A/B Vilhelm Thomsens Allé 5-7 & 4-40

ÅRSBERETNING 2013
REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014
Mandag 31. marts kl. 18.00
Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 31, Aarhus
Århus
Repræsentantskabsmøde mandag d. 31. marts 2014 kl. 18.00
Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3,1., Aarhus C.
Dagsorden:
1. Valg af to dirigenter
2. Forhandlingsbogen
3. Regnskab
4. Beretning
5. Forslag til pengebevillinger
6. Forslag til ændringer af vedtægter
7. Andre forslag
8. Valg:
a) Fire medlemmer til forretningsudvalget for en toårig periode:
På valg: Verne K. Pedersen, Socialpædagogerne Østjylland. Dorthe
Hindborg, Teknisk Landsforbund Østjylland. Morten Rasmussen,
3F Transport, Logistik og Byg. Leo Jensen, HK Stat Østjylland.
b) 1. To suppleanter for en toårig periode:På valg: Frederik Vester,
HK Privat Østjylland. Jesper Frid, 3F Rymarken Århus.
b) 2. To suppleanter for en etårig periode (vakant)
c) En bilagskontrollant for en toårig periode:
På valg: Ove Mikkelsen, FOA Århus
d) En suppleant for bilagskontrollant for en toårig periode:
På valg: Jesper Priskorn, FOA Århus.
e) Valg af statsautoriseret revisor for en toårig periode:
På valg: Revisionsselskabet Beierholm.
f) Fire medlemmer af stemmeudvalget for en toårig periode: På valg:
Per Kahr Jensen, Dansk Elforbund. Klaus Jensen, 3F Transport,
Logistik og Byg. Klaus Poulsen, Dansk Metal. Hans Hebsgaard,
HK Stat Østjylland.
g) Tre suppleanter til stemmeudvalget for en toårig periode:
På valg: Gert Landegren Due, Socialpædagogerne Østjylland.
Hanne Vinther, HK Østjylland. Flemming Rasmussen, Dansk Metal
h) Godkendelse af indstillinger fra LOkal Skanderborg, LOkal Odder
og LOkal Samsø
Indhold:
Forretningsudvalgets beretning........................................................... 3
Udvalgsberetninger............................................................................... 7
Det Regionale Beskæftigelsesråd (RBR) 2013....................................... 7
Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)..................................................... 8
Udvalget mod misbrug af udenlandsk arbejdskraft................................10
LO Miljøudvalget................................................................................... 11
Kommunalpolitisk udvalg...................................................................... 12
Arbejderbevægelsens Internationale Forum...........................................13
LO Seniorer Aarhus................................................................................ 13
LOkalerne (Skanderborg, Odder, Samsø).............................................. 14
Skolekontaktudvalget............................................................................. 17
Forretningsorden (repræsentantsk.mødet, stemmeudv.).........................18
Gæster og tilhørere................................................................................. 18
Medlemsorganisationer.......................................................................... 19
Næste års repræsentantskabsmøde i LO Århus holdes
mandag d. 23. marts i Aarhussalen, Skt Knuds Torv 3, 1., Aarhus C.
2
Beretning for LO Århus 2013
Af Forretningsudvalget
ved Anders Munk
formand for LO Århus
Generelt politisk
S, SF, R regeringen har holdt stand i
2013, trods dalende opbakning i befolkningen og gentagne angreb fra oppositionen, med løftebrud som det altoverskyggende mantra og skældsord.
Det er selvfølgelig ærgerligt at man
ikke kan få gennemført alle de gode
og fornuftige forslag som man gik til
valg på, men den politiske virkelighed
sætter visse rammer for mulighederne.
Ikke mindst når regeringssamarbejdet
består af både borgerlige og venstreorienterede partier. Men udviklingen
i 2013 har ikke resulteret i et mere
positivt samarbejde mellem regering
og fagbevægelse, hvilket vi jo ellers
havde håbet på når nu to af regeringspartierne har rødder i vore rækker.
Vi har set den ene reform efter den
anden rulle ind over os. ”Vi skal have
Danmark i gennem krisen bedst muligt”, er vi blevet belært om. Førtidspension og fleksjob, kontanthjælp og
SU har alle tre haft den store fællesnævner, at de har øget uligheden hos
dem der har de laveste indkomster,
med besparelser som mål, mens der
samtidig blev givet indrømmelser til
virksomheder og kapitalejere, med
det formål at skabe flere arbejdspladser. Vi har stadig til gode at opleve
boomet af job, men fattigdommen stiger og den sociale nedtur for kontanthjælpsmodtagere, arbejdsløse, studerende og langtidssygemeldte er til at
få øje på. Så taler regeringen ganske
vist om, at uligheden i virkeligheden
ikke bliver så stor, fordi det forventes,
at folk kommer i arbejde på grund af
reformerne. Men det er svært at se,
hvordan en lav kontanthjælp skal
skabe flere arbejdspladser.
