæger, Mathias se Jæger, Mathias Asmussen
Autrup, Hans Chr. [maler og billedskærer, Gørding og Nykirke kirker] i: Autrup, Jens:
Landsbydreng og svend på valsen. 1986. Side 38-40. (99.4)*
Aviser Søllinge, Jette D.: [aviser i Bramminge]. I: De danske aviser 1634-1989. Bind 2.
1989. Side 603-05, illustreret. (07.96)*
Badeanstalter Badeanstalten - der kom og forsvandt. I: Da Bramming blev stor:
Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne/redigeret af Stig Hegn og Olaf
Bak. 1999. Side 24-25, illustreret.*
Baghuset Hoffmann, Birthe: Baghuset - et værksted for kvinder. Lokal-årbogen, 2006,
side 16-18.
Bak, Ejner Chr. Christensen I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe
og Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 282.*
Bak, Olaf Bak, Olaf: Fra plov til pen [erindringer]. Lokal-årbogen, 2005, side 43-47.
Bakkely Kartofler [Gårdbutik, Vejrup]. 2006 . http://www.bakkely-kartofler.dk/
Balslev [præst i Bramming] Bøgh Andersen, Niels: Feltdegn fra Harreslev Mark. 1975.
Side 182-84. (96.71)*
Balslev, V. [sognepræst Bramming] I :Danske Byer og Sogne : historiske og
personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller
senere). Side 294, illustreret.*
Balslev, Vilhelm Birkedal [præst Bramming 1931-49] I: Paul Nedergaard: En dansk
sogne- og præstehistorie. Bind 9A Ribe stift. 1968. Side 141.*
Banker Steensen, John: Runder de 100 år i Bramming - bankinstitutionen/sparekasse i
Nørregade. Lokal-årbogen, 2001, side 72-75
Barchmann, Christoffer [præst, Vilslev-Hunderup 1708-43] Alkjærsig, Søren: En
smuglerhistorie fra 1729. I: Fra Ribe Amt. Bind 1:3. 1903-06 (1905), side 98, 101,113-99*
Bech Nygård, Erik Haahr, Poul: Absolut dygtigste kommunalpolitiker [Erik Bech
Nygaard]. Lokal-årbogen, 2002, side 70-77
Bech, Niels Søren Pedersen I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe
og Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 283.*
BechToldassistent [Toldassistent Beck, Darum]. I: Gamle folks fortællinger om det jyske
almueliv /ved Evald Tang Kristensen. 1987.Bind 4: Tillægsbind 5. Nr. 138. (34.31)
Beck, Mary Haahr, Poul: DE TURDE GODT! De første kvinder i egnens lokale råd. Lokalårbogen, 2003, side 74/-85
Befolkning Bramming kommune befolkningsprognose. Årligt. 1985/1999 .
Befolkning Bramming kommune i fremtiden: Statusrapport for kommuneplanlægningen.
Marts 1982. Løsblade. [2 Befolkning](71.9564Bramming)*
Begravelser [Darum, Hunderup, Vejrup] Futtrup, A.M.: Begravelsesskikke i Ribe Amt :
inden for kirkegårdens port. I: Fra Ribe Amt. Bind 26. 1995. Side 398, 400, 401, 403, 404,
405, 407.*
Begravelser [Darum, Vejrup Hunderup, Bramming] Futtrup, A.M.: Begravelsesskikke i
Ribe Amt : fra varsler til kirkegårdens port. I: Fra Ribe Amt. Bind 26. 1994. Side 180, 183,
184, 187, 188, 195, 198, 201.*
Beier, Johan N. Bak, Olaf: To sten [Niels Hansen-Jacobsens mindesten]. Lokal-årbogen,
1989, side 102-103*
Bennedsen, Benned [Gørding] I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing Amt,
Ribe Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 391, illustreret.*
Bennedsen, Hans [Lourup] Vig, P.S.: Peter Vig i Fitting. I: Fra Ribe Amt. Bind 4. 191518, side 148-49.*
Bennedsen, Nis [Hjortkær][ Om Fællesslagteri (andels-) i Esbjerg] I: Ribe Amts Tidende
23.12.1887.(66.85) (iflg. Frifelt: Fra Vildornen til Baconsvinet. 1938. side 180.)
Bennedsen, Peder [Lourup] Vig, P.S.: Peter Vig i Fitting. I: Fra Ribe Amt. Bind 4. 191518, side 148-49.*
BergFurniture [Tobo Series fra Berg Furniture]. Design from Scandinavia. Nr. 11. 1981.
Side 54, illustreret. (76.6)*
Bertelsen, Chr. Nielsen [Hunderup] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind
1: Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 304, illustreret.*
Bertelsen, Hans Madsen [Hunderup] I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing
Amt, Ribe Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 397, illustreret.*
Bertelsen, Johanne [Bramming] I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing Amt,
Ribe Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 394.*
Beskæftigelse Bramming kommune i fremtiden: Statusrapport for
kommuneplanlægningen. Marts 1982. Løsblade. [4 Erhverv og beskæftigelse]
(71.9564Bramming)*
Besættelsen se Krige
Besættelsen Haahr, Poul og Tage Nielsen: Hans Peter Graverholt - modstandsmand,
lærer, spejder. Lokal-årbogen, 2002, side 90-98
Bevaringsfonden Dylmer, Poul: Lidt om bevaringsfonden i Bramming kommune :
præmiering 1986-. [i ringbind] (71.01)
Bevaringsfonden Kjær, Hans: Bevaringsfonden for Bramming Kommune. Lokalårbogen,1986, side 42-44
Bibliografi Litteratur om Bramming. I: Da Bramming blev stor: Bramming historiefortrinsvis fra 1960erne og 1970erne/redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 105107, illustreret.*
Bibliografi I: Hegn, Stig: Brammingbogen: en samling skitser fra byens første årtier.
Forlaget Bramming, 2011. side 425-465, illustreret. Litteraturhenvisninger.*
Biblioteker [Darum] Schmidt, August F. : Lambert Hansens Breve [1899-1920] til H.F.
Feilberg. I: Fra Ribe Amt 1956/59, side 419.*
Biblioteker [Eskesen, Ingeborg, bibliotekar, Bramming]: I: Hegn, Stig: Brammingbogen:
en samling skitser fra byens første årtier. Forlaget Bramming, 2011. side 270-273,
illustreret. Litteraturhenvisninger.*
Biblioteker Bibliotek med vokseværk. I: Da Bramming blev stor: Bramming historiefortrinsvis fra 1960erne og 1970erne/redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 84-85,
illustreret.*
Biblioteker Bramming kommune: Folkebiblioteksplanlægning 1987-1998. Ved Skole- og
Kulturforvaltningen. 1986.(02.1)*
Biblioteker Bundgård, Kristian: Darum bibliotek. I: Darum Sogn; 15. årgang. 3; oktober
1987. Side 2-6, illustreret. (02)*
Biblioteker Christensen, Karen: Gørding Bibliotek 1860-1995. I: Træk af Gørding sogns
historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 2, 1995. Side 33-39, illustreret. [findes
også som lydbog] (46.4)*
Biblioteker Darum Bibliotek. I: Historier fra Ribe amt: RAL : Ribe Amts Lokalarkivers 25
års jubilæum 2004. Esbjerg Byhistoriske Arkiv: Skriftrække B nr. 29. 2004. Side 20-21,
illustreret [m. billede af filialbibliotekar Hanne Schmidt].*
Biblioteker Eskesen, Anne-Grethe: Den økonomiske krises indvirkning på
biblioteksbetjeningen. 1981. (02.1)*
Biblioteker Jensen, Ingrid: Rids af Vejrup Sogns bibliotekshistorie. Lokal-årbogen, 1993,
side 38-40
Biblioteker Katalog for Bramminge Bibliotek. 1937, 1951. (01)*
Biblioteker Møldrup, Lene: Bramming bibliotek : udkast til pr-pjece. 1982. (02.1)*
Biblioteker Rasmussen, Minna: Børn i Bramming, Fredensborg-Humlebæk og Ringe
kommuner. 1979. (02.1)
Biblioteker Aaberg Madsen, Lis: Fritidstilbud til de unge i Bramming og et alternativt
bibliotek for de unge. [praktiktidsopgave]. 1977.
Biler [i Darum] Hedegaard Rasmussen, J. : De første automobiler. I: Vestjysk jul:
mandelgaven. Årgang 3. 1978. Side 8-9.*
Billedehuggersymposier Internationalt billedhuggersymposium 1999 i Bramming / with
an English summary. 2000. 29 sider, illustreret.(73.17)*
Billedhuggere Internationalt billedhugger symposium 1997 i Bramming. 1998. (73.17)*
Billedhuggere Internationalt billedhugger symposium 1999 i Bramming. 2000. (73.17)*
Billedtæpper [Mortensen, Rita] BRA-bladet. Juni 1993, side 3,5, 14, illustreret. (76.49)*
Biltoft, Chr. M. [sognedegn 1841 V. Nykirke] Kristensen, H.K.: Skast herreds ting, fogder
og skrivere. I: Fra Ribe Amt . Bind 14. 1956/59, side 223-24.*
Biografer Frøsig, Krestine: Den gamle biograf. I: Træk af Gørding sogns historie
/redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 2, 1995. Side 54-55, illustreret. [findes også som
lydbog] (46.4)*
Biografer Iversen, Lasse: Kosmorama - en biograf i Bramming. Lokal-årbogen, 1996, side
81-84
Biografer Sørensen, Chr.: Gørding Biograf. Lokal-årbogen,1988, side 56-58
Birkevangen [Birkevangen] I: Institutionshåndbogen 85. Udgivet af Ribe amtsråd. 1986.
Side 159-61, illustreret. (38.7)*
Birkevangen [Birkevangen] I: Ribe amtskommune. amtsrådet: Amtskommunale §11udbygningsplaner 1979-84: Social- og sundhedssektoren. Side 46-47. (38.4)*
Bjerndrup Bjerndrup : Gørding sogn. Tekst m.v. Ejler Nielsen og Hans Peder Hansen.
1996.*
Bjerndrup Henriksen, Åge Kristian: Las Lassen [Bjerndrup] . Lokal-årbogen, 1996, side
88-92
Bjerndrup Willadsen, Poul: Bjerndrup Møbelfabrik. Lokal-årbogen, 1992, side 51-53
Bjerrum Nielsen, Niels Andersen, H.C.: Bjerrum Nielsen 49-99 [møbelfabrik]. Lokalårbogen, 1999, side 111-116
Bjerrum, Peder I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 283.*
Bjerrum, Svend Trøst [Sejstrup]I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1:
Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 304, illustreret.*
BjerrumNielsen [Møbelfabrik] Andersen, H.C.: Bjerrum Nielsen : en rejse gennem tid,
udvikling og produktion. Udgivet af Bjerrum Nielsen A/S, 1999. (68.5)*
Bjøvlund [Bjørlund-Aastrup plantage]Jensen, Lars Eskild: Danske skovdistriker 1984. Side
298.(63.4)*
Bjøvlund Alkærsig, S.: Malthøj. I: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side 569-71.*
Bjøvlund Bjøvlund-Aastrup Plantager : 1874-1974. 1974. [delvis beliggende i Vejrup
sogn].(63.4)*
Bjøvlund Olesen, Vagn: Lourup, Bjøvlund, Plynder Hans og Bjøvlundtrold. Lokal-årbogen,
2001, side 96-100
Bjøvlund Teilman, Andreas Charles [1785-1852]: Bjovlund Trold. I: Orion (månedsskrift)
1839 nr. 2. Iflg. Richter, J.; Jægermesteren på Kærgaard. I: Fra Ribe Amt. Bind 6. 192327, side 619
BjøvlundPlantage Frøsig, Krestine: Bjøvlund Plantage [og Æ Bjøvlund Trold]. Lokalårbogen, 1995, side 53-54
Blomsterdekoration Ritter, Louise: Blomsterelsker deler ud af sine ideer [Irene
Hunderup, Krogen 8]. I: Lokalbladet Budstikken Ribe Bramming 17.11.2010, side 4,
illustreret.
Boel, Niels K. [1846-] Tobiassen Kragelund, T.: Livet som Kræmmer. I: Fra Ribe Amt.
Bind 9. 1936-39, side 1938/120-132, illustreret.*
Boesen, Boe Olesen, Vagn: Gammelt brev [fra Boe Boesen, Darum] fra Colorado i U.S.A..
Lokal-årbogen, 2005, side 91-95.
Boesen, Hans Nielsen [Darum] I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing Amt,
Ribe Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 396, illustreret.*
Boghandler Haahr, Poul: Vestjyllands bedste boghandel - mindst : Bent og Birgit Schack,
kulturpersonligheder i Bramming. Lokal-årbogen, 2003, side 50-56
Bolbjerg, Jakob Olesen, Vagn: Originaler fra det farverige Gørding [Skranner Kirstine,
Jakob Bolbjerg]. Lokal-årbogen, 2004, side 81-86
Boliger Boligforeningen startede udviklingen : Hildur Thomsen har ordet. I: Da Bramming
blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne/redigeret af Stig Hegn
og Olaf Bak. 1999. Side 18-23, illustreret.*
Boliger Bramming kommune i fremtiden: Statusrapport for kommuneplanlægningen.
Marts 1982. Løsblade. [3 Boliger](71.9564Bramming)*
Boliger Ingen spekulant har fået et ben til jorden i Bramminge.[Interview med Kurt
Timmermann, Bramming Boligforening]. I: Beboerbladet Boligen 1970; juli; side 46-47,
illustreret. (33.956)*
Boligforeninger [Kildeparken i Bramming]. I: Arbejderbo. Årsberetning 1977-78. Side
10, illustreret.(33.956)*
Boligforeninger [Lærkevej, Godthåbparken].I: Arbejderbo 1941-1966. 1966. Side 42,
52, illustreret.(33.956)*
Boligforeninger Bramming Boligforening. Juli, 1998. [Pjece: Boligforeningens 548
lejligheder]. (33.956)*
Boligforeninger En forlænget arm: Bramming Boligforening 1945-2005 [af Stig Hegn].
Lokal-årbogen, 2005, side 121.
Boligforeninger Hegn, Stig: En forlænget arm: Bramming Boligforening 1945-2005.
Udgivet af Bramming Boligforening, 2005. 103 sider, illustreret.*
Boligforeninger Timmermann, Kurt: 40 år i Bramming : Bramming Boligforening 19451985. 1985. 12 sider. (33.956)*
Bondegårde [Gørding herred] Jespersen, Svend: Studier i Danmarks bønderbygninger.
1961. Bilag 5: Placeringen af stuelænge, staldrum og karlekammer i de firelængede gårde,
side 142: Gørding herred, Ribe amt. Brandtaksationer fra 1793-96. (71.6)*
Bondegårdsferie Vejrup, Grethe: Bondegårdsferie [Vibækvej 23, Endrup]: Farm house
holiday : Bauernhof Ferien: Mini Zoo. 1998. (40.8)*
Borgerforeninger Bak, Olaf: En nybyggerby og dens borgerforening - noget om
Bramming i årene 1895-1916. I Fra Ribe Amt. Bind 26. 1995. Side 381-391, illustreret.*
Borgerforeninger Borgerforeningen for Gørding og omegn 1899-1999. 1999. (36.9)*
Borgerforeninger Dragsbo, Peter: Drømmen om en by: Bramming borgerforening 18951900. I: Nyt fra Stationsbyen. nr. 6, 1984. Side 3-16. Iflg. Fra Ribe Amt. Bind 23, side 459.
Borgerforeninger Højlund, Jes: Darum Borgerforening. Lokal-årbogen, 1992, side 43-46
Borgerforeninger Love for Borgerforeningen for Bramminge og Omegn. 1933. (36.9)*
Borgerforeninger Sørensen, Chr. Der var engang : Gørding Borgerforening. I: Træk af
Gørding sogns historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 1, 1994. Side 63-65,
illustreret. [findes også som lydbog] (46.4)*
Bork, Hans Christensen [rakker, 1808-1889, Hunderup] Tobiassen Kragelund, T.: Hans
Bork mæ æ kwæelpues. I: Jyder vester fra er mange slags. 1949. Side 79-91. (99.4)*
Bramidan Nielsen, Tage: Bramidan A/S : man kører da ikke rundt med tomme kasser.
Lokal-årbogen, 2004, side 10-13
Braming Gotfredsen, Bent: [Avisudklip og dokumenter i anledning af] Bramming by's 100
års jubilæum. 1974.* [haves Byhistorisk Arkiv]
Bramming [angreb på Bramming station og godstog øst for Bramming]. i: Bågøe
Anthonisen, Bent: Luftangreb på Vestjylland 27. august 1944. 1986. Side 87-90. (96.71)*
Bramming Kann Rasmussen, Aino: Bramming station 1874-1974. Udgivet af Esbjerg
Museum. 1975. 35 sider med 29 fotografier af Leif Bo Eriksen. (65.84)*
Bramming P.R. [pseudonym]: En Beretning om Fordums Tider på Bramming Egnen. 8
artikler [røverhistorier] fra Ugeavisen. Fotokopi. 1981. (46.4Bramming)*
Bramming [ Præst Hans Curtz 1750, 1760] Madsen, Thorv.: Fra Biskop H.A. Brorsons
Visitatser i Ribeegnen. I: Fra Ribe Amt. Bind 5. 1919-22, side 576-77.*
Bramming [1683] Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg sogne. I: Fra Ribe Amt. Bind 3.
1911-14, side 413.*
Bramming [begyndelsen af 1950erne] Kirk, Maren: Strofer af en stilfærdig livsmelodi.
1981. Side 114-153. (99.4)*
Bramming [Bramming Boldklub] Den dyre langside. 1993. Side 193-94. (79.71)*
Bramming [Bramming Sogn] Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Gørding Herred.
1872 optryk. side 41-61. (46.4Gørding)*
Bramming [Bramming station, stationsforstander Sieck, lokomotiv og vogne] Guldbæk
Christensen, J.: Strejftog. 1986. Bind 1, side 24, side 13, 26, 29, 33, 35, 38, 48, illustreret.
(65.84)*
Bramming [Bramming, Gørding] Brøns, Peter: Danmark rundt. 17. udgave. 1983. Side
36, 85. (46.2)*
Bramming [Bramminge Jernbanestation, Gørding Jernbanestation] Danmarks Jernbaner :
Historisk og biografisk Haandbog. Redaktion: Martin Buch og C.V. Gomard. Bind 1. 1933.
[Genoptrykt, 1987]. Side 59, 213, illustreret. (65.84)*
Bramming [Bramminge Landbohjem] Kristensen, Terkel: Kjære Broder. 1982. Side 157.
(64.9)*
Bramming [Bramminge] I: Hans Duborg: Ribe Amts Sogneraadsforening 1882-1932.
1932. Side 52. (36.06)*
Bramming [Bramminge] I: Harald Nielsen: Fra det kommunale skolevæsen i Ribe amt
1870-1970. 1974, illustreret. Side 36-39. (37.36)*
Bramming [Bramminge]. I: Apostolske kirke i Danmark 1924-1974. side 88. (27.65)*
Bramming [Bramminge]I: Zone-Redningskorpset til lands. 2. udgave. 1986. Side 39.
Bramming [bygning af ringovn i Bramming, Andelsværkerne i Bramming]. Ole Videbæk i:
Mark ogMontre, 1980, side 82, 90-91, illustreret.*
Bramming [det frie Nord; Frit Danmark; militærgrupper; sabotage; strejke] i: Trommer,
Aage: Modstandarbejde i nærbillede : det illegale arbejde i syd- og sønderjylland under
den tyske besættelse af Danmark 1940-45. 1973. Side 22, 62, 305, 151, 171, 208, 305,
243. (96.71)*
Bramming [enge] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige
Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende
Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830. 1. Jordens
Beskaffenhed, side 41*
Bramming [faldne Gørding, Darum, Bramminge, Vejrup, Hunderup] Høgsbro Østergaard:
Faldne og døde i krigen 1848-49-50. I: Fra Ribe Amt. Bind 12. 1949, side 241, 242, 243.*
Bramming [Folkstrejken, Handlende m.v. der betjener tyskerne] Vestjyden. Udgivet af
Danmarks kommunistiske Parti: Esbjerg Afdeling. 1. Juli 1944. Side 9. (Byhistorisk arkiv,
Esbjerg). (96.71)*
Bramming [Forsamlingshuse Gørding, Bramming]. Bruhn, Verner: Plint og talerstol. 1979.
Side 95, 126. (79.506)*
Bramming [foto Fengers alle ca. 1921] Dragsbo, Peter: Aastrup : et sydvestjysk
landsogns møde med den nye tid. I: Bygd, årgang 14:2. 1983, side 30:
Manufakturgrosserer Peter Christensen, 1917. (99.4)*
Bramming [Gymnastik og ungdomsforeninger Bramming] Bruhn, Verner: Plint og
talerstol. 1979. Side 95, 175. (79.506)*
Bramming [Gørding og Bramming] Strøm, Henning: Kommunalreformen i Ribe amt 1970.
I: Fra Ribe amt, Bind 25, 1990-92, side 253, 261. (36.1)*
Bramming [Handel og Industri i Bramming] Særtryk af: Dansk Handel og Industri. 1934.
[fotokopi i Bramming bibliotek].*
Bramming [Helms, Jacob: Bramminge, Vejrup, Darum og Hunderup Kirker] Særtryk:
Danske Tufstenskirker [fotokopi]. 1894. (71.864)*
Bramming [Interiør fra Bramminge Filial] Landbosparekassen for Ribe og Omegns : 1886
13. marts 1936. 1936. Side 37, illustration. (33.221)*
Bramming [Kikkenborg] Bak, Olaf: Hotelbygning gennem 100 år. I: Vestjydske fortællere,
årgang 1998, side 43-45, illustreret.*
Bramming [Kirkegods] Kristensen, H.K. : Varde Syssels Kirkestol [1608]. I: Fra Ribe Amt.
Bind 10. 1940-43, side 102-03.*
Bramming [kirkehistorie] Sørensen, H.J.J.: Om Vilslev og Darum Præstekald ved Ribe. I:
Kirkehistoriske Samlinger. 1889-91, side 162-64. Iflg. Chr. Heilskov I: Fra Ribe Amt. Bind 5.
1919-22, side 317.
Bramming [Kirker: Sankt Ansgar + Skt. Knud] De danske kirker. Red. af Erik Horskjær.
1970. Bind 17. Side 78-81, illustreret. (71.864)*
Bramming [klæde-, margarine- og ølindustri i Bramming]I: Kristensen, H.K.: Fra
Koldingfjord til Blaavandshuk. Side 307. (60.96)
Bramming [kortspil om stude i Bramming] Uhrskov, Anders: Jysk sind i sammenligning
med fynsk og sjællandsk. 1965. Side 89-90. (79.47)*
Bramming [Krige] Øllgaard, N.E.: Faldne og døde fra Sydvestjylland under Kampene for
Sønderjylland i 1848-50 og 1864. I: Fra Ribe Amt. Bind 2:7. 1907-10 (1909), side 113.*
Bramming [Kurtz, Poul Hansen ,sognepræst Darum/Bramming 1709-45]. Kristensen,
Marius: Fra Ribe og Omegn på Chrstian Falsters Tid. I: Fra Ribe Amt. Bind 5. 1919-22, side
467.*
Bramming [Lokalhistoriske film, 11: Modstandskampen "En kamp for frihed" [video i
Bramming bibliotek](46.4)*
Bramming [Lokalhistoriske film, 14: Bramming byfest 1995 [video i Bramming bibliotek]
(46.4)*
Bramming [Lokalhistoriske film, 3: Bramming Filmen [1908-13, 1946] [video i Bramming
bibliotek](46.4)*
Bramming [Lokalhistoriske film, 5: Bramming Filmen [1912-13] [video i Bramming
bibliotek](46.4)*
Bramming [Lokalhistoriske film, 6: Bramming Filmen [1947-55] [video i Bramming
bibliotek](46.4)*
Bramming [Lokalhistoriske film, 7: Bramming Filmen med tale[1908 … 1988] [video i
Bramming bibliotek](46.4)*
Bramming [Lokalhistoriske film, 8: Bramming Film] [video i Bramming bibliotek](46.4)*
Bramming [Lokalhistoriske film, 9: Bramming Film [1983-84] [video i Bramming
bibliotek](46.4)*
Bramming [Lynkontrolstation ved Bramminge] Danmark. Ved Bent Rying. 1973. Bind 10,
Bramming [Møbelfabrik] Andersen, H.C.: Bjerrum Nielsen : en rejse gennem tid,
udvikling og produktion. Udgivet af Bjerrum Nielsen A/S, 1999. (68.5)*
Bramming [om Bramminge Kro ∋ : Kikkenborg]. Afsides Kroge midt i Verden. Af
Salomon J. Frifelt og. 1943. Side 116-119. (64.9)*
Bramming [Planer om svineslagteri i Bramming. I: Ribe Amts Tidende 5.1.1888.(66.85)
(iflg. Frifelt: Fra Vildornen til Baconsvinet. 1938. side 183.)
Bramming [Plantager]. I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det
Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers
nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830.
22 Skove. Sluttede Plantninger. Side 184*
Bramming [Postvæsen] Buchwald, Elisabeth: Post- og Telekommunikationens huse 18801930. Udgivet af Kulturarvsstyrelsen: Kulturministeriet, 2002. Side 26 (28), illustreret. På
nettet: www.kuas.dk/tjenester/publikationer/ *
Bramming [Poulsen, P., kunstmaler Bramming, samvær med Chr. Lyngbo, oplevelser i
Esbjerg 2.10.1944] Sørensen, Tage: Esbjerg indtil 1989 i malerkunst og farver. 1989. Side
50-52, 435. (99.4)*
Bramming [Sct. Angsar, kirkeskib] Henningsen, Henning: Kirkeskibe i Ribe amt.I: Fra
Ribe amt. Bind 14. 1956/59. Side 360.*
Bramming [Spøgeri på Bramminge kirkegårdsdige] I: Danmark. Ved Bent Rying. 1973.
Bind 10 side 164. (39.3)*
Bramming [St. Knuds Kirke, Bramming]. Uldall, F.: Danmarks middelalderlige
Kirkeklokker. 1906. Side 53. (67.3)(Iflg. Trap)
Bramming [studeavl] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det
Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers
nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830.
18. Qvægavl. Mejerier. Foderstude. Side 158*
Bramming [Ungdomsforeninger] St. Quentin Bulletin. 1970. [Diverse numre]. (37.206)*
Bramming [Valgmøde i Bramming 1876, Valget 1901 i Bramming]. I: Johs. Garnæs
Petersen: Jens Busk. 1943. Side 35-36, 152-56. (32.8)*
Bramming 100 år i Bramming med handel - håndværk og industri. Udgivet af HHI. 1991
(68.08)*
Bramming Agersnap, E[rling].: Bramminge By. I: Jyske Byer og deres Mænd. Bind 1.
1916. (46.4Bramming) (Iflg. Trap)
Bramming Andersen, Aksel: Bramming Station. Lokal-årbogen, 1989, side 38-41
Bramming Andersen, Hans Christian: Brammings ældste butik [Klingenberg Sko]. Lokalårbogen, 2000, side 99-101
Bramming Andersen, Jefrey: Bramming FO i 50 år[Arbejdernes
Fællesorganisation].Lokal-årbogen,1983, side 98-100
Bramming Andersen, Thomas R.: Barn i mellemkrigstiden[Bramming]. Lokal-årbogen,
1987, side 85-94
Bramming Andersen, Thomas R.: Bramming Sangforening(Mandskor). Lokalårbogen,1988, side 41-47
Bramming Andersen, Thomas R.: Dreng i Nørregade i 30'erne[Bramming]. Lokalårbogen, 1991, side 97-102
Bramming Andersen, Thomas R.: Farup-Hansens Ægpakkeri[Bramming]. Lokal-årbogen,
1992, side 97-108
Bramming Bak, Olaf og Stig Hegn: Mellem himmel og jord og jævn- og vekselstrøm
[elektriker Asger Thomsen]. Lokal-årbogen, 2002, side 38-42
Bramming Bak, Olaf og Stig Hegn: Smøremand og møbelpolstrer [ Thomas R. Andersen,
Bramming]. Lokal-årbogen, 2001, side 47-51
Bramming Bak, Olaf: Beskyttelsesrum i Bramming-baghave [hos Martin Kjær]. I:
Besættelsestidshistorier fra Ribe amt. 1998. Side 49, illustreret.*
Bramming Bak, Olaf: Bramming fik et sygehjem. Lokal-årbogen,1986, side 79-80
Bramming Bak, Olaf: Bramming i 1896. Lokal-årbogen, 1996, side 37-38
Bramming Bak, Olaf: En by vågner[Bramming 1955-65]. Lokal-årbogen, 1991, side 66-72
Bramming Bak, Olaf: En nybyggerby og dend borgerforening - noget om Bramming i
årene 1895-1916. I Fra Ribe Amt. Bind 26. 1995. Side 381-391, illustreret.*
Bramming Bak, Olaf: Flygtninge i Bramming. Lokal-årbogen, 1994, side 74-76, Lokalårbogen, 1995, side 35
Bramming Bak, Olaf: Hotel i 90 år[Storegade 38, Gæstgivergården]. Lokal-årbogen,
1985, side 105-106
Bramming Bak, Olaf: Hvad sketer der i Bramming for 100 år siden?. Lokal-årbogen,
1998, side 37-38
Bramming Bak, Olaf: Palmehaven[restaurant]. Lokal-årbogen, 1987, side 82-84
Bramming Bak, Olaf: Th. Jensens Planteskole. Lokal-årbogen, 1991, side 53-56
Bramming Bak, Olaf: Tilbageblik på runde og halvrunde år fra Bramming. Lokal-årbogen,
1999, side 38
Bramming Bak, Olaf: Træpumper fra Bramming. Lokal-årbogen, 1993, side 108-111
Bramming Bakkevejens skole 1906-1981 : jubilæumsskrift. 1981. (37.5)*
Bramming Benmoyal, Helle: Bramminge-sange. Lokal-årbogen, 1990, side 64-73
Bramming Bi-fo nyhedsbrev : Udgivet af Bramming Idræts-Forbund. December 1986- .
(79.60605)*
Bramming Bramminge Efterskole 1897-1997 : jubilæumsskrift / redigeret af Jørgen
Engkebølle. 1997.(37.5)*
Bramming Bramminge Kirke. I: Illustreret Familieblad. 1906-07, side 311. Iflg. Chr.
Heilskov I: Fra Ribe Amt. Bind 5. 1919-22, side 297.
Bramming Bramminge Sangforening 1914-1949. 1949. (78.06)*
Bramming Brugsens forbrugerråd giver nye ideer. I: Samvirke 1973 nr. 4, side 12,
illustreret(=billede af Tove Christiansen). (65.1)*
Bramming Bruun-Petersen, Jens: [Gørding, Bramming stationer]. I: Jernbanehistorisk
årbog. 1999. Side 8-9, illustreret. (65.841)*
Bramming Clemmensen, Anne Grete: Stationsbyen Bramming 1874-1910 / [red.: Anne
Grete Clemmensen ... [et al.]. - Esbjerg : [s.n.], 1985. 33 sider [Undervisningsmateriale til
ældste klassetrin]*
Bramming Da Bramming blev stor : Brammings historie - fortrinsvis fra 1960erne og
1970erne /redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. 116 sider. (46.4)*
Bramming Danmark : Land og Folk: Historisk-topografisk-statistisk Haandbog. Udgivet
ved Daniel Bruun, Bind 4. 1922. Side 111, 118.*
Bramming Danske Byer og deres Mænd. Redaktør: Andr. K. Jensen. Bind 31: Ribe By og
Omegn; under medvirkning af H. Reincke og K. Rosenstand. 1919. Side 129-164,
illustreret. (46.4Bramming)*
Bramming Debatoplæg og strategi 2000 : Bramming kommune i fremtiden. Udgivet af
Bramming kommune. 2000. 64 sider, illustreret. *
Bramming Dragsbo, Peter: Bramming - en stationsbys fødsel. Lokal-årbogen, 1983, side
62-88
Bramming Dragsbo, Peter: Drømmen om en by : Bramming borgerforening 1895-1900. I:
Nyt fra Stationsbyen. nr. 6, 1984. Side 3-16. Iflg. Fra Ribe Amt. Bind 23, side 459.
Bramming Eg Poulsen, Ayo: Huset i Skolegade[Bramming]. Lokal-årbogen, 1991, side
94-96
Bramming Eg Poulsen, Ayo: Underfundige funderinger. 1987. [noveller med selvbiografisk
tilsnit, findes også som lydbog].(99.4)*
Bramming Engkebølle, Jørgen: Bramminge Efterskole 1897-1997, 2. Lokal-årbogen,
2000, side 37-46
Bramming Engkebølle, Jørgen: Bramminge Efterskole, 1. Lokal-årbogen, 1999, side 6676
Bramming Fra Fanø til Holmsland Klit / ved Henning Dehn-Nielsen. 1980. Side 125-27.
(46.4Bramming)*
Bramming Futtrup, A.M.: Begravelsesskikke i Ribe Amt : fra varsler til kirkegårdens port.
I: Fra Ribe Amt. Bind 26. 1994. Side 184.*
Bramming Før Bramming blev stor - historien indtil 2. Verdenskrig. I: Da Bramming blev
stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne/redigeret af Stig Hegn og
Olaf Bak. 1999. Side 94-98, illustreret.*
Bramming Gantzel Lauridsen, J.: En fasttømret vestjyde [P. Schou, Bramming]. Lokalårbogen, 1989, side 84-88
Bramming Geertsen, Frants: En have i Danmark under besættelsen[Bramming]. Lokalårbogen, 1992, side 109-111
Bramming Gohr Jensen, Niels: Bramming Kommune set fra politistationen. Lokalårbogen, 1987, side 35-40
Bramming Gommesen, A.: Hvad man ser fra Toget. Hefte 10. 1907. Optryk 1980. Side 67. (46.4Bramming)*
Bramming Hammel, Gerhard: Op og ned ad Nørregade - anno 2010 [byens fremtid].
Lokal-årbogen, 2004, side 6-9
Bramming Hegn, Stig: Bramming 1913 : banen, byen, jernbaneulykken 26. juli / Stig
Hegn og Olaf Bak. 39 sider, illustreret. (65.841)*
Bramming Hegn, Stig: Brammingbogen: en samling skitser fra byens første årtier.
Forlaget Bramming, 2011. 470 sider, illustreret. Litteraturhenvisninger.*
Bramming Hegn, Stig: Børnehaven Regnbuen. Lokal-årbogen, 2002, side 43-48
Bramming Hegn, Stig: En forlænget arm: Bramming Boligforening 1945-2005. Udgivet af
Bramming Boligforening, 2005. 103 sider, illustreret.*
Bramming Hegn, Stig: Fengers allé: Huse og mennesker. 2011. (Bramming Byhistoriske
Arkivs skrifter)*
Bramming Hegn, Stig: Inge Høy Kristensen - forretningskvinde og brammingenser. Lokalårbogen, 2001, side 58-65
Bramming Hegn, Stig: Jernbanegade og Brammin g Banegård. 2010. (Bramming
Byhistoriske Arkivs skrifter)*
Bramming Hegn, Stig: Lindegade og Elmegade: Huse og mennesker. 2011. (Bramming
Byhistoriske Arkivs skrifter)*
Bramming Hegn, Stig: Nørregade: Huse og mennesker: Fra Trianglen til Møllegade.
2006. (Bramming Byhistoriske Arkivs skrifter)*
Bramming Hegn, Stig: Ribevej: Huse og mennesker. 2007. (Bramming Byhistoriske Arkivs
skrifter)*
Bramming Hegn, Stig: Storegade - lige: : Huse og mennesker. 2009. (Bramming
Byhistoriske Arkivs skrifter)*
Bramming Hegn, Stig: Storegade - ulige: : Huse og mennesker. 2008. (Bramming
Byhistoriske Arkivs skrifter)*
Bramming Hejbøl, Karen: Spejderlivet i Bramming. Lokal-årbogen, 1999, side 39-44
Bramming Henriksen, Mogens: En by i provinsen: Bramming. Af Mogens Henriksen og
Margrethe Eli. 1½ time. Optaget 1981, udsendt i Provinsafdelingens serie: Et sted i
Danmark. Spor 1: Programoversigt. Interview med Peter Dragsbo om stationsbyer og
deres udvikling, herunder Bramming med dens specielle villakvarterer. Town Beat trio
spiller swingmusik. Ejner Mathiesen fortæller om arbejde i byen og udenbys, plus om hans
arbejdsplads Bramin med storke. Knud Svarrer om Kalmargården. Ejner Mathiesen synger
Sorgens mørke sky nu over landet hviler [om Bramming-ulykken] plus på harmonika og V.
Gimm på savblad. Oplæsning om ulykken, som Ingrid Heise Jensen fortæller om.
Bramming Hovedgård, Vestjysk Messingkvintet spiller gammel musik (bla. John Dowland).
Spor 2. Vestjysk Messingkvartet spiller. Sognepræst Poul Haahr om Sct. Knuds kirkes
gravmonumenter (C.C.Gabel) og Kaj Lykke, vekslende med sange af musikstuderende
Brynhild Tophøj der synger Brorson og Kingo. Finn Birkholm Clausen fortæller om ugler,
storke, svaler og overtro. Shiny Stockings spiller jazz. ”Det lykkes i Bramming”,
publikumsforespørgsel over byens slogan. Intermezzo på jernbanestationen. Jazz. [haves
Byhistorisk Arkiv]*
Bramming Historisk billedbog 1985, Bramming kommune. Udgivet af Lions Club. 1985.
64 sider, illustreret. (46.4Bramming)*
Bramming Holger: En Mønsterskole i Bramminge. I: Danmarks kommunale
Efterrretninger. 1906-07, Side 341-42. Iflg. Chr. Heilskov I: Fra Ribe Amt. Bind 5. 1919-22,
side 297.
Bramming Horten, Sofie: Bramminge. I: Husmoderens Blad. 1907. Side 453. Iflg. Chr.
Heilskov I: Fra Ribe Amt. Bind 5. 1919-22, side 297.
Bramming Husted, Vagn: Lokalhistorie på Mødetstedet i Bramming. Lokal-årbogen, 1991,
side 103-105
Bramming Hvad skete der i Bramming kommunes sogne for 100 år siden? [Bramming,
Gørding]. Lokal-årbogen, 1997, side 94-97
Bramming Haahr, Poul: Erik Madsen - en folkelig politiker. Lokal-årbogen, 2001, side 6671
Bramming Haahr, Poul: Historien om Sct. Ansgar Kirkes tilblivelse.Lokal-årbogen, 1990,
side 74-89
Bramming Haahr, Poul: Jeg har altid gerne villet arbejde med tal : Samtale med Johanne
Petersen. Lokal-årbogen, 2004, side 42-46
Bramming I :Danske Byer og Sogne : historiske og personalhistoriske Oplysninger om
Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller senere). Side 292-301, illustreret.*
Bramming Ingvardsen, Bent: En Bramming-dreng ser tilbage. 1992. 148 sider.(99.4)*
Bramming Internationalt billedhugger symposium 1997 i Bramming. 1998. (73.17)*
Bramming Internationalt billedhugger symposium 1999 i Bramming. 2000. (73.17)*
Bramming Ipsen, L.G.: Flygtningelejre i Ribe amt efter 1945. I: Fra Ribe amt. Bind 23.
1984-86, side 206*
Bramming Jensen, Andr. K.: Bramminge. Udsnit af: Ribe By og Omegn; under
medvirkning af H. Reincke og K. Rosenstand. 1919. Side 129-164, illustreret.[fotokopi]
(46.4Bramming)*
Bramming Johansen, Eigil Rohde: Håndværkere i Bramming : i en hundredeårig periode
fra 1885 og indtil 1985. 1996. 49 sider. (68.06)*
Bramming Johansen, Eigil Rohde: Håndværkere i Bramming : I en hundredårig periode
fra 1885 til 1985. 1996. 49 sider (68.06)*
Bramming Johansen, Eigil Rohde: Ribe - Bramming : Historisk beretning. 1999. 27 sider.
(46.4)*
Bramming Karkov, J.P.: Lægerne i Bramming kommune. Lokal-årbogen, 1984, side 76-88
Bramming Karkov, Johan P. : En landsbydreng blev læge. 1985. [Erindringer fra
(Stenderup og Bramming] side 37-66, illustreret.(99.4)*
Bramming Karkov, Johan P.: Ung læge i Bramming i den første efterkrigstid. Lokalårbogen,1983, side 92-97
Bramming Karkov, Niels-Erik: Minder fra verdens navle[Bramming]. Lokal-årbogen,1988,
side 98-102
Bramming Katalog for Bramminge Bibliotek. 1937, 1951. (01)*
Bramming Kirk, Maren: Strofer af en stilfærdig livsmelodi. 1981. Side 115-153. (99.4)*
Bramming Kromann, N.M.: Af Jordemodervæsenets Historie i Ribe Amt. I: Fra Ribe Amt.
Bind 7. 1928-31, side 423.*
Bramming Kulturhistoriske bevaringsinteresser. 1985. Bind 1, side 85. (50.26)*
Bramming Kaae, Bue: Bramming-egnen 1581. Lokal-årbogen,1988, side 80-87
Bramming Larsen, Tommi: Jørgen Dinnesen [maler Bramming]. Lokal-årbogen, 1995,
side 51-52
Bramming Larsen, Tommi: Utroligt, hvad der gemmer sig under Bramming! Lidt om
Kirkebroudgravningen i 1993. Lokal-årbogen, 1995, side 90-93
Bramming Lerche: Bramminge-skæret og andre nyere fund af pileformede ardskær. I:
Mark og Montre, 1985. Side 78-98, illustreret. (91.155)*
Bramming Love for Borgerforeningen for Bramminge og Omegn. 1933. (36.9)*
Bramming Lund, Hans: Hvordan fik Ribe Amt sine Præster først i det 17. Aarhundrede? I:
Fra Ribe Amt. Bind 11. 1946, side 390.*
Bramming Luren : Bramming Skoleblad. 1967-71.(37.33)*
Bramming Madsen, Erik: Bramminge for 55 år siden. I: Bramminge Ugeblad, 1950 [iflg.
Peter Dragsbo i Lokal-årbogen 1983, side 88]
Bramming Mystisk dødsfald [arbejdsmand Jep Madsen 1899]. (Hovedstadspressen).
Lokal-årbogen, 2004, side 79-80
Bramming Nielsen, Holger K.: Barndom i Bramminge. Lokal-årbogen, 1999, side 92-96
Bramming Nielsen, Tage: Bramidan A/S : man kører da ikke rundt med tomme kasser.
Lokal-årbogen, 2004, side 10-13
Bramming Olesen, C.K.: Bramminge i ældre Tid. I: Vestkysten 24.5.1930. Iflg. N.M.
Kromann: Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisk-topografisk Art i lokale Blade i Ribe
Amt i: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side 360
Bramming Olesen, C.K.: Fra ældre Tid i Bramminge. I: Vestkysten 14.9. og 23.11.1929.
Iflg. N.M. Kromann: Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisk-topografisk Art i lokale Blade
i Ribe Amt i: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side 360
Bramming Pedersen, Andreas K.: Til marked i Bramming. Lokal-årbogen, 1993, side 5455
Bramming Petersen, Dorthe: Familien vejassistent Jensen[Bramming]. Lokal-årbogen,
1989, side 55-67
Bramming Petersen, Dorthe: Thue og hans tid: skæbner, oplevelser og hverdag under
Danmarks besættelse 1940-1945. 1992. Illustreret. (96.71)*
Bramming Petersen, Marie: Min livshistorie. [Gørding 1920-23, Bramming 1923-]Eget
forlag, 1966 [Industritrykkeriet, Bramming]. side 88-90, 90-94. (99.4)*
Bramming Pinborg, Frede: Fra Bramminge Kommuneskole til Bakkevejens Skole - tiden
1953-76. Lokal-årbogen, 1995, side 101-109
Bramming Poulsen, P.L.: 47 Aar ved D.S.B. [ca. 1898].1943. Kapitel 13, side 101-127.
(46.4Bramming)*
Bramming Rask Knudsen, Irving: Når skyggerne bliver lange: læge i Bramming i
1960erne. Lokal-årbogen, 2004, side 51-54
Bramming Refsing, Helge: Bramming-valsen. Musik og tekst: Svend og Helges Orkester.
1969. 1 side. (78.611)*
Bramming Rend og hop : udgivet af Bramming Idrætsforening. 1985- . (79:606)*
Bramming Rohde Johansen, E.: Små træk fra Bramming - for 60 år siden og fremefter til
nu. Lokal-årbogen, 1994, side 100-104
Bramming Rohde-Johansen, E.: Bramming Kro. Lokal-årbogen, 1995, side 55-57
Bramming Romanus: Bramminge. I: Verdens-Spejlet. 1905-06, side 86. Iflg. Chr. Heilskov
I: Fra Ribe Amt. Bind 5. 1919-22, side 297.
Bramming Siemen, Palle: Højene på Bramming-egnen, 2. Lokal-årbogen, 1995, side 6676
Bramming Skatte- og Adressebogen for Bramming kommune. 1914, 1932, 1938, 194849, 1952. [iflg. Lokale småtryk, 1. p. 248] .(33.8)
Bramming Steensen, John: Runder de 100 år i Bramming - bankinstitutionen/sparekasse
i Nørregade. Lokal-årbogen, 2001, side 72-75
Bramming Søren Manøe Hansen: Klokkeskatter i Ribe amt 1526-29 og 1601. I: Fra Ribe
amt. Bind 23. 1984-86, side 168*
Bramming Sørensen, Paul H.: De gamle telefoncentraler i Sydjyske Distrikt. 1986. Side 6.
(65.87)*
Bramming Thellesen, Peder V.: Bramming som storkeby. Lokal-årbogen,1986, side 87-96
Bramming Thomsen, Niels: Tragtbægerkultur i Sydvestjylland [Bramming, Gørding,
Vejrup]. I: Mark og Montre. 1977. Side 5-17. (76.236)*
Bramming Trap, J.P.: Danmark. 5. udgave. Bind 9:2(bind 23): Ribe Amt. 1965. side 101724 + bykort. (46)*
Bramming Trap, J.P.: Kongeriget Danmark. 3. Udgave. 1904. Bind 5. Side 809-11, 918.*
Bramming Tubæk Naamansen, Arne: På sporet af Brammings fortid. Lokal-årbogen,
1993, side 24-25
Bramming Tæt på Bramming kommune. Udgivet af Thomsens Forlag Erhverv Jylland,
Esbjerg. 1998. (46.4)
Bramming Willadsen, Poul Desvignes: Solgården for lille fra starten: 50 års jubilæum
2005. Lokal-årbogen, 2006, side 121-23.
Bramming, Søren Jensen [gravsten over herredsfoged 1598 Søren Jensen Bramming i
Gørding] I: Samlinger til jydsk Historie og Topografi. Bind 1. [1866], side 259 og følgende,
iflg. Trap, J.P.: Kongeriget Danmark. 3. Udgave. 1904. Bind 5. Side 808. (73.08)
BrammingAndelsmejeri I: Dansk Mejeristat : Odense… Ribe Amt. 1931. Side 463-64,
illustreret.*
BrammingBoldklub C.C. [Grejsen] savner klubånden [i Bramming Boldklub]. I: Jysk
Fodbold, februar 2008, side 33-37, illustreret.*
BrammingBoligforening Hegn, Stig: En forlænget arm: Bramming Boligforening 19452005. Udgivet af Bramming Boligforening, 2005. 103 sider, illustreret.*
BrammingByhistoriskeArkiv Arkiver i Ribe amt: En vejviser : Ribe amts lokalarkiver.
1998. Side 32-33, illustreret.*
BrammingeBørne- og Optagelseshjem Bak, Olaf: Børnehjemmet i Bramming 19131975. I: Fra Ribe amt. Bind 28. 1999. Side 19-22, illustreret.*
BrammingeBørne- og Optagelseshjem Hansen, Lambert: Børne og
Optagelseshjemmet i Bramming. I: Børnesagens tidende. Årgang 11. 1916. Side 244-246.
[Ilfg. DTI 1916:98]. (38.5)
BrammingeEfterskole Engkebølle, Jørgen: Bramminge Efterskole, 1. Lokal-årbogen,
1999, side 66-76
BrammingeEfterskole [Bramminge Efterskole] I: De frie ungdoms- og efterskoler 71.
1971. Side 34-35, illustreret.
BrammingeEfterskole [Bramminge Efterskole] I: Efterskoler. Fortegnelse m.m.
Undervisningsministeriet, juni 1975. Årgang 1975/76. Side 15. (37.41)*
BrammingeEfterskole [Jensen og Madsen, lærere Bramming Efterskole 1919/20]. I: Før
genforeningen. 1981. Side 127.*
BrammingeEfterskole Bak, Olaf: En skole og et hus runder de 100 år. I: Vestjydske
fortællere, årgang 1997, side 105-09.*
BrammingeEfterskole Bramminge Efterskole : Elevskrift. [Årligt]. 1985-2000. [muligvis
udkommet tidligere] (37.5)
BrammingeEfterskole Bramminge Efterskole 1897-1997 : jubilæumsskrift / redigeret af
Jørgen Engkebølle. 1997.(37.5)*
BrammingeEfterskole Engkebølle, Jørgen: Bramminge Efterskole 1897-1997, 2. Lokalårbogen, 2000, side 37-46
BrammingEfterskole se også BrammingGymnastik og Idrætsefterskole
BrammingeUlykken se Jernbaneulykker
BrammingGymnastik og Idrætsefterskole Vi skal gør eleverne til selvstændige
mennesker: interview med Kirsten Tygesen ved Team Copsø. I: Vi er. 2008:2, side 4-7,
illustreret.*
Bramminggård [Kvægpest 1769-1770] Alkjærsig, Søren: Kvægpest. I: Fra Ribe Amt.
Bind 9. 1936-39, side 1938/47.*
Bramminggård Larsen, Henrik: Storgaarde og Storgods i Ribe Amt. I: Fra Ribe Amt. Bind
8. 1932-35, side 533, 535, 540, 544, 545, 546, 548.*
Bramminggård[Bramminggård/Nisse, maneri for spøgeri] I: Tang Kristensen, Evald:
Danske Sagn. 2. udgave. 1980. Bind 2, side 60 nr. 80.Bind 5, side 215, nr. 777. (39.13)*
BramminggårdVandmølle Bøcher, Steen B.: Vandmøller og andre Vandkraftudnyttelser i
Ribe Amt. Udgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt. 1944. Side 19-20,
litteraturhenvisninger. 66.81 *
BrammingHovedgård Skov, M. I: Bramminge Efterskoles Elevskrift. 1931, side 5-12,
illustreret. (Iflg. Estvad Petersen: Danske Herregårde) (46.4BrammingHovedgård).
BrammingHovedgård [Bramminge Hovedgård] I: Benzon, Gorm: Sagnenes Danmark.
Bind 3: Vestjylland. 1984. Nr. 6, side 22-23. (39.13)*
BrammingHovedgård [Hovbønderne snyder forvalteren] I: Gamle folks fortællinger om
det jyske almueliv /ved Evald Tang Kristensen. 1987. Bind 1: afdeling 2. Nr. 61. (63.012).*
BrammingHovedgård [Landbrug] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring
fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske
Provindsers nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt).
Kjøbenhavn, 1830. 4. Udskiftning. Side 77.*
BrammingHovedgård [Lokalhistoriske film, 13: Bramming Hovedgaard[video i
Bramming bibliotek](46.4)*
BrammingHovedgård [Lund, Paul] Birger, Arthur: En lettisk flygtning i Vestjylland. I: Fra
Ribe Amt. Bind 26. 1995. side 356-67, illustreret.*
BrammingHovedgård [med trehovede og Kaj Lykkes hovedskal tegnet af Claus Seidel]
i: Broby-Johansen, R.: Med Broby i Sydjylland. 1983. Side 73-74, illustreret. (91.1, 70.96)*
BrammingHovedgård [tiende fra hovbønderne fra Darum og Bramming] I: Gamle folks
fortællinger om det jyske almueliv /ved Evald Tang Kristensen. 1987. Bind 1: afdeling 2.
Nr. 105. (63.012).*
BrammingHovedgård [tiendeydelse fra Gørding] I: Gamle folks fortællinger om det
jyske almueliv /ved Evald Tang Kristensen. 1987. Bind 3: Tillægsbind 2. Nr. 35. (63.012).
BrammingHovedgaard [Udstykning] Ebbesen, M.A.: Udstykning i Ribe Amt gennem 25
Aar. I: Fra Ribe Amt. Bind 9. 1936-39, side 1936/101-102.*
BrammingHovedgaard Agerbæk, Kirsten: Klassisisme i Sydvestjylland : bygmestrene
Peder Frisvad og Mikkel Stobberup. 1970. Side 20-21, illustreret. (71.64)*
BrammingHovedgård Amatør fandt granithoveder : Uløst gåde om stenhoveder fra
Glejbjerg og Bramming Hovedgaard - kan nu ses på museet [i Esbjerg]. I: Vestkysten
13.2.1987, illustreret. (91.1)*
BrammingHovedgård Christensen, Laura Joh.: Hjemme i Vestjyland. 1969. Kapitel 8,
side 123-34. (46.4BrammingHovedgård)*
BrammingHovedgård Danmark : Land og Folk: Historisk-topografisk-statistisk
Haandbog. Udgivet ved Daniel Bruun, Bind 4. 1922. Side 99, illustreret, side 121,
illustreret, side 122.*
BrammingHovedgård Danmark. Ved Bent Rying. 1973. Bind 10, side 163-65, illustreret
[farve m. Rigsråd Niels Langes våben]. (46.4BrammingHovedgård)*
BrammingHovedgård Danske Slotte og Herregaarde. Ny Samling. 1946. Bind 3. Side
517-23.*
BrammingHovedgård Fritz, S.: Bramminge Hovedgård. I: Dansk Hjemstavn. 1970 nr.
26/27. Side 13-16, illustreret. (71.6)*
BrammingHovedgård Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv /ved Evald Tang
Kristensen. 1987. Bind 2: afdeling 5. Nr. 244. (46.4BrammingHovedgård)*
BrammingHovedgård Hamlev, H.: Bramminge (Vestjyske Herregaarde): I Vestkysten
30.7.1918. Iflg. N.M. Kromann: Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisk-topografisk Art i
lokale Blade i Ribe Amt i: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side 356.
BrammingHovedgård Hansen, J.J.: Større danske Landbrug. Bind 8. 1936. Side 480-81.
(Iflg. Trap)
BrammingHovedgård Husted, Vagn M.: Bramming Hovedgaard : Endrupholm:
Kjærgård: lidt om de tre sydvestjyske herregårde og om de herremænd og fruer der har
levet på dem. 1996.*
BrammingHovedgård Husted, Vagn M.: Bramming Hovedgård : i anledning af 200 året
for opførelsen af den nuværende hovedbygning. 1986.186 sider [også som lydbog](46.4)*
BrammingHovedgård Husted, Vagn M.: Gudehovedet fra Bramming Hovedgård. Lokalårbogen,1994, side 62-69
BrammingHovedgård Husted, Vagn: Nutidsromantik, alvor og gammen[Bramming
Hovedgård]. Lokal-årbogen,1986, side 81-86
BrammingHovedgård Husted, Vagn: Var Bramming Hovedgårds fæstere for fattige?
Lokal-årbogen, 1987, side 58-66
BrammingHovedgård Hvem byggede hvad. Ved Harald Langberg. 2. udgave. Bind 3:
Jylland. side 21. (71.6)*
BrammingHovedgård Høgsbro Østergaard, K.: En trehovedet gud? To mærkelige
stenskulpturer fra Glejbjerg og Bramminge. I: Kuml, 1954. Side 55-77, illustreret. (med
litteraturhenvisninger)(91.1)* [anmeldelse af H.K. Kristensen i: Fra Ribe Amt. Bind 13.
1952/55. Side 657-59, illustreret]*
BrammingHovedgård Jessen, Thea og Jens Lang: De jyske piger[Lisbeth Jensen og
Margrethe Rosenørn]. Lokal-årbogen, 1989, side 89-97
BrammingHovedgård Johansen, Eigil Rohde: Bramminggaard og Sct. Knuds kirke.
1998. 34 sider. (46.4)*
BrammingHovedgård Kirk, Maren: Strofer af en stilfærdig livsmelodi. 1981. Side 115153(delvis). (99.4)*
BrammingHovedgård Lebech, Mogens. I: Danske Slotte og Herregårde. 2. udgave. Bind
13. 1966. Side 361-370, illustreret. (46.4BrammingHovedgård)*
BrammingHovedgård Lund, Paul: Bag flygtningelejrens pigtraad. 1953. side 7-30.(96.7)
[Besættelsen og tiden kort efter]*
BrammingHovedgård Lund, Paul: Bramminge Hovedgaard. En kort Beskrivelse af den
gamle Herregaards Historie med et Tillæg om Gaardens Indretning til Vandreherberge og
det muntre Liv, der nu udfolder sig paa den gamle Herregaard. Ribe, 1940. 42 sider,
illustreret.
BrammingHovedgård Runge Kristoffersen, Hans: Danmarks nationale serværdigheder.
Bind Jylland, 1995. Side 33.(46.4BrammingHovedgård)*
BrammingHovedgård Søndergaard, Steffen M.: Træk af Bramminge Hovedgaards
bygningshistorie. I: Mark og Montre 1986/87, side 42-52, illustreret. (71.1)*
BrammingHovedgård Trap, J.P.: Danmark. 5. udgave. Bind 9:2(bind 23): Ribe Amt.
1965. side 1022-23, illustreret. (46)*
BrammingIdrætsforening I :Danske Byer og Sogne : historiske og personalhistoriske
Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller senere). Side 299.*
BrammingJernstøberi Støbegods fra Bramming - 60 års jernstøberi i byen. [Bramming
Jernstøberi] I: Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og
1970erne/redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 43-44, illustreret.*
BrammingKirke [Sct. Knuds] Trap, J.P.: Danmark. 5. udgave. Bind 9:2(bind 23): Ribe
Amt. 1965. side 1021-22, illustreret. (46)*
BrammingLystanlæg Bak, Olaf: Træer og læ i 100 år [Bramming Lystanlæg]. Lokalårbogen, 2007, side 33-39
BrammingNygård [Nielsen, M., lærer i Gørding og Obelitz, Bramming Nygård] Gamle
folks fortællinger om det jyske almueliv /ved Evald Tang Kristensen. 1987. Bind 3:
Tillægsbind 4. Nr. 214.
BrammingNygaard [Udstykning] Ebbesen, M.A.: Udstykning i Ribe Amt gennem 25 Aar.
I: Fra Ribe Amt. Bind 9. 1936-39, side 1936/102.*
BrammingNygård Danmarks større gårde. Bind 6. 1966. side 328-29, illustreret.
(46.4BrammingNygård)*
BrammingNygård Hansen, J.J.: Større danske Landbrug. Bind 8. 1936. Side 479-80.
(46.4 BrammingNygård) [Iflg. Trap]
BrammingNygård Trap, J.P.: Danmark. 5. udgave. Bind 9:2(bind 23): Ribe Amt. 1965.
side 1023-24. (46)*
BrammingOptagelseshjem Nielsen, Tage: Anna og Niels Juhl Kusk : med fast og kærlig
hånd [Bramming Optagelseshjem].Lokal-årbogen, 2004, side 25-29
BrammingPlast-Industri Feldt, John: Scanlex og Bramming Plast-Industri. Lokalårbogen, 2000, side 73-82
BrammingSogn [Bramminge og Hunderup] I: S.V. Wiberg: Personalhistoriske … Bidrag
til en almindelig dansk Præstehistorie. Fotografisk optryk 1959. Bind 1, Side 202-03. [Evt.
side 703, 709, 759, 762] [evt. Bind 3, side 727, 731, 749?]. (27)*
BrammingSogn [Bramminge Sogn]. I: Paul Nedergaard: Personalhistoriske,
sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie 18491949(1966). Bind 9A: Ribe Stift. 1966. Side 137-41. (27)*
BrammingSogn [Darum-Bramminge] I: S.V. Wiberg: Personalhistoriske … Bidrag til en
almindelig dansk Præstehistorie. Fotografisk optryk 1959. Bind 1, Side 267-69. [Evt. side
703, 709, 759, 762] [evt. Bind 3, side 727, 731, 749?]. (27)*
BrammingSogn Hillerup, Thomas [sognepræst]: Historiske Efterrretninger om Darum og
Bramminge Sogne, indgivne 1760 til Biskop J.C. Bloch i Ribe. Iflg. Iflg. Schmidt, August F.:
Dr. Oluf Nielsens Arbejder om Ribe Amt. I: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side 136.
BrammingSportsdanserforening Kjersgaard, Flemming: Bramming
Sportsdanserforening. Lokal-årbogen, 1991, side 40-42
BrammingUgeavis Andersen, H.C.: Ugeavisen i 25 år. Lokal-årbogen, 1997, side 64-65
Brammingulykken Høy-Nielsen, Aja: Bramming-ulykken 1913. Voldgiftsagen. I hendes:
Emil Cold: 1865-1953: Læge i Esbjerg: Lægen og mennesket, tiden og stedet. 2005. side
67-74, illustreret, bl.a. billede af oversygeplejerske frk. Nielsen.*
Brammingulykken Høy-Nielsen, Aja: Sagen som ”ikke tjente til de deltagende lægers
ære” [Togulykken 1913]. I: Dansk medicinhistorisk årbog 2003. Side 185-192, illustreret.
Litteraturhenvisninger.*
BrammingValsen Bramming-valsen. Musik og tekst: Svend Jæger og Helge Refsing.
1969. 1 blad. (78.611)*
Brande [brand i Castello Pizza beliggende i centrum af Bramming by natten til fredag den
7. marts 2008 der medførte, at en 28-årig kvinde indebrændte] TVSyd den 29.9.2008:
Udsendelse + artikel på hjemmeside: http://www.tvsyd.dk/artikel/11513:Pizzariaejerbetalte-brandstifter
Brande Arne Flytkjær: Påsat eksplosionsagtig brand med dødelig udgang. I: Nordisk
Kriminalreportage, 2011. Side 91-100. [Efterforskningen af en brand i Castello Pizza
beliggende i centrum af Bramming by natten til fredag den 7. marts 2008 der medførte, at
en 28-årig kvinde indebrændte]
Brande Hegn, Stig: Den største tragedie i byen: da Hytten brændte i 1960. Lokalårbogen, 2006, side 49-51.
Brandtaksationer [Gørding herred] Jespersen, Svend: Studier i Danmarks
bønderbygninger. 1961. Bilag 5: Placeringen af stuelænge, staldrum og karlekammer i de
firelængede gårde, side 142: Gørding herred, Ribe amt. Brandtaksationer fra 1793-96.
(71.6)*
Brandvæsen Hegn, Stig: Bramming Brandvæsen. Lokal-årbogen, 2006, side 41-48.
Brandvæsen I: Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og
1970erne/redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 57-58, illustreret.*
Breumstenen [Breumstenen St. Darum] I: Vi hilser på Landsmænd. Af Salomon J. Frifelt
og T. Tobiasssen Kragelund. 1942. Side 112-14. (39.13)*
Brix, Niels Thomsen I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: V. Nykirke Sogn, side 114, illustreret.*
Brix, Peder Jørgensen [Sognefoged Bramming] I: Danmarks kommunale Forvaltning:
Ringkøbing Amt, Ribe Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 393, illustreret.*
Brix, Peder Jørgensen I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 283, illustreret.*
Brix, Peder Sørensen [sognefoged] I :Danske Byer og Sogne : historiske og
personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller
senere). Side 300, illustreret.*
Brixis, Gunder [Heks, Endrup Tingsted?] Kristensen, H.K. Hekseprocesser paa
Vardeegnen. I: Fra Ribe Amt. Bind 7. 1928-31, side 505.*
Brodersen, Laurids Lehrskov, Carsten: Dødsdømt kræftpatient: "Jeg blev reddet af
misteltenen". I: Ny sundhed 1984:1 (april), side 8-10, illustreret. (99.4)*
Broer [mellem Gørding og Vejrup 1778] Kromann, N.M: Færgerierne over Ribe amts Aaer.
I: Fra Ribe Amt. Bind 9. 1936-39, side 1939/79.*
Broer [Stormfloder Darum1909] Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg sogne. I: Fra Ribe
Amt. Bind 3. 1911-14, side 460 *
Broer Darum Bro. I: Vestjyllands Socialdemokrat 2.11.1904. Iflg.: Fra Ribe Amt. Bind 7.
1928-31, side 471.
Brugsforeninger [Gørding, Bramming, Endrup] I: Danske Byer og Sogne : historiske og
personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller
senere). Side 288, 299, 315*
Brugsforeninger Brugsens forbrugerråd giver nye ideer. I: Samvirke 1973 nr. 4, side 12,
illustreret(=billede af Tove Christiansen). (65.1)*
Brugsforeninger Dagligliv i butikken - Brugsen i gamle dage.[Hans Oettinger] I: Da
Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne/redigeret af
Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 66-68, illustreret.*
Brugsforeninger Darum Brugsforening 100 år : 1888-1988. 1988.(33.43)*
Brugsforeninger Eriksen, Svend: Gørding og omegns Brugsforening. I: Træk af Gørding
sogns historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 2, 1995. Side 47-53, illustreret.
[findes også som lydbog] (46.4)*
Brugsforeninger Hunderup Brugsforening 50 års jubilæum: 1946 - jubilæumsskrift 1996. 10 sider, illustreret. 1996. (33.43)*
Brugsforeninger Ipsen, Ulla: Endrup Brugsforening 1888 - 28.1. - 1988. 20 sider.(ikke i
Dansk Bogfortegnelse] (33.431)*
Brugsforeninger Jensen, Einar: Man gik sammen om at bygge en brugs[Hunderup].
Lokal-årbogen, 1993, side 73-78
Brugsforeninger Just, Flemming: Brugsforeningsbevægelsen 1866 - 1920 - med
udgangspunkt i Ribe amt. 1984. Side 70, 80, 82.. (33.43)*
Bruun, Anton Nielsen [Sejstrup, 1862-1940] Tobiassen Kragelund, T.: De nyttige Sten
og et Par af deres Mestre. I: Fra Ribe Amt. Bind 12. 1949, side 197-203, illustreret.(68.9)*
Brylluper Hedegaard Rasmussen, J. : Et bryllup i Darum. I: Vestjysk jul: mandelgaven.
Nr. 1. 1976.
Brylluper Pedersen, Hans: De gode og de mindre gode gamle dage. [erindringer] I:
Vestjysk jul: mandelgaven nr.1 1976. Side 9-13.*
Bryllupper [Bryllup med besværlig musik i Darum] I: Gamle folks fortællinger om det
jyske almueliv /ved Evald Tang Kristensen. 1987. Tillægsbind4 nr. 164. (39.5)
Bryllupper Bennedsen, Mette Marie: Et bondebryllup i 1880’erne [Sejstrup]. Lokalårbogen, 1999, side 97-100
Brændevin [Endrupholm Dampbrænderi 1863] Kromann, N.M: Fattigmandens snaps. I:
Fra Ribe Amt. Bind 12. 1948. Side 87.*
Brød Tobiassen Kragelund, T.: Rug - Mel - Bagning : Optegnelser fra Hunderup Sogn ca.
1800-ca. 1890. Særtryk [udsnit] af: Sprog og Kultur Årgang 17, Nr. 1-2. 1949, side 33-60.
(66.81)*
Buch, Frida Pedersen [To darumpiger i Esbjerg, Frida Pedersen Buch og Agnete
Therkildsen] Sørensen, Tage: Esbjerg indtil 1989 i malerkunst og farver. 1989. Side 42223, illustreret med farvetusch af Frida Pedersen Buch. (99.4)*
Busk, Jens [Valgmøde i Bramming 1876, Valget 1901 i Bramming]. I: Johs. Garnæs
Petersen: Jens Busk. 1943. Side 35-36, 152-56. (32.8)*
Butik Vong [Gårdbutik]. 2006. http://www.butikvong.dk/
Byfester Sørensen, Chr.: Folkefesterne i Gørding. I: Træk af Gørding sogns historie
/redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 2, 1995. Side 33-39, illustreret. [findes også som
lydbog] (46.4)*
Bygge-Bo Omvendt byggesystem. I: Da Bramming blev stor: Bramming historiefortrinsvis fra 1960erne og 1970erne/redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 26-27,
illustreret.*
Bygninger Bevaringsfonden i Bramming kommune : præmierede bygninger og huse i
Bramming kommune. Udgivet af Poul Dylmer, 2002. CD-rom.
Bygninger Dylmer, Poul: Lidt om bevaringsfonden i Bramming kommune : præmiering
1986-. [i ringbind] (71.01)
Bygningsvedtægter Bramming kommune: Bygningsvedtægt for Bramminge kommune.
1967. (34.265)*
Byvåbner [Bramming] Achen, Sven Tito: Danske kommunevåbener. 1982. Side 66-67,
illustreret. (90.87)*
Bækholm, Elise Haahr, Poul: DE TURDE GODT! De første kvinder i egnens lokale råd.
Lokal-årbogen, 2003, side 74/-85
Bækmark Madsen, Kristian: Tyveri i Vejrup [Anders Madsen, Bækmark] . Lokal-årbogen,
1997, side 87-90
Bækmarksgård Jensen, Kjeld: Et moderne dansk landbrug - Bækmarksgård ved Vejrup.
Lokal-årbogen, 1989, side 35-37
Bøel Nielsen, Ejler: Sdr. Bøel : Gørding sogn. Uden år [men ca. 2000]. 76 sider.
(46.4SdrBøel)
Bøel [kæmpehøj i Sønder Bøel] Dehhn-Nielsen, Henning: 348 oldtidsminder i Jylland.
1976. Side 131. (91.15)*
Bøel [kæmpehøj Sønder Bøel] Runge Kristoffersen, Hans: Danmarks nationale
serværdigheder. Bind Jylland, 1995. Side 225 med kort.(46.4 Bøel)*
Bøel Nielsen, Ejler: NørreBøel : Gørding sogn. 2000. 98 sider. (46.4NørreBøel)*
Børn Leth-Sørensen, Nina: Børnepasning i Bramming kommune. Lokal-årbogen, 1985,
side 33-40
Børn Olesen, Nora: Kernehuset [børnehave i Gørding]. Lokal-årbogen,1994, side 42-44
Børnefest [i Kærgaard Skov for egnens skoler] Lauridsen, Jens M.: Bendix Madsen. I: Fra
Ribe Amt. Bind 10. 1940-43, side 564-65.*
Børnehaver [ Børnehaver i Bramminge kommune] I: Danske daginstitutioner for børn og
unge. 1971. Side 270. (37.24)*
Børnehaver Hegn, Stig: Børnehaven Regnbuen. Lokal-årbogen, 2002, side 43-48
Børnehjem Hansen, Lambert: Børne og Optagelseshjemmet i Bramming. I: Børnesagens
tidende. Årgang 11. 1916. Side 244-246. [Ilfg. DTI 1916:98]. (38.5)
Børnehjem Bak, Olaf: Børnehjemmet i Bramming 1913-1975. I: Fra Ribe amt. Bind 28.
1999. Side 19-22, illustreret.*
Carlsen, Emil [Gårdejer, Bramming] I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing
Amt, Ribe Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 393, illustreret.*
Carlsen, Emil I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og Ringkøbing
Amter: Bramminge Sogn, side 283, illustreret.*
Cementfabrikker Fabrikation af cementvarer. I: Da Bramming blev stor: Bramming
historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne/redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999.
Side 28, illustreret.*
Chrestensen, Jeppe Schmidt, Kristoffer og Stig Hegn: Jeps slægt [Jeppe Chrestensen].
Lokal-årbogen, 2007, side 109-112
Christensen, Anton Marius I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe
og Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 283-84, illustreret.*
Christensen, Cathrine [ 1811-1888, f. Madsen, Kragelund] Tobiassen Kragelund, T.:
Pigen fra Fyn eller "æ Fyndbokuen". I: Jyder vester fra er mange slags. 1949. Side 109123. (99.4)*
Christensen, Chr. Jensen [Lundagerholm, Hunderup]. I: Danske Landmænd og deres
Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 304, illustreret.*
Christensen, Chr. Johansen I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe
og Ringkøbing Amter: V. Nykirke Sogn, side 114, illustreret.*
Christensen, Christen [Gørding] Lampe, Jens Kongsted: Urmageriet i Ribe Amt. 1989.
Side 40. (68.13)*
Christensen, Christen Jensen [Vejrup] I: Danmarks kommunale Forvaltning:
Ringkøbing Amt, Ribe Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 389, illustreret.*
Christensen, Christian [hotelejer, Gørding] Gørding Danske Byer og Sogne : historiske
og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller
senere). Side 286-90, illustreret.*
Christensen, Gabriel Gabriel Christensen, Vejrup. I: Apostolske kirke i Danmark 19241974. side 87. (27.65)*
Christensen, Hans Aage Ludvig [Sejstrup] I: Danske Landmænd og deres Indsats.
1943. Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 304, illustreret.*
Christensen, Harald [Kjærgårds mark] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943.
Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 304-05, illustreret.*
Christensen, Iver Slægtsbog for efterkommere af Iver Christensen, gårdejer og
sognefoged i Sdr. Vejrup, Vejrup sogn. Fredericia, 1986. 121 blade. Iflg. Fra Ribe amt, bind
25, side 129. (99.94)
Christensen, Mads Chr. [Hunderup] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind
1: Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 305, illustreret.*
Christensen, Margrethe [Hunderup] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind
1: Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 305, illustreret.*
Christensen, Nis Peder I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: V. Nykirke Sogn, side 114, illustreret.*
Christensen, Otto [elektricitetsværksbestyrer Bramming] I :Danske Byer og Sogne :
historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s
1932 eller senere). Side 298, illustreret.*
Christensen, Otto Ejnar I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: V. Nykirke Sogn, side 114-15.*
Christensen, Peter [foto Fengers alle ca. 1921] Dragsbo, Peter: Aastrup : et sydvestjysk
landsogns møde med den nye tid. I: Bygd, årgang 14:2. 1983, side 30:
Manufakturgrosserer Peter Christensen, 1917. (99.4)*
Christensen, Petrus [Darum 1826 og 1885] Christensen, Petrus: To Slægtled : Hvad
Fader fortalte og jeg selv oplevede. Særtryk af Artikler fra Holstrebro Dagblad. 1940. Side
9-20, 69-74. (99.4Christensen, Petrus)*
Christensen, Simon I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 284, illustreret.*
Christensen, Sofus A. Boisen: Mindeord om fhv. gårdejer, rentier Sofus Christensen,
Bramminge. I: Indre Missions Tidende, 1966. Årgang 113. Side 10.
