Universalfortynder 0700 68013

836-1
SIKKERHEDSDATABLAD
Maskinemalje 0130
Erstatter dato: 14-08-2013
Sidst ændret: 09-04-2014
Internt nr. 0130
PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1. Produktidentifikator
Handelsnavn
Maskinemalje 0130
1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,
der frarådes
ANBEFALEDE ANVENDELSER:
FRARÅDEDE
ANVENDELSER:
Overfladebehandling af metal.
Dette produkt anbefales ikke til nogen form for anvendelse udover de identificerede
anvendelser ovenfor.
Anvendelsesområdenr.
9
Bruges til
Stål Internt artikelnr.
0130
Betegnelse
Maskinemalje
1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
NATIONAL PRODUCENT/IMPORTØR
Virksomhed
Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S
Adresse
Energivej 13
Postnr. / sted
DK-6700 Esbjerg
Land
Danmark
E-mail
[email protected]
Internet
www.esbjergpaints.dk
Tlf.
0045 75 12 86 00
Fax
0045 75 45 33 68
1.4. Nødtelefon
Assistancetype
Råd og vejledning Nødtelefon
Giftlinjen +45 82 12 12 12
Åbningstider
Døgnåbent PUNKT 2: Fareidentifikation
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
DPD Klassificering:
R10
Væsentligste skadevirkninger:: Brandfarlig.
2.2. Mærkningselementer
SAMMENSÆTNING
Naphta (Råolie) Hydrogenbehandlet tung (25 ­ 50 %)
R­sætninger
R10
Brandfarlig.
S­SÆTNINGER
S24 Undgå kontakt med huden.
S51 Må kun bruges på steder med god ventilation.
S62 Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
S 23 Undgå indånding af dampe.
ANDRE MÆRKNINGSELEMENTER
Indeholder 2­Butanonoxim og Cobaltforbindelse. Kan udløse allergisk reaktion.
1 / 12
836-1
SIKKERHEDSDATABLAD
Maskinemalje 0130
Erstatter dato: 14-08-2013
Sidst ændret: 09-04-2014
Internt nr. 0130
Kodenummer
2-1
2.3. Andre farer
Ingen kendte
PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
3.2. Blandinger
Stoffets navn
Reg. nr.
2-butanonoxim,
ethylmethylketoxim
EEC-Nr.
CAS nr.
202-496- 96-29-7
6
Konc.
interval
0 < 0,30
%
DPDklassificering
Xn,Kræft 3,R21 ­
R40 - R41
CLP-klassificering
Acute Tox. 4 H312
Eye Dam. 1 H318
Skin Sens. 1 H317
Carc. 2 H351
Naphta (Råolie)
Hydrogenbehandlet tung
01-211946325833
265-150- 64742-48- 25 - 50 % Xn,R66
3
9
Flam. Liq. 3 H226
Asp. Tox. 1 H304
Cobalt bis(2ethylhexanoate)
01-211952467829
205-250- 136-52-7 0 < 0,25
6
%
N,Rep 3,R50/53 R62 - R43
Eye Irrit. 2 H319
Skin Sens. 1 H317
Repr. 2 H361f
Aquatic Acute 1
H400
Aquatic Chronic 1
H410
Naphta (råolie),
hydroafsvovlet tung
01-211945804933
Xn,N,R48/20 R10
Flam. Liq. 3 H226
STOT RE 2 H373
Asp. Tox. 1 H304
R10 - R66 - R67
Flam. Liq. 3 H226
STOT SE 3 H336
n-butylacetat
64742-82- < 2,50 %
1
204-658- 123-86-4 < 2,50
1
For fuld ordlyd af R­, H­ og EUH­sætninger: se afsnit 16
EUH­faresætningerne, som er nævnt i CLP­klassificering, er kun mærkningselementer.
PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
INDÅNDING
Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn.Ved bevidstløshed, undersøges det om
patienten trækker vejret.Hvis patienten IKKE trækker vejret, gives kunstigt åndedræt.Hvis den bevidstløse trækker
vejret, lejres han i aflåst sideleje og holdes varm med tæpper eller lignende.Tilkald læge eller ambulance.
INDTAGELSE
Fremkald ikke opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne.
Søg straks lægehjælp!
HUD
Fjern straks forurenet beklædning og vask huden med sæbe eller et mildt vaskemiddel og vand. Brug ikke
opløsningsmidler.