Så var der skattereformen, som koster
staten syv milliarder på grund af skattelettelser hvoraf kun halvdelen er finansieret af andre stigninger. Billedet
er også her, at dem der har mest også
får mest ud af reformen, mens overførselsindkomsterne sakker agterud
på grund af lavere stigningstakt.
Vi var meget tæt på at få en finanslov,
som indeholdt positive elementer for
fagbevægelsen, men i sidste sekund
svigtede samarbejdet og Enhedslisten kendte tilsyneladende ikke sin
besøgelsestid, hvilket resulterede i en
finanslov med Venstre og Konservative. Der er kommet mange forskellige bud på hvorfor det gik galt, men
uanset hvem der fejlede, er det nu vores opgave at presse på for at få de
positive ting fra det strandede finanslovsforslag til diskussion igen. Hvis
Socialdemokraterne og SF dengang
syntes at det var en god ide med højere fradrag for faglige kontingenter,
så synes de det vel stadig?? Og bl.a.
det skal vi holde dem fast i.
Det er selv sagt op ad bakke, men vi
må påtage os den gammelkendte rolle, at understøtte de svageste så meget som muligt, og ikke mindst præge
udviklingen på arbejdsmarkedet ved
overenskomstforhandlingerne både
nu og i fremtiden.
Til gengæld blev det besluttet at anvende tre milliarder på offentlige investeringer, hvilket giver et anseligt
antal arbejdspladser og det skal vi naturligvis være glade for. Og selv om
vore venner i regeringen har haft det
svært er der alligevel positive resultater at hæfte sig ved:
Indsats mod social dumping, ekstra
skat på Nordsøolien, bolig jobordningen, renovering af almene boliger,
uddannelsesgaranti i erhvervsuddannelserne, bedre voksen og efteruddannelse, bedre voksenlærlingeordning,
en forstærket indsats for ordblinde.
Og flere andre resultater, som af og
til fortoner sig, når journalisterne bedømmer regeringens duelighed. Men
også resultater, som det er mere end
tvivlsomt om en ren borgerlig regering, med Lars Løkke i spidsen, ville
have arbejdet for.
Internationalt er EU stadig anledning
til store diskussioner om suverænitetsafgivelse, økonomiske spændetrøjer og bestemmelser om bevægelse
på tværs af grænser, når det handler
om kapital, serviceydelser og arbejdskraft. Interesserne er forskellige
og vi får muligheden for at gøre vores
indflydelse gældende d. 25. maj når
der er valg til parlamentet. EU er måske også langt væk, men det kan ikke
siges tydeligt nok! Hvis vi overhovedet skal have en chance for at påvirke
politikken i det Europæiske fællesskab, så skal der STEMMES.
Kommunal/regionsvalg
På mange måder har hele 2013 stået
i kommunalvalgets tegn. Vi har ført
talrige diskussioner med hinanden,
Rejsegilde i det nye Multimediehus i Århus,
OK-manden viste flaget ved
Marselisløbet i Århus
med medlemmerne og med politikerne om hvor meget og hvordan vi
i LO Århus skulle blande os. Nogle
gange har debatten også været ført i
pressen og det har helt klart været i
mediernes interesse at problematisere, at fagbevægelsen bruger resurser
på, og i det hele taget blander sig i
politik. Vi har ikke været i tvivl om vi
skulle deltage, men har hen ad vejen
haft mange overvejelser om hvordan
og med hvilke midler det skulle ske.
Indsatsen endte med at blive en ”kommunalpolitisk aftale” som forpligter
LO Århus og de tre venstrefløjspartier (S,SF,Ø) til at samarbejde tæt omkring nogle politiske fokuspunkter,
som er af stor betydning for os i LO.
Vi har aftalt at mødes 2 – 3 gange årligt for at følge op på udviklingen på
disse områder. Herudover støttede vi
politikerne i nogle aktiviteter og var
værter for nogle valgmøder hen over
efteråret.
Resultatet blev et fortsat flertal til den
venstre side i byrådssalen, dog med
en lidt anden fordeling end før valget.
Ikke alle var tilfredse, men overordnet set skal vi ikke være kede af at det
gik som det gik.
Vores støtte til nogle af de politiske
parter blev forsøgt brugt af medierne
til at mistænkeliggøre vores motiver
i forbindelse med valgkampen og
flere aviser, samt ikke mindst to af tvkanalerne, var meget interesserede i
at ”lave en historie” om vores aktiviteter. Det løb dog ud i sandet da det
viste sig, at der ikke var noget suspekt
at komme efter.