Christiansen, Anna Fleuron, Kate: Drengenes [d.v.s frihedskæmperne Helge Iversen,
Hans Nielsen, Jens Thue Jensen og Robert Petersen] bedste kammerat.I: Fleuron, Kate:
Kvinder i modstandskampen. 2. udgave. 1964. Side 72-79. (99.4)*
Christiansen, Peder Anton [Hunderup] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943.
Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 305, illustreret.*
Christiansen, Tove Brugsens forbrugerråd giver nye ideer. I: Samvirke 1973 nr. 4, side
12, illustreret(=billede af Tove Christiansen). (65.1)*
Christoffersen, Mette [Alsbrogård + 1891] Jessen, Thea og Jens Lang: De jyske piger.
Lokal-årbogen 1989, side 89-97.*
Cirkus [cirkus Robert Daniels ridehus i Vejrup 1967].I: Enevig, Anders: Cirkus i Danmark.
1982. Bind 3, side 254-55, illustreret. (79.13)*
Cirkus Petersen, Gerda: Cirkus i Vejrup [Robert Daniels]. Lokal-årbogen,1994, side 77-81
Civilforsvar Ribe Amtskommune. Affaldsplanlægning. Plan 1985-1988. 1985. Side 61-68:
Benzinudslip [fra Civilforsvarets kommandocentral].(69.86)
Cykelruter Cykelture i Bramming kommune for hele familien. Ved Bramming bibliotek i
samarbejde med lokalarkiverne og Lokalhistorisk Forening. Rute 10: Sibirien rundt mellem Gørding og Vejrup. Pjece. 2001.*
Cykelruter Cykelture i Bramming kommune for hele familien. Ved Bramming bibliotek i
samarbejde med lokalarkiverne og Lokalhistorisk Forening. Rute 9: Fra den røde bro til
Bramming Hovedgård. Pjece. 2001.*
Cykelruter Cykelture i Bramming kommune for hele familien. Ved Bramming bibliotek i
samarbejde med lokalarkiverne og Lokalhistorisk Forening. Rute 3: Hessellund og Terp
krat. Pjece. 2001.*
Cykelruter Cykelture i Bramming kommune for hele familien. Ved Bramming bibliotek i
samarbejde med lokalarkiverne og Lokalhistorisk Forening. Rute 1: Vejrup-Bjøvlund. Pjece.
2001.*
Cykelruter Cykelture i Bramming kommune for hele familien. Ved Bramming bibliotek i
samarbejde med lokalarkiverne og Lokalhistorisk Forening. Rute 2: Vejrup, Vøgaslund og
Olsens Paradis. Pjece. 2001.*
Cykelruter Cykelture i Bramming kommune for hele familien. Ved Bramming bibliotek i
samarbejde med lokalarkiverne og Lokalhistorisk Forening. Rute 8: Ilsted og Høe. Pjece.
2001.*
Cykelruter Cykelture i Bramming kommune for hele familien. Ved Bramming bibliotek i
samarbejde med lokalarkiverne og Lokalhistorisk Forening. Rute 4: Lourup ådal og
højdedragene. Pjece. 2001.*
Cykelruter Cykelture i Bramming kommune for hele familien. Ved Bramming bibliotek i
samarbejde med lokalarkiverne og Lokalhistorisk Forening. Rute 7: Darum og Vadehavet.
Pjece. 2001.*
Cykelruter Cykelture i Bramming kommune for hele familien. Ved Bramming bibliotek i
samarbejde med lokalarkiverne og Lokalhistorisk Forening. Rute 6: Hunderup og
herregården Kjærgaard. Pjece. 2001.*
Cykelruter Cykelture i Bramming kommune for hele familien. Ved Bramming bibliotek i
samarbejde med lokalarkiverne og Lokalhistorisk Forening. Rute 5: Stårup/Tange, Ilsted.
Pjece. 2001.*
Cykelruter Cykelture i Vejrup, Vester Nykirke, Gørding, Hunderup og Darum sogne. Ved
Lokalhistorisk Forening i samarbejde med lokalarkiverne og Bramming bibliotek og
kommunen. Rute 9: Fra Bramming Egnsmuseum over Terpager, Ålbæk, Vong og
Stejlgårdshøjene. Pjece. 2006*
Cykelruter Cykelture i Vejrup, Vester Nykirke, Gørding, Hunderup og Darum sogne. Ved
Lokalhistorisk Forening i samarbejde med lokalarkiverne og Bramming bibliotek og
kommunen. Rute 1: Vejrup-Bjøvlund, Vøgas Lund. Pjece. 2006*
Cykelruter Cykelture i Vejrup, Vester Nykirke, Gørding, Hunderup og Darum sogne. Ved
Lokalhistorisk Forening i samarbejde med lokalarkiverne og Bramming bibliotek og
kommunen. Rute 2: Vejrup, Hjortkær og Olsens Paradis. Pjece. 2006*
Cykelruter Cykelture i Vejrup, Vester Nykirke, Gørding, Hunderup og Darum sogne. Ved
Lokalhistorisk Forening i samarbejde med lokalarkiverne og Bramming bibliotek og
kommunen. Rute 3: Endrup – Vong, Vester Nykirke. Pjece. 2006*
Cykelruter Cykelture i Vejrup, Vester Nykirke, Gørding, Hunderup og Darum sogne. Ved
Lokalhistorisk Forening i samarbejde med lokalarkiverne og Bramming bibliotek og
kommunen. Rute 4: Hessellund – Terp krat og turen gennem Sibirien. Pjece. 2006*
Cykelruter Cykelture i Vejrup, Vester Nykirke, Gørding, Hunderup og Darum sogne. Ved
Lokalhistorisk Forening i samarbejde med lokalarkiverne og Bramming bibliotek og
kommunen. Rute 5: Lourup ådal og lidt om Gørding. Pjece. 2006*
Cykelruter Cykelture i Vejrup, Vester Nykirke, Gørding, Hunderup og Darum sogne. Ved
Lokalhistorisk Forening i samarbejde med lokalarkiverne og Bramming bibliotek og
kommunen. Rute 6: Stårup/Tange, Ilsted og jættestue. Pjece. 2006*
Cykelruter Cykelture i Vejrup, Vester Nykirke, Gørding, Hunderup og Darum sogne. Ved
Lokalhistorisk Forening i samarbejde med lokalarkiverne og Bramming bibliotek og
kommunen. Rute 7: Hunderup og herregården Kjærgaard. Pjece. 2006*
Cykelruter Cykelture i Vejrup, Vester Nykirke, Gørding, Hunderup og Darum sogne. Ved
Lokalhistorisk Forening i samarbejde med lokalarkiverne og Bramming bibliotek og
kommunen. Rute 8: Bramming by og Kongehøjene og Nørå. Pjece. 2006*
Cykelruter Cykelture i Vejrup, Vester Nykirke, Gørding, Hunderup og Darum sogne. Ved
Lokalhistorisk Forening i samarbejde med lokalarkiverne og Bramming bibliotek og
kommunen. Rute 10: Darum og Vadehavet. Pjece. 2006*
Cykelruter Ture i Gørding og omegn. Udgivet af Borgerforeningen for Gørding og Omegn,
1983. (46.6)*
Cykelture Cykelruter i ny udgave. Lokal-årbogen, 2006, side 127-28.
Cykelture Cykelture for hele familien. Lokal-årbogen, 2001, side 126
Dagpleje Bak, Olaf: Hvad bleer angår - meget lettere nu [dagplejemødre Ingrid
Nedergaard Nielsen og Grethe Ingelise Pedersen]. Lokal-årbogen, 2001, side 52-54
Dalgas, Dagmar Junk, Niels Erik: Dagmar Dalgas - hjemmesygeplejersken i Vong og V.
Nykirke sogne. Lokal-årbogen, 1996, side 107-110
Dalshøj Hundebøll, P. Møller: Hjord’dreng’liv, 2-3. [Dalshøj, Darum mark]. I: Mandelgaven
Årgang 4, 1979, side 15-16, illustreret; Årgang 5, 1980, side 32-34.*
Dambrug Dambrugstilsyn, produktionsforhold og belastning 1979-83. Udgivet af Ribe
amtsråd. 1983. - Bramming kommune. 57 blade.(63.91)*
Dambrug Nedbrydning af stemværk og etablering af strygløsning ved Endrup Mølles
Dambrug. Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen. 2006. På:
http://www2.skovognatur.dk/Nyheder/nyhedstext/projekterpdf/Endrup.pdf *
Damm, K. [Forstander Bramming Efterskole] I :Danske Byer og Sogne : historiske og
personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller
senere). Side 297, illustreret.*
Daniels, Robert [cirkus Robert Daniels ridehus i Vejrup 1967].I: Enevig, Anders: Cirkus i
Danmark. 1982. Bind 3, side 254-55, illustreret. (79.13)*
Daniels, Robert Bak, Olaf: Oh, mein Papa! [Roberts Daniels]. Lokal-årbogen, 1995, side
64-65
Daniels, Robert Petersen, Gerda: Cirkus i Vejrup. Lokal-årbogen,1994, side 77-81
Danielsen, Emil Løymose se, Løymose Danielsen, Emil
Danmarks Naturfredningsforening Andersen, Kim: Danmarks Naturfredningsforening i
Bramming kommune. Lokal-årbogen, 1996, side 52-53
Dansk Jernbane Forbund se Jernbaneforbundet
Darum [Smugleri i Darum].I: P. Eliassen: Kongeaaen eller den gamle Grænse. 1980.
[fotografisk optryk af 1925-26]. Side 154-55. [Sikkert identisk med artikel i Særtryk af: Fra
Ribe amt]. (34.31)*
Darum [ Præst Hans Curtz 1750, 1760] Madsen, Thorv.: Fra Biskop H.A. Brorsons
Visitatser i Ribeegnen. I: Fra Ribe Amt. Bind 5. 1919-22, side 576-77.*
Darum ["Slavekrigen"] Kristensen, H.K.: Fra Koldingfjord til Blaavandshuk. 1947. Side
262-63. (46.4Darum)*
Darum [1547] Andersen, Valdemar: Af Ribe hospitals historie. I: Fra Ribe amt, bind 22.
1982. Side 288.*
Darum [1641, vide; grandelaug, høst, markmand, led] Schmidt, August F.: Fra den gamle
Landsby. I: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side 200-01, 203, 207-08, 210.*
Darum [Arkæologi, runebrakteater] Kristensen, Marius: Ribe Amts Runeindskrifter. . I: Fra
Ribe Amt. Bind 7. 1928-31, side 624-27, illustreret.*
Darum [Billede af: Byens Fold[Darum], hvori Driftekvæg indsættes. [xylografi af J.P.
Pedersen efter R. Mejborg]. I: Mejborg, R.: Gamle danske Hjem i det 16., 17. og 18.
Aarhundrede. 1888. Side 79. (63.62)*
Darum [Breumstenen St. Darum] I: Vi hilser på Landsmænd. Af Salomon J. Frifelt og T.
Tobiasssen Kragelund. 1942. Side 112-14. (39.13)*
Darum [Bryllup med besværlig musik i Darum] I: Gamle folks fortællinger om det jyske
almueliv /ved Evald Tang Kristensen. 1987. Tillægsbind4 nr. 164. (39.5)
Darum [Byer og steder, gammel skov]I: Tang Kristensen, Evald: Danske Sagn. 2. udgave.
1980. Bind 3, side 303 nr. 1501, side 394 nr. 2025. (39.13)*
Darum [Bøgeskov i Darum, Grimstrup Krat]I: Danmarks natur. Ny udgave.1980. Bind 6,
side 159.(57.13)*
Darum [Børnefest i Kærgaard Skov] Lauridsen, Jens M.: Bendix Madsen. I: Fra Ribe Amt.
Bind 10. 1940-43, side 564-65.*
Darum [Darum 1826 og 1885] Christensen, Petrus: To Slægtled : Hvad Fader fortalte og
jeg selv oplevede. Særtryk af Artikler fra Holstrebro Dagblad. 1940. Side 9-20, 69-74.
(46.4Darum)*
Darum [Darum bønder mod Kjærgård] I: Gamle folks fortællinger om det jyske
almueliv /ved Evald Tang Kristensen. 1987. Bind 3: Tillægsbind 2. Nr. 49. (63).
Darum [Darum kirke] De danske kirker. Red. af Erik Horskjær. Bind 17. 1970. Side 91-91,
illustreret. (71.864)*
Darum [Darum kirke] Helms, J.: Danske Tufstenskirker. 1894. Bind 1-2, side 142-43.
(71.864)*
Darum [Darum kirke] Kristensen, H.K.: Fontehimmel og kirkeværge. I: Fra Ribe amt. Bind
17. 1968. Side 71, 72, 74, illustreret. (71.864)*
Darum [Darum Kirke] Runge Kristoffersen, Hans: Danmarks nationale serværdigheder.
Bind Jylland, 1995. Side 45.(46.4Darum)*
Darum [Darum Mølle]. Danske Møller. 1934. Side 411-12, illustreret. [fotokopi i Bramming
bibliotek med titlen: Møller i Bramming kommune]. (66.81)*
Darum [Darum skole 1922-] Møller Hundebøll, P.: Barndomsminder. I: Vestjysk jul:
mandelgaven. 1981. Side 15-19. (37.5)*
Darum [Darum Sognearkiv] Arkiver i Ribe amt: En vejviser : Ribe amts lokalarkiver. 1998.
Side 34-35, illustreret.*
Darum [Darum] I: Dansk Vider og Vedtægter. Bind 3 (1904-38, 1-5). Side 569-74.
(34.62)*
Darum [Darum] I: Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv /ved Evald Tang
Kristensen. 1987.Bind 4: Tillægsbind 6. Nr. 386. (37.5)
Darum [Darum] I: Hans Duborg: Ribe Amts Sogneraadsforening 1882-1932. 1932. Side
53. (36.06)*
Darum [Darum] I: Harald Nielsen: Fra det kommunale skolevæsen i Ribe amt 1870-1970.
1974, illustreret. Side 48-50 [37.36)*
Darum [Darum] I: Naturreservat Vadehavet. Revideret udgave. 1986. [Bekendtgørelser,
cirkulærer m.v. bl.a. omfattende St. Darum]. (34.66)*
Darum [Darum] I: Schmidt, Aug. F.: Byhyrder. 1928. Side 22. (39.4)*
Darum [Darum]. I: S. Alkjærsig: Smugleriet ved Kongeaaen i Mands Minde fra omtrent
1838 til 1850. Særtryk af: Fra Ribe amt, 1911. Side 65. (34.31)*
Darum [Diger] Schmidt, August F.; Hegn og markfred. 1953. Side 152-54. (69.54)*
Darum [dødsvarsler, vognkjørsel, ligkistefjæl, lys for druknede, varsel for jernbane, do. for
krig]I: Tang Kristensen, Evald: Danske Sagn. 2. udgave. 1980. Bind 2, side 432 nr. 261,
side 434 nr. 368, side 523-24 nr.155, side 555-56 nr.303, side 578-79 nr. 382-83. (39.13)*
Darum [Enge, Mose] Madsen, Jesper: Kjærgaard. I: Fra Ribe Amt. Bind 2:6. 1907-10
(1908), side 73, 81.*
Darum [enge] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige
Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende
Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830. 1. Jordens
Beskaffenhed, side 42*
Darum [faldne Gørding, Darum, Bramminge, Vejrup, Hunderup] Høgsbro Østergaard:
Faldne og døde i krigen 1848-49-50. I: Fra Ribe Amt. Bind 12. 1949, side 241, 242, 243.*
Darum [Franciskas Bøg Darum,] I: Lidegaard, Mads: Danske træer fra sagn og tro. 1996,
side 220, nr. 2694. (39.3)*
Darum [Frandsen, Niels, Tækkemand] Højt paa Straa i det gamle Sogn : Smaa Glimt af
glemte Skæbner og gammel Syssel. Af Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen Kragelund. 1947.
Side 37-82.(69.214)*
Darum [Frit Danmark; sabotagegruppe] i: Trommer, Aage: Modstandarbejde i
nærbillede : det illegale arbejde i syd- og sønderjylland under den tyske besættelse af
Danmark 1940-45. 1973. Side 61, 305, 342. (96.71)*
Darum [Færgested] Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg sogne. I: Fra Ribe Amt. Bind
3. 1911-14, side 438-40.*
Darum [Grønlund, David præst 1777] Schmidt, August F.: David Grønlund. I: Fra Ribe
Amt. Bind 9. 1936-39, side 1939/10-11.*
Darum [guldbrakteater] Skovmand, Roar: Vesteregnens Skattefund. I: Fra Ribe Amt.
Bind 10. 1940-43, side 641-42, illustreret.*
Darum [guldfund fra germansk jernalder i Darum]. I: Danmark. Ved Bent Rying. 1973.
Bind 10, side 126. (91.15)*
Darum [Gymnastik og ungdomsforeninger Darum, Pigehold 1902, Maren Hansen
Olympia, forsamlingshuse, planer og forsamlingshus "Borgen",billede af fane] Bruhn,
Verner: Plint og talerstol. 1979. Side 27(illustration), 49 (illustration), 119,
121(illustration),128-29, 136(illustration), 137, 154. (79.506)*
Darum [Handel mellem Darum/Hunderup og Fanø. 'Hunderup Else' og 'Kragelund Bueld']
Af T. Tobiassen Kragelund I: Fanø-sømænd i storm og stille. 2. samling. 1960. Side 88-91.
(65.09)*
Darum [Hansen, Anders, Darum] Rørbye, Birgitte: Kloge folk og skidtfolk. 1976. Side 19899. (99.4)*
Darum [Hansen, Peder, Brandgårdene] Tobiassen Kragelund, T.: Træskomageri. I: Fra
Ribe Amt. Bind 10. 1940-43, side 267.*
Darum [hekse, kjællinger, -forbrændt, hekseråd/sygdom, hvide jomfruer]I: Tang
Kristensen, Evald: Danske Sagn. 2. udgave. 1980. Bind 7 side 26 nr. 99, side 383-84 nr.
1391, side 426 nr. 1528, side 473 nr. 1747 (39.13)*
Darum [Helms, Jacob: Bramminge, Vejrup, Darum og Hunderup Kirker] Særtryk: Danske
Tufstenskirker [fotokopi]. 1894. (71.864)*
Darum [Høslætten i Hunderup og Darum]. Vi svinger vor Høle: Engen og Slætten. Af.
Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen Kragelund. 1937. Side 80-102, illustreret. (63.36)*
Darum [i Darum] Hedegaard Rasmussen, J. : De første automobiler. I: Vestjysk jul:
mandelgaven. Nr. 3. 1978. Side 8-9.*
Darum [indlæsning af fæste] I: Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv /ved Evald
Tang Kristensen. 1987. Bind 3: Tillægsbind 2. Nr. 140. (63.012).*
Darum [kalk- og teglbrænding] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra
det Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers
nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830.
26 Kalk og Teglbrænderier. Side 209, 210*
Darum [Kirkegods] Kristensen, H.K. : Varde Syssels Kirkestol [1608]. I: Fra Ribe Amt.
Bind 10. 1940-43, side 101.*
Darum [Kirkeskyld1789] Fogtmann, Cathrine: Reskriptsamleren, Justitsraad Laurids
Fogtmann. I: Fra Ribe Amt. Bind 2:7. 1907-10 (1909), side 55.*
Darum [klædedragt i Darum] Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv /ved Evald
Tang Kristensen. 1987. Bind 3: Tillægsbind 3. Nr. 262. (68)
Darum [Kokkenborg, Jens Nielsen 1826-1902] Tobiassen Kragelund, T.: Landsbymaleren
Kokkenborg [Egetræsmaleren]. I: Fra Ribe amt, 1951, side 595-601, illustreret.*
Darum [korn] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige
Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende
Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830. 5.
Dyrkningsmaaderne. Side 87.*
Darum [krig og pest]Lassen, Aksel: 1659: Da landet blev øde- 1965. Side 42. (96.2)*
Darum [Krig] Stemann, G.: Spansk og fransk Indkvartering i Ribe 1808. I: Fra Ribe Amt.
Bind 2:6. 1907-10 (1908), side 23.*
Darum [Krige] Øllgaard, N.E.: Faldne og døde fra Sydvestjylland under Kampene for
Sønderjylland i 1848-50 og 1864. I: Fra Ribe Amt. Bind 2:7. 1907-10 (1909), side 112-13.*
Darum [krigen 1807 i Darum] Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv /ved Evald
Tang Kristensen. 1987. Bind 4: Tillægsbind 5. Nr. 179. (96.4)
Darum [Kurtz, Poul Hansen, sognepræst Darum/Bramming 1709-45]. Kristensen, Marius:
Fra Ribe og Omegn på Chrstian Falsters Tid. I: Fra Ribe Amt. Bind 5. 1919-22, side 467.*
Darum [Kvægpest 1769-1770] Alkjærsig, Søren: Kvægpest. I: Fra Ribe Amt. Bind 9.
1936-39, side 1938/47.*
Darum [ladested] Sundbo, Arne: Af Varde og Hjertings Historie. I: Fra Ribe Amt. Bind 4.
1915-18, side 577.*
Darum [Landbrug] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige
Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende
Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830. 4. Udskiftning.
Side 63.*
Darum [Lokalhistoriske film, 2: Heuernte in der Marsch [video i Bramming bibliotek]
(46.4)*
Darum [møllerne ved Sneum å, Jep o æ Bjerre, Da Dorthe druknede, Dalgas].
Therkildsen, Agnete: Små glimt. 1985. Side 6-7, 8-9,19-21,22-23. (46.4Darum)*
Darum [Nytårsskikke] Hundebøll, P. Møller: Nytårsløjer [Darum 1930]. I: Vestjysk jul:
mandelgaven Årgang 2, 1977 , side 22-25.*
Darum [Overtro om agersnerle i Darum, Spådom om træ i Darum]. I: Brøndegaard, V.J.:
Folk og flora. Bind 1-4. bind 3 side 364, bind 4 side 356. (39.3)*
Darum [skeldiget (Kjærgaard, Kragelund Vesterhede, Darum]. Os selv - og de fremmede.
Af Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen Kragelund. 1941. Side 78-116. (69.54)*
Darum [Skogum Skov, klitter] Jens Bruel: Klitterne i Ribe Amt. I: Fra Ribe Amt. Bind 1:1.
1903-06 (1903), side 70, 81.*
Darum [Skole 1828] Nissen, J.: Fra den indbyrdes Undervisnings Dage. I: Fra Ribe Amt.
Bind 1:1. 1903-06 (1903), side 156, 158.*
Darum [Skoler ca.1730, præst Poul Curtz 1735] Nielsen, H.M.: Vestjydske Skoleforhold i
det attende Aarhundrede. I: Fra Ribe Amt. Bind 2:7. 1907-10 (1909), side 149.*
Darum [Skov i Darum] I: Danmarks natur. 1. udgave. 1967-72. Bind 6, side 159. (50.26)*
Darum [Slavekrigen i Darum] Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv /ved Evald
Tang Kristensen. 1987. Bind 4: Tillægsbind 6. Nr. 729. (96.4)
Darum [slægtshistorie] Lauridsen, Jens M. Min Slægs historie. Bind 1-6. (99.94)
Darum [Smuglerier] Alkjærsig, Søren: En smuglerhistorie fra 1729. I: Fra Ribe Amt. Bind
1:3. 1903-06 (1905), side 104-108, 109-110*
Darum [Sneum Marsken med Darum og Tømmerby] I: Sjæklen 1982:14: Stormfloden d.
24. november 1981. Side 10. (55.9)*
Darum [Sommerbillede fra Darum Strand i August 1917]. Vi svinger vor Høle: Engen og
Slætten. Af. Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen Kragelund. 1937. Side 148, illustreret.
(63.36)*
Darum [spøgeri, dødninghoveder, kvindeligt gjenfærd, moderen, gjenfærd, landmåler,]I:
Tang Kristensen, Evald: Danske Sagn. 2. udgave. 1980. Bind 5, side 127-28 nr. 503-04,
side 317-18 nr. 1108, side 381 nr. 1345, sidde 406 nr. 1419. (39.13)*
Darum [St. Darum] Sørensen, Paul H.: De gamle telefoncentraler i Sydjyske Distrikt.
1986. Side 25. (65.87)*
Darum [Stormflod 1825] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det
Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers
nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830. 1.
Jordens Beskaffenhed, side 27.*
Darum [Stormfloder 1909] Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg sogne. I: Fra Ribe Amt.
Bind 3. 1911-14, side 460 *
Darum [Stormfloder] Stemann, G.: Stormfloderne på Ribe Amts Vestkyst i December
1909 og November 1911. I: Fra Ribe Amt. Bind 3. 1911-14, side 709, 23, 24, 35, 36.*
Darum [studeavl] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige
Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende
Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830. 18. Qvægavl.
Mejerier. Foderstude. Side 159*
Darum [Staahyv (eller Staghøj, galgebakken, St. Darum] I: Vi hilser på Landsmænd. Af
Salomon J. Frifelt og T. Tobiasssen Kragelund. 1942. Side 115-16. (39.13)*
Darum [Svenskerkrig(e), Pastor Grønlund]I: Tang Kristensen, Evald: Danske Sagn. 2.
udgave. 1980. Bind 4, side 109-111 nr. 431-32, side 296-97 nr. 962. (39.13)*
Darum [tiende fra hovbønderne fra Darum og Bramming] I: Gamle folks fortællinger om
det jyske almueliv /ved Evald Tang Kristensen. 1987. Bind 1: afdeling 2. Nr. 105.
(63.012).*
Darum [Tiende] Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg sogne. I: Fra Ribe Amt. Bind 3.
1911-14, side 427.*
Darum [To darumpiger i Esbjerg, Frida Pedersen Buch og Agnete Therkildsen] Sørensen,
Tage: Esbjerg indtil 1989 i malerkunst og farver. 1989. Side 422-23, illustreret med
farvetusch af Frida Pedersen Buch. (99.4)*
Darum [toldkarl Jørgen Skægmand] Alkjærsig, Søren: Smugleriet ved Kongeaaen i
Mands Minde: Fra Ribe Amt. Årgang 1911, side 188.*
Darum [træbevoksede moser] Bruel, Jens: Klitterne i Ribe-Amt : en historiske Skildring. I:
Fra Ribe Amt. Bind 1:1. 1903-06 (1903), side 81.*
Darum [tyrkerduer i St. Darum].I: Lieberkind, Ingvald : Fugle. Bind 3, ca. 1965. Side
1208. (58.8)*
Darum [tørvespader fra Darum] Hove, Th. Th.: Tørvegravning i Danmark. 1983. Side 64,
99. (69.94)*
Darum [Udskiftning 1766] Madsen, Jesper: Kjærgaard. I: Fra Ribe Amt. Bind 2:6. 190710 (1908), side 92-94.*
Darum [Vestjyden, L.J. Hansen, f. 25.6.1878] n. Kulturbilleder fra tiden omkring
århundredeskiftet. Udgivet af Nationalmuseet. 1952. Side 99-124. [særtryk, fotokopi
Bramming bibliotek](46.4Darum)*
Darum AGL [Arne G. Larsen]: På besøg i Darum Gymnastik- og Ungdomsforening. I:
Dansk Ungdom og Idræt, 1967:17 side 288-291, illustreret [m. billede af Vagn Degnbol og
J. Hedegaard Rasmussen]*
Darum Bak, Olaf: Det lignede i hvert fald hoveri - ulønnede snekastere i 30erne. Lokalårbogen, 2001, side 101-103
Darum Bencard, Mogens: En gårdtomt fra før-romersk jernalder [Darum]. I: Mark og
Montre, 1970. Side 5-17, illustreret. (91.115)*
Darum Bevaringsværdige huse i St. Darum. Udarbejdet af Bramming kommune. 1980.
(71.64)*
Darum Boesen, Fred: Darum Engvandingsselskab. Lokal-årbogen,1986, side 73-76
Darum Boesen, Fred: Darum Sandgades plantage. Lokal-årbogen, 1984, side 59-62
Darum Boesen, Olav: Klassefesten : Indbydelse til Darum skoles jubilæum. Lokalårbogen, 2005, side 71-72.
Darum Bundgård, Kristian: Darum bibliotek. I: Darum Sogn; 15. årgang. 3; oktober 1987.
Side 2-6, illustreret. (02)*
Darum Bæk I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og Ringkøbing
Amter, side 18, illustreret.*
Darum Carlslund Petersen, Grethe: Landsbystyre og fællesskab i det 18. århundede belyst gennem vider og vedtægter. I: Fra Ribe Amt. Bind 24. 1987-89. Side 94.*
Darum Danmark : Land og Folk: Historisk-topografisk-statistisk Haandbog. Udgivet ved
Daniel Bruun, Bind 4. 1922. Side 111, 118.*
Darum Darum Bibliotek. I: Historier fra Ribe amt: RAL : Ribe Amts Lokalarkivers 25 års
jubilæum 2004. Esbjerg Byhistoriske Arkiv: Skriftrække B nr. 29. 2004. Side 20-21,
illustreret [m. billede af filialbibliotekar Hanne Schmidt].*
Darum Darum Bro. I: Vestjyllands Socialdemokrat 2.11.1904. Iflg.: Fra Ribe Amt. Bind 7.
1928-31, side 471.
Darum Darum Brugsforening 100 år : 1888-1988. 1988.(33.43)*
Darum Darum Gymnastik- og Ungdomsforening : 25 års jubilæum 1960-1985. Redigeret
af J. Hedegaard Rasmussen m.fl.1986. 56 sider, illustreret. (79.606)*
Darum Darum Skolevæsens Historie I: Vestkysten 18.7.1919. Iflg. N.M. Kromann:
Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisk-topografisk Art i lokale Blade i Ribe Amt i: Fra
Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side 356.
Darum Darum Sogn. Udgivet af Darum Menighedsråd. 1973-. [udkommer stadig, sh
2001](46.4Darum)*
Darum Degnbol, Vagn: Darum skoles 50 års jubilæum den 1. oktober 2004. Lokalårbogen, 2005, side 67-70
Darum Esbjerg-Darum Vejen. Et gammelt Projekt realiseret. I: Vestjyllands
Socialdemokrat 16.7.1898. Iflg.: Fra Ribe Amt. Bind 7. 1928-31, side 471.
Darum Feilberg, H.F. jun: Barndomsaar ved Vesterhavet: Skildringer for Børn. København.
Forlagt af Tillges Boghandel, 1899. 78 sider. [forf. søn af folkemindeforsker og sognepræst
i Darum HFF(1831-1921), novelleskitser på baggrund af barndommen i Darum]*
Darum Frifelt, Salomon J.: [H.F.] Feilberg-Mindet i Darum. I: Fra Ribe Amt 1940-43. Side
170-73, illustreret. (73.08)*
Darum Futtrup, A.M.: Begravelsesskikke i Ribe Amt : fra varsler til kirkegårdens port. I:
Fra Ribe Amt. Bind 26. 1994. Side 180, 183,188.*
Darum Futtrup, A.M.: Begravelsesskikke i Ribe Amt : inden for kirkegårdens port. I: Fra
Ribe Amt. Bind 26. 1995. Side 398, 401, 403 illustreret, 407.*
Darum Hansen, Ingvart Kristian [husmand, f. 28.1.1868 på Darum mark]: Tærskning. I:
Sognets Veteraner : fra Krigsaar og Arbejdsaar. Af. Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen
Kragelund. 1946. Side 110-128, illustreret.(63.33)*
Darum Hansen, Lambert: Lidt af Stormflodernes Historie i Mands Minde. I: Vestkysten
13.-14.9.1922. Iflg. N.M. Kromann: Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisk-topografisk
Art i lokale Blade i Ribe Amt i: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side 357.
Darum Hansen, Tove: Lidt om FDF Darum. Lokal-årbogen, 2000, side 47-51
Darum Hedegaard Rasmussen, J. : Kaffedrikning [og –punch, i Darum]. I: Vestjysk jul:
mandelgaven. Nr. 2. Side 15-16. 1977.*
Darum Hedegaard Rasmussen, J.: Bebyggelsen i Darum sogn. Lokal-årbogen, 1985, side
71-81
Darum Hedegaard Rasmussen, J.: Darum sogn i oldtiden. Lokal-årbogen, 1991, side 7376
Darum Hedegaard Rasmussen, J.: De første automobiler. I: Vestjysk jul: mandelgaven.
Årgang 3. 1978. Side 8-9.*
Darum Hedegaard Rasmussen, J.: Gamle konvolutter[Darum]. Lokal-årbogen, 1993, side
101-102
Darum Hedegaard Rasmussen, Jens: Bryllup i Darum - der endte med drøje hug. Lokalårbogen, 2003, side 28-32
Darum Hedegaard Rasmussen, Jens: Et bryllup i Darum, der endte med drøje hug
[1723]. I: Vestjysk jul: mandelgaven nr.1 1976. Side 5-8.*
Darum Hedegård Rasmussen, Jens: Glimt fra Darum i 1800-tallet: P.K.Pedersens
erindringer: fæstebonden der blev selvejer. I: Fra Ribe amt. Bind 24. 1987-89. Side 36283, illustreret.*
Darum Hegn, Stig: Den der selv brænder, kan tænde ild i andre -Dalgas Thomsen i
Darum. Lokal-årbogen, 2002, side 83-89
Darum Hegn, Stig: Oprør i Darum mod Estrup : sognerådet nægtede at betale skat i
1886. Lokal-årbogen, 2003, side 120-26
Darum Hillerup, Thomas [sognepræst]: Historiske Efterrretninger om Darum og
Bramminge Sogne, indgivne 1760 til Biskop J.C. Bloch i Ribe. Iflg. Iflg. Schmidt, August F.:
Dr. Oluf Nielsens Arbejder om Ribe Amt. I: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side 136.
Thomas Hillerups optegnelser er optrykt i Fra Ribe Amt. Bind 21. ?80, side 199-209.*
Darum Hundebøll, P. Møller: Barndomsminder [fra Darum skole]. I: Mandelgaven. Årgang
6. 1981. Side 15-1*.
Darum Hundebøll, P. Møller: Barndomsminder fra Darum: kulturhistoriske glimt fra 20erne [faderen var mejeribestyrer]. Heureka, 1974. 32 sider.
Darum Hundebøll, P. Møller: Frikvarter [barndom]. I: Mandelgaven. Årgang 7. 1982. Side
16-18.*
Darum Højlund, Jes: Darum Borgerforening. Lokal-årbogen, 1992, side 43-46
Darum I :Danske Byer og Sogne : historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land
og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller senere). Side 291-92, illustreret.*
Darum I: Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv /Bind 3: Tillægsbind 1. Nr. 1274:
Kvægpesten i Darum.(61)
Darum Jensen, S(tig?): Et grubehus fra Darum : bidrag til keramikudviklingen gennem 6.
årh.e.Kr.: I: Kuml 1985, side 111-121. Iflg. Fra Ribe Amt 1987-89, side 418.
Darum Jepsen, Else Marie: Fra en svunden tid. [erindringer]. 1972. 34 sider.
(46.4Darum)*
Darum Just, Flemming: Brugsforeningsbevægelsen 1866 - 1920 - med udgangspunkt i
Ribe amt. 1984. Side 70, 80, 82.. (33.43)*
Darum Jürgensen, Sofie Conradine: Oldemors Erindringer [Darum 1834-47, navnlig om
bryllupsskikke, forf. gift med præst Peter J]. 1908. Side 114-34. (46.4Darum)*
Darum Jørgensen, Laust: Bygningen af V. Vedsted-Darum Diget 1911-1913. Lokalårbogen, 1999, side 85-91
Darum Jørgensen, Laust: Hjowrdreng - og tjenestekarl i Darum i 1890-erne. Lokalårbogen, 1995, side 84-89
Darum Kristensen, Sigurd: En skolefundats for Darum og dens gennemførelse. I: Fra Ribe
amt bind 16. 1966. Side 416-34. [Iflg. DTI 1966:79+iflg. Register til FRA 1903-2002]
(37.5)
Darum Kromann, N.M.: Af Jordemodervæsenets Historie i Ribe Amt. I: Fra Ribe Amt. Bind
7. 1928-31, side 422.*
Darum Kromann, N.M.: Fra gamle Dages Trængselstider (En Klage fra en Fæstebonde i
Darum1707 til Kongen over Gersdorph til Kjærgaard i Hunderup Sogn). I: Vestjyllands
Socialdemokrat 8.8.1927. Iflg.: Fra Ribe Amt. Bind 7. 1928-31, side 474.
Darum Kromann, N.M: Færgerierne over Ribe amts Aaer [Darum-Allerup]. I: Fra Ribe
Amt. Bind 9. 1936-39, side 1939/80-86.*
Darum Kulturhistoriske bevaringsinteresser. 1985. Bind 1, side 85. (50.26)*
Darum Larsen, Henrik: Fællesskabet i Ribe Amt i det 17. Aarhundrede. I: Fra Ribe Amt.
Bind 7. 1928-31, side 480, 488.*
Darum Lauridsen, Tage: Der vil altid være får i Darum. Lokal-årbogen, 2001, side 55-57
Darum Lauridsen, Tage: Enghavegård [Darum] . Lokal-årbogen, 1996, side 54-59
Darum Lund, Hans: Hvordan fik Ribe Amt sine Præster først i det 17. Aarhundrede? I: Fra
Ribe Amt. Bind 11. 1946, side 389.*
Darum Lundgaard, Aage: Høslæt i Darum Enge - omkring århundredeskiftet. Lokalårbogen,1994, side 70-73
Darum Lundgaard, Aage: Minder fra Darum ved århundredeskiftet. Lokal-årbogen, 1987,
side 113-117
Darum Mackeprang, M.: Danmarks middelalderlige Døbefonter. 1941. Side 306, 308.
(73.08)(iflg. Trap)
Darum Meesenburg, H.: Darum - et marsksogn ved geest-randen. I: Mark og montre.
1983. Side 73-75. (46.4Darum). (Iflg. Mark og montre 1984, side 29).
Darum Mølgaard, Birgit: Banko [Darum] . Lokal-årbogen, 1996, side 85-87
Darum Nielsen, J.P.: 1 Udskiftningen i Darum beskrevet af beskrevet af en gammel Præst
2 Hoverireglement (For Bonden Thomas Jensen, Darum) (Fra gamle Dage). I: Esbjerg Avis
23. og 26.2.1900. Iflg.: Fra Ribe Amt. Bind 7. 1928-31, side 817.
Darum Nielsen, J.P.: Darum Skole i 1796. I: Esbjerg Avis 5.10.1915. Iflg.: Fra Ribe Amt.
Bind 7. 1928-31, side 819.
Darum Nielsen, Just: Darum Kirke. I: Vestkysten 5.12.1925. Iflg. N.M. Kromann:
Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisk-topografisk Art i lokale Blade i Ribe Amt i: Fra
Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side 358.
Darum Nielsen, Leif Chr.: Nogle grave fra yngre germansk jernalder og vikingetid i
Sydvestjylland. I: Mark og Montre, 1984. Side 39-41, illustreret. (91.115)*
Darum Nielsen, P.J.: Et landsbyskolevæsens Historie (Darum). I: Vestkysten 24. og
31.8.1926. Iflg. N.M. Kromann: Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisk-topografisk Art i
lokale Blade i Ribe Amt i: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side 359.
Darum Nielsen, P.J.: Fra Darum Sogn: Ribe Herred: Ribe Amt. Lokalhistorie indtil 1925.
1925. 171 sider [findes også som lydbog](46.4Darum)*
Darum Nielsen, P.J.: Træk af Darum Sogns Historie. I: Vestkysten 25.9, 5., 13., 14. og
16.10.1926. Iflg. N.M. Kromann: Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisk-topografisk Art i
lokale Blade i Ribe Amt i: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side 359.
Darum Olesen, Vagn: Gammelt brev [fra Boe Boesen, Darum] fra Colorado i U.S.A..
Lokal-årbogen, 2005, side 91-95.
Darum Pedersen, Hans: De gode og de mindre gode gamle dage. [erindringer] I: Vestjysk
jul: mandelgaven nr.1 1976. Side 9-13.*
Darum Pedersen, P.K.: Landsbyen Darum. I: Vestkysten 15.-17.1.1923. Iflg. N.M.
Kromann: Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisk-topografisk Art i lokale Blade i Ribe
Amt i: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side 357.
Darum Pedersen, P.K.: Lidt af Darum Sogns Historie. I: Fra Ribe amt. Bind 6. 1923. Side
67-78. (46.4Darum) *
Darum Pedersen, P.K.: Minder fra Darum Sogn. I: Fra Ribe Amt. Bind 2:6. 1907-10
(1908), side 108-18.* (46.4Darum). *
Darum Plesner, Erik: Livskunstneren Alfred Nielsen: Alfred Jenyw. Lokal-årbogen, 2006,
side 71-74.
Darum Ravn Jensen, S.: Skattenægtelse i provisorietiden. I: Fra Ribe amt. Bind 23. 198486, side 163*
Darum Schmidt, August F. : Lambert Hansens Breve [1899-1920] til H.F. Feilberg. I: Fra
Ribe Amt 1956/59, side 403-429.*
Darum Schmidt, Erling: Darum Sognearkiv. Lokal-årbogen,1994, side 45-47
Darum Schmidt, Erling: Ejendomshistorie for Darum Sogn. I: Darum sogn. 34. årgang.
December 2006. Nr. 4. side 10-11. darum.dk/wp-content/uploads/2007/12/nr4_2006.pdf. *
Darum Schmidt, Erling: Stormfloder og digebyggeri. Lokal-årbogen, 1992, side 57-60
Darum Schmidt, Erling: Tilbageblik i Darum sogn [Bro over Sneum å, det første
forsamlingshus] . Lokal-årbogen, 1997, side 91-93
Darum Søgård Sørensen, Helge: P.J. Nielsen - degn og iværsætter i Darum. Lokalårbogen, 2000, side 115-121
Darum Søren Manøe Hansen: Klokkeskatter i Ribe amt 1526-29 og 1601. I: Fra Ribe amt.
Bind 23. 1984-86, side 168*
Darum Sørensen, H.J.J.: Om Vilslev og Darum Præstekald ved Ribe. I: Kirkehistoriske
Samlinger. 1889-91, side 162-64. Iflg. Chr. Heilskov I: Fra Ribe Amt. Bind 5. 1919-22, side
317.
Darum Thellesen, Peder V.: Tyrkerduen kom til St. Darum i 1948. Lokal-årbogen, 1990,
side 98-101
Darum Therkildsen, Agnete: Agnet Therkildsen erindrer - en kunstner fra Darum. Lokalårbogen, 2001, side 87-95
Darum Therkildsen, Agnete: Den sommer og den eng så godt kunne sammen :
erindringer med tegninger af Agnete Therkildsen. 1982. 100 sider, illustreret. (99.4)*
Darum Therkildsen, Agnete: Fra tiden hjemme i Darum. Lokal-årbogen, 1985, side 99104
Darum Therkildsen, Agnete: Små glimt. 79 sider, illustreret. (99.4)*
Darum Tobiassen Kragelund, T.: Peder Jakobi Nielsen. I: Fra Ribe Amt. Bind 10. 1940-43,
side 255-62, illustreret.*
Darum Trap, J.P.: Danmark. 5. udgave. Bind 9:2(bind 23): Ribe Amt. 1965. side 1015-17.
(46)*
Darum Trap, J.P.: Kongeriget Danmark. 3. Udgave. 1904. Bind 5. Side 809.*
Darum Vejrup, Kristian: En drengefødselsdag man husker; En fisketur; Indkvartering. I:
Besættelsestidshistorier fra Ribe amt. 1998. Side 25, 38-40.*
Darum Vestkysten. Af B.K.S. Rasmussen og Alan Hjorth Rasmussen. 1972. Side 1972.
Darum Warming, C.: Da den sorte skole kom til Darum. I: Vestkysten 11.8.1989.[Iflg. Fra
Ribe amt bind 25, side 128]. (37.5)
Darum Warming, C.: Da den sorte skole kom til Darum. Kronik i: Vestkysten 11.8.1989.
[iflg. Fra Ribe Amt. Bind 25. 1990-92, Side 128]
DarumAndelsmejeri I: Dansk Mejeristat : Odense… Ribe Amt. 1931. Side 537-538,
illustreret.*
Darumgård Larsen, Henrik: Storgaarde og Storgods i Ribe Amt. I: Fra Ribe Amt. Bind 8.
1932-35, side 517.*
DarumKirke Danmarks kirker. Udgivet af Nationalmuseet. Bind 19: Ribe amt. 29. hefte
ved Ebbe Nyborg og Niels Jørgen Poulsen. 1994. Side 3023-3062, illustreret.*
DarumKirke Dyssel, Arendse: Egnens kirker. Med tegninger af Jørgen Dich. 1998. Side
22. [Foreligger også på engelsk og tysk med titel Local churches og Die Kirchen der
Umgebung]*
DarumKirke Hedegård Rasmussen, Jens: Darum kirke, dens bygningshistorie og
historiske inventar. Udgivet af Darum Menighedsråd og Darum Borgerforening. 1979. 7
sider, illustreret. Iflg. Fra Ribe Amt. Bind 23, side 459.
DarumKirke Jørgensen, Inger Marie: ”Den lille maler”, Jørgen Hansen, Esbjerg. I: Fra
Ribe amt. Bind 25. 1990-92, side 249.*
DarumKirke Thomsen, N.: Kirkerne som sømærker. I: Fra Ribe Amt. Bind 12. 1948. Side
30.*
DarumKirke Trap, J.P.: Danmark. 5. udgave. Bind 9:2(bind 23): Ribe Amt. 1965. side
1016-17, illustreret. (46)*
DarumSogn [Darum Sogn]. I: Paul Nedergaard: Personalhistoriske, sognehistoriske og
statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie 1849-1949(1966). Bind 9A: Ribe
Stift. 1966. Side 129-37. (27)*
DarumSogn [Darum-Bramminge] I: S.V. Wiberg: Personalhistoriske … Bidrag til en
almindelig dansk Præstehistorie. Fotografisk optryk 1959. Bind 1, Side 267-69. [Evt. side
703, 709, 759, 762] [evt. Bind 3, side 727, 731, 749?]. (27)*
DarumSogn Nielsen, J.P.: Præsten H.F. Feilberg. Træk af Livet i Darum-Bramminge
Menigheder 1876-1891. Af J.P. Nielsen og Lambert Hansen. I: Dansk Udsyn, 1. Årgang.
1921. Side 217-225. (27)*
DarumÅ [Fiskeriet Kærgård] Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg sogne. I: Fra Ribe
Amt. Bind 3. 1911-14, side 427.*
de Teilmann, Tøger Reenberg se Teilmann, Tøger Reenberg de
Debel, Søren Christensen [Kjærgårds mark] I: Danske Landmænd og deres Indsats.
1943. Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 305, illustreret.*
Deggerhøj [1638 Terpager] Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg sogne. I: Fra Ribe
Amt. Bind 3. 1911-14, side 442.*
Degneoffer [S. Christiansen, Gørding, 1817]: Andersen, Vald.: Gejstlig debat om
degneoffer. I: Fra Ribe Amt 1964-67, side 300-305.*
Dialekter [Et uheldigt mundheld - skrevet på Bramminge-Vejenmålet]. I: Jacobsen, J.:
Tæjelowessjov. 1903. (86.77) (Iflg. H.K. Kristensen: Fra Koldingfjord..side 313-14)
Diger [ Darum, Kærgård] Schmidt, August F.; Hegn og markfred. 1953. Side 151-54.
(69.54)*
Diger [ Darum] Hansen, Niels: Børstearbejde for 50 år siden. [Darum 1927-30] I: Vestjysk
jul: mandelgaven Årgang 3, side 3-7.*
Diger [det gamle skovdige ved Kærgård] Os selv og de fremmede. Af. Salomon J. Frifelt
og T. Tobiassen Kragelund. 1941. Side 120-123, illustreret. (63.13)*
Diger [digebygning, nyere diger, skeldiget (Kjærgaard, Kragelund Vesterhede, Darum]. Os
selv - og de fremmede. Af Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen Kragelund. 1941. Side 78116. (69.54)*
Diger Jørgensen, Laust: Bygningen af V. Vedsted-Darum Diget 1911-1913. Lokal-årbogen,
1999, side 85-91
Diger Schmidt, Erling: Stormfloder og digebyggeri. Lokal-årbogen, 1992, side 57-60
Digte Jensen, Ingrid: Generationer [digt]. Lokal-årbogen, 2007, side 6
Dinnesen, Jørgen [Jørgen Dinnesens Jernbanegade] Barrett, Brian Dudley: Vestkystens
kunstnere 1850-1950. 1995. Bind 1: Tønder til Esbjerg. Side 84, illustreret. (74.6)*
Dinnesen, Jørgen Larsen, Tommi: Jørgen Dinnesen [maler Bramming]. Lokal-årbogen,
1995, side 51-52
Ditlevsen, Ulla Haahr, Poul: Mit livs vendepunkt: Ulla Ditlevsen, Knud Ebsen, Bent
Gotfredsen. Lokal-årbogen, 2006, side 31-40.
Dohn, Henrich Weilbach: dansk kunstleksikon. Bind 2, side 154. 1994. (74.6)*
Drivvejen Dons Christensen, Elisabeth: Tale ved Drivvejens åbning. Lokal-årbogen, 2007,
side 7-10
Dynnesen, Peter Andersen, Jefrey: Om hundrede år er alting glemt[Peter Dynnesen].
Lokal-årbogen, 1984, side 100-101
Dyrlæger Gantzel Lauridsen, J.: Anders Ebbesen - en folkelig dyrlæge. Lokalårbogen,1994, side 82-86
Dyrlæger Heiselbæk, Mogens: Fortrængninger. I: Træk af Gørding sogns historie
/redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 2, 1995. Side 78-87, illustreret. [findes også som
lydbog] (46.4)*
Døbefonte [Gørding, Hunderup, Darum] Mackeprang, M.: Danmarks middelalderlige
Døbefonter. 1941. Side 165-66, 166, 306, 308. (73.08)(iflg. Trap)
Døre [Lundagergård, fra Kærgård] Madsen, Jesper: Kjærgaard. I: Fra Ribe Amt. Bind 2:6.
1907-10 (1908), side 106.* (46.4Kærgård)
Døve [Mona Lisa Kristensen, Gørding]. I: Den der ikke kan høre/ redigeret af Bodil Fossar
Petersen. 1988. Side 100-119, illustreret (38.7)*
Ebbesen, Anders Gantzel Lauridsen, J.: Anders Ebbesen - en folkelig dyrlæge. Lokalårbogen,1994, side 82-86
Ebbesen, Niels Jessen I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: V. Nykirke Sogn, side 115, illustreret.*
Ebbesen, Peder [Endrup] Hvid Jacobsen, Margrethe: Bondesind og bondevirke i
Vestjylland. I: Vestjyder fortæller. Bind 1. 1965, side 38-43.*
Ebsen, Knud Haahr, Poul: Mit livs vendepunkt: Ulla Ditlevsen, Knud Ebsen, Bent
Gotfredsen. Lokal-årbogen, 2006, side 31-40.
Efterskoler se også BrammingeEfterskole
Eg Poulsen, Ayo: Underfundige funderinger. 1987. [noveller med selvbiografisk tilsnit,
findes også som lydbog].(99.4)*
Ege Pedersen, Aksel: Vestjydske egebevoksninger. I: Årsskrift for Kjærgård. 1966. Side
22-25, illustreret. (50.26)*
Egnsmuseet Bramming Egnsmuseums udvidelsesplaner. Lokal-årbogen, 2004, side 110
Egnsmuseet Egnsmuseets hjemmeside. Lokal-årbogen, 2002, side 138
Egnsmuseet Hansen, Mogens: Fremtidsvisioner for Bramming Egnsmuseum. Lokalårbogen, 2007, side 152-54
Ehrenfeld, Stefan Nielsen [ejer af Endrupholm, +1741] Kristensen, H.K. Fra
Koldingfjord til Blaavandshuk. 1947. Side 220-221, illustreret. (99.4)*
Ejendomme Bevaringsfonden i Bramming kommune : præmierede bygninger og huse i
Bramming kommune. Udgivet af Poul Dylmer, 2002. CD-rom.
Elektricitetsværker [Gørding, Bramming] I: Danske Byer og Sogne : historiske og
personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller
senere). Side 289, 298.*
Elektricitetsværker [GørdingVandmølle] Bøcher, Steen B.: Vandmøller og andre
Vandkraftudnyttelser i Ribe Amt. Udgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt. 1944. Side
49-52, illustreret, litteraturhenvisninger. 66.81 *
Elektricitetsværker Søndergaard, Steffen M.: Energiens bygninger i Ribe amt
[Bramming Elektricitetsværk]. 2004. Side 13, illustreret.*
Eletricitetsforsyning Bak, Olaf og Stig Hegn: Mellem himmel og jord og jævn- og
vekselstrøm [elektriker Asger Thomsen]. Lokal-årbogen, 2002, side 38-42
El-huset Nielsen, Tage: Brammings ældste El-forretning – El-huset. Lokal-årbogen, 2007,
side 18-25
Elværker Johansen, Bent: Gørdings El-forsyning. I: Træk af Gørding sogns historie
/redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 2, 1995. Side 40-43, illustreret. [findes også som
lydbog] (46.4)*
Endrup [1500-tallet] Alkjærsig, Søren: Spor af forsvundne Landsbyer. I: Fra Ribe Amt.
Bind 8. 1932-35, side336-37.*
Endrup [Ebbesen, Peder] Hvid Jacobsen, Margrethe: Bondesind og bondevirke i
Vestjylland. I: Vestjyder fortæller. Bind 1. 1965, side 38-43.*
Endrup [Endrup Mølle]. Danske Møller. 1934. Side 420, illustreret. [fotokopi i Bramming
bibliotek med titlen: Møller i Bramming kommune]. (66.81)*
Endrup [Endrup] I: Oluf Nielsen: Gamle jydske Tingvidner. 1977 [optryk af 1882]. Side
68, 73, 78-79, 80-81, 82-84, 85-88, 90 (34.71)*
Endrup [Friis, Gabriel Michael, møller 1792] Kristensen, H.K.: Skast herreds ting, fogder
og skrivere. I: Fra Ribe Amt . Bind 14. 1956/59, side 244.*
Endrup [mølle, 1643] Böhme, Klaus R. : Lennart Torstensson und Helmut Wrangel in
Schleswig-Holstein und Jütland 1643-45. I: Zeitschrift der Gesellschaft für schleswigholsteinische Geschichte, 1965. [iflg. Fra Ribe Amt 1964-67, side 475.]
Endrup [tinghus i Ll. Endrup 1747] Kristensen, H.K.: Skast herreds ting, fogder og
skrivere. I: Fra Ribe Amt . Bind 14. 1956/59, side 218, 221.*
Endrup [Tingsted (Endrup Posthus, 1803- ps ikke i Endrup)] Løbner Jørgensen,
Margrethe: Sønderskov Mølles Historie. I: Fra Ribe Amt. Bind 5. 1919-22, side 621.*
Endrup Eiby, Hanne: Endrup : historien om en by og dens sportsforening. Tegninger, kort:
Lars Christoffersen. Udgivet af Endrup Idræts Forbund. 1991. 48 sider. (79.606)*
Endrup Endrup Andelsmejeri, 100 år 1884-1984. 1984. 32 sider, illustreret.(63.71)*
Endrup Friis, G.M.: Herrredsskriver G.M. Friis's biografi. [1762-1829, mest om tiden før
han blev fæster på Endrup Mølle i 1789] Ved Carsten Teilman Hald. I: Fra Ribe amt, 1962,
side 445-66, illustreret. *
Endrup Hansen, Louise: Luftfotografi af Endrup ca. 1950. Lokal-årbogen,1986, side 100101
Endrup Hegn, Stig og Sam. Højst Petersen: Endrup Møllekro. Lokal-årbogen, 2002, side
109-116
Endrup I: Maagen. Udgivet af Dagbladet Vestkysten. 1949 .(Iflg. Eiby, Hanne: Endrup :
historien om en by og dens sportsforening. Tegninger, kort: Lars Christoffersen. Udgivet af
Endrup Idræts Forbund. 1991. Side 48)
Endrup Ipsen, Ulla: Endrup Brugsforening 1888 - 28.1. - 1988. 20 sider.(ikke i Dansk
Bogfortegnelse] (33.431)*
Endrup Iversen Hansen, Lasse: En mejeribestyrer takker af : Ove Jensen, Endrup
Andelsmejeri. Lokal-årbogen, 1999, side 131-133
Endrup Just, Flemming: Haragergård [Endrup]. Lokal-årbogen,1994, side 48-50
Endrup Lauridsen, Kristian: Fra det gamle Endrup. Lokal-årbogen, 1999, side 134-137.
Endrup Nogle vestjyske Markeder. Af T. Tobiassen Kragelund og Niels Møller. I: Fra Ribe
Amt. Bind 11. 1945, side 266-267.*
Endrup Nyt fra Endrup Idræts Forening. 1986- . (79.606)*
Endrup Schmidt, Morten: Erindringer fra "Lillevang" i Endrup. Lokal-årbogen, 1985, side
94-98
Endrup Smidt, H.P.: Endrup Mejeri 100 år. Lokal-årbogen, 1984, side 55-59
Endrup Sørensen, A.: Gørding, Malt og Skads Herreders Tinghus [1747]. Fra Ribe Amt.
Bind 11. 1947, side 628-32.*
Endrup Sørensen, Paul H.: De gamle telefoncentraler i Sydjyske Distrikt. 1986. Side 12.
(65.87)*
Endrup Vejrup, Grethe: Bondegårdsferie [Vibækvej 23, Endrup]: Farm house holiday :
Bauernhof Ferien: Mini Zoo. 1998. (40.8)*
EndrupAndelsmejeri I: Dansk Mejeristat : Odense… Ribe Amt. 1931. Side 472-73,
illustreret.*
Endrupholm [Stavn, Jeppe, maler, 1774] I: Hald, Carsten Teilman: Vestjyske
adelsfolk : Den Teilmanske Portrætsamling på Gjellerupholm 1966. (Historisk Samfund for
Ribe Amts småskrifter ; 4). Iflg. Ugeavisen 29.11.2005, side 24.
Endrupholm [1674] Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg sogne. I: Fra Ribe Amt. Bind
3. 1911-14, side 419.*
Endrupholm [Amtsgymnastikstævner 1932-51] Bruhn, Verner: Plint og talerstol. 1979.
Side 38, 79-80, illustreret. (79.506)*
Endrupholm [Dampbrænderi 1863] Kromann, N.M: Fattigmandens snaps. I: Fra Ribe
Amt. Bind 12. 1948. Side 87.*
Endrupholm [Ehrenfeld, Stefan Nielsen ejer, +1741] Kristensen, H.K. Fra Koldingfjord til
Blaavandshuk. 1947. Side 220-221, illustreret. (99.4)*
Endrupholm [Endrupholm/Ehrenfeldt]I: Tang Kristensen, Evald: Danske Sagn. 2. udgave.
1980. Bind 4, side 143 nr. 525. (39.13)*
Endrupholm [Endrupholm] I: Benzon, Gorm: Sagnenes Danmark. Bind 3: Vestjylland.
1984. nr. 12 side 38-40. (39.13)*
Endrupholm [foto af græsningsdige] Gudmundsen, Ulf: Ribe amt. 1981. Side 62.
(46.4Endrupholm)*
Endrupholm [havevæsen] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det
Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers
nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830.
21. Havevæsenet. Side 176*
Endrupholm [Hellere rede penge end kirkegang. Rænker på Endrupholm: Vibeke
Rosenkrantz og Niels Jensen, 1686].I: Herman Madsen: Romantik og historie fra danske
herregårde. 1959. Side 149-52. (46.4Endrupholm)*
Endrupholm [Historisk Samfund beså arkivalier og portræter]. I: Fra Ribe Amt. Bind 5.
1919-22, side 819.
Endrupholm [jordejeres skorstene] I: Henrik Vensild: Bondegårde i Skast Herred 16361760: deres byggemåde og indretning. Landbohistorisk Selskab & Historisk Samfund for
Ribe Amt, 2004. side 137.*
Endrupholm [Karlehold 1938, Dameholdet fra 5. hovedkreds 1940, Opvisning og
faneborg på Endrupholm 1947] Bruhn, Verner: Plint og talerstol. 1979. Side 70, 80, 82,
123, illustreret. (79.506)*
Endrupholm [klage fra fæster 1772] Fuglsang, Anth.: Fra Hoveritidens sidste Aaringer. I:
Fra Ribe Amt. Bind 12. 1948. Side 115-120*
Endrupholm [korn] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige
Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende
Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830. 9.
Agerdyrkningsredskaber. Side 116.*
Endrupholm [Krag, Erik 1620-72, Kærgård, Endrupholm] Af C.O. Bøggild Andersen. I:
Dansk biografisk Leksikon. Bind 13. 2. Udgave. 1938. Side 219-21. (99.4)*
Endrupholm [Nykirke Sogn]Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Skadst Herred.
1862. side 110-40. (46.4Endrupholm)*
Endrupholm [Plantager]. I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det
Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers
nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830.
22 Skove. Sluttede Plantninger. Side 183*
Endrupholm [Teglværk] Kristensen, H.K. [korrektion til:]Tobiassen Kragelund, T.: Gamle
Vestjyder fortæller om Tegl- og Kalkbrænding. Udgivet af Nationalmuseet (Industri-,
Håndværker og Arbejderundersøgelser). 1953. I: Fra Ribe Amt. Bind 13. 1952/55. Side
505-06*
Endrupholm [Tiendeydelsen til Endrupholm] I: Gamle folks fortællinger om det jyske
almueliv /ved Evald Tang Kristensen. 1987. Bind 3: Tillægsbind 2. Nr. 34. (63).
Endrupholm [Udstykning] Ebbesen, M.A.: Udstykning i Ribe Amt gennem 25 Aar. I: Fra
Ribe Amt. Bind 9. 1936-39, side 1936/95-96.*
Endrupholm [ulovlig brændevinsbrænden 1769] Fuglsang, Anth.: Under brændevinens
svøbe. I: Fra Ribe Amt. Bind 12. 1948. Side 130-34.*
Endrupholm [Vejriagttagelser 1753, 1758] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter
Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de
danske Provindsers nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt).
Kjøbenhavn, 1830. 3. Klimatet. Side 60-63.*
Endrupholm Agerbæk, Kirsten: Klassisisme i Sydvestjylland : bygmestrene Peder Frisvad
og Mikkel Stobberup. 1970. Side 50-51, illustreret. (71.64)*
Endrupholm Bakke, John: Præmiering af Endrupholm. Lokal-årbogen,1994, side 51-54,
Lokal-årbogen, 1995, side 110
Endrupholm Danmark : Land og Folk: Historisk-topografisk-statistisk Haandbog. Udgivet
ved Daniel Bruun, Bind 4. 1922. Side 98, illustreret.*
Endrupholm Danmark. Ved Bent Rying. 1973. Bind 10, side 168-70, illustreret.
(46.4Endrupholm)*
Endrupholm Danmarks større gårde. Bind 6. 1966. side 290-91, illustreret.
(46.4Endrupholm)*
Endrupholm Danske Slotte og Herregaarde. Ny Samling. 1946. Bind 3. Side 488-94.*
Endrupholm Ebbesen, M.A.: Om Endrupholms Fæstevæsen. I: Fra Ribe amt. Bind 9.
1938, side 97-106. (63.012)*
Endrupholm Etlar, Carit: Kjeld: jydsk Folkesagn. I: Almuevennen. 1845. Side 41-44. Iflg.
Chr. Heilskov I: Fra Ribe Amt. Bind 5. 1919-22, side 297.
Endrupholm Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv /ved Evald Tang Kristensen.
1987. Bind 1: 2. afdeling nr. 332. (46.4Endrupholm)*
Endrupholm Hamlev, H.: Endrupholm (Vestjyske Herregaarde): I Vestkysten 17.10.1919.
Iflg. N.M. Kromann: Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisk-topografisk Art i lokale Blade
i Ribe Amt i: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side 356.
Endrupholm Hansen, J.J.: Større danske Landbrug. Bind 8. 1936. Side 307-08. (Iflg.
Trap)
Endrupholm Husted, Vagn M.: Bramming Hovedgaard : Endrupholm: Kjærgård: lidt om
de tre sydvestjyske herregårde og om de herremænd og fruer der har levet på dem.
1996.*
Endrupholm Hvem byggede hvad. Ved Harald Langberg. 2. udgave. Bind 3: Jylland. side
41. (71.6)*
Endrupholm I :Danske Byer og Sogne : historiske og personalhistoriske Oplysninger om
Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller senere). Side 314-15, illustreret.*
Endrupholm I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige
Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende
Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830. 7. Kunstige
Gødningsmidler. Side 104.*
Endrupholm Ipsen, Søren: Endrupholms brand. Lokal-årbogen, 1991, side 81-83
Endrupholm Ipsen, Ulla og Søren: Endrupholms vandmølle. Lokal-årbogen, 1997, side
105-108
Endrupholm Ladewig Petersen, E.: 1600-tals bønder i Skadst Herred. I: Fra Ribe amt.
Bind 28. 1999. Side 128, 129, 130, 132.*
Endrupholm Larsen, Henrik: Storgaarde og Storgods i Ribe Amt. I: Fra Ribe Amt. Bind 8.
1932-35, side 548.*
Endrupholm Lund Madsen, Klara M.: Endrupholm-minder. Lokal-årbogen, 1987, side 6771
Endrupholm Mortensen, Rasmus: Oldtidsjærn i Ribe Amt. I: Fra Ribe Amt. Bind 8. 193235, side 237-38, 255.*
Endrupholm Runge Kristoffersen, Hans: Danmarks nationale serværdigheder. Bind
Jylland, 1995. Side 58.(46.4Endrupholm)*
Endrupholm Schultz, Anna: Folkehold på Endrupholm i slutningen af 1800-tallet. Lokalårbogen, 1995, side 58-61.
Endrupholm Sølvsten, Jens. I: Danske Slotte og Herregårde. 2. udgave. Bind 13. 1966.
Side 353-360, illustreret. (46.4Endrupholm)*
Endrupholm Sølvsten, Jens. I: Danske Slotte og Herregårde. Ny Samling. 1946. Side
488-94. Iflg. Trap, J.P.: Danmark. 5. udgave. Bind 9:2(bind 23): Ribe Amt. 1965. side 864.
Endrupholm Sørensen, Tage: Endrupholm - og spejderminder derfra. I: Vestjyder
forrtæller. 1989, side 7-24, illustreret med fotogengivelser af malerier af Niels Holbak.
(46.4Endrupholm)*
Endrupholm Thellesen, Peder V.:Pirolen ved Endrupholm. Lokal-årbogen,1988, side 9497
Endrupholm Trap, J.P.: Danmark. 5. udgave. Bind 9:2(bind 23): Ribe Amt. 1965. side
863-64, illustreret. (46)*
Endrupholm. I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige
Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende
Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830. 18. Qvægavl.
Mejerier. Foderstude. Side 157*
EndrupMølleDambrug Nedbrydning af stemværk og etablering af strygløsning ved
Endrup Mølles Dambrug. Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen. [2006?]. På:
http://www2.skovognatur.dk/Nyheder/nyhedstext/projekterpdf/Endrup.pdf *
EndrupPosthus [Endrup Kro 1652 ved SneumBro, PS Endrup Posthus lå ikke i Endrup!]
Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg sogne. I: Fra Ribe Amt. Bind 3. 1911-14, side 42938.*
EndrupVandmølle [Endrupholm] Bøcher, Steen B.: Vandmøller og andre
Vandkraftudnyttelser i Ribe Amt. Udgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt. 1944. Side
30-33, illustreret, litteraturhenvisninger. 66.81 *
Enevoldsen, Marius I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 284.*
Enghavegård Lauridsen, Tage: Enghavegård [Darum] . Lokal-årbogen, 1996, side 54-59
Erhvervsliv Bramming Kommune & Erhverv. Kommune-tillæg Erhvervs-Bladet 5.9.1985.
42 sider, illustreret. (33.18, 33.194)*
Erhvervsliv Bramming kommune i fremtiden: Statusrapport for kommuneplanlægningen.
Marts 1982. Løsblade. [4 Erhverv og beskæftigelse](71.9564Bramming)*
Erhvervsliv Erhvervsbladet 22. april 1982. Kommunetillæg Bramming. 16 sider, illustreret
(33.194)*
Erindringer [Darum] Therkildsen, Agnete: Den sommer og den eng så godt kunne
sammen : erindringer med tegninger af Agnete Therkildsen. 1982. 100 sider, illustreret.
(99.4)*
Erindringer [Darum] Therkildsen, Agnete: Små glimt. 79 sider, illustreret. (99.4)*
Erindringer [Hansen, Laurids [1873-1951, snedkermester, Storegade 27, Bramming] I:
Om vor Fanø slægt : forfædre og efterkommere til Laurids Nielsen Hansen og Mette
Jensine Jensen. Af Søren Manøe og Anne-Christine Mandø. 2007. 288 sider, illustreret
(99.94 Nielsen Hansen). Side 5: Laurids Hansen, side 6: Mette Jensine Jensen, side 15067: Efterkommere, side 191-237: Dagbog fra Amerikarejsen [1947], side 239-80: Laurids
Hansens naverdagbog 1896-97 [fra Tyskland og Schweiz].*
Erindringer Ager, Arne: "Hjowrdreng" i Stårup[tjenestekarl]. Lokal-årbogen,1986, side
68-71
Erindringer Andersen, Thomas R.: Barn i mellemkrigstiden[Bramming]. Lokal-årbogen,
1987, side 85-94
Erindringer Andersen, Thomas R.: Dreng i Nørregade i 30'erne[Bramming]. Lokalårbogen, 1991, side 97-102
Erindringer Bak, Olaf og Stig Hegn: Smøremand og møbelpolstrer [ Thomas R.
Andersen, Bramming]. Lokal-årbogen, 2001, side 47-51
Erindringer Bak, Olaf: Fra plov til pen [erindringer]. Lokal-årbogen, 2005, side 43-47.
Erindringer Eg Poulsen, Ayo: Huset i Skolegade[Bramming]. Lokal-årbogen, 1991, side
94-96
Erindringer Eg Poulsen, Ayo: Underfundige funderinger. 1987. [noveller med
selvbiografisk tilsnit, findes også som lydbog].(99.4)*
Erindringer Erhardtsen, Aksel: Vestergades lyksaligheder [Gørding].Lokal-årbogen, 2005,
side 11-17.
Erindringer Eriksen, Svend: Landmandsliv, 1. Lokal-årbogen, 1992, side 86-93
Erindringer Eriksen, Svend: Landmandsliv, 2[Varho]. Lokal-årbogen, 1993, side 79-89
Erindringer Friis, G.M.: Herrredsskriver G.M. Friis's biografi. [1762-1829, mest om tiden
før han blev fæster på Endrup Mølle i 1789] Ved Carsten Teilman Hald. I: Fra Ribe amt,
1962, side 445-66, illustreret. *
Erindringer Hansen, Erik Jørgen [f. i Bramming 1935, professor i uddannelsessociologi]
Mit 1900-tal. Hans Reitzel, 2006. Også: e-bogsudgave, 1. oplag. Hans Reitzel, 2007
[Erindringer bl. om: Barndommens rum og landskaber ; Familie og slægt ;
Besættelsestiden ; Personlighedstræk ; Ribe Katedralskole]
Erindringer Hansen, Kirsten: Fra Hessellund til Amerika - en udvandringshistorie. Lokalårbogen, 2002, side 99-108
Erindringer Hansen, Niels: Fire slægled[Raunsø]. Lokal-årbogen, 1989, side 68-72
Erindringer Hansen, Svend Aage: Erindringer fra Gørding - og fra '68. Lokal-årbogen,
2001, side 23-42
Erindringer Hedegård Rasmussen, Jens: Glimt fra Darum i 1800-tallet: P.K.Pedersens
erindringer: fæstebonden der blev selvejer. I: Fra Ribe amt. Bind 24. 1987-89. Side 36283, illustreret.*
Erindringer Hegn, Stig: Slaget ved Dybbøl 1864: en bonde fra Gørding fortæller [Anthon
Knudsen]. Lokal-årbogen, 2005, side 84-90.
Erindringer Heiselbæk, Mogens: Fortrængninger. I: Træk af Gørding sogns historie
/redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 2, 1995. Side 78-87, illustreret. [findes også som
lydbog] (46.4)*
Erindringer Hundebøll, P. Møller: Hjord’dreng’liv, 2-3. [Dalshøj, Darum mark]. I:
Mandelgaven Årgang 4, 1979, side 15-16, illustreret; Årgang 5, 1980, side 32-34.*
Erindringer Hvid Jacobsen, Margrethe: Bondesind og bondevirke i Vestjylland. I:
Vestjyder fortæller. Bind 1. 1965, side 32-52.*
Erindringer Ingvardsen, Bent: En Bramming-dreng ser tilbage. 1992. 148 sider.(99.4)*
Erindringer Jensen, Arne: Danmarks Besættelse1940-1945. I: Træk af Gørding sogns
historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 2, 1995. Side 92-95, illustreret. [findes
også som lydbog] (46.4)*
Erindringer Jensen, Ernst: Kodreng i Hunderup i 1940erne : ude at tjene som 10-årig hjemlængsel og hårdt arbejde. I: Fra Ribe Amt. Bind 27. 1998. Side 397-406, illustreret.*
Erindringer Jepsen, Else Marie: Fra en svunden tid. [erindringer]. 1972. 34 sider.
(46.4Darum)*
Erindringer Karkov, Johan P. : En landsbydreng blev læge. 1985. [Erindringer fra
(Stenderup og Bramming] side 37-66, illustreret.(99.4)*
Erindringer Karkov, Johan P.: Ung læge i Bramming i den første efterkrigstid. Lokalårbogen,1983, side 92-97
Erindringer Karkov, Niels-Erik: Minder fra verdens navle[Bramming]. Lokal-årbogen,1988,
side 98-102
Erindringer Lauridsen, Jørgen: Livet på landet - igennem 50 år som jeg har oplevet det.