ØJNE
Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge.
GENERELT
I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Se også under punkt 1.
4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
2 / 12
SIKKERHEDSDATABLAD
836-1
Maskinemalje 0130
Sidst ændret: 09-04-2014
Erstatter dato: 14-08-2013
Internt nr. 0130
Øjensmerter, rødmen, tårer, hævede øjenlåg, kløe.Hovedpine, svimmelhed, døsighed, kvalme.
4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
Ved Indtagelse kan stoffet give kemisk lungebetændelse, der skal behandles.
PUNKT 5: Brandbekæmpelse
5.1. Slukningsmidler
EGNEDE SLUKNINGSMIDLER
Brand kan slukkes med kuldioxid, pulver, skum eller vandtåge.
UEGNEDE SLUKNINGSMIDLER
Brug ikke en direkte vandstråle, der kan sprede branden.
5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Undgå indånding af røggasser. Ved brand dannes sundhedsskadelige gasser, som forbrændingsrester og kulmonoxid
5.3. Anvisninger for brandmandskab
Afkøl lukkede beholdere med vand.Brand vil udvikle tæt sort røg.Forbrændingsprodukter er sundhedsskadelige og
åndedrætsværn er påkrævet.
PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
PERSONLIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Undgå indånding af dampe.
FOR IKKE-INDSATSPERSONEL
Fjern antændelseskilder og sørg for god ventilation.
FOR INDSATSPERSONEL
Anvend nitrilhandsker og luftforsynet åndedrætsværn.
6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip til kloak.
6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
METODER OG UDSTYR
Det skal forhindres, at store mængder udslip kommer ud i afløb eller vand, ved at dæmme det spildte ind med sand
eller lignende og samle det op. Rengør det forurenede område med et egnet rengøringsmiddel, brug ikke
opløsningsmiddel.
6.4. Henvisning til andre punkter
se også punkt 8 og 13.
PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
3 / 12
SIKKERHEDSDATABLAD
836-1
Maskinemalje 0130
Erstatter dato: 14-08-2013
Sidst ændret: 09-04-2014
Internt nr. 0130
Produktet kan lades elektrostatisk.Anvend altid jordledning ved overførsel fra en beholder til en anden.Personale bør
bære antistatisk fodtøj og beklædning.Gulve bør være ledende.Ingen gnistdannende værktøjer bør anvendes.Undgå hud
og øjenkontakt.Undgå indånding af dampe og sprøjtetåge.Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft. Forebyg
dannelsen af brandbare eller eksplosive blandinger.Produktet må ikke anvendes i nærheden af åben ild eller andre
antændelseskilder.Elektriske installationer skal beskyttes i henhold til Stærkstrømsreglementets bestemmelser.
7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Følg Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for brandfarlige væsker.Produktet opbevares utilgængeligt for børn, i tæt
lukket emballage og i overensstemmelse med gældende regler på et tørt og godt ventileret sted og adskilt fra
fødevarer.Hold produktet væk fra antændelseskilder og oxiderende stoffer og stærkt sure og basiske materialer.Rygning
og brug af åben ild forbudt. Uvedkommende ingen adgang.Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares
oprejst for at forebygge lækage.
7.3. Særlige anvendelser
Se anvendelse under punkt 1.2.
ANDEN INFORMATION
Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.Personlig beskyttelse: se afsnit 8.
PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
8.1. Kontrolparametre
Grænseværdier
Ingrediensnavn
CAS nr.
Interval
ppm mg/m3
År Anmærkninger
n-butylacetat
123-86-4
8 timer
150 710
T
Naphta (råolie), hydroafsvovlet tung 64742-82-1
8 timer
25
145
H,T
E: Betyder at stoffet har en EF­grænseværdi.H: Betyder at stoffet kan optages gennem huden.K: Betyder at stoffet er
optaget på listen over stoffer der anses for at være kræftfremkaldende.L: Betyder at grænseværdien er en loftsværdi
som på intet tidspunkt må overskrides.S: Betyder at grænseværdien ikke bør overskrides. Værdien gælder for en
eksponeringsperiode på 15 minutter.T: Betyder at grænseværdien er tentativ (foreløbig).