4
Arbejdsmarkedspolitik
Konsekvenserne af dagpengereformen er i 2013 blevet tydeligere og
tydeligere. Vores medlemmer falder
ud af systemet til en tilværelse der
for manges vedkommende kan ende
med en social deroute. Principperne
i arbejdsmarkedspolitikken kan ikke
siges at tage udgangspunkt i hensynet
til de svageste på arbejdsmarkedet,
hverken når det gælder unge eller ældre som bliver arbejdsløse, eller dem
der allerede har været uheldige og er
landet i ledighedskøen. En af de allervigtigste forudsætninger for den
førte politik, er, at der er job at få og
så længe der ikke er det, hjælper det
ikke at svinge pisken eller ramme
folk økonomisk. Det skaber udelukkende ulighed og sociale problemer
for de berørte. Det var dog et tiltrængt
plaster på såret da regeringen kom til
fornuft og vedtog en bedre indfasning
af dagpengereformen, med fokus på
uddannelse og et bedre økonomisk
sikkerhedsnet.
Vi havde gerne set, at man ændrede
beskæftigelsespolitikken, som i grove træk går ud på, at holde de ledige
hen med snak, aktiveringskurser, tilskudsjob og andre aktiviteter der pynter på statistikken. Til gengæld bliver
der ikke sørget for en uddannelsesmæssig og opkvalificerende indsats,
som på sigt vil resultere i varige og
ordinære job.
Det vi har brug for er en aktiv arbejdsmarkedspolitik, som samtænker
behovene for både de arbejdsløse,
virksomhederne,
samfundsøkonomien og ikke mindst dynamikken på
arbejdsmarkedet.
Derfor håber vi at arbejdsmarkedspolitikken vil tage højde for den utryghed, som arbejdsløse, folk i utrygge
job og unge der endnu ikke har bidt sig
fast på arbejdsmarkedet, blive udsat
for. Især når dagpengeperioden bliver
kortere, genoptjeningskravet større,
jobrotation og virksomhedspraktik
ikke tæller med og ikke mindst, med
en dagpengesats der igen og igen sakker agterud.
Vi skal af med kontrol og sanktioner,
til fordel for respekt, tillid og indflydelse. Og så skal a-kasserne spille en
meget større rolle, i sær i den første
periode af arbejdsløshed. Det er her
den faglige ekspertise, som a-kasserne og fagforeningerne besidder, gør
den store forskel i forhold til jobcentrene.
LO Danmark, regionen, LO-kalerne, storbyerne
LO Danmark koordinerer det landsdækkende faglige arbejde på tværs af
forbund og sektioner og det er selvfølgelig her, vi skal prøve at påvirke
fællesindsatsen på overenskomstområdet, arbejdsmiljøet og det politiske
plan mv. Det er også her man enes
om udmeldingerne, når der har været forhandlet overenskomster, eller
når regeringens reformer skal have et
par ord med på vejen. Men selv om
der altid satses på enighed, kan det
ikke undgås at der af og til kommer
forskellige udmeldinger. Og det er
naturligvis fordi de enkelte forbund
e suveræne og selvfølgelig føler sig
særligt forpligtet overfor deres egne
medlemmer. Derfor har vi også set
og hørt enkelte forbund tage afstand
fra fællesskabets holdninger, men
det overordnede sammenhold fungerer stadig og bliver forhåbentligt
ved med det. I det forløbne år har der
været røster fremme om, at HK Kommunal vil skifte fra LO til FTF, hvilket har udmøntet sig i et forslag om at
undersøge mulighederne for at samle
LO og FTF i ên hovedorganisation.
Men på det seneste har vi set tilnærmelser mellem netop LO og FTF, så
måske ender vi alligevel med en ho-
vedorganisation som kan varetage
alle lønmodtageres interesser. Der er
dog lang vej endnu og måske er der
for meget modstand, men alene det at
man vil diskutere problematikken, er
dog tegn på bevægelse.
Vi fortsætter også det gode samarbejde med de andre sektioner i Region
Midt, hvilket har resulteret i flere
gode fælles konferencer, samt ikke
mindst et godt samarbejde omkring
hjemmesiderne. Særlig vægt skal vi
lægge på den gode kontakt vi har med
det politiske system i Regionen. Dette giver os muligheder for indflydelse
på arbejdsmarkedspolitik, arbejdsklausuler og den politiske situation
ved f.eks. valget i november.
I LO storbysamarbejdet har vi ligeledes oplevet vilje og muligheder
for et godt samarbejde, men selv om
vi bliver hørt