I: Træk af Gørding sogns historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 2, 1995. Side
96-100, illustreret. [findes også som lydbog] (46.4)*
Erindringer Lauridsen, Kristian: Fra det gamle Endrup. Lokal-årbogen, 1999, side 134137.
Erindringer Lund Madsen, Klara M.: Endrupholm-minder. Lokal-årbogen, 1987, side 67-71
Erindringer Lundgaard, Aage: Da en-øren også var penge. Lokal-årbogen,1988, side 7679
Erindringer Lundgaard, Aage: Minder fra Darum ved århundredeskiftet. Lokal-årbogen,
1987, side 113-117
Erindringer Lund-Jensen, Niels Peter: Erindringer fra Vejrup Østre Skole. Lokal-årbogen,
2000, side 110-114
Erindringer Nielsen, Holger K.: Barndom i Bramminge. Lokal-årbogen, 1999, side 92-96
Erindringer Nielsen, Maren: Minder fra Rebelsig. Lokal-årbogen, 1989, side 98-101
Erindringer Pedersen, Hans: De gode og de mindre gode gamle dage. I: Vestjysk jul:
mandelgaven nr.1 1976. Side 9-13.*
Erindringer Pedersen, Jens [rebslager, f. 1851]: Erindringer fra Gørding omkr. 1860-70. I:
Træk af Gørding sogns historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 1, 1994. Side 9394, illustreret. [findes også som lydbog] (46.4)*
Erindringer Petersen, Dorthe: Familien vejassistent Jensen[Bramming]. Lokal-årbogen,
1989, side 55-67
Erindringer Poulsen, Karl: Min barndom i det vestjyske. Lokal-årbogen, 2002, side 49-52
Erindringer Rohde Johansen, E.: Små træk fra Bramming - for 60 år siden og fremefter
til nu. Lokal-årbogen,1994, side 100-104
Erindringer Seide Petersen, Jørgen: En københavnerdrengs erindringer fra Gørding.
Lokal-årbogen, 1999, side 51-55
Erindringer Smidt, Thea: Gamle Marie Hansen [Hunderup]. Lokal-årbogen, 1999, side
123-130
Erindringer Sommerlund, Cenius: Erindringer fra Amerika, 2. Lokal-årbogen, 1991, side
57-65
Erindringer Sommerlund, Cenus: Mit Amerika ophold, 1. Lokal-årbogen, 1990, side 102110.
Erindringer Sommerlund, Hans: Livet på landet før og nu – erindringer. Lokal-årbogen,
2007, side 76-85
Erindringer Steffens, Edith: Vi levede af kærlighed og sødsuppe, barndomserindringer.
Lokal-årbogen, 2000, side 8387
Erindringer Søhus, Carla: Carla Søhus fortæller : født i Gørding 1914. I: Træk af Gørding
sogns historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 1, 1994. Side 81-84, illustreret.
[findes også som lydbog] (46.4)*
Erindringer Therkildsen, Agnete: Fra tiden hjemme i Darum. Lokal-årbogen, 1985, side
99-104
Erindringer Thomsen, Karoline[f. 1937]: En husmandskone ser tilbage. I: Træk af
Gørding sogns historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 2, 1995. Side 88-91,
illustreret. [findes også som lydbog] (46.4)*
Erindringer Tonnesen, Sigvald: En barndom i Tømmerby. Lokal-årbogen, 2004, side 1524
Erindringer Tonnesen, Tonnes J.: Tonnesens barndomsminder, 1. Lokal-årbogen,1988,
side 48-55
Erindringer Tonnesen, Tonnes: Tonnesens barndomsminder, 2. Lokal-årbogen, 1989, side
73-83
Eskesen, Ingeborg [bibliotekar, Bramming]: I: Hegn, Stig: Brammingbogen: en samling
skitser fra byens første årtier. Forlaget Bramming, 2011. side 270-273, illustreret.
Litteraturhenvisninger.*
Estrup, J.B.S. Hegn, Stig: Oprør i Darum mod Estrup : sognerådet nægtede at betale
skat i 1886. Lokal-årbogen, 2003, side 120-26
Evnesvage se Udviklingsretarderede
Fabricius Lund, Paul: Madame Fabricius til Bramming : historisk roman fra 1777 til 1853.
1952 [genudgivet i 1990erne]. 203 sider, illustreret. [skønlitteratur]*
Fabricius, Vilhelm Lund, Paul: Vilhelm Fabricius til Bramming : Latinskoleelev i Haderslev
1851-1856. 1977. 16 sider. (99.4)*
Farvning Kragelund, T.: Fra Hunderup Sogn; om Uld, Kartning, Spinding og Farvning. I:
Fra Ribe Amt. 1940-43. Side 414-40, illustreret. (67.7)*
Fattigdom [Hunderup] Madsen, Jesper: Kjærgaard. I: Fra Ribe Amt. Bind 2:6. 1907-10
(1908), side 103-04.*
Fattiggårde [Kærgård] I :Danske Byer og Sogne : historiske og personalhistoriske
Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller senere). Side 303.*
Fattiggårde [Raunsø] I: Jens Autrup: Landsbydreng og svend på valsen. 1986. Side 15,
illustreret. (38.409)*
Fattiggårde Hegn, Stig: Kærgård Fattiggård. Lokal-årbogen, 2002, side 117-132
Fattiggårde Hegn, Stig: Raunsø Fattiggård. Lokal-årbogen, 2001, side 113-125
Fattiggårde Hegn, Stig: Vejrup Fattiggård : Fattig i Bramming, 3. Lokal-årbogen, 2003,
side 127-36
Fattiggårde Kjærgaard Fattig- og Arbejdsanstalt. Reglement. 1882. (38.409)*
Fattiggårde Sørensen, Morten: Sognets Barn, ved Thea Smidt [Om unavngivet
fattiggårdsdreng fra Kærgård]. Lokal-årbogen, 1995, side 62-63
Fattigårde Bak, Olaf: Raunsøgård - fra præstegård til fattiggård. Lokal-årbogen, 1995,
side 44-46
FDF se Spejdere
Feddersen, Chr. I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 284.*
Feilberg, H.F. Andersen, Axel: Håndbøgernes hvor-står-det. 1969. Side 107-08,
illustreret: H.F. Feilberg: Bidrag til en Ordbog over jyske Almuemaal. (99.4)*
Feilberg, H.F. [Darum] Lampe, Jens Kongsted: Urmageriet i Ribe Amt. 1989. Side 43.
(68.13)*
Feilberg, H.F. [folkemindeforsker] Af H.K. Kristensen. I: Folk fra Ribe amt. 1962. Side 6063, illustreret.
Feilberg, H.F. [præst Darum 1876-91] I: Paul Nedergaard: En dansk sogne- og
præstehistorie. Bind 9A Ribe stift. 1968. Side 131-32, 134-36.*
Feilberg, H.F. [præst i Darum, levede 1831-1921] Danmark. Ved Bent Rying. 1973. Bind
10, side 230-31. (99.4)*
Feilberg, H.F. Bundgaard, Kristian: Julemørkets løndom [om præst i Darum H.F.
Feilberg]. Lokal-årbogen, 1998, side 52-56
Feilberg, H.F. Frifelt, Salomon J.: [H.F.] Feilberg-Mindet i Darum. I: Fra Ribe Amt 194043. Side 170-73, illustreret. (73.08) *
Feilberg, H.F. jun [skolebestyrer] Frifelt, Salomon J.: [H.F.] Feilberg-Mindet i Darum. I:
Fra Ribe Amt 1940-43. Side 172-73, illustreret. (73.08) *
Feilberg, H.F. jun: Barndomsaar ved Vesterhavet: Skildringer for Børn. København.
Forlagt af Tillges Boghandel, 1899. 78 sider. [forf. søn af folkemindeforsker og sognepræst
i Darum HFF(1831-1921), novelleskitser på baggrund af barndommen i Darum]*
Feilberg, H.F. Kristensen, Marius: H.F. Feilberg: hans Liv og Gærning. 1923. 83 sider
[Folkets Førere, 25] [Iflg. Sv. Dahl: Mønsterkatalog]. (99.4)
Feilberg, H.F. Nielsen, J.P.: Præsten H.F. Feilberg. Træk af Livet i Darum-Bramminge
Menigheder 1876-1891. Af J.P. Nielsen og Lambert Hansen. I: Dansk Udsyn, 1. Årgang.
1921. Side 217-225. (27)*
Feilberg, H.F. Schmidt, August F. : Lambert Hansens Breve [1899-1920] til H.F. Feilberg.
I: Fra Ribe Amt 1956/59, side 403-429.*
Feilberg, H.F. Schmidt, August F.: Folkeminder i Ribe amt. I: Fra Ribe Amt. Bind 7. 192831, side 562.*
Fenger, Nathanael [læge, f. 1862] Gantzel Lauridsen, J.: En fasttømret vestjyde [P.
Schou og læge Fenger]. Lokal-årbogen, 1989, side 87.*
Fenger, Nathanael [læge, f. 1862] I: Dragsbo, Peter: Bramming - en stationsbys fødsel.
Lokal-årbogen, 1983, side 62-88, iflg. Karkov, J.P.: Lægerne i Bramming kommune. Lokalårbogen, 1984, side 78.
Fenger, Nathanael [læge, f. 1862] Karkov, J.P.: Lægerne i Bramming kommune. Lokalårbogen, 1984, side 78-79.*
Fenger, P.N. [læge] Siemen, Palle: Salg af oldsager reddede ikke driftig teglværksejer. I:
Enkeltgravs Tidende. Udgivet af Esbjerg Museum, februar 2002. Side 5, illustreret.*
Fenger, P.N. [læge]] Siemen, Palle: Nationalmuseets kampagne en fiasko? [Iver Hansens
salg til Fenger] I: Enkeltgravs Tidende. Udgivet af Esbjerg Museum, februar 2002. Side
8.*
Fenger, Palmer N. Juhl, Magne: Om læge Palmer N. Fenger i Bramming og Askov,
Minnesota. Lokal-årbogen, 2007, side 113-119
Finderup, Aage [mejeribestyrer Endrup Andelsmejeri fra 1908] I: Dansk Mejeristat :
Odense… Ribe Amt. 1931. Side 473, illustreret.*
Fink Pedersen, Keld To nekrologer: Keld Fink Pedersen, Thomas Andersen. Lokalårbogen, 2006, side 132.
Firmaer Virksomhedskatalog for Bramming kommune. Udkommet: 1985, 1987, 1988,
1989, 1991/92. (65.0164Bramming)*
Fisk Sørensen, J.M.: Regnbueørreden i Sneum Aa. I: Danske Fiskeritidende. 1941. Side
486-488. (63.9) (Iflg. DTI 1941, side 258)
Fiskeri Frank, Anders: En jægers erindringer : beretninger om jagt og fiskeri i tiden op til
maj 1945. Lokal-årbogen, 1998, side 39-42
Fiskeriet [Kærgård] Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg sogne. I: Fra Ribe Amt. Bind
3. 1911-14, side 427.*
Fjernvarme I: Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og
1970erne/redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 55-56, illustreret.*
Flora Kristensen, Egon: Floraen omkring Kjærgård. I: Årsskrift for Kjærgård. 1971. Side
27-31. (57.2)*
Flygtninge [Bramming Hovedgård] Birger, Arthur: En lettisk flygtning i Vestjylland. I: Fra
Ribe Amt. Bind 26. 1995. side 356-67, illustreret.*
Flygtninge [Bramming, Gørding] Ipsen, L.G.: Flygtningelejre i Ribe amt efter 1945. I: Fra
Ribe amt. Bind 23. 1984-86, side 206*
Flygtninge [Flygtningelejr i Gørding omkring 1. Verdenskrig] I: P. Eliassen: Kongeaaen
eller den gamle Grænse. 1980 [fotografisk optryk fra 1925-26]. Side 295. (32.74)*
Flygtninge Bak, Olaf: Flygtninge i Bramming. Lokal-årbogen,1994, side 74-76, Lokalårbogen, 1995, side 35
Flygtninge Holst, Ester Tange: Tyske flygtninge i Gørding i 1945. Lokal-årbogen, 1998,
side 110-11
Flygtninge Haahr, Poul: Paul Lund og de lettiske flygtningebørn. Lokal-årbogen, 2005,
side 23-29.
Fodbold [Bramming Boldklub] Den dyre langside. 1993. Side 193-94. (79.71)*
Fodbold Bramming Boldklub 1899-1999: jubilæumsskrift august 1999. Eget forlag, 1999.
35 sider, illustreret.*
Foderstofforretninger Foderstoffen i Vejrup [Johs. L. Holm: Vejrup Foderstof 100 år].
Lokal-årbogen, 2005, side 119.
Fogh, Hans Clausen [Formand VejrupAndelsmejeri fra 1917] I: Dansk Mejeristat :
Odense… Ribe Amt. 1931. Side 549, illustreret.*
Fogh, Hans Nielsen [birkedommer Hunderup Birk, 1700-1781] Alkjærsig, Søren:
Sogneskel og Udskiftning. Iflg. Vardsyssel Aarbog. Årgang 15. 1998. Side 77.
Fogh, Hans Nielsen [birkedommer Hunderup Birk, 1700-1781] Ravn Nørgaard, Gert:
Fogh-anetavlen. I: Vardsyssel Aarbog. Årgang 15. 1998. Side 77.*
Fogh, Hans Nielsen [prokurator, 1700-1781] Ravn Nørgaard, Gert: Nabostrid i Sædding
[1757]. I: Vardsyssel Aarbog. Årgang 15. 1998. Side 72-76.*
Fogt, Hans Vind I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 284, illustreret.*
Folkefester se Byfester
Folkelisten Bramming kommune: Kommuneplan 1985 - 96, marts 1986. [Forslag til
forudsætninger…Forslag til kommuneplan + Folkelistens ændringsforslag](71.9564)*.
Folkelisten Folkelistens forslag til en kommuneplan for Bramming kommune. 1982.
(71.9564Bramming)*
Folkeminder [Vejrup, H.F. Feilberg] Schmidt, August F.: Folkeminder i Ribe amt. I: Fra
Ribe Amt. Bind 7. 1928-31, side 560, 562.*
Folketal 10 års befolkningsstatistik. Lokal-årbogen, 2002, side 115.
Folketællinger Efter Folketællingslisten i Gørding Sogn 1845. Folketælling i Gørding
1901. I: Træk af Gørding sogns historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 1, 1994.
Side 42-48. [findes også som lydbog] (46.4)*
Foreninger Jensen, Torbjørn: En fortælling om en jagtforening (Bramming og Omegns
Jagtforening]. Lokal-årbogen, 1998, side 82-89
Foreninger Runge Sørensen, Knud: Græsrodsbevægelser i Hunderup-Sejstrup. Lokalårbogen,1994, side 95-99
Forhistorie se arkæologi
Forhistorie Vikingetidsgravpladsen ved Hunderup : 15 jordfæstegrave omkring en
storstensgrav fra Stenalderen. Af Claus Feveile og Mette Højmark Søvsø. I: By, marsk og
geest, 21. 2009. Side 33-48, illustreret.*
Forretninger Forretningsglimt. I: Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis
fra 1960erne og 1970erne/redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 69-71,
illustreret.*
Forretninger Hegn, Stig: Inge Høy Kristensen - forretningskvinde og brammingenser.
Lokal-årbogen, 2001, side 58-65
Forretninger Øllgaards Udsalg [Bramming]. Lokal-årbogen, 2003, side 137
Forsamlingshuse [Gørding, Bramming, Darum]. Bruhn, Verner: Plint og talerstol. 1979.
Side 95, 126, 128-29. (79.506)*
Forsamlingshuse [Hunderup/Sejstrup]I: Forsamlingshuse i Ribe amt. 1989. Side 4,
illustreret. (37.86)*
Forsamlingshuse Pedersen, Ebbe Keld: Med Mozart og Wagner i
forsamlingshuset[Gørding]. Lokal-årbogen,1986, side 45-49
Forsamlingshuse Schmidt, Erling: Tilbageblik i Darum sogn [Bro over Sneum å, det
første forsamlingshus] . Lokal-årbogen, 1997, side 91-93
Forsamlingshuse Vejrup Forsamlingshus. Af en studiekreds af pensionister i Vejrup.
Lokal-årbogen, 1997, side 80-83
Fortidsminder Fortidsminder i Bramming kommune. Udgivet af Lokalhistorisk Forening.
Pjece. 1995. (91.1)*
Forurening [Sneum å, Renseanlæg Bramming]Oversigt over forurening i Ribe amt.
Udgivet af Amtsvandinspektoratet, Ribe amt. 1971. side 11, 34.(69.87)*
Fotografer [C.K. Olesen, P. Nielsen] Ochsner, Bjørn: Fotografer i og fra Danmark til og
med år 1920. KÅ. 1986. Side 633, 614.*
Fotografer Bak, Olaf: Manden bag kamaraet[C.K. Olesen]. Lokal-årbogen, 1984, side 6775
Fotografer [C.K. Olesen] I: Hegn, Stig: Brammingbogen: en samling skitser fra byens
første årtier. Forlaget Bramming, 2011. side 80-116, illustreret. Litteraturhenvisninger.*
Fotografer [Olesen, Maren, fotograf, Bramming] I: Hegn, Stig: Brammingbogen: en
samling skitser fra byens første årtier. Forlaget Bramming, 2011. side 258-269, illustreret.
Litteraturhenvisninger.*
Fragtkørsel Stykgodskørsel gennem 64 år. [Niels Thomsen]. I: Da Bramming blev stor:
Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne/redigeret af Stig Hegn og Olaf
Bak. 1999. Side 59-60, illustreret.*
Frandsen, Frands [Kragelund] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1:
Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 305-06, illustreret.*
Frandsen, Niels [Tækkemand, Darum] Højt paa Straa i det gamle Sogn : Smaa Glimt af
glemte Skæbner og gammel Syssel. Af Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen Kragelund. 1947.
Side 37-82.(69.214)*
Frederik 8. Møller, Niels: Kong Frederik VII på Kikkenborg. Lokal-årbogen, 2006, side
103.
Frederikden8. [Teilman, Andreas Charles,1785-1852 hofjægermester og Frederik den
8.] Madsen, Jesper: Kjærgaard. I: Fra Ribe Amt. Bind 2:6. 1907-10 (1908), side 98-99.*
Frederiksen, Harry Haahr, Poul: Han bor i vognen i Elmegade: samtale med "Ganne",
Harry Frederiksen. Lokal-årbogen, 2006, side 26-30.
FrederiksenMose, Søren [f. Tømmerby1847] Mathiasen, Kathrine: Erindringer fra et liv i
Ribe amt og Amerika. I: Fra Ribe amt. Bind 23. 1984-86, side 171-72, illustreret.*
FrederiksensTivoli [Lokalhistoriske film, 15: Frederiksen Tivoli filmen [video i Bramming
bibliotek](46.4)*
Fredning Ribe amtskommune. Teknisk Forvaltning: Fredede arealer. Juni 1981. Side 4750: Fredede arealer i Bramming kommune.(50.26)*
Friis, Gabriel Michael [møller Endrup 1792] Kristensen, H.K.: Skast herreds ting, fogder
og skrivere. I: Fra Ribe Amt . Bind 14. 1956/59, side 244.*
Friis, H.T.N [præst Vilslev-Hunderup 1852-73] I: Paul Nedergaard: Personalhistoriske,
sognehistoriske … bidrag til en dansk præste- og sognehistorie … 1849-1949. Bind 9A.
1966. side 143, 144.
Friis, H.T.N. I: Jens M. Lauridsen: Min slægts historie. 1943. Bind 1-3, side 285
Friis, Mogens [frihedskæmper - med omtale af Helge Iversen og Thue Jensen] Af H.K.
Kristensen. I: Folk fra Ribe amt. 1962. Side 114.
Fritid AOF-Bramming: Planlægning af dagtilbud for børn og unge i Bramming kommune.
Rapport fra en studiekreds under AOF. 1980. 35 sider. (37.24)*
Fritid Bramming kommune i fremtiden: Statusrapport for kommuneplanlægningen. Marts
1982. Løsblade. [7 Fritid](71.9564Bramming)*
Fritid Aaberg Madsen, Lis: Fritidstilbud til de unge i Bramming og et alternativt bibliotek
for de unge. [praktiktidsopgave]. 1977.
Fritidsundervisning Bramming kommune: Forslag til udbygningsplan for
fritidsundervisningen. (37.4)*
Frysebokse Jensen, Ingrid: Fælles frysebokse. Lokal-årbogen, 2007, side 11-17
Frøsig, Christian [Jedsted] Alkjærsig, Søren: En smuglerhistorie fra 1729. I: Fra Ribe
Amt. Bind 1:3. 1903-06 (1905), side 109 -108*
Frøsiggård Afsides Kroge midt i Verden. Af Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen Kragelund.
1943, side 97-113: Lidt om en vestjydsk Handelsslægt:[Tanderup] Frøsiggård og
Hunderup Møllegård [om Hans Pedersen]. (39.43)*
Frøsiggård Fink Pedersen, Kjeld: Af Frøsiggårds historie. Lokal-årbogen, 2001, side 104112
Frøsiggård Jæger, M.K.: Af Frøsiggaards Historie. I: Vestkysten 11.1.1930. Iflg. N.M.
Kromann: Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisk-topografisk Art i lokale Blade i Ribe
Amt i: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side 360.
Frøsiggård Pedersen, Hans: Krise og modreaktioner [Aftægtskontrakt fra Frøsiggård]. I:
Vestjysk Jul: mandelgaven Årgang 5, 1980, side 19-24.*
Fugle [tyrkerduer i St. Darum].I: Lieberkind, Ingvald : Fugle. Bind 3, ca. 1965. Side 1208.
(58.8)*
Fugle Pedersen, Aksel: Fuglelivet omkring Kjærgård. I: Årsskrift for Kjærgård. 1962. Side
40-52.
Fugle Reddede nødskudt havørn [ved dambrug i Bramming]. I: Fugle 1981:1, side 6,
illustreret.(58.8)*
Fugle Skovgaard, Peter: Fortsatte Iagttagelser over Fuglelivet i Esbjergegnens Foraar og
Efteraar 1915 [Bramminge 1. April-29. Maj 1915…].I: Dansk Ornitologisk Forenings
Tidsskrift. Aargang 10. 1916. Side 229-249. (58.8) (Iflg. DTI 1916, side 127 og PapeMøller
nr. 4077)
Færgerier [Darum-Allerup] Kromann, N.M: Færgerierne over Ribe amts Aaer. I: Fra Ribe
Amt. Bind 9. 1936-39, side 1939/80-86.*
Færgesteder [Darum] Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg sogne. I: Fra Ribe Amt.
Bind 3. 1911-14, side 438-40.*
Fæstevæsen Husted, Vagn: Var Bramming Hovedgårds fæstere for fattige? Lokalårbogen, 1987, side 58-66
Fæstevæsen Kromann, N.M.: Fra gamle Dages Trængselstider (En Klage fra en
Fæstebonde i Darum1707 til Kongen over Gersdorph til Kjærgaard i Hunderup Sogn). I:
Vestjyllands Socialdemokrat 8.8.1927. Iflg.: Fra Ribe Amt. Bind 7. 1928-31, side 474.
Fødselsdepressioner Hansen, Pia, Bramming: Efter fødslen følte jeg mig syg. I: Den
skjulte lidelse - beretninger om fødselsdepression og fødselspsykose. 1994. side 56-60,
illustreret. (61.643)*
Fåreavl Lauridsen, Tage: Der vil altid være får i Darum. Lokal-årbogen, 2001, side 55-57
Gabel, C. C. Lund, Paul: Christian Carl von Gabel : overkrigssekretær, viceadmiral,
amtsmand og stiftsbefalingsmand over Ribe Stift - herre til Bramming m.fl. godser. 1975.
14 sider, 1 tavle. (99.4)*
Gabel, C.C. [ulvejagt]. I: C. Weismann: Vildtet og Jagtens Historie i Danmark. Side 478,
486. [Ilfg. Kristensen, H.K. : Vesteregnens ulve. i: Fra Ribe Amt 1964-67, side 600]
Gabel, C.C. [amtmand 1725-48] Brasch, Christian: Gamle Eiere af Bregentved. (Iflg. Hans
Peter Brasch Kjærgaard: Mandø i tidligere Tid, i: Fra Ribe Amt 1928-31. Bind 7, side 183)
Gabel, C.C. [amtmand 1725-48] Bruun, Henry: Ribe Amt 1662-1912. I: Fra Ribe Amt.
Bind 3. 1911-14, side 401.*
Gabel, C.C. [amtmand 1725-48] Otto Smith: Gabel, Christian Carl. I hans: Ribe Borgere,
I: Fra Ribe Amt. 1928-31. Bind 7, side 96-97.*
Gabel, C.C. [amtmand] Knudsen, Hans: Sønden for Lands Lov og Ret. I: Fra Ribe Amt.
Bind 4. 1915-18, side 397-431.*
Gabel, C.C. [Kærgård,BrammingHovedgård, Gravmonument] Trap, J.P.: Danmark. 5.
udgave. Bind 9:2(bind 23): Ribe Amt. 1965. side 1021, illustreret. (46)*
Gabel, C.C. [Kærgård] Kristensen, H.K. Fra Koldingfjord til Blaavandshuk. 1947. Side17375, illustreret. (99.4)*
Gabel, C.C. [Kærgård] Remar, Frits: Kongens bedste mand. Historisk kriminalroman.
Illustreret af Eric Grønlund. 1970. Side 27, 234, illustreret. (99.4)*
Gabel, C.C. [Kærgård]. Af Th. Topsøe-Jensen. I: Dansk biografisk Leksikon. 2. Udgave.
Bind 7. 1935. Side 534-36. (99.4)
Gabel, C.C. [Sct. Knuds kirke rummer et pompøst monument over søhelten og
stiftamtmanden Carl Christian Gabel] Glimt fra Ribe Amts fortid. Af S. Manøe Hansen og
H.K. Kristensen. 1973, side 30-31, illustreret. (73.08)*
Gad, Elieser Theofilius [præst Darum 1860-76] I: Paul Nedergaard: En dansk sogne- og
præstehistorie. Bind 9A Ribe stift. 1968. Side 130-31.*
Gadenavne I: Hegn, Stig: Brammingbogen: en samling skitser fra byens første årtier.
Forlaget Bramming, 2011. side 399-414, illustreret. Litteraturhenvisninger.*
Ganne Haahr, Poul: Han bor i vognen i Elmegade: samtale med "Ganne", Harry
Frederiksen. Lokal-årbogen, 2006, side 26-30
Gartnerier Et besøg i Hunderup. L. Dæhnfeldt og Theodor Jensens Forsøgsgartneri. I:
Gartner-Tidende. Aargang 49, side 441-444. (63.5)(Iflg. DTI 1933, side 244)
Gejl Kristensen, Aksel se Kristensen, Aksel Gejl
Geologi [Landskabernes opståen(Arnum lagene)] I: Danmarks natur. 1. udgave. 1967-72.
Bind 1, side 191, 192. (55.6)*
Geologi Larsen, Tommi: Geologi og landskaber. Lokal-årbogen, 1985, side 41-54
Geologi Tubæk Naamansen, Arne: På sporet af Brammings fortid. Lokal-årbogen, 1993,
side 24-25
Gersdorff [brigader] Swane, Jørgen: [Andragende 1697 fra Magistraten i Ribe om
sletning af marked og brændevinsbrænding i Vilslev, bevilling til brigader Gersdorff]. I: Fra
Ribe Amt. Bind 7. 1928-31, side 820-21.
Gersdorff, C.F. [Frederik?] Reitzel, Poul: Blade af en Slægsts Historie. 1932. Side 8691. Illustration side 177 til venstre. (99.9Rosenørn)*
Gersdorff, Frederik [?] [Kjærgaard Gersdorff og fanden, hekse,
elskovsmiddel=hosebånd]I: Tang Kristensen, Evald: Danske Sagn. 2. udgave. 1980. Bind
6, side 41 nr. 130-31, side 253 nr. 754, bind 7 side 252-53 nr.952, side 370 nr. 1290.
(39.13)*
Gersdorff, Frederik [?] [Kjærgaard kæmpehøje, æ kjærgrob, Gersdorff, Lange'rne,
indemuret jomfru]I: Tang Kristensen, Evald: Danske Sagn. 2. udgave. 1980. Bind 4, side
19 nr. 77, side 109-10 nr. 431, side 147-48 nr.536, side 171-72 nr. 595-97, side 262
nr.856. (39.13)*
Gersdorff, Frederik [Ejer af Kærgård, 1687-1724 ] Af Rockstroh. I: Dansk biografisk
Leksikon. 2. Udgave. Bind 8. 1936. Side 50-51. (99.4)
Gersdorff, Frederik [Ejer af Kærgård, 1687-1724 ] Samlinger til jydsk Topografi og
Historie. Bind 3:4. 1904-05. (Iflg. Dansk biografisk Leksikon, 2. Udgave. 1936) (99.4)
Gersdorff, Frederik[Den dramatiske ligfærd : Frederik Gersdorff, 1722].I: Herman
Madsen: Romantik og historie fra danske herregårde. 1959. Side 153-56. (46.4Kærgård)*
Gersdorph Kromann, N.M.: Fra gamle Dages Trængselstider (En Klage fra en
Fæstebonde i Darum1707 til Kongen over Gersdorph til Kjærgaard i Hunderup Sogn). I:
Vestjyllands Socialdemokrat 8.8.1927. Iflg.: Fra Ribe Amt. Bind 7. 1928-31, side 474.
Godthåbparken I: Arbejderbo 1941-1966. 1966. Side 52, illustreret.(33.956)*
Gotfredsen, Bent Haahr, Poul: Mit livs vendepunkt: Ulla Ditlevsen, Knud Ebsen, Bent
Gotfredsen. Lokal-årbogen, 2006, side 31-40.
Gotfredsen, Bent Nekrologer [Tage Lauridsen, Bent Godtfredsen, Solveig Schmidt].
Lokal-årbogen, 2007, side 160
Gram, Edel Marie [Sejstrup] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe
og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 306, illustreret.*
Gram, Lars [kapellan Vilslev/Hunderup 1723]. Kristensen, Marius: Fra Ribe og Omegn på
Chrstian Falsters Tid. I: Fra Ribe Amt. Bind 5. 1919-22, side 465.*
Grann, Aage [Sejstrup] Fog Svendsen, Preben: Vægter i Ribe. 1981. side 24, illustreret.
Graverholt, Hans Peter Haahr, Poul og Tage Nielsen: Hans Peter Graverholt modstandsmand, lærer, spejder. Lokal-årbogen, 2002, side 90-98
Gravkors Tønsberg, Jeppe: Gravkors af støbejern [i formsand (=støbesand) fra Sejstrup].
I: Fra Ribe amt. Bind 22. 1981-83. Side 98. (67.11)*
Gravsten [over herredsfoged Søren Jensen Bramming i Gørding] I: Samlinger til jydsk
Historie og Topografi. Bind 1. [1866], side 259. (73.08)
Gravsten Bak, Olaf: To sten[Niels Hansen-Jacobsen]. Lokal-årbogen, 1989, side 102-103
Gregersen, Anders [herredsfoged I Gørding Malt 1691] Otto Smith: Gabel, Christian
Carl. I hans: Ribe Borgere, I: Fra Ribe Amt. 1928-31. Bind 7, side 306.*
Grejsen, C.C. C.C. savner klubånden [i Bramming Boldklub]. I: Jysk Fodbold, februar
2008, side 33-37, illustreret.*
Grevsen, Peter Jessen [Kjærgårds mark] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943.
Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 306, illustreret.*
Grimstrup [dødsvarsler, gravsoen, tingsteder, gammel skov, kampdige]I: Tang Kristensen,
Evald: Danske Sagn. 2. udgave. 1980. Bind 2, side 366 nr. 99, Bind 3 side 330 nr. 1662,
side 393 nr.2023-24, bind 4 side 54 nr.213. (39.13)*
Grimstrup [Egekrat i Grimstrup]. I: Brøndegaard, V.J.: Folk og flora. ?80. Bind 1-4. Bind
1, side 272. (39.3)*
Grimstrup [Grimstrup Sogn]Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Skadst Herred.
1862. side 82-103. (46.4Grimstrup)*
Grimstrup Sørensen, Paul H.: De gamle telefoncentraler i Sydjyske Distrikt. 1986. Side 8.
(65.87)*
GrimstrupKrat [Bøgeskov i Darum, Grimstrup Krat]I: Danmarks natur. Ny udgave.1980.
Bind 6, side 159.(57.13)*
GrimstrupKrat [Grimstrup] I: Danmarks natur. 1. udgave. 1967-72. Bind 6, side 159.
(50.26)*
GrimstrupKrat [Lokalhistoriske film, 17: Russerhulen i Grimstrup krat [video i Bramming
bibliotek](46.4)*
Grisbæk [Grisbæk] I: Oluf Nielsen: Gamle jydske Tingvidner. 1977 [optryk af 1882]. Side
67. (34.71)*
Grisbæk [Smugleri - N.J. fra Vejrup, NR. fra Grisbæk 1827] Akjærsig, Søren: Fra den
store Smuglertid. I: Fra Ribe Amt. Bind 2:5. 1907-10 (1907), side 142-52.*
Grisbæk Ebbesen, M.A.: Af Nr. Grisbæk Bys Historie 1620-1700. I: Fra Ribe amt. 1944-47,
side 464-73. (46.4Grisbæk).*
Grisbæk Grisbæk vandløbssystem, regulativ. Bramming kommune, Teknisk forvaltning,
1988. Ringbind med 4 bilag i lomme. (55.9)*
Grisbæk H.K. Kristensen: Da Hulkær møller skulle giftes med datteren til Chr. Hansen,
Sønder Grisbæk, Vejrup 1682. I Fra Ribe amt, bind 17. 1969. ca. side 318.
Grisbæk Sommerlund, Dagmar og Hans: Suderkroggård, Boldingvej 7 [Grisbæk]. Lokalårbogen, 1999, side 81-84
Grovvarer Willadsen, Poul: Vejrup Andels Grovvareforening. Lokal-årbogen,1988, side 3940
Grummesen, Peder Borberg, L.P: En middelalderlig Selvejerbondeslægt i Ribe Amt og
Træk af dens Udvikling i de nærmeste Aarhundreder efter Skipper Clements-Fejden og
Reformationen: Grumme-Ætten fra Ilsted. I: Fra Ribe Amt. Bind 11. 1945, side 168-222.*
Grundahl, Hans Peder [uddeler] I :Danske Byer og Sogne : historiske og
personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller
senere). Side 301.*
Grundlove Grundlovsfest 1899 [i Bramming] (Hovedstadspressen). Lokal-årbogen, 2004,
side 66
Grundtvigianisme Nielsen, Bertel: Kirkeligt samfund[grundtvigsk]. Lokal-årbogen, 1984,
side 89-94
Grygård [øst for Sneum Bro] Nogle vestjyske Markeder. Af T. Tobiassen Kragelund og
Niels Møller. I: Fra Ribe Amt. Bind 11. 1945, side 276-277, illustreret.*
Græsrødder Runge Sørensen, Knud: Græsrodsbevægelser i det små. I: Jyske Vestkysten
22.3.1995 (32.3)*
Grønlund, David [præst Darum 1777] Kornerup, Bjørn: David Grønlund. I: Dansk
biografisk Leksikon. Bind 8. 1936. Side 417-18 Iflg.: Fra Ribe Amt. Bind 9. 1936-39, side
1938/14.
Grønlund, David [præst Darum 1777] Schmidt, August F.: David Grønlund. I: Fra Ribe
Amt. Bind 9. 1936-39, side 1939/10-11.*
Grønlund, David Mogensen [præst Darum 1777-84] I: Paul Nedergaard: En dansk
sogne- og præstehistorie. Bind 9A Ribe stift. 1968. Side 130.*
GrønlundPastor [Darum Svenskerkrig(e), Pastor Grønlund]I: Tang Kristensen, Evald:
Danske Sagn. 2. udgave. 1980. Bind 4, side 109-111 nr. 431-32, side 296-97 nr. 962.
(39.13)*
Grønning, Kr. [Vejrup] I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing Amt, Ribe Amt.
Vort Samfund, ca. 1929. Side 390, illustreret.*
Gulvsand [Hekkeland, Hunderup] Tobiassen Kragelund, T.: Fra den gamle Bondegaard. I:
Fra Ribe Amt. Bind 10. 1940-43, side 599.*
Gymnastik [Bramming, Darum, Endrupholm, Gørding] Bruhn, Verner: Plint og talerstol.
1979. Side 27, 49, 79-80, 95, 107, 128-29, 137, 154, 175. (79.506)*
Gymnastikforeninger AGL [Arne G. Larsen]: På besøg i Darum Gymnastik- og
Ungdomsforening. I: Dansk Ungdom og Idræt, 1967:17 side 288-291, illustreret [m.
billede af Vagn Degnbol og J. Hedegaard Rasmussen]*
Gymnastikforeninger Darum Gymnastik- og Ungdomsforening : 25 års jubilæum 19601985. Redigeret af J. Hedegaard Rasmussen m.fl.1986. 56 sider, illustreret. (79.606)*
Gymnastikforeninger Landsby Posten. Nyt fra Hunderup-Sejstrup Ungdoms- og
Gymnastikforening. [1982?] 1986- . [(79.606)*
Gæld [Gæld og renter].I: Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv /ved Evald Tang
Kristensen. 1987.Bind 4: Tillægsbind 5. Nr. 62 (33.2, 39.43)
Gæstgivergården Bak, Olaf: Hotel i 90 år[Storegade 38, Gæstgivergården]. Lokalårbogen, 1985, side 105-106
Gørding [Gørding kirke] Løffler: Kirkeb[ygninger?] side 119, iflg. Trap, J.P.: Kongeriget
Danmark. 3. Udgave. 1904. Bind 5. Side 807.
Gørding Johansen, Adrian: Tømmerhandler Chr. Nielsen [1880-1944]: en
Levnedsskildring. Af Adrian Johansen og Peter Vejrup. 1945. (99.4)*
Gørding Trap, J.P.: Kongeriget Danmark. 3. Udgave. 1904. Bind 5. Side 807.*
Gørding [Anna Mikkelsen,1898-1988, barndom i Gørding] Bork, Dagmar: Frøken
Mikkelsen. Haderslev, 2003. Side 9-19, illustreret*
Gørding [Autrup, Hans Chr., maler og billedskærer, Gørding og Nykirke kirker] i: Autrup,
Jens: Landsbydreng og svend på valsen. 1986. Side 38-40. (99.4)*
Gørding [Billede af Gørding Klædefabrik] I: Mark og Montre. 1980. Side 74, illustreret.
(67.71)*
Gørding [Bramming, Gørding] Brøns, Peter: Danmark rundt. 17. udgave. 1983. Side 36,
85. (46.2)*
Gørding [Bramminge Jernbanestation, Gørding Jernbanestation] Danmarks Jernbaner :
Historisk og biografisk Haandbog. Redaktion: Martin Buch og C.V. Gomard. Bind 1. 1933.
[Genoptrykt, 1987].Side 59, 213, illustreret. (65.84)*
Gørding [enge] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige
Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende
Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830. 1. Jordens
Beskaffenhed, side 41*
Gørding [faldne Gørding, Darum, Bramminge, Vejrup, Hunderup] Høgsbro Østergaard:
Faldne og døde i krigen 1848-49-50. I: Fra Ribe Amt. Bind 12. 1949, side 241, 242, 243.*
Gørding [Flygtningelejr i Gørding omkring 1. Verdenskrig] I: P. Eliassen: Kongeaaen eller
den gamle Grænse. 1980 [fotografisk optryk fra 1925-26]. Side 295. (32.74)*
Gørding [Forsamlingshuse Gørding, Bramming]. Bruhn, Verner: Plint og talerstol. 1979.
Side 95 (illustration), 126. (79.506)*
Gørding [Gjørding kirke] I: Benzon, Gorm: Sagnenes Danmark. Bind 3: Vestjylland.
1984. Nr. 23 side 60-61. (39.13)*
Gørding [gravsten over herredsfoged Søren Jensen Bramming i Gørding] I: Samlinger til
jydsk Historie og Topografi. Bind 1. [1866], side 259. (73.08)
Gørding [Gymnastik og ungdomsforeninger Gørding, idrætsforening] Bruhn, Verner: Plint
og talerstol. 1979. Side 107, 158. (79.506)*
Gørding [Gørding kirke] De danske kirker. Red. af Erik Horskjær. 1970. Bind 17. Side 11619, illustreret. (71.864)*
Gørding [Gørding kirke] Hvem byggede hvad. Ved Harald Langberg. 2. udgave. Bind 3:
Jylland. side 76. (71.6)*
Gørding [Gørding kirke] Mackeprang, M.: Jydske Granitportaler. 1948. Side 280-81. (71.8)
Gørding [Gørding kirke] Pontoppidan, Erik:Danske Atlas. [1763-81]. Bind 5, side 689.
(71.8)(Iflg. Trap?)
Gørding [Gørding Kirke] Runge Kristoffersen, Hans: Danmarks nationale serværdigheder.
Bind Jylland, 1995. Side 94.(46.4Gørding)*
Gørding [Gørding Kirke]. Uldall, F.: Danmarks middelalderlige Kirkeklokker. 1906. Side 53.
(67.3)(Iflg. Trap)
Gørding [Gørding og Bramming] Strøm, Henning: Kommunalreformen i Ribe amt 1970. I:
Fra Ribe amt, Bind 25, 1990-92, side 253, 261. (36.1)*
Gørding [Gørding Sogn]. Syn på ryttergods 1686. 1985. Side 138. (63.012)*
Gørding [Gørding Sogn]Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Gørding Herred. 1872
optryk. side 4-27. (46.4Gørding)*
Gørding [Gørding Sognearkiv] Arkiver i Ribe amt: En vejviser : Ribe amts lokalarkiver.
1998. Side 36, illustreret.*
Gørding [Gørding station] Guldbæk Christensen, J.: Strejftog. 1986. Bind 1, side 60,
illustreret. (65.84)*
Gørding [Gørding Stations Mølle]. Danske Møller. 1934. Side 442, illustreret. [fotokopi i
Bramming bibliotek med titlen: Møller i Bramming kommune]. (66.81)*
Gørding [Gørding] I: Hans Duborg: Ribe Amts Sogneraadsforening 1882-1932. 1932. Side
55 (36.06)*
Gørding [Gørding] I: Harald Nielsen: Fra det kommunale skolevæsen i Ribe amt 18701970. 1974, illustreret. Side 124-28. [37.36)*
Gørding [Handlende der sælger til tyskerne] Vestjyden. Udgivet af Danmarks
kommunistiske Parti: Esbjerg Afdeling. 1. Juni 1944. Side 11. (Byhistorisk arkiv, Esbjerg).
(96.71)*
Gørding [havevæsen] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det
Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers
nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830.
21. Havevæsenet. Side 176*
Gørding [Kirkegods, Giørring] Kristensen, H.K. : Varde Syssels Kirkestol [1608]. I: Fra
Ribe Amt. Bind 10. 1940-43, side 103-04.*
Gørding [Krige] Øllgaard, N.E.: Faldne og døde fra Sydvestjylland under Kampene for
Sønderjylland i 1848-50 og 1864. I: Fra Ribe Amt. Bind 2:7. 1907-10 (1909), side 116.*
Gørding [kvader i kirkens kor] I: Lidegaard, Mads: Danske sten fra sagn og tro. 1994.
Side 251 nr 2692. (39.3)*
Gørding [Kvægpest 1769-1770] Alkjærsig, Søren: Kvægpest. I: Fra Ribe Amt. Bind 9.
1936-39, side 1938/47.*
Gørding [LourupSkole, StårupSkole, IlstedSkole] Christensen, Rich.: Lourup Skole. I:
Træk af Gørding sogns historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 1, 1994. Side 8590, illustreret. [findes også som lydbog] (46.4)*
Gørding [modtage- og sabotagegruppe; sabotage; våbentilførsler] i: Trommer, Aage:
Modstandarbejde i nærbillede : det illegale arbejde i syd- og sønderjylland under den
tyske besættelse af Danmark 1940-45. 1973. Side 309, 349, 357, 324 . (96.71)*
Gørding [Nielsen, Chr., tømmerhandler I Gørding] Lodberg Jensen, P.: Fra min køjesæk.
3. oplag. 1971. Side 11-13, 49, illustreret. (99.4)*
Gørding [Nielsen, M., lærer i Gørding og Obelitz, Bramming Nygård] Gamle folks
fortællinger om det jyske almueliv /ved Evald Tang Kristensen. 1987. Bind 3: Tillægsbind
4. Nr. 214.
Gørding [Om Livet og Virksomheden paa Gørding Mølle]. Afsides Kroge midt i Verden. Af
Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen Kragelund. 1943. side 86-95. (66.81)*
Gørding [Plantager]. I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det
Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers
nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830.
22 Skove. Sluttede Plantninger. Side 183*
Gørding [præst Jacob Aagaard i Gørding 1877-96]. Gamle folkes fortællinger. 1987.
Tillægsbind 6. Nr. 587. (99.4)
Gørding [præster, krig og pest]Lassen, Aksel: 1659: Da landet blev øde- 1965. Side 42.
(96.2)*
Gørding [Skolefundats 1751] Nielsen, H.M.: Vestjydske Skoleforhold i det attende
Aarhundrede. I: Fra Ribe Amt. Bind 2:7. 1907-10 (1909), side 166-69.*
Gørding [Skoler 1732] Nielsen, H.M.: Vestjydske Skoleforhold i det attende Aarhundrede.
I: Fra Ribe Amt. Bind 2:7. 1907-10 (1909), side 143.*
Gørding [Skove] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige
Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende
Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830. 22 Skove. Side
180*
Gørding [Søndergade, Møllegade, Nørregade] Nielsen, Ejler: Udstykningen fra
Sejersgård. I: Træk af Gørding sogns historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 1,
1994. Side 28-41, illustreret. [findes også som lydbog] (46.4)*
Gørding [vadested i Gørding] Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv /ved Evald
Tang Kristensen. 1987. Bind 2: afdeling 5 nr. 195. (65.82)
Gørding [Veje] Frederiksen, J. Chr.: Den gamle Drivervej. I: Fra Ribe Amt. Bind 6. 192327, 1926, side 409 [fejlagtigt nummereret side 309]*
Gørding [Vig, Hans Sørensen, Østergård, Gørding + ca. 1880] Vig, P.S.: Peter Vig i
Fitting. I: Fra Ribe Amt. Bind 4. 1915-18, side 147-48, 190.*
Gørding [øde gods 1661]I: Ravn Nørgaard, Gert: Gørding herreds tingbog 1661. 2.
halvbind. I: Vardesyssel Aarbog. Årgang 22. 2005. Side 105.*
Gørding Andersen, Jefrey: Bykroen i Gørding – og lidt om Afholdshotellet. Lokal-årbogen,
2005, side 79-83.
Gørding B: Gørding Centralskole. I: Folkeskolen. 1910, side 553. Iflg. Chr. Heilskov I: Fra
Ribe Amt. Bind 5. 1919-22, side 301.
Gørding Bakke, John: Lægepraksis i Gørding : et tilbageblik over lægegerningen igennem
de sidste 20 år. I: Træk af Gørding sogns historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind
2, 1995. Side 70-75, illustreret. [findes også som lydbog] (46.4)*
Gørding Beier, Jytte: Postvæsenet i Gørding Sogn ca. 1850-1920. Lokal-årbogen, 1987,
side 104-109
Gørding Bennedsen, Kirstine: Husholdningsarbejde i krig og fred[Gørding]. Lokalårbogen, 1989, side 47-54
Gørding Borberg, L.P.: En middelalderlig selvejerbondeslægt fra Ribe Amt [Gørding]. I:
Fra Ribe Amt. Bind 11. 1945, side 168-222.*
Gørding Borgerforeningen for Gørding og omegn 1899-1999. 1999.(36.9)*
Gørding Brammer, Edith: De Gamles hjem i Gørding. I: Træk af Gørding sogns historie
/redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 2, 1995. Side 59-62, illustreret. [findes også som
lydbog] (46.4)*
Gørding Bruun, Anton: Gørding i nyere tid. I: Træk af Gørding sogns historie
/redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 1, 1994. Side 76-80, illustreret. [findes også som
lydbog] (46.4)*
Gørding Bruun-Petersen, Jens: [Gørding, Bramming stationer]. I: Jernbanehistorisk
årbog. 1999. Side 8-9, illustreret. (65.841)*
Gørding Christensen, Karen: Gørding Bibliotek 1860-1995. I: Træk af Gørding sogns
historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 2, 1995. Side 33-39, illustreret. [findes
også som lydbog] (46.4)*
Gørding Clausen, Arne: Gørding Varmeværk. I: Træk af Gørding sogns historie
/redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 2, 1995. Side 44-46, illustreret. [findes også som
lydbog] (46.4)*
Gørding Danmark : Land og Folk: Historisk-topografisk-statistisk Haandbog. Udgivet ved
Daniel Bruun, Bind 4. 1922. Side 111, 118.*
Gørding Danske Byer og Sogne : historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og
By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller senere). Side 286-90, illustreret.*
Gørding Dragsbo, Peter: Om noget værd at bevare[Gørding]. Lokal-årbogen, 1984, side
35-39
Gørding Efter Folketællingslisten i Gørding Sogn 1845. Folketælling i Gørding 1901. I:
Træk af Gørding sogns historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 1, 1994. Side 4248. [findes også som lydbog] (46.4)*
Gørding Erhardtsen, Aksel: Vestergades lyksaligheder [Gørding].Lokal-årbogen, 2005,
side 11-17.
Gørding Eriksen, Svend: Gørding og omegns Brugsforening. I: Træk af Gørding sogns
historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 2, 1995. Side 47-53, illustreret. [findes
også som lydbog] (46.4)*
Gørding Frøsig Johansen, Krestine: En mand af sognet - Ejler Nielsen. Lokal-årbogen,
2001, side 43-44
Gørding Frøsig, Krestine: Den gamle biograf. I: Træk af Gørding sogns historie
/redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 2, 1995. Side 54-55, illustreret. [findes også som
lydbog] (46.4)*
Gørding Frøsig, Krestine: Dr. Jensens havehus [NIOGT]. I: Træk af Gørding sogns
historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 2, 1995. Side 76-77, illustreret. [findes
også som lydbog] (46.4)*
Gørding Frøsig, Krestine: Et borgerjubilæum i Gørding. I: Træk af Gørding sogns
historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 1, 1994. Side 91-92, illustreret. [findes
også som lydbog] (46.4)*
Gørding Frøsig, Krestine: Glimt fra livet i Gørding efter1930. I: Træk af Gørding sogns
historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 2, 1995. Side 101-111, illustreret. [findes
også som lydbog] (46.4)*
Gørding Frøsig, Krestine: Glimt fra livet i Gørding Sogn i årene 1918-1930. I: Træk af
Gørding sogns historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 1, 1994. Side 95-110,
illustreret. [findes også som lydbog] (46.4)*
Gørding Frøsig, Krestine: Gørding station. I: Træk af Gørding sogns historie
/redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 1, 1994. Side 58-62, illustreret. [findes også som
lydbog] (46.4)*
Gørding Frøsig, Krestine: Jordemoder i Gørding i 1791. Lokal-årbogen, 1997, side 110
Gørding Gantzel Lauridsen, J.: Den folkevalgte stationsforstander[J.K. Ramussen]. Lokalårbogen, 1991, side 84-87
Gørding Gantzel Lauridsen, J.: Doktor J.K. Jensen, Gørding. Lokal-årbogen,1988, side 8893
Gørding Gantzel Lauridsen, J.: Eckhardt Johnsen - maleren med rod i Gørding. Lokalårbogen, 1990, side 90-93
Gørding Gantzel Lauridsen, J.: En banebrydende gårdejer og sparekassedirektør. [I.M.
Lauridsen, Gørding]. Lokal-årbogen, 1995, side 94-97
Gørding Gantzel Lauridsen, J.: Skuespiller Johnsen, Gørding. Lokal-årbogen, 1992, side
79-83
Gørding Gantzel Lauridsen, J.:[Svend] Gaarn-Larsen - en gørding-præst med visioner.
Lokal-årbogen, 1993, side 90-94.
Gørding Gørding før og nu. Af H.M. Lorentzen og H. Ebbesen I: Jyske Byer og deres
Mænd. Bind 1. 1916. (46.4Gørding)*
Gørding Gørding i fortid, nutid og fremtid. I: Patientforeningen af Scleroseramte :
medlemsblad 1965:8 side 3-9, illustreret [af Ayo Eg Poulsen?] (46.4Gørding)*
Gørding Gørding Lourup Idræts Forening i 100 år : GLIF 1903-2003 : Gørding Hallen
1978-2003. Redaktion: Vagn Pedersen og Trine Ramsing. 2003.*
Gørding Gørding og omegns Spare- og Lånekasse 1877-1962. Reddaktion: J. Gantzel
Lauridsen. Tegning: O. Bak. 1962. 34 sider. [Iflg. Lokale småtryk, 1 p. 248]
Gørding Gørding Skole 75 år. 1911-1986. 1986, illustreret. (37.5)*
Gørding Hansen, Kirsten: Fra Hessellund til Amerika - en udvandringshistorie. Lokalårbogen, 2002, side 99-108
Gørding Hansen, Sv. Aa.: Erindringer om lærerfamilien J. Larsen Pedersen, Gørding.
Lokal-årbogen, 2003, side 61-68
Gørding Hansen, Sv. Aa.: Maleren med rod i Gørding - Eckhardt Johnsen. Lokal-årbogen,
2002, side 53-65
Gørding Hansen, Svend Aage: Erindringer fra Gørding - og fra '68. Lokal-årbogen, 2001,
side 23-42
Gørding Hansen, Werner: Gørding Apoteks 100 års jubilæum. Lokal-årbogen, 2003, side
112-119
Gørding Harkjær Larsen, Kirsten: 100 år med partnerskaber: knopskydning og
samarbejde nøgleord i et aktivt lokalmiljø i Gørding: sådan har det været siden 1903. I:
Ungdom og Idræt. Nr. 34. 4.12.2003. Optrykt i: http://www.dgi.dk/redaktionen/dui/342003/partnerskab.aspx
Gørding Heick, Chr.: Gørding Mejeri. I: Træk af Gørding sogns historie /redaktionsudvalg:
Ejler Nielsen …. Bind 2, 1995. Side 27-33, illustreret. [findes også som lydbog] (46.4)*
Gørding Heiselbæk, Mogens: Fortrængninger. I: Træk af Gørding sogns historie
/redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 2, 1995. Side 78-87, illustreret. [findes også som
lydbog] (46.4)*
Gørding Holst, Ester Tange: Tyske flygtninge i Gørding i 1945. Lokal-årbogen, 1998, side
110-11
Gørding Husted, Vagn og Karen Christensen: Stridigheder om skolevæsenet i Gørding
sogn i tidligere tid. Lokal-årbogen, 1990, side 57-63
Gørding Hvad skete der i Bramming kommunes sogne for 100 år siden? [Bramming,
Gørding]. Lokal-årbogen, 1997, side 94-97
Gørding Høyer, J.B. [cand. theol. Vilslev] : Fra Kvægpestens Dage i det 18. Aarhundrede.
I: Fra Ribe Amt. Bind 1:1. 1903-06 (1903), side 139.*
Gørding Indbyggertal i Bramming og Gørding Sogne [1769-1990], Gørding Stationsby
[1901-1992]. I: Træk af Gørding sogns historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 1,
1994. Side 48, 62. [findes også som lydbog] (46.4)*
Gørding Ipsen, L.G.: Flygtningelejre i Ribe amt efter 1945. I: Fra Ribe amt. Bind 23.
1984-86, side 206*
Gørding Jensen, Arne: Danmarks Besættelse1940-1945. I: Træk af Gørding sogns
historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 2, 1995. Side 92-95, illustreret. [findes
også som lydbog] (46.4)*
Gørding Johansen, Bent: Gørdings El-forsyning. I: Træk af Gørding sogns historie
/redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 2, 1995. Side 40-43, illustreret. [findes også som
lydbog] (46.4)*
Gørding Juhl, Magne: Relationer mellem Plougstrup og Gørding[Mølle]. Lokal-årbogen,
1991, side 106-110
Gørding Karkov, J.P.: Lægerne i Bramming kommune. Lokal-årbogen, 1984, side 76-88
Gørding Kinch, J.: Af Hr. David Grønlunds Kopibog. I: Samlinger til jydsk Historie og
Topografi. 1889-90, side 36-40. Iflg. Chr. Heilskov I: Fra Ribe Amt. Bind 5. 1919-22, side
301.
Gørding Kristensen, H.K.: Fra Gørding-Malt herreds tingbøger. I: Fra Ribe amt bind 17,
side 137-42. (Ilfg. DTI 1968:65]. (34.79)
Gørding Kromann, N.M.: Af Jordemodervæsenets Historie i Ribe Amt. I: Fra Ribe Amt.
Bind 7. 1928-31, side 423.*
Gørding Kulturhistoriske bevaringsinteresser. 1985. Bind 1, side 85. (50.26)*
Gørding Kaae, Bue: Gørding herredssegl. Lokal-årbogen, 1984, side 40-43
Gørding Lauridsen, Jørgen: Livet på landet - igennem 50 år som jeg har oplevet det. I:
Træk af Gørding sogns historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 2, 1995. Side 96100, illustreret. [findes også som lydbog] (46.4)*
Gørding Lorentzen, H.M.: Gørding før og nu. Af H.M. Lorentzen og H. Ebbesen I: Jyske
Byer og deres Mænd. Bind 1. 1916. [fotokopi](46.4Gørding)*
Gørding Lund, Hans: Hvordan fik Ribe Amt sine Præster først i det 17. Aarhundrede? I:
Fra Ribe Amt. Bind 11. 1946, side 390.*
Gørding Mackeprang, M.: Danmarks middelalderlige Døbefonter. 1941. Side 165-66.
(73.08)(iflg. Trap)
Gørding Mejdahl, Ulla og Palle Siemen: Oldtid og middelalder i Gørding sogn. I: Træk af
Gørding sogns historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 1, 1994. Side 5-10,
illustreret. [findes også som lydbog] (46.4)*
Gørding Melballe, Arne: Min fra min tid som spejder. I: Træk af Gørding sogns historie
/redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 1, 1994. Side 74-75, illustreret. [findes også som
lydbog] (46.4)*
Gørding Melballe, Arne: Nygadekvarteret i Gørding. Lokal-årbogen, 1991, side 88-91
Gørding Neumann [provst]: Efterretning vedrørende Gørding Kirke 1768. Iflg. Iflg.
Schmidt, August F.: Dr. Oluf Nielsens Arbejder om Ribe Amt. I: Fra Ribe Amt. Bind 8.
1932-35, side 136.
Gørding Nielsen, Ejler: Gørding Pensionistforening. Lokal-årbogen, 1996, side 60-63
Gørding Nielsen, Ejler: Gørding Sogn [Gørdinglund, Nr. Gørding]. I: Træk af Gørding
sogns historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 2, 1995. Side 5-14, illustreret.
[findes også som lydbog] (46.4)*
Gørding Nielsen, Ejler: Sejersgård. I: Træk af Gørding sogns historie /redaktionsudvalg:
Ejler Nielsen …. Bind 1, 1994. Side 22-27, illustreret. [findes også som lydbog] (46.4)*
Gørding Nielsen, Ejler: Søndergade - Nørregade. I: Træk af Gørding sogns historie
/redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 2, 1995. Side 20-26, illustreret. [findes også som
lydbog] (46.4)*
Gørding Nielsen, Ejler: Udskiftningen i 1785. I: Træk af Gørding sogns historie
/redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 1, 1994. Side 11-19, illustreret. [findes også som
lydbog] (46.4)*
Gørding Nielsen, Ejler: Østergård og Knudsminde. I: Træk af Gørding sogns historie
/redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 2, 1995. Side 15-19, illustreret. [findes også som
lydbog] (46.4)*
Gørding Nielsen, Ejler: Østergården[Gørding]. Lokal-årbogen,1988, side 34-38
Gørding Nissen, Hans: 38 år med tøj i Gørding, 2. Lokal-årbogen, 1999, side 77-80
Gørding Olesen, Grethe: Plejecenter Østergården [i Gørding].0069-72
Gørding Olesen, Nora: Kernehuset [børnehave i Gørding]. Lokal-årbogen,1994, side 4244
Gørding Olesen, Vagn: Originaler fra det farverige Gørding [Skranner Kirstine, Jakob
Bolbjerg]. Lokal-årbogen, 2004, side 81-86
Gørding Pedersen, Ebbe Keld: Med Mozart og Wagner i forsamlingshuset[Gørding]. Lokalårbogen,1986, side 45-49
Gørding Pedersen, Jens [rebslager, f. 1851]: Erindringer fra Gørding omkr. 1860-70. I:
Træk af Gørding sogns historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 1, 1994. Side 9394, illustreret. [findes også som lydbog] (46.4)*
Gørding Petersen, Marie: Min livshistorie. [Gørding 1920-23, Bramming 1923-]Eget forlag,
1966 [Industritrykkeriet, Bramming]. side 88-90, 90-94. (99.4)*
Gørding Petersen, P.K.: Gjørding Sogn gennem Tiderne. I: Vestkysten 21.6.1930. Iflg.
N.M. Kromann: Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisk-topografisk Art i lokale Blade i
Ribe Amt i: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side 360.
Gørding Postbesørgelsen i gamle Dage (Gjørding]. I: Vestkysten 19.4.1926. Iflg. N.M.
Kromann: Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisk-topografisk Art i lokale Blade i Ribe
Amt i: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side 359
Gørding Rose, Johs.: Gørding Vandværk. I: Træk af Gørding sogns historie
/redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 1, 1994. Side 56-57, illustreret. [findes også som
lydbog] (46.4)*
Gørding Schmidt, Svend Aage: Gørding Sangforening. I: Træk af Gørding sogns historie
/redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 1, 1994. Side 66-68, illustreret. [findes også som
lydbog] (46.4)*
Gørding Schultz, Jørn: Gørding-Lourup Idrætsforening. Lokal-årbogen, 1993, side 34-37
Gørding Seide Petersen, Jørgen: En københavnerdrengs erindringer fra Gørding. Lokalårbogen, 1999, side 51-55
Gørding Skattebog for Gørding kommune. 1917, 1926-51, 1952. [iflg. Lokale småtryk, 1.
p. 248] .(33.8)
Gørding Spangsbjerg-Christensen, Gerda: Årene 1942-45. I: Besættelsestidshistorier fra
Ribe amt. 1998. Side 24-25.*
Gørding Søhus, Carla: Carla Søhus fortæller : født i Gørding 1914. I: Træk af Gørding
sogns historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 1, 1994. Side 81-84, illustreret.
[findes også som lydbog] (46.4)*
Gørding Søren Manøe Hansen: Klokkeskatter i Ribe amt 1526-29 og 1601. I: Fra Ribe
amt. Bind 23. 1984-86, side 168*
Gørding Sørensen, Chr. Der var engang : Gørding Borgerforening. I: Træk af Gørding
sogns historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 1, 1994. Side 63-65, illustreret.
[findes også som lydbog] (46.4)*
Gørding Sørensen, Chr.: Folkefesterne i Gørding. I: Træk af Gørding sogns historie
/redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 2, 1995. Side 33-39, illustreret. [findes også som
lydbog] (46.4)*
Gørding Sørensen, Chr.: Gørding Biograf. Lokal-årbogen,1988, side 56-58
Gørding Sørensen, Chresten: Fra bondedreng til vismand [erindringer]. Lokal-årbogen,
2006, side 75-82.
Gørding Sørensen, Christian: 125 års jubilæum for jernbanen i Gørding. Lokal-årbogen,
1999, side 108-110
Gørding Sørensen, Kristine: Gørding Husholdningsforening. Lokal-årbogen, 1989, side 4246
Gørding Sørensen, Paul H.: De gamle telefoncentraler i Sydjyske Distrikt. 1986. Side 13.
(65.87)*
Gørding Thomsen, Karoline[f. 1937]: En husmandskone ser tilbage. I: Træk af Gørding
sogns historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 2, 1995. Side 88-91, illustreret.
[findes også som lydbog] (46.4)*
Gørding Thomsen, Niels: Tragtbægerkultur i Sydvestjylland [Bramming, Gørding, Vejrup].
I: Mark og Montre. 1977. Side 5-17. (76.236)*
Gørding Trap, J.P.: Danmark. 5. udgave. Bind 9:2(bind 23): Ribe Amt. 1965. side 100913. (46)*
Gørding Træk af Gørding sogns historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 1-2.
1994-95. [findes også som lydbog] (46.4).*
Gørding Ture i Gørding og omegn. 1983. 15 sider. Tegninger af Carsten Ramsing. (46.4
Gørding)*
Gørding Ture i Gørding og omegn. Udgivet af Borgerforeningen for Gørding og Omegn,
1983. (46.6)*
Gørding Willadsen, Poul: Gørding skofabrik. Lokal-årbogen, 1987, side 41-44
Gørding Willadsen, Poul: Over 100 år i træ[Chr. Nielsens Tømmerhandel, Gørding]. Lokalårbogen, 1990, side 46-48.
Gørding Wimmelmann, Lis: Gørding FDF : minder fra starten og de første år. I: Træk af
Gørding sogns historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 1, 1994. Side 69-72,
illustreret [bl.a. foto af Immanuel Nielsen ved Marselisborglejren 1932]. [findes også som
lydbog] (46.4)*
Gørding Årene 1942-1945, ved Gørding Sognearkiv. I: Historier fra Ribe amt: RAL : Ribe
Amts Lokalarkivers 25 års jubilæum 2004. Esbjerg Byhistoriske Arkiv: Skriftrække B nr. 29.
2004. Side 22-23.*
GørdingAndelsmejeri I: Dansk Mejeristat : Odense… Ribe Amt. 1931. Side 486-87,
illustreret.*
GørdingHerred [1859] Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg sogne. I: Fra Ribe Amt.
Bind 3. 1911-14, side 413.*
GørdingHerred [præsteindberetninger] I: Danske Samlinger 2. Række 4. Bind, side 107
og følgende, iflg. Trap, J.P.: Kongeriget Danmark. 3. Udgave. 1904. Bind 5. Side 806.
GørdingHerred Bruun, Henry: Ribe (Riberhus) Amt 1662-1912. I: Fra Ribe Amt Årgang
1912, side 394.*
GørdingHerred Frøsig, Krestine: Gørding Herreds segl. I: Træk af Gørding sogns
historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 1, 1994. Side 20-21, illustreret. [findes
også som lydbog] (46.4)*
GørdingHerred Kinch, J.: Af Hr. David Grønlunds Kopibog. I: Samlinger til jydsk Historie
og Topografi. 1889-90, side 36-40.[Formodentlig fejlagtigt anført: Danske Samlinger]. Iflg.
Chr. Heilskov I: Fra Ribe Amt. Bind 5. 1919-22, side 301.
GørdingHerred Knudsen, Hans: De vigtigste Kilder til Ribe Amts Historie i Landsarkivet
for Jylland. I: Fra Ribe Amt. Bind 7. 1928-31, side 453.*
GørdingHerred Knudsen, Hans: Strid om valg af Tingsteder for Gørding-Malt…Herred. I:
Samlinger til jydsk Historie og Topografi. 4:4. 1923.[1924?] 8 sider. [fotokopi i Bramming
bibliotek]. (34.71)*
GørdingHerred Larsen, Henrik: [Gørding Herred]. I: Samlinger til jydsk Historie og
Topografi. Bind 5:2. 1935-36. Side98. [Iflg. Trap]
GørdingHerred Lebech, Mogens: [Gørding Herred]. I: Samlinger til jydsk Historie og
Topografi. Bind 5:2. 1935-36. Side 221, 337. [Iflg. Trap]
GørdingHerred Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Gørding Herred. 1872 optryk.
61 sider, 3 foldede tavler (46.4GørdingHerred)*
GørdingHerred Nørgaard, Gert Ravn: Gørding Herreds tingbøger. Lokal-årbogen, 1992,
side 94-96
GørdingHerred Petersen, P.K.: Gjørding Herred. I: Vestkysten 25.1.1930. Iflg. N.M.
Kromann: Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisk-topografisk Art i lokale Blade i Ribe
Amt i: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side 360.
GørdingHerred Præsteindberetninger til Ole Worm. Landbohistorisk Selskab, 1970. Bind
1: Indberetninger fra Ålborg og Ribe Stifter. Side 267-73. (46)*
GørdingHerred Ravn Nørgaard, Gert: Gørding herreds tingbog 1660-1661. 2. halvbind.
[Gælds- og arvesager fortrinsvis]: I: Vardesyssel Aarbog. Årgang 20. 2003. Side 23-57.*
GørdingHerred Ravn Nørgaard, Gert: Gørding herreds tingbog 1661-1662. 3. halvbind.
[Gælds- og arvesager fortrinsvis]: I: Vardesyssel Aarbog. Årgang 23. 2006. Side 34-48.*
GørdingHerred Ravn Nørgaard, Gert: Gørding herreds tingbog 1661. 1. halvbind.
[Gælds- og arvesager fortrinsvis]: I: Vardesyssel Aarbog. Årgang 21. 2004. Side 38-51.*
GørdingHerred Ravn Nørgaard, Gert: Gørding herreds tingbog 1661. 2. halvbind.
[Gælds- og arvesager fortrinsvis]: I: Vardesyssel Aarbog. Årgang 22. 2005. Side 98-113.*
GørdingHerred Schmidt, August F.: Dr. Oluf Nielsens Arbejder om Ribe Amt. I: Fra Ribe
Amt. Bind 8. 1932-35, side 135, 136.*
GørdingHerred Sørensen, A.: Gørding, Malt og Skads Herreders Tinghus [Ll. Endrup
1747]. Fra Ribe Amt. Bind 11. 1947, side 628-32.* (46.4GørdingHerred)
GørdingHerred Trap, J.P.: Danmark. 5. udgave. Bind 9:2(bind 23): Ribe Amt. 1965. side
1006-07, illustreret med to segl. (46)*
GørdingHerred Trap, J.P.: Kongeriget Danmark. 3. Udgave. 1904. Bind 5. Side 806,
illustreret med Gjørding Herreds Segl.*
GørdingHerrred Gørding Herreds tingbog 1660-1661 / Udgivet af Gert Ravn Nørgaard.
Oxbøl Lokalhistorisk værksted, 1991. 1. halvbind. 111 blade.
GørdingHåndværkerforening I: Danske Byer og Sogne : historiske og
personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller
senere). Side 289. illustreret.*
GørdingKirke [Bruun, Anton Nielsen, Sejstrup, 1862-1940] Tobiassen Kragelund, T.: De
nyttige Sten og et Par af deres Mestre. I: Fra Ribe Amt. Bind 12. 1949, side 201-202,
illustreret.(68.9)*
GørdingKirke Danmarks kirker. Udgivet af Nationalmuseet. Bind 19: Ribe amt. 29. hefte
ved Ebbe Nyborg og Niels Jørgen Poulsen. 1994. Side 2969-3002, illustreret.*
GørdingKirke Dyssel, Arendse: Egnens kirker. Med tegninger af Jørgen Dich. 1998. Side
25. [Foreligger også på engelsk og tysk med titel Local churches og Die Kirchen der
Umgebung]*
GørdingKirke Friis, P.: Gjørding Kirke (Vore Kirker). I: Vestkysten 11.1.1919. Iflg. N.M.
Kromann: Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisk-topografisk Art i lokale Blade i Ribe
Amt i: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side 356.
GørdingKirke Hansen, Erik: Om Gørding kirke - fra begyndelsen og indtil vor egen tid
[Inventar, præstefortegnelse]. I: Træk af Gørding sogns historie /redaktionsudvalg: Ejler
Nielsen …. Bind 1, 1994. Side 49-55, illustreret. [findes også som lydbog] (46.4)*
GørdingKirke Trap, J.P.: Danmark. 5. udgave. Bind 9:2(bind 23): Ribe Amt. 1965. side
1011, illustreret. (46)*
GørdingKirke Aagaard, Rikke: Om Gørding Kirke - i vor egen tid. I: Træk af Gørding
sogns historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 2, 1995. Side 63-67, illustreret.
[findes også som lydbog] (46.4)*
Gørdinglund Danmarks større gårde. Bind 6. 1966. side 327-28, illustreret.
(46.4BrammingNygård)*
Gørdinglund Hansen, J.J.: Større danske Landbrug. Bind 8. 1936. Side 473-75. (Iflg.
Trap)
Gørdinglund Trap, J.P.: Danmark. 5. udgave. Bind 9:2(bind 23): Ribe Amt. 1965. side
1013. (46)*
GørdingMølle Gjørding Møllegaard. I: Vestkysten 9.7.1925. Iflg. N.M. Kromann:
Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisk-topografisk Art i lokale Blade i Ribe Amt i: Fra
Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side 358.
GørdingSkyttekreds Hansen, Mogens: Terrorist-organisation i Gørding: Gørding
Skyttekreds 1885-1965. Lokal-årbogen, 2006, side 88-93.
GørdingSogn [Gjørding (Sønder)-Vejrup] I: S.V. Wiberg: Personalhistoriske … Bidrag til
en almindelig dansk Præstehistorie. Fotografisk optryk 1959. Bind 1, Side 455-56. [Evt.
side 703, 709, 759, 762] [evt. Bind 3, side 727, 731, 749?]. (27)*
GørdingSogn [Gørding-Vejrup Sogn]. I: Paul Nedergaard: Personalhistoriske,
sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie 18491949(1966). Bind 9A: Ribe Stift. 1966. Side 115-20. (27)*
GørdingVandmølle [& elektricitetsværk] Bøcher, Steen B.: Vandmøller og andre
Vandkraftudnyttelser i Ribe Amt. Udgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt. 1944. Side
49-52, illustreret, litteraturhenvisninger. 66.81 *
GørklintMølle Videbæk, Ole i: Mark ogMontre, 1980, side 86, illustreret. *
Gårdbutikker Bakkely Kartofler [Vejrup]. 2006 . http://www.bakkely-kartofler.dk/
Gårdbutikker Butik Vong. 2006. http://www.butikvong.dk/
Gårdbutikker Madam Madsen’s Blomster [Sejstrup] 2006.
http://www.madammadsensblomster.dk/
Gårdbutikker Sokomjinga [Gørding] 2006. http://www.6690-tingstedgaard.dk/butik.html
Gårde [1916] Danmark : Land og Folk: Historisk-topografisk-statistisk Haandbog. Udgivet
ved Daniel Bruun, Bind 4. 1922. Side 116, 118.*
Gårde [Nørre Vejrup, Sejstrup]Steensberg, Axel: Gamle danske bøndergårde. 1962. Side
258-59. (46)*
Gårde Bondegårde fra dengang [Henrik Vensild: Bondegårde i Skast Herred]. Lokalårbogen, 2005, side 116.