MILJØNORM
2-butanonoxim, ethylmethylketoxim
Test type
Værdi
DNEL
9 mg/m3
DNEL
3,33 mg/m3
DNEL
1,5 mg/Kg bw/day
DNEL
0,78 mg/Kg bw/day
DNEL
2 mg/m3
DNEL
2,5 mg/Kg bw/day
PNEC
0,256 mg/L
Cobalt bis(2-ethylhexanoate)
Test type
DNEL
Værdi
235 µg/m3 DNEL
37 µg/m3 DNEL
55,8 µg/kg bw/day PNEC
PNEC
PNEC
2,36 µg/L 11,2 mg/Kg
2,9 mg/kg
Exposurescenario
Workers - Acute / short-term exposure
- systemic effects - Inhalation
Workers - Long-term exposure - local
effects - Inhalation
Generel population - Acute / short-term
exposure - systemic effects - Dermal
Generel population - Long-term
exposure - systemic effects - Dermal
Generel population - Long-term
exposure - local effects - Inhalation
Workers - Acute / short-term exposure
- systemic effects - Dermal
Freshwater
Exposurescenario
Workers - Long-term exposure - local
effects - Inhalation
Generel population - Long-term
exposure - local effects - Inhalation
Generel population - Long-term
exposure - systemic effects - Oral
Marine water
Freshwater - sediment
Soil
Naphta (Råolie) Hydrogenbehandlet tung
4 / 12
SIKKERHEDSDATABLAD
836-1
Maskinemalje 0130
Erstatter dato: 14-08-2013
Sidst ændret: 09-04-2014
Test type
DNEL
Værdi
300 mg/kg
DNEL
1500 mg/m3
DNEL
300 mg/kg
DNEL
900 mg/m3
DNEL
300 mg/kg
Naphta (råolie), hydroafsvovlet tung
Test type
Værdi
DNEL
44 mg/kg
DNEL
26 mg/kg
DNEL
26 mg/kg
DNEL
26 mg/kg
DNEL
71 mg/m3
n-butylacetat
Test type
DNEL
Værdi
480 mg/m3
DNEL
960 mg/m3
DNEL
960 mg/m3
PNEC
PNEC
PNEC
PNEC
PNEC
0,18 mg/L
0,981 mg/Kg
0,018 mg/L
0,0903 mg/Kg
0,0981 mg/Kg
Internt nr. 0130
Exposurescenario
Generel population - Long-terme
exposure - Systemic effects - Dermal
Workers - Long-terme exposure Systemic effects - Inhalation
Workers - Long-terme exposure Systemic effects - Dermal
Generel population - Long-terme
exposure - Systemic effects Inhalation
Generel population - Long-terme
exposure - Systemic effects - Oral
Exposurescenario
Arbejdstagere, Kronisk eksponering,
Systemisk effekt, Hudkontakt
Arbejdstagere, Kronisk eksponering,
Systemisk effekt, Indånding Forbrugere, Kronisk eksponering,
Systemisk effekt, Hudkontakt
Forbrugere, Kronisk eksponering,
Systemisk effekt, Indtagelse
Forbrugere, Kronisk eksponering,
Systemisk effekt, Indånding Exposurescenario
Workers - Long-term exposure systemic effects - Inhalation
Workers - Acute / short-term exposure
- systemic effects - Inhalation
Workers - Acute / short-term exposure
- local effects - Inhalation
Freshwater
Freshwater - sediment
Marine water
Soil
Marine water - sediment
ANDEN INFORMATION OM GRÆNSEVÆRDIER OG OVERVÅGNING
Se ovenfor.
8.2. Eksponeringskontrol
EGNEDE FORANSTALTNINGER TIL EKSPONERINGSKONTROL
Alt arbejde skal tilrettelægges således, at indånding af dampe samt tilsmudsning af huden begrænses til et
minimum.Arbejdet skal foregå under effektiv procesventilation (f.eks punktudsugning eller lokaludsugning). Hvis dette
ikke er muligt, anvendes åndedrætsværn i henhold til kodenummeret (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 om
arbejde med kodenummererede produkter).
ØJENVÆRN
Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk.
BESKYTTELSE AF HUD
Anvend evt. særligt arbejdstøj, ved sprøjtning anvendes overtræksdragt.
HÅNDVÆRN
Handskeleverandørens anvisninger vedrørende anvendelse og udskiftning skal altid følges.Brug beskyttelseshandsker
fremstillet af nitril. Ved en handsketykkelse på 0,38 mm. er der en gennembrudstid på 8 timer.