Gårde Jensen, Kjeld: Et moderne dansk landbrug - Bækmarksgård ved Vejrup. Lokalårbogen, 1989, side 35-37
Gårde La Cour, J. C. B.: Danske Gaarde : illustreret Statistik og historisk Haandbog for det
danske Landbrug.1914-1919. 1. Samling. Bind 1. Gørding Herred. [Gjørdinglund, Gjørding
Møllegård, Bramminge Hovedgård, Bramminge Nygård]
http://www.statsbiblioteket.dk/digibooks/show.php?
width=1024&bogid=11&bindid=1&kapitelid=461&sideid=0
Gårde La Cour, J. C. B.: Danske Gaarde : illustreret Statistik og historisk Haandbog for det
danske Landbrug.1914-1919. 1. Samling. Bind 1. Skads Herred. [Endrupholm]
Gårde La Cour, J. C. B.: Danske Gaarde : illustreret Statistik og historisk Haandbog for det
danske Landbrug.1912-1915. 2. Samling. Bind 1. Gørding Herred. [Knudsensminde,
Sønder Bøelgård, Tangegård, Terneholm, Lourup Østergård]
Gårde La Cour, J. C. B.: Danske Gaarde : illustreret Statistik og historisk Haandbog for det
danske Landbrug.1912-1915. 2. Samling. Bind 1. Skads Herred.[Haragergård]
http://www.statsbiblioteket.dk/digibooks/show.php?
width=1024&bogid=12&bindid=1&kapitelid=608&sideid=4
Gårde La Cour, J. C. B.: Danske Gaarde : illustreret Statistik og historisk Haandbog for det
danske Landbrug. 1915. 3. Samling. Bind 1. Gørding Herred.[Østergård, Ilstedgård,
Juulsgård, Anesminde, C. Møllgårds Gård, Lykkesgård]
Gårde La Cour, J. C. B.: Danske Gaarde : illustreret Statistik og historisk Haandbog for det
danske Landbrug. 1915. 3. Samling. Bind 1. Skads Herred.[ Terpagergård, Stejlgård,
Trehøjegård] http://www.statsbiblioteket.dk/digibooks/show.php?
bindid=1&bogid=13&width=1024&sideid=15&kapitelid=746
Gårde Nielsen, Ejler: Sejersgård. I: Træk af Gørding sogns historie /redaktionsudvalg:
Ejler Nielsen …. Bind 1, 1994. Side 22-27, illustreret. [findes også som lydbog] (46.4)*
Gårde Nielsen, Ejler: Varhogård. Lokal-årbogen, 1985, side 82-91
Gårde Olesen, Vagn & Stig Hegn: Varhogård forsvandt. Lokal-årbogen, 2004, side 14
Gårde Schmidt, Morten: Erindringer fra "Lillevang" i Endrup. Lokal-årbogen, 1985, side
94-98
Gårde Sommerlund, Dagmar og Hans: Suderkroggård, Boldingvej 7 [Grisbæk]. Lokalårbogen, 1999, side 81-84
Gaarn Larsen, Svend [præst Gørding 1933-46] I: Paul Nedergaard: En dansk sogne- og
præstehistorie. Bind 9A Ribe stift. 1968. Side 116-17.*
Gaarn-Larsen, Svend [præst i Gørding] Bøgh Andersen, Niels: Feltdegn fra Harreslev
Mark. 1975. Side 182-84. (96.71)*
Gaarn-Larsen, Svend Gantzel Lauridsen, J.:[Svend] Gaarn-Larsen - en gørding-præst
med visioner. Lokal-årbogen, 1993, side 90-94.
Hagen, Johannes Karkov, J.P.: Lægerne i Bramming kommune. Lokal-årbogen, 1984,
side 81-82.*
Haltrup, Niels Jacob Christensen [bestyrer HunderupAndelsmejeri fra 1917] I: Dansk
Mejeristat : Odense… Ribe Amt. 1931. Side 499-500, illustreret.*
Handberg, Christian Tobiassen Kragelund, T.: Komediantspilleren Christian Handberg. I:
Jyder vester fra er mange slags. 1949. Side 92-108, illustreret. (99.4)*
Handberg, Franziska [Franciskas Bøg, Darum] I: Lidegaard, Mads: Danske træer fra
sagn og tro. 1996, side 220, nr. 2694. (39.3)*
Handberg, Franziska Dana Christine Fransiska Handberg. Skrevet af 5. klasse Darum
Skole. 1985. (99.4)*
Handberg, Franziska Franciska [video (videokassette)] : - den sidste teatertøs [℈
tatertøs] / manuskript, foto: Hrolf Thorulf. - Ribe : Hiin Film & TV, cop. 1993. - 1 kassette
(VHS) På omslaget: Historien, om en der var anderledes.(99.4)*
Handberg, Franziska Jensen, Ernst: Kodreng i Hunderup i 1940erne : ude at tjene som
10-årig - hjemlængsel og hårdt arbejde. I: Fra Ribe Amt. Bind 27. 1998. Side 405-406.*
Handberg, Franziska Johansen, Eigil Rohde: Handberg-Slægten fra Darum sogn : en
anderledes historie om menneskelig tolerance i et lille sogn. Bramming . 1996. [Hans
artikler fra Ugeavisen 1995-96 findes i fotokopi på Bramming bibliotek under titlen:
Frandziska Handberg](99.4)*
Handberg, Franziska Pedersen, Hans: Siske. I: Vestjysk jul: mandelgaven. Årgang 3.
1978. Side 10-13, illustreret.(99.4)*
Handel [Handel mellem Darum/Hunderup og Fanø. 'Hunderup Else' og 'Kragelund Bueld']
Af T. Tobiassen Kragelund I: Fanø-sømænd i storm og stille. 2. samling. 1960. Side 88-91.
(65.09)*
Handel [Handel og Industri i Bramming] Særtryk af: Dansk Handel og Industri. 1934.
[fotokopi i Bramming bibliotek].*
Handel Detailhandelstællingen 1969. Handelsområder og distrikter samt kommuner.
1971. (Statistisk Tabelværk 1971:11). Side 62: Detailhandel 1969. Sognekommuner med
bymæssige bebyggelser på 2.000 indbyggere og derover: Bramminge. (65.57)*
Handicappede Multi-Posten / ansvarshavende: Multicentret. ca. 1990- .(38.705)
Handicappede Rapport om handicappolitik i Bramminge kommune / september 1989.
Udgivet af Socialudvalget. 1889.(38.7)*
Hansen, Anders [Darum] Rørbye, Birgitte: Kloge folk og skidtfolk. 1976. Side 198-99.
(99.4)*
Hansen, Anker [1909-92 snedkermester, Storegade 28, Bramming]. I: Om vor Fanø
slægt : forfædre og efterkommere til Laurids Nielsen Hansen og Mette Jensine Jensen. Af
Søren Manøe og Anne-Christine Mandø. 2007. Side 160-64 illustreret.*
Hansen, Anton Sillers [Kragelund9 I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind
1: Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 306.*
Hansen, Chr. Marinus [Sejstrup] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1:
Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 306, illustreret.*
Hansen, Erik Jørgen [f. i Bramming 1935, professor i uddannelsessociologi] Mit 1900-tal.
Hans Reitzel, 2006. Også: e-bogsudgave, 1. oplag. Hans Reitzel, 2007 [Erindringer bl. om:
Barndommens rum og landskaber ; Familie og slægt ; Besættelsestiden ;
Personlighedstræk ; Ribe Katedralskole]
Hansen, H.K. [overportør] Døgnet rundt på stationen. I: Da Bramming blev stor:
Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne/redigeret af Stig Hegn og Olaf
Bak. 1999. Side 61-62, illustreret.*
Hansen, Hans Frandsen I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 306-07, illustreret.*
Hansen, Hans Nielsen [Sejstrup] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1:
Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 307, illustreret.*
Hansen, Hjalmar [Sejstrup] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe
og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 307, illustreret.*
Hansen, Holger Nielsen, Tage: Holger Hansens Maskinværksted. Lokal-årbogen, 2003,
side 33-38
Hansen, Iver [arbejdsmand, Tømmerby] Siemen, Palle: Nationalmuseets kampagne en
fiasko?[salg til læge P.N. Fenger] I: Enkeltgravs Tidende. Udgivet af Esbjerg Museum,
februar 2002. Side 8.*
Hansen, Iver [arbejdsmand, Tømmerby] Siemen, Palle: Ødelæggende
udgravningsvirksomhed [Aike, Smedegård] I: Enkeltgravs Tidende. Udgivet af Esbjerg
Museum, februar 2002. Side 7.*
Hansen, Jens Jeppe [Gørding] I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing Amt,
Ribe Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 391, illustreret.*
Hansen, Karen Bak, Olaf: Karens tid i Tømmerby : djærv bondepiges dagbog om livet på
landet i 1919. Lokal-årbogen, 2003, side 99-108
Hansen, Kirsten Hansen, Kirsten: Fra Hessellund til Amerika - en udvandringshistorie.
Lokal-årbogen, 2002, side 99-108
Hansen, Knud [smed, f. Fruerlund mark, Hunderup 17.2.1861] Tobiassen Kragelund, T.:
Den gamle smed fortæller. I: Fra Ribe Amt. Bind 13. 1952/55. Side 130, illustreret.*
Hansen, Kristian [Ilsted, 1832-1922, tilnavn Stenkløver] Tobiassen Kragelund, T.: De
nyttige Sten og et Par af deres Mestre. I: Fra Ribe Amt. Bind 12. 1949, side 191-97,
illustreret.(68.9)*
Hansen, L.J. [Vestjyden, L.J. Hansen, f. 25.6.1878] Smeden. Kulturbilleder fra tiden
omkring århundredeskiftet. Udgivet af Nationalmuseet. 1952. Side 99-124. [særtryk,
fotokopi Bramming bibliotek] (46.4Darum)*
Hansen, Lambert Schmidt, August F. : Lambert Hansens Breve [1899-1920] til H.F.
Feilberg. I: Fra Ribe Amt 1956/59, side 403-429.*
Hansen, Laurids [1873-1951, snedkermester, Storegade 27, Bramming] Om vor Fanø
slægt : forfædre og efterkommere til Laurids Nielsen Hansen og Mette Jensine Jensen. Af
Søren Manøe og Anne-Christine Mandø. 2007. 288 sider, illustreret (99.94 Nielsen
Hansen). Side 5: Laurids Hansen, side 6: Mette Jensine Jensen, side 150-67:
Efterkommere, side 191-237: Dagbog fra Amerikarejsen [1947], side 239-80: Laurids
Hansens naverdagbog 1896-97 [fra Tyskland og Schweiz].*
Hansen, Laurids [1873-1951, snedkermester, Storegade 27, Bramming] I: Hegn, Stig:
Brammingbogen: en samling skitser fra byens første årtier. Forlaget Bramming, 2011. side
220-235, illustreret. Litteraturhenvisninger.*
Hansen, Mads Edvard I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 284-85, illustreret.*
Hansen, Magnus I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 285.*
Hansen, Maren [gymnastikforeningen Olympia Darum] Bruhn, Verner: Plint og talerstol.
1979. Side 49, illustreret. (79.506)*
Hansen, Maren [Maren Hansen, Rebelsig] Lynggård, Finn: Jydepotter og ildgrave. 1972.
Side 17-27, illustreret. (76.236) (iflg. Mark og Montre 1999, side 37)
Hansen, Maren [pottemager Maren Hansen, Rebelsig] Mark og Montre. 1999. Side 29,
illustreret. (76.236)*
Hansen, Maren Jydepotte-Maren [Maren Hansen, f. Kristensen 1885] fra Vejrup, ved
Vejrup Sognearkiv. I: Historier fra Ribe amt: RAL : Ribe Amts Lokalarkivers 25 års
jubilæum 2004. Esbjerg Byhistoriske Arkiv: Skriftrække B nr. 29. 2004. Side 24-24,
illustreret.*
Hansen, Marie Smidt, Thea: Gamle Marie Hansen [Hunderup]. Lokal-årbogen, 1999, side
123-130
Hansen, Peder [Darum, Brandgårdene] Tobiassen Kragelund, T.: Træskomageri. I: Fra
Ribe Amt. Bind 10. 1940-43, side 267.*
Hansen, Peder [Pæ Smej] Da der sidste Gang brændtes sten i Kragelund. Det lakker
mod Foraar. I: Teglstensbrokker i en Plovfure. Af Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen
Kragelund. 1936. Side 35-106, illustreret. (99.4)*
Hansen, Peder [Tækkemand, Kragelund] Højt paa Straa i det gamle Sogn : Smaa Glimt
af glemte Skæbner og gammel Syssel. Af Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen Kragelund.
1947. Side 37-82.(69.214)*
Hansen, Peder Højer I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 285, illustreret.*
Hansen, Pia Hansen, Pia, Bramming: Efter fødslen følte jeg mig syg. I: Den skjulte lidelse
- beretninger om fødselsdepression og fødselspsykose. 1994. side 56-60, illustreret.
(61.643)*
Hansen, Uffe Junk, Niels Erik: Uffe Hansen: en gøgler fra Vong – og et par skolehistorier.
Lokal-årbogen, 2005, side 73-78.
Hansen, Viggo Emil I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 285, illustreret.*
Hansen, Werner Bak, Olaf: Dumpede ind på formandsposten : [Werner Hansen] Blev
apoteker på Bramming Apotek. Lokal-årbogen, 2005, side 36-42.
Hansen-Jacobsen, Niels Bak, Olaf: To sten [Niels Hansen-Jacobsen]. Lokal-årbogen,
1989, side 102-103
Haragergård [medlem af Historisk Samfund] I: Fra Ribe Amt. Bind 1:3. 1903-06 (1905),
side 167*
Haragergaard [Udstykning] Ebbesen, M.A.: Udstykning i Ribe Amt gennem 25 Aar. I: Fra
Ribe Amt. Bind 9. 1936-39, side 1936/102-03.*
Haragergård [Vestjyllands første landteglværk på Haragergård] Tobiassen Kragelund, T.:
Gamle vestjyder fortæller om tegl- og kalkbrænding. 1953. Side 18-22. (66.2)*
Haragergaard [VNykirke] la Cour, J.C.B.: Danske Gaarde. 2. Samling. 1914. Bind 1. side
895-96, illustreret. (46.1)*
Haragergård Just, Flemming: Haragergård [Endrup]. Lokal-årbogen,1994, side 48-50
Haragergård Mortensen, Rasmus: Oldtidsjærn i Ribe Amt. I: Fra Ribe Amt. Bind 8. 193235, side 238-39.*
Havne se Ladesteder
Hedegaard-Bertelsen, Jens Peter [skorstensfejermester] I :Danske Byer og Sogne :
historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s
1932 eller senere). Side 300.*
HedegaardRasmussen, Jens Schmidt, Erling: Ejendomshistorie for Darum Sogn. I:
Darum sogn. 34. årgang. December 2006. Nr. 4. side 10-11. darum.dk/wpcontent/uploads/2007/12/nr4_2006.pdf. *
Heise, Caroline Høy-Nielsen, Aja: Heltinde for en dag : plejemoder Caroline Heise og
Brammingulykken. Lokal-årbogen, 2003, side 109-112
Hekkeland [Hunderup] Tobiassen Kragelund, T.: Fra den gamle Bondegaard. I: Fra Ribe
Amt. Bind 10. 1940-43, side 599.*
Hekse [Anne Nisdatter, Vong, 1620] Tørnsø, Kim: Vestjysk folkemagi i 16-1600 tallet: I
Fra Ribe Amt, Bind 24. 1987-89. Side 24-25.*
Hekse [Endrup Tingsted?] Kristensen, H.K. Hekseprocesser paa Vardeegnen. I: Fra Ribe
Amt. Bind 7. 1928-31, side 505.*
Hekse [Klog Kone Ane Nisdatter, Vong, 1619, hekseproces] I: Kim Tørnsø: Djævletro og
folkemagi. 1986. Side 101-104. (34.796)*
Hekse [Nisdatter, Anne, Vong] Kristensen, H.K. Hekseprocesser paa Vardeegnen. I: Fra
Ribe Amt. Bind 7. 1928-31, side 522-29.*
Helle, Jens [Darum] I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing Amt, Ribe Amt.
Vort Samfund, ca. 1929. Side 395, illustreret.*
Hemme, Chr. Peder [Lundagergård.Hunderup] I: Danske Landmænd og deres Indsats.
1943. Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 307, illustreret.*
Henrettelser [vidne: Chr. M. Biltoft] Kristensen, H.K.: Skast herreds ting, fogder og
skrivere. I: Fra Ribe Amt . Bind 14. 1956/59, side 223-24.*
Henrichsen, Peter Adolf Ludvig [Gørding] Lampe, Jens Kongsted: Urmageriet i Ribe
Amt. 1989. Side 43. (68.13)*
Henriksen, Hans [uddeler Endrup] I :Danske Byer og Sogne : historiske og
personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller
senere). Side 315, illustreret.*
Henriksen, Niels [Darum] I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing Amt, Ribe
Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 395, illustreret.*
Hermansen, Herman Christian [Vejrup] I: Danmarks kommunale Forvaltning:
Ringkøbing Amt, Ribe Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 390, illustreret.*
Herreder se GørdingHerred
Herregårde [Bramminge Hovedgård, Endrupholm, Kærgård). I: Hvem byggede hvad.
Ved Harald Langberg. 2. udgave. Bind 3: Jylland. side 21, 41, 134. (71.6)*
Herregårde [Bramminge Hovedgaard, Endrupholm] Agerbæk, Kirsten: Klassisisme i
Sydvestjylland : bygmestrene Peder Frisvad og Mikkel Stobberup. 1970. Side 20-21, 50-51,
illustreret. (71.64)*
Herregårde [Endrupholm, Bramminge Hovedgård, Kærgård] Estvad Petersen, Steen:
Danske herregårde. 1980. Side 116, nr. 414, 415, 416. (71.6)*
Herregårde Lund, Paul (f. 1907): Fæstebondens datter : historisk skuespil i 5 akter :
foregår i tiden efter år 1800 på de sydvestjyske herregårde. 1952. 56 sider.
(skønlitteratur)*
Herskind, Louis [apoteker Bramming] I :Danske Byer og Sogne : historiske og
personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller
senere). Side 299-300, illustreret.*
Hjemmesider Hegn, Stig: Hjemmesider med lokalhistorisk stof om Bramming. Lokalårbogen, 2007, side 147-49
Hjemmesider I: Hegn, Stig: Brammingbogen: en samling skitser fra byens første årtier.
Forlaget Bramming, 2011. side 466-470, illustreret. Litteraturhenvisninger.*
Hjort, Kristen [Hunderup] Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv /ved Evald
Tang Kristensen. 1987. Bind 4: Tillægsbind 5. Nr. 406. (99.4)
Holdensen, Anette Erindringer fra Stejlgård [Anette Holdensen]. Lokal-årbogen, 2005,
side 123.
Holdensen, Annette [væver, barndom på Stejlgård, Bramming] Frihed til at væve / af
Lise Warburg … et al. 1979. Side 4-6. (99.4)*
Holdensen, Hans Anders [Sejstrup] Rørbye, Birgitte: Kloge folk og skidtfolk. 1976. Side
199-200. (99.4)*
Holdensen, Jens Lauridsen, Jens M. Min Slægs historie. Bind 1-6. (99.94)
Holdenson, P.J. [storkøbmand, f. 1863 i Sejstrup]. Af A. Kamp. I: Dansk biografisk
Leksikon. 2. Udgave. Bind 10. 1936. Side 395-96. (99.4)*
Hollændergaarden [Bramminge] la Cour, J.C.B.: Danske Gaarde. 2. Samling. 1914. Bind
1. side 882-83, illustreret. (46.1)*
Hollænderskoven [Taterbøgen, Hunderup, Hollænderskoven] I: Lidegaard, Mads:
Danske træer fra sagn og tro. 1996, side 220, nr. 2697. (39.3)*
Hollænderskoven Jensen, Lars Eskild: Danske skovdistriker 1984. Side 308-10.(63.4)*
Hollænderskoven Jensen-Haarup, A.C.: Ekskursioner til Kærgaard Skov og
Hollænderskoven ved Ribe. I: Flora og Fauna. 1900, side 17-21. Iflg. Chr. Heilskov I: Fra
Ribe Amt. Bind 5. 1919-22, side 304
Hollænderskoven Smidt, Thea: Lundagergård [Hollænderskoven, Hunderup]. Lokalårbogen, 1996, side 44-49
Hoteller Hoffmann, Birthe: Hotel Kikkeborg (Kroer i Bramming). Lokal-årbogen, 2007,
side 40-45
Hoteller [Kikkenborg] I: Hegn, Stig: Brammingbogen: en samling skitser fra byens første
årtier. Forlaget Bramming, 2011. side 80-125, illustreret. Litteraturhenvisninger.*
Hovgaard, J.P. [præst Bramming 1903-22] I: Paul Nedergaard: En dansk sogne- og
præstehistorie. Bind 9A Ribe stift. 1968. Side 139.*
Humørpigerne Højst Petersen, Sam.: Humørpigerne fra Vejrup. Lokal-årbogen, 2005,
side 59-66.
Hundebøl, Peter Lauritzen [Bestyrer DarumAndelsmejeri fra 1913] I: Dansk Mejeristat :
Odense… Ribe Amt. 1931. Side 538, illustreret.*
Hunderup Gravmindet [Lange, Niels] i Hunderup Kirke i Ribe Amt. I: Bidrag til
Tidshist..1839, side 103-04. Iflg. Chr. Heilskov I: Fra Ribe Amt. Bind 5. 1919-22, side 303.
Hunderup [Boel, Niels K. 1846-, Johannes Juulsen, Niels Uglvig] Tobiassen Kragelund, T.:
Livet som Kræmmer. I: Fra Ribe Amt. Bind 9. 1936-39, side 1938/120-132, illustreret.*
Hunderup [bondeteglværk Hunderup] Tobiassen Kragelund, T.: Gamle vestjyder fortæller
om tegl- og kalkbrænding. 1953. Side 11-13. (66.2)*
Hunderup [Bork, Hans Christensen, rakker, 1808-1889] Tobiassen Kragelund, T.: Hans
Bork mæ æ kwæelpues. I: Jyder vester fra er mange slags. 1949. Side 79-91. (99.4)*
Hunderup [Børnefest i Kærgaard Skov] Lauridsen, Jens M.: Bendix Madsen. I: Fra Ribe
Amt. Bind 10. 1940-43, side 564-65.*
Hunderup [enge] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige
Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende
Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830. 1. Jordens
Beskaffenhed, side 41-42*
Hunderup [faldne Gørding, Darum, Bramminge, Vejrup, Hunderup] Høgsbro Østergaard:
Faldne og døde i krigen 1848-49-50. I: Fra Ribe Amt. Bind 12. 1949, side 241, 242, 243.*
Hunderup [fra Hunderup Andelsmejeri 1884-85] Hyldtoft, Ole: Det industrielle Danmark
1840-1914. 1981. Side 176-84. (63.7)*
Hunderup [Gram, Lars, kapellan Vilslev/Hunderup 1723]. Kristensen, Marius: Fra Ribe og
Omegn på Chrstian Falsters Tid. I: Fra Ribe Amt. Bind 5. 1919-22, side 465.*.
Hunderup [gravfund ravamulet Hunderup] Asingh, Pauline: Et hus af rav. I: Skalk 1990
nr. 3, side 12-15. (91.15) (Iflg.Fra Ribe amt Bind 25, side 278)
Hunderup [Handel mellem Darum/Hunderup og Fanø. 'Hunderup Else' og 'Kragelund
Bueld'] Af T. Tobiassen Kragelund I: Fanø-sømænd i storm og stille. 2. samling. 1960. Side
88-91.(65.09)*
Hunderup [Helms, Jacob: Bramminge, Vejrup, Darum og Hunderup Kirker] Særtryk:
Danske Tufstenskirker [fotokopi]. 1894. (71.864)*
Hunderup [Hjort, Kristen] Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv /ved Evald Tang
Kristensen. 1987. Bind 4: Tillægsbind 5. Nr. 406. (99.4)
Hunderup [Hunderup kirke] De danske kirker. Red. af Erik Horskjær. 1970. Bind 17.
Side141-44, illustreret. (71.864)*
Hunderup [Hunderup Kirke]. Hvem byggede hvad. Ved Harald Langberg. 2. udgave. Bind
3: Jylland. side 112-13. (71.6)*
Hunderup [Hunderup Mølle]. Danske Møller. 1934. Side 462-63, illustreret. [fotokopi i
Bramming bibliotek med titlen: Møller i Bramming kommune]. (66.81)*
Hunderup [Hunderup Sognearkiv] Arkiver i Ribe amt: En vejviser : Ribe amts lokalarkiver.
1998. Side 37, illustreret.*
Hunderup [Hunderup Vestergård, Nørlundvej6] Jensen, Ernst: Kodreng i Hunderup i
1940erne : ude at tjene som 10-årig - hjemlængsel og hårdt arbejde. I: Fra Ribe Amt.
Bind 27. 1998. Side 397-406, illustreret.*
Hunderup [Hunderup] I: Hans Duborg: Ribe Amts Sogneraadsforening 1882-1932. 1932.
Side 57. (36.06)*
Hunderup [Hunderup] I: Harald Nielsen: Fra det kommunale skolevæsen i Ribe amt
1870-1970. 1974, illustreret. Side 151-53. [37.36)*
Hunderup [Høslætten i Hunderup og Darum]. Vi svinger vor Høle: Engen og Slætten. Af.
Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen Kragelund. 1937. Side 80-102, illustreret. (63.36)*
Hunderup [kirke] Vandalisme. -Buster i Legemsstørrelse af Alabast ødelagte.Bønderkonerne brugte Fløjlen over Kaptajnens Kiste til Huer. I: Vestjyllands
Socialdemokrat 10.9.1900. Iflg.: Fra Ribe Amt. Bind 7. 1928-31, side 471.
Hunderup [Kirkegods] Kristensen, H.K. : Varde Syssels Kirkestol [1608]. I: Fra Ribe Amt.
Bind 10. 1940-43, side 102.*
Hunderup [Kirkeskibe] Henningsen, Henning: Kirkeskibe i Ribe amt.I: Fra Ribe amt. Bind
14. 1956/59. Side 360.*
Hunderup [Krige] Øllgaard, N.E.: Faldne og døde fra Sydvestjylland under Kampene for
Sønderjylland i 1848-50 og 1864. I: Fra Ribe Amt. Bind 2:7. 1907-10 (1909), side 111-12.*
Hunderup [Kystvagt 1807 fra Hunderup] I: Gamle folks fortællinger om det jyske
almueliv /ved Evald Tang Kristensen. 1987.Bind 4: Tillægsbind 5. Nr. 179. (35.57)
Hunderup [Ligsten, tingsted] I: Tang Kristensen, Evald: Danske Sagn. 2. udgave. 1980.
Bind 3, side 119 nr. 617, side 334 nr. 1679. (39.13)*
Hunderup [Niels Langs og Abel Skeels gravmæle i Hunderup kirke] i: Danmark. Ved
Svend Cedergreen Bech. Vestjylland. 1988. Side 31-32, illustreret.(73.08)*
Hunderup [Nielsen, Jens, kaldet Hollænder, Lundagergård]I: Afsides Kroge midt i
Verden. Af Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen Kragelund. 1943, side 74-85, illustreret.
(99.4)*
Hunderup [Overtro om revling i Hunderup]. I: Brøndegaard, V.J.: Folk og flora. ?80. Bind
1-4. bind 2 side 350. (39.3)*
Hunderup [smugler J.M.] Alkærsig, S.: Smugleriet ved Kongeaaen i Mands Minde: fra
omtrent 1838 til 1850. I: Fra Ribe Amt. Bind 3. 1911-14, side 169.*
Hunderup [sten udenfor kirkeporten] I: Lidegaard, Mads: Danske sten fra sagn og tro.
1994. Side 251 nr 2699. (39.3)*
Hunderup [Stenbrovej, Gården ved Hunerup Leed] Tobiassen Kragelund, T.: De nyttige
Sten og et Par af deres Mestre. I: Fra Ribe Amt. Bind 12. 1949, side 186-187, 191,
illustreret.(68.9)*
Hunderup [Strandvagter 1807 fra Hunderup i fængsel]. I: Gamle folks fortællinger om
det jyske almueliv /ved Evald Tang Kristensen. 1987.Bind 2: Afdeling 6. Nr. 29. (96.4)
Hunderup [Sørensen, Kresten, rebslager Hunderup] Tobiassen Kragelund, T.:
Tyendemarkeder. 1952. Side 34-35. (99.4)*
Hunderup [Taterbøgen, Hunderup, Hollænderskoven] I: Lidegaard, Mads: Danske træer
fra sagn og tro. 1996, side 220, nr. 2697. (39.3)*
Hunderup [tørveæltning i Hunderup] Hove, Th. Th.: Tørvegravning i Danmark. 1983.
Side 122. (69.94)*
Hunderup [Udskiftning 1766] Madsen, Jesper: Kjærgaard. I: Fra Ribe Amt. Bind 2:6.
1907-10 (1908), side 92-94.*
Hunderup Adler, Peter: Gravmindet [Lange, Niels] i Hunderup Kirke. I: Historisk-statistisk
Maanedstidende for Ribe Stift. 1838-39, side 129. Iflg. Chr. Heilskov I: Fra Ribe Amt. Bind
5. 1919-22, side 303.
Hunderup Asingh, P.: Et hus af rav. I: Skalk, 1990 nr. 3, side 12-15. Iflg. Fra Ribe amt .
Bind 25. 1990-92, side 278.
Hunderup Bencard, Mogens: Nordtyske terracotta-arbejder fra Ribe-egnen [Hunderup]. I:
Mark og Montre. 1971. Side 16-25. (76.238)*
Hunderup Bertelsen, Niels: Træk fra landsbymiljø[Hunderup]. Lokal-årbogen, 1987, side
110-113.
Hunderup Bevaringsværdige huse i Hunderup-Sejstrup. 1989. (71.64)*
Hunderup Danmark : Land og Folk: Historisk-topografisk-statistisk Haandbog. Udgivet
ved Daniel Bruun, Bind 4. 1922. Side 112, 118.*
Hunderup Dyring, Jesper:Fysisk planlægning for Hunderup : Forudsætningsdelen.
Esbjerg Teknikum, 1988. (71.9)*
Hunderup Dyring, Jesper:Fysisk planlægning for Hunderup : Hoveddelen. Esbjerg
Teknikum, 1988. (71.9)*
Hunderup Et besøg i Hunderup. L. Dæhnfeldt og Theodor Jensens Forsøgsgartneri. I:
Gartner-Tidende. Aargang 49, side 441-444. (63.5)(Iflg. DTI 1933, side 244)
Hunderup Fink Pedersen, Kjeld: Af Frøsiggårds historie. Lokal-årbogen, 2001, side 104112
Hunderup Fredslund, Åge: Hunderup/Sejstrup efter år 2000 [landsbypolitik]. Lokalårbogen, 1998, side 48-51
Hunderup Futtrup, A.M.: Begravelsesskikke i Ribe Amt : fra varsler til kirkegårdens port.
I: Fra Ribe Amt. Bind 26. 1994. Side 183, 184, 187, 188, 195, 198, 201.*
Hunderup Futtrup, A.M.: Begravelsesskikke i Ribe Amt : inden for kirkegårdens port. I:
Fra Ribe Amt. Bind 26. 1995. Side 400, 401, 404.*
Hunderup Hansen, Andreas: Tørveproduktion i Alsbro-Hunderup moser 1940-45. Lokalårbogen, 1990, side 94-97
Hunderup Hunderup Brugsforening 50 års jubilæum: 1946 - jubilæumsskrift - 1996. 10
sider, illustreret. 1996. (33.43)*
Hunderup Hunderup Kirke. I: Vestkysten 28.3.1924. Iflg. N.M. Kromann: Fortegnelse
over Artikler af lokalhistorisk-topografisk Art i lokale Blade i Ribe Amt i: Fra Ribe Amt. Bind
8. 1932-35, side 358.
Hunderup Hunderup Skole 150 år : 1842-1992 / redaktionsudvalg: H.H. Løhde m.fl.
Udgivet af Hunderup skole. 1992. 39 sider, illustreret. (37.5)*
Hunderup Hunderup skole informationshefte - 2000-2001. Hunderup skole, 2000. (37.5)*
Hunderup Hunderup-Sejstrup : en levende landsby. Udgivet af Landsbyudvalget. 1996.
(46.4Hunderup)*
Hunderup Hvitved, Jørgen: Birketing i Hunderup. Lokal-årbogen, 1998, side 80-81
Hunderup Hvitved, Jørgen: Fælles lergrav[fællesjord i Hunderup]. Lokal-årbogen,1986,
side 55-58
Hunderup Høyer, J.B.: Sognepræst Knud Langs Optegnelser om Vilslev og Hunderup
Sogne. I: Samlinger til jydsk Historie og Topografi. 1904-05, side 38-96. Iflg. Chr. Heilskov
I: Fra Ribe Amt. Bind 5. 1919-22, side 317.
Hunderup Haahr, Poul: Håndbold i Hunderup i 50’erne. Lokal-årbogen, 2007, side 71-75
Hunderup I :Danske Byer og Sogne : historiske og personalhistoriske Oplysninger om
Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller senere). Side 301-03.*
Hunderup Indvielsen af Hunderup Sejstrup Idærtscenter [29.5.1999].1 blad.(79.608)*
Hunderup Jensen, Einar: En mejerihistorie[Hunderup]. Lokal-årbogen, 1992, side 68-78
Hunderup Jensen, Einar: Man gik sammen om at bygge en brugs[Hunderup]. Lokalårbogen, 1993, side 73-78
Hunderup Jensen, Nanna: Et sagn fra Vilslev-Hunderup. Lokal-årbogen, 1991, side 77-80
Hunderup Juhl, Magne: Hans Niels Skade fra Hunderup. Lokal-årbogen, 1996, side 99106
Hunderup Jæger, M.K.: Af Frøsiggaards Historie. I: Vestkysten 11.1.1930. Iflg. N.M.
Kromann: Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisk-topografisk Art i lokale Blade i Ribe
Amt i: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side 360.
Hunderup Kulturhistoriske bevaringsinteresser. 1985. Bind 1, side 86. (50.26)*
Hunderup Landsby Posten. Nyt fra Hunderup-Sejstrup Ungdoms- og Gymnastikforening.
[1982?] 1986- . [(79.606)*
Hunderup Landsbykogebogen : opskrifter fra køkkener i Hunderup og Sejstrup. 1996.
146 sider. (64.1)*
Hunderup Mackeprang, M.: Danmarks middelalderlige Døbefonter. 1941. Side 166.
(73.08)(iflg. Trap)
Hunderup Mads og Mettes ”tøwtløse”, slidsomme levned [1844], ved Hunderup
Sognearkiv. I: Historier fra Ribe amt: RAL : Ribe Amts Lokalarkivers 25 års jubilæum 2004.
Esbjerg Byhistoriske Arkiv: Skriftrække B nr. 29. 2004. Side 23.*
Hunderup Mikkelsen, Michael: Knud Lang : Sognepræst til Vilslev og Hunderup. I: Fra
Ribe Amt. Bind 3. 1911-14, 1912, side 266-96.*
Hunderup Møller, Niels: Hunderup Sogns sidste Hedeareal. I: Maagen. Udgivet af
Dagbladet Vestkysten. 1944. Side 25. [Fotokopi af Niels Møllers artikler i Bramming
bibliotek under titlen: Fra Hunderup og Kragelund]* (46.4Hunderup)*
Hunderup Møller, Niels: Liegstouw [legestue i Hunderup]. I: Maagen. Udgivet af
Dagbladet Vestkysten. 1944, side 27. [Fotokopi af Niels Møllers artikler i Bramming
bibliotek under titlen: Fra Hunderup og Kragelund]* (39.5)*
Hunderup Nielsen, Tage: Gården ved Hunderup Leed og Tobiassen-slægten. Lokalårbogen, 2002, side 133-137
Hunderup Nielsen, Tage: Kollektivet - en privat døgninstitution i Hunderup. Lokalårbogen, 2003, side 46-49
Hunderup Norn, Otto: Hunderup kirke. I: Fra Nationalmuseets Arbejdsmark. 1953. Side
73-80. (71.8)*
Hunderup Pedersen, Hans: Hunderup Kirke. I: Mandelgaven. 1982. Side 1-6. (71.864)*
Hunderup Pedersen, Hans: Møllerne i Hunderup sogn. I: Vestjysk jul: mandelgaven,
årgang 1984, side 15-18. (66.81)*
Hunderup Pedersen, Hans: Møllerne i Hunderup. Lokal-årbogen, 1984, side 49-54
Hunderup Pedersen, Hans: Træk af Vilslev og Hunderup sognes historie. Af Hans
Pedersen, H.A. Hansen, Hans P. Andersen, Jens P. Nielsen, Dejbjerg Hansen, A.H. Winther.
1974. 184 sider, illustreret. (46.4Hunderup)*
Hunderup Rohde Johansen, E.: Jens Nielsen (Hollænder) og hans gård [Lundagergård i
Hunderup]. Lokal-årbogen, 1995, side 98-100
Hunderup Runge Kristoffersen, Hans: Danmarks nationale serværdigheder. Bind Jylland,
1995. Side 117-18.(46.4Hunderup)*
Hunderup Runge Sørensen, Knud: Græsrodsbevægelser i det små. I: Jyske Vestkysten
22.3.1995 (32.3)*
Hunderup Runge Sørensen, Knud: Græsrodsbevægelser i Hunderup-Sejstrup. Lokalårbogen,1994, side 95-99
Hunderup Skade, Hans: Elever i Hunderup Skole 1900. 1976. (Anmeldt af Magne Juhl i:
Lokal-årbogen, 1996, side 105) (37.5Hunderup)*
Hunderup Skattbogen for Vilslev-Hunderup kommune. 1916-17. [iflg. Lokale småtryk, 1.
p. 248].(33.8)
Hunderup Slot-slægten fra Skads og Hunderup sogne. I: Vardesyssel Aarbog. Årgang 2.
1985. Side 74-76.*
Hunderup Smidt, Thea: Gamle Marie Hansen [Hunderup]. Lokal-årbogen, 1999, side 123130
Hunderup Smidt, Thea: Hunderup Sognearkiv. Lokal-årbogen, 1995, side 42-43
Hunderup Smidt, Thea: Lundagergård [Hollænderskoven, Hunderup]. Lokal-årbogen,
1996, side 44-49
Hunderup Smidt, Thea: Sammenhold i Hunderup-Sejstrup [sognet]. Lokal-årbogen,1983,
side 29-32
Hunderup Stemann, G.: Spansk og fransk Indkvartering i Ribe 1808. I: Fra Ribe Amt.
Bind 2:6. 1907-10 (1908), side 14.*
Hunderup Søren Manøe Hansen: Klokkeskatter i Ribe amt 1526-29 og 1601. I: Fra Ribe
amt. Bind 23. 1984-86, side 168*
Hunderup Sørensen, Helmer: Hunderup i 1940erne og 1950erne - og [Niels Høffner].
Lokal-årbogen, 2006, side 83-87.
Hunderup Tobiassen Kragelund, T.: Asmus Jæger. I: Fra Ribe Amt. Bind 10. 1940-43, side
65-77, illustreret.*
Hunderup Tobiassen Kragelund, T.: Fra en Mørkningstid ved Mors Rok [15 artikler om
minder fra barndomshjemmet i Hunderup]. I: Vi hilser på Landsmænd. Følgeskab ad
jydske Veje og Hvil i Mørkningskrog. Af Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen Kragelund. 1942.
Side 53-102 (46.4Mulvadgård)*
Hunderup Tobiassen Kragelund, T.: Fra Hunderup Sogn; om Uld, Kartning, Spinding og
Farvning. I: Fra Ribe Amt. 1940-43. Side 414-40, illustreret. (67.7)*
Hunderup Tobiassen Kragelund, T.: Mælkens behandling og staldene i Hunderup sogn
1850-85.I: Sprog og kultur, bind 20, 1954, side 13-34, illustreret. [iflg. DTI 1954:72].
(39.4)
Hunderup Tobiassen Kragelund, T.: Plov og Pløjning. I: Fra Ribe Amt. Bind 9. 1936-39,
side 1939/43-60.*
Hunderup Tobiassen Kragelund, T.: Rug - Mel - Bagning : Optegnelser fra Hunderup Sogn
ca. 1800-ca. 1890. Særtryk [udsnit] af: Sprog og Kultur Årgang 17, Nr. 1-2. 1949, side 3360. (66.81)*
Hunderup Tobiassen Kragelund, T.: Småskæbner fra stodderlavet i Hunderup Sogn. I:
Jyder vester fra er mange slags. 1949. Side 66-78. (99.4)*
Hunderup Trap, J.P.: Danmark. 5. udgave. Bind 9:2(bind 23): Ribe Amt. 1965. side 102833. (46)*
Hunderup Trap, J.P.: Kongeriget Danmark. 3. Udgave. 1904. Bind 5. Side 813.*
Hunderup, Irene Ritter, Louise: Blomsterelsker deler ud af sine ideer [Irene Hunderup,
Krogen 8]. I: Lokalbladet Budstikken Ribe Bramming 17.11.2010, side 4, illustreret.
Hunderup[Afsløring af mindesten for T. Tobiassen Kragelund i 1965] I: Fra Ribe Amt
1964-67, side 317-319, illustreret.*
Hunderup[bønding, vognlaug] I: Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv /ved
Evald Tang Kristensen. Bind 4: Tillægsbind 1. 1987. Nr. 948. (34.31). Iflg. Schmidt, August
F.: Fra den gamle Landsby. I: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side 206.
Hunderup[bønding, vognlaug] Schmidt, August F.: Fra den gamle Landsby. I: Fra Ribe
Amt. Bind 8. 1932-35, side 206.*
Hunderup[Hunderup kirke] Helms, J.: Danske Tufstenskirker. 1894. Bind 1-2, side 13741.(71.864)*
HunderupAndelsmejeri I: Dansk Mejeristat : Odense… Ribe Amt. 1931. Side 499-500,
illustreret.*
HunderupBirk Knudsen, Hans: De vigtigste Kilder til Ribe Amts Historie i Landsarkivet for
Jylland. I: Fra Ribe Amt. Bind 7. 1928-31, side 453.*
HunderupKirke Danmarks kirker. Udgivet af Nationalmuseet. Bind 19: Ribe amt. 30-31.
hefte ved Ebbe Nyborg og Mogens Vedsø. 1995. Side 3165-3208, illustreret.*
HunderupKirke Dyssel, Arendse: Egnens kirker. Med tegninger af Jørgen Dich. 1998.
Side 21. [Foreligger også på engelsk og tysk med titel Local churches og Die Kirchen der
Umgebung]*
HunderupKirke Hunderup Kirke . I: Vestkysten 8.3.1924. Iflg. N.M. Kromann:
Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisk-topografisk Art i lokale Blade i Ribe Amt i: Fra
Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side 358.
HunderupKirke Jørgensen, Inger Marie: ”Den lille maler”, Jørgen Hansen, Esbjerg. I: Fra
Ribe amt. Bind 25. 1990-92, side 249.*
HunderupKirke Trap, J.P.: Danmark. 5. udgave. Bind 9:2(bind 23): Ribe Amt. 1965. side
1028-29 med 2 illustrationer: kirken og gravmonument. (46)*
HunderupMøllegård Afsides Kroge midt i Verden. Af Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen
Kragelund. 1943, side 97-113: Lidt om en vestjydsk Handelsslægt:[Tanderup] Frøsiggård
og Hunderup Møllegård [om Hans Pedersen]. (39.43)*
HunderupSogn [Bramminge og Hunderup] I: S.V. Wiberg: Personalhistoriske … Bidrag
til en almindelig dansk Præstehistorie. Fotografisk optryk 1959. Bind 1, Side 202-03. [Evt.
side 703, 709, 759, 762] [evt. Bind 3, side 727, 731, 749?]. (27)*
HunderupSogn [Hunderup Sogn]. I: Paul Nedergaard: Personalhistoriske,
sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie 18491949(1966). Bind 9A: Ribe Stift. 1966. Side 142-46. (27)*
HunderupSogn [Hunderup] I: S.V. Wiberg: Personalhistoriske … Bidrag til en
almindelig dansk Præstehistorie. Fotografisk optryk 1959. Bind 1, Side 694.[Evt. side 703,
709, 759, 762] [evt. Bind 3, side 727, 731, 749?]. (27)*
HunderupSogn [kirkehistorie] Sørensen, H.J.J.: Om Vilslev og Darum Præstekald ved
Ribe. I: Kirkehistoriske Samlinger. 1889-91, side 162-64. Iflg. Chr. Heilskov I: Fra Ribe
Amt. Bind 5. 1919-22, side 317. (27)
Husholdningsforeninger Bennedsen, Kirstine: Husholdningsarbejde i krig og
fred[Gørding]. Lokal-årbogen, 1989, side 47-54
Husholdningsforeninger Sørensen, Kristine: Gørding Husholdningsforening. Lokalårbogen, 1989, side 42-46
Husmandsbevægelsen Schmidt, Gunnar O.: Bramminghusmænd i familielandbruget.
Lokal-årbogen, 1996, side 39-43
Husmandsforeninger [Ebbesen, Peder] Hvid Jacobsen, Margrethe: Bondesind og
bondevirke i Vestjylland. I: Vestjyder fortæller. Bind 1. 1965, side 38-43.*
Husted, Frederik [Tømmerby] Frifelt, Salomon J.: Fra Vildormen til Baconsvinet. 1938,
side 383, 391, illustreret. (99.4)*
Hviid Jacobsen, Margrethe Haahr, Poul: DE TURDE GODT! De første kvinder i egnens
lokale råd. Lokal-årbogen, 2003, side 74/-85
Hydelund, Morten I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 285, illustreret.*
Hygum, Niels Peder I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 285-86, illustreret.*
Hyldtoft, J.H. [lærer Sejstrup] I :Danske Byer og Sogne : historiske og personalhistoriske
Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller senere). Side 302,
illustreret.*
Hyrder [Darum] I: Schmidt, Aug. F.: Byhyrder. 1928. Side 22. (39.4)*
Høe [Smed Bastian Andersen, 1690erne] Kusk, Jens: Smede og stenhuggere i Tjæreborg.
I: Fra Ribe Amt. Bind 26. 1994. Side 249-53.
Høe Andersen, Jefrey: Nør-Høe gårde; Gørding sogn, Gørding herred. 1998.
(46.4Nørhøe)*
Høe Andersen, Jefrey: Nørhøe. Lokal-årbogen, 1987, side 95-103
Høe Siemen, Palle: Middelalderbebyggelse ved Nørhøe. Lokal-årbogen, 1997, side 75-79
Høe Thomsen, Niels [ildbukke fra Sønderhøe]. I: Kuml, 1967. Side 161. (91.15) (iflg. Fra
Ribe amt 1969, side 330)
Høffner, Niels Rettelse til artiklen i Lokalårbogen 2006. Lokal-årbogen, 2007, side 167
Høffner, Niels Sørensen, Helmer: Hunderup i 1940erne og 1950erne - og [Niels Høffner].
Lokal-årbogen, 2006, side 83-87.
Højen, Anders Peder I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 286, illustreret.*
Højspænding 400 KV-højspændingsanlæg Vejen-Esbjerg : landskabsæstetisk vurdering
og visualisering. 1996. [62.31)*
Høst [Høslætten i Hunderup og Darum]. Vi svinger vor Høle: Engen og Slætten. Af.
Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen Kragelund. 1937. Side 80-102, illustreret. (63.36)*
Høstfester Lauridsen, Niels J: Høstfest i Lourup. I: Træk af Gørding sogns historie
/redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 2, 1995. Side 68-69, illustreret. [findes også som
lydbog] (46.4)*
Høy Kristensen, Inge Hegn, Stig: Inge Høy Kristensen - forretningskvinde og
brammingenser. Lokal-årbogen, 2001, side 58-65
Høy, Chresten Nielsen (1788-1851, boede i Gørding 1830-47). I: Hans Torbøl: Nørre
Nebel Kirke, i: Fra Ribe Amt bind 7, 1928-31, side 360-64.
Håndbold Haahr, Poul: Håndbold i Hunderup i 50’erne. Lokal-årbogen, 2007, side 71-75
Håndværk Vækst i håndværk og industri. I: Da Bramming blev stor: Bramming historiefortrinsvis fra 1960erne og 1970erne/redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 33-39,
illustreret.*
Håndværkere Johansen, Eigil Rohde: Håndværkere i Bramming : i en hundredeårig
periode fra 1885 og indtil 1985. 1996. 49 sider. (68.06)*
Håndværkere Johansen, Eigil Rohde: Håndværkere i Bramming : I en hundredårig
periode fra 1885 til 1985. 1996. 49 sider (68.06)*
Haar-Nielsen, Axel [Endrupholm, 1965] I: Danske slotte og herregårde, bind 13. Side
546. (99.4)
Ibsen, Adolf Charles [Hunderup] I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing Amt,
Ribe Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 398, illustreret.*
Ibsen, Karl [Kjærgårds mark] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe
og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 307-08, illustreret.*
IbsenSlægt [Slægten Ibsen]. Afsides Kroge midt i Verden. Af Salomon J. Frifelt og T.
Tobiassen Kragelund. 1943. Side 119-27, illustreret. (46.4Mulvadgård)*
Idræt Oversigt pr. 1. oktober 1980 over kommunale støtteordninger, lokaler og udendørs
anlæg. 1981. Side 160. (79.608)*
Idrætsforeninger Bi-fo nyhedsbrev : Udgivet af Bramming Idræts-Forbund. December
1986- . (79.60605)*
Idrætsforeninger Eiby, Hanne: Endrup : historien om en by og dens sportsforening.
Tegninger, kort: Lars Christoffersen. Udgivet af Endrup Idræts Forbund. 1991. 48 sider.
(79.606)*
Idrætsforeninger Gørding Lourup Idræts Forening i 100 år : GLIF 1903-2003 : Gørding
Hallen 1978-2003. Redaktion: Vagn Pedersen og Trine Ramsing. 2003.*
Idrætsforeninger Harkjær Larsen, Kirsten: 100 år med partnerskaber: knopskydning og
samarbejde nøgleord i et aktivt lokalmiljø i Gørding: sådan har det været siden 1903. I:
Ungdom og Idræt. Nr. 34. 4.12.2003. Optrykt i: http://www.dgi.dk/redaktionen/dui/342003/partnerskab.aspx
Idrætsforeninger Nyt fra Endrup Idræts Forening. 1986- . (79.606)*
Idrætsforeninger Rend og hop : udgivet af Bramming Idrætsforening. 1985- . (79:606)*
Idrætsforeninger Vejrup Idrætsforening [ af Johs. Holm]. Lokal-årbogen, 2005, side
120.
Idrætshaller Indvielsen af Hunderup Sejstrup Idærtscenter [29.5.1999].1 blad.(79.608)*
Ilsted Borberg, L.P: En middelalderlig Selvejerbondeslægt i Ribe Amt og Træk af dens
Udvikling i de nærmeste Aarhundreder efter Skipper Clements-Fejden og Reformationen:
Grumme-Ætten fra Ilsted. I: Fra Ribe Amt. Bind 11. 1945, side 168-222.*
Ilsted [Hansen, Kristian, 1832-1922, tilnavn Stenkløver] Tobiassen Kragelund, T.: De
nyttige Sten og et Par af deres Mestre. I: Fra Ribe Amt. Bind 12. 1949, side 191-97,
illustreret.(68.9)*
Ilsted [Jens Peder Thomsen, f. i Terp Ilsted 1864] Tobiassen Kragelund, T.:
Tyendemarkeder. 1952. Side 22-27. (65.59)*
Ilsted Nielsen, Ejler: Ilsted. Uden år, [ca.2000.] illustreret.
Ilsted, E. (1819-92) Nyland, Nick: De praktiserende læger i Danmark : 1800-1910 :
træk af det historiske grundlag for almen medicin. 2000. Side 192. *
Ilsted, E.P. [læge Vong 1846-50, 1865-92] Schmidt, August F.: En Tjenestekarls
Levnedsløb [Peter Schmidt]. I: Fra Ribe Amt . Bind 14. 1956/59, side 51-53.*
IlstedSkole Christensen, Rich.: Lourup Skole. I: Træk af Gørding sogns historie
/redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 1, 1994. Side 89-90, illustreret. [findes også som
lydbog] (46.4)*
Indbyggertal Indbyggertal i Bramming og Gørding Sogne [1769-1990], Gørding
Stationsby [1901-1992]. I: Træk af Gørding sogns historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen
…. Bind 1, 1994. Side 48, 62. [findes også som lydbog] (46.4)*
IndreMission [Nielsen, Chr., tømmerhandler I Gørding] Lodberg Jensen, P.: Fra min
køjesæk. 3. oplag. 1971. Side 11-13, 49, illustreret. (99.4)*
IndreMission Johansen, Adrian: Tømmerhandler Chr. Nielsen : en Levnedsskildring. Af
Adrian Johansen og Peter Vejrup. 1945. (99.4)*
Industri [bygning af ringovn i Bramming, Gørklint mølle, Andelsværkerne i Bramming].
Ole Videbæk i: Mark ogMontre, 1980, side 71-92, illustreret. (60.96)*
Industri [Handel og Industri i Bramming] Særtryk af: Dansk Handel og Industri. 1934.
[fotokopi i Bramming bibliotek].*
Industri [klæde-, margarine- og ølindustri i Bramming]I: Kristensen, H.K.: Fra
Koldingfjord til Blaavandshuk. Side 307. (60.96)
Industri Andelsværkerne i Bramming. I: Mark og Montre. 1980. Side 90-91, illustreret.
(62.31, 69.84)*
Industri Nielsen, Tage: Holger Hansens Maskinværksted. Lokal-årbogen, 2003, side 33-38
Industri Virksomhedskatalog for Bramming kommune. Udkommet: 1985, 1987, 1988,
1989, 1991/92. (65.0164Bramming)*
Industri Vækst i håndværk og industri. I: Da Bramming blev stor: Bramming historiefortrinsvis fra 1960erne og 1970erne/redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 33-39,
illustreret.*
Ingvartsen, Hans [f. i Kragelund 8.5.1877] Tobiassen Kragelund, T.: Tyendemarkeder.
1952. Side 17-22(65.59)*
Ingvartsen, Hans [Hans Ingvartsen, Kragelund, om Aalbæk marked)Tobiassen
Kragelund, T.: Vestjyske markeder : Limer og karbørster. 1956.(65.59)*
Ingvartsen, Kristian Schmidt [Hunderup] I: Danske Landmænd og deres Indsats.
1943. Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 308, illustreret.*
Iversen, Axel [Sejstrup] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 308, illustreret.*
Iversen, Hans [Darum] Lampe, Jens Kongsted: Urmageriet i Ribe Amt. 1989. Side 48.
(68.13)*
Iversen, Helge Mindeartikel om [frihedskæmperen]. I: De Unges Blad. 1945. Side 13133. (Iflg. Aage Trommer: Modstandsarbejdet, side 480) (99.4.)
Iversen, Helge Mindeartikel om frihedskæmperne Helge Iversen, Hans Nielsen og Jens
Thue Jensen. I: Sydvestjylland. 9.3.1946. (Iflg. Aage Trommer: Modstandsarbejdet, side
480) (99.4)
Iversen, Iver [gårdejer, Vejrup] I :Danske Byer og Sogne : historiske og
personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller
senere). Side 291, illustreret.*
Iversen, Iver Christian [Vejrup] I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing Amt,
Ribe Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 389, illustreret.*
Iversen, Kirstine Sofie [lærer, Vejrup] I :Danske Byer og Sogne : historiske og
personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller
senere). Side 291, illustreret.*
Iversen, Niels. Th. Højst Petersen, Sam.: Ham Niels Th. [Iversen] og Vøgaslund. Lokalårbogen, 2004, side 67-77
Jacobsen, Jens [præst Darum] Kristensen, Sigurd: En skolefundats for Darum og dens
gennemførelse. I: Fra Ribe amt bind 16. Side 416-34, illustreret [med silhuet af provst
Jens Jacobsen side 420]. *(37.5)
Jacobsen, Johs. [Mejeribestyrer Gørding fra 1926] I: Dansk Mejeristat : Odense… Ribe
Amt. 1931. Side 487, illustreret.*
Jacobsen, Margrethe Hviid se Hviid Jacobsen, Margrethe
Jager Nielsen, Rigmor [Bramming] Jager Andersen, Marius: Anders Hansen og gamle
Niels Andersen fra Janderup.---Tillæg til slægtsbogen 1947-76 ved Rigmor Jager Nielsen. 2
Bind. 1976. (Iflg. DB 1977) (99.94)*
Jagt Frank, Anders: En jægers erindringer : beretninger om jagt og fiskeri i tiden op til
maj 1945. Lokal-årbogen, 1998, side 39-42
Jagt Frank, Anders: En jægers erindringer : tiden efter 1945 til ca. 1980. Lokal-årbogen,
1999, side 101-107
Jagt Jensen, Torbjørn: En fortælling om en jagtforening (Bramming og Omegns
Jagtforening]. Lokal-årbogen, 1998, side 82-89
Jakobsen, Georg Hans Ejvind [Sejstrup] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943.
Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 309, illustreret.*
Jakobsen, Jens [præst Darum 1785-1826] I: Paul Nedergaard: En dansk sogne- og
præstehistorie. Bind 9A Ribe stift. 1968. Side 130.*
Jakobsen, Johannes I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 286, illustreret.*
Jakobsen, Kristian Marinus Peder [Gørding] Lampe, Jens Kongsted: Urmageriet i Ribe
Amt. 1989. Side 48. (68.13)*
Jakobsen, Peder [præst Darum 1891-96] I: Paul Nedergaard: En dansk sogne- og
præstehistorie. Bind 9A Ribe stift. 1968. Side 131-32.*
Jasmontas, Justinas [smed, Vejrup] Landsbysmeden i Vejrup.I: De kom og de blev:
indvandrere i Ribe amt 1850-2005. 2006
Jasmontas, Justinas Jensen, Ingrid: Fra Butikiai til Vejrup : Vejrups smed kom fra
Litauen til Danmark. Lokal-årbogen, 2003, side 56-60
JEKI [stol fra JEKI]. Design from Scandinavia. Nr. 8. Side 114, illustreret. (76.6)*
Jeki Nielsen, Tage: Kendt møbelfabrik 1 JEKI i Bramming 2 Nielaus og Jeki i Vejrup. Lokalårbogen, 2006, side 9-15.
Jensen [lærer Bramming Efterskole 1919/20]. I: Før genforeningen. 1981. Side 127.*
Jensen, Anders [præst Darum 1896-1904] I: Paul Nedergaard: En dansk sogne- og
præstehistorie. Bind 9A Ribe stift. 1968. Side 131-32.*
Jensen, Andreas Marius I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 286, illustreret.*
Jensen, Chresten [salg af gård i Sdr. Vejrup til Svend Mortensen, Alselv, 1661].]I: Ravn
Nørgaard, Gert: Gørding herreds tingbog 1661. 2. halvbind. I: Vardesyssel Aarbog. Årgang
22. 2005. Side 106.*
Jensen, Edvard [hotelejer Kikkenborg] I :Danske Byer og Sogne : historiske og
personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller
senere). Side 297, illustreret.*
Jensen, H.M. [præst Gørding 1921-33] I: Paul Nedergaard: En dansk sogne- og
præstehistorie. Bind 9A Ribe stift. 1968. Side 116.*
Jensen, Hans Hejn [Sejstrup] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1:
Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 308, illustreret.*
Jensen, Hans Peder I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 286-87, illustreret.*
Jensen, Henry Axel [trafikassistent 1932] I: Danmarks Jernbaner. 1933-36. Bind 2:1
Biografisk afsnit, side 439, illustreret.*
Jensen, Ingrid Jensen, Ingrid: Møde med Vestjylland [erindringer]. Lokal-årbogen, 2006,
side 61-65.
Jensen, J.K. [1870-1955] Karkov, J.P.: Lægerne i Bramming kommune. Lokal-årbogen,
1984, side 85-86.*
Jensen, J.K. Gantzel Lauridsen, J.: Doktor J.K. Jensen, Gørding. Lokal-årbogen,1988, side
88-93
Jensen, J.O. [overportør 1917] I: Danmarks Jernbaner. 1933-36. Bind 2:1 Biografisk
afsnit, side 465, illustreret.*
Jensen, Jens Hansen [Darum] I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing Amt,
Ribe Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 395, illustreret.*
Jensen, Jens Kristian [Gørding] I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing Amt,
Ribe Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 391.*
Jensen, Jens Kristian [Hunderup] I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing
Amt, Ribe Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 397, illustreret.*
Jensen, Jens Kristian [Portør, Gørding] I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing
Amt, Ribe Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 392.*
Jensen, Jens Peder [Hunderup] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1:
Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 308-09, illustreret.*
Jensen, Jens Peder I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 287, illustreret.*
Jensen, Jens Thue [frihedskæmper, Bramming 1923-45] Petersen, Dorthe: Thue og
hans tid: skæbner, oplevelser og hverdag under Danmarks besættelse 1940-1945. 1992.
Illustreret. (96.71)*
Jensen, Jens Thue Mindeartikel om frihedskæmperne Helge Iversen, Hans Nielsen og
Jens Thue Jensen. I: Sydvestjylland. 9.3.1946. (Iflg. Aage Trommer: Modstandsarbejdet,
side 480) (99.4)
Jensen, Jørgen [Lydumgård, + 1702] Kristensen, H.K.: Fra Koldingfjord til Blaavandshuk.
1947. Side 186-88. (99.4)*
Jensen, Jørgen Kristinus [bestyrelsesformand Endrup Andelsmejeri fra 1927] I: Dansk
Mejeristat : Odense… Ribe Amt. 1931. Side 473, illustreret.*
Jensen, Jørgen Kristinus I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: V. Nykirke Sogn, side 115.*
Jensen, Karl Martin I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 287, illustreret.*
Jensen, Kirsten Haahr, Poul: DE TURDE GODT! De første kvinder i egnens lokale råd.
Lokal-årbogen, 2003, side 74/-85
Jensen, Knud I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og Ringkøbing
Amter: Bramminge Sogn, side 287-88.*
Jensen, Kristian Madsen I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 287, illustreret.*
Jensen, Laurids I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 288.*
Jensen, Laurids Madsen, Vagn: Af tørvemosens saga. 1979. side 22, illustreret(99.4)*
Jensen, Laust [lærer Vejrup] I :Danske Byer og Sogne : historiske og personalhistoriske
Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller senere). Side 291,
illustreret.*
Jensen, Lisbeth Jessen, Thea og Jens Lang: De jyske piger [Lisbeth Jensen og
Margrethe Rosenørn]. Lokal-årbogen, 1989, side 89-97
Jensen, Mads I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og Ringkøbing
Amter: Bramminge Sogn, side 288, illustreret.*
Jensen, Martin I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 288, illustreret.*
Jensen, Niels Chr. I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 288, illustreret.*
Jensen, Niels Knudsen I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 289, illustreret.*
Jensen, Over Iversen Hansen, Lasse: En mejeribestyrer takker af : Ove Jensen, Endrup
Andelsmejeri. Lokal-årbogen, 1999, side 131-133
Jensen, Sigfred Madsen [Sejstrup] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind
1: Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 309, illustreret.*
Jensen, Søren Christian I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 289, illustreret.*
Jensen, Terman Hansen [Bramming] Lampe, Jens Kongsted: Urmageriet i Ribe Amt.
1989. Side 49. (68.13)*
Jensen, vejassistent Petersen, Dorthe: Familien vejassistent Jensen[Bramming]. Lokalårbogen, 1989, side 55-67
JensenNiels[Hellere rede penge end kirkegang. Rænker på Endrupholm: Vibeke
Rosenkrantz og Niels Jensen, 1686].I: Herman Madsen: Romantik og historie fra danske
herregårde. 1959. Side 149-52. (46.4Endrupholm)*
Jepsen, Anders Poulsen I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 309, illustreret.*
Jepsen, Andreas [Hunderup] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe
og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 309, illustreret.*
Jepsen, Else Marie Jepsen, Else Marie: Fra en svunden tid. [erindringer]. 1972. 34 sider.
(99.4JepsenElseMarie)*
Jepsen, Harald [Darum] I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing Amt, Ribe
Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 395, illustreret.*
Jepsen, Marinus I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 289, illustreret.*
Jernbaneforbundet - den engang så store fagforening. I: Da Bramming blev stor:
Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne/redigeret af Stig Hegn og Olaf
Bak. 1999. Side 31-32, illustreret.*
Jernbaneforbundet I: Hegn, Stig: Brammingbogen: en samling skitser fra byens første
årtier. Forlaget Bramming, 2011. side 347 -362, illustreret. Litteraturhenvisninger.*
Jerbaner Andersen, Aksel: Bramming Station. Lokal-årbogen, 1989, side 38-41
Jernbaner Kann Rasmussen, Aino: Bramming station 1874-1974. Udgivet af Esbjerg
Museum. 1975. 35 sider med 29 fotografier af Leif Bo Eriksen. (65.84)*
Jernbaner [angreb på Bramming station og godstøj øst for Bramming]. i: Bågøe
Anthonisen, Bent: Luftangreb på Vestjylland 27. august 1944. 1986. Side 87-90. (96.71)*
Jernbaner [Banen og byen Bramming] I: Hegn, Stig: Brammingbogen: en samling skitser
fra byens første årtier. Forlaget Bramming, 2011. side 310-371, illustreret.
Litteraturhenvisninger.*
Jernbaner [billede af MZ-lyntog i Bramming] I: Christiansen, H. Gerner: Tog for
begyndere. 1985. Side 34. (62.74)*
Jernbaner [Bramming station, stationsforstander Sieck, lokomotiv og vogne, Gørding
station] Guldbæk Christensen, J.: Strejftog. 1986. Bind 1, side 24, side 13, 26, 29, 33, 35,
38, 48, side 60, illustreret. (65.84)*
Jernbaner [Bramminge Jernbanestation, Gørding Jernbanestation] Danmarks Jernbaner :
Historisk og biografisk Haandbog. Redaktion: Martin Buch og C.V. Gomard. Bind 1. 1933.
[Genoptrykt, 1987].Side 59, 213, illustreret. (65.84)*
Jernbaner [Bramminge-Funder Banen: 1. Dec. 1916.] Danmarks Jernbaner : Historisk og
biografisk Haandbog. Redaktion: Martin Buch og C.V. Gomard. Bind 1. 1933. [Genoptrykt,
1987].Side 350. (65.84)*
Jernbaner [Bramminge-Laurbjerg; Lunderskov-Esbjerg-Varde]. Hansen, Jeppe: Danske
jernbanestrækninger 1844- . En bibliografi. 1981. Side 35, 37. (65.84)*
Jernbaner [Bramminge-Ribe Banen - 1. Maj 1875.] Danmarks Jernbaner : Historisk og
biografisk Haandbog. Redaktion: Martin Buch og C.V. Gomard. Bind 1. 1933. [Genoptrykt,
1987].Side 259-60. (65.84)*
Jernbaner [Bramming-Esbjerg-Varde; Bramming-Ribe banen] Jensen, Niels: Vestjyske
jernbaner. 1977, side 13-16, 20-24. (65.84)*
Jernbaner [Den jyske Sydbane: Lunderskov-Varde - 3. Oktober 1874.] Danmarks
Jernbaner : Historisk og biografisk Haandbog. Redaktion: Martin Buch og C.V. Gomard.
Bind 1. 1933. [Genoptrykt, 1987].Side 254-56. (65.84)*
Jernbaner [foto af bænk på Bramming station] Vejledning i lokalhistorie. 1985, side 31.
(65.84)*
Jernbaner [Lunderskov-Varde, Bramminge-Ribe, Bramminge-Grindsted] Jensen, Niels:
Danske jernbaner 1847-1972. 1972. Side 49-50, 52-53, 182, 183. (65.84)*
Jernbaner [Pr 908 på Bramming station 1960]. I: Bay, William: Danmarks
damplokomotiver. 1977. Side 134, illustreret. (62.74)*
Jernbaner [Pr 921 på Bramming station 1958]I: Mose Nielsen, Kai: Danske
damplokomotiver - som jeg så dem. Malmö,?, Side 51, illustreret. (62.74)*
Jernbaner [R 947, Pr926 på Gørding station 1954]I: Christiansen, H. Gerner: Kulrøg og
dampslag. Malmö, 1976. Figur 25 og 29. (62.74)*
Jernbaner Andersen, Jefrey: Vogterhuse i Bramming kommune. Lokal-årbogen, 1998,
side 112-14
Jernbaner Bruun-Petersen, Jens: Lunderskov-Esbjerg-Varde [jernbane]. I:
Jernbanehistorisk årbog. 1999. Side 3-15. (65.841)*
Jernbaner Den rigtige fødselar - jernbanen. I: Da Bramming blev stor: Bramming
historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne/redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999.
Side 63-65, illustreret.*
Jernbaner Døgnet rundt på stationen [overportør H.K. Hansen]. I: Da Bramming blev
stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne/redigeret af Stig Hegn og
Olaf Bak. 1999. Side 61-62, illustreret.*
Jernbaner Frøsig, Krestine: Gørding station. I: Træk af Gørding sogns historie
/redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 1, 1994. Side 58-62, illustreret. [findes også som
lydbog] (46.4)*
Jernbaner Hegn, Stig: Bramming 1913 : banen, byen, jernbaneulykken 26. juli / Stig
Hegn og Olaf Bak. 39 sider, illustreret. (65.841)*
Jernbaner Mulvad, Søren: Sejstrup Station: Hans Mikkelsen fortæller. Lokal-årbogen,
2004, side 47-50
Jernbaner Møller, Henning: Den skæve bane [Funder-Bramming]. Lokal-årbogen, 1998,
side 46-47
Jernbaner Nielsen, J.H.C.: Grindstedbanen. Film, 12 minutter. Youtube 30.5.2012.
Jernbaner Poulsen, P.L.: 47 Aar ved D.S.B. [ca. 1898].1943. Kapitel 13, side 101-127.
(46.4Bramming)*
Jernbaner Sidste afgang med tog mod Grindsted, 31.5.2012. Film, Togkanalen, 8
minutter. Youtube fra 1.6.2012.
Jernbaner Sidste tog på Grindstedbanen (maj 2012). Film, Togkanalen, 12 minutter.
Youtube fra 4.6.2012.
Jernbaner Sjællandsk Ca-vogn i Bramming ca. 1890. I: Danske personvogne. Af Jens
Bruun-Petersen og Ulrik Tarp Jensen. 2012. Side 12.
Jernbaner Stemann, G.: Stormfloderne på Ribe Amts Vestkyst i December 1909 og
November 1911. I: Fra Ribe Amt. Bind 3. 1911-14, side 711-12, 33.*
Jernbaner Sørensen, Christian: 125 års jubilæum for jernbanen i Gørding. Lokal-årbogen,
1999, side 108-110
Jernbaneulykker Brammingeulykken [om anskaffelse af gennemgangsvogne i stedet for
kupevogne efter ulykken]. I: Danske personvogne. Af Jens Bruun-Petersen og Ulrik Tarp
Jensen. 2012. Side 116.
Jernbaneulykker [Bramminge Ulykken 1913] Danmarks Jernbaner : Historisk og
biografisk Haandbog. Redaktion: Martin Buch og C.V. Gomard. Bind 1. 1933. [Genoptrykt,
1987]. Side 470-71. (65.84)*
Jernbaneulykker [Bramminge ulykken 1913] Ralk. Udgivet af Ribe Amts
Lægekredsforening i anledning af foreningens 125-års jubilæum. 1987. Side 20. (65.84)*
Jernbaneulykker [Brammingeulykken 1913] Bjerge, Poul: Gustav Stemann. I: Fra Ribe
Amt. Bind 7. 1928-31, side 647.*
Jernbaneulykker [Bramminge-ulykken] Christensen, Lars: Brammingeulykken. [Artikel i
Jernbanen.dk - spottet 23.11.2007, med litteraturhenvisninger]
http://www.jernbanen.dk/artikler.asp?artno=03
Jernbaneulykker [Bramminge-ulykken] Jernbanens Hvem Hvad Hvor. 1959. Side 19,
illustreret. (65.84)*
Jernbaneulykker [foto af Bramming-ulykken 1913]I: Damgaard, Holger: Oppe og nede i
København 1908-45. 1987. Side 35. (65.84)*
Jernbaneulykker [Jernbaneulykken ved Bramming]. Bramminge Ugeblad 1.8.1913
[fotokopi]. (65.841)*
Jernbaneulykker [sjældent billede af Bramminge-ulykken] Danmark. Ved Svend
Cedergreen Bech. Vestjylland. 1988. Side 21, illustreret (65.84)*
Jernbaneulykker Andersen, Ib V. og J. Groth: Uheld [Brammingulykken 26.7.1913.]
Udsnit af Signalposten 1979:4, 1980:2, 1980:4 og 1981:1. 19 sider A4.
Jernbaneulykker Auditørens Redegørelse i Bramminge-Sagen: Jernbaneulykken. Udgivet
af Dansk Jernbaneblad, 1913.[Fotokopi i Bramming bibliotek](65.84)*
Jernbaneulykker Bramminge-katastrofen. I: Danmark. Ved Bent Rying. 1973. Bind 10,
side 155, illustreret. (65.84)*
Jernbaneulykker Christensen, Lars: Brammingeulykken. Fra hjemmesiden: Jernbanen.
Dk [2012] 17 sider A4.
Jernbaneulykker Hegn, Stig: Bramming 1913 : banen, byen, jernbaneulykken 26. juli /
Stig Hegn og Olaf Bak. 39 sider, illustreret. (65.841)*
Jernbaneulykker I: Hegn, Stig: Brammingbogen: en samling skitser fra byens første
årtier. Forlaget Bramming, 2011. side 363-367, illustreret. Litteraturhenvisninger.*
Jernbaneulykker Høy-Nielsen, Aja: Heltinde for en dag : plejemoder Caroline Heise og
Brammingulykken. Lokal-årbogen, 2003, side 109-112
Jernbaneulykker Jernbaneulykke ved Bramminge. I: Illlustreret Tidende. 1912-13. Side
525, illustreret.[fotokopi i Bramming bibliotek] (65.84)*
Jernbaneulykker Jernbaneulykken [1913]. I: Illustreret Familieblad. 1912-13, side 71011. Iflg. Chr. Heilskov I: Fra Ribe Amt. Bind 5. 1919-22, side 297.
Jernbaneulykker Sørensen, Arne, [Brammingeulykken] i: Esbjerg 1868-1943. Side 315.
(65.84)*
Jernfremstilling [Vejrup, V. Nykirke, Haragergård, Endrupholm] Mortensen, Rasmus:
Oldtidsjærn i Ribe Amt. I: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side 237-39, 255.*
Jernstøberier Støbegods fra Bramming - 60 års jernstøberi i byen. [Bramming
Jernstøberi] I: Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og
1970erne/redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 43-44, illustreret.*
Jespersen, H.J [Endrupholm, 1882-1912] I: Danske slotte og herregårde, bind 13. Side
539. (99.4)
Jespersen, Henrik [Kunstner,1853-1936, Endrupholm 1833-]. I: Weilbachs
Kunstnerleksikon 1947, redigeret af Merete Bodelsen og Povl Engelstoft, jf.
http://home19.inet.tele.dk/rosekamp/index2.html*
Jespersen, J.H. [Kammerråd Endrupholm, 1863-1882] I: Danske slotte og herregårde,
bind 13. Side 539. (99.4)
Jessen, Jens M. Jessen, Svend: Fra gård til gård[Ane Marie og Jens M. Jessen]. Lokalårbogen, 1989, side 104
Jessen, Kathrine Jessen, Ejnar: Kathrine og Mads Jessen, Vejrup. Lokal-årbogen,1988,
side 78-79
Jessen, Niels Lang [Hunderup] I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing Amt,
Ribe Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 397, illustreret.*
Jessing, Anna Haahr, Poul: DE TURDE GODT! De første kvinder i egnens lokale råd.
Lokal-årbogen, 2003, side 74/-85
Jessing, Mogen Bo i Bramming - arbejde i Esbjerg: 3 pendlere har ordet. I: Da
Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne/redigeret af
Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 7-13, illustreret.*
Jessing, Mogens [Mogens Jessing: gengivelse af: Det ny Europa. Biografi med billede]
Kunst og kunstnere i Ribe amt. 1996. Side 52, 98, illustreret. (74.6)*
JohannesStore [Store Johannes]. I: Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv /ved
Evald Tang Kristensen. 1987.Bind 4: Tillægsbind 5. Nr. 136. (34.31)
Johansen, Anders Pedersen [Sejstrup] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943.
Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 309-10, illustreret.*
Johansen, Chr. Jensen [Sejstrup] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1:
Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 310, illustreret.*
Johansen, Erhardt Christian [Bramming] Lampe, Jens Kongsted: Urmageriet i Ribe
Amt. 1989. Side 50. (68.13)*
Johansen, Jochum Frederik [præst Gørding 1741] Otto Smith: Johan Joachim
Neumann. I hans: Ribe Borgere, I: Fra Ribe Amt. 1928-31. Bind 7, side 320-21.*
Johansen, Nicolai Didrik [Bramming] Lampe, Jens Kongsted: Urmageriet i Ribe Amt.
1989. Side 43. (68.13)*
Johnsen, Ane Frøsig, Krestine: Et borgerjubilæum i Gørding. I: Træk af Gørding sogns
historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 1, 1994. Side 91-92, illustreret. [findes
også som lydbog] (46.4)*
Johnsen, Eckhardt Dorthe Falcon Møller i: Weilbach: dansk kunstleksikon. Bind 4, side
166. 1995. (74.6)*
Johnsen, Eckhardt Eckhardt Johnsen : mindeudstilling: Kålund Kloster, Kalundborg: 3.31. oktober 1980. 6 sider, illustreret [med genoptryk af artikel af Volmer Vejlø fra Jul i
Kalundborg, 1969] (74.6)*
Johnsen, Eckhardt Gantzel Lauridsen, J.: Eckhardt Johnsen - maleren med rod i
Gørding.
Johnsen, Eckhardt Gunnar Jespersen: De abstrakte. 1967. side 148, illustreret. (74.6)*
Johnsen, Eckhardt Hansen, Sv. Aa.: Maleren med rod i Gørding - Eckhardt Johnsen.
Lokal-årbogen, 2002, side 53-65
Johnsen, Niels Gantzel Lauridsen, J.: Skuespiller Johnsen, Gørding. Lokal-årbogen, 1992,
side 79-83
Jordemødre [Darum, Gørding/Vejrup/Bramming, Nykirke] Kromann, N.M.: Af
Jordemodervæsenets Historie i Ribe Amt. I: Fra Ribe Amt. Bind 7. 1928-31, side 422, 423,
426.*
Jordemødre Frøsig, Krestine: Jordemoder i Gørding i 1791. Lokal-årbogen, 1997, side
110
Juel, Iver Andersen, Valdemar: Af Ribe hospitals historie. I: Fra Ribe amt, bind 22. 198183. Side 288. (61)*
Juhl, Chr. Jensen [Kjærgårds mark] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind
1: Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 310, illustreret.*
Juleskikke Møller, Niels: Ved Jul og Nytaarstid i mit Barndomshjem i Kragelund i 1880-90.
I: Maagen. Udgivet af Dagbladet Vestkysten. 1944, side 32-35. [Fotokopi af Niels Møllers
artikler i Bramming bibliotek under titlen: Fra Hunderup og Kragelund]* (39.55)*
Juleskikke Sørensen, Helma: Det lille juletræ. (Jul under 2. Verdenskrig) [Bramming] I:
Fra Ribe amt. Bind 28, 2000, side 314-15.*
Justesen, Jens Chr. [Sejstrup] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1:
Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 310, illustreret.*
Juul Christensen, Ove [præst Bramming 1949-] I: Paul Nedergaard: En dansk sogne- og
præstehistorie. Bind 9A Ribe stift. 1968. Side 141.*
Juulsen, Johannes [Ilsted] Tobiassen Kragelund, T.: Livet som Kræmmer. I: Fra Ribe
Amt. Bind 9. 1936-39, side 1938/126-130.*
Jydepotter [1881] Olsen, J.: Jydepotterne. I: Fra Ribe Amt. Bind 1:1. 1903-06 (1903),
side 47.*
Jydepotter Jydepotte-Maren [Maren Hansen, f. Kristensen 1885] fra Vejrup, ved Vejrup
Sognearkiv. I: Historier fra Ribe amt: RAL : Ribe Amts Lokalarkivers 25 års jubilæum 2004.
Esbjerg Byhistoriske Arkiv: Skriftrække B nr. 29. 2004. Side 24-24, illustreret.*
Jürgensen, Sofie Conradine Jürgensen, Sofie Conradine: Oldemors Erindringer [Darum
1834-47, navnlig om bryllupsskikke, forf. gift med præst Peter J]. 1908. Side 114-34.
(46.4Darum)*
Jæger, Asmus Smidt, Thea: Asmus Jæger. Lokal-årbogen, 1985, side 92-93
Jæger, Asmus Tobiassen Kragelund, T.: Asmus Jæger. I: Fra Ribe Amt. Bind 10. 1940-43,
side 65-77, illustreret.*
Jæger, Mathias Asmussen I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe
og Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 289, illustreret.*
Jæger, Søren Nielsen I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 290.*
Jøder Haahr, Poul & Jensen, Hans Peder: En jødisk skæbne passerede Darum [Harald
Lewinger]. Lokal-årbogen, 2004, side 38-41
Jøder Schack, Birgit: Unge jøder på bramming-egnen i 30erne. Lokal-årbogen, 1993, side
95-100
Jørgen Skægmand [Darum, toldkarl] Alkjærsig, Søren: Smugleriet ved Kongeaaen i
Mands Minde. I: Fra Ribe Amt. Årgang 1911, side 188.*
Jørgensen, Alfred Viggo I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: V. Nykirke Sogn, side 115, illustreret.*
Jørgensen, Andreas (f. 1885) Karkov, J.P.: Lægerne i Bramming kommune. Lokalårbogen, 1984, side 83-84.*
Jørgensen, Hans [Ilsted 1660, ejendomsvurdering] Ravn Nørgaard, Gert: Gørding
herreds tingbog 1660-1661. 2. halvbind.: I: Vardesyssel Aarbog. Årgang 20. 2003. Side
24.*
Jørgensen, Martin Bak, Olaf: "Geniet" kom fra Bramming[Martin Jørgensen's legetøj].
Lokal-årbogen,1988, side 59-61
Jørgensen, N.A. [møbelfabrikant, Bramming] I: Hegn, Stig: Brammingbogen: en samling
skitser fra byens første årtier. Forlaget Bramming, 2011. side 248-257, illustreret.
Litteraturhenvisninger.*
Kaffe Hedegaard Rasmussen, J. : Kaffedrikning [og –punch, i Darum]. I: Vestjysk jul:
mandelgaven. Nr. 2. Side 15-16. 1977.*
Kalk [lokalforening i Bramming af Vestjyllands Mergel forsyning] Skodshøj, Har.: Mergel
og Kalk i Vest- og Midtjylland. 1947. Side 28. (69.89)*
Kalkbrænding [Darum] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det
Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers
nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830.
26 Kalk og Teglbrænderier. Side 209, 210*
Kalmargården Milde domme skabte voldsom debat om arbejdsmiljøloven [Knud Svarre,
Kalmargården]I: Horisont, 1988, side 10, illustreret. (61.44)*
Kalmargården Sådan undgår Kalmargården byggekrise. I: Måneds Børsen 1983 nr. 11,
side 53-55. (69.2)*
Karkov, J.P. [Bramming begyndelsen af 1950erne] Kirk, Maren: Strofer af en stilfærdig
livsmelodi. 1981. Side ca. 114-153. (99.4)
Karkov, Johan P. : En landsbydreng blev læge. 1985. [Erindringer fra (Stenderup og
Bramming] side 37-66, illustreret.(99.4)*
Kehlet, Stinne Hegn, Stig: Mødestedet – 15 års jubilæum: interview med Stinne Kehlet,
formand for Brugerrådet. Lokal-årbogen, 2005, side 112-114.
Kikkeborg [om Bramminge Kro ∋ : Kikkenborg]. Afsides Kroge midt i Verden. Af Salomon
J. Frifelt og T. Tobiassen Kragelund. 1943. Side 116-119. (64.9)*
Kikkenborg Alkærsig, S.: Smugleriet ved Kongeaaen i Mands Minde: fra omtrent 1838 til
1850. I: Fra Ribe Amt. Bind 3. 1911-14, side 153, 154, 175, 176.*
Kikkenborg Bak, Olaf: Hotelbygning gennem 100 år. I: Vestjydske fortællere, årgang
1998, side 43-45, illustreret.*
Kikkenborg Fra det gamle Kikkenborgs Dage (En Kro i Bramminge). I: Vestkysten
22.6.1929. Iflg. N.M. Kromann: Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisk-topografisk Art i
lokale Blade i Ribe Amt i: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side 360.
Kikkenborg Hoffmann, Birthe: Hotel Kikkeborg (Kroer i Bramming). Lokal-årbogen, 2007,
side 40-45
Kikkenborg Lauridsen, Jens M. Min Slægs historie. Bind 5. Side 261-64.1943. Guttorm
Sørensen og Kikkenborg Kro (99.94)*
Kikkenborg Møller, Niels: Kong Frederik VII på Kikkenborg. Lokal-årbogen, 2006, side
103.
Kikkenborg Sivertsen, Arne: En islænding på Kikkenborg 1795. Lokal-årbogen, 2005,
side 131.
Kildeparken [Kildeparken i Bramming]. I: Arbejderbo. Årsberetning 1977-78. Side 10,
illustreret.(33.956)*
Kilder [St. Knuds Kilde] Schmidt, August, F.: Hellige Kilder i Ribe Amt. I: Fra Ribe Amt.
Bind 6. 1923-27, side 386-88 [fejlagtigt nummereret side 286..]*
Kilder Husted, Vagn M.; Sct. Knuds Kilde. Lokal-årbogen, 2000, side 122-127
Kirkebro Naamansen, Arne Tubæk: Kirkebro : en landsby fra midten af første årtusinde.
I: Fra Ribe amt. Bind 26. Nr. 3, 1955, side 368-378.(91.15)
Kirkebro Naamansen, Arne Tubæk: Kirkebro og ti gravhøje fra yngre stenalder: Lidt om
stenalderudgravninger i Ribe amt. I: Fra Ribe Amt. Bind 27. 1996. Side 73-87.
Litteraturhenvisninger.*
Kirkebro Naamansen, Arne Tubæk: Kirkebro: en landsby fra midten af første årtusinde. I:
Fra Ribe Amt. Bind 26. 1995.Side 368-78, litteraturhenvisninger.*
Kirkebroudgravningen Larsen, Tommi: Utroligt, hvad der gemmer sig under Bramming!
Lidt om Kirkebroudgravningen i 1993. Lokal-årbogen, 1995, side 90-93
Kirkegods [Darum, Hunderup, Bramminge, Giørring, Verup, Nykiercke] Kristensen, H.K. :
Varde Syssels Kirkestol [1608]. I: Fra Ribe Amt. Bind 10. 1940-43, side 101, 102, 103,
104, 114.*
Kirkehistorie Sørensen, H.J.J.: Om Vilslev og Darum Præstekald ved Ribe. I:
Kirkehistoriske Samlinger. 1889-91, side 162-64. Iflg. Chr. Heilskov I: Fra Ribe Amt. Bind 5.
1919-22, side 317.
Kirkeklokker [St. Knuds Kirke, Bramming; Gørding Kirke; V. Nykirke Kirke]. Uldall, F.:
Danmarks middelalderlige Kirkeklokker. 1906. Side 53, 53, 133. (67.3)(Iflg. Trap)
Kirkeklokker [V. Nykirke, Bramming, Gørding, Darum, Hunderup] Søren Manøe Hansen:
Klokkeskatter i Ribe amt 1526-29 og 1601. I: Fra Ribe amt. Bind 23. 1984-86, side 168*
Kirkeklokker Ebbesen, [M.A.?]: Brammingeegnens kirkeklokker. I: Maagen. 1952.
(76.35)(Iflg. Vestjysk jul: mandelgaven 1982, side 30)
Kirkeliv Kirkelivet fra 1955 og fremefter. I: Da Bramming blev stor: Bramming historiefortrinsvis fra 1960erne og 1970erne/redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 72-77,
illustreret.*
Kirker [Bramming Sankt Ansgar + Skt. Knud, Darum, Gørding, Hunderup, Vester Nykirke]
De danske kirker. Red. af Erik Horskjær. 1970. Bind 17. Side 78-81, 91-91, 116-19, 14144, 217-18, 223-25, illustreret. (71.864)*
Kirker [Gørding kirke, Hunderup Kirke). I: Hvem byggede hvad. Ved Harald Langberg. 2.
udgave. Bind 3: Jylland. side 76, 112-13. (71.6)*
Kirker [Gørding, Vejrup, Darum, SktKnuds, SktAnsgar, Hunderup] Danmarks kirker.
Udgivet af Nationalmuseet. Bind 19: Ribe amt. 29.-31. hefte ved Ebbe Nyborg, Niels
Jørgen Poulsen og Mogens Vedsø. 1994-95. Side 2969-3208, illustreret.*
Kirker [Helms, Jacob: Bramminge, Vejrup, Darum og Hunderup Kirker] Særtryk: Danske
Tufstenskirker [fotokopi]. 1894. (71.864)*
Kirker [Hunderup, Darum, SktKnuds, SktAnsgar, Gørding, Vejrup, VNykirke] Dyssel,
Arendse: Egnens kirker. Med tegninger af Jørgen Dich. 1998. Side 21-27. [Foreligger også
på engelsk og tysk med titel Local churches og Die Kirchen der Umgebung]*
Kirker [Hunderup, Darum] Helms, J.: Danske Tufstenskirker. 1894. Bind 1-2, side 13741,142-43.(71.864)*
Kirker Bramminge Kirke. I: Illustreret Familieblad. 1906-07, side 311. Iflg. Chr. Heilskov I:
Fra Ribe Amt. Bind 5. 1919-22, side 297.
Kirker Hedegaard Rasmussen, J. : Darum kirke. I: Vestjysk jul: mandelgaven. Nr. 4. 1979.
Side 3. [Årbogen er forsynet med forside af kirken tegnet af Lis Møller Hundebøl]*
Kirker Haahr, Poul: Historien om Sct. Ansgar Kirkes tilblivelse.Lokal-årbogen, 1990, side
74-89
Kirker Haahr, Poul: Rundt til kommunens kirker. Lokal-årbogen,1983, side 42-48
Kirker Johansen, Eigil Rohde: Bramminggaard og Sct. Knuds kirke. 1998. 34 sider. (46.4)*
Kirker Knudtzen, Grete: Vester Nykirke Kirke. Lokal-årbogen, 1997, side 59-63
Kirker Neumann [provst]: Efterretning vedrørende Gørding Kirke 1768. Iflg. Iflg. Schmidt,
August F.: Dr. Oluf Nielsens Arbejder om Ribe Amt. I: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side
136.
Kirker Nielsen, Just: Darum Kirke. I: Vestkysten 5.12.1925. Iflg. N.M. Kromann:
Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisk-topografisk Art i lokale Blade i Ribe Amt i: Fra
Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side 358.
Kirker Nørgaard, Henning: Et sogn og dets kirke[Vejrup]. Lokal-årbogen, 1987, side 72-78
Kirker Strandbæk, J.P. [lærer]: Vester Nykirke Kirke. I: Vestkysten 5.10.1929. Iflg. N.M.
Kromann: Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisk-topografisk Art i lokale Blade i Ribe
Amt i: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side 360.
Kirkeskibe [Bramming, Hunderup] Henningsen, Henning: Kirkeskibe i Ribe amt.I: Fra
Ribe amt. Bind 14. 1956/59. Side 358, 360.*
Kirkeskyld [Darum 1789] Fogtmann, Cathrine: Reskriptsamleren, Justitsraad Laurids
Fogtmann. I: Fra Ribe Amt. Bind 2:7. 1907-10 (1909), side 55.*
Kjær, Hans Andersen, Jefrey: Hans Kjær - fra inspektør i Kinas hær til arbejderpioner.
Lokal-årbogen, 2000, side 88-95
Kjær, Karl Sørensen I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 290, illustreret.*
Kjær, Martin Bak, Olaf: Beskyttelsesrum i Bramming-baghave [hos Martin Kjær]. I:
Besættelsestidshistorier fra Ribe amt. 1998. Side 49, illustreret.*
Kjær, Niels Peter [formand DarumAndelsmejeri fra 1906] I: Dansk Mejeristat : Odense…
Ribe Amt. 1931. Side 538, illustreret.*
Kjær, Aage [Kragelund] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 310-11, illustreret.*
Kjærgård Holbak, Niels: Kjærgaard [digt]. I: Sownfolk. 1954. Side 59-60.*
Kjærgård se Kærgård
Klingenberg Sko Andersen, Hans Christian: Brammings ældste butik [Klingenberg Sko].
Lokal-årbogen, 2000, side 99-101
Kloakering Byen fik ny kloak. I: Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra
1960erne og 1970erne/redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 53-54, illustreret.*
Klædedragt [klædedragt i Darum] Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv /ved
Evald Tang Kristensen. 1987. Bind 3: Tillægsbind 3. Nr. 262. (68)
Knudsen, Anthon Hegn, Stig: Fra Gørding til prøjsisk fangelejr. [Anthon Knudsen 1864].
Lokal-årbogen, 2004, side 55-63
Knudsen, Anthon Hegn, Stig: Slaget ved Dybbøl 1864: en bonde fra Gørding fortæller
[Anthon Knudsen]. Lokal-årbogen, 2005, side 84-90.
Knudsen, Christen I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 290, illustreret.*
Knudsen, Gjerulf [Darum] I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing Amt, Ribe
Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 395, illustreret.*
Knudsen, Michael [Hunderp] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe
og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 311, illustreret.*
Knudsminde [Gørding] la Cour, J.C.B.: Danske Gaarde. 2. Samling. 1914. Bind 1. side
868, illustreret. (46.1)*
Knudsminde Nielsen, Ejler: Østergård og Knudsminde. I: Træk af Gørding sogns
historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 2, 1995. Side 15-19, illustreret. [findes
også som lydbog] (46.4)*
Koch, J.P [V.Nykirke, sognepræst 1824] Stemann, H.: Minder fra Biskop Hertz’s Tid. I: Fra
Ribe Amt. Årgang 1912, side 327-33.*
Koch, Niels Hansen I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 290, illustreret.*
Kock, Karl Kock, Karl: Uddrag af Karl Kocks erindringer [Stårup] . Lokal-årbogen, 1996,
side 93-98
Kogebøger Landsbykogebogen : opskrifter fra køkkener i Hunderup og Sejstrup. 1996.
146 sider. (64.1)*
Kokkenborg, Jens Nielsen [1826-1902, Darum] Tobiassen Kragelund, T.:
Landsbymaleren Kokkenborg [Egetræsmaleren]. I: Fra Ribe amt, 1951, side 595-601,
illustreret.*
Kollektivet Nielsen, Tage: Kollektivet - en privat døgninstitution i Hunderup. Lokalårbogen, 2003, side 46-49
Kommunalpolitik Andersen, Jørgen: Hvem bestemmer [kommunalpolitik]. Lokalårbogen, 2006, side 6-8.
Kommunen Bramming Kommune & Erhverv. Kommune-tillæg Erhvervs-Bladet 5.9.1985.
42 sider, illustreret. (33.18, 33.194)*
Kommunen [Bramminge, Darum, Gørding, Hunderup, Vejrup, V. Nykirke] I: Hans
Duborg: Ribe Amts Sogneraadsforening 1882-1932. 1932. Side 52, 53, 55, 57, 63.
(36.06)*
Kommunen [De første kommunesammenlægninger. 1970-kommuner] I: Danmark. Ved
Bent Rying. 1973. Bind 10. Side 266. (36.1)*
Kommunen [Gørding og Bramming] Strøm, Henning: Kommunalreformen i Ribe amt
1970. I: Fra Ribe amt, Bind 25, 1990-92, side 253, 261. (36.1)*
Kommunen Andersen, H.C.: Århundredets kommunalvalg. Lokal-årbogen, 2002, side 6-9
Kommunen Bevaringsværdige huse i Hunderup-Sejstrup. 1989. (71.64)*
Kommunen Bevaringsværdige huse i St. Darum. Udarbejdet af Bramming kommune.
1980. (71.64)*
Kommunen Bramming kommune befolkningsprognose. Årligt. 1985/1999
Kommunen Bramming kommune i fremtiden: Statusrapport for kommuneplanlægningen.
Marts 1982. Løsblade. [1 Planlægning 2Befolkning 3Boliger 4 Erhverv og beskæftigelse 5
Arealanvendelse 6 Tekniske anlæg 7 Fritid 8 Skoler 9 Sociale forhold 10 Økonomi 11 Kort]
(71.9564Bramming)*
Kommunen Bramming kommune.Byplanlægning. 1:10.000 og 1:25.000:
Kommuneplanforslag 1985-96. 1986. 7 kort på 2 ark. Hovedstrukturkort 1:25.000;
Rammekort 1:10.000 indhold: St. Darum, Gørding, Bramming, Endrup, Hunderup-Sejstrup
og Vejrup.[Dansk bogfortegnelse 1986-90] (40.164)
Kommunen Bramming kommune: §21 spildevandsplan. 1977. 3 bind. (69.85)
Kommunen Bramming kommune: Budget og budgetoverslag. [Årligt]. 1996-2001
[udkommet tidligere]
Kommunen Bramming kommune: Bygningsvedtægt for Bramminge kommune. 1967.
(34.265)*
Kommunen Bramming kommune: Etisk regnskab : ældre- og handicapområdet. 1996.
(30.1)*
Kommunen Bramming kommune: Folkebiblioteksplanlægning 1987-1998. Ved Skole- og
Kulturforvaltningen. 1986.(02.1)*
Kommunen Bramming kommune: Forslag til udbygningsplan for folkskolen. (37.5)*
Kommunen Bramming kommune: Forslag til udbygningsplan for fritidsundervisningen.
(37.4)*
Kommunen Bramming kommune: Grønt regnskab /Teknisk Forvaltning
Bygningsafdelingen. [årligt] 1998- .*
Kommunen Bramming kommune: Kommuneplan 1985 - 96, marts 1986. [Forslag til
forudsætninger…Forslag til kommuneplan + Folkelistens ændringsforslag](71.9564)*
Kommunen Bramming kommune: Læseplaner for Bramming kommunale skolevæsen.
1977. (37.5)*
Kommunen Bramming kommune: Oplæg til regionsplan for Ribe amt. 1976. (71.95)*
Kommunen Bramming kommune: Planlægning af regional og lokal kollektiv trafik
1979/80. (65.8)*
Kommunen Bramming kommune: Regnskab. [Årligt]. 1996-2000 [udkommet tidligere]
Kommunen Bramming kommune: Social- og sundhedsplaner. 1984/88-1989/92. (38.4)*
Kommunen Bramming kommune: Sundhedsvedtægt. 1965.(61.41)*
Kommunen Bramming kommune: Udbygningsplaner for sociale og visse
sundhedsmæssige områder. 1980-83.(38.4)*
Kommunen Bramming kommune: Varmeforsyningen fremover. 1984. (62.12)*
Kommunen Bramming kommune: Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i
Bramminge kommune. 1967. (36.2)*
Kommunen Bramming kommune: Vedtægter for styrelse af kommunale anliggende i
Bramminge kommune. 1967 (36.2)*
Kommunen Bramming Sogneråd: Forretningsorden for Bramminge Sogneråd. 1967
(36.2)*
Kommunen Bramminge kommune. Vejvedtægt. 1963. (65.82)*
Kommunen Bruun, Anton: Kommunesammenlægningen i 1970. Lokal-årbogen,1994, side
87-94
Kommunen Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing Amt, Ribe Amt. Vort
Samfund, ca. 1929. Side 393-94, illustreret: Bramming; Side 389-90, illustreret: Vejrup;
Side 396-98, illustreret: Hunderup; Side 390-92, illustreret: Gørding; Side 394-96,
illustreret: Darum.*
Kommunen Davidsen, Hans Christian: Bramming er bagud [åbne dagsordner i
kommuneale udvalg]. Lokal-årbogen, 1995, side 37-38
Kommunen De politiske partier. I: Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis
fra 1960erne og 1970erne/redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 91-93,
illustreret.*
Kommunen Debatoplæg og strategi 2000 : Bramming kommune i fremtiden. Udgivet af
Bramming kommune. 2000. 64 sider, illustreret. *
Kommunen Ditlevsen, Ulla: Den sociale brugergruppe. Lokal-årbogen, 1984, side 22-26
Kommunen Eriksen, Lise: Ældreområdet : situationsbeskrivelse : januar 1996. Udgivet af
Bramming kommune. 1996. 43 sider. (38.6)*
Kommunen Fortegnelse over offentlige biveje i Bramming kommune. 1980. Løsblade.
-Ændringer 1982. (69.61)*
Kommunen Gregersen, Else: Noget om nærdemokrati[kommunen]. Lokal-årbogen,1983,
side 33-36
Kommunen Haahr, Poul: Absolut dygtigste kommunalpolitiker [Erik Bech Nygaard]. Lokalårbogen, 2002, side 70-77
Kommunen Idealismen røg af mode! : 25 års kommunalreform: Bramming kommune og
sammenlægningen med Darum, Gørding, Hunderup, Vejrup og V. Nykirke kommuner.
Redigeret af Olaf Bak og Stig Hegn. Udgivet af Bramming kommune. 1995. 40 sider.
Kommunen Kjær, Hans: Lidt om bevaring[kommuneplanloven]. Lokal-årbogen, 1984,
side 31-34
Kommunen Leth-Sørensen, Nina: Børnepasning i Bramming kommune. Lokal-årbogen,
1985, side 33-40
Kommunen Lorentzen, Egon L.: Kommuneplan 1985-96. Lokal-årbogen, 1987, side 33-34
Kommunen Lorentzen, Egon: Bramming i fortsat udvikling. Lokal-årbogen, 1996, side 3536
Kommunen Mathiasen, Leif: Planlægning af et kommunalvalg [kommunalvalget 1997].
Lokal-årbogen, 1998, side 33-36
Kommunen Rammebevillinger til insitutioner. Udgivet af Bramming kommune, 1992.
(33.78)*
Kommunen Renovationsregulativ for Bramming kommune. 1981. (69.86)*
Kommunen Skatte- og Adressebogen for Bramming kommune. 1914, 1932, 1938, 194849, 1952. [iflg. Lokale småtryk, 1. p. 248] .(33.8)
Kommunen Skattebog for Gørding kommune. 1917, 1926-51, 1952. [iflg. Lokale småtryk,
1. p. 248] .(33.8)
Kommunen Skattebogen for Vilslev-Hunderup kommune. 1916-17. [iflg. Lokale småtryk,
1. p. 248].(33.8)
Kommunen Willadsen, Poul: Kommunalvalget 1985. Lokal-årbogen, 1985, side 26-32
Kommunen Willadsen,Poul: Det bedste - ud fra det grundlag [varmeforsyning]. Lokalårbogen,1983, side 24-28
Kommuneplaner [planeksempler Bramminge kommune]Møller & Wichmann: Grønne
planer. 1976. side 60-71, illustreret. (71.97)*
Kommuneplaner Bramming kommune i fremtiden: Statusrapport for
kommuneplanlægningen. Marts 1982. Løsblade. [1 Planlægning 2Befolkning 3Boliger 4
Erhverv og beskæftigelse 5 Arealanvendelse 6 Tekniske anlæg 7 Fritid 8 Skoler 9 Sociale
forhold 10 Økonomi 11 Kort](71.9564Bramming)*
Kommuneplaner Bramming kommune: Bramming kommune i fremtiden : et debatoplæg
til borgerne om kommuneplanlægningen december 1981. (71.9564Bramming)*
Kommuneplaner Bramming kommune: Kommuneplan 1985 - 96, marts 1986. [Forslag til
forudsætninger…Forslag til kommuneplan + Folkelistens ændringsforslag](71.9564)*
Kommuneplaner Bramming kommune: Oplæg til regionsplan for Ribe amt. 1976.
(71.95)*
Kommuneplaner Dyring, Jesper:Fysisk planlægning for Hunderup : Forudsætningsdelen.
Esbjerg Teknikum, 1988. (71.9)*
Kommuneplaner Dyring, Jesper:Fysisk planlægning for Hunderup : Hoveddelen. Esbjerg
Teknikum, 1988. (71.9)*
Kommuneplaner Folkelistens forslag til en kommuneplan for Bramming kommune. 1982.
(71.9564Bramming)*
Kommuneplanforslag Bramming kommune.Byplanlægning. 1:10.000 og 1:25.000:
Kommuneplanforslag 1985-96. 1986. 7 kort på 2 ark. Hovedstrukturkort 1:25.000;
Rammekort 1:10.000 indhold: St. Darum, Gørding, Bramming, Endrup, Hunderup-Sejstrup
og Vejrup.[Dansk bogfortegnelse 1986-90] (40.164)
Kommuneplanlægning Bramming kommune.Byplanlægning. 1:10.000 og 1:25.000:
Kommuneplanforslag 1985-96. Revideret udgave. 1988?. 7 kort på 2 ark.
Hovedstrukturkort 1:25.000; Rammekort 1:10.000 indhold: St. Darum, Gørding,
Bramming, Endrup, Hunderup-Sejstrup og Vejrup.[Dansk bogfortegnelse 1986-90]
(40.164)
Kommunesammenlægninger [Bramming, Gørding] Strøm, Henning:
Kommunalreformen i Ribe Amt, 1970. I: Fra Ribe amt. Bind 25. 1990-92, side 261.*
Kommunesammenlægninger Idealismen røg af mode! : 25 års kommunalreform:
Bramming kommune og sammenlægningen med Darum, Gørding, Hunderup, Vejrup og V.
Nykirke kommuner. Redigeret af Olaf Bak og Stig Hegn. Udgivet af Bramming kommune.
1995. 40 sider.
Kommunesammenlægninger Vilkår for sammenlægning af Bramminge, Darum og V.
Nykirke. 1965. (36.1)*
Konvolutter Hedegaard Rasmussen, J.: Gamle konvolutter[Darum]. Lokal-årbogen, 1993,
side 101-102
Kort Bramming : 1:50 000. Udgave 2.1.1 Kort- og Matrikelstyrelsen, 1993. (Danmark\1:50
000\; 1113 II).(40.164)*
Kort Bramming kommune i fremtiden: Statusrapport for kommuneplanlægningen. Marts
1982. Løsblade. [afsnit 11: Kort](71.9564Bramming)*
Kort Bramming kommune.Byplanlægning. 1:10.000 og 1:25.000: Kommuneplanforslag
1985-96. 1986. 7 kort på 2 ark. Hovedstrukturkort 1:25.000; Rammekort 1:10.000
indhold: St. Darum, Gørding, Bramming, Endrup, Hunderup-Sejstrup og Vejrup.[Dansk
bogfortegnelse 1986-90] (40.164)
Kort Bramming kommune.Byplanlægning. 1:10.000 og 1:25.000: Kommuneplanforslag
1985-96. Revideret udgave. 1988?. 7 kort på 2 ark. Hovedstrukturkort 1:25.000;
Rammekort 1:10.000 indhold: St. Darum, Gørding, Bramming, Endrup, Hunderup-Sejstrup
og Vejrup.[Dansk bogfortegnelse 1986-90] (40.164)
Kort Teilmann, Tøger Reenberg de: Kort over Schads, Gjørding og Malt Herreder, optaget
af T.R. Teilmann 1762-67. I: Det Kgl. Bibliotek, Ny Kgl. saml. 409.D.4 (iflg. Henrik Vensild:
Bondegårde i Skast Herred 1636-1760. 2004. side 14, hvor der er et udsnit)
Kortspil [kortspil om stude i Bramming] Uhrskov, Anders: Jysk sind i sammenligning med
fynsk og sjællandsk. 1965. Side 89-90. (79.47)*
Kosmorama Iversen, Lasse: Kosmorama - en biograf i Bramming. Lokal-årbogen, 1996,
side 81-84
Krag, Erik Danmarks Adels Aarbog. Aargang 16. 1899. Side 261. (ilfg. DBL 1938) (99.4)
Krag, Erik Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Skadst Herred. 1862. side 118-22.
(ilfg. DBL 1938) (99.4)
Krag, Erik [1620-72, Kærgård, Endrupholm] Af C.O. Bøggild Andersen. I: Dansk
biografisk Leksikon. 2. Udgave. Bind 13. 1938. Side 219-21. (99.4)*
Krag, Erik [1620-72, Kærgård, Endrupholm] Kristensen, H.K.: Fra Koldingfjord til
Blaavandshuk. 1947. Side 179-80. (99.4)*
Krag, Erik [Endrupholm] Jørgensen, Johan: Øverstesekretær Erik Krags virksomhed i
Danske Kancelli indtil 1657. I: Historie, 1966 (?).[iflg. Fra Ribe Amt 1964-67, side 476.]
Krag, Erik Lund, Paul: Fru Vibeke Rosenkrantz og hr. Erik Krag til Bramming. 1976. 12
sider. (99.4)* [også i: Jul i Vestjylland, årgang 1951, ifl. FRA 1953, side 187]
Kragelund [Bavnehøj og Vættebo ved Kragelund] I: Vi hilser på Landsmænd. Af Salomon
J. Frifelt og T. Tobiassen Kragelund. 1942. Side 102-06. (91.15)*
Kragelund [Christensen, Cathrine, 1811-1888, f. Madsen, Kragelund] Tobiassen
Kragelund, T.: Pigen fra Fyn eller "æ Fyndbokuen". I: Jyder vester fra er mange slags.
1949. Side 109-123. (99.4)*
Kragelund [Deggehøj ved Terpagergård og Jundthøj ved Kragelund] I: Vi hilser på
Landsmænd. Af Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen Kragelund. 1942. Side 107, 111.
(91.15?)*
Kragelund [Død og Jordefærd. I: Mere end mandsværk. Af Salomon J. Frifelt og T.
Tobiassen Kragelund. 1944. (Vi hilser på Landsmænd, 3). Side 104-24, illustreret.
(46.4Kragelund)*
Kragelund [Hans Ingvartsen f. i Kragelund 8.5.1877] Tobiassen Kragelund, T.:
Tyendemarkeder. 1952. Side 17-22(65.59)*
Kragelund [Hans Ingvartsen, Kragelund, om Aalbæk marked)Tobiassen Kragelund, T.:
Vestjyske markeder : Limer og karbørster. 1956. (65.59)*
Kragelund [Hansen, Peder, Pæ Smej] Da der sidste Gang brændtes sten i Kragelund. Det
lakker mod Foraar. I: Teglstensbrokker i en Plovfure. Af Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen
Kragelund. 1936. Side 35-106, illustreret. (99.4)*
Kragelund [Hansen, Peder, Tækkemand] Højt paa Straa i det gamle Sogn : Smaa Glimt af
glemte Skæbner og gammel Syssel. Af Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen Kragelund. 1947.
Side 37-82.(69.214)*
Kragelund [Juelbesøg ve Hans Smæj o Mæet]. I: Mere end mandsværk. Af Salomon J.
Frifelt og T. Tobiassen Kragelund. 1944. (Vi hilser på Landsmænd, 3). Side 82-103,
illustreret. (46.4Kragelund)*
Kragelund [Kragelund?] Tobiassen Kragelund, T.: Vestjyske Markeder. 1956. Side 45-49:
Niels Krybilys Markedsfærd (af Niels Møller, f. i Kragelund 1889) (99.4)*
Kragelund [Krat, Jens, Kragelund?] Vi hilser paa Landsmænd. Af Salomon J. Frifelt og T.
Tobiassen Kragelund. 1942. Side 117-24: Jens Krat, også kaldet Jens Hedemand] (99.4)*
Kragelund [murværket 1850]. I: Os selv - og de fremmede. Af Salomon J. Frifelt og T.
Tobiassen Kragelund. 1941. (Dem vester fra, 3). 1941. Side 76. (46.4Kragelund)*
Kragelund [Rugmelsgrød hos Per Smed i Kragelund]. I: Gamle folks fortællinger om det
jyske almueliv /ved Evald Tang Kristensen. 1987. Bind 3: Tillægsbind 3. Nr. 1730. (64.1)*
Kragelund [skeldiget (Kjærgaard, Kragelund Vesterhede, Darum]. Os selv - og de
fremmede. Af Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen Kragelund. 1941. Side 78-116. (69.54)*
Kragelund Møller, Niels: Fra Hede, Mark, Mose og Kær : Spredte Træk fra Naturen i Tiden
før 1900 [Kragelund]. I: Maagen. Udgivet af Dagbladet Vestkysten. 1945. Side 19-20.
[Fotokopi af Niels Møllers artikler i Bramming bibliotek under titlen: Fra Hunderup og
Kragelund]*
Kragelund Møller, Niels: Hvorledes kom Tofterne til de fire Boelsteder i Kragelund?. I:
Maagen. Udgivet af Dagbladet Vestkysten. 1944. Side 29. [Fotokopi af Niels Møllers artikler
i Bramming bibliotek under titlen: Fra Hunderup og Kragelund]* (46.4Kragelund)*
Kragelund Møller, Niels: Ved Jul og Nytaarstid i mit Barndomshjem i Kragelund i 1880-90.
I: Maagen. Udgivet af Dagbladet Vestkysten. 1944, side 32-35. [Fotokopi af Niels Møllers
artikler i Bramming bibliotek under titlen: Fra Hunderup og Kragelund]* (39.55)*
Kragelund Smidt, Thea: Om skræddermester og senere gårdejer Poul Møller, Kragelund.
Lokal-årbogen, 1997, side 53-58
Kragelund, T. Tobiassen se Tobiassen Kragelund, T.
KragelundSmej Tobiassen Kragelund, T.: Plov og Pløjning. I: Fra Ribe Amt. Bind 9. 193639, side 1939/46.*
Krat, Jens [Kragelund?] Vi hilser paa Landsmænd. Af Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen
Kragelund. 1942. Side 117-24: Jens Krat, også kaldet Jens Hedemand] (99.4)*
Krige [angreb på Bramming station og godstøj øst for Bramming]. i: Bågøe Anthonisen,
Bent: Luftangreb på Vestjylland 27. august 1944. 1986. Side 87-90. (96.71)*
Krige [Bramming Hovedgård] Lund, Paul: Bag flygtningelejrens pigtraad. 1953. side 7-30.
[Efter kort tid i Oxbøllejren var PL var lejrchef i Fitting- og Vingstedlejren til april 1947]
Krige [Bramming] Bak, Olaf: Beskyttelsesrum i Bramming-baghave [hos Martin Kjær]. I:
Besættelsestidshistorier fra Ribe amt. 1998. Side 49, illustreret.*
Krige [Bramming] i: Trommer, Aage: Modstandarbejde i nærbillede : det illegale arbejde i
syd- og sønderjylland under den tyske besættelse af Danmark 1940-45. 1973. Side 22, 62,
305, 151, 171, 208, 305, 243. (96.71)*
Krige [Darum 1660] Ravn Nørgaard, Gert: Gørding herreds tingbog 1660-1661. 2.
halvbind.: I: Vardesyssel Aarbog. Årgang 20. 2003. Side 24, 27-28, 30.*
Krige [Darum] i: Trommer, Aage: Modstandarbejde i nærbillede : det illegale arbejde i
syd- og sønderjylland under den tyske besættelse af Danmark 1940-45. 1973. Side 61,
305, 342. (96.71)*
Krige [Darum] Nørgaard, Gert Ravn: Gørding Herreds tingbøger [1660]. Lokal-årbogen,
1992, side 95.*
Krige [Darum] Stemann, G.: Spansk og fransk Indkvartering i Ribe 1808. I: Fra Ribe Amt.
Bind 2:6. 1907-10 (1908), side 14, 23.*
Krige [Darum] Vejrup, Kristian: En drengefødselsdag man husker; En fisketur;
Indkvartering. I: Besættelsestidshistorier fra Ribe amt. 1998. Side 25, 38-40.*
Krige [faldne Gørding, Darum, Bramminge, Vejrup, Hunderup] Høgsbro Østergaard:
Faldne og døde i krigen 1848-49-50. I: Fra Ribe Amt. Bind 12. 1949, side 241, 242, 243.*
Krige [Folkstrejken i Bramming, Handlende m.v. der betjener tyskerne] Vestjyden. Udgivet
af Danmarks kommunistiske Parti: Esbjerg Afdeling. 1. Juli 1944. Side 9. (Byhistorisk arkiv,
Esbjerg). (96.71)*
Krige [Gørding] i: Trommer, Aage: Modstandarbejde i nærbillede : det illegale arbejde i
syd- og sønderjylland under den tyske besættelse af Danmark 1940-45. 1973. Side 309,
349, 357, 324 . (96.71)*
Krige [Gørding] Spangsbjerg-Christensen, Gerda: Årene 1942-45. I:
Besættelsestidshistorier fra Ribe amt. 1998. Side 24-25.*
Krige [Handlende i Gørding der sælger til tyskerne] Vestjyden. Udgivet af Danmarks
kommunistiske Parti: Esbjerg Afdeling. 1. Juni 1944. Side 11. (Byhistorisk arkiv, Esbjerg).
(96.71)*
Krige [Hunderup, Darum, Bramming, Nørå, Gørding, Vejrup] Øllgaard, N.E.: Faldne og
døde fra Sydvestjylland under Kampene for Sønderjylland i 1848-50 og 1864. I: Fra Ribe
Amt. Bind 2:7. 1907-10 (1909), side 111-112, 112-13, 116.*
Krige [Iver Andersen, f. i Bøel 1907, ”Tiny Anderson”, død i den Spanske Borgerkrig 1938]
I: De drog ud og kæmpede for friheden : to udvandrerskæbninger fra depressionen, den
Spanske borgerkrig og 2. Verdenskrig. Redigeret af Grethe Jæger og Søren Manøe.
Udgivet af Historisk Samfund for Ribe amt, 2005. Side 11-52, illustreret.*
Krige [krig og pest] Lassen, Aksel: 1659: Da landet blev øde- 1965. Side 112-16. (96.2)*
Krige [krigen 1807 i Darum] Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv /ved Evald
Tang Kristensen. 1987. Bind 4: Tillægsbind 5. Nr. 179. (96.4)
Krige [Kystvagt 1807 fra Hunderup] I: Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv
/ved Evald Tang Kristensen. 1987.Bind 4: Tillægsbind 5. Nr. 179. (35.57)
Krige [Larsen Petersen, Bent, frihedskæmper] I: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45.
2. udgave. 1990. Side 346.*
Krige [Larsen Petersen, Bent, frihedskæmper] I: Aage Bertelsen: Oktober 43. 4. udgave.
1986. Side 105-06.*
Krige [Lokalhistoriske film, 11: Modstandskampen "En kamp for frihed" [video i Bramming
bibliotek](46.4)*
Krige [Lokalhistoriske film, 18: 4. maj kollegiet [video i Bramming bibliotek](46.4)*
Krige [modstandsbevægelsen] Bøgh Andersen, Niels: Feltdegn fra Harreslev Mark. 1975.
Side 187-90. (96.71)*
Krige [Strandvagter 1807 fra Hunderup i fængsel]. I: Gamle folks fortællinger om det
jyske almueliv /ved Evald Tang Kristensen. 1987.Bind 2: Afdeling 6. Nr. 29. (96.4)
Krige [Vejrup 1864] Stemann, G.: 1864: Breve fra Stiftamtmand Nielsen. Fra Ribe amt.
Bind 2. 1910. Side 147-48.*
Krige Bak, Olaf: Besættelsen i Bramming Kommune / af Olaf Bak, Stig Hegn og Tommi
Larsen. 1995.(96.71)*
Krige Bak, Oluf: 40 år efter[frihedskæmpere]. Lokal-årbogen, 1984, side 95-99
Krige Ebbesen, M.A.: Krigsskadeerstatninger til V. Nykirke kommune for Leverancer m.m.
til de fremmede Tropper i Krigsaaret 1864. I: Fra Ribe Amt, Bind 10, 1943. Side 529-34
med regnskab. (96.6)*
Krige Fleuron, Kate: Drengenes [d.v.s frihedskæmperne Helge Iversen, Hans Nielsen,
Jens Thue Jensen og Robert Petersen] bedste kammerat.I: Fleuron, Kate: Kvinder i
modstandskampen. 2. udgave. 1964. Side 72-79. (99.4)*
Krige Geertsen, Frants: En have i Danmark under besættelsen[Bramming]. Lokalårbogen, 1992, side 109-111
Krige Hegn, Stig: Fra Gørding til prøjsisk fangelejr. [Anthon Knudsen 1864]. Lokalårbogen, 2004, side 55-63
Krige Hegn, Stig: Slaget ved Dybbøl 1864: en bonde fra Gørding fortæller [Anthon
Knudsen]. Lokal-årbogen, 2005, side 84-90.
Krige Jensen, Arne: Danmarks Besættelse1940-1945. I: Træk af Gørding sogns historie
/redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 2, 1995. Side 92-95, illustreret. [findes også som
lydbog] (46.4)*
Krige Lund, Magne og Stig Hegn: Jep fra Sejstrup omkom ved våderdrab på Røsnæs
1808. Lokal-årbogen, 2007, side 104-108
Krige Mathiesen, Peder [Landpost i Ilsted]: Soldatererindringer 1861-1864. I: Vardesyssel
Aarbog. Årgang 7. 1990. Side 88-93, illustreret.*
Krige Nielsen, Mikkel [f. 3.4.1833 i Sejstrup]: Dagbog fra krigen i 1864: ved Marie Larsen.
7 sider. [fundet 2006] I: Gert Laursen: Dansk militærhistorie. På:
http://www.isnet.dk/boelsgaard/
Krige Petersen, Dorthe: Thue og hans tid: skæbner, oplevelser og hverdag under
Danmarks besættelse 1940-1945. 1992. Illustreret. (96.71)*
Kristensen, Aksel Gejl I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: V. Nykirke Sogn, side 115-16, illustreret.*
Kristensen, Harriet Thygesen se Thygesen-Kristensen, Harriet
Kristensen, Kristen [Gørding] Lampe, Jens Kongsted: Urmageriet i Ribe Amt. 1989. Side
52. (68.13)*
Kristensen, Mona Lisa [Mona Lisa Kristensen, Gørding]. I: Den der ikke kan høre/
redigeret af Bodil Fossar Petersen. 1988. Side 100-119, illustreret (38.7)*
Kristiansen, Jens Peder [Planer om ungdomshus Borgen i Darum] Bruhn, Verner: Plint
og talerstol. 1979. Side 136-137, illustreret. (79.506)*
Kroer [Bramminge Landbohjem]Kristensen, Terkel: Kjære Broder. 1982. Side 157. (64.9)*
Kroer [Gørding Bykro, Hotel Gørding, Kikkenborg ] I: Danske Byer og Sogne : historiske
og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller
senere). Side 288, 197 illustreret.*
Kroer [Kikkenborg Kro]. I: S. Alkjærsig: Smugleriet ved Kongeaaen i Mands Minde fra
omtrent 1838 til 1850. Særtryk af: Fra Ribe amt, 1911. Side 30. (34.31)*
Kroer [Kikkenborg] Bak, Olaf: Hotelbygning gennem 100 år. I: Vestjydske fortællere,
årgang 1998, side 43-45, illustreret.*
Kroer [om Bramminge Kro ∋ : Kikkenborg]. Afsides Kroge midt i Verden. Af Salomon J.
Frifelt og T. Tobiassen Kragelund. 1943. Side 116-119. (64.9)*
Kroer Andersen, Jefrey: Bykroen i Gørding – og lidt om Afholdshotellet. Lokal-årbogen,
2005, side 79-83.
Kroer Christensen, Poul W.: Størsbøl kro. Lokal-årbogen, 2004, side 87-90
Kroer Fra det gamle Kikkenborgs Dage (En Kro i Bramminge). I: Vestkysten 22.6.1929.
Iflg. N.M. Kromann: Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisk-topografisk Art i lokale Blade
i Ribe Amt i: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side 360.
Kroer Hegn, Stig og Sam. Højst Petersen: Endrup Møllekro. Lokal-årbogen, 2002, side
109-116
Kroer Højst Petersen, Sam.: Vejrup Kro/Vejrup Gæstgivergård - 100 års krohistorie.
Lokal-årbogen, 2001, side 76-83
Kroer Rohde-Johansen, E.: Bramming Kro. Lokal-årbogen, 1995, side 55-57
Kroer Størsbøl kro. Lokal-årbogen, 2006, side 124
Kruchov, Jørgen [kommunebogholder Bramming] I :Danske Byer og Sogne : historiske
og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller
senere). Side 300, illustreret.*
Krusen, Alfred [Gørding] I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing Amt, Ribe
Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 392, illustreret.*
Krybily, Niels [Kragelund?] Tobiassen Kragelund, T.: Vestjyske Markeder. 1956. Side 4549: Niels Krybilys Markedsfærd (af Niels Møller, f. i Kragelund 1889) (99.4)*
Kræft [Brodersen, Laurids] Lehrskov, Carsten: Dødsdømt kræftpatient: "Jeg blev reddet
af misteltenen". I: Ny sundhed 1984:1 (april), side 8-10, illustreret. (99.4)*
Kræmmere [Boel, Niels K. 1846-, Johannes Juulsen, Niels Uglvig] Tobiassen Kragelund,
T.: Livet som Kræmmer. I: Fra Ribe Amt. Bind 9. 1936-39, side 1938/120-132, illustreret.*
Kulmbach, Christiane Mulvad, Søren: Sejstrup Station: Hans Mikkelsen fortæller. Lokalårbogen, 2004, side 47-50
Kultur Kulturlivet. I: Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne
og 1970erne/redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 78-83, illustreret.*
Kulturdageforeningen Fuglsang, Hans Christian: En vision - hugget i sten :
Internationalt billedhuggersymposium i Bramming. . Lokal-årbogen, 1997, side 44-46
Kulturdageforeningen Hegn, Stig: Kulturdage i Bramming kommune. Lokal-årbogen,
1996, side 50-51
Kunst Fuglsang, Hans Christian: En vision - hugget i sten : Internationalt
billedhuggersymposium i Bramming. . Lokal-årbogen, 1997, side 44-46
Kunst Hegn, Stig: Kulturdage i Bramming kommune. Lokal-årbogen, 1996, side 50-51
Kunst Husted, Vagn M.: Gudehovedet fra Bramming Hovedgård. Lokal-årbogen,1994, side
62-69
Kunstmalere Gantzel Lauridsen, J.: Eckhardt Johnsen - maleren med rod i Gørding.
Lokal-årbogen, 1990, side 90-93
Kunstnere [Marius Skov, Mogens Jessing] Kunst og kunstnere i Ribe amt. 1996. Side 14,
52, 98, illustreret. (74.6)*
Kunstnere [Dohn, Heinrich] Weilbach: dansk kunstleksikon. Bind 2, side 154. 1994.
(74.6)*
Kunstnere [Jespersen, Henrik , 1853-1936, Endrupholm 1863-]. I: Weilbachs
Kunstnerleksikon 1947, redigeret af Merete Bodelsen og Povl Engelstoft, jf.
http://home19.inet.tele.dk/rosekamp/index2.html*
Kunstnere [Johnsen, Eckhardt] Dorthe Falcon Møller i: Weilbach: dansk kunstleksikon.
Bind 4, side 166. 1995. (74.6)*
Kunstnere [Johnsen, Eckhardt] Eckhardt Johnsen : mindeudstilling: Kålund Kloster,
Kalundborg: 3.-31. oktober 1980. 6 sider, illustreret [med genoptryk af artikel af Volmer
Vejlø fra Jul i Kalundborg, 1969] (74.6)*
Kunstnere [Johnsen, Eckhardt] Gunnar Jespersen: De abstrakte. 1967. side 148,
illustreret. (74.6)*
Kunstnere [Jørgen Dinnesens Jernbanegade] Barrett, Brian Dudley: Vestkystens
kunstnere 1850-1950. 1995. Bind 1: Tønder til Esbjerg. Side 84, illustreret. (74.6)*
Kunstnere [Kokkenborg, Jens Nielsen 1826-1902] Tobiassen Kragelund, T.:
Landsbymaleren Kokkenborg [Egetræsmaleren]. I: Fra Ribe amt, 1951, side 595-601,
illustreret.*
Kunstnere [Marius Skov] Sys Hartmann i: Weilbach: dansk kunstleksikon. Bind 7, side
451-52. 1998. (74.6)*
Kunstnere [Marius Skovs Bramming by og Snelandskab] Barrett, Brian Dudley:
Vestkystens kunstnere 1850-1950. 1995. Bind 1: Tønder til Esbjerg. Side 87-88, illustreret.
(74.6)*
Kunstnere [P. Poulsen, kunstmaler Bramming, samvær med Chr. Lyngbo, oplevelser i
Esbjerg 2.10.1944] Sørensen, Tage: Esbjerg indtil 1989 i malerkunst og farver. 1989. Side
50-52, 435. (99.4)*
Kunstnere [Poul Poulsens Bramming kirke] Barrett, Brian Dudley: Vestkystens kunstnere
1850-1950. 1995. Bind 1: Tønder til Esbjerg. Side 85, illustreret. (74.6)*
Kunstnere [Poulsen, Gudrun, Størsbølgård, maler, levede 1918-1999] I: Dansk
kvindebiografisk leksikon. >http://www.kvinfo.dk/side/170/bio/1862/< *
Kunstnere [Skov, Marius] Weilbachs kunstnerleksikon. 3. udgave. Bind 3. Side 216.
(99.4)*
Kunstnere [To darumpiger i Esbjerg, Frida Pedersen Buch og Agnete Therkildsen]
Sørensen, Tage: Esbjerg indtil 1989 i malerkunst og farver. 1989. Side 422-23, illustreret
med farvetusch af Frida Pedersen Buch. (99.4)*
Kunstnere Nielsen, Peter Bent: Granitskulpturer. 1994.(72)
Kunstnere Pedersen, Olga: Kunstmaler Anders Marius Hansen Skov 1885-1964. I: To
vestjyske malere: M. Skov og N. Holbak. Af Olga Pedersen og Bent Mortensen. Historisk
Samfund for Ribe amt, 2012. Side 4-67, illustreret med billedgengivelser i farve.*
Kunstnere Therkildsen, Agnete: Agnet Therkildsen erindrer - en kunstner fra Darum.
Lokal-årbogen, 2001, side 87-95
KuntSognefoged [Sognefoged Kunt, Hunderup]. I: Gamle folks fortællinger om det jyske
almueliv /ved Evald Tang Kristensen. 1987.Bind 4: Tillægsbind 5. Nr. 137. (34.31)
Kurtsen, Hans [Kjærgårds mark] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1:
Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 311, illustreret.*
Kurtz, Hans [ Præst Darum 1750, 1760] Madsen, Thorv.: Fra Biskop H.A. Brorsons
Visitatser i Ribeegnen. I: Fra Ribe Amt. Bind 5. 1919-22, side 576-77.*
Kurtz, Poul Hansen [sognepræst Darum/Bramming 1709-45]. Kristensen, Marius: Fra
Ribe og Omegn på Chrstian Falsters Tid. I: Fra Ribe Amt. Bind 5. 1919-22, side 467.*
Kusk, Niels Juhl Nielsen, Tage: Anna og Niels Juhl Kusk : med fast og kærlig hånd
[Bramming Optagelseshjem].Lokal-årbogen, 2004, side 25-29
Kvaksalveri [Anders Hansen, Darum; Hans Anders Holdensen og Kirstine Marie
Rosendahl, f. Holdensen, begge Sejstrup] Rørbye, Birgitte: Kloge folk og skidtfolk. 1976.
Side 198-200. (99.4)*
Kvæg [Billede af: Byens Fold[Darum], hvori Driftekvæg indsættes. [xylografi af J.P.
Pedersen efter R. Mejborg]. I: Mejborg, R.: Gamle danske Hjem i det 16., 17. og 18.
Aarhundrede. 1888. Side 79. (63.62)*
Kvæg Pedersen, Aksel: Ny livsydelsesrekord i Kjærgårds kostald. I: Årsskrift for Kjærgård.
1982, side 72-73. (63.62)*
Kvægavl Christensen, Michael: Ægtransplantationer - endnu en gang. I: Årsskrift for
Kjærgård. 1979, side 50-52. (63.62)*
Kvægavl Christensen, Michael: Ægtransplantationer - status. I: Årsskrift for Kjærgård.
1980, side 44-47. (63.62)*
Kvægavl Christensen, Michael: Ægtransplantationer i Kjærgårds besætning. I: Årsskrift
for Kjærgård. ?, side 20-24. (63.62)*
Kvægpest [Darum, Gørding, Bramminggaard, Kjærgaard 1769-1770] Alkjærsig, Søren:
Kvægpest. I: Fra Ribe Amt. Bind 9. 1936-39, side 1938/47.*
Kvægpest Høyer, J.B. [cand. theol. Vilslev] : Fra Kvægpestens Dage i det 18.
Aarhundrede. I: Fra Ribe Amt. Bind 1:1. 1903-06 (1903), side 138-40.*
Kæmpehøje [Bavnehøj og Vættebo ved Kragelund] I: Vi hilser på Landsmænd. Af
Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen Kragelund. 1942. Side 102-06. (91.15)*
Kæmpehøje [Bramming: tre kæmpehøje]Runge Kristoffersen, Hans: Danmarks nationale
serværdigheder. Bind Jylland, 1995. Side 33. (91.15)*
Kæmpehøje [bronzealderhøj nordvest for Bramminge] Bruun, Karl: Esbjergegnen . den
geologiske Udvikling og første Bebyggelse i Oversigt. 1939., Side 32, illustreret (91.15)*
Kæmpehøje [Deggehøj ved Terpagergård og Jundthøj ved Kragelund] I: Vi hilser på
Landsmænd. Af Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen Kragelund. 1942. Side 107, 111.
(91.15?)*
Kæmpehøje [Kjærgaard kæmpehøje, æ kjærgrob, Gersdorff, Lange'erne, indemuret
jomfru]I: Tang Kristensen, Evald: Danske Sagn. 2. udgave. 1980. Bind 4, side 19 nr. 77,
side 109-10 nr. 431, side 147-48 nr.536, side 171-72 nr. 595-97, side 262 nr.856.
(39.13)*
Kæmpehøje [kæmpehøj Sønder Bøel] Runge Kristoffersen, Hans: Danmarks nationale
serværdigheder. Bind Jylland, 1995. Side 225 med kort.(46.4Bøel)*
Kæmpehøje [Sønder Bøel] Dehhn-Nielsen, Henning: 348 oldtidsminder i Jylland. 1976.
Side 131. (91.15)*
Kæmpehøje Andersen, H. Hellmuth: Sløjfede enkeltgravhøje ved Stejlgård. I: Kuml,
1961. Side 19-33, illustreret. (91.1) (iflg. DTI 1962, side 228)
Kæmpehøje Siemen, Palle: Højene på Bramming-egnen, 1. Lokal-årbogen, 1993, side
41-53
Kærgård [det gamle skovdige ved Kærgård] Os selv og de fremmede. Af. Salomon J.
Frifelt og T. Tobiassen Kragelund. 1941. Side 120-123, illustreret. (63.13)*
Kærgård [Kjærgård fører retssag mod bønder] I: Gamle folks fortællinger om det jyske
almueliv /ved Evald Tang Kristensen. 1987. Bind 3: Tillægsbind 2. Nr. 48. (63).
Kærgård Alkærsig, Søren: Undersøgelse af Kærgårds ældre gårdtomt. I: Fra Ribe Amt.
Bind 9. 1936-39, side 1938/107-119, illustreret med grundplan.*
Kærgård Kjærgård: den gamle Ridderborgs Historie op til Stavsbaandets Løsning og
Tiden derefter /af J.M. Lauridsen, Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen Kragelund. 1938.
(46.4Kærgård)*
Kærgård [bygningen af Kærgård]Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv /ved
Evald Tang Kristensen. 1987.Bind 3: Tillægsbind 3. Nr. 30. (69.2)
Kærgård [Darum bønder mod Kjærgård] I: Gamle folks fortællinger om det jyske
almueliv /ved Evald Tang Kristensen. 1987. Bind 3: Tillægsbind 2. Nr. 49. (63).
Kærgård [Diger] Schmidt, August F.; Hegn og markfred. 1953. Side 151-53. (69.54)*
Kærgård [Fiskeriret DarumÅ] Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg sogne. I: Fra Ribe
Amt. Bind 3. 1911-14, side 427.*
Kærgård [Gersdorff og fanden, hekse, elskovsmiddel=hosebånd]I: Tang Kristensen,
Evald: Danske Sagn. 2. udgave. 1980. Bind 6, side 41 nr. 130-31, side 253 nr. 754, bind 7
side 252-53 nr.952, side 370 nr. 1290. (39.13)*
Kærgård [Gersdorff, Frederik, ejer af Kærgård, 1687-1724 ] Samlinger til jydsk Topografi
og Historie. Bind 3:4. 1904-05. (Iflg. Dansk biografisk Leksikon, 2. Udgave.1936) (99.4)
Kærgård [Hovarbejde på Kjærgård] I: Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv
/ved Evald Tang Kristensen. 1987. Bind 3: Tillægsbind 2. Nr. 9, 27 og 49. (63.012).
Kærgård [Kjærgaard kæmpehøje, æ kjærgrob, Gersdorff, Lange'rne, indemuret jomfru]I:
Tang Kristensen, Evald: Danske Sagn. 2. udgave. 1980. Bind 4, side 19 nr. 77, side 109-10
nr. 431, side 147-48 nr.536, side 171-72 nr. 595-97, side 262 nr.856. (39.13)*
Kærgård [Kjærgårds mølle]. Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv /ved Evald
Tang Kristensen. 1987. Bind 4: Tillægsbind 5, nr. 134. (66.81)
Kærgård [Krag, Erik 1620-72, Kærgård, Endrupholm] Af C.O. Bøggild Andersen. I: Dansk
biografisk Leksikon. 2. Udgave. Bind 13. 1938. Side 219-21. (99.4)*
Kærgård [Kvægpest 1769-1770] Alkjærsig, Søren: Kvægpest. I: Fra Ribe Amt. Bind 9.
1936-39, side 1938/47.*
Kærgård [Kærgård] I: Benzon, Gorm: Sagnenes Danmark. Bind 3: Vestjylland. 1984. nr.
46 side 101-02. (39.13)*
Kærgård [Kærgaards Stampemølle, Kærgaards Vandmølle] Bøcher, Steen B.: Vandmøller
og andre Vandkraftudnyttelser i Ribe Amt. Udgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt.
1944. Side 85, 85-87, litteraturhenvisninger. 66.81 *
Kærgård [løngang, sagn, teglovn, vej, kilde]I: Tang Kristensen, Evald: Danske Sagn. 2.
udgave. 1980. Bind 3, side 203-04 nr. 1027-28, side 278-79 nr. 1371-75, side 299 nr.1471,
side 336 nr. 1688, side 361 nr.1831. (39.13)*
Kærgård [Moser] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige
Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende
Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830. 22 Skove.
Sluttede Plantninger. Side 185*
Kærgård [nedrivning af Kærgård]Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv /ved
Evald Tang Kristensen. 1987.Bind 4: Tillægsbind 6. Nr. 101. (69.2)
Kærgård [Nielsen, Hans ] Tobiassen Kragelund, T.: Træskomageri. I: Fra Ribe Amt. Bind
10. 1940-43, side 267-68.*
Kærgård [Peder Lange, 1629]Kristensen, H.K. : Kristian IV og diamantsmykket fra Riber
Kærgård. I: Fra Ribe Amt 1964-67, side 441-43.*
Kærgård [Riber Kjærgaard – bygningssyn 1661] Ravn Nørgaard, Gert: Gørding herreds
tingbog 1661-1662. 3. halvbind. I: Vardesyssel Aarbog. Årgang 23. 2006. Side 39-44.*
Kærgård [skeldiget (Kjærgaard, Kragelund Vesterhede, Darum]. Os selv - og de
fremmede. Af Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen Kragelund. 1941. Side 78-116. (69.54)*
Kærgård [Skove] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige
Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende
Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830. 22 Skove. Side
180*
Kærgård [Smuglerier] Alkjærsig, Søren: En smuglerhistorie fra 1729. I: Fra Ribe Amt.
Bind 1:3. 1903-06 (1905), side 95-99*
Kærgård [spøgeri, ridder, hul stemme, barn, jomfru]I: Tang Kristensen, Evald: Danske
Sagn. 2. udgave. 1980. Bind 5, side 153 nr. 596, side 217 nr. 795, side 360-61 nr.1552-54,
side 370 nr. 1290. (39.13)*
Kærgård [tørverejsning i Kærgård mose] Gamle folks fortællinger om det jyske
almueliv /ved Evald Tang Kristensen. 1987. Bind 3: Tillægsbind 3. Nr. 539. (69.94)*
Kærgård [voldstedet på Kjærgård] I: Fra Ribe Amt. 1936-39. Side 107-19. (96.15) (iflg.
DTI 1938, side 102]
Kærgård Alkjærsig, Søren: Undersøgelse af Kærgaards ældre Gaardtomt. I: Fra Ribe amt,
bind 9. 1938. Side 107-119. (46.4Kærgård)(iflg. DTI 1938 side 102)
Kærgård Andersen, Valdemar: Af Ribe hospitals historie. I: Fra Ribe amt, bind 22. 198183. Side 288. (61)*
Kærgård Anmeldelse af bogen Kjærgård af J.M. Lauridsen. I: Fra Ribe Amt. Bind 9. 193639, side 1939/194.*
Kærgård Bruun Nielsen, Arne: Fra Kjærgårds saga. I: Årsskrift for Kjærgård. 1967. Side
54-59, illustreret.(63.07)*
Kærgård Bruun Nielsen, Arne: Og hvad så med økonomien [om avlsbygningerne]. I:
Årsskrift for Kjærgård. 1970. Side 41-50.(63.07)*
Kærgård Bruun Nielsen, Arne: Riber Kjærgård som landbrugsskole og egnens
kulturcentrum gennem 50 år. Lokal-årbogen, 2000, side 62-68.
Kærgård Bruun Nielsen, Arne: Stavnsbåndets ophævelse på Kjærgård. I: Årsskrift for
Kjærgaard Landbrugsskoles Elevforening. 1985. Side 5-10. (63.06)*
Kærgård Buchreitz, Aage: Prolog [ved jubilæet]. I: Årsskrift for Kjærgård. 1974. Side 3-6.
(63.07)*
Kærgård Danmark : Land og Folk: Historisk-topografisk-statistisk Haandbog. Udgivet ved
Daniel Bruun, Bind 4. 1922. Side 99, illustreret [m. stråtag].*
Kærgård Danmark. Ved Bent Rying. 1973. Bind 10, side 174-76, illustreret (farve).
(46.4Kærgård)*
Kærgård Et Riddergods under Forvandlingens Lov. Mange morsomme
Herregaardshistorier. I: Vestjyllands Socialdemokrat 7.11.1913. Iflg.: Fra Ribe Amt. Bind 7.
1928-31, side 472.
Kærgård Fog-Petersen, Vagn: Landbruget på Riber Kjærgaard. I: Årsskrift for Kjærgård.
1953. Side 58-61.(63.07)*
Kærgård Fog-Petersen, Vagn: Riber Kjærgård 1949-1974. I: Årsskrift for Kjærgård. 1974.
Side 48-54.(63.07)*
Kærgård Fra Herregaard til Fattiggaard. I: For Hjemmet og Ungdommen. 1900. Side 27374. Iflg. Chr. Heilskov I: Fra Ribe Amt. Bind 5. 1919-22, side 304.
Kærgård Hamlev, H.: Kjærgaard (Vestjyske Herregaarde): I Vestkysten 21.8.1919. Iflg.
N.M. Kromann: Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisk-topografisk Art i lokale Blade i
Ribe Amt i: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side 356.
Kærgård Hansen, Steen Ivan: Om det middelalderlige stenhus på Ribe Kjærgård. I: Fra
Ribe Amt. Bind 24. 1987-89. Side 239-44, illustreret, litteraturhenvisninger.*
Kærgård Hegn, Stig: Kærgård Fattiggård. Lokal-årbogen, 2002, side 117-132
Kærgård Husted, Vagn M.: Bramming Hovedgaard : Endrupholm: Kjærgård: lidt om de
tre sydvestjyske herregårde og om de herremænd og fruer der har levet på dem. 1996.*
Kærgård Hvem byggede hvad. Ved Harald Langberg. 2. udgave. Bind 3: Jylland. side
134. (71.6)*
Kærgård Høyer, J.B. [cand. theol. Vilslev] : Fra Kvægpestens Dage i det 18. Aarhundrede.
I: Fra Ribe Amt. Bind 1:1. 1903-06 (1903), side 138-40.*
Kærgård Ingvardtsen, Musse og Dusinus: Kærgård som pigehjem: erindringer fra Riber
Kærgård i 1940-erne. Lokal-årbogen, 2005, side 48-52.
Kærgård Jensen, Einar (1915-2001): Kjærgaard: historien om en herregård og dens
skæbne, om dens egn og dens brug. 1986. 205 sider, illustreret. (46.4Kærgård)*
Kærgård Jensen, Einar: Fra trællekår til fri mands ret[Kærgård]. Lokal-årbogen, 1987,
side 47-57
Kærgård Jensen, Einar: Årenes gang [jubilæum 1974]. I: Årsskrift for Kjærgård. 1974.
Side 55-68.(63.07)*
Kærgård Kjærgaard Fattig- og Arbejdsanstalt. Reglement. 1882. (38.409)*
Kærgård Kjærgaard: Den gamle Ridderborgs Historie op til Stavsbaandets Løsning og
Tiden derefter. Af Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen Kragelund. 1938. 272 sider.
(46.4Kærgård)*
Kærgård Kristensen, Egon: Kjærgaard Landbrugsskoles avlsbygninger. I: Årsskrift for
Kjærgård. 1970. Side 32-40.(63.07)*
Kærgård Kristensen, Egon: Ny svinestald på Kjærgaard. I: Årsskrift for Kjærgård. 1976.
Side 43-53, illustreret.(63.07)*
Kærgård Kristensen, H.K.: Byggeperioder og bygherrer på Riber Kjærgård. I: Fra Ribe
amt. 1956-59. Side 121-31, 677-79, litteraturhenvisninger. (46.4Kærgård)*
Kærgård Kromann, N.M.: Fra gamle Dages Trængselstider (En Klage fra en Fæstebonde i
Darum1707 til Kongen over Gersdorph til Kjærgaard i Hunderup Sogn). I: Vestjyllands
Socialdemokrat 8.8.1927. Iflg.: Fra Ribe Amt. Bind 7. 1928-31, side 474.
Kærgård Larsen, Henrik: Storgaarde og Storgods i Ribe Amt. I: Fra Ribe Amt. Bind 8.
1932-35, side 528-29, 538, 539, 544, 545, 546.*
Kærgård Lebech, Mogens. I: Danske Slotte og Herregårde. 2. udgave. Bind 13. 1966.
Side 371-382, illustreret. (46.4Kærgård)*
Kærgård Lebech, Mogens. I: Danske Slotte og Herregaarde. Ny Samling. 1946. Bind 3.
Side 524-34.*
Kærgård Madsen, Jesper: Kjærgaard. I: Fra Ribe Amt. Bind 2:6. 1907-10 (1908), side 70107.* (46.4Kærgård)
Kærgård Pedersen, Aksel: Fuglelivet omkring Kjærgård. I: Årsskrift for Kjærgård. 1962.
Side 40-52.
Kærgård Pedersen, Hans: Kjærgaard minder 1868-1969. 35 blade, illustreret.