ÅNDEDRÆTSVÆRN
Brug luftforsynet halvmaske
5 / 12
SIKKERHEDSDATABLAD
836-1
Maskinemalje 0130
Erstatter dato: 14-08-2013
Sidst ændret: 09-04-2014
Internt nr. 0130
BEGRÆNSNING AF MILJØEKSPONERING
Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.
PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber
9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
TILSTANDSFORM
Flydende
FARVE
Forskellige.
LUGT
Lugt af organiske opløsningsmidler. OPLØSELIGHED
Opløselig i: Organiske opløsningsmidler. OPLØSELIGHED I VAND Ikke opløselig i vand. OPLØSELIGHED I FEDT Ikke relevant
Parameter
pH (koncentrat)
pH (brugsopløsning) Smeltepunkt
Frysepunkt
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval
Flammepunkt
Fordampningshastighed
Antændelighed (fast stof, luftart) Antændelsesgrænser Eksplosionsgrænser Damptryk
Dampmassefylde
Relativ massefylde
Fordelingskoefficient
Selvantændelsestemperatur Dekomponeringstemperatur
Viskositet
Værdi/enhed
Ingen data
Ingen data
Ingen data
Ingen data
Ingen data
33 °C Ingen data
Ingen data
Ingen data
0,5 - 8 %
Ingen data
Ingen data
Ingen data
Ingen data
Ingen data
Ingen data
600 - 700 mPas
Metode/reference
Bemærkning
1)
2)
9.2. Andre oplysninger
Parameter
Massefylde
VOC
Brandklasse
Vægt% organiske opløsningsmidler Note nr.
1
2
Værdi/enhed
~ 1,01 g/ml
462 g/l
II-1
38-47
Metode/reference
Bemærkning
Kommentar
Ikke relevant
Ikke relevant
PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Se nedenfor.
10.2. Kemisk stabilitet
Stabil under anbefalede opbevarings­ og håndteringsforhold.
10.3. Risiko for farlige reaktioner
6 / 12
836-1
SIKKERHEDSDATABLAD
Maskinemalje 0130
Erstatter dato: 14-08-2013
Sidst ændret: 09-04-2014
Internt nr. 0130
Antændelig ved temperaturer over flammepunktet.Dampene kan antændes af f.eks. en gnist, en varm flade eller en
glød. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft. Dampene er ved almindelig temperatur tungere end luft og
kan spredes langs gulvet.
10.4. Forhold, der skal undgås
Stabil ved alm. temperatur. Ved udsættelse for høje temperaturer kan dannes sundhedsskadelige
nedbrydningsprodukter. Se også punkt 5.
10.5. Materialer, der skal undgås
Hold produktet væk fra oxidationsmidler, stærk sure og stærkt basiske materialer, for at undgå varmeudviklende
reaktioner.
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Carbonoxider.
PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
n-butylacetat
Eksponeringsvej
LD50 (Oral)
Eksp.-tid
Værdi/enhed
4700 mg/kg
Resultat
Art
Kanin
Kilde Testmetode
2-butanonoxim, ethylmethylketoxim
Eksponeringsvej
Eksp.-tid
LC50 (Inhalation)
4h
LD50 (Dermal)
LD50 (Oral)
Værdi/enhed
20 mg/l
1000 - 1800 mg/kg
2528 mg/kg
Resultat
Art
Rotte
Rotte
Rotte
Kilde Testmetode
Naphta (råolie), hydroafsvovlet tung
Eksponeringsvej
Eksp.-tid
LC50 (Inhalation)
Værdi/enhed
> 13,1 mg/l
Resultat
Art
Rotte
Kilde Testmetode
OECD
403
LD50 (Dermal)
LD50 (Oral)
> 3000 mg/kg
> 5000 mg/kg
Cobalt bis(2-ethylhexanoate)
Eksponeringsvej
Eksp.-tid
LD50 (Inhalation)
Værdi/enhed
2528 mg/kg
Naphta (Råolie) Hydrogenbehandlet tung
Eksponeringsvej
Eksp.-tid
Værdi/enhed
LC50 (Inhalation)
4h
> 5 mg/l
LD50 (Dermal)
> 5000 mg/kg
LD50 (Oral)
> 5000 mg/kg
Kanin
Rotte
OECD
401
Resultat
Art
Rotte
Kilde Testmetode
Resultat
Art
Rotte
Kanin
Rotte
Kilde Testmetode
Akut toksicitet - oral
Aspiration til lungerne ved opkastning eller indtagelse kan forårsage kemisk lungebetændelse. Indtagelse af store
mængder kan forårsage mave­ og tarmforstyrrelser.