Kærgård Petersen, P.J.: Fra Herreborg til Ungdomsborg. I: Bygmesteren. Årgang 36, side
199-208. (46.4Kærgård) (Iflg. DTI 1943:110)
Kærgård Petersen, P.J.: Ribe[r] Kjærgaards Bygningshistorie. I: Fra Ribe amt. 1944-47.
Bind 11. Side 279-97, illustreret med fotos og grundplaner. (46.4Kærgård)*
Kærgård Richter, J.: Jægermesteren paa Kjærgaard [A.C. Teilmann 1785-1852]. I: Fra
Ribe amt. 1924-27. Side 603-34, illustreret med portræt. (46.4Kærgård) *
Kærgård Runge Kristoffersen, Hans: Danmarks nationale serværdigheder. Bind Jylland,
1995. Side 138.(46.4Kærgård)*
Kærgård Sieverts, William: Kærgaard. I: Verden og Vi. 1913:35, side 7. (46.4Kærgård)
(Iflg. Estvad Petersen: Danske herregårde)
Kærgård Skifteprotokol 1719-1772 fra Kærgård Godsarkiv, inddateret af Ejvind
Rasmussen [omfatter Darum, Hunderup, Vilslev sogne]. 2010:
http://www.wadschier.dk/kilder/egne/gods_soeg.php
Kærgård Sønderkær Larsen: En sang om Kjærgaard [1945]. I: Årsskrift for Kjærgård.
1963. Side 55-56.(63.07)*
Kærgård Sønderkær, Knud Eigil: Kærgård under 2. Verdenskrig. Lokal-årbogen, 2005,
side 52-58.
Kærgård Sørensen, Morten: Sognets Barn, ved Thea Smidt [Om unavngivet
fattiggårdsdreng fra Kærgård]. Lokal-årbogen, 1995, side 62-63
Kærgård Teilman Hald, Carsten: Det vigtigste fra Kjærgård : en vestjysk
herregårdsauktion 1828. I: Fra Ribe amt. 2004. Side 35-46, illustreret.*
Kærgård Tobiassen Kragelund, T.: Kalkdekorationer og maling med blod. Fra Ribe Amt.
Bind 11. 1946, side 474-76, illustreret.*
Kærgård Trap, J.P.: Danmark. 5. udgave. Bind 9:2(bind 23): Ribe Amt. 1965. side 102933, illustreret. (46)*
Kærgård Trap, J.P.: Kongeriget Danmark. 3. Udgave. 1904. Bind 5. Side 813, illustreret
med xylografi af kælder.*
Kærgård Vestjyllands ældste Gaard (Sagn fra Kjærgaard i Hunderup Sogn). I:
Vestjyllands Socialdemokrat 8.7.1924. Iflg.: Fra Ribe Amt. Bind 7. 1928-31, side 473.
Kærgård Wenzel, W.H.: Riber Kjærgaard Landbrugsskole. I: Ribe Amts Landboforeninger:
jubilæumsskrift: 1905 - 75 år - 1980. Side 25-26, illustreret. (63.07)*
Kærgård[Den dramatiske ligfærd : Frederik Gersdorff, 1722].I: Herman Madsen:
Romantik og historie fra danske herregårde. 1959. Side 153-56. (46.4Kærgård)*
KærgårdHerred Knudsen, Hans: De vigtigste Kilder til Ribe Amts Historie i Landsarkivet
for Jylland. I: Fra Ribe Amt. Bind 7. 1928-31, side 453.*
KærgårdLandbrugsskole Terpager Andersen, K.: Tegl i landbruget. 1972. Side 41-43,
illustreret. (46.4KærgårdLandbrugskole)*
Købmænd Bjerre Nielsen, Alice: Vejrup Købmandsgård. Lokal-årbogen, 1992, side 61-67
Ladesteder [Darum] Sundbo, Arne: Af Varde og Hjertings Historie. I: Fra Ribe Amt. Bind
4. 1915-18, side 577.*
Lambertsen, Jes [Vejrup]. I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing Amt, Ribe
Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 389, illustreret.*
Lambertsen, Johannes [Hunderup] I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing
Amt, Ribe Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 398, illustreret.*
Landboforeninger Bramming og omegns Landboforening 75 år. 1971. 39 sider,
illustreret. [med bidrag af Fred Boesen, K. Jakobsen, Laurids Kristiansen, Peder Rosendal,
Frede Skouboe].(63.06)*
Landboforeninger Vestergaard, C.: Landboforeningen for Bramminge og Omegn : 18961946. 1946. 41 sider, illustreret. (63.06)*
Landbohjemmet [Bramminge Landbohjem]Kristensen, Terkel: Kjære Broder. 1982. Side
157. (64.9)*
Landbrug [Darum, Brsamming Hovedgård] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter
Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de
danske Provindsers nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt).
Kjøbenhavn, 1830. 4. Udskiftning. Side 63, 77.*
Landbrug [Darum] Larsen, Henrik: Fællesskabet i Ribe Amt i det 17. Aarhundrede. I: Fra
Ribe Amt. Bind 7. 1928-31, side 480, 488.*
Landbrug [kødeksport Chresten Sørensen Sevel, præst i Darum - og Peder Ulf 1702]. I:
Andersen, Vald.: Kongeåegnen. 1979. Side 151.*
Landbrug Ager, Arne: "Hjowrdreng" i Stårup[tjenestekarl]. Lokal-årbogen,1986, side 6871
Landbrug Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter:
V. Nykirke Sogn, side 114-120, illustreret.*
Landbrug Eriksen, Svend: Landmandsliv, 1. Lokal-årbogen, 1992, side 86-93
Landbrug Eriksen, Svend: Landmandsliv, 2[Varho]. Lokal-årbogen, 1993, side 79-89
Landbrug Jensen, Boje: Hvad er det der sker, der ude på landet [landbrug]. Lokalårbogen, 1999, side 45-50
Landbrug Jørgensen, Laust: Hjowrdreng - og tjenestekarl i Darum i 1890-erne. Lokalårbogen, 1995, side 84-89
Landbrug Kristensen, Egon: En bondes tanker. Lokal-årbogen, 2002, side 66-69
Landbrug Landbruget aktiviteter. I: Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis
fra 1960erne og 1970erne/redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 45-47,
illustreret.*
Landbrug Lundgaard, Aage: Høslæt i Darum Enge - omkring århundredeskiftet. Lokalårbogen,1994, side 70-73
Landbrug Nielsen, J.P.: 1 Udskiftningen i Darum beskrevet af beskrevet af en gammel
Præst 2 Hoverireglement (For Bonden Thomas Jensen, Darum) (Fra gamle Dage). I:
Esbjerg Avis 23. og 26.2.1900. Iflg.: Fra Ribe Amt. Bind 7. 1928-31, side 817.
Landbrug Schmidt, Gunnar O.: Bramminghusmænd i familielandbruget. Lokal-årbogen,
1996, side 39-43
Landbrug Schultz, Anna: Folkehold på Endrupholm i slutningen af 1800-tallet. Lokalårbogen, 1995, side 58-61.
Landbrugscentret [i Bramming]I: Ribe Amts Landboforeninger: jubilæumsskrift: 1905 75 år - 1980. Side 99, illustreret. (63.06)*
Landbrugsforeninger Aastrup med flere sognes Landboforening 1918-1968. 1968.
(63.06)*
Landbrugsskoler Bruun Nielsen, Arne: Riber Kjærgård som landbrugsskole og egnens
kulturcentrum gennem 50 år. Lokal-årbogen, 2000, side 62-68.
Landbrugsskoler Jubilæumsskrift for Kjærgård Landbrugsskoles Elevforening /
Sydjyllands Landbrugsskole. 1999. (63.07)
Landbrugsskoler Årsskrift for Kjærgård Landbrugsskoles elevforening. [årligt]. 1953-85.
[også udkommet senere] [Tidligere med titel: Årsskrift for Kjærgård Landbrugs- og
Husholdningsskoles elevforening]. (63.07)
Lang, Knud [præst] Pedersen, Hans: Mølleren i Jedsted. I: Vestjysk jul: mandelgaven
1977, side 10-12. *
Lang, Knud [præst] Mikkelsen, Michael: Knud Lang : Sognepræst til Vilslev og Hunderup.
I: Fra Ribe Amt. Bind 3. 1911-14, side 266-96.*
Lang, Knud Gotfredsen, Chr. S.: Knud Lang: Sognepræst i Vilslev og Hunderup. I:
Vestkysten 3.1.1927. Iflg. N.M. Kromann: Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisktopografisk Art i lokale Blade i Ribe Amt i: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side 359.
Lang, Knud Høyer, J.B.: Sognepræst Knud Langs Optegnelser om Vilslev og Hunderup
Sogne. I: Samlinger til jydsk Historie og Topografi. 1904-05, side 38-96. Iflg. Chr. Heilskov
I: Fra Ribe Amt. Bind 5. 1919-22, side 317.
Lange, Peder [1629]Kristensen, H.K. : Kristian IV og diamantsmykket fra Riber Kærgård.
I: Fra Ribe Amt 1964-67, side 441-43.*
Lange, Jørgen [Kærgård 1663] Otto Smith: Jørgen Lange. I hans: Ribe Borgere, I: Fra
Ribe Amt. 1928-31. Bind 7, side 309.*
Lange, Niels [gravmonument 1822] Stemann, H.: Minder fra Biskop Hertz's Tid. I: Fra
Ribe Amt. Bind 2:8. 1907-10 (1910), side 44-48-69.*
Lange, Niels [gravmonument] Madsen, Jesper: Kjærgaard. I: Fra Ribe Amt. Bind 2:6.
1907-10 (1908), side 81, illustreret.*
Lange, Niels [Kærgård, ejer 1536-65]. Af Astrid Friis. I: Dansk biografisk Leksikon. 2.
Udgave. Bind 13. 1938. Side 582-83. (99.4)*
Lange, Niels [Kærgård] Danmarks Adels Aarbog. Bind 18, 1901, side 249 f., 411. Bind
30, 1918, side 424. (iflg. DBL, bind 13, 1938).
Lange, Niels [Kærgård]. I: Dansk biografisk leksikon. 3. udgave. 1981. Bind ?. Side 47475.
Lange, Niels [Niels Langes og Abel Skeels gravmæle i Hunderup kirke] i: Danmark. Ved
Svend Cedergreen Bech. Vestjylland. 1988. Side 31-32, illustreret.(73.08)*
Lange, Niels [Niels Langes og Abel Skeels gravmæle i Hunderup kirke] Norn, Otto:
Hunderup kirke. I: Fra Nationalmuseets Arbejdsmark. 1953. Side 73-80. (73.08)*
Lange, Niels [Niels Langes våbenskjold] Danmark. Ved Bent Rying. 1973. Bind 10, side
163, illustreret i farve. (90.87)*
Lange, Niels Adler, Peter: Gravmindet i Hunderup Kirke. I: Historisk-statistisk
Maanedstidende for Ribe Stift. 1838-39, side 129. Iflg. Chr. Heilskov I: Fra Ribe Amt. Bind
5. 1919-22, side 303.
Lange, Niels Andersen, Valdemar: Af Ribe hospitals historie. I: Fra Ribe amt, bind 22.
1981-83. Side 288.(61)*
Lange, Niels Gravmindet i Hunderup Kirke i Ribe Amt. I: Bidrag til Tidshist..1839, side
103-04. Iflg. Chr. Heilskov I: Fra Ribe Amt. Bind 5. 1919-22, side 303.
Lange, Niels Kristensen, H.K.: Byggeperioder og bygherrer på Riber Kjærgård. I: Fra
Ribe amt. 1956-59. Side 121-31, 677-79, litteraturhenvisninger. (46.4Kærgård)*
Lange'rne [Kjærgaard kæmpehøje, æ kjærgrob, Gersdorff, Lange'rne, indemuret
jomfru]I: Tang Kristensen, Evald: Danske Sagn. 2. udgave. 1980. Bind 4, side 19 nr. 77,
side 109-10 nr. 431, side 147-48 nr.536, side 171-72 nr. 595-97, side 262 nr.856.
(39.13)*
Larsen Petersen, Bent [frihedskæmper] I: Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-45. 2.
udgave. 1990. Side 346.*
Larsen Petersen, Bent [frihedskæmper] I: Aage Bertelsen: Oktober 43. 4. udgave.
1986. Side 105-06.*
Larsen, Hans Marius [trafikassistent 1920] I: Danmarks Jernbaner. 1933-36. Bind 2:1
Biografisk afsnit, side 628, illustreret.*
Larsen, Hans Wilhelm [trafikassistent 1930] I: Danmarks Jernbaner. 1933-36. Bind 2:1
Biografisk afsnit, side 630, illustreret.*
Larsen, Johannes [Bramminge fiskeri] Madsen, Vagn: Af tørvemosens saga. 1979. Side
82. (99.4)*
Larsen, Kirsten Marie Hansen se Hansen, Kirsten
Larsen, Peter Vilhelm [postmester Bramming] I :Danske Byer og Sogne : historiske og
personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller
senere). Side 299-300, illustreret.*
LarsenPedersen, J. Hansen, Sv. Aa.: Erindringer om lærerfamilien J. Larsen Pedersen,
Gørding. Lokal-årbogen, 2003, side 61-68
Lassen, Las Henriksen, Åge Kristian: Las Lassen [Bjerndrup] . Lokal-årbogen, 1996, side
88-92
Laugesen, Chr. [Hunderup] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe
og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 311, illustreret.*
Laugesen, Mikael I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 290, illustreret.*
Lauridsen, Beiter [Bramming begyndelsen af 1950erne] Kirk, Maren: Strofer af en
stilfærdig livsmelodi. 1981. Side ca. 114-153. (99.4)
Lauridsen, Cecilie [Endrup Posthus Kro 1863] Wulff, Hans: Esbjerg, min barndoms by. I:
Fra Ribe Amt 1964-67, side 132.*
Lauridsen, I.M. Gantzel Lauridsen, J.: En banebrydende gårdejer og sparekassedirektør.
[I.M. Lauridsen, Gørding]. Lokal-årbogen, 1995, side 94-97
Lauridsen, Jens M. Min Slægs historie. Bind 1-6. 1943-44. Bind 4: Slot-Slægten
[Lykkesgaard, Vejrup] (99.94)*
Lauridsen, Jens M. Min Slægs historie. Bind 1-6. 1943-44. Bind 4: Slot-Slægten
[Lykkesgaard, Vejrup] (99.94)*
Lauridsen, Johannes Marius [Gørding] I: Danmarks kommunale Forvaltning:
Ringkøbing Amt, Ribe Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 392, illustreret.*
Lauridsen, Laurids Hansen I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe
og Ringkøbing Amter: V. Nykirke Sogn, side 116, illustreret.*
Lauridsen, Mads Kristian [Hunderup] I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing
Amt, Ribe Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 397, illustreret.*
Lauridsen, Mads Kristian [sognerådsformand Hunderup] I :Danske Byer og Sogne :
historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s
1932 eller senere). Side 303.*
Lauridsen, Marius [Sejstrup] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe
og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 311, illustreret.*
Lauridsen, Peder [Sejstrup] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe
og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 311-12, illustreret.*
Lauridsen, Tage Nekrologer [Tage Lauridsen, Bent Godtfredsen, Solveig Schmidt]. Lokalårbogen, 2007, side 160
Ledvogterhuse se Vogterhuse
Legestuer Ditlevsen, Ulla: Alles legestue - fra Nørå til Bramming via Vong. Lokal-årbogen,
2000, side 52-61
Legestuer Møller, Niels: Liegstouw [legestue i Hunderup]. I: Maagen. Udgivet af
Dagbladet Vestkysten. 1944, side 27. [Fotokopi af Niels Møllers artikler i Bramming
bibliotek under titlen: Fra Hunderup og Kragelund]* (39.5)*
Legetøj Fogtmann, Marianne: Sigøjnerliv i skotøjsæsker [legetøj]. Lokal-årbogen, 1995,
side 77-83
Leth, Jensen, Katrine [kaldt Trine Ekstra, gartner i Bramming]. I: Hegn, Stig:
Brammingbogen: en samling skitser fra byens første årtier. Forlaget Bramming, 2011. side
30-34, illustreret. Litteraturhenvisninger.*
Lewinger, Harald Haahr, Poul & Jensen, Hans Peder: En jødisk skæbne passerede
Darum [Harald Lewinger]. Lokal-årbogen, 2004, side 38-41
Ligsten [Hunderup Ligsten] I: Tang Kristensen, Evald: Danske Sagn. 2. udgave. 1980.
Bind 3, side 119 nr. 617. (39.13)*
Lillevang Schmidt, Morten: Erindringer fra "Lillevang" i Endrup. Lokal-årbogen, 1985, side
94-98
Lindegade Hegn, Stig: Lindegade 100 år. Lokal-årbogen, 2007, side 141-143
Loger [Lokalhistoriske film, 4: Loge filmen [video i Bramming bibliotek](46.4)*
Loger se også Afholdsloger
Lokalhistorie Byhistorisk arkiv omorganiserer. Lokal-årbogen, 2005, side 124.
Lokalhistorie Hegn, Stig: Hjemmesider med lokalhistorisk stof om Bramming. Lokalårbogen, 2007, side 147-49
Lokalhistorie Håndbog over det lokalhistoriske arbejde i Bramming kommune. Udgivet af
Lokalhistorisk Forening. Løsblade. 1995.(40.71)*
Lokalhistorie
Lokalhistorie
Lokalhistorie
Lokalhistorie
Lokalhistorien [boganmeldelser, nyheder]. Lokal-årbogen, 2007, side 155Lokalhistorisk forening. Lokal-årbogen, 2004, side 106-109
Lokalhistorisk forskning [Lokalarkiverne]. Lokal-årbogen, 2002, side 27-33
Lokalhistorisk forskning: V. Nykirke. Lokal-årbogen, 2003, side 22
Lokalhistorie Lokal-årbogen \ Bramming\ . 1983- [udkom endnu i 2013]. Udgivet af
Lokalhistorisk Forening for Bramming kommune. [De enkelte artikler er noteret i
fortegnelsen Litteratur om Bramming][Findes også som lydbog]. (46.4Bramming)*
Lokalhistorie Lokal-årbogens 464 abonnenter - medlemmer af Lokalhistorisk forening
[medlemsfortegnelsen]. Lokal-årbogen, 2006, side 133-36.
Lokalhistorie Olesen, Vagn: Året i Lokalhistorisk Forening 2004. Lokal-årbogen, 2004,
side 111-113
Lokalhistorie Olesen, Vagn: Året i Lokalhistorisk Forening 2005. Lokal-årbogen, 2005,
side 125-128.
Lokalhistorie Året i Lokalhistorisk Forening. Lokal-årbogen, 2006, side 129-32.
Lokalhistorisk Forening Olesen, Vagn: Året i Lokalhistorisk Forening. Lokal-årbogen,
2001, side 21-22
Lokalhistorisk Forening Olesen, Vagn: Året i Lokalhistorisk Forening. Lokal-årbogen,
2002, side 34-37
Lokalhistorisk Forening Olesen, Vagn: Årets aktiviteter i Lokalhistorisk Forening. Lokalårbogen, 1997, side 47-49
Lokalhistorisk Forening Olesen, Vagn: Årets aktiviteter i Lokalhistorisk Forening. Lokalårbogen, 1998, side 115-17
Lokalhistorisk Forening Olesen, Vagn: Årets aktiviteter i Lokalhistorisk Forening. Lokalårbogen, 1999, side 34-35
Lokalhistorisk Forening Vagn Olesen: Året i Lokalhistorisk Forening. Lokal-årbogen,
2000, side 128
LokalhistoriskForening Højst Petersen, Sam.; Året i Lokalhistorisk Forening – med nyt
navn. Lokal-årbogen, 2007, side 161-165
LokalhistoriskForening Medlemsbladet for Lokalhistorisk Forening Bramming kommune.
1986- . (46.4Bramming).
LokalhistoriskForening Olesen, Vagn: Året i Lokalhistorisk Forening. Lokal-årbogen,
2003, side 23-27
Lokalårbogen Andersen, H.C.: Lokalårbogen i 25 år. Lokal-årbogen, 2007, side 144-146
Lokalårbogen Hegn, Stig: Emneregister 1983-1993. Lokal-årbogen,1994, side 105-111
Lokalårbogen Hegn, Stig: Lokal-årbogen: 25 år: 1983-2007: emne-, billed-,
forfatterregister. 2007. 82 sider.*
Lokal-årbogen Just, Flemming: Om at udgive lokalhistoriske årbøger. I: Folk og forskning
1985:3 side 34-41. (40.71)*
Lorentzen, Egon Lambek, Bjørn: Borgmester involveret i selskabs cirkus . portræt.
Dagbladet Politiken 25.10.1995.(99.4)*
Lourup [Andersen, Bendix, smed Lourup] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter
Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de
danske Provindsers nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt).
Kjøbenhavn, 1830. 9. Agerdyrkningsredskaber. Side 116-17.*
Lourup [Andersen, Bendix, smed] Andersen, Poul: Et mekanisk Geni. I: Fra Ribe Amt.
Bind 1:3. 1903-06 (1905), side 132-37, illustreret*
Lourup [Skove] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige
Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende
Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830. 22 Skove. Side
180*
Lourup [vinde til vanding] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det
Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers
nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830. 1.
Jordens Beskaffenhed, side 16.*
Lourup Carlslund Petersen, Grethe: Landsbystyre og fællesskab i det 18. århundede belyst gennem vider og vedtægter. I: Fra Ribe Amt. Bind 24. 1987-89. Side 94.*
Lourup Knudsen, Inge: Lidt om smedjen i Lourup. Lokal-årbogen, 1997, side 50-52
Lourup Larsen, Marie: Hjemmeslagtning på Gammelbro i Lourup. Lokal-årbogen, 2007,
side 97-103
Lourup Lauridsen, Niels J: Høstfest i Lourup. I: Træk af Gørding sogns historie
/redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 2, 1995. Side 68-69, illustreret. [findes også som
lydbog] (46.4)*
Lourup Nielsen, Ejler: Gård- og slægshistorie i Lourup, Gørding sogn. Lokalårbogen,1983, side 52-61
Lourup Nielsen, Ejler: Lourup : Gørding sogn. Bind 1-2, illustreret. 1997.(46.4Lourup)*
Lourup Olesen, Vagn: Lourup, Bjøvlund, Plynder Hans og Bjøvlundtrold. Lokal-årbogen,
2001, side 96-100
Lourup Schultz, Jørn: Gørding-Lourup Idrætsforening. Lokal-årbogen, 1993, side 34-37
Lourup Sørensen, Paul H.: De gamle telefoncentraler i Sydjyske Distrikt. 1986. Side 19.
(65.87)*
Lourup Vig, P.S.: Peter Vig i Fitting. I: Fra Ribe Amt. Bind 4. 1915-18, side 148-50.*
LourupHede Alkærsig, S.: Smugleriet ved Kongeaaen i Mands Minde: fra omtrent 1838 til
1850. I: Fra Ribe Amt. Bind 3. 1911-14, side 159.*
LourupSkole Christensen, Rich.: Lourup Skole. I: Træk af Gørding sogns historie
/redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 1, 1994. Side 85-86, illustreret. [findes også som
lydbog] (46.4)*
LourupØstergaard [Gørding] la Cour, J.C.B.: Danske Gaarde. 2. Samling. 1914. Bind 1.
side 871-72, illustreret. (46.1)*
Lovrup se Lourup
Lund, Erik Thomsen I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 290-91, illustreret.*
Lund, J. [Endrupholm 1917-44] Danske Slotte og Herregårde bind 13, side 540.(99.4)
Lund, Jens Jessen I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: V. Nykirke Sogn, side 116, illustreret.*
Lund, Paul [Bramming begyndelsen af 1950erne] Kirk, Maren: Strofer af en stilfærdig
livsmelodi. 1981. Side ca. 114-153. (99.4)
Lund, Paul [BrammingHovedgård] Kirk, Maren: Strofer af en stilfærdig livsmelodi. 1981.
Side 115-153 (delvis). (99.4)*
Lund, Paul Birger, Arthur: En lettisk flygtning i Vestjylland. I: Fra Ribe Amt. Bind 26.
1995. side 356-67, illustreret.*
Lund, Paul Husted, Vagn: Paul Lund, Bramming Hovedgaard, som jeg kendte ham. Lokalårbogen, 1999, side 56-65
Lund, Paul Haahr, Poul: Paul Lund og de lettiske flygtningebørn. Lokal-årbogen, 2005,
side 23-29.
Lund, Paul Ingemann Jørgensen, Claus: Herregårdshistorie. Samtale med Paul Lund.
Land og Folk 28.-29.12.1969. Med Foto af Ebbe Wraae. (99.4)*
Lund, Paul Lindboe, Ole: Om Paul Lund og porno. I: Antydningens kunst. 1988. Side 81.
(15.4)*
Lund, Paul Mathiasen, Ejner og Leif Ipsen: Flygtningelejren i Fitting. I. Fra Ribe Amt.
Bind 25. 1990-92, Side 234-36, illustreret.*
Lund, Søren [boopgørelse for gård i Ll. Darum 1661, meget udførlig] I: Ravn Nørgaard,
Gert: Gørding herreds tingbog 1661. 2. halvbind. I: Vardesyssel Aarbog. Årgang 22. 2005.
Side 110-12.*
Lundagergård [Hunderup] la Cour, J.C.B.: Danske Gaarde. 2. Samling. 1914. Bind 1. side
873-74, illustreret. (46.1)*
Lundagergård Madsen, Jesper: Kjærgaard. I: Fra Ribe Amt. Bind 2:6. 1907-10 (1908),
side 102.*
Lundagergård Rohde Johansen, E.: Jens Nielsen (Hollænder) og hans gård
[Lundagergård i Hunderup]. Lokal-årbogen, 1995, side 98-100
Lundagergård Smidt, Thea: Lundagergård [Hollænderskoven, Hunderup]. Lokalårbogen, 1996, side 44-49
Lydaviser Bak, Olaf: Bramming Lydavis – kom og gik. Lokal-årbogen, 2007, side 30-32
Lydiksen, Peder Christian I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe
og Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 291, illustreret.*
Lykke, Kaj [Bramming kirke/Kaj Lykke] I: Tang Kristensen, Evald: Danske Sagn. 2.
udgave. 1980. Bind 4, side 175 nr. 612. (39.13)*
Lykke, Kaj [med trehovede og Kaj Lykkes hovedskal tegnet af Claus Seidel] i: BrobyJohansen, R.: Med Broby i Sydjylland. 1983. Side 73-74, illustreret. (91.1, 70.96)*
Lykke, Kaj Bøggild Andersen, C.O. I: Dansk biografisk Leksikon. 2. Udgave. Bind 15.
1938. Side 9-12. [Også i 3. udgave. Bind 9. 1981. Side 228-30] (99.4)*
Lykke, Kaj Christensøn, Søren: Rokkedrejerbogen. 1972. Side 75-76. (99.4)*
Lykke, Kaj Husted, Vagn M.: Det skete ved Vibæk bæk [Kaj Lykke] . Lokal-årbogen,
1997, side 66-74
Lykke, Kaj Jensen, Hans: Cai Lykke. I: Dansk biografisk Haandleksikon. 1923. Bind 2,
side 539. Med litteraturhenvisninger. (99.4)*
Lykke, Kaj Kaj Lykkes hovedløse Krop i Bramminge Kirke. En Højesteretsdom der var 200
Aar om at gå i Opfyldelse. I: Vestjyllands Socialdemokrat 8.5.1922. Iflg.: Fra Ribe Amt.
Bind 7. 1928-31, side 473.
Lykke, Kaj Kristensen, H.K.: Fra Koldingfjord til Blaavandshuk. 1947. Side 175-76,
illustreret. (99.4)*
Lykke, Kaj Larsen, Tommi: Kaj Lykke. Lokal-årbogen, 1996, side 64-75
Lykke, Kaj Larsen, Tommi: Kaj Lykkes hoved. Lokal-årbogen, 1997, side 84-86
Lykke, Kaj Lund, Paul: Kaj Lykke : en Beretning om Adelsmanden Kaj Lykkes tragiske
Skæbne : Fra Kongens Yndling til Flugt for Livet og hans sørgelige Endeligt paa
Bramminge Hovedgaard. 1973. 19 sider med illustration forestillende Kaj Lykke. [Også
udgivet som lydbog] (99.4)*
Lykke, Kaj Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg sogne. I: Fra Ribe Amt. Bind 3. 191114, side 454-55, 779.*
Lykke, Kaj Rosenkrantz, Palle: Kaj Lykke. 1938. 282 sider (skønlitteratur)*
Lykke, Kaj Søkilde, Niels Rasmussen: Kaj Lykkes Fald med dets Forspil og Følger :
(Tidsbillede fra det syttende og attende Aarhundrede) : tildels efter tryckte Kilder. 1876.
88 sider. (99.4)*
Lykkesgård Lykkesgård - en ca. 450 år gammel slægstgård. En studiekreds af
pensionister i Vejrup. Lokal-årbogen, 1995, side 47-50
Læger (Bramming, Gørding) Nyland, Nick: De praktiserende læger i Danmark : 18001910 : træk af det historiske grundlag for almen medicin. 2000. Side 115, 135. *
Læger [Andersen, Peder, i Bramming 1880-84] Juhl, Magne: Redningsmedalje til
bondesøn fra Vilslev og senere læge i Bramming. I: Fra Ribe amt, 1994. Bind 26, side 25965, illustreret. (99.4)*
Læger [Ilsted, E.P. læge Vong 1846-50, 1865-92] Schmidt, August F.: En Tjenestekarls
Levnedsløb [Peter Schmidt]. I: Fra Ribe Amt . Bind 14. 1956/59, side 51-53.*
Læger [Peder Andersen, f. 1835, læge i Bramming 1880-84] Præstegaard, Roll: En
redningsdåd i 1862 i København. I Vilslev Hjortlund Sogneblad 1997 marts side15-19.*
Læger Bak, Olaf: Lægebolig og sygekasse 100 år. Lokal-årbogen, 1992, side 84-85
Læger Bakke, John: Lægepraksis i Gørding : et tilbageblik over lægegerningen igennem
de sidste 20 år. I: Træk af Gørding sogns historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind
2, 1995. Side 70-75, illustreret. [findes også som lydbog] (46.4)*
Læger Gantzel Lauridsen, J.: Doktor J.K. Jensen, Gørding. Lokal-årbogen,1988, side 8893
Læger Hegn, Stig: Den gamle lægebolig revet ned. Lokal-årbogen, 2006, side 118-20.
Læger Juhl, Magne: Om læge Palmer N. Fenger i Bramming og Askov, Minnesota. Lokalårbogen, 2007, side 113-119
Læger Karkov, J.P.: Lægerne i Bramming kommune. Lokal-årbogen, 1984, side 76-88
Læger Karkov, Johan P. : En landsbydreng blev læge. 1985. [Erindringer fra (Stenderup
og Bramming] side 37-66, illustreret.(99.4)*
Læger Rask Knudsen, Irving: Når skyggerne bliver lange: læge i Bramming i 1960erne.
Lokal-årbogen, 2004, side 51-54
Læplantning Ernstsen, Søverin: Læplantning - en miljøvenlig nødvendighed. Lokalårbogen, 2000, side 106-109
Lærere [Bramminge, Darum, Gørding, Hunderup, Vejrup, Vester Nykirke] I: Harald
Nielsen: Fra det kommunale skolevæsen i Ribe amt 1870-1970. 1974, illustreret. Side 3639, 48-50, 124-28, 151-53, 251-54, 256-57. (37.36)*
Lærere [Nielsen, P.J.] Tobiassen Kragelund, T.: Peder Jakobi Nielsen. I: Fra Ribe Amt. Bind
10. 1940-43, side 255-62, illustreret.*
Lærere Hansen, Sv. Aa.: Erindringer om lærerfamilien J. Larsen Pedersen, Gørding. Lokalårbogen, 2003, side 61-68
Lærere Søgård Sørensen, Helge: P.J. Nielsen - degn og iværsætter i Darum. Lokalårbogen, 2000, side 115-121
Lærere Tobiassen Kragelund, T.: Asmus Jæger. I: Fra Ribe Amt. Bind 10. 1940-43, side
65-77, illustreret.*
LærkevejBramming [Lærkevej].I: Arbejderbo 1941-1966. 1966. Side 42, illustreret.
(33.956)*
Løymose Danielsen, Emil Smidt, Solveig: En ung landmand må ikke kunne kaldes
ufaglært - Emil Løymose Danielsen. Lokal-årbogen, 2001, side 84-86
Mad [Rugmelsgrød hos Per Smed i Kragelund]. I: Gamle folks fortællinger om det jyske
almueliv /ved Evald Tang Kristensen. 1987. Bind 3: Tillægsbind 3. Nr. 1730. (64.1)*
Madam Madsen’s Blomster [Gårdbutik, Sejstrup] 2006.
http://www.madammadsensblomster.dk/
Madsen [lærer Bramming Efterskole 1919/20]. I: Før genforeningen. 1981. Side 127.*
Madsen, Adolf Johannes I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 291, illustreret.*
Madsen, Erik Haahr, Poul : Erik Madsen - en folkelig politiker. Lokal-årbogen, 2001, side
66-71
Madsen, Jep Mystisk dødsfald [arbejdsmand Jep Madsen 1899]. (Hovedstadspressen).
Lokal-årbogen, 2004, side 79-80
Madsen, Karen Marie I :Danske Byer og Sogne : historiske og personalhistoriske
Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller senere). Side 300,
illustreret.*
Madsen, Kristian I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 291, illustreret.*
Madsen, Kristian Madsen, Kristian: Tyveri i Vejrup [Anders Madsen, Bækmark] . Lokalårbogen, 1997, side 87-90
Madsen, Kristoffer [Tækkemand, Sejstrup] Højt paa Straa i det gamle Sogn : Smaa
Glimt af glemte Skæbner og gammel Syssel. Af Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen
Kragelund. 1947. Side 37-82.(69.214)*
Madsen, Mads Ibsen I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: V. Nykirke Sogn, side 116, illustreret.*
Madsen, Magnus [Endrupholm 1944-63] Danske slotte og herregårde bind 13, side 540.
Madsen, Magnus Georg [Gørding] I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing
Amt, Ribe Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 392, illustreret.*
Madsen, Marius Otto I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 291-92, illustreret.*
Madsen, Vilhelm Jakob Hattesen Hunderup] I: Danske Landmænd og deres Indsats.
1943. Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 312, illustreret.*
Malere Hansen, Sv. Aa.: Maleren med rod i Gørding - Eckhardt Johnsen. Lokal-årbogen,
2002, side 53-65
Malthøj Alkærsig, S.: Malthøj. I: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side 569-71.*
Manufakturhandlere Nissen, Hans: 38 år med tøj i Gørding, 1: vort første møde med
Gørding- Lokal-årbogen, 1998, side 61-64
Manufakturhandlere Nissen, Hans: 38 år med tøj i Gørding, 2. Lokal-årbogen, 1999,
side 77-80
Markeder [Endrup, Tømmerby, Ålbæk, Grygård] Nogle vestjyske Markeder. Af T.
Tobiassen Kragelund og Niels Møller. I: Fra Ribe Amt. Bind 11. 1945, side 266-278.*
Markeder [folkemarkedet] Tobiassen Kragelund, T.: Tyendemarkeder. 1952. Side 16-31.
(65.59)*
Markeder [Tømmerby] Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg sogne. I: Fra Ribe Amt.
Bind 3. 1911-14, side 440-41.*
Markeder Husted, Vagn M.: Et par markedshistorier. Lokal-årbogen, 1998, side 104-09
Markeder Pedersen, Andreas K.: Til marked i Bramming. Lokal-årbogen, 1993, side 54-55
Marsk [Sneum Marsken med Darum og Tømmerby] I: Sjæklen 1982:14: Stormfloden d.
24. november 1981. Side 10. (55.9)*
Martinussen, Axel [Sejstrup] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe
og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 312, illustreret.*
Martinussen, Vilfred Rask Knudsen, Irving: Vilfred Martinussen – hans familie og lidt
neurologi. Lokal-årbogen, 2007, side 69-70
Martinussen, Vilfred Vejrup, Kristian: Vilfred Martinussen – en dreng fra Dalshøj. Lokalårbogen, 2007, side 62-68
Mathiesen, Jørgen Andersen, H.C.: 25 år som slagtermester i Bramming [Jørgen
Mathiesen]. Lokal-årbogen, 1998, side 57-60
Mathiesen, Peder [Landpost i Ilsted]: Soldatererindringer 1861-1864. I: Vardesyssel
Aarbog. Årgang 7. 1990. Side 88-93, illustreret.*
Mejer, Frank [Frank Mejer's Excelsior 500, 1932] I: Poulsen, Villy: Klassiske motorcykler.
Bind 4. 1988. Side 53-64, illustreret.(62.726)*
Mejerier [Bramming] I: Dansk Mejeristat : Odense… Ribe Amt. 1931. Side 463-64,
illustreret.*
Mejerier [Darum] I: Dansk Mejeristat : Odense… Ribe Amt. 1931. Side 537-538,
illustreret.*
Mejerier [Endrup] I: Dansk Mejeristat : Odense… Ribe Amt. 1931. Side 472-73,
illustreret.*
Mejerier [fra Hunderup Andelsmejeri 1884-85] Hyldtoft, Ole: Det industrielle Danmark
1840-1914. 1981. Side 176-84. (63.7)*
Mejerier [Gørding] I: Dansk Mejeristat : Odense… Ribe Amt. 1931. Side 486-87,
illustreret.*
Mejerier [Hunderup] I: Dansk Mejeristat : Odense… Ribe Amt. 1931. Side 500,
illustreret.*
Mejerier [Vejrup] I: Dansk Mejeristat : Odense… Ribe Amt. 1931. Side 548-549,
illustreret.*
Mejerier Bak, Olaf: Koholdere i Bramming by var med til at starte mejeriet for 100 år
siden. Lokal-årbogen, 2002, side 80-82
Mejerier Endrup Andelsmejeri, 100 år 1884-1984. 1984. 32 sider, illustreret.(63.71)*
Mejerier Heick, Chr.: Gørding Mejeri. I: Træk af Gørding sogns historie /redaktionsudvalg:
Ejler Nielsen …. Bind 2, 1995. Side 27-33, illustreret. [findes også som lydbog] (46.4)*
Mejerier Iversen Hansen, Lasse: En mejeribestyrer takker af : Ove Jensen, Endrup
Andelsmejeri. Lokal-årbogen, 1999, side 131-133
Mejerier Jensen, Einar: En mejerihistorie[Hunderup]. Lokal-årbogen, 1992, side 68-78
Mejerier Junk, Niels Erik og Stig Hegn: Mælketuren i Vong – Aalbæk Andelsmejeri. Lokalårbogen, 2007, side 91-96
Mejerier Smidt, H.P.: Endrup Mejeri 100 år. Lokal-årbogen, 1984, side 55-59
Mejls, Laurids [Gørding- Sdr. Vejrup] Lampe, Jens Kongsted: Urmageriet i Ribe Amt.
1989. Side 54. (68.13)*
Melbye, Ed.F.P. [præst Gørding 1906-14] I: Paul Nedergaard: En dansk sogne- og
præstehistorie. Bind 9A Ribe stift. 1968. Side 116.
Menighedsråd [V.Nykirke] Elle Jensen, F.: Frivilige menighedsråd. I: Fra Ribe Amt. Bind
13. 1952/55. Side 522-23*
Mergel [lokalforening i Bramming af Vestjyllands Mergel forsyning] Skodshøj, Har.: Mergel
og Kalk i Vest- og Midtjylland. 1947. Side 28. (69.89)*
Meteorologi [Lynkontrolstation ved Bramminge] Danmark. Ved Bent Rying. 1973. Bind
10, side 80. (55.8)*
Meyer, Karl Valdemar [Kjærgårds mark] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943.
Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 312, illustreret.*
Middelalderen Mejdahl, Ulla og Palle Siemen: Oldtid og middelalder i Gørding sogn. I:
Træk af Gørding sogns historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 1, 1994. Side 510, illustreret. [findes også som lydbog] (46.4)*
Middelalderen Siemen, Palle: Middelalderbebyggelse ved Nørhøe. Lokal-årbogen, 1997,
side 75-79
Mikkelsen, A. [lærer Darum] I :Danske Byer og Sogne : historiske og personalhistoriske
Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller senere). Side 292,
illustreret.*
Mikkelsen, Anna [1898-1988, barndom i Gørding] Bork, Dagmar: Frøken Mikkelsen.
Haderslev, 2003. Side 9-19, illustreret*
Mikkelsen, Anna [opvokset i Gørding] Bork, Dagmar: Frøken Mikkelsen, En kvinde, en
gerning, en tid - 1898-1988. eget forlag, 2003. 120 kroner.*
Minder se Erindringer
Mindesmærker [Niels Langes og Abel Skeels gravmæle i Hunderup kirke] Norn, Otto:
Hunderup kirke. I: Fra Nationalmuseets Arbejdsmark. 1953. Side 73-80. (73.08)*
Mindesmærker [Niels Langs og Abel Skeels gravmæle i Hunderup kirke] i: Danmark. Ved
Svend Cedergreen Bech. Vestjylland. 1988. Side 31-32, illustreret.(73.08)*
Mindesmærker [Nielsen, Oluf, mindesten ved Endrupholm]. I: Fra Ribe Amt. Bind 10.
1940-43, side 684-85, illustreret.*
Mindesmærker [Nielsen, P.J. ] I: Fra Ribe amt, 1950, side 472-73, 479, illustreret.*
Mindesmærker [Sct. Knuds kirke rummer et pompøst monument over søhelten og
stiftamtmanden Carl Christian Gabel] Glimt fra Ribe Amts fortid. Af S. Manøe Hansen og
H.K. Kristensen. 1973, side 30-31, illustreret. (73.08)*
Mindesmærker Frifelt, Salomon J.: [H.F.] Feilberg-Mindet i Darum. I: Fra Ribe Amt 194043. Side 170-73, illustreret. (73.08) *
Modstandsbevægelsen se Krige
Mogensen, Ferd. [tobakshandler Bramming] I :Danske Byer og Sogne : historiske og
personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller
senere). Side 298-99, illustreret.*
Mogensen, Rogar Haahr, Poul: Rogar Mogensen og hans butik. Lokal-årbogen, 2005,
side 18-22.
Mortensen, Hans [Darum] I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing Amt, Ribe
Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 396, illustreret.*
Mortensen, Jens [prædikestol og altertavle i V. Nykirke kirke] "Nykirke mesteren" - Jens
Mortensen og hans træskærerarbejder i jyske kirker omkring midten af 16-tallet. Af Merete
Bergild og Jens Jensen. I: Fra Ribe amt. Bind 24. 1987-89. Side 33-35, illustreret. (71.8)*
Mortensen, Jens Peder I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 292, illustreret.*
Mortensen, Marie [f. Hansen 1872 i Gørding, lærer, +1951] Rimmen Nielsen, Hanne:
Marie Mortensen. I: Dansk kvindebiografisk leksikon. 2003. På:
http://www.kvinfo.dk/side/597/bio/1455/origin/170/ *
Mortensen, Rita BRA-bladet. Juni 1993, side 3,5, 14, illustreret. (76.49)*
Mose, Søren Frederiksen se FrederiksenMose, Søren
Moser [Raunsø, Vong, Kærgård] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra
det Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers
nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830.
22 Skove. Sluttede Plantninger. Side 185*
Moser Ribe Amtskommune. Fredningsplanlægning. Foreløbig rapport: Registrering af
vegetationsforholdene ved sø- og moselokaliteter i Ribe amt. Side 138-66: Bramming.
(57.6)*
Mosser Pedersen, P.M.: Fortegnelse over Mosser iagttagne i Bramminge-Egnen i Aarene
1920-26. I: Flora og Fauna. 1929. Side 90-93. (57.4) (Iflg. DTI 1929 side 131).
Motorcykler [Frank Mejer's Excelsior 500, 1932] I: Poulsen, Villy: Klassiske motorcykler.
Bind 4. 1988. Side 53-64, illustreret.(62.726)*
Multicentret Multi-Posten / ansvarshavende: Multicentret. ca. 1990- .(38.705)
Mulvad Tobiassen Kragelund, T.: Af Mulvad Gaardens Historie. I: Vestkysten 13.4.1929.
Iflg. N.M. Kromann: Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisk-topografisk Art i lokale Blade
i Ribe Amt i: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side 360.
Mulvadgård [Bryllup]. I: Mere end mandsværk. Af Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen
Kragelund. 1944. (Vi hilser på Landsmænd, 3). Side 67-81, illustreret. (46.4Mulvadgård)*
Mulvadgård [Mulvadgårds historie]. Afsides Kroge midt i Verden. Af Salomon J. Frifelt og
T. Tobiassen Kragelund. 1943. Side 114-16. (46.4Mulvadgård)*
Mulvadgård Tobiassen Kragelund, T.: Fra en Mørkningstid ved Mors Rok [15 artikler om
minder fra barndomshjemmet i Hunderup]. I: Vi hilser på Landsmænd. Følgeskab ad
jydske Veje og Hvil i Mørkningskrog. Af Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen Kragelund. 1942.
Side 53-102 (46.4Mulvadgård)*
Museer Egnsmuseets hjemmeside. Lokal-årbogen, 2001, side 127
Museer Hegn, Stig: Egnsmuseet i ny figur. Lokal-årbogen, 2000, side 34-36
Museer Just, Flemming: Skal vi have egnsmuseum?. Lokal-årbogen,1983, side 37-41
Musik Refsing, Helge: Bramming-valsen. Musik og tekst: Svend og Helges Orkester. 1969.
1 side. (78.611)*
Musikere Tobiassen Kragelund, T.: Musikerslægten Forup. I: Fra Ribe Amt. Bind 13.
1952/55. Side 548*
Muslinger [Flodperlemusling i Sneum år] I: Danmarks natur. 1979. Bind 2, side 434:.
(58.47)*
Mælk Tobiassen Kragelund, T.: Mælkens behandling og staldene i Hunderup sogn 185085.I: Sprog og kultur, bind 20, 1954, side 13-34, illustreret. [iflg. DTI 1954:72]. (39.4)
Møbelfabrikker Andersen, H.C.: Bjerrum Nielsen : en rejse gennem tid, udvikling og
produktion. Udgivet af Bjerrum Nielsen A/S, 1999. (68.5)*
Møbelfabrikker Andersen, H.C.: Bjerrum Nielsen 49-99 [møbelfabrik]. Lokal-årbogen,
1999, side 111-116
Møbelfabrikker Nielsen, Tage: Kendt møbelfabrik 1 JEKI i Bramming 2 Nielaus og Jeki i
Vejrup. Lokal-årbogen, 2006, side 9-15.
Møbelfabrikker Willadsen, Poul: Bjerndrup Møbelfabrik. Lokal-årbogen, 1992, side 51-53
Møbelindustri Møbelbyen I: Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra
1960erne og 1970erne/redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 40-42, illustreret.*
Møbelindustri N.A. Jørgensens Møbelfabrik Bramminge : 1911-1961. 1961. 28
upaginerede sider, illustreret.*
Møbelindustri [Jørgensen, N.A., møbelfabrikant, Bramming] I: Hegn, Stig:
Brammingbogen: en samling skitser fra byens første årtier. Forlaget Bramming, 2011. side
248-257, illustreret. Litteraturhenvisninger.*
Møbler [stol fra JEKI]. Design from Scandinavia. Nr. 8. Side 114, illustreret. (76.6)*
Møbler [Tobo Series fra Berg Furniture]. Design from Scandinavia. Nr. 11. 1981. Side 54,
illustreret. (76.6)*
Mødestedet Bak, Olaf: En skole og et hus runder de 100 år. I: Vestjydske fortællere,
årgang 1997, side 105-09.*
Mødestedet Hegn, Stig: Mødestedet – 15 års jubilæum: interview med Stinne Kehlet,
formand for Brugerrådet. Lokal-årbogen, 2005, side 112-114.
Mødestedet Husted, Vagn: Lokalhistorie på Mødetstedet i Bramming. Lokal-årbogen,
1991, side 103-105
Møllegade Nielsen, Ejler: Udstykningen fra Sejersgård. I: Træk af Gørding sogns
historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 1, 1994. Side 28-41, illustreret. [findes
også som lydbog] (46.4)*
Møller [Darum Andelsmølle, ] I :Danske Byer og Sogne : historiske og personalhistoriske
Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller senere). Side 292, .*
Møller [Darum, Endrup, Gørding Stations, Hunderup, Vejrup]. Danske Møller. 1934. Side
411-12, 420, 442, 462-63, 600, illustreret. [fotokopi i Bramming bibliotek med titlen:
Møller i Bramming kommune]. (66.81)*
Møller [Kjærgårds mølle]. Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv /ved Evald Tang
Kristensen. 1987. Bind 4: Tillægsbind 5, nr. 134. (66.81)
Møller [Poulsen, Niels, møller i Bramming 1843-1927] I: Hegn, Stig: Brammingbogen: en
samling skitser fra byens første årtier. Forlaget Bramming, 2011. side 10-29, illustreret.
Litteraturhenvisninger.*
Møller [Om Livet og Virksomheden paa Gørding Mølle]. Afsides Kroge midt i Verden. Af
Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen Kragelund. 1943. side 86-95. (66.81)*
Møller Gjørding Møllegaard. I: Vestkysten 9.7.1925. Iflg. N.M. Kromann: Fortegnelse over
Artikler af lokalhistorisk-topografisk Art i lokale Blade i Ribe Amt i: Fra Ribe Amt. Bind 8.
1932-35, side 358.
Møller Ipsen, Ulla og Søren: Endrupholms vandmølle. Lokal-årbogen, 1997, side 105-108
Møller Juhl, Magne: Relationer mellem Plougstrup og Gørding[Mølle]. Lokal-årbogen,
1991, side 106-110
Møller Just, Flemming: Ålbæk Vandmølle. Lokal-årbogen, 1993, side 103-107
Møller Kristensen, Jens [præst Darum 1904-16] I: Paul Nedergaard: En dansk sogneog præstehistorie. Bind 9A Ribe stift. 1968. Side 132.*
Møller Pedersen, Hans: Møllerne i Hunderup sogn. I: Vestjysk jul: mandelgaven, årgang
1984, side 15-18. (66.81)*
Møller Pedersen, Hans: Møllerne i Hunderup. Lokal-årbogen, 1984, side 49-54
Møller, Chr. Antonie [Sejstrup] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1:
Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 312.*
Møller, Knud Nielsen, Tage: Dyrlæge Knud Møller: Danmark - New Zealand - Danmark.
(De kom tilbage, 1). Lokal-årbogen, 2004, side 30-32
Møller, Poul Jensen [Alsbro] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe
og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 312-313, illustreret.*
Møller, Poul Smidt, Thea: Om skræddermester og senere gårdejer Poul Møller,
Kragelund. Lokal-årbogen, 1997, side 53-58
Møller, Tage [præst Bramming 1922-31] I: Paul Nedergaard: En dansk sogne- og
præstehistorie. Bind 9A Ribe stift. 1968. Side 139-41.*
Møller, Tage Bak, Olaf: To sten [Niels Hansen-Jacobsens mindesten]. Lokal-årbogen,
1989, side 102-103*
Møller[Aalbæk Vandmølle, Bramminggaards Vandmølle , Endrupholm Vandmølle, Gørding
Vandmølle, Kærgaards Stampemølle, Kærgaard Vandmølle] Bøcher, Steen B.: Vandmøller
og andre Vandkraftudnyttelser i Ribe Amt. Udgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt.
1944. Side 11-13, 19-20, 30-33, 49-52, 85, 85-87, litteraturhenvisninger. 66.81 *
Mågen se Maagen
Mål [Sdr.Vejrup, Rebelsig] I: Andersen, Vald.: Kongeåegnen. 1979. Side 153.*
Naturreservater [Darum] I: Naturreservat Vadehavet. Revideret udgave. 1986.
[Bekendtgørelser, cirkulærer m.v. bl.a. omfattende St. Darum]. (34.66)*
Nedergård Nielsen, Ingrid Bak, Olaf: Hvad bleer angår - meget lettere nu
[dagplejemødre Ingrid Nedergaard Nielsen og Grethe Ingelise Pedersen]. Lokal-årbogen,
2001, side 52-54
Neumann [præst i Gørding] Elle Jensen, F.: Hr. Niels Olivarius til Aastrup-Starup. I: Fra
Ribe Amt. Bind 11. 1946, side 376.*
Nielaus Nielsen, Tage: Kendt møbelfabrik 1 JEKI i Bramming 2 Nielaus og Jeki i Vejrup.
Lokal-årbogen, 2006, side 9-15.
Nielsen (Hollænder), Jens Rohde Johansen, E.: Jens Nielsen (Hollænder) og hans gård
[Lundagergård i Hunderup]. Lokal-årbogen, 1995, side 98-100
Nielsen, Alfred Plesner, Erik: Livskunstneren Alfred Nielsen: Alfred Jenyw. Lokal-årbogen,
2006, side 71-74.
Nielsen, Andrea Kristine I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 292, illustreret.*
Nielsen, Anton [lærer og gymnastikleder Darum]. I: Bruhn, Verner: Plint og talerstol.
1979. Side 119. (79.506)*
Nielsen, August Carl Nicolay [landstingsmand, Endrupholm 1833-62, Oluf Nielsens far,
iflg. DBL]
Nielsen, Bertel Haahr, Poul: Bertel Nielsen – Bramming Efterskole. Lokal-årbogen, 2007,
side 54-61
Nielsen, Bjarne [1957-, bolsjefabrikant] Det nye liv: af Team Copsø. I: Vi er. 2008:2, side
32-34, illustreret.*
Nielsen, Chr. [tømmerhandler I Gørding, 1880-1944,] Lodberg Jensen, P.: Fra min
køjesæk. 3. oplag. 1971. Side 11-13, 49, illustreret. (99.4)*
Nielsen, Chr. [tømmerhandler I Gørding, 1880-1944] Johansen, Adrian: Tømmerhandler
Chr. Nielsen : en Levnedsskildring. Af Adrian Johansen og Peter Vejrup. 1945. 128 sider.
(99.4)*
Nielsen, Christian [Kesse] Bo i Bramming - arbejde i Esbjerg: 3 pendlere har ordet. I:
Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne/redigeret
af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 7-13, illustreret.*
Nielsen, Christian [tømmerhandler i Gørding, ledende i Indre Mission] I: Paul
Nedergaard: En dansk sogne- og præstehistorie. Bind 9A Ribe stift. 1968. Side 117-18.*
Nielsen, Ejler Ejler Nielsens opus. Lokal-årbogen, 2005, side 117.
Nielsen, Ejler Frøsig Johansen, Krestine: En mand af sognet - Ejler Nielsen. Lokalårbogen, 2001, side 43-44
Nielsen, Erik Sørensen [Sejstrup] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1:
Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 313, illustreret.*
Nielsen, Hans [Kærgård] Tobiassen Kragelund, T.: Træskomageri. I: Fra Ribe Amt. Bind
10. 1940-43, side 267-68.*
Nielsen, Hans Carl I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: V. Nykirke Sogn, side 117, illustreret.*
Nielsen, Hans Lauritz Carl [formand HunderupAndelsmejeri fra 1920] I: Dansk
Mejeristat : Odense… Ribe Amt. 1931. Side 500, illustreret.*
Nielsen, Hans Madsen (nr. 1) I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1:
Ribe og Ringkøbing Amter: V. Nykirke Sogn, side 117, illustreret.*
Nielsen, Hans Marius I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: V. Nykirke Sogn, side 117.*
Nielsen, Hans Mindeartikel om frihedskæmperne Helge Iversen, Hans Nielsen og Jens
Thue Jensen. I: Sydvestjylland. 9.3.1946. (Iflg. Aage Trommer: Modstandsarbejdet, side
480) (99.4)
Nielsen, Hans Peder I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: V. Nykirke Sogn, side 117-18.*
Nielsen, Ingrid Nedergård, se Nedergård Nielsen, Ingrid
Nielsen, Jens [kaldet Hollænder, Lundagergård, Hunderup]I: Afsides Kroge midt i
Verden. Af Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen Kragelund. 1943, side 74-85, illustreret.
(99.4)*
Nielsen, Johan Henry [jernbaneassistent, stationsforstander] I: Danmarks Jernbaner.
1933-36. Bind 2:2 Biografisk afsnit, side 801, illustreret.*
Nielsen, Johanne [overlærer Bramming 1918-60 + 1962] Kristensen, H.K. : Johanne
Nielsen, nekrolog. I: Fra Ribe amt. 1962. Side 481-82, illustreret. *
Nielsen, Johanne Nielsen, Tage: Johanne Nielsen. Lærerinde og mandøboer, 2. Lokalårbogen, 2006, side 52-56.
Nielsen, Johanne Nielsen, Tage: Johanne Nielsen: Lærerinde og mandøboer, 1. Lokalårbogen, 2005, side 30-35.
Nielsen, Just Th. [præst Darum 1916-22] I: Paul Nedergaard: En dansk sogne- og
præstehistorie. Bind 9A Ribe stift. 1968. Side 132-33.*
Nielsen, Kresten Pedersen I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe
og Ringkøbing Amter: V. Nykirke Sogn, side 118, illustreret.*
Nielsen, Leonard [lærer Vejrup] I :Danske Byer og Sogne : historiske og
personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller
senere). Side 291, illustreret.*
Nielsen, M. [Lærer i Gørding og Obelitz, Bramming Nygård] Gamle folks fortællinger om
det jyske almueliv /ved Evald Tang Kristensen. 1987. Bind 3: Tillægsbind 4. Nr. 214.
Nielsen, Magnus G. Det handler om SiD og - fodbold. I: Da Bramming blev stor:
Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne/redigeret af Stig Hegn og Olaf
Bak. 1999. Side 29-30, illustreret.*
Nielsen, Magnus I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 292, illustreret.*
Nielsen, Mikkel Nielsen, Mikkel: Mikkel Nielsens dagbog [om soldatertjeneste 1863-64].
Lokal-årbogen, 1998, side 90-103
Nielsen, Niels [Endrupholm, 1636-1798] Otto Smith: Niels Nielsen. I hans: Ribe
Borgere, I: Fra Ribe Amt. 1928-31. Bind 7, side 322.*
Nielsen, Niels [Endrupholm] I: Kristensen, H.K.: Fra Koldingfjord til Blaavandshuk. 1947.
Side 183-84. (99.4)*
Nielsen, Niels [landbetjent] I :Danske Byer og Sogne : historiske og personalhistoriske
Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller senere). Side 300,
illustreret.*
Nielsen, Niels [Vejrup] I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing Amt, Ribe Amt.
Vort Samfund, ca. 1929. Side 390, illustreret.*
Nielsen, Niels Johan I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: V. Nykirke Sogn, side 118.*
Nielsen, Niels Peder I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: V. Nykirke Sogn, side 118, illustreret.*
Nielsen, Niels Peder I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 292, illustreret.*
Nielsen, Oluf [historiker, 1838[Endrupholm]-96] Af A. Heise?. I: Fra Ribe Amt. Bind 7.
1931. Side 650-66. (Iflg. DBL 2. udg.)
Nielsen, Oluf [Afsløring af mindesten ved Endrupholm]. I: Fra Ribe Amt. Bind 10. 194043, side 684-85, illustreret.*
Nielsen, Oluf [historiker, 1838[Endrupholm]-96] Dansk biografisk Leksikon. 2. Udgave.
Bind 17. 1939. Side 163-65. (99.4)*
Nielsen, Oluf [historiker, 1838[Endrupholm]-96] Dansk biografisk Haandleksikon.. Bind 13. 1920-26.[biografi over ON og udmærket foto] (99.4)
Nielsen, Oluf Brøndal, Viggo:?. I: Fortid og Nutid, 2. 1919. Side 200ff. Iflg. Schmidt,
August F.: Dr. Oluf Nielsens Arbejder om Ribe Amt. I: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side
135.
Nielsen, Oluf Lindberg Nielsen, Carl: Vestjyllands Historiker : Raadstuearkivar Oluf
Nielsen. I: Fra Ribe Amt. Bind 7. 1928-31, side 650-66, med billede side 655.*
Nielsen, Oluf Schmidt, August F.: Dr. Oluf Nielsens Arbejder om Ribe Amt. I: Fra Ribe
Amt. Bind 8. 1932-35, side 132-37.*
Nielsen, P. [Fotograf] Ochsner, Bjørn: Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920.
KÅ. 1986. Side 614.*
Nielsen, P. J. Søgård Sørensen, Helge: P.J. Nielsen - degn og iværsætter i Darum. Lokalårbogen, 2000, side 115-121
Nielsen, P.J. [Lærer i Darum] i: Frifelt, Salomon J.: Fra Vildornen til Baconsvinet. 1938.
Side 373, 390, 391, 400-405, illustreret. (66.85)*
Nielsen, P.J. [mindesmærke i Darum, regnskab] I: Fra Ribe amt, 1950, side 472-73, 479,
illustreret.*
Nielsen, P.J. Tobiassen Kragelund, T.: Peder Jakobi Nielsen. I: Fra Ribe Amt. Bind 10.
1940-43, side 255-62, illustreret.*
Nielsen, Svend Aage I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 292-93, illustreret.*
Nielsen, Søren [lærer Omme, levede 1854-1946]I Autrup, Jens: Landsbydreng og svend
på valsen. 1986. Side 93-94. Side 28, foto af SN ved skolen.
Nielsen, Søren [Omme skole, vinterlærer(1882-87) Søren Nielsen(1854-1946)] I: Jens
Autrup: Landsbydreng og svend på valsen. 1986. Side 27, 28: illustration+ side 93-94.
(37.5)*
Nielsen, Thomas [Sejstrup] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe
og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 313, illustreret.*
Nielsen,Hans Madsen (nr. 2) I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1:
Ribe og Ringkøbing Amter: V. Nykirke Sogn, side 117, illustreret.*
Nisdatter, Ane [Klog Kone Ane Nisdatter, Vong, 1619, hekseproces] I: Kim Tørnsø:
Djævletro og folkemagi. 1986. Side 101-104. (34.796)*
Nisdatter, Anne [Heks, Vong, 1620] Tørnsø, Kim: Vestjysk folkemagi i 16-1600 tallet: I
Fra Ribe Amt, Bind 24. 1987-89. Side 24-25.*
Nisdatter, Anne [Vong] Kristensen, H.K. Hekseprocesser paa Vardeegnen. I: Fra Ribe
Amt. Bind 7. 1928-31, side 522-29.*
Nissen, Hans Jørgen [Alsbro] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1:
Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 313.*
Nissen, Hans Jørgen [Gårdrejer, Nørå, Bramming] I: Danmarks kommunale Forvaltning:
Ringkøbing Amt, Ribe Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 394, illustreret.*
Nissen, Hans Nissen, Hans: 38 år med tøj i Gørding, 1: vort første møde med GørdingLokal-årbogen, 1998, side 61-64
Nissen, Vagn Chr. [Sejstrup] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe
og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 313, illustreret.*
Noveller Fenger, Palmer N.: Fra Svenskekrigens tid. Lokal-årbogen, 2007, side 120-123.
Nygade Melballe, Arne: Nygadekvarteret i Gørding. Lokal-årbogen, 1991, side 88-91
Nygaard, Erik Bech se Bech Nygaard, Erik
Nykirke se VNykirke
Nytårsskikke Hundebøll, P. Møller: Nytårsløjer [Darum 1930]. I: Vestjysk jul:
mandelgaven Årgang 2, 1977 , side 22-25.*
Nørgård, Bang Bramming [Bramming begyndelsen af 1950erne] Kirk, Maren: Strofer af
en stilfærdig livsmelodi. 1981. Side ca. 114-153. (99.4)
Nørhøe se Høe
NørreBøel se Bøel
Nørregade Nielsen, Ejler: Udstykningen fra Sejersgård. I: Træk af Gørding sogns
historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 1, 1994. Side 28-41, illustreret. [findes
også som lydbog] (46.4)*
Nørregade Andersen, Thomas R.: Dreng i Nørregade i 30'erne[Bramming]. Lokalårbogen, 1991, side 97-102
Nørregade Nielsen, Ejler: Søndergade - Nørregade. I: Træk af Gørding sogns historie
/redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 2, 1995. Side 20-26, illustreret. [findes også som
lydbog] (46.4)*
NørreGrisbæk se Grisbæk
NørreLourup se Lourup
NørreVejrup se Vejrup
Nørå [1747-52] Christensen, J. Carl: Nøraa Byes Vide og Vedtægts Bog. I: Fra Ribe Amt.
Bind 11. 1944, side 113-119.*
Nørå [Såsæd] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige
Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende
Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830. 11. Omsorgen
for god Saaesæd. Side 122.*
Nørå Carlslund Petersen, Grethe: Landsbystyre og fællesskab i det 18. århundede belyst gennem vider og vedtægter. I: Fra Ribe Amt. Bind 24. 1987-89. Side 94.*
Nørå Øllgaard, N.E.: Faldne og døde fra Sydvestjylland under Kampene for Sønderjylland i
1848-50 og 1864. I: Fra Ribe Amt. Bind 2:7. 1907-10 (1909), side 113.*
NøråPlantage Jensen, Lars Eskild: Danske skovdistriker 1984. Side 308-10.(63.4)*
Obelitz [Nielsen, M., lærer i Gørding og Obelitz, Bramming Nygård] Gamle folks
fortællinger om det jyske almueliv /ved Evald Tang Kristensen. 1987. Bind 3: Tillægsbind
4. Nr. 214.
Oettinger, Hans Dagligliv i butikken - Brugsen i gamle dage. I: Da Bramming blev stor:
Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne/redigeret af Stig Hegn og Olaf
Bak. 1999. Side 66-68, illustreret.*
og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 317, illustreret.*
Oldtiden Larsen, Tommi: Utroligt, hvad der gemmer sig under Bramming! Lidt om
Kirkebroudgravningen i 1993. Lokal-årbogen, 1995, side 90-93
Oldtiden Mejdahl, Ulla: Jamen, hvordan vidste I, at der var noget her? [arkæologisk
udgravning Sdr. Vejrup og Størsbøl]. Lokal-årbogen,1994, side 55-61
Oldtiden se Arkæologi
Oldtiden Siemen, Palle: Højene på Bramming-egnen, 1. Lokal-årbogen, 1993, side 41-53
Oldtiden Siemen, Palle: Højene på Bramming-egnen, 2. Lokal-årbogen, 1995, side 66-76
Olesen, C.K. [Fotograf] Ochsner, Bjørn: Fotografer i og fra Danmark til og med år 1920.
KÅ. 1986. Side 633. *
Olesen, C.K. Bak, Olaf: Manden bag kamaraet[C.K. Olesen]. Lokal-årbogen, 1984, side
67-75
Olesen, C.K. [Fotograf] I: Hegn, Stig: Brammingbogen: en samling skitser fra byens
første årtier. Forlaget Bramming, 2011. side 80-116, illustreret. Litteraturhenvisninger.*
Olesen, Ole Jørgensen [bestyrelsesformand Bramming Andelsmejeri fra 1930] I: Dansk
Mejeristat : Odense… Ribe Amt. 1931. Side 464, illustreret.*
Olesen, Maren [fotograf, Bramming] I: Hegn, Stig: Brammingbogen: en samling skitser
fra byens første årtier. Forlaget Bramming, 2011. side 258-269, illustreret.
Litteraturhenvisninger.*
Olsen, Christian [Bestyrer VejrupAndelsmejeri fra 1910] I: Dansk Mejeristat : Odense…
Ribe Amt. 1931. Side 549, illustreret.*
Olsen, Kent Højst Petersen, Sam.: Paradisets Olsen [Kent Olsen]. Lokal-årbogen, 2006,
side 19-25.
Olsens Paradis Højst Petersen, Sam.: Paradisets Olsen [Kent Olsen]. Lokal-årbogen,
2006, side 19-25.
Olympia [gymnastikforening Darum] Bruhn, Verner: Plint og talerstol. 1979. Side 27,
illustreret. (79.506)*
Omme [Niels Clausens gård 1757] I: Henrik Vensild: Bondegårde i Skast Herred 16361760: deres byggemåde og indretning. Landbohistorisk Selskab & Historisk Samfund for
Ribe Amt, 2004. side 134.*
Omme [Nielsen, Søren, lærer Omme, levede 1854-1946]I Autrup, Jens: Landsbydreng og
svend på valsen. 1986. Side 93-94. Side 28, foto af SN ved skolen.
Omme [Omme skole, vinterlærer Søren Nielsen(1854-1946)] I: Jens Autrup:
Landsbydreng og svend på valsen. 1986. Side 27, 28: illustration, side 93-94. (37.5)*
Omme Andersen, Valdemar: Af Ribe hospitals historie. I: Fra Ribe amt, bind 22. 1982.
Side 297.*
Omme Jensen, Henny og Ulla Ipsen: Træk fra Omme skoles historie. Lokal-årbogen,
1996, side 76-80.
Omme Siles og Ane Søndergaard i Omme [omkring 1870], ved Vester Nykirke Sognearkiv.
I: Historier fra Ribe amt: RAL : Ribe Amts Lokalarkivers 25 års jubilæum 2004. Esbjerg
Byhistoriske Arkiv: Skriftrække B nr. 29. 2004. Side 26.*
Orkaner [Orkanen 3.12.1999] : Bramming Lydavis. Udgivet af Bramming bibliotek. 1999.
1 lydbånd. (55.8)*
Orkaner Bak, Olaf: Et rædsomt vejr [orkanen 3.12.1999]. Lokal-årbogen, 2000, side 3-10
Oxenvad, Chr. Pedersen I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 293.*
Palmehaven [restaurant Bramming] I: Danske Byer og Sogne : historiske og
personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller
senere). Side 298, illustreret.*
Palmehaven Bak, Olaf: Palmehaven[restaurant]. Lokal-årbogen, 1987, side 82-84
Patino Nielsen, Tage: Patino a/s ved Anne-Mette Kristiansen og Allan Sejerup Kristensen.
Lokal-årbogen, 2007, side 26-29
Pazur, Wanda Nielsen, Tage: Polske Wanda [Pazur]. Lokal-årbogen, 2006, side 57-60.
Pedersen, A.C. [overportør] I: Danmarks Jernbaner. 1933-36. Bind 2:2 Biografisk
afsnit, side 892, illustreret.*
Pedersen, Anton Schultz, Anna: Eneboeren : gamle Anton [Pedersen/Simonsen] som vi
kendte ham. Lokal-årbogen, 1998, side 65-69
Pedersen, Chr. [Hunderup] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe
og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 314, illustreret.*
Pedersen, Grethe Ingelise Bak, Olaf: Hvad bleer angår - meget lettere nu
[dagplejemødre Ingrid Nedergaard Nielsen og Grethe Ingelise Pedersen]. Lokal-årbogen,
2001, side 52-54
Pedersen, Hans Afsides Kroge midt i Verden. Af Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen
Kragelund. 1943, side 97-113: Lidt om en vestjydsk Handelsslægt:[Tanderup] Frøsiggård
og Hunderup Møllegård [om Hans Pedersen]. (39.43)*
Pedersen, Henry Ejnar [Kjærgårds mark] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943.
Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 314, illustreret.*
Pedersen, Hohannes [Hunderup] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1:
Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 314, illustreret.*
Pedersen, J. Larsen se LarsenPedersen, J.
Pedersen, J.C. [lærer i Ilsted] I: Danske Byer og Sogne : historiske og personalhistoriske
Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller senere). Side 288,
illustreret.*
Pedersen, Karl Vilhelm I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 293, illustreret.*
Pedersen, Mads [salg af gård i Terp til Poul Frandsen, Debel, 1661] I: Ravn Nørgaard,
Gert: Gørding herreds tingbog 1661. 2. halvbind. I: Vardesyssel Aarbog. Årgang 22. 2005.
Side 107.*
Pedersen, Michael Marinus [Overportør] I: Danmarks Jernbaner. 1933-36. Bind 2:2
Biografisk afsnit, side 921, illustreret.*
Pedersen, Niels Harry [Sejstrup] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1:
Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 314-15, illustreret.*
Pedersen, Niels Peder [Hunderup] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind
1: Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 315, illustreret.*
Pedersen, P.K. [boede 1840-80 i Darum] Hedegård Rasmussen, Jens: Glimt fra Darum i
1800-tallet: P.K.Pedersens erindringer: fæstebonden der blev selvejer. I: Fra Ribe amt.
Bind 24. 1987-89. Side 362-83, illustreret.*
Pedersen, Peder Gravesen [Postpakmester. Storegade, Hunderup] I: Danmarks
kommunale Forvaltning: Ringkøbing Amt, Ribe Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 398,
illustreret.*
Pedersen, Peder Johansen I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe
og Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 293, illustreret.*
Pedersen, Peder Kristian [Darum] I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing
Amt, Ribe Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 396, illustreret.*
Pedersen, Peter Kristensen [Gørding] I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing
Amt, Ribe Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 392, illustreret.*
Pedersen, Poul Johnsen I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: V. Nykirke Sogn, side 119, illustreret.*
Pedersen, Søren Møller [togbetjent, f. 1897] I: Danmarks Jernbaner. 1933-36. Bind
2:2 Biografisk afsnit, side 938, illustreret.*
Pedersen, Aage Juul I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: V. Nykirke Sogn, side 118-19, illustreret.*
PedersensHotel Sørensen, Helma: Det lille juletræ (Jul under 2. Verdenskrig)
[Bramming] . I: Fra Ribe amt. Bind 28, 2000, side 314-15.*
Peetz, Vilhelm [sygekasseformand i Gørding] I :Danske Byer og Sogne : historiske og
personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller
senere). Side 289-90, illustreret.*
Pendlere [Mogens Jessing. Christian [Kesse] Nielsen, Anne Schwartz] Bo i Bramming arbejde i Esbjerg: 3 pendlere har ordet. I: Da Bramming blev stor: Bramming historiefortrinsvis fra 1960erne og 1970erne/redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 7-13,
illustreret.*
Pensionister Nielsen, Ejler: Gørding Pensionistforening. Lokal-årbogen, 1996, side 60-63
Perkins, Dorothy & Rich Jensen, Einar og Thea Smidt: De søgte slægtens spor
[Dorothy og Rich Perkins]. Lokal-årbogen, 2001, side 45-46
Personlige Friheds Værn Bundsgaard, Inge: Afholdsbevægelse, krokampe og "Den
Personlige Friheds Værn". Lokal-årbogen,1988, side 62-75
Pest [krig og pest] Lassen, Aksel: 1659: Da landet blev øde- 1965. Side 112-16. (96.2)*
Pest I: Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv /Bind 3: Tillægsbind 1. Nr. 1274:
Kvægpesten i Darum.(61)
Pest se også Kvægpest
Petersen, Anders [+ marts 1971, brandmand?, håndboldspiller] I: Bruhn, Verner: Plint
og talerstol. 1979. Side 175. (79.506)*
Petersen, Grethe Carlslund se Carlslund Petersen, Grethe
Petersen, Jens Peter [mejeribestyrer Bramming Andelsmejeri fra 1902] I: Dansk
Mejeristat : Odense… Ribe Amt. 1931. Side 464, illustreret.*
Petersen, Johanne Haahr, Poul: Jeg har altid gerne villet arbejde med tal : Samtale med
Johanne Petersen. Lokal-årbogen, 2004, side 42-46
Petersen, Jørgen Seide, se Seide Petersen, Jørgen
Petersen, Marie Min livshistorie. [Gørding 1920-23, Bramming 1923-]Eget forlag, 1966
[Industritrykkeriet, Bramming]. side 88-90, 90-94. (99.4)*
Petersen, Thorvald Hansen [jernbaneassistent] I: Danmarks Jernbaner. 1933-36. Bind
2:2 Biografisk afsnit, side 978, illustreret.*
Pigehjem Ingvardtsen, Musse og Dusinus: Kærgård som pigehjem: erindringer fra Riber
Kærgård i 1940-erne. Lokal-årbogen, 2005, side 48-52.