Akut toksicitet - dermal
Organiske opløsningsmidler kan optages gennem huden.Organiske opløsningsmidler affedter huden.
Akut toksicitet ­ indånding
7 / 12
836-1
SIKKERHEDSDATABLAD
Maskinemalje 0130
Erstatter dato: 14-08-2013
Sidst ændret: 09-04-2014
Internt nr. 0130
Langvarig indånding af høje koncentrationer kan give varige skader på det centrale nervesystem. Indånding af dampe
kan give forgiftningssymptomer, som hukommelses og, irritabilitet og i ekstreme tilfælde bevidsthedstab.
Hudætsning/­irritation
Langvarig eller ofte gentaget kontakt affedter huden og kan forårsage hudirritation.
Alvorlig øjenskade/øjenirritation
Sprøjt i øjnene kan give svie/irritation.
Kimcellemutagenicitet
Forventes ikke at være kimcellemutagen.
Kræftfremkaldende egenskaber
Indeholder 2­Butanonoxim og cobaltforbindelse, der er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer, der anses for at
være kræftfremkaldende.
Reproduktionstoksicitet
Forventes ikke at være et reproduktivt giftstof.
PUNKT 12: Miljøoplysninger
12.1. Toksicitet
2-butanonoxim, ethylmethylketoxim
Eksponeringsvej
Eksp.-tid
Værdi/enhed
LC50 (Akut fisk)
96 h
760 mg/l
EC50 (Akut dafnie)
EC50 (Akut alge)
48 h
72 h
Resultat
> 500 mg/l
83 mg/l
Art
Poecilia reticulata
Daphnia magna
Desmodesmus
Kilde Testmetode
ISO 7346/13
DIN
38412/9
Naphta (råolie), hydroafsvovlet tung
Eksponeringsvej
Eksp.-tid
LC50 (Akut fisk)
96 h
Værdi/enhed
1 - 10 mg/l
Resultat
Art
Kilde Testmetode
Cobalt bis(2-ethylhexanoate)
Eksponeringsvej
Eksp.-tid
IC50 (Akut alge)
72 h
Værdi/enhed
528 mg/l
Resultat
Art
Kilde Testmetode
Naphta (Råolie) Hydrogenbehandlet tung
Eksponeringsvej
Eksp.-tid
Værdi/enhed
LC50 (Akut fisk)
96 h
> 1000 mg/l
EC50 (Akut dafnie)
IC50 (Akut alge)
48 h
72 h
Resultat
> 1000 mg/l
> 1000 mg/l
Art
Onchorhynchus
mykiss
Daphnia magna
Scenedesmus
subspicatus
Kilde Testmetode
12.2. Persistens og nedbrydelighed
n-butylacetat
Eksponeringsvej
BOD
Eksp.-tid
28 dage
Værdi/enhed
98 %
Resultat
Art
BOD:ThOD
Kilde Testmetode
Ingen tilgængelig information
12.3. Bioakkumuleringspotentiale
8 / 12
836-1
SIKKERHEDSDATABLAD
Maskinemalje 0130
Erstatter dato: 14-08-2013
Sidst ændret: 09-04-2014
2-butanonoxim, ethylmethylketoxim
Eksponeringsvej
Eksp.-tid
Log Pow
Værdi/enhed
59
Resultat
Internt nr. 0130
Art
Kilde Testmetode
Ingen tilgængelig information
12.4. Mobilitet i jord
Produktet er uopløseligt i vand og vil spredes på vandoverfladen.
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Ingen tilgængelig information.
12.6. Andre negative virkninger
Ingen tilgængelig information
ANDEN INFORMATION
Produktet må ikke udledes til kloak, vandløb eller på jorden.
PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse
13.1. Metoder til affaldsbehandling
GENERELT
Affaldsbeholdere skal med sort på gul baggrund mærkes med: Indeholder et stof. der er omfattet af dansk
arbejdsmiljølovgivning med hensyn til kræftrisiko.
AFFALDSGRUPPER
EAK-Kode: 08 01 11 Kemikalieaffaldsgruppe H.
PUNKT 14: Transportoplysninger
Kemikaliet er klassificeret som farligt gods:
Vejtransport (ADR/RID)
14.1. UN-nummer
14.2. UNforsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping
name)
14.3.
Transportfareklasse(r)
Fareseddel
Farenummer
1263
Maling
14.4.
Emballagegrupper
14.5. Miljøfarer
III
3
30
Transport via indre vandveje (ADN)
14.1. UN-nummer
1263
14.2. UNforsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping
name)
14.3.
Transportfareklasse(r)
Fareseddel
Miljøfare i tankskibe
Ja
Paint
Tunnelrestriktionskode
14.4.
Emballagegrupper
14.5. Miljøfarer
III
9 / 12
836-1
SIKKERHEDSDATABLAD
Maskinemalje 0130
Erstatter dato: 14-08-2013
Sidst ændret: 09-04-2014
Søtransport (IMDG)
14.1. UN-nummer
1263
14.2. UNforsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping
name)
14.3.
Transportfareklasse(r)
Fareseddel
Sub Risk:
IMDG Code segregation
group
Marine pollutant
Stofnavn(e) på marine
pollutant
Paint
EMS:
F-E, S-D
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-nummer
1263
14.2. UNforsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping
name)
Paint
14.3.
Transportfareklasse(r)
Fareseddel
3
Internt nr. 0130
14.4.
Emballagegrupper
14.5. Miljøfarer
III
14.4.
Emballagegrupper
III
14.6. SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER FOR BRUGEREN
Ikke relevant.
14.7. BULKTRANSPORT I HENHOLD TIL BILAG II I MARPOL 73/78 OG IBC-KODEN
Ikke relevant.
PUNKT 15: Oplysninger om regulering
15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til
sikkerhed, sundhed og miljø
PR-nummer
21 13 421
ANDEN LOVMÆSSIG INFORMATION
Må ikke anvendes af unge under 18 år, jvfr. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 239 af 06/04/2005, om unges
arbejde.
Produktet er på grund af indholdet af 2­Butanonoxim og coboltforbindelser omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse
om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.
BESTEMMELSER
Kodenummer (1993): 2-1.
BEGRÆNSNINGER/ANVENDELSESBEGRÆNSNINGER
Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved
graviditet eller amning.
15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
ANDEN INFORMATION
Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.
10 / 12
SIKKERHEDSDATABLAD
836-1
Maskinemalje 0130
Erstatter dato: 14-08-2013
Sidst ændret: 09-04-2014
Internt nr. 0130
PUNKT 16: Andre oplysninger
Angivelse af ændringer
UDGIVET:
01-01-1979
Angivelse af ændringer
Version
17.0.0
18.0.0
19.0.0
Rev. dato
03-07-2012
14-08-2013
09-04-2014
Ansvarlig
GK
GK
GK
Ændringer
Ændret til REACH datablad Punkt 3, 8, 9, 13, 15, 16
Punkt 8, 11, 12
FORKORTELSER
DNEL: Derived No Effect Level. PNEC: Predicted No Effect Concentration.
Kilder
REACH: REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning the Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals. DPD: Directive of the European Parliament and of the Council concerning the
approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the classification,
packaging and labelling of dangerous preparations. CLP: REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL on classification, labelling and packaging of substances and mixtures.
HENVISNING TIL YDERLIGERE OPLYSNINGER
Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning.Brugerens
arbejdsforhold er uden for vor kontrol.Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national
lovgivning.Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.
LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSÆTNINGER
R10
Brandfarlig.
R21
Farlig ved hudkontakt.
R40
Mulighed for kræftfremkaldende effekt.
R41
Risiko for alvorlig øjenskade.
R43
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R48/20
Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.
R50/53
Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R62
Mulighed for skade på forplantningsevnen.
R66
Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
R67
Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
LISTE MED RELEVANTE H­SÆTNINGER
H226
Brandfarlig væske og damp.
H304
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H312
Farlig ved hudkontakt.
H317
Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318
Forårsager alvorlig øjenskade.
H319
Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H351
Mistænkt for at fremkalde kræft.
H361f
Mistænkt for at skade forplantningsevnen.
H373
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H400
Meget giftig for vandlevende organismer.
H410
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
RÅD OM UDDANNELSE
Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet, ligesom
det er forudsat, at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt.
Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til
produktet.
ANDEN INFORMATION
Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten.
11 / 12
SIKKERHEDSDATABLAD
836-1
Maskinemalje 0130
Sidst ændret: 09-04-2014
Erstatter dato: 14-08-2013
Internt nr. 0130
12 / 12