Pigehjem Sønderkær, Knud Eigil: Kærgård under 2. Verdenskrig. Lokal-årbogen, 2005,
side 52-58.
Pinborg, Frede Jensen, Knud: Jeg hedder Frede, fordi… [om skoleinspektør Frede
Pinborg]. Lokal-årbogen, 2007, side 46-53
Piroler Thellesen, Peder V.:Pirolen ved Endrupholm. Lokal-årbogen,1988, side 94-97
Plantager [Bramming]. I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det
Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers
nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830.
22 Skove. Sluttede Plantninger. Side 184*
Plantager [Endrupholm, Størsbøl, Gørding]. I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter
Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de
danske Provindsers nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt).
Kjøbenhavn, 1830. 22 Skove. Sluttede Plantninger. Side 183*
Plantager Bjøvlund-Aastrup Plantager : 1874-1974. 1974. [delvis beliggende i Vejrup
sogn].(63.4)*
Plantager Boesen, Fred: Darum Sandgades plantage. Lokal-årbogen, 1984, side 59-62
Plantager Frøsig, Krestine: Bjøvlund Plantage. Lokal-årbogen, 1995, side 53-54
Plantager Jensen, Lars Eskild: Danske skovdistriker 1984. Side 298, 308-10.(63.4)*
Plantager Sørensen, Knud: Vøgas Lund - en grøn plet. Lokal-årbogen,1983, side 89-91
Planteskoler Bak, Olaf: Th. Jensens Planteskole. Lokal-årbogen, 1991, side 53-56
Planteskoler Nielsen, Tage: Jensens Planteskole ved Lis Langschwager og Kaj Jensen.
Lokal-årbogen, 2005, side 6-10.
Plejecentre Brammer, Edith: De Gamles hjem i Gørding. I: Træk af Gørding sogns
historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 2, 1995. Side 59-62, illustreret. [findes
også som lydbog] (46.4)*
Plejecentre Olesen, Grethe: Plejecenter Østergården [i Gørding].0069-72
Plejehjem [Birkevangen] I: Institutionshåndbogen 85. Udgivet af Ribe amtsråd. 1986.
Side 159-61, illustreret. (38.7)*
Plejehjem [Birkevangen] I: Ribe amtskommune. amtsrådet: Amtskommunale §11udbygningsplaner 1979-84: Social- og sindhedssektoren. Side 46-47. (38.4)*
Plesner, C.J. [præst i Darum] Bøgh Andersen, Niels: Feltdegn fra Harreslev Mark. 1975.
Side 182-84. (96.71)*
Plove [Andersen, Bendix, smed Lourup] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter
Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de
danske Provindsers nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt).
Kjøbenhavn, 1830. 9. Agerdyrkningsredskaber. Side 116-17.*
Plove [Hunderup] Tobiassen Kragelund, T.: Plov og Pløjning. I: Fra Ribe Amt. Bind 9.
1936-39, side 1939/43-60.*
PlynderHans Olesen, Vagn: Lourup, Bjøvlund, Plynder Hans og Bjøvlundtrold. Lokalårbogen, 2001, side 96-100
Pløjning [Hunderup] Tobiassen Kragelund, T.: Plov og Pløjning. I: Fra Ribe Amt. Bind 9.
1936-39, side 1939/43-60.*
Politi Gohr Jensen, Niels: Bramming Kommune set fra politistationen. Lokal-årbogen,
1987, side 35-40
Politikere Haahr, Poul: DE TURDE GODT! De første kvinder i egnens lokale råd. Lokalårbogen, 2003, side 74/-85
Politivedtægter Politivedtægt for Ribe politikreds. 1969. (36.2)*
Pornografi Lindboe, Ole: Om Paul Lund og porno. I: Antydningens kunst. 1988. Side 81.
(15.4)*
Posthuse Bramming Posthus. Lokal-årbogen, 2005, side 110.
Postvæsen [Bramming] Buchwald, Elisabeth: Post- og Telekommunikationens huse 18801930. Udgivet af Kulturarvsstyrelsen: Kulturministeriet, 2002. Side 26 (28), illustreret. På
nettet: www.kuas.dk/tjenester/publikationer/ *
Postvæsen [post til Kikkenborg]Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv /ved Evald
Tang Kristensen. 1987. Bind 4: Tillægsbind 5. Nr. 190.(65.86)
Postvæsen Beier, Jytte: Postvæsenet i Gørding Sogn ca. 1850-1920. Lokal-årbogen,
1987, side 104-109
Postvæsen Postbesørgelsen i gamle Dage (Gjørding]. I: Vestkysten 19.4.1926. Iflg. N.M.
Kromann: Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisk-topografisk Art i lokale Blade i Ribe
Amt i: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side 359
Pottemagere [Maren Hansen, Rebelsig] Lynggård, Finn: Jydepotter og ildgrave. 1972.
Side 17-27, illustreret. (76.236) (iflg. Mark og Montre 1999, side 37)
Pottemagere [Maren Hansen, Rebelsig] Mark og Montre. 1999. Side 29, illustreret.
(76.236)*
Poulsen, Gudrun [Størsbølgård, maler, levede 1918-1999] I: Dansk kvindebiografisk
leksikon. >http://www.kvinfo.dk/side/170/bio/1862/< *
Poulsen, Hans Madsen [sognerådsformand V. Nykirke] I :Danske Byer og Sogne :
historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s
1932 eller senere). Side 315-16.*
Poulsen, Hans Madsen I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: V. Nykirke Sogn, side 119, illustreret.*
Poulsen, Jens I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og Ringkøbing
Amter: Bramminge Sogn, side 293.*
Poulsen, Karl Poulsen, Karl: Min barndom i det vestjyske. Lokal-årbogen, 2002, side 4952
Poulsen, Niels [møller i Bramming 1843-1927] I: Hegn, Stig: Brammingbogen: en
samling skitser fra byens første årtier. Forlaget Bramming, 2011. side 10-29, illustreret.
Litteraturhenvisninger.*
Poulsen, P. [kunstmaler Bramming, samvær med Chr. Lyngbo, oplevelser i Esbjerg
2.10.1944] Sørensen, Tage: Esbjerg indtil 1989 i malerkunst og farver. 1989. Side 50-52,
435. (99.4)*
Poulsen, P[oul] L[aurits] [jernbaneassistent] I: Danmarks Jernbaner. 1933-36. Bind
2:2 Biografisk afsnit, side 993, illustreret.*
Poulsen, P[oul] L[aurits] [jernbaneassistent] I: Hegn, Stig: Brammingbogen: en
samling skitser fra byens første årtier. Forlaget Bramming, 2011. side 62-79, illustreret.
Litteraturhenvisninger.*
Poulsen, Peder [Sejstrup] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 315.*
Poulsen, Peder [stationsforstander Bramming] I :Danske Byer og Sogne : historiske og
personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller
senere). Side 299-300, illustreret.*
Poulsen, Poul [Poul Poulsens Bramming kirke] Barrett, Brian Dudley: Vestkystens
kunstnere 1850-1950. 1995. Bind 1: Tønder til Esbjerg. Side 85, illustreret. (74.6)*
Povlsen, Grumme [præst Gørding] Borberg, L.P: En middelalderlig Selvejerbondeslægt i
Ribe Amt og Træk af dens Udvikling i de nærmeste Aarhundreder efter Skipper ClementsFejden og Reformationen: Grumme-Ætten fra Ilsted. I: Fra Ribe Amt. Bind 11. 1945, side
168-222.*
Presse Andersen, H.C.: Ugeavisen i 25 år. Lokal-årbogen, 1997, side 64-65
Provisorier [Darum] Ravn Jensen, S.: Skattenægtelse i provisorietiden. I: Fra Riba amt.
Bind 23. 1984-86, side 163*
Præster [Darum, Gørding, Bramminge, Nykirke] Lund, Hans: Hvordan fik Ribe Amt sine
Præster først i det 17. Aarhundrede? I: Fra Ribe Amt. Bind 11. 1946, side 389, 390.*
Præster [Friis, H.T.N præst Vilslev-Hunderup 1852-73] I: Paul Nedergaard:
Personalhistoriske, sognehistoriske … bidrag til en dansk præste- og sognehistorie …
1849-1949. Bind 9A. 1966. side 143, 144.
Præster [Gad, Elieser Theofilius, præst Darum 1860-76] I: Paul Nedergaard:
Personalhistoriske, sognehistoriske … bidrag til en dansk præste- og sognehistorie …
1849-1949. Bind 9A. 1966. side 131.
Præster [Grønlund, David præst Darum 1777] Schmidt, August F.: David Grønlund. I: Fra
Ribe Amt. Bind 9. 1936-39, side 1939/10-11.*
Præster [Gørdings præster, krig og pest] Lassen, Aksel: 1659: Da landet blev øde- 1965.
Side 42.(96.2)*
Præster [Lang, Knud] Mikkelsen, Michael: Knud Lang : Sognepræst til Vilslev og
Hunderup. I: Fra Ribe Amt. Bind 3. 1911-14, side 266-96.*
Præster [præst Jacob Aagaard i Gørding 1877-96]. Gamle folkes fortællinger. 1987.
Tillægsbind 6. Nr. 587. (99.4)
Præster [V.Nykirke sognepræst J.P. Koch 1824] Stemann, H.: Minder fra Biskop Hertz’s
Tid. I: Fra Ribe Amt. Årgang 1912, side 327-33.*
Præster Sørensen, H.J.J.: Om Vilslev og Darum Præstekald ved Ribe. I: Kirkehistoriske
Samlinger. 1889-91, side 162-64. Iflg. Chr. Heilskov I: Fra Ribe Amt. Bind 5. 1919-22, side
317.
Præstiin, Hans I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 293-94, illustreret.*
Pugh, L.H. [overportør] I: Danmarks Jernbaner. 1933-36. Bind 2:2 Biografisk afsnit,
side 996, illustreret.*
Paasch, Otto Henrik [Kjærgårds mark] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943.
Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 313-14, illustreret.*
Quentin, St. se Ungdomsklubber
Radmer, E. [lærer i Lourup] I: Danske Byer og Sogne : historiske og personalhistoriske
Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller senere). Side 288,
illustreret.*
Ramsing, Verner [præst Darum 1847-60] I: Paul Nedergaard: En dansk sogne- og
præstehistorie. Bind 9A Ribe stift. 1968. Side 130.*
Randel, Idahl [stationsforstander Brammíng 1887-99] I: Hegn, Stig: Brammingbogen: en
samling skitser fra byens første årtier. Forlaget Bramming, 2011. side 333-339, illustreret.
Litteraturhenvisninger.*
RaskKnudsen, Irving Rask Knudsen, Irving: Når skyggerne bliver lange: læge i
Bramming i 1960erne. Lokal-årbogen, 2004, side 51-54
Rasmussen, C. [glarmester Bramming] I: Hegn, Stig: Brammingbogen: en samling
skitser fra byens første årtier. Forlaget Bramming, 2011. side 236-247, illustreret.
Litteraturhenvisninger.*
Rasmussen, Hans [Kjærgårds mark] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind
1: Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 315-16, illustreret.*
Rasmussen, Helge [præst Darum 1922-33] I: Paul Nedergaard: En dansk sogne- og
præstehistorie. Bind 9A Ribe stift. 1968. Side 133.*
Rasmussen, Hjalmar Verner [Nygaardsvej, Bramming] I: Danske Landmænd og deres
Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 294.*
Rasmussen, J.K. Gantzel Lauridsen, J.: Den folkevalgte stationsforstander. Lokalårbogen, 1991, side 84-87
Rasmussen, Jens Hansen [Kjærgårds mark] I: Danske Landmænd og deres Indsats.
1943. Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 315, illustreret.*
Rasmussen, Jens Peder [Hunderup] I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing
Amt, Ribe Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 398, illustreret.*
Rasmussen, Johan Holger [Gabelsvej, Bramming] I: Danske Landmænd og deres
Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 294, illustreret.*
Rasmussen, Jørgen Kristian [Gørding] I: Danmarks kommunale Forvaltning:
Ringkøbing Amt, Ribe Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 391, illustreret.*
Rasmussen, Jørgen Riis [Gabelsvej, Bramming] I: Danske Landmænd og deres Indsats.
1943. Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 294.*
Raunsø [1878-80] Schmidt, August F.: En Tjenestekarls Levnedsløb [Peter Schmidt]. I:
Fra Ribe Amt . Bind 14. 1956/59, side 49-50.*
Raunsø [Moser] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige
Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende
Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830. 22 Skove.
Sluttede Plantninger. Side 185*
Raunsø Hansen, Niels: Fire slægled[Raunsø]. Lokal-årbogen, 1989, side 68-72
Raunsø Hegn, Stig: Raunsø Fattiggård. Lokal-årbogen, 2001, side 113-125
Raunsø I: Jens Autrup: Landsbydreng og svend på valsen. 1986. Side 15, illustreret.
(38.409)*
Raunsø Jørgensen, Hans: Kopper fra Raunsø præstegård. Lokal-årbogen, 1997, side 109
Raunsø Novrup, H.P.H: Fattigvæsenet i ældre Tid. I: Fra Ribe Amt. Bind 7. 1928-31, side
766.*
Raunsøgård Bak, Olaf: Raunsøgård - fra præstegård til fattiggård. Lokal-årbogen, 1995,
side 44-46
RaunsøMose Thomsen, Thomas: Raunsø Mose - engang en stor arbejdsplads. Lokalårbogen, 2006, side 66-70.
Rav [gravfund amulet Hunderup] Asingh, Pauline: Et hus af rav. I: Skalk 1990 nr. 3, side
12-15. (91.15) (Iflg.Fra Ribe amt Bind 25, side 278)
Rebelsig [Maren Hansen, Rebelsig] Lynggård, Finn: Jydepotter og ildgrave. 1972. Side
17-27, illustreret. (76.236) (ilfg. Mark og Montre 1999, side 37)
Rebelsig [pottemager Maren Hansen, Rebelsig] Mark og Montre. 1999. Side 29,
illustreret. (76.236)*
Rebelsig [Vægt, mål] I: Andersen, Vald.: Kongeåegnen. 1979. Side 153.*
Rebelsig Jensen, Ingrid: Rebelsig – engang et varieret landsbysamfund. Lokal-årbogen,
2007, side 86-90
Rebelsig Johansen, Åge S.: Rebelsig teglværk. Lokal-årbogen, 1984, side 63-66
Rebelsig Nielsen, Maren: Minder fra Rebelsig. Lokal-årbogen, 1989, side 98-101
Rebslagere [Sørensen, Kresten, rebslager Hunderup] Tobiassen Kragelund, T.:
Tyendemarkeder. 1952. Side 34-35. (99.4)*
Reenberg de Teilmann, Tøger se Teilmann,Tøger Reenberg de
Reenberg, Hans Peder [Blaavadgaard, Bramming] I: Danske Landmænd og deres
Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 294.*
Regnskaber Bramming kommune: Grønt regnskab /Teknisk Forvaltning
Bygningsafdelingen. [årligt] 1998- .*
Renovation I: Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og
1970erne/redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 50-52, illustreret.*
Renovation Renovationsregulativ for Bramming kommune. 1981. (69.86)*
Renseanlæg Oversigt over forurening i Ribe amt. Udgivet af Amtsvandinspektoratet, Ribe
amt. 1971. side 34.(69.87)*
Rensningsanlæg Bramming kommune i fremtiden: Statusrapport for
kommuneplanlægningen. Marts 1982. Løsblade. [6 Tekniske anlæg](71.9564Bramming)*
Rensningsanlæg Nielsen, Knud Erik: Okkerrensningsanlæg ved Høe bæk. Lokalårbogen, 1998, side 43-45
Reppien, Hans Peter [bestyrelsesformand Gørding Andelsmejeri fra 1917] I: Dansk
Mejeristat : Odense… Ribe Amt. 1931. Side 487, illustreret.*
Reppién, Hans Peter [Gørding] I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing Amt,
Ribe Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 392, illustreret.*
Retssager [Darum bønder mod Kjærgård] I: Gamle folks fortællinger om det jyske
almueliv /ved Evald Tang Kristensen. 1987. Bind 3: Tillægsbind 2. Nr. 49. (63).
Retssager [Kjærgård fører retssag mod bønder] I: Gamle folks fortællinger om det jyske
almueliv /ved Evald Tang Kristensen. 1987. Bind 3: Tillægsbind 2. Nr. 48. (63).
Retsvæsen Hvitved, Jørgen: Birketing i Hunderup. Lokal-årbogen, 1998, side 80-81
RiberKjærgård se Kærgård
Rose, Johan A. [Sognefoged i Gørding] i: Frifelt, Salomon J.: Fra Vildornen til
Baconsvinet. 1938. Side 390, 403. (66.85)*
Rosendahl, Kirstine Marie [f. Holdensen, Sejstrup] Rørbye, Birgitte: Kloge folk og
skidtfolk. 1976. Side 200. (99.4)*
Rosendahl, Peder [gårdejer Hunderup] I :Danske Byer og Sogne : historiske og
personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller
senere). Side 303, illustreret.*
Rosenkrans, Vibeke I: Kristensen, H.K.: Fra Koldingfjord til Blaavandshuk. 1947. Side
179-184, illustreret. (99.4)*
Rosenkrantz, Vibeke Lund, Paul: Fru Vibeke Rosenkrantz og hr. Erik Krag til Bramming.
1976. 12 sider. (99.4)* [også i: Jul i Vestjylland, årgang 1951, ifl. FRA 1953, side 187]
RosenkrantzVibeke [Hellere rede penge end kirkegang. Rænker på Endrupholm: Vibeke
Rosenkrantz og Niels Jensen, 1686].I: Herman Madsen: Romantik og historie fra danske
herregårde. 1959. Side 149-52. (46.4Endrupholm)*
Rosenørn, Margrethe Jessen, Thea og Jens Lang: De jyske piger[Lisbeth Jensen og
Margrethe Rosenørn]. Lokal-årbogen, 1989, side 89-97
Rosenørn, Margrethe Reitzel, Poul: Blade af en Slægsts Historie. 1932. Side 188-93.
Illustration side 177 til venstre. (99.9Rosenørn)*
Runer [Darum, sten med runer] Kristensen, Marius: Ribe Amts Runeindskrifter. . I: Fra
Ribe Amt. Bind 7. 1928-31, side 643.*
Ryttergods [Gørding Sogn]. Syn på ryttergods 1686. 1985. Side 138. (63.012)*
Sagn [Bramming kirke/Kaj Lykke, Bramminggård/Nisse, maneri for spøgeri] I: Tang
Kristensen, Evald: Danske Sagn. 2. udgave. 1980. Bind 4, side 175 nr. 612. Bind 2, side 60
nr. 80.Bind 5, side 215, nr. 777. (39.13)*
Sagn [Bramming kirke/Kaj Lykke, Bramminggård/Nisse, maneri for spøgeri] I: Tang
Kristensen, Evald: Danske Sagn. 2. udgave. 1980. Bind 4, side 175 nr. 612. Bind 2, side 60
nr. 80.Bind 5, side 215, nr. 777. (39.13)*
Sagn [Bramminge Hovedgård, Endrupholm, Gjørding kirke, Kærgård] I: Benzon, Gorm:
Sagnenes Danmark. Bind 3: Vestjylland. 1984. Nr. 6 side 22-23, nr. 12 side 38-40, nr. 23
side 60-61, nr. 46 side 101-02. (39.13)*
Sagn [Darum Byer og steder, gammel skov]I: Tang Kristensen, Evald: Danske Sagn. 2.
udgave. 1980. Bind 3, side 303 nr. 1501, side 394 nr. 2025. (39.13)*
Sagn [Darum dødsvarsler, vognkjørsel, ligkistefjæl, lys for druknede, varsel for jernbane,
do. for krig]I: Tang Kristensen, Evald: Danske Sagn. 2. udgave. 1980. Bind 2, side 432 nr.
261, side 434 nr. 368, side 523-24 nr.155, side 555-56 nr.303, side 578-79 nr. 382-83.
(39.13)*
Sagn [Darum hekse, kjællinger, -forbrændt, hekseråd/sygdom, hvide jomfruer]I: Tang
Kristensen, Evald: Danske Sagn. 2. udgave. 1980. Bind 7 side 26 nr. 99, side 383-84 nr.
1391, side 426 nr. 1528, side 473 nr. 1747 (39.13)*
Sagn [Darum spøgeri, dødninghoveder, kvindeligt gjenfærd, moderen, gjenfærd,
landmåler,]I: Tang Kristensen, Evald: Danske Sagn. 2. udgave. 1980. Bind 5, side 127-28
nr. 503-04, side 317-18 nr. 1108, side 381 nr. 1345, sidde 406 nr. 1419. (39.13)*
Sagn [Darum Svenskerkrig(e), Pastor Grønlund]I: Tang Kristensen, Evald: Danske Sagn.
2. udgave. 1980. Bind 4, side 109-111 nr. 431-32, side 296-97 nr. 962. (39.13)*
Sagn [Egekrat i Grimstrup, Overtro om revling i Hunderup, Overtro om agersnerle i
Darum, Spådom om træ i Darum]. I: Brøndegaard, V.J.: Folk og flora. ?80. Bind 1-4. Bind
1, side 272, bind 2 side 350, bind 3 side 364, bind 4 side 356. (39.3)*
Sagn [Endrupholm/Ehrenfeldt] I: Tang Kristensen, Evald: Danske Sagn. 2. udgave. 1980.
Bind 4, side 143 nr. 525. (39.13)*
Sagn [Endrupholm] Etlar, Carit: Kjeld: jydsk Folkesagn. I: Almuevennen. 1845. Side 4144. Iflg. Chr. Heilskov I: Fra Ribe Amt. Bind 5. 1919-22, side 297.
Sagn [Franciskas Bøg Darum, Taterbøgen, Hunderup, Hollænderskoven] I: Lidegaard,
Mads: Danske træer fra sagn og tro. 1996, side 220, nr. 2694, 2697. (39.3)*
Sagn [Grimstrup dødsvarsler, gravsoen, tingsteder, gammel skov, kampdige]I: Tang
Kristensen, Evald: Danske Sagn. 2. udgave. 1980. Bind 2, side 366 nr. 99, Bind 3 side 330
nr. 1662, side 393 nr.2023-24, bind 4 side 54 nr.213. (39.13)*
Sagn [Gørding kvader i kirkens kor, Vejrup Sadekrog eng, Hunderup udenfor kirkeporten]
I: Lidegaard, Mads: Danske sten fra sagn og tro. 1994. Side 251 nr 2692, 2693, 2699.
(39.3)*
Sagn [Kjærgaard Gersdorff og fanden, hekse, elskovsmiddel=hosebånd]I: Tang
Kristensen, Evald: Danske Sagn. 2. udgave. 1980. Bind 6, side 41 nr. 130-31, side 253 nr.
754, bind 7 side 252-53 nr.952, side 370 nr. 1290. (39.13)*
Sagn [Kjærgaard kæmpehøje, æ kjærgrob, Gersdorff, Lange'erne, indemuret jomfru]I:
Tang Kristensen, Evald: Danske Sagn. 2. udgave. 1980. Bind 4, side 19 nr. 77, side 109-10
nr. 431, side 147-48 nr.536, side 171-72 nr. 595-97, side 262 nr.856. (39.13)*
Sagn [Kjærgaard løngang, sagn, teglovn, vej, kilde]I: Tang Kristensen, Evald: Danske
Sagn. 2. udgave. 1980. Bind 3, side 203-04 nr. 1027-28, side 278-79 nr. 1371-75, side 299
nr.1471, side 336 nr. 1688, side 361 nr.1831. (39.13)*
Sagn [Kjærgaard spøgeri, ridder, hul stemme, barn, jomfru]I: Tang Kristensen, Evald:
Danske Sagn. 2. udgave. 1980. Bind 5, side 153 nr. 596, side 217 nr. 795, side 360-61
nr.1552-54, side 370 nr. 1290. (39.13)*
Sagn [Sct. Knuds kilde] I: Svane, Siegfred: Danske helligkilder og lægedomskilder. 1984.
Side 268, nr. 2695. Med litteraturhenvisninger. (39.3)*
Sagn [Spøgeri på Bramminge kirkegårdsdige] I: Danmark. Ved Bent Rying. 1973. Bind 10
side 164. (39.3)*
Sagn [St. Knuds Kilde]: I: Schmidt, Aug. F.: Danmarks Helligkilder. 1926. Side 155 nr.
2695. (39.3)*
Sagn Jensen, Nanna: Et sagn fra Vilslev-Hunderup. Lokal-årbogen, 1991, side 77-80
Sange Benmoyal, Helle: Bramminge-sange. Lokal-årbogen, 1990, side 64-73
Sange Bramming-valsen. Musik og tekst: Svend Jæger og Helge Refsing. 1969. 1 blad.
(78.611)*
Sange Jensen, Ingrid: Vejrup-sangen. Lokal-årbogen, 1991, side 92-93
Sangforeninger Andersen, Thomas R.: Bramming Sangforening(Mandskor). Lokalårbogen,1988, side 41-47
Sangforeninger Bramminge Sangforening 1914-1949. 1949. (78.06)*
Sangforeninger Schmidt, Svend Aage: Gørding Sangforening. I: Træk af Gørding sogns
historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 1, 1994. Side 66-68, illustreret. [findes
også som lydbog] (46.4)*
Sankt Georgs Gilderne Kjellberg, Hanne og Søren Peter Thomsen: Sct. Georgsgildet i
Bramming. Lokal-årbogen, 1990, side 41-45
Scanlex Feldt, John: Scanlex og Bramming Plast-Industri. Lokal-årbogen, 2000, side 7382
Schack, Bent Haahr, Poul: Vestjyllands bedste boghandel - mindst : Bent og Birgit
Schack, kulturpersonligheder i Bramming. Lokal-årbogen, 2003, side 50-56
Schmidt, Bendiks Jensen [Smedegaards mark] I: Danske Landmænd og deres Indsats.
1943. Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 295, illustreret.*
Schmidt, Knud Anthonius [Terp.] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1:
Ribe og Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 295, illustreret.*
Schmidt, Knud Frederik [Nørå] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1:
Ribe og Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 295, illustreret.*
Schmidt, Mads Lind [Hunderup] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1:
Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 316, illustreret.*
Schmidt, Mogens Klausen [Terp] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1:
Ribe og Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 295-96, illustreret.*
Schmidt, Solveig Nekrologer [Tage Lauridsen, Bent Godtfredsen, Solveig Schmidt].
Lokal-årbogen, 2007, side 160
Schneider, Charles [manufakturhandler] I :Danske Byer og Sogne : historiske og
personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller
senere). Side 299, illustreret.*
Schou, P. Gantzel Lauridsen, J.: En fasttømret vestjyde [P. Schou, Bramming]. Lokalårbogen, 1989, side 84-88
Schroll, J. Zeuthen [f. 1831 på Endrupholm]. Af J. Rockstroh. I: Dansk biografisk
Leksikon. 2. udgave. Bind 21. 1941. Side 361-62
Schultz, Holger August (1895-1977) Karkov, J.P.: Lægerne i Bramming kommune.
Lokal-årbogen, 1984, side 82-83.*
Schwartz, Anne Bo i Bramming - arbejde i Esbjerg: 3 pendlere har ordet. I: Da
Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne/redigeret af
Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 7-13, illustreret.*
Sct se Skt
Seerup, Jon [birkedommer Hunderup 1726] Otto Smith: Jon Seerup. I hans: Ribe
Borgere, I: Fra Ribe Amt. 1928-31. Bind 7, side 335.*
Sejersgård Nielsen, Ejler: Sejersgård. I: Træk af Gørding sogns historie
/redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 1, 1994. Side 22-27, illustreret. [findes også som
lydbog] (46.4)*
Sejlads [SneumÅ Tømmerby] Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg sogne. I: Fra Ribe
Amt. Bind 3. 1911-14, side 440-41.*
Sejstrup [begravelse fra Sejstrup] i: Andersen, Valdemar: Af Ribe hospitals historie. I: Fra
Ribe amt, bind 22. 1981-83. Side 313. (61) *
Sejstrup [Bruun, Anton Nielsen 1862-1940] Tobiassen Kragelund, T.: De nyttige Sten og
et Par af deres Mestre. I: Fra Ribe Amt. Bind 12. 1949, side 197-203, illustreret.(68.9)*
Sejstrup [Holdensen, Hans Anders, Sejstrup] Rørbye, Birgitte: Kloge folk og skidtfolk.
1976. Side 199-200. (99.4)*
Sejstrup [Holdenson, P.J.storkøbmand, f. 1863]. Af A. Kamp. I: Dansk biografisk
Leksikon. 2. Udgave. Bind 10. 1936. Side 395-96. (99.4)*
Sejstrup [Hunderup/Sejstrup]I: Forsamlingshuse i Ribe amt. 1989. Side 4, illustreret.
(37.86)*
Sejstrup [Madsen, Kristoffer, Tækkemand] Højt paa Straa i det gamle Sogn : Smaa Glimt
af glemte Skæbner og gammel Syssel. Af Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen Kragelund.
1947. Side 37-82.(69.214)*
Sejstrup [Nørre Vejrup, Sejstrup]Steensberg, Axel: Gamle danske bøndergårde. 1962.
Side 258-59. (46)*
Sejstrup [Rosendahl, Kirstine Marie, f. Holdensen, Sejstrup] Rørbye, Birgitte: Kloge folk
og skidtfolk. 1976. Side 200. (99.4)*
Sejstrup Bennedsen, Mette Marie: Et bondebryllup i 1880’erne [Sejstrup]. Lokal-årbogen,
1999, side 97-100
Sejstrup Bevaringsværdige huse i Hunderup-Sejstrup. 1989. (71.64)*
Sejstrup Carlslund Petersen, Grethe: Landsbystyre og fællesskab i det 18. århundede belyst gennem vider og vedtægter. I: Fra Ribe Amt. Bind 24. 1987-89. Side 94.*
Sejstrup Fredslund, Åge: Hunderup/Sejstrup efter år 2000 [landsbypolitik]. Lokalårbogen, 1998, side 48-51
Sejstrup Gommesen, A.: Hvad man ser fra Toget. Hefte 10. 1907. Optryk 1980. Side 28.
(46.4Sejstrup)*
Sejstrup Hunderup-Sejstrup : en levende landsby. Udgivet af Landsbyudvalget. 1996.
(46.4Hunderup)*
Sejstrup Landsbykogebogen : opskrifter fra køkkener i Hunderup og Sejstrup. 1996. 146
sider. (64.1)*
Sejstrup Mulvad, Søren: Sejstrup Station: Hans Mikkelsen fortæller. Lokal-årbogen, 2004,
side 47-50
Sejstrup Runge Sørensen, Knud: Græsrodsbevægelser i Hunderup-Sejstrup. Lokalårbogen,1994, side 95-99
Sejstrup Schmidt, Kristoffer og Stig Hegn: Jeps slægt [Jeppe Chrestensen]. Lokalårbogen, 2007, side 109-112
Sejstrup Skade, H.N.: Noget om Sejstrups historie i Hunderup sogn. 1974. 192 sider,
illustreret. (46.4Sejstrup) (Anmeldt af Magne Juhl i: Lokal-årbogen, 1996, side 104)*
Sejstrup Smidt, Thea: Sammenhold i Hunderup-Sejstrup [sognet]. Lokal-årbogen,1983,
side 29-32
Sejstrup Sørensen, Paul H.: De gamle telefoncentraler i Sydjyske Distrikt. 1986. Side 25.
(65.87)*
Sejstrup Tønsberg, Jeppe: Gravkors af støbejern [i formsand (=støbesand) fra Sejstrup].
I: Fra Ribe amt. Bind 22. 1981-83. Side 98. (67.11)*
Sevel, Chresten Sørensen [kødeksport Chresten Sørensen Sevel, præst i Darum - og
Peder Ulf 1702]. I: Andersen, Vald.: Kongeåegnen. 1979. Side 151.*
SiD Det handler om SiD og - fodbold.[Magnus G. Nielsen]. I: Da Bramming blev stor:
Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne/redigeret af Stig Hegn og Olaf
Bak. 1999. Side 29-30, illustreret.*
side 80. (55.8)*
Simonsen, Anton Schultz, Anna: Eneboeren : gamle Anton [Pedersen/Simonsen] som vi
kendte ham. Lokal-årbogen, 1998, side 65-69
Siske se Handberg, Franziska
Skade, Anton Jørgen [Hunderup] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1:
Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 316, illustreret.*
Skade, Hans Niels Juhl, Magne: Hans Niels Skade fra Hunderup. Lokal-årbogen, 1996,
side 99-106
Skade, Hans Niels Skade, Hans Niels: Levnedsbeskrivelse. 1974. I Hunderup Sognearkiv
iflg. Magne Juhl i: Lokal-årbogen, 1996, side 105)
Skadeslægten Skade, Hans Niels : Skadeslægtens Historie fra Sneum og Vilslev. 1964.
(Anmeldt af Magne Juhl i: Lokal-årbogen, 1996, side 102-03)
SkadsHerred Ravn Nørgaard, Gert: Skads herreds tingbog 1660. 1. halvbind. I:
Vardesyssel Aarbog. Årgang 20. 2003. Side 66-100.* [fortsættes i årgang 2004, 2005,
2006]
SkastHerred Teilmann, Tøger Reenberg de: Kort over Schads, Gjørding og Malt Herreder,
optaget af T.R. Teilmann 1762-67. I: Det Kgl. Bibliotek, Ny Kgl. saml. 409.D.4 (iflg. Henrik
Vensild: Bondegårde i Skast Herred 1636-1760. 2004. side 14, hvor der er et udsnit)
SkastHerred Teilmann, Tøger Reenberg de: Oekonomisk og Naturhistorisk beskrivelse af
Skast Herred og Fanø 1763. Med kort over Skast, Gjørding og Malt Herreder. I: Det Kgl.
Biblioteks Håndskriftsamling, Add. 448 4* (iflg. Henrik Vensild: Bondegårde i Skast Herred
1636-1760. 2004. side 33)
SkastHerred Trap, J.P.: Danmark. 5. udgave. Bind 9:2(bind 23): Ribe Amt. 1965. side
851-52. (46)*
Skatter Skattbogen for Vilslev-Hunderup kommune. 1916-17. [iflg. Lokale småtryk, 1. p.
248] .(33.8)
Skatter Skatte- og Adressebogen for Bramming kommune. 1914, 1932, 1938, 1948-49,
1952. [iflg. Lokale småtryk, 1. p. 248] .(33.8)
Skatter Skattebog for Gørding kommune. 1917, 1926-51, 1952. [iflg. Lokale småtryk, 1.
p. 248] .(33.8)
Skatteydere [1920/21] Danmark : Land og Folk: Historisk-topografisk-statistisk
Haandbog. Udgivet ved Daniel Bruun, Bind 4. 1922. Side 116,118.*
Skeel, Abel [Niels Langeog Abel Skeels gravmæle i Hunderup kirke] Norn, Otto:
Hunderup kirke. I: Fra Nationalmuseets Arbejdsmark. 1953. Side 73-80. (73.08)*
Skeel, Abel [Niels Langs og Abel Skeels gravmæle i Hunderup kirke] i: Danmark. Ved
Svend Cedergreen Bech. Vestjylland. 1988. Side 31-32, illustreret.(73.08)*
Skelhøje Alkærsig, S.: Malthøj. I: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side 569-71.*
Skibsfart [Handel mellem Darum/Hunderup og Fanø. 'Hunderup Else' og 'Kragelund
Bueld'] Af T. Tobiassen Kragelund I: Fanø-sømænd i storm og stille. 2. samling. 1960. Side
88-91.(65.09)*
Skibsfart [træhandel Tømmerby] Jacobsen, N.H.: Skibsfarten i det danske Vadehav. 1937.
Side 245. (65.9)*
Skifteprotokoller Kærgård Skifteprotokol 1719-1772 fra Kærgård Godsarkiv, inddateret
af Ejvind Rasmussen [omfatter Darum, Hunderup, Vilslev sogne]. 2010:
http://www.wadschier.dk/kilder/egne/gods_soeg.php
Skjærbæk, Anders Elius Olesen [Murermester, Bramming] I: Danmarks kommunale
Forvaltning: Ringkøbing Amt, Ribe Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 394, illustreret.*
Skofabrikker Willadsen, Poul: Gørding skofabrik. Lokal-årbogen, 1987, side 41-44
Skole i 100 år: Bakkevejens Skole 1906-2006. Redaktion: Hans Christian Fuglsang,
Karen Marie Haahr, Knud Jensen, Minna Jensen, Dorthe Rohwer. Udgivet af Bakkevejens
Skole. 2006. 79 sider.*
Skoler [ Darum, Ll. Darum, Bramming 1760] Madsen, Thorv.: Fra Biskop H.A. Brorsons
Visitatser i Ribeegnen. I: Fra Ribe Amt. Bind 5. 1919-22, side 577.*
Skoler [Anna Mikkelsen, 1898-1988, barndom i Gørding] Bork, Dagmar: Frøken
Mikkelsen. Haderslev, 2003. Side 9-19, illustreret*
Skoler [Bramming] Folkskolen i de enkelte kommuner. 1979- . F.eks. 1981/82, side 205.
Udkommer årligt. (37.363)*
Skoler [Bramminge, Darum, Gørding, Hunderup, Vejrup, Vester Nykirke] I: Harald
Nielsen: Fra det kommunale skolevæsen i Ribe amt 1870-1970. 1974, illustreret. Side 3639, 48-50, 124-28, 151-53, 251-54, 256-57. (37.36)*
Skoler [Darum 1828] Nissen, J.: Fra den indbyrdes Undervisnings Dage. I: Fra Ribe Amt.
Bind 1:1. 1903-06 (1903), side 156, 158.*
Skoler [Darum ca.1730, V.Nykirke 1785, Skolefundats Gørding 1751] Nielsen, H.M.:
Vestjydske Skoleforhold i det attende Aarhundrede. I: Fra Ribe Amt. Bind 2:7. 1907-10
(1909), side 149, 158, 166-69.*
Skoler [Darum skole 1922-] Hundebøll, P. Møller: Barndomsminder. I: Mandelgaven.
Årgang 6. 1981. Side 15-19. (37.5)*
Skoler [Darum] I: Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv /ved Evald Tang
Kristensen. 1987.Bind 4: Tillægsbind 6. Nr. 386. (37.5)
Skoler [degn Gørding 1732] Nielsen, H.M.: Vestjydske Skoleforhold i det attende
Aarhundrede. I: Fra Ribe Amt. Bind 2:7. 1907-10 (1909), side 143.*
Skoler [Lourup, Vejrup Vestre, Darum Markskole, Bramming, Bramming Efterskole,
Hunderup, Sejstrup, Omme] I :Danske Byer og Sogne : historiske og personalhistoriske
Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller senere). Side 287,
291, 292, 295, 296, 303, 315.*
Skoler [overlærer Bramming 1918-60 + 1962] Kristensen, H.K.: Johanne Nielsen,
nekrolog. I: Fra Ribe amt. 1962. Side 481-82, illustreret. *
Skoler Bakkevejens skole 1906-1981 : jubilæumsskrift. 1981. (37.5)*
Skoler Boesen, Olav: Klassefesten : Indbydelse til Darum skoles jubilæum. Lokal-årbogen,
2005, side 71-72.
Skoler Bramming kommune i fremtiden: Statusrapport for kommuneplanlægningen. Marts
1982. Løsblade. [8 Skoler](71.9564Bramming)*
Skoler Bramming kommune: Forslag til udbygningsplan for folkskolen. (37.5)*
Skoler Bramming kommune: Læseplaner for Bramming kommunale skolevæsen. 1977.
(37.5)*
Skoler Darum Skolevæsens Historie I: Vestkysten 18.7.1919. Iflg. N.M. Kromann:
Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisk-topografisk Art i lokale Blade i Ribe Amt i: Fra
Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side 356.
Skoler de Place, Arne: Fra Vesterbro til Vestjylland [Vejrup skole]. Lokal-årbogen, 1999,
side 117-122
Skoler Degnbol, Vagn: Darum skoles 50 års jubilæum den 1. oktober 2004. Lokalårbogen, 2005, side 67-70
Skoler Eg Petersen, Hans Aage: Fra skole til skoler. [Nordre skole]. I: Da Bramming blev
stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne/redigeret af Stig Hegn og
Olaf Bak. 1999. Side 99-104, illustreret.*
Skoler Fra Ilsted skole. [Helmut Nielsen]. Lokal-årbogen, 2005, side 129.
Skoler Gotfredsen, Bent: [Avisudklip og dokumenter om] Brammming bys skolehistorie.
1980. [Heri: A.H. Manich: Skoleforhold i Bramminge Sogn, 1948. * [haves Byhistorisk
Arkiv]
Skoler Gørding Skole 75 år. 1911-1986. 1986, illustreret. (37.5)*
Skoler Hedegaard Rasmussen, J.: De gamle degneembeder. Lokal-årbogen,1983, side 4951
Skoler Hedegaard Rasmussen, J.: Degnene i Ravnsø. Lokal-årbogen, 1984, side 44-48
Skoler Holger: En Mønsterskole i Bramminge. I: Danmarks kommunale Efterrretninger.
1906-07, Side 341-42. Iflg. Chr. Heilskov I: Fra Ribe Amt. Bind 5. 1919-22, side 297.
Skoler Hunderup Skole 150 år : 1842-1992 / redaktionsudvalg: H.H. Løhde m.fl. Udgivet
af Hunderup skole. 1992. 39 sider, illustreret. (37.5)*
Skoler Hunderup skole informationshefte - 2000-2001. Hunderup skole, 2000. (37.5)*
Skoler Husted, Vagn og Karen Christensen: Stridigheder om skolevæsenet i Gørding sogn
i tidligere tid. Lokal-årbogen, 1980, side 57-63
Skoler Jensen, Henny og Ulla Ipsen: Træk fra Omme skoles historie. Lokal-årbogen,
1996, side 76-80.
Skoler Jensen, Ivira: Vejrup Skoles udvikling fra 1909. Lokal-årbogen,1986, side 97-99
Skoler Jensen, Knud: Jeg hedder Frede, fordi… [om skoleinspektør Frede Pinborg]. Lokalårbogen, 2007, side 46-53
Skoler Johnsen, Bent: Vestre Skole, Vejrup. Lokal-årbogen, 1998, side 70-74
Skoler Junk, Niels Erik: Uffe Hansen: en gøgler fra Vong – og et par skolehistorier. Lokalårbogen, 2005, side 73-78.
Skoler Kristensen, Sigurd: En skolefundats for Darum og dens gennemførelse. I: Fra Ribe
amt bind 16. Side 416-34. [Iflg. DTI 1966:79] (37.5)
Skoler Lund-Jensen, Niels Peter: Erindringer fra Vejrup Østre Skole. Lokal-årbogen, 2000,
side 110-114
Skoler Luren : Bramming Skoleblad. 1967-71.(37.33)*
Skoler Nielsen, P.J.: Et landsbyskolevæsens Historie (Darum). I: Vestkysten 24. og
31.8.1926. Iflg. N.M. Kromann: Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisk-topografisk Art i
lokale Blade i Ribe Amt i: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side 359.
Skoler Nielsen, Tage: Johanne Nielsen: Lærerinde og mandøboer, 1. Lokal-årbogen, 2005,
side 30-35.
Skoler Pinborg, Frede: Fra Bramminge Kommuneskole til Bakkevejens Skole - tiden 195376. Lokal-årbogen, 1995, side 101-109
Skoler Refsing, Viggo: Ungdomsskolen. Lokal-årbogen, 1991, side 43-52
Skoler Skade, Hans: Elever i Hunderup Skole 1900. 1976. (Anmeldt af Magne Juhl i:
Lokal-årbogen, 1996, side 105) (37.5Hunderup)*
Skoler Warming, C.: Da den sorte skole kom til Darum. I: Vestkysten 11.8.1989.[Iflg. Fra
Ribe amt bind 25, side 128]. (37.5)
Skoler Warming, C.: Da den sorte skole kom til Darum. Kronik i: Vestkysten 11.8.1989.
[iflg. Fra Ribe Amt. Bind 25. 1990-92, Side 128]
Skoletandpleje Trabolt, Johannes: Den kommunale skoletandpleje. Lokal-årbogen, 1992,
side 46-50
Skomagere Rohde-Johansen, Eigil: Små træk af skomageriets historie. Lokal-årbogen,
1990, side 49-56
Skou, Niels Nielsen [(rentier) Jernbanegade, Bramming.] I: Danske Landmænd og deres
Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 294-95,
illustreret.*
Skov, Marius [Marius Skov: gengivelse af Landskab, sne] Kunst og kunstnere i Ribe amt.
1996. Side 14, illustreret. (74.6)*
Skov, Marius [Marius Skovs Bramming by og Snelandskab] Barrett, Brian Dudley:
Vestkystens kunstnere 1850-1950. 1995. Bind 1: Tønder til Esbjerg. Side 87-88, illustreret.
(74.6)*
Skov, Marius Pedersen, Olga: Kunstmaler Anders Marius Hansen Skov 1885-1964. I: To
vestjyske malere: M. Skov og N. Holbak. Af Olga Pedersen og Bent Mortensen. Historisk
Samfund for Ribe amt, 2012. Side 4-67, illustreret med billedgengivelser i farve.*
Skov, Marius Petersen, Dorthe: Kunstmaler Marius Skov. Lokal-årbogen, 1993, side 5672. (Genoptrykt i: Udstillingskatalog Marius Skov: maleriudstilling: Bakkevejens Skole.
1994)
Skov, Marius Sys Hartmann i: Weilbach: dansk kunstleksikon. Bind 7, side 451-52. 1998.
(74.6)*
Skov, Marius Udstillingskatalog Marius Skov: maleriudstilling: Bakkevejens Skole. 1994.*
Skov, Marius Weilbachs kunstnerleksikon. 3. udgave. Bind 3. Side 216. (99.4)*
Skove [Bøgeskov i Darum, Grimstrup Krat]I: Danmarks natur. Ny udgave.1980. Bind 6,
side 159.(57.13)*
Skove [Darum, Grimstrup] I: Danmarks natur. 1. udgave. 1967-72. Bind 6, side 159.
(50.26)*
Skove [Kærgård, Terp, Smedegård, Varhoelund, Sdr. Gørding, Lourup] I: Dalgas, C: Ribe
Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til
Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5.
Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830. 22 Skove. Side 180*
Skove [Skogum Skov] Jens Bruel: Klitterne i Ribe Amt. I: Fra Ribe Amt. Bind 1:1. 190306 (1903), side 70.*
Skove Jensen, Lars Eskild: Danske skovdistriker 1984. Side 298, 308-10.(63.4)*
Skove Jensen-Haarup, A.C.: Ekskursioner til Kærgaard Skov og Hollænderskoven ved
Ribe. I: Flora og Fauna. 1900, side 17-21. Iflg. Chr. Heilskov I: Fra Ribe Amt. Bind 5. 191922, side 304.
SkrannerKirstine Olesen, Vagn: Originaler fra det farverige Gørding [Skranner Kirstine,
Jakob Bolbjerg]. Lokal-årbogen, 2004, side 81-86
Skræddermestre Smidt, Thea: Om skræddermester og senere gårdejer Poul Møller,
Kragelund. Lokal-årbogen, 1997, side 53-58
SktAnsgarKirke Danmarks kirker. Udgivet af Nationalmuseet. Bind 19: Ribe amt. 30-31.
hefte ved Ebbe Nyborg og Mogens Vedsø. 1995. Side 3102-3108, illustreret.*
SktAnsgarKirke Dyssel, Arendse: Egnens kirker. Med tegninger af Jørgen Dich. 1998.
Side 24. [Foreligger også på engelsk og tysk med titel Local churches og Die Kirchen der
Umgebung]*
SktAnsgarKirke Friis, P.: St. Ansgar Kirke (Vore Kirker). I: Vestkysten 7.2.1919. Iflg. N.M.
Kromann: Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisk-topografisk Art i lokale Blade i Ribe
Amt i: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side 356.
SktKnuds Kilde Husted, Vagn M.; Sct. Knuds Kilde. Lokal-årbogen, 2000, side 122-127
SktKnudsKilde [Sct. Knuds kilde] I: Svane, Siegfred: Danske helligkilder og
lægedomskilder. 1984. Side 268, nr. 2695. Med litteraturhenvisninger. (39.3)*
SktKnudsKilde [St. Knuds Kilde]: I: Schmidt, Aug. F.: Danmarks Helligkilder. 1926. Side
155 nr. 2695. (39.3)*
SktKnudsKirke Danmarks kirker. Udgivet af Nationalmuseet. Bind 19: Ribe amt. 30-31.
hefte ved Ebbe Nyborg og Mogens Vedsø. 1995. Side 3063-3101, illustreret.*
SktKnudsKirke Dyssel, Arendse: Egnens kirker. Med tegninger af Jørgen Dich. 1998. Side
23. [Foreligger også på engelsk og tysk med titel Local churches og Die Kirchen der
Umgebung]*
SktKnudsKirke Friis, P.: St. Knuds Kirke (Vore Kirker). I: Vestkysten 7.2.1919. Iflg. N.M.
Kromann: Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisk-topografisk Art i lokale Blade i Ribe
Amt i: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side 356.
Slagterier [Andelshavere i Esbjerg Andels-Svineslagteri fra Bramming] i: Frifelt, Salomon
J.: Fra Vildornen til Baconsvinet. 1938. Side 199-200, 290, 494. (66.85)*
Slagterier [Bennedsen, Nis fra Hjortkær][ Om Fællesslagteri (andels-) i Esbjerg] I: Ribe
Amts Tidende 23.12.1887.(66.85) (iflg. Frifelt: Fra Vildornen til Baconsvinet. 1938. side
180.)
Slagterier [Planer om svineslagteri i Bramming. I: Ribe Amts Tidende 5.1.1888.(66.85)
(iflg. Frifelt: Fra Vildornen til Baconsvinet. 1938. side 183.)
Slagtermestre Andersen, H.C.: 25 år som slagtermester i Bramming [Jørgen Mathiesen].
Lokal-årbogen, 1998, side 57-60
Slagtning Larsen, Marie: Hjemmeslagtning på Gammelbro i Lourup. Lokal-årbogen, 2007,
side 97-103
Slavekrigen [Darum] Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv /ved Evald Tang
Kristensen. 1987. Bind 4: Tillægsbind 6. Nr. 729. (96.4)
Slavekrigen [Darum] Hedegård Rasmussen, Jens: Glimt fra Darum i 1800-tallet:
P.K.Pedersens erindringer: fæstebonden der blev selvejer. I: Fra Ribe amt. Bind 24. 198789. Side 370, illustreret.*
Slavekrigen [Darum] Kristensen, H.K.: Fra Koldingfjord til Blaavandshuk. 1947. Side 26263.*
Slot-slægten [Hunderup] Ravn Nørgaard, Gert: Ane & Efterslægtstavle for gårdejer af
Lundsgaard i Aal sogn med slægter fra Gørding, Skads og Tørrild Herreder. 1984. Iflg.
Vardesyssel Aarbog. Årgang 2. 1985. Side 76.
Slot-slægten [Hunderup] Slot-slægten fra Skads og Hunderup sogne. I: Vardesyssel
Aarbog. Årgang 2. 1985. Side 74-76.*
SlotSlægten Lauridsen, Jens M. Min Slægs historie. Bind 1-6. 1943-44. Bind 4: SlotSlægten [Lykkesgaard, Vejrup] (99.94)*
Smede [Andersen, Bendix, smed Lourup] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter
Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de
danske Provindsers nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt).
Kjøbenhavn, 1830. 9. Agerdyrkningsredskaber. Side 116-17.*
Smede [Andersen, Bendix, smed] Andersen, Poul: Et mekanisk Geni. I: Fra Ribe Amt.
Bind 1:3. 1903-06 (1905), side 132-37, illustreret*
Smede [Bastian Andersen, 1690erne i Høe] Kusk, Jens: Smede og stenhuggere i
Tjæreborg. I: Fra Ribe Amt. Bind 26. 1994. Side 249-53.
Smede [Vestjyden, L.J. Hansen, f. 25.6.1878] Smeden. Kulturbilleder fra tiden omkring
århundredeskiftet. Udgivet af Nationalmuseet. 1952. Side 99-124. [særtryk, fotokopi
Bramming bibliotek] (46.4Darum)*
Smede Jensen, Ingrid: Fra Butikiai til Vejrup : Vejrups smed kom fra Litauen til Danmark.
Lokal-årbogen, 2003, side 56-60
Smede Knudsen, Inge: Lidt om smedjen i Lourup. Lokal-årbogen, 1997, side 50-52
Smede Mikaelsen, Kristian: Smede i Vejrup Sogn. Lokal-årbogen, 1996, side 111-114
Smedegård [Skove] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige
Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende
Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830. 22 Skove. Side
180*
Smedjer Junk, Niels E.: Andelssmedjen i Vong - Anders Lauridsen fortæller. Lokalårbogen, 2000, side 102-105
Smidt, Andreas Marinus [Vejrup] I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing Amt,
Ribe Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 390, illustreret.*
Smidt, Morten I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og Ringkøbing
Amter: V. Nykirke Sogn, side 119, illustreret.*
Smith, Ane Sørine [Sejstrup] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe
og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 316.*
Smugleri [Darum] Pedersen, P.K.: Minder fra Darum Sogn. I: Fra Ribe Amt. Bind 2:6.
1907-10 (1908), side 114-15.*
Smugleri [N.J. fra Vejrup, N.R. fra Grisbæk 1827] Akjærsig, Søren: Fra den store
Smuglertid. I: Fra Ribe Amt. Bind 2:5. 1907-10 (1907), side 142-52.*
Smugleri [Smugleri i Darum].I: P. Eliassen: Kongeaaen eller den gamle Grænse. 1980.
[fotografisk optryk af 1925-26]. Side 154-55. [Sikkert identisk med artikel i Særtryk af: Fra
Ribe amt]. (34.31)*
Smugleri [Darum]. I: S. Alkjærsig: Smugleriet ved Kongeaaen i Mands Minde fra omtrent
1838 til 1850. Særtryk af: Fra Ribe amt, 1911. Side 65. (34.31)*
Smugleri [Kikkenborg Kro]. I: S. Alkjærsig: Smugleriet ved Kongeaaen i Mands Minde fra
omtrent 1838 til 1850. Særtryk af: Fra Ribe amt, 1911. Side 30. (34.31)*
Smugleri [Kikkenborg] Alkærsig, S.: Smugleriet ved Kongeaaen i Mands Minde: fra
omtrent 1838 til 1850. I: Fra Ribe Amt. Bind 3. 1911-14, side 153, 154, 175, 176.*
Smugleri [Smugling af kalv]. I: Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv /ved Evald
Tang Kristensen. 1987.Bind 4: Tillægsbind 5. Nr. 411. (34.31)
Smugleri [Sognefoged Kunt, Hunderup]. I: Gamle folks fortællinger om det jyske
almueliv /ved Evald Tang Kristensen. 1987.Bind 4: Tillægsbind 5. Nr. 137. (34.31)
Smugleri [Store Johannes]. I: Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv /ved Evald
Tang Kristensen. 1987.Bind 4: Tillægsbind 5. Nr. 136. (34.31)
Smugleri [Toldassistent Beck, Darum]. I: Gamle folks fortællinger om det jyske
almueliv /ved Evald Tang Kristensen. 1987.Bind 4: Tillægsbind 5. Nr. 138. (34.31)
Smugleri [toldkarl, Darum] Alkærsig, S.: Smugleriet ved Kongeaaen i Mands Minde: fra
omtrent 1838 til 1850. I: Fra Ribe Amt. Bind 3. 1911-14, side 188.*
Smuglerier [Kærgård, Darum] Alkjærsig, Søren: En smuglerhistorie fra 1729. I: Fra Ribe
Amt. Bind 1:3. 1903-06 (1905), side 95-99, 104-108, 109-110*
Snekastere Bak, Olaf: Det lignede i hvert fald hoveri - ulønnede snekastere i 30erne.
Lokal-årbogen, 2001, side 101-103
Sneum Å Sørensen, J. Chr.: Fiskeriet i Sneum Aa : efter lærer M.K. Sørensens indsamlede
Materiale. I: Esbjerg Avis.3.-6., 24.-30.10., 1.-4.,7.-11. og 15.11.1893. Iflg.: Fra Ribe Amt.
Bind 7. 1928-31, side 817.
SneumÅ [1685, fiskeriretten] Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg sogne. I: Fra Ribe
Amt. Bind 3. 1911-14, side 418, 428.*
SneumÅ [Færgested, sejlads] Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg sogne. I: Fra Ribe
Amt. Bind 3. 1911-14, side 438-41.*
SneumÅ [Sneum Bro, 1643] Böhme, Klaus R. : Lennart Torstensson und Helmut Wrangel
in
Schleswig-Holstein und Jütland 1643-45. I: Zeitschrift der Gesellschaft für schleswigholsteinische Geschichte, 1965. [iflg. Fra Ribe Amt 1964-67, side 475.]
SneumÅ Grisbæk vandløbssystem, regulativ. Bramming kommune, Teknisk forvaltning,
1988. Ringbind med 4 bilag i lomme. (55.9)*
SneumÅ Oversigt over forurening i Ribe amt. Udgivet af Amtsvandinspektoratet, Ribe
amt. 1971. side 11.(69.87)*
SneumÅ Schmidt, Erling: Tilbageblik i Darum sogn [Bro over Sneum å, det første
forsamlingshus] . Lokal-årbogen, 1997, side 91-93
SneumÅ Sørensen, J.M.: Regnbueørreden i Sneum Aa. I: Danske Fiskeritidende. 1941.
Side 486-488. (63.9) (Iflg. DTI 1941, side 258)
SneumÅ T.K. [= T.Tobiassen Kragelund?]: Ved Sneum Å [m. billede af Nybrogaard].I:
Maagen. Udgivet af Dagbladet Vestkysten. 1944, side 10-11.(46.4SneumÅ)*
SneumÅ. I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige
Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende
Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830. 16.
Produkternes Afsætning.Landtransport. Vandtransport. Side 136*
SocialeForhold Bramming kommune i fremtiden: Statusrapport for
kommuneplanlægningen. Marts 1982. Løsblade. [9 Sociale forhold](71.9564Bramming)*
Socialforsorg [Institutioner, dagpleje, dækningsprocent, plejehjem, omsorgsarbejde] I:
Ribe amtskommune. Amtsrådet. Sammenfattende redegørelse for kommunernes §11udbygningsplaner 1979-84: Social- og sundhedssektoren. Side 13, 18, 20, 22, 24, 26, 27.
(38.4)*
Socialistisk Ungdoms Forbund [Bramming Afdeling].I: Ejnar H. Tønnesen:
Brydningsaar. 1930. Side 108. (32.26)*
Socialvæsen Bramming kommune: Social- og sundhedsplaner. 1984/88-1989/92. (38.4)*
Socialvæsen Bramming kommune: Udbygningsplaner for sociale og visse
sundhedsmæssige områder. 1980-83.(38.4)*
Sogneråd [Gørding, Vejrup, Darum, Bramming, Hunderup,V. Nykirke] I :Danske Byer og
Sogne : historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt.
1931 (d.v.s 1932 eller senere). Side 290, 291, 292, 301, 303, 316.*
Sogneråd [Bramming]: I: Hegn, Stig: Brammingbogen: en samling skitser fra byens
første årtier. Forlaget Bramming, 2011. side 274-309, illustreret. Litteraturhenvisninger.*
Sognerådsformænd Haahr, Poul : Erik Madsen - en folkelig politiker. Lokal-årbogen,
2001, side 66-71
Sokomjinga [Gårdbutik, Gørding] 2006. http://www.6690-tingstedgaard.dk/butik.html
Soldater Nielsen, Mikkel: Mikkel Nielsens dagbog [om soldatertjeneste 1863-64]. Lokalårbogen, 1998, side 90-103
Solgården Willadsen, Poul Desvignes: Solgården for lille fra starten: 50 års jubilæum
2005. Lokal-årbogen, 2006, side 121-23.
Sommerlund, Hans Sommerlund, Hans: Livet på landet før og nu – erindringer. Lokalårbogen, 2007, side 76-85
Sparekasser [Interriør fra Bramminge Filial] Landbosparekassen for Ribe og Omegns :
1886 13. marts 1936. 1936. Side 37, illustration. (33.221)*
Sparekasser Gørding og omegns Spare- og Lånekasse 1877-1962. Reddaktion: J. Gantzel
Lauridsen. Tegning: O. Bak. 1962. 34 sider. [Iflg. Lokale småtryk, 1 p. 248, anmeldelse i:
FRA 1960/63 s 484-85)]
Sparekasser Steensen, John: Runder de 100 år i Bramming bankinstitutionen/sparekasse i Nørregade. Lokal-årbogen, 2001, side 72-75
Spejderbevægelsen Kjellberg, Hanne og Søren Peter Thomsen: Sct. Georgsgildet i
Bramming. Lokal-årbogen, 1990, side 41-45
Spejdere Hansen, Tove: Lidt om FDF Darum. Lokal-årbogen, 2000, side 47-51
Spejdere Hejbøl, Karen: Spejderlivet i Bramming. Lokal-årbogen, 1999, side 39-44
Spejdere Haahr, Poul og Tage Nielsen: Hans Peter Graverholt - modstandsmand, lærer,
spejder. Lokal-årbogen, 2002, side 90-98
Spejdere Melballe, Arne: Minder fra min tid som spejder. I: Træk af Gørding sogns
historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 1, 1994. Side 74-75, illustreret. [findes
også som lydbog] (46.4)*
Spejdere Wimmelmann, Lis: Gørding FDF : minder fra starten og de første år. I: Træk af
Gørding sogns historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 1, 1994. Side 69-72,
illustreret [bl.a. foto af Immanuel Nielsen ved Marselisborglejren 1932]. [findes også som
lydbog] (46.4)*
Spildevand Bramming kommune: §21 spildevandsplan. 1977. 3 bind. (69.85)
Spinding Kragelund, T.: Fra Hunderup Sogn; om Uld, Kartning, Spinding og Farvning. I:
Fra Ribe Amt. 1940-43. Side 414-40, illustreret. (67.7)*
Sport Bramming Boldklub 1899-1999: jubilæumsskrift august 1999. Eget forlag, 1999. 35
sider, illustreret.*
Sport Gregersen, Else: Idrætshaller. Lokal-årbogen,1986, side 35-41
Sport Høecke, T.: Leg, samvær- og komkurrenceidræt. Lokal-årbogen, 1984, side 27-30
Sport Kjersgaard, Flemming: Bramming Sportsdanserforening. Lokal-årbogen, 1991, side
40-42
Sport Schmidt, Bent: Taekwon-do. Lokal-årbogen, 1987, side 44-46
Sport Schultz, Jørn: Gørding-Lourup Idrætsforening. Lokal-årbogen, 1993, side 34-37
Sportsforeninger se Idrætsforeninger
St se Skt
St.Quentin se Ungdomsklubber
Staghøj [Staahyv (eller Staghøj, galgebakken, St. Darum] I: Vi hilser på Landsmænd. Af
Salomon J. Frifelt og T. Tobiasssen Kragelund. 1942. Side 115-16. (39.13)*
Stagård, Chr. [vognmand Bramming]I: Madsen, Vagn: Af tørvemosens saga. 1979.[Side
18, illustreret] (99.4)*
Stagård, Chr. [vognmand, Bramming]Madsen, Vagn: Af tørvemosens saga. 1979.side 18,
illustreret. (99.4)*
Stalde Tobiassen Kragelund, T.: Mælkens behandling og staldene i Hunderup sogn 185085.I: Sprog og kultur, bind 20, 1954, side 13-34, illustreret. [iflg. DTI 1954:72]. (39.4)
Starup Olesen, Vagn: Starup gennem tiderne. Lokal-årbogen,1986, side 59-67
Statistik Statistik og tabelbilag. I: Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis
fra 1960erne og 1970erne/redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 108-116,
illustreret.*
Stavn, Jeppe [Endrupholm 1774] I: Hald, Carsten Teilman: Vestjyske adelsfolk : Den
Teilmanske Portrætsamling på Gjellerupholm 1966. (Historisk Samfund for Ribe Amts
småskrifter ; 4). Iflg. Ugeavisen 29.11.2005, side 24.
Stavnsbåndet Bruun Nielsen, Arne: Stavnsbåndets ophævelse på Kjærgård. I: Årsskrift
for Kjærgaard Landbrugsskoles Elevforening. 1985. Side 5-10. (63.06)*
StDarum se Darum
Stednavne [Bramming, Bøel, Darum, Endrup, Endrupholm, Grimstrup, Gørding,
Hunderup, Kragelund, Lovrup, Nørå, Omme, Ravnsø, Sejstrup, Tange, Terpager, Vejrup,
Vong] I: Jørgensen, Bent: Stednavne ordbog. 2. udgave. 1994. Side 43, 51, 58, 70, 70,
78, 104, 131, 164, 184, 217, 219, 229, 246, 292, 294, 312(?), 339. (89.684)*
Stednavne Nissen, provst: Stednavnenes Betydning i Gjørding Herred: Foredrag hold ved
Historisk Samfunds Møde i Gjørding. I: Esbjerg Avis 4.12.1908. Iflg.: Fra Ribe Amt. Bind 7.
1928-31, side 818.
Stednavne I: Hegn, Stig: Brammingbogen: en samling skitser fra byens første årtier.
Forlaget Bramming, 2011. side 399-414, illustreret. Litteraturhenvisninger.*
Stejlgård [Holdensen, Annette,væver, barndom i Bramming] Frihed til at væve / af Lise
Warburg … et al. 1979. Side 4-6. (99.4)*
Stejlgård Andersen, H. Hellmuth: Sløjfede enkeltgravhøje ved Stejlgård. I: Kuml, 1961.
Side 19-33, illustreret. (91.1) (iflg. DTI 1962, side 228)
Stenbrovej Tobiassen Kragelund, T.: De nyttige Sten og et Par af deres Mestre. I: Fra
Ribe Amt. Bind 12. 1949, side 186-187.(68.9)*
Stenhovede fra Glejbjerg, se Trehovede
Stenhugning [Kristian Hansen, Ilsted¸Anton Nielsen Brun, Sejstrup] Tobiassen
Kragelund, T.: De nyttige Sten og et Par af deres Mestre. I: Fra Ribe Amt. Bind 12. 1949,
side 183-203, illustreret.(68.9)*
Stensymposier se Billedehuggersymposier
Stoddere [Hunderup] Tobiassen Kragelund, T.: Småskæbner fra stodderlavet i Hunderup
Sogn. I: Jyder vester fra er mange slags. 1949. Side 66-78. (99.4)*
Stodderkonger Mads og Mettes ”tøwtløse”, slidsomme levned [1844], ved Hunderup
Sognearkiv. I: Historier fra Ribe amt: RAL : Ribe Amts Lokalarkivers 25 års jubilæum 2004.
Esbjerg Byhistoriske Arkiv: Skriftrække B nr. 29. 2004. Side 23.*
StoreDarum se Darum
Storegade Tre huse i Storegade [Bramming] forsvandt. Lokal-årbogen, 2005, side 111.
Storke Thellesen, Peder V.: Bramming som storkeby. Lokal-årbogen,1986, side 87-96
Stormfloder [Darum] Stemann, G.: Stormfloderne på Ribe Amts Vestkyst i December
1909 og November 1911. I: Fra Ribe Amt. Bind 3. 1911-14, side 709, 23, 24, 35, 36.*
Stormfloder [Darum1909] Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg sogne. I: Fra Ribe Amt.
Bind 3. 1911-14, side 460 *
Stormfloder [Sneum Marsken med Darum og Tømmerby] I: Sjæklen 1982:14:
Stormfloden d. 24. november 1981. Side 10. (55.9)*
Stormfloder Hansen, Lambert: Lidt af Stormflodernes Historie i Mands Minde. I:
Vestkysten 13.-14.9.1922. Iflg. N.M. Kromann: Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisktopografisk Art i lokale Blade i Ribe Amt i: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side 357.
Stormfloder Novrup, H.P.H: Stormen den 23. og 24. November 1928 [Darum]. I: Fra
Ribe Amt. Bind 7. 1928-31, side 429.*
Stormfloder Schmidt, Erling: Stormfloder og digebyggeri. Lokal-årbogen, 1992, side 5760
Strøgods [Selvejergods Bramminge, Vejrup, Hunderup, Darum] Specification paa
strøgodset 1778. I: Vardesyssel Aarbog. Årgang 16. 1999. Side 15-16.*
Stuefugle Kjær, Svend Aa.[nabo til biblioteket i Nørregade]: Danske første-opdræt? af
blå-øret lori. I: Dansk Fuglehold 1980 nr. 3 side 52-54, illustreret. (64.43)*
Stuefugle Medlemsblad Bramming og Oplands fuglevenner. 1984- .(64.43)
Styrelsesvedtægter Bramming kommune: Vedtægt for styrelsen af de kommunale
anliggender i Bramminge kommune. 1967. (36.2)*
Støier, Anton Peter Christian I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1:
Ribe og Ringkøbing Amter: V. Nykirke Sogn, side 119-20, illustreret.*
Størsbøl [matr. nr. 13a] I: Henrik Vensild: Bondegårde i Skast Herred 1636-1760: deres
byggemåde og indretning. Landbohistorisk Selskab & Historisk Samfund for Ribe Amt,
2004. side 80, 82-83.*
Størsbøl [Plantager]. I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det
Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers
nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830.
22 Skove. Sluttede Plantninger. Side 183*
Størsbøl Christensen, Poul W.: Størsbøl kro. Lokal-årbogen, 2004, side 87-90
Størsbøl Mejdahl, Ulla: Jamen, hvordan vidste I, at der var noget her? [arkæologisk
udgravning Sdr. Vejrup og Størsbøl]. Lokal-årbogen,1994, side 55-61
Størsbøl Nielsen, H.M.: Vestjydske Skoleforhold i det attende Aarhundrede. I: Fra Ribe
Amt. Bind 2:7. 1907-10 (1909), side 158.
Størsbøl Naamansen, Arne Tubæk: Kirkebro og ti gravhøje fra yngre stenalder: Lidt om
stenalderudgravninger i Ribe amt. I: Fra Ribe Amt. Bind 27. 1996. Side 82-85.
Litteraturhenvisninger.*
Stårup Ager, Arne: "Hjowrdreng" i Stårup[tjenestekarl]. Lokal-årbogen,1986, side 68-71
Stårup Kock, Karl: Uddrag af Karl Kocks erindringer [Stårup] . Lokal-årbogen, 1996, side
93-98
Stårupgård Løve Østerbye, Jan: Stårupgård. 1996. 7 sider, illustreret. På:
http://arosleo.dk/stgrd.htm *
StårupSkole Christensen, Rich.: Lourup Skole. I: Træk af Gørding sogns historie
/redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 1, 1994. Side 86-8, illustreret. [findes også som
lydbog] (46.4)*
Sundhed Sundhedsplænlægning / Bramming kommune. 1994. (61.4)*
Sundhedsvedtægter Bramming kommune: Sundhedsvedtægt. 1965.(61.41)*
Svampe Pedersen, P,M.; Nogle sjældnere Svampe fra Bramminge-Egnen.I Flora og
Faruna. 1931. Side 126-27. (57) (Ilfg. DTI 1931 side 126).
Svarre, Knud [Kalmargården elementhuse] Rangstrup, Henning: 1986 er ikke år 0. I:
LFA-nyt, 1987:4 side 10-11.(99.4)*
Svendsen, Niels Johannes [Hunderup] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943.
Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 316, illustreret.*
Svendsen, Sillasen [Bramminge Hovedgårds mark] I: Danske Landmænd og deres
Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 297, illustreret.*
Svenskerkrigene Kaae, Bue: Det onde år 1659. Lokal-årbogen, 1985, side 55-70.
Sygdom Hvis det var dit barn [husmand Niels Jensens fra Terp]. (Hovedstadspressen).
Lokal-årbogen, 2004, side 78
Sygehjem Bak, Olaf: Bramming fik et sygehjem. Lokal-årbogen,1986, side 79-80
Sygekasser [Gørding, Bramming] I: Danske Byer og Sogne : historiske og
personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller
senere). Side 289, 298 illustreret.*
Sygekasser Bak, Olaf: Lægebolig og sygekasse 100 år. Lokal-årbogen, 1992, side 84-85
Sygekasser Mogensen, Ferd.: Bramminge Sygekasse. Jubilæumsskrift 1892-1942. 1942.
16 sider (38.18)*
Sygepleje Ibsen, Sofie: Hjemmesygeplejerske i Vejrup. Lokal-årbogen, 1985, side 107109
Sygepleje Junk, Niels Erik: Dagmar Dalgas - hjemmesygeplejersken i Vong og V. Nykirke
sogne. Lokal-årbogen, 1996, side 107-110
Særforsorg [Særforsorgens udlægning] Ribe Amtsråd: Sammenfattende redegørelse for
kommunernes §11-udbygningsplaner 1981-86 - social- og sundhedssektoren. 1982. Side
29, 58, 78. (38.7)*
Søbye, S.C. [præst Gørding 1914-21] I: Paul Nedergaard: En dansk sogne- og
præstehistorie. Bind 9A Ribe stift. 1968. Side 116.*
Søer Ribe Amtskommune. Fredningsplanlægning. Foreløbig rapport: Registrering af
vegetationsforholdene ved sø- og moselokaliteter i Ribe amt. Side 138-66: Bramming.
(57.6)*
Søllingvraa, Chr. Hansen [Bramminge Hovedgårds mark] I: Danske Landmænd og
deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 297,
illustreret.*
SønderBøel se Bøel
SønderBøelgaard [Gørding] la Cour, J.C.B.: Danske Gaarde. 2. Samling. 1914. Bind 1.
side 868-69, illustreret. (46.1)*
Søndergade Nielsen, Ejler: Udstykningen fra Sejersgård. I: Træk af Gørding sogns
historie /redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 1, 1994. Side 28-41, illustreret. [findes
også som lydbog] (46.4)*
Søndergade Nielsen, Ejler: Søndergade - Nørregade. I: Træk af Gørding sogns historie
/redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 2, 1995. Side 20-26, illustreret. [findes også som
lydbog] (46.4)*
SønderGrisbæk se Grisbæk
Søndergaard, Siles Siles og Ane Søndergaard i Omme [omkring 1870], ved Vester
Nykirke Sognearkiv. I: Historier fra Ribe amt: RAL : Ribe Amts Lokalarkivers 25 års
jubilæum 2004. Esbjerg Byhistoriske Arkiv: Skriftrække B nr. 29. 2004. Side 26.*
Sønderhøe se Høe
SønderLourup se Lourup
Sørensdatter, Karen Marie [Lourup] Vig, P.S.: Peter Vig i Fitting. I: Fra Ribe Amt. Bind
4. 1915-18, side 149-50.*
Sørensen, A. [Typehus produceret af tømrermester A. Sørensen, Vejrup]. Bedre bolig 72.
1972. Side 124-25, illustreret.(71.086]*
Sørensen, Chr. William I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: V. Nykirke Sogn, side 120, illustreret.*
Sørensen, Chresten Sørensen, Chresten: Fra bondedreng til vismand [erindringer].
Lokal-årbogen, 2006, side 75-82.
Sørensen, Frederik Emil [Darum] I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing
Amt, Ribe Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 396, illustreret.*
Sørensen, Guttorm Lauridsen, Jens M. Min Slægs historie. Bind 5. Side 261-64.1943.
Guttorm Sørensen og Kikkenborg Kro (99.94)*
Sørensen, Guttorm [Kikkenborg] I: Hegn, Stig: Brammingbogen: en samling skitser fra
byens første årtier. Forlaget Bramming, 2011. side 80-125, illustreret.
Litteraturhenvisninger.*
Sørensen, Hans Chr. [Terp] ] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1:
Ribe og Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 296.*
Sørensen, Henrik Fabrin [Nørå] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1:
Ribe og Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 296, illustreret.*
Sørensen, Henrik Hansen [Kjærgård skov] I: Danske Landmænd og deres Indsats.
1943. Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 316-17, illustreret.*
Sørensen, Holger [Tværsig] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe
og Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 296, illustreret.*
Sørensen, Jacob [arbejdsmand, Bramming] I: Danmarks kommunale Forvaltning:
Ringkøbing Amt, Ribe Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 394, illustreret.*
Sørensen, Kresten [rebslager Hunderup] Tobiassen Kragelund, T.: Tyendemarkeder.
1952. Side 34-35. (99.4)*
Sørensen, Mads[Gørding] Lampe, Jens Kongsted: Urmageriet i Ribe Amt. 1989. Side 64.
(68.13)*
Sørensen, Mikkel Hjorth [Sejstrup] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind
1: Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 317, illustreret.*
Sørensen, Otto [Sejstrup] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 317, illustreret.*
Sørensen, Peder Lassen [Langsig] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind
1: Ribe og Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 296.*
Sørensen, Søren Thomsen [Vejrup] I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing
Amt, Ribe Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 390.*
Såbye, Anders Nielsen [herredsfoged Gørding Malt c. 1709] Otto Smith: Anders Nielsen
Såbye. I hans: Ribe Borgere, I: Fra Ribe Amt. 1928-31. Bind 7, side 331.*
Tammesdag Hundebøll, Lis Møller: Thamesdaw. [Darum, Vilslev]. I: Mandelgaven.
Årgang 9. 1984. Side 8-10.*
Tange Nielsen, Ejler: Tange : Gørding sogn. 1998.(46.4Tange)
Tangegård [Gørding] la Cour, J.C.B.: Danske Gaarde. 2. Samling. 1914. Bind 1. side 86970, illustreret. (46.1)*
Teglbrænding [Darum] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det
Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers
nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830.
26 Kalk og Teglbrænderier. Side 209, 210*
Teglværker [Billede af bygning af ringovn]. I: Mark og Montre. 1980. Side 82, illustreret.
(66.25)*
Teglværker [bondeteglværk Hunderup] Tobiassen Kragelund, T.: Gamle vestjyder
fortæller om tegl- og kalkbrænding. 1953. Side 11-13. (66.2)*
Teglværker [bygning af ringovn i Bramming]. Ole Videbæk i: Mark ogMontre, 1980, side
82, illustreret.*
Teglværker [Endrupholm] Kristensen, H.K. [korrektur til:]Tobiassen Kragelund, T.: Gamle
Vestjyder fortæller om Tegl- og Kalkbrænding. Udgivet af Nationalmuseet (Industri-,
Håndværker og Arbejderundersøgelser). 1953. Ilfg. I: Fra Ribe Amt. Bind 13. 1952/55.
Side 505-06*
Teglværker [Vestjyllands første landteglværk på Haragergård] Tobiassen Kragelund, T.:
Gamle vestjyder fortæller om tegl- og kalkbrænding. 1953. Side 18-22. (66.2)*
Teglværker Andersen, Jefrey: Teglværker i Bramming kommune. Eget forlag, 2004. 68
sider, illustreret. ISBN 87-90108-31-0. 75 kr. + forsendelse*
Teglværker Johansen, Åge S.: Rebelsig teglværk. Lokal-årbogen, 1984, side 63-66
Teilman [etatsråd, Endrupholm]: [Vejriagttagelser 1753, 1758] I: Dalgas, C: Ribe Amt :
Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til
Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5.
Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830. 3. Klimatet. Side 60-63.*
Teilman [hofjægermester, Endrupholm, ca. 1830, duel] Termansen, Jens Theodor: Nogle
optegnelser om Slægten Termansen fra Vejen mølle. I: Fra Ribe amt, bind 17, 1969, side
288. (99.4)*
Teilman [hofjægermester, Endrupholm, død mellem 1822 og 1830][.. den velvillige
befordrer af dette Skrift] Iflg Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det
Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers
nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830. 3.
Klimatet. Side 60.*
Teilman [hofjægermester, Endrupholm]: Skads Herred. Manuskript 1762. Udstrakt citeret
i: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige
Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende
Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830. (Henv. side
210)*
Teilman, A.C. [Ornitolog, 1786 [f. Endrupholm]-1852. Kærgård 1801-28] Af. R. Spärck. I:
Dansk biografisk Leksikon. 2. Udgave. Bind 13. 1942. Side 397. (99.4)*
Teilman, Andreas Charles [1785-1852 hofjægermester - Frederik den 8.] Madsen,
Jesper: Kjærgaard. I: Fra Ribe Amt. Bind 2:6. 1907-10 (1908), side 98-99.*
Teilman, Andreas Charles [1785-1852] Richter, J.: Jægermesteren på Kærgaard. I: Fra
Ribe Amt. Bind 6. 1923-27, side 603-34, med billede side 603.*
Teilman, Andreas Charles [hofjægermester 1785-1852] Madsen, Jesper: Sneum og
Tjæreborg sogne. I: Fra Ribe Amt. Bind 3. 1911-14, side 459-60.*
Teilmann [ulovlig brændevinsbrænden 1769] Fuglsang, Anth.: Under brændevinens
svøbe. I: Fra Ribe Amt. Bind 12. 1948. Side 130-34.*
Teilmann, Andr. Charles [Endrupholm, klage fra fæster 1772] Fuglsang, Anth.: Fra
Hoveritidens sidste Aaringer. I: Fra Ribe Amt. Bind 12. 1948. Side 115-120*
Teilmann, Tøger Reenberg de [1749-1788, Endrupholm] Teilman, Bjarne: Stamtavle
over Slægten Teilman(n) i Danmark og Norge. 1928. (iflg. DBL) (99.4)
TeilmannSlægten Albert Fabricius i: Dansk biografisk Leksikon. 2. udgave. Bind 13.
1942. Side 394-95. (99.94)*
Telefonbøger se Vejvisere
Telefonbøger Vejviser til dine børnebørn [Esbjerg Telefonbog]. Lokal-årbogen, 2007, side
166
Telefoncentraler [Bramming, Grimstrup, Endrup, Gørding, Lovrup, Sejstrup, St. Darum,
Vejrup,] Sørensen, Paul H.: De gamle telefoncentraler i Sydjyske Distrikt. 1986. Side 6, 8,
12, 13, 19, 23, 25, 28. (65.87)*
Telefonvæsen Bak, Olaf: "Hallo" første gang for 100 år siden[telefon]. Lokal-årbogen,
1987, side 79-81
Termansen, Simon [forpagter Bramming Hovedgård 1731 ca] Otto Smith: Simon
Termansen. I hans: Ribe Borgere, I: Fra Ribe Amt. 1928-31. Bind 7, side 343.*
Terneholm [Gørding] la Cour, J.C.B.: Danske Gaarde. 2. Samling. 1914. Bind 1. side 87071, illustreret. (46.1)*
Terp [Skove] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige
Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende
Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830. 22 Skove. Side
180*
Terp Ribe(amtskommune). Amtsrådet: Heder i Ribe amt. 1986. Side 35: Terp Ris.
(50.26)*
Terpager [1683] Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg sogne. I: Fra Ribe Amt. Bind 3.
1911-14, side 413.*
Terpager [engvanding, vindmøller] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring
fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske
Provindsers nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt).
Kjøbenhavn, 1830. 1. Jordens Beskaffenhed, side 16.*
Terpager [gård] Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg sogne. I: Fra Ribe Amt. Bind 3.
1911-14, side 441-42.*
Terpager [Terpager, Tømmerby]. I: Paul Nedergaard: Personalhistoriske, sognehistoriske
og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie 1849-1949(1966). Bind 9A: Ribe
Stift. 1966. Side 345-350. (27)*
Terpager Trap, J.P.: Kongeriget Danmark. 3. Udgave. 1904. Bind 5. Side 753.*
Terpager, Severin [stationsforstander, Gørding] I :Danske Byer og Sogne : historiske og
personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller
senere). Side 289, illustreret.*
Terpagergård [Deggehøj ved Terpagergård og Jundthøj ved Kragelund] I: Vi hilser på
Landsmænd. Af Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen Kragelund. 1942. Side 107, 111.
(91.15?)*
Terracotta Bencard, Mogens: Nordtyske terracotta-arbejder fra Ribe-egnen [Hunderup].
I: Mark og Montre. 1971. Side 16-25. (76.238)*
Therkildsen, Agnete [To darumpiger i Esbjerg, Frida Pedersen Buch og Agnete
Therkildsen] Sørensen, Tage: Esbjerg indtil 1989 i malerkunst og farver. 1989. Side 42223, illustreret med farvetusch af Frida Pedersen Buch. (99.4)*
Therkildsen, Agnete Fogtdals kunstleksikon. 1992. Bind 11, 1992, side 136. (99.4)*
Therkildsen, Agnete Therkildsen, Agnete: Agnet Therkildsen erindrer - en kunstner fra
Darum. Lokal-årbogen, 2001, side 87-95
Therkildsen, Agnete Weilbachs Kunstnerleksikon, 4. udgave. bind 8, 1998, side 246-47
(99.4)*
Therkildsen, Laurids Carl I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe
og Ringkøbing Amter: V. Nykirke Sogn, side 120.*
TherkildsenFamilien [Darum, slægtshistorie] Lauridsen, Jens M. Min Slægs historie.
Bind 1-6. 1943-44 (99.94)
Thiim, Chr. [Sejstrup] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 317, illustreret.*
Thodsen, Robert [Nørå] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 297, illustreret.*
Thomsen, Asger Bak, Olaf og Stig Hegn: Mellem himmel og jord og jævn- og
vekselstrøm [elektriker Asger Thomsen]. Lokal-årbogen, 2002, side 38-42
Thomsen, Christen [Vong, vekseldrift. 1822. sommerstaldfodring,] I: Dalgas, C: Ribe
Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til
Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5.
Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830. 5.+6. Dyrkningsmaaderne.Sommerstaldforningen
Side 94-95, 99.*
Thomsen, Dalgas Hegn, Stig: Den der selv brænder, kan tænde ild i andre -Dalgas
Thomsen i Darum. Lokal-årbogen, 2002, side 83-89
Thomsen, Dalgas Therkildsen, Agnete: Små glimt. 1985. Side 22-23. (46.4Darum)*
Thomsen, H.T. Upolitiske oplysningsforening fra provisoriepårene: smed H.T. Thomsen
og A.C. Meyer. (Hovedstadspressen). Lokal-årbogen, 2004, side 64-65
Thomsen, H.T. [smed, sognerådsformand Bramming] I: Hegn, Stig: Brammingbogen: en
samling skitser fra byens første årtier. Forlaget Bramming, 2011. side 42-61, illustreret.
Litteraturhenvisninger.*
Thomsen, Hildur Boligforeningen startede udviklingen : Hildur Thomsen har ordet. I: Da
Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne/redigeret af
Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 18-23.*
Thomsen, Jens Peder [f. i Terp Ilsted 1864] Tobiassen Kragelund, T.: Tyendemarkeder.
1952. Side 22-27. (65.59)*
Thomsen, Jens Peder [Hunderup mark] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943.
Bind 1: Ribe
Thomsen, Jes Magnus [Nørå] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1:
Ribe og Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 297, illustreret.*
Thomsen, Magnus [Vejrup] I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing Amt, Ribe
Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 390, illustreret.*
Thomsen, Niels Stykgodskørsel gennem 64 år. I: Da Bramming blev stor: Bramming
historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne/redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999.
Side 59-60, illustreret.*
Thomsen, Th.H. [socialdemokratisk redaktør Bramming] I: Hegn, Stig: Brammingbogen:
en samling skitser fra byens første årtier. Forlaget Bramming, 2011. side 180-219,
illustreret. Litteraturhenvisninger.*
Thomsen, Thomas Thomsen, Thomas: Raunsø Mose - engang en stor arbejdsplads.
Lokal-årbogen, 2006, side 66-70.
Thomsen, Ulla Haahr, Poul: DE TURDE GODT! De første kvinder i egnens lokale råd.
Lokal-årbogen, 2003, side 74/-85
Thue Jensen, Jens se Jensen, Jens Thue
Thygesen-Kristensen, Harriet Haahr, Poul: DE TURDE GODT! De første kvinder i
egnens lokale råd. Lokal-årbogen, 2003, side 74/-85
Tiende [Darum] Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg sogne. I: Fra Ribe Amt. Bind 3.
1911-14, side 427.*
Timmermann, Kurt En arbejder i Bramming under Besættelsen [Kurt Timmermann].
Lokal-årbogen, 2005, side 122.
Tingbøger Gørding Herreds tingbog 1660-1661 / Udgivet af Gert Ravn Nørgaard. Oxbøl
Lokalhistorisk værksted, 1991. 1. halvbind. 111 blade.
Tingbøger Hegn, Stig: Tingbøger. Lokal-årbogen, 2007, side 150-151
Tingbøger Kristensen, H.K.: Fra Gørding-Malt herreds tingbøger [1685-86 sager fra
Jernved, Sønderskov og Ø.Vedsted]. I: Fra Ribe amt bind 17, 1969-71, side 137-42. *
Tingbøger Nørgaard, Gert Ravn: Gørding Herreds tingbøger [1660]. Lokal-årbogen, 1992,
side 94-96
Tingbøger Ravn Nørgaard, Gert: Gørding herreds tingbog 1660-1661. 2. halvbind.
[Gælds- og arvesager fortrinsvis]: I: Vardesyssel Aarbog. Årgang 20. 2003. Side 23-57.*
Tingbøger Ravn Nørgaard, Gert: Gørding herreds tingbog 1661. 1. halvbind. [Gælds- og
arvesager fortrinsvis]: I: Vardesyssel Aarbog. Årgang 21. 2004. Side 38-51.*
Tingbøger Ravn Nørgaard, Gert: Gørding herreds tingbog 1661. 2. halvbind. [Gælds- og
arvesager fortrinsvis]: I: Vardesyssel Aarbog. Årgang 22. 2005. Side 98-113.*
Tingbøger Ravn Nørgaard, Gert: Gørding herreds tingbog 1661-1662. 3. halvbind.
[Gælds- og arvesager fortrinsvis]: I: Vardesyssel Aarbog. Årgang 23. 2006. Side 34-48.*
Tingbøger Ravn Nørgaard, Gert: Skads herreds tingbog 1660. 1. halvbind. I: Vardesyssel
Aarbog. Årgang 20. 2003. Side 66-100.* [fortsættes i årgang 2004, 2005, 2006]
Tinghuse [Ll. Endrup 1747] Sørensen, A.: Gørding, Malt og Skads Herreders Tinghus. Fra
Ribe Amt. Bind 11. 1947, side 628-32.*
Tinghuse Bennedsen, Hans: Tinghuset i Lovrup. I: Vestkysten 4.3. 1925. I Vestkysten
9.2. 1925. Iflg. N.M. Kromann: Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisk-topografisk Art i
lokale Blade i Ribe Amt i: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side 358.
Tinghuse Hegn, Stig: Kommentar til Tinghus i Sdr. Lourup 1685-1737. Lokal-årbogen,
2006, side 99-102.
Tinghuse Olesen, Vagn: Tinghus i Sdr. Lourup 1684-1737 og dets beliggenhed. Lokalårbogen, 2006, side 94-98.
Tingsteder [Birketing, Kærgård] Madsen, Jesper: Vilslev i det nittende Aarhundrede: et
Kulturbillede. I: Fra Ribe Amt. Bind 1:3. 1903-06 (1905), side 46.* (34.71)
Tingsteder [Endrup] I: Oluf Nielsen: Gamle jydske Tingvidner. 1977 [optryk af 1882].
Side 68, 73, 78-79, 80-81, 82-84, 85-88, 90 (34.71)*
Tingsteder [Endrup] Schousboe-Jensen, G.: Justitsraad Hans Wulff. I: Fra Ribe Amt. Bind
2:6. 1907-10 (1908), side 149, 156.*
Tingsteder [Grimhede, straks ved Dyrendal mellem Lourup og Gjørklint, 1685]. I:
Andersen, Vald.: Kongeåegnen. 1979. Side 128.*
Tingsteder [Grisbæk] I: Oluf Nielsen: Gamle jydske Tingvidner. 1977 [optryk af 1882].
Side 67. (34.71)*
Tingsteder [Hunderup tingsted] I: Tang Kristensen, Evald: Danske Sagn. 2. udgave.
1980. Bind 3, side 334 nr. 1679. (39.13)*
Tingsteder [Ll. Endrup 1747] Kristensen, H.K.: Skast herreds ting, fogder og skrivere. I:
Fra Ribe Amt . Bind 14. 1956/59, side 218, 221.*
Tingsteder [Skads] Madsen, Jesper: Foredrag om Skads Herreds gamle Tingsted: ved
Historisk Samfunds Møde. I: Esbjerg Avis 9. April 1906. Iflg. Fra Ribe Amt. Bind 7. 192831, side 817.
Tingsteder [Vong] I: Oluf Nielsen: Gamle jydske Tingvidner. 1977 [optryk af 1882]. Side
69-71, 75-78, 79-80 (34.71)*
Tingsteder Knudsen, Hans: Strid om valg af Tingsteder for Gørding-Malt…Herred. I:
Samlinger til jydsk Historie og Topografi. 4:4. 1923.[1924?] 8 sider. [fotokopi i Bramming
bibliotek]. (34.71)*
Tingsteder Lebech, Mogens: [Tingstedet på Kjærgård]. I: Samlinger til jydsk Historie og
Topografi. 5:2. 1935-35. [Ilfg. Trap]. (34.71)
Tobaksforretninger Haahr, Poul: Rogar Mogensen og hans butik. Lokal-årbogen, 2005,
side 18-22.
Tobiassen Kragelund, T. [Afsløring af mindesten i Hunderup 1965] I: Fra Ribe Amt
1964-67, side 317-319, illustreret.*
Tobiassen Kragelund, T. [nekrolog] I: Fra Ribe Amt 1958, side 528-34 [Iflg.: Fra Ribe
Amt 1964-67, side 317]
Tobiassen Kragelund, T. [nekrolog] I: Noter og Nyt. Udgivet af Nationalmuseet. 1958.
[Iflg. Fra Ribe amt. Bind 14. 1956/59. Side 541.]
Tobiassen Kragelund, T. Frifelt, Salomon J.: Mindeord Tobias Tobiassen Kragelund : en
flittig, glad og gavnmild mand. I: Fra Ribe amt. Bind 14. 1956/59. Side 528-34, illustreret.*
Tobiassen Nielsen, Tage: Gården ved Hunderup Leed og Tobiassen-slægten. Lokalårbogen, 2002, side 133-137
Tobiassen, Niels Ugelvig [Hunderup] I: Danmarks kommunale Forvaltning: Ringkøbing
Amt, Ribe Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 398, illustreret.*
Toldpæle [SneumÅ, Terpager, Kikkenborg, Gørding] Alkærsig, S.: Smugleriet ved
Kongeaaen i Mands Minde: fra omtrent 1838 til 1850. I: Fra Ribe Amt. Bind 3. 1911-14,
side 139.*
Toldpæle [Terpager] Alkærsig, S.: Smugleriet ved Kongeaaen i Mands Minde: fra omtrent
1838 til 1850. I: Fra Ribe Amt. Bind 3. 1911-14, side 169.*
Tonnesen, Sigvald Tonnesen, Sigvald: En barndom i Tømmerby. Lokal-årbogen, 2004,
side 15-24
Tonnesen, Tonnes [Bygmester, Bramming] I: Hegn, Stig: Brammingbogen: en samling
skitser fra byens første årtier. Forlaget Bramming, 2011. side 126-179, illustreret.
Litteraturhenvisninger.*
Tonnesen, Tonnes [Bygmester, Bramming] I: Danmarks kommunale Forvaltning:
Ringkøbing Amt, Ribe Amt. Vort Samfund, ca. 1929. Side 394, illustreret.*
Tonnesen, Tonnes J. Tonnesen, Tonnes J.: Tonnesens barndomsminder, 1. Lokalårbogen 1988. side 48-55. *
Tonnesen, Tonnes J. Tonnesen, Tonnes: Tonnesens barndomsminder, 2. Lokal-årbogen
1989. Side73-83*
Tophøj, Brynhild Nielsen, Flemming: Mor og søn sværmer for den gode musik (To
Generationer). 05. jul. 2005. 13.13 i P4Syd [Sekretær Brynhild Tophøj og Andreas Tophøj].
http://www.dr.dk/Regioner/Syd/DRSyd/Programmer/Formiddag/Artikler/20050705130205.
htm
Trafik [EndrupPosthus 1652 ved SneumBro] Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg
sogne. I: Fra Ribe Amt. Bind 3. 1911-14, side 429-38.*
Trafik [Tømmerby-svinget, Borgergade/Storegade, Trekanten 1976-79]I: Uheldsrapport/
Ribe Amtsråd. 1981. Side 24, 28, 29-20. (65.82)*
Trafik Bramming kommune: Planlægning af regional og lokal kollektiv trafik 1979/80.
(65.8)*
Trafik Trafiksanering i Bramming kommunes bysamfund. Udgivet af Bramming kommune,
Teknisk udvalg. 1995 (71.965)*
Tragtbæger Thomsen, Niels: Tragtbægerkultur i Sydvestjylland [Bramming, Gørding,
Vejrup]. I: Mark og Montre. 1977. Side 5-17. (76.236)*
Tranberg, Marie [jordemoder, Gørding] I :Danske Byer og Sogne : historiske og
personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller
senere). Side 289-90, illustreret.*
Trehovede [BrammingHovedgård] Larsen, Hans Jørgen L.: Årbogens forside. I: Fra Ribe
Amt. Bind 24, side 293.*
Trehovede [kopi i Egnsmuseet] Husted, Vagn M.: Gudehovedet fra Bramming
Hovedgård. Lokal-årbogen,1994, side 62-69
Trehovede [kopi i Egnsmuseet]: I: Nancke-Krogh, Søren: Stenbilleder i danske kirker.
1995. Side 20, illustreret - med frottage. (91.1)*
Trehovede [med trehovede og Kaj Lykkes hovedskal tegnet af Claus Seidel] i: BrobyJohansen, R.: Med Broby i Sydjylland. 1983. Side 73-74, illustreret. (91.1, 70.96)*
Trehovede Amatør fandt granithoveder : Uløst gåde om stenhoveder fra Glejbjerg og
Bramming Hovedgaard - kan nu ses på museet [i Esbjerg]. I: Vestkysten 13.2.1987,
illustreret. (91.1)*
Trehovede Høgsbro Østergaard, K.: En trehovedet gud? To mærkelige stenskulpturer fra
Glejbjerg og Bramminge. I: Kuml, 1954. Side 55-77, illustreret. (med
litteraturhenvisninger)(91.1)* [anmeldelse af H.K. Kristensen i: Fra Ribe Amt. Bind 13.
1952/55. Side 657-59, illustreret]*
Trondhjem, Alice Haahr, Poul: DE TURDE GODT! De første kvinder i egnens lokale råd.
Lokal-årbogen, 2003, side 74/-85
Træ [træhandel Tømmerby] Jacobsen, N.H.: Skibsfarten i det danske Vadehav. 1937. Side
245. (65.9)*
Træskomagere [Hansen, Peder & Nielsen, Hans ] Tobiassen Kragelund, T.:
Træskomageri. I: Fra Ribe Amt. Bind 10. 1940-43, side 267-68.*
Træskærere [prædikestol og altertavle i V. Nykirke kirke] "Nykirke mesteren" - Jens
Mortensen og hans træskærerarbejder i jyske kirker omkring midten af 16-tallet. Af Merete
Bergild og Jens Jensen. I: Fra Ribe amt. Bind 24. 1987-89. Side 33-35, illustreret. (71.8)*
Turisme Vejrup, Grethe: Bondegårdsferie : farmhous holiday : Bauernhof Ferien. 1998.
Pjece. (40.8)*
Tværsig [Tyveri af får tilhørende Eske Sørensen, 1661] Ravn Nørgaard, Gert: Gørding
herreds tingbog 1661. 1. halvbind. I: Vardesyssel Aarbog. Årgang 21. 2004. Side 39-41.*
Typehuse [Typehus produceret af tømrermester A. Sørensen, Vejrup]. Bedre bolig 72.
1972. Side 124-25, illustreret.(71.086]*
Tyrkerduer Thellesen, Peder V.: Tyrkerduen kom til St. Darum i 1948. Lokal-årbogen,
1990, side 98-101
Tyveri [Får tilhørende Eske Sørensen, Tværsig, 1661] Ravn Nørgaard, Gert: Gørding
herreds tingbog 1661. 1. halvbind. I: Vardesyssel Aarbog. Årgang 21. 2004. Side 39-41.*
Tyveri [Hoppe frastjålet Mattis Pedersens børn i Vejrup 1660] Ravn Nørgaard, Gert:
Gørding herreds tingbog 1660-1661. 2. halvbind.: I: Vardesyssel Aarbog. Årgang 20. 2003.
Side 43.*
Tyverier Madsen, Kristian: Tyveri i Vejrup [Anders Madsen, Bækmark] . Lokal-årbogen,
1997, side 87-90
Tækker, Alfred Jensen [Tværsigvej] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind
1: Ribe og Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 297-98, illustreret.*
Tækker, Svend Eigil [Sejstrup] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1:
Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 317-18, illustreret.*
Tækning [tækning. nogle tækkemænd] Højt paa Straa i det gamle Sogn : Smaa Glimt af
glemte Skæbner og gammel Syssel. Af Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen Kragelund. 1947.
Side 37-82.(69.214)*
Tærskning Hansen, Ingvart Kristian [husmand, f. 28.1.1868 på Darum mark]: Tærskning.
I: Sognets Veteraner : fra Krigsaar og Arbejdsaar. Af. Salomon J. Frifelt og T. Tobiassen
Kragelund. 1946. Side 110-128, illustreret.(63.33)*
Tømmerby [1683] Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg sogne. I: Fra Ribe Amt. Bind 3.
1911-14, side 413.*
Tømmerby [enge] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige
Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende
Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830. 1. Jordens
Beskaffenhed, side 42*
Tømmerby [Husted, Frederik] Frifelt, Salomon J.: Fra Vildormen til Baconsvinet. 1938,
side 383, 391, illustreret. (99.4)*
Tømmerby [Sejlads SneumÅ, marked] Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg sogne. I:
Fra Ribe Amt. Bind 3. 1911-14, side 440-41.*
Tømmerby [Sneum Marsken med Darum og Tømmerby] I: Sjæklen 1982:14:
Stormfloden d. 24. november 1981. Side 10. (55.9)*
Tømmerby [Terpager, Tømmerby]. I: Paul Nedergaard: Personalhistoriske,
sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie 18491949(1966). Bind 9A: Ribe Stift. 1966. Side 345-350. (27)*
Tømmerby [træhandel Tømmerby] Jacobsen, N.H.: Skibsfarten i det danske Vadehav.
1937. Side 245. (65.9)*
Tømmerby Bak, Olaf: Karens tid i Tømmerby : djærv bondepiges dagbog om livet på
landet i 1919. Lokal-årbogen, 2003, side 99-108
Tømmerby Nielsen, Leif Chr.: Nogle grave fra yngre germansk jernalder og vikingetid i
Sydvestjylland. I: Mark og Montre, 1984. Side 44-46, illustreret. (91.115)*
Tømmerby Nogle vestjyske Markeder. Af T. Tobiassen Kragelund og Niels Møller. I: Fra
Ribe Amt. Bind 11. 1945, side 267-270, 276-277.*
Tømmerby Tonnesen, Sigvald: En barndom i Tømmerby. Lokal-årbogen, 2004, side 15-24
Tømmerby Trap, J.P.: Kongeriget Danmark. 3. Udgave. 1904. Bind 5. Side 753.*
Tømmerhandler Willadsen, Poul: Over 100 år i træ[Chr. Nielsens Tømmerhandel,
Gørding]. Lokal-årbogen, 1990, side 46-48.
Tørv [tørverejsning i Kærgård mose] Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv /ved
Evald Tang Kristensen. 1987. Bind 3: Tillægsbind 3. Nr. 539. (69.94)*
Tørv [tørvespader fra Darum, tørveæltning i Hunderup] Hove, Th. Th.: Tørvegravning i
Danmark. 1983. Side 64, 99, 122. (69.94)*
Tørv Hansen, Andreas: Tørveproduktion i Alsbro-Hunderup moser 1940-45. Lokalårbogen, 1990, side 94-97
Tørv Holm, Johannes L.: Storproduktion sommeren 1946 [tørv i Vejrup]. Lokal-årbogen,
2002, side 78-79
Tørvemoser Madsen, Vagn: Af tørvemosens saga. 1979. [Fortrinsvis egnen omkring
Fåborg, Slebsager mose]
Udlændinge Birk, Trine: Hvad synes Vejrup om udlændinge i Danmark? Interview med 5
unge. I: Chilinet.dk 1.6.2005. På: http://www.chilinet.dk/default.asp?id=442&nid=2446 *
Udskiftning [1766 Hunderup, Darum] Madsen, Jesper: Kjærgaard. I: Fra Ribe Amt. Bind
2:6. 1907-10 (1908), side 92-94.*
Udskiftningen Nielsen, Ejler: Udskiftningen i 1785. I: Træk af Gørding sogns historie
/redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 1, 1994. Side 11-19, illustreret. [findes også som
lydbog] (46.4)*
Udstykning [Endrupholm, Bramminge Hovedgaard, Bramminge Nygaard, Haragergaard]
Ebbesen, M.A.: Udstykning i Ribe Amt gennem 25 Aar. I: Fra Ribe Amt. Bind 9. 1936-39,
side 1936/95-96,101-102, 102, 102-03.*
Udvandring Hansen, Kirsten: Fra Hessellund til Amerika - en udvandringshistorie. Lokalårbogen, 2002, side 99-108
Udvilklingsretarderede Faureholm, Jytte: "Sådan nogen som os": et tværfagligt
projektforløb med psykisk udviklingsretarderede forældre og deres børn [fra Bramming].
Udgivet af Ribe amtsråd. 99 sider, 40 sider bilag. 1987. (38.7)*
Ugeaviser Søllinge, Jette Drachmann: Lokalpressen : Danmarks lokale ugeaviser og
distriktsblade 1850-2003. 2005. Side 397-99: Bramming kommune. *
Uglvig, Niels [Hunderup] Tobiassen Kragelund, T.: Livet som Kræmmer. I: Fra Ribe Amt.
Bind 9. 1936-39, side 1938/125-126.*
Uld Kragelund, T.: Fra Hunderup Sogn; om Uld, Kartning, Spinding og Farvning. I: Fra
Ribe Amt. 1940-43. Side 414-40, illustreret. (67.7)*
Uld Tobiassen Kragelund, T.: Fra Hunderup Sogn om Uld, Kartning og Farvning. I: Fra Ribe
amt bindf 10, 1942, side 414-440. [iflg. DTI 1942:104]. (39.4)
Ulff, Kristian Hedegård Rasmussen, Jens: Glimt fra Darum i 1800-tallet: P.K.Pedersens
erindringer: fæstebonden der blev selvejer. I: Fra Ribe amt. Bind 24. 1987-89. Side 37073, illustreret.*
Ungdomsforeninger [Bramming, Darum, Endrupholm, Gørding] Bruhn, Verner: Plint og
talerstol. 1979. Side 27, 49, 79-80, 95, 107, 128-29, 137, 154, 175. (37.86)*
Ungdomsforeninger AGL [Arne G. Larsen]: På besøg i Darum Gymnastik- og
Ungdomsforening. I: Dansk Ungdom og Idræt, 1967:17 side 288-291, illustreret [m.
billede af Vagn Degnbol og J. Hedegaard Rasmussen]*
Ungdomsforeninger Darum Gymnastik- og Ungdomsforening : 25 års jubilæum 19601985. Redigeret af J. Hedegaard Rasmussen m.fl.1986. 56 sider, illustreret. (79.606)*
Ungdomsforeninger Hegn, Stig: En perlerække af tidens personligheder : de besøgte
Vong Ungdomsforening. Lokal-årbogen, 2003, side 92-98
Ungdomsforeninger Junk, Niels Erik: Vong Ungdomsforening. Lokal-årbogen, 2003, side
86-91
Ungdomsforeninger St. Quentin Bulletin. 1970. [Diverse numre]. (37.206)*
Ungdomsklubber Ungdomsoprøret kom til byen : St. Quentin - ikke en ungdomsklub. I:
Da Bramming blev stor: Bramming historie- fortrinsvis fra 1960erne og 1970erne/redigeret
af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 86-90, illustreret.*
Ungdomskulturer Nordrup, Kim: Stoffer, vold og alkohol : en del af ungdomskulturen i
kommunen. Lokal-årbogen, 2003, side 39-45
Ungdomsskoler Bramming kommunale Ungdomsskole 1971-1996. Redigeret af John
Hansen og Karsten Degnbol. 1996. (37.365)*
Ungdomsskoler Refsing, Viggo: Ungdomsskolen. Lokal-årbogen, 1991, side 43-52
Urmagere [mesterliste for Bramming] Lampe, Jens Kongsted: Urmageriet i Ribe Amt.
1989. Side 36…66. (68.13)*
V.Nykirke I :Danske Byer og Sogne : historiske og personalhistoriske Oplysninger om
Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller senere). Side 314-16.*
Vadesteder [vadested i Gørding] Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv /ved
Evald Tang Kristensen. 1987. Bind 2: afdeling 5 nr. 195. (65.82)
Valg [Kommunalvalg : særtryk [fotokopi i Bramming bibliotek] af officiel statistik 19431981](36.1)*
Vandforsyning Byens vandforsyning. I: Da Bramming blev stor: Bramming historiefortrinsvis fra 1960erne og 1970erne/redigeret af Stig Hegn og Olaf Bak. 1999. Side 48-49,
illustreret.*
Vandindvinding Vanindvindingsplanlægning / Ribe Amtskommune: Hydrologisk
kortlægning : juli 1984. Side 108, 109, 111: Gørding-Bramming-Tjæreborg: Bramming
kommune. 1984. (69.84)*
Vanding Bak, Olaf: Engvandingsanlæg. Lokal-årbogen, 1992, side 54-56
Vanding Boesen, Fred: Darum Engvandingsselskab. Lokal-årbogen,1986, side 73-76
Vandløb Ombygning af styrt til stenstryg / Bramming kommune. Teknisk forvaltning.
1991. Ringbind med 1 bilag i lomme. (55.9)*
Vandmøller se Møller
Vandpumper Bak, Olaf: Træpumper fra Bramming. Lokal-årbogen, 1993, side 108-111
Vandpumper Wolthers, Carl.P.: Træpumper[vand-]. Lokal-årbogen,1986, side 71-72
Vandværker Bramming kommune i fremtiden: Statusrapport for
kommuneplanlægningen. Marts 1982. Løsblade. [6 Tekniske anlæg](71.9564Bramming)*
Vandværker Ribe amtskommune. Teknisk Forvaltning: Vandforsyningsplanlægning:
Vandværker i Bramming kommune. 1979. (69.84)
Vandværker Rose, Johs.: Gørding Vandværk. I: Træk af Gørding sogns historie
/redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 1, 1994. Side 56-57, illustreret. [findes også som
lydbog] (46.4)*
Vang, Jens Jensen Nørfjand [Gabelsvej] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943.
Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 298, illustreret.*
Varho Andersen, Vald.: Af Varhos nyere historie. I: Fra Ribe amt. 1960-63. Bind 15. Side
608-13. [1963](46.4Varho)*
Varho Eriksen, Svend: Landmandsliv, 2[Varho]. Lokal-årbogen, 1993, side 79-89
Varho Nielsen, Ejler: Varhogård. Lokal-årbogen, 1985, side 82-91
Varho Nielsen, Ejler: Varhogårds deling og udstykning : historien om en hovedgård og
dens skæbne. [Uden år, men ca. 1998]. 56, 13 sider. (46.4Varho)
Varho Trap, J.P.: Danmark. 5. udgave. Bind 9:2(bind 23): Ribe Amt. 1965. side 1012.
(46)*
Varhoelund [Skove] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige
Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende
Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830. 22 Skove. Side
180*
Varhogård Hansen, J.J.: Større danske Landbrug. Bind 8. 1936. Side 477-78. (Iflg. Trap)
Varhogård Olesen, Vagn & Stig Hegn: Varhogård forsvandt. Lokal-årbogen, 2004, side 14
Varmeforsyning Bramming kommune: Varmeforsyningen fremover. 1984. (62.12)*
Varmeforsyning Dokumentation af udredning om kollektiv varmeforsyning i Bramming
og Ribe Kommuner. 1981. (Varmeplanlægning/Ribe Amtskommune, 3). (62.12) *
Varmeforsyning Ribe (amtskommune) Amtsrådet: Fremtidig varmeforsyning af
Bramming, Gørding, Ribe etc. 1983 (62.12)*
Varmeforsyning Ribe (amtskommune). Teknisk Forvaltning: Sammenfatning af
udredning om kollektiv varmeforsyning i Bramming og Ribe kommuner. 1981.
(Varmeplanlægning/Ribe Amtskommune, 3). (62.12) (Iflg. DB 1982).
Varmeforsyning Ribe (amtskommune).Amtsrådet: Regional varmeforsyningsoversigt.
1981. Del 1, side 30-31. (62.12)*
Varmeværker Clausen, Arne: Gørding Varmeværk. I: Træk af Gørding sogns historie
/redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 2, 1995. Side 44-46, illustreret. [findes også som
lydbog] (46.4)*
Vedsted, Peder [1744- 1823] Hertzum-Larsen, Holger: Peder Vedsted : sognedegn til
Nykirke og Faaborg. I: Vardesyssel Aarbog. Årgang 2. 1985. Side 32-34.*
Veje [Gørding Herred]. I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det
Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers
nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830.
16. Produkternes Afsætning.Landtransport. Vandtransport. Side 135*
Veje [Gørding] Alkærsig, S.: Smugleriet ved Kongeaaen i Mands Minde: fra omtrent 1838
til 1850. I: Fra Ribe Amt. Bind 3. 1911-14, side 161.*
Veje [Gørding] Frederiksen, J. Chr.: Den gamle Drivervej. I: Fra Ribe Amt. Bind 6. 192327, side 409 [fejlagtigt nummereret side 309]*
Veje Bramming kommune: Vejvedtægt. 1963. (34.22)*
Veje Bramminge kommune. Vejvedtægt. 1963. (65.82)*
Veje Esbjerg-Darum Vejen. Et gammelt Projekt realiseret. I: Vestjyllands Socialdemokrat
16.7.1898. Iflg.: Fra Ribe Amt. Bind 7. 1928-31, side 471.
Veje Fortegnelse over offentlige biveje i Bramming kommune. 1980. Løsblade. -Ændringer
1982. (69.61)*
Veje Lidegaard, Mads: Ravvejen. 1988. Side 214-16, 219-21, 225. Kort side 222-23.
(65.82)*
Veje Nielsen, Rud: Motorvejen Esbjerg Kolding. Lokal-årbogen, 1997, side 40-43
Veje Willadsen, Poul: Fortsat en levende by[Omfartsvejen].Lokal-årbogen,1986, side 3234
Vejrup [cirkus Robert Daniels ridehus i Vejrup 1967].I: Enevig, Anders: Cirkus i Danmark.
1982. Bind 3, side 254-55, illustreret. (79.13)*
Vejrup [faldne Gørding, Darum, Bramminge, Vejrup, Hunderup] Høgsbro Østergaard:
Faldne og døde i krigen 1848-49-50. I: Fra Ribe Amt. Bind 12. 1949, side 241, 242, 243.*
Vejrup [fåreavl] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige
Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende
Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830. 20. Faareavl.
Side 169*
Vejrup [Gårde i Vejrup] i: Andersen, Valdemar: Af Ribe hospitals historie. I: Fra Ribe
amt, bind 22. 1981-83. Side 308, 313. (61)*
Vejrup [Helms, Jacob: Bramminge, Vejrup, Darum og Hunderup Kirker] Særtryk: Danske
Tufstenskirker [fotokopi]. 1894. (71.864)*
Vejrup [Jydepotter1881] Olsen, J.: Jydepotterne. I: Fra Ribe Amt. Bind 1:1. 1903-06
(1903), side 47.*
Vejrup [Kirkegods, Vej rup] Kristensen, H.K. : Varde Syssels Kirkestol [1608]. I: Fra Ribe
Amt. Bind 10. 1940-43, side 104.*
Vejrup [krig 1864] Stemann, G.: 1864: Breve fra Stiftamtmand Nielsen. Fra Ribe amt.
Bind 2. 1910. Side 147-48.*
Vejrup [Krige] Øllgaard, N.E.: Faldne og døde fra Sydvestjylland under Kampene for
Sønderjylland i 1848-50 og 1864. I: Fra Ribe Amt. Bind 2:7. 1907-10 (1909), side 116.*
Vejrup [Nørre Vejrup, Sejstrup]Steensberg, Axel: Gamle danske bøndergårde. 1962. Side
258-59. (46)*
Vejrup [Smugleri - N.J. fra Vejrup, NR. fra Grisbæk 1827] Akjærsig, Søren: Fra den store
Smuglertid. I: Fra Ribe Amt. Bind 2:5. 1907-10 (1907), side 142-52.*
Vejrup [sten Sadekrog eng] I: Lidegaard, Mads: Danske sten fra sagn og tro. 1994. Side
251 nr. 2693. (39.3)*
Vejrup [tiende fra V. Nykirke og Vejrup] i: Andersen, Valdemar: Af Ribe hospitals historie.
I: Fra Ribe amt, bind 22. 1981-83. Side 301. (61)*
Vejrup [tiende fra Vejrup] i: Andersen, Valdemar: Af Ribe hospitals historie. I: Fra Ribe
amt, bind 22. 1981-83. Side 291. (61)*
Vejrup [Tyveri af Hoppe fra Mattis Pedersens børn 1660] Ravn Nørgaard, Gert: Gørding
herreds tingbog 1660-1661. 2. halvbind.: I: Vardesyssel Aarbog. Årgang 20. 2003. Side
43.*
Vejrup [Vejrup Mølle]. Danske Møller. 1934. Side 600, illustreret. [fotokopi i Bramming
bibliotek med titlen: Møller i Bramming kommune]. (66.81)*
Vejrup [Vejrup Sogn]Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Gørding Herred. 1872
optryk. side 27-32. (46.4Vejrup)*
Vejrup [Vejrup Sognearkiv] Arkiver i Ribe amt: En vejviser : Ribe amts lokalarkiver. 1998.
Side 38, illustreret.*
Vejrup [Vejrup, V. Nykirke] I: Hans Duborg: Ribe Amts Sogneraadsforening 1882-1932.
1932. Side 63. (36.06)*
Vejrup [Vejrup] I: Harald Nielsen: Fra det kommunale skolevæsen i Ribe amt 1870-1970.
1974, illustreret. Side 251-54. [37.36)*
Vejrup [Vægt, mål] I: Andersen, Vald.: Kongeåegnen. 1979. Side 153.*
Vejrup [øde gods 1661]I: Ravn Nørgaard, Gert: Gørding herreds tingbog 1661. 2.
halvbind. I: Vardesyssel Aarbog. Årgang 22. 2005. Side 105.*
Vejrup Birk, Trine: Hvad synes Vejrup om udlændinge i Danmark? Interview med 5 unge.
I: Chilinet.dk 1.6.2005. På: http://www.chilinet.dk/default.asp?id=442&nid=2446 *
Vejrup Bjerre Nielsen, Alice: Vejrup Købmandsgård. Lokal-årbogen, 1992, side 61-67
Vejrup Danmark : Land og Folk: Historisk-topografisk-statistisk Haandbog. Udgivet ved
Daniel Bruun, Bind 4. 1922. Side 111, 118.*
Vejrup de Place, Arne: Fra Vesterbro til Vestjylland [Vejrup skole]. Lokal-årbogen, 1999,
side 117-122
Vejrup Futtrup, A.M.: Begravelsesskikke i Ribe Amt : fra varsler til kirkegårdens port. I:
Fra Ribe Amt. Bind 26. 1994. Side 180, 184.*
Vejrup Futtrup, A.M.: Begravelsesskikke i Ribe Amt : inden for kirkegårdens port. I: Fra
Ribe Amt. Bind 26. 1995. Side 405.*
Vejrup Gabriel Christensen, Vejrup. I: Apostolske kirke i Danmark 1924-1974. side 87.
(27.65)*
Vejrup Hegn, Stig: Vejrup Fattiggård : Fattig i Bramming, 3. Lokal-årbogen, 2003, side
127-36
Vejrup Holm, Johannes L.: Storproduktion sommeren 1946 [tørv i Vejrup]. Lokalårbogen, 2002, side 78-79
Vejrup Holm, Johs.: Vejrup bogen, 2: Gårdene. Iflg. Jyske Vestkysten 10.9.2007
Vejrup Højst Petersen, Sam.: Ham Niels Th. [Iversen] og Vøgaslund. Lokal-årbogen,
2004, side 67-77
Vejrup Højst Petersen, Sam.: Humørpigerne fra Vejrup. Lokal-årbogen, 2005, side 59-66.
Vejrup I :Danske Byer og Sogne : historiske og personalhistoriske Oplysninger om Land
og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller senere). Side 290-91, illustreret.*
Vejrup Ibsen, Sofie: Hjemmesygeplejerske i Vejrup. Lokal-årbogen, 1985, side 107-109
Vejrup Jensen, Ingrid: Fra Butikiai til Vejrup : Vejrups smed kom fra Litauen til Danmark.
Lokal-årbogen, 2003, side 56-60
Vejrup Jensen, Ingrid: Møde med Vestjylland [erindringer]. Lokal-årbogen, 2006, side 6165.
Vejrup Jensen, Ingrid: Rids af Vejrup Sogns bibliotekshistorie. Lokal-årbogen, 1993, side
38-40
Vejrup Jensen, Ingrid: Vejrup-sangen. Lokal-årbogen, 1991, side 92-93
Vejrup Jensen, Ivira: Vejrup Skoles udvikling fra 1909. Lokal-årbogen,1986, side 97-99
Vejrup Jensen, Kjeld: Et moderne dansk landbrug - Bækmarksgård ved Vejrup. Lokalårbogen, 1989, side 35-37
Vejrup Jessen, Ejnar: Kathrine og Mads Jessen, Vejrup. Lokal-årbogen,1988, side 78-79
Vejrup Johnsen, Bent: Vestre Skole, Vejrup. Lokal-årbogen, 1998, side 70-74
Vejrup Jydepotte-Maren [Maren Hansen, f. Kristensen 1885] fra Vejrup, ved Vejrup
Sognearkiv. I: Historier fra Ribe amt: RAL : Ribe Amts Lokalarkivers 25 års jubilæum 2004.
Esbjerg Byhistoriske Arkiv: Skriftrække B nr. 29. 2004. Side 24-24, illustreret.*
Vejrup Karkov, J.P.: Lægerne i Bramming kommune. Lokal-årbogen, 1984, side 76-88
Vejrup Kulturhistoriske bevaringsinteresser. 1985. Bind 1, side 86. (50.26)*
Vejrup Lykkesgård - en ca. 450 år gammel slægstgård. En studiekreds af pensionister i
Vejrup. Lokal-årbogen, 1995, side 47-50
Vejrup Mejdahl, Ulla: Jamen, hvordan vidste I, at der var noget her? [arkæologisk
udgravning Sdr. Vejrup og Størsbøl]. Lokal-årbogen,1994, side 55-61
Vejrup Mikaelsen, Kristian: Smede i Vejrup Sogn. Lokal-årbogen, 1996, side 111-114
Vejrup Mortensen, Rasmus: Oldtidsjærn i Ribe Amt. I: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35,
side 237.*
Vejrup Mulvad, Søren: Vejrup Bogen I: Udviklingen i Vejrup gennem tiderne. Lokalårbogen, 2006, side 124-26.
Vejrup Mølle Ketty Fyhn: Vejrup Mølle 1870-1958. Lokal-årbogen, 2000, side 9698
Vejrup Nielsen, Maren: Minder fra Rebelsig. Lokal-årbogen, 1989, side 100-101.*
Vejrup Nørgaard, Henning: Et sogn og dets kirke[Vejrup]. Lokal-årbogen, 1987, side 7278
Vejrup Petersen, Gerda: Cirkus i Vejrup [Robert Daniels]. Lokal-årbogen,1994, side 77-81
Vejrup Poulsen, Svend Erik: Vejrup om Omegns Kalk og Mergelselskab 1952-2002. Lokalårbogen, 2003, side 69-73
Vejrup Schmidt, August F.: Folkeminder i Ribe amt. I: Fra Ribe Amt. Bind 7. 1928-31, side
560.*
Vejrup Slægtsbog for efterkommere af Iver Christensen, gårdejer og sognefoged i Sdr.
Vejrup, Vejrup sogn. Fredericia, 1986. 121 blade. Iflg. Fra Ribe amt, bind 25, side 129.
(99.94) [forkert indførsel, Sdr.Vejrup]
Vejrup Sørensen, Paul H.: De gamle telefoncentraler i Sydjyske Distrikt. 1986. Side 28.
(65.87)*
Vejrup Thomsen, Niels: Tragtbægerkultur i Sydvestjylland [Bramming, Gørding, Vejrup].
I: Mark og Montre. 1977. Side 5-17. (76.236)*
Vejrup Trap, J.P.: Danmark. 5. udgave. Bind 9:2(bind 23): Ribe Amt. 1965. side 1013-15.
(46)*
Vejrup Trap, J.P.: Kongeriget Danmark. 3. Udgave. 1904. Bind 5. Side 808-09, 918.*
Vejrup Vejrup Forsamlingshus. Af en studiekreds af pensionister i Vejrup. Lokal-årbogen,
1997, side 80-83
Vejrup Wenzelsen, Søren: "Et par beskedne ord". 1980. 36 sider. [Tegninger fra Vejrup
ved Olaf Bak] (04.6)*
Vejrup Willadsen, Poul: Vejrup Andels Grovvareforening. Lokal-årbogen,1988, side 39-40
VejrupAndelsmejeri I: Dansk Mejeristat : Odense… Ribe Amt. 1931. Side 548-549,
illustreret.*
VejrupHusmandsforening Smidt, Solveig: En ung landmand må ikke kunne kaldes
ufaglært - Emil Løymose Danielsen. Lokal-årbogen, 2001, side 84-86
VejrupKirke Danmarks kirker. Udgivet af Nationalmuseet. Bind 19: Ribe amt. 29. hefte
ved Ebbe Nyborg og Niels Jørgen Poulsen. 1994. Side 3003-3022, illustreret.*
VejrupKirke Dyssel, Arendse: Egnens kirker. Med tegninger af Jørgen Dich. 1998. Side
26. [Foreligger også på engelsk og tysk med titel Local churches og Die Kirchen der
Umgebung]*
VejrupKro Højst Petersen, Sam: Vejrup Kro/Vejrup Gæstgivergård - 100 års krohistorie.
Lokal-årbogen, 2001, side 76-83
VejrupSogn [Gjørding (Sønder)-Vejrup] I: S.V. Wiberg: Personalhistoriske … Bidrag til
en almindelig dansk Præstehistorie. Fotografisk optryk 1959. Bind 1, Side 455-56. [Evt.
side 703, 709, 759, 762] [evt. Bind 3, side 727, 731, 749?]. (27)*
VejrupSogn [Gørding-Vejrup Sogn]. I: Paul Nedergaard: Personalhistoriske,
sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie 18491949(1966). Bind 9A: Ribe Stift. 1966. Side 115-20. (27)*
VejrupØstreSkole Lund-Jensen, Niels Peter: Erindringer fra Vejrup Østre Skole. Lokalårbogen, 2000, side 110-114
Vejvisere Bramming kommune: Velkommen til Bramming kommune. Udgivet af Mostrup.
1967/68, 1972/73. *
Vejvisere Den røde lokalbog 1989/90 Bramming området. Udgivet af Egmont H.
Petersen. (65.0164)
Vejvisere Lokaltelefonbogen Bramming-området. Udgivet af Lokal Telefonbogen, Vejen.
1983, 1986, 1987. (65.0154)*
Vejvisere Lokaltelefonbogen. Bramming-området. 1983- . (65.0164Bramming)*
Vejvisere Mostrup vejviseren Bramming Kommune ; officiel adressebog for Bramming
Kommune / redigeret i samarbejde med Bramming Kommune. 1. årgang-. 1984-1998
[også udkommet senere]. (65.0164)*
Vejvisere Telefonbogen for Bramminge, Brørup, Gørding, Holsted + opland. Udgivet af
Ribe Reklametrykkeri. 1965.(65.0164)
Vejvisere Telefonnøglen for Bramming-Endrup-Gredstedbro-GørdingJernvedlund_St.Darum, Tjæreborg-Vejrup-Åæbæk. Udgivet af Lindex Marketing ApS,
Vejen.
Venstre [Valgmøde i Bramming 1876, Valget 1901 i Bramming]. I: Johs. Garnæs
Petersen: Jens Busk. 1943. Side 35-36, 152-56. (32.8)*
Venstre Just, Flemming: De første venstreforeninger. Lokal-årbogen,1986, side 50-54
Vester Nykirke se VNykirke
Vestergaard, Gunde [Nørå]. I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe
og Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 298, illustreret.*
Vestergaard, Hans [Nørå] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og
Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 298, illustreret.*
Vestergaard, Knud [Gabelsvej] I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1:
Ribe og Ringkøbing Amter: Bramminge Sogn, side 298-99, illustreret.*
Vibæk Husted, Vagn M.: Det skete ved Vibæk bæk [Kaj Lykke] . Lokal-årbogen, 1997,
side 66-74
Vider [Darum 1641] Schmidt, August F.: Fra den gamle Landsby. I: Fra Ribe Amt. Bind 8.
1932-35, side 200-01.*
Vider [Darum, Nørå, Vong, Lourup, Sejstrup] Carlslund Petersen, Grethe: Landsbystyre
og fællesskab i det 18. århundede - belyst gennem vider og vedtægter. I: Fra Ribe Amt.
Bind 24. 1987-89. Side 94.*
Vider [Darum] I: Dansk Vider og Vedtægter. Bind 3 (1904-38, 1-5). Side 569-74. (34.62)*
Vider [Nørå 1747-52] Christensen, J. Carl: Nøraa Byes Vide og Vedtægts Bog. I: Fra Ribe
Amt. Bind 11. 1944, side 113-119.*
Vider [V. Nykirke] I: Dansk Vider og Vedtægter. Bind 4 (1904-38, 1-5). Side 373-80.
(34.62)*
Vig, Hans Sørensen [Østergård, Gørding + ca. 1880] Vig, P.S.: Peter Vig i Fitting. I: Fra
Ribe Amt. Bind 4. 1915-18, side 147-48, 190.*
Villemoes Teglværk A/S Andersen, Jefrey: Teglværker i Bramming kommune. Eget
forlag, 2004. 68 sider, illustreret. ISBN 87-90108-31-0. 75 kr. + forsendelse*
Vind, Jacob [fattiggårdsbestyrer] I :Danske Byer og Sogne : historiske og
personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller
senere). Side 302-03, illustreret.*
Vind, Johan Christian[Gørding-Bramming] Lampe, Jens Kongsted: Urmageriet i Ribe
Amt. 1989. Side 66. (68.13)*
Vinduer [ovalt korvindue i Vester Nykirke kirke] Benzon, Gorm: Gamle danske vinduer.
1981. Side 44-45, illustreret. (71.8)*
Virksomheder Virksomhedskatalog for Bramming kommune. Udkommet: 1985, 1987,
1988, 1989, 1991/92. (65.0164Bramming)*
VNykirke [??]I: Danske Landmænd og deres Indsats. 1943. Bind 1: Ribe og Ringkøbing
Amter, side 114, illustreret.*
VNykirke [Autrup, Hans Chr., maler og billedskærer, Gørding og Nykirke kirker] i: Autrup,
Jens: Landsbydreng og svend på valsen. 1986. Side 38-40. (99.4)*
VNykirke [Biltoft, Chr. M.sognedegn 1841] Kristensen, H.K.: Skast herreds ting, fogder og
skrivere. I: Fra Ribe Amt . Bind 14. 1956/59, side 223-24.*
VNykirke [enge] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige
Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende
Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830. 1. Jordens
Beskaffenhed, side 41*
VNykirke [Jydepotter 1881] Olsen, J.: Jydepotterne. I: Fra Ribe Amt. Bind 1:1. 1903-06
(1903), side 47.*
VNykirke [Kirkegods, Nykiercke] Kristensen, H.K. : Varde Syssels Kirkestol [1608]. I: Fra
Ribe Amt. Bind 10. 1940-43, side 114.*
VNykirke [Menighedsråd] Elle Jensen, F.: Frivillige menighedsråd. I: Fra Ribe Amt. Bind
13. 1952/55. Side 522-23*
VNykirke [Nykirke Sogn]Nielsen, Oluf: Historiske Efterretninger om Skadst Herred. 1862.
side 104-49. (46.4VNykirke)*
VNykirke [ovalt korvindue i Vester Nykirke kirke] Benzon, Gorm: Gamle danske vinduer.
1981. Side 44-45, illustreret. (71.8)*
VNykirke [Peder Vedsted 1744- 1823] Hertzum-Larsen, Holger: Peder Vedsted :
sognedegn til Nykirke og Faaborg. I: Vardesyssel Aarbog. Årgang 2. 1985. Side 32-34.*
VNykirke [prædikestol og altertavle i V. Nykirke kirke] "Nykirke mesteren" - Jens
Mortensen og hans træskærerarbejder i jyske kirker omkring midten af 16-tallet. Af Merete
Bergild og Jens Jensen. I: Fra Ribe amt. Bind 24. 1987-89. Side 33-35, illustreret. (71.8)*
VNykirke [Skoler 1785] Nielsen, H.M.: Vestjydske Skoleforhold i det attende
Aarhundrede. I: Fra Ribe Amt. Bind 2:7. 1907-10 (1909), side 158.*
VNykirke [sognepræst J.P. Koch 1824] Stemann, H.: Minder fra Biskop Hertz’s Tid. I: Fra
Ribe Amt. Årgang 1912, side 327-33.*
VNykirke [tiende fra V. Nykirke og Vejrup] i: Andersen, Valdemar: Af Ribe hospitals
historie. I: Fra Ribe amt, bind 22. 1981-83. Side 301. (61)*
VNykirke [V. Nykirke kirke] Danmarks kirker. 1988-91. Bind 19:3 Ribe amt, side 17111750, illustreret. (71.86)*
VNykirke [V. Nykirke kirke] Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie. 1894. Side
268, 288. (71.8)(Iflg. Trap)
VNykirke [V. Nykirke kirke] Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie. 1911. Side
222. (71.8)(Iflg. Trap)
VNykirke [V. Nykirke Kirke]. Uldall, F.: Danmarks middelalderlige Kirkeklokker. 1906. Side
133. (67.3)(Iflg. Trap)
VNykirke [V. Nykirke] I: Dansk Vider og Vedtægter. Bind 4 (1904-38, 1-5). Side 373-80.
(34.62)*
VNykirke [Vejrup, V. Nykirke] I: Hans Duborg: Ribe Amts Sogneraadsforening 1882-1932.
1932. Side 63. (36.06)*
VNykirke [Vester Nykirke kirke] De danske kirker. Red. af Erik Horskjær. 1970. Bind 17.
Side 223-25, illustreret. (71.864)*
VNykirke [Vester Nykirke Sognearkiv]] Arkiver i Ribe amt: En vejviser : Ribe amts
lokalarkiver. 1998. Side 31-39, illustreret.*
VNykirke [Vester Nykirke] I: Harald Nielsen: Fra det kommunale skolevæsen i Ribe amt
1870-1970. 1974, illustreret. Side 256-57. [37.36)*
VNykirke Af Egnens Historie (Nykirke Sogn). I: Vestjyllands Socialdemokrat 27.7.1911.
Iflg.: Fra Ribe Amt. Bind 7. 1928-31, side 472.
VNykirke Danmark : Land og Folk: Historisk-topografisk-statistisk Haandbog. Udgivet ved
Daniel Bruun, Bind 4. 1922. Side 102, 116.*
VNykirke Ebbesen, M.A.: Krigsskadeerstatninger til V. Nykirke kommune for Leverancer
m.m. til de fremmede Tropper i Krigsaaret 1864. I: Fra Ribe Amt, Bind 10, 1943. Side 52934 med regnskab. (96.6)*
VNykirke Junk, Niels Erik: Dagmar Dalgas - hjemmesygeplejersken i Vong og V. Nykirke
sogne. Lokal-årbogen, 1996, side 107-110
VNykirke Knudtzen, Grete: Vester Nykirke Kirke. Lokal-årbogen, 1997, side 59-63
VNykirke Kromann, N.M.: Af Jordemodervæsenets Historie i Ribe Amt. I: Fra Ribe Amt.
Bind 7. 1928-31, side 426.*
VNykirke Kulturhistoriske bevaringsinteresser. 1985. Bind 1, side 92. (50.26)*
VNykirke Lund, Hans: Hvordan fik Ribe Amt sine Præster først i det 17. Aarhundrede? I:
Fra Ribe Amt. Bind 11. 1946, side 390.*
VNykirke Mortensen, Rasmus: Oldtidsjærn i Ribe Amt. I: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35,
side 237-38.*
VNykirke Runge Kristoffersen, Hans: Danmarks nationale serværdigheder. Bind Jylland,
1995. Side 253-54.(46.4VNykirke)*
VNykirke Strandbæk, J.P. [lærer]: Vester Nykirke Kirke. I: Vestkysten 5.10.1929. Iflg.
N.M. Kromann: Fortegnelse over Artikler af lokalhistorisk-topografisk Art i lokale Blade i
Ribe Amt i: Fra Ribe Amt. Bind 8. 1932-35, side 360.
VNykirke Søren Manøe Hansen: Klokkeskatter i Ribe amt 1526-29 og 1601. I: Fra Ribe
amt. Bind 23. 1984-86, side 168*
VNykirke Trap, J.P.: Danmark. 5. udgave. Bind 9:2(bind 23): Ribe Amt. 1965. side 86265. (46)*
VNykirke Trap, J.P.: Kongeriget Danmark. 3. Udgave. 1904. Bind 5. Side 750-51.*
VNykirkeKirke Dyssel, Arendse: Egnens kirker. Med tegninger af Jørgen Dich. 1998. Side
27. [Foreligger også på engelsk og tysk med titel Local churches og Die Kirchen der
Umgebung]*
VNykirkeSogn [Nykirke(Vester-) og Faaborg] I: S.V. Wiberg: Personalhistoriske …
Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie. Fotografisk optryk 1959. Bind 2, Side 47374. [evt. Bind 3, side 727, 731, 749?]. (27)*
VNykirkeSogn [Vester Nykirke Sogn]. I: Paul Nedergaard: Personalhistoriske,
sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie 18491949(1966). Bind 9A: Ribe Stift. 1966. Side 329-34. (27)*
Vogterhuse Andersen, Jefrey: Vogterhuse i Bramming kommune. Lokal-årbogen, 1997,
side 98-104
Vogterhuse Andersen, Jefrey: Vogterhuse i Bramming kommune. Lokal-årbogen, 1998,
side 112-14
Voksenundervisning Voksenundervisning 1970-71. Bramming Storkommune. 1970. 16
sider. (37.4)
Voldsteder [voldstedet på Kjærgård] I: Fra Ribe Amt. 1936-39. Side 107-19. (96.15)
(iflg. DTI 1938, side 102]
Vong [Heks Anne Nisdatter, Vong, 1620] Tørnsø, Kim: Vestjysk folkemagi i 16-1600 tallet:
I Fra Ribe Amt, Bind 24. 1987-89. Side 24-25.*
Vong [Klog Kone Ane Nisdatter, Vong, 1619, hekseproces] I: Kim Tørnsø: Djævletro og
folkemagi. 1986. Side 101-104. (34.796)*
Vong [Moser] I: Dalgas, C: Ribe Amt : Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige
Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers nærværende
Tilstand i Økonomisk Henseende. 5. Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830. 22 Skove.
Sluttede Plantninger. Side 185*
Vong [tagspær, gård 1734] I: Henrik Vensild: Bondegårde i Skast Herred 1636-1760:
deres byggemåde og indretning. Landbohistorisk Selskab & Historisk Samfund for Ribe
Amt, 2004. side 96, 135.*
Vong [Teilman, Andreas Charles,1785-1852 hofjægermester og Frederik den 8.] Madsen,
Jesper: Kjærgaard. I: Fra Ribe Amt. Bind 2:6. 1907-10 (1908), side 98-99.*
Vong [vekseldrift.sommerstaldfodring, Christen Thomsen. 1822] I: Dalgas, C: Ribe Amt :
Beskrevet efter Opfordring fra det Kongelige Landhuusholdningsselskab. (Bidrag til
Kundskab om de danske Provindsers nærværende Tilstand i Økonomisk Henseende. 5.
Stykke: Ribe Amt). Kjøbenhavn, 1830. 5. + 6. Dyrkningsmaaderne.
Sommerstaldfodringen. Side 94-95, 99.*
Vong [Vong] I: Oluf Nielsen: Gamle jydske Tingvidner. 1977 [optryk af 1882]. Side 69-71,
75-78, 79-80 (34.71)*
Vong Carlslund Petersen, Grethe: Landsbystyre og fællesskab i det 18. århundede belyst gennem vider og vedtægter. I: Fra Ribe Amt. Bind 24. 1987-89. Side 94.*
Vong Hegn, Stig: En perlerække af tidens personligheder : de besøgte Vong
Ungdomsforening. Lokal-årbogen, 2003, side 92-98
Vong Junk, Niels E.: Andelssmedjen i Vong - Anders Lauridsen fortæller. Lokal-årbogen,
2000, side 102-105
Vong Junk, Niels E.: Vong fra året 1900 til i dag. Lokal-årbogen, 1998, side 75-79
Vong Junk, Niels Erik: Uffe Hansen: en gøgler fra Vong – og et par skolehistorier. Lokalårbogen, 2005, side 73-78.
Vong Junk, Niels Erik: Vong Ungdomsforening. Lokal-årbogen, 2003, side 86-91
Vægt [Sdr.Vejrup, Rebelsig] I: Andersen, Vald.: Kongeåegnen. 1979. Side 153.*
Vøgalund Sørensen, Knud: Vøgas Lund - en grøn plet. Lokal-årbogen,1983, side 89-91
Vøgaslund Højst Petersen, Sam.: Ham Niels Th. [Iversen] og Vøgaslund. Lokal-årbogen,
2004, side 67-77
Våbenskjold [Niels Lange] Danmark. Ved Bent Rying. 1973. Bind 10, side 163, illustreret
i farve. (90.87)*
Warming, Chr. Hansen [kroejer Gørding] I: Danske Byer og Sogne : historiske og
personalhistoriske Oplysninger om Land og By. Bind 3: Ribe Amt. 1931 (d.v.s 1932 eller
senere). Side 288, illustreret.*
Wormskiold, Henrik Christian [ejer Bramminge Hovedgaard 1749-1760] RosenørnTeilmann, J.K.: Om Slægten Wormskiold. 1902. (iflg. DBL)(99.4)
Wormskiold, Peder [rentekammerdeputeret, 1750 (Bramming Hovedgård?)- 1824].
Harald Jørgensen. I: Dansk biografisk Leksikon. 2. udgave. Bind 26. 1944. Side 302-03.
(99.4)*
Zinn, J.C. [præst Gørding 1897-1905] I: Paul Nedergaard: En dansk sogne- og
præstehistorie. Bind 9A Ribe stift. 1968. Side 116.*
ZoneRedningskorpset [Bramminge]I: Zone-Redningskorpset til lands. 2. udgave. 1986.
Side 39.
Ægpakkerier Andersen, Thomas R.: Farup-Hansens Ægpakkeri[Bramming]. Lokalårbogen, 1992, side 97-108
Ældreområdet Bramming kommune: Etisk regnskab : ældre- og handicapområdet. 1996.
(30.1)*
Ældreområdet Eriksen, Lise: Ældreområdet : situationsbeskrivelse : januar 1996. Udgivet
af Bramming kommune. 1996. 43 sider. (38.6)*
Ældreområdet Informationspjece om ældreområdet. Udgivet af Bramming kommune,
Socialforvaltningen. 1997, 1999. (38.6)*
Ærkæologi [Husurne fra Bramminge] (iflg. Kristensen, H.K.: Fra Koldingfjord til
Blaavandshuk. 1947. Side 38)*
Øhlenschlæger, Holger Ansgar [Sejstrup] I: Danske Landmænd og deres Indsats.
1943. Bind 1: Ribe og Ringkøbing Amter: Hunderup Sogn, side 318, illustreret.*
Øllgaard, Niels Rasmussen [1777 Bramming] Madsen, Jesper: Sneum og Tjæreborg
sogne. I: Fra Ribe Amt. Bind 3. 1911-14, side 424.*
ØllgaardSlægten Albert Fabritius i: Dansk biografisk Leksikon. 2. Udgave. Bind 26. 1944.
Side 539. (99.94)*
Østergård Nielsen, Ejler: Østergård og Knudsminde. I: Træk af Gørding sogns historie
/redaktionsudvalg: Ejler Nielsen …. Bind 2, 1995. Side 15-19, illustreret. [findes også som
lydbog] (46.4)*
Østergaard, Hans [Gørding + ca. 1880] Vig, P.S.: Peter Vig i Fitting. I: Fra Ribe Amt.
Bind 4. 1915-18, side 147-48, 190.*
Østergården Nielsen, Ejler: Østergården[Gørding]. Lokal-årbogen,1988, side 34-38
Østergården Olesen, Grethe: Plejecenter Østergården [i Gørding]. Lokal-årbogen,2000,
side 69-72
Ågård, Jacob [præst Jacob Aagaard i Gørding 1877-96]. Gamle folkes fortællinger. 1987.
Tillægsbind 6. Nr. 587. (99.4)
Ålbæk Kristensen, H.K.: Ålbæk og Spangsbjerg møller 1678. I: Fra Ribe Amt. Bind 13.
1952/55. Side 340*
Ålbæk Just, Flemming: Ålbæk Vandmølle. Lokal-årbogen, 1993, side 103-107
ÅlbækVandmølle Bøcher, Steen B.: Vandmøller og andre Vandkraftudnyttelser i Ribe
Amt. Udgivet af Historisk Samfund for Ribe Amt. 1944. Side 11-13, litteraturhenvisninger.
66.81 *
Efterskift:
Bibliografien omfatter geografisk det Bramming kommune efter sammenlægningen i 1970.
Altså også Gørding, Darum, Vejrup o.s.v. Den er renskrevet 2013. Bibliografien grunder sig
på et langt bibliotekarisk liv i Bramming frem til 2000. Det er først og fremmest ting, jeg er
stødt på under mit arbejde. En række værker er systematisk gennemgået, men f.eks. ikke
lokale aviser. Da jeg har haft travlt, er der sikkert flere fejl, end en bibliotekar normalt vil
tillade - men sådan er det. Indførsler med * er sat ved artikler, jeg har set ved selvsyn.
Alle artikler fra Lokal-årbogen er medtaget til og med 2007 og Fra Ribe amt til 2004.
Bibliografien omfatter ud over bogligt materiale også materiale som video og materiale på
nettet. Det overvejende flertal af posterne var engang i Bramming bibliotek, i
lokalsamlingen, eller lokalmagasin. sh juli 2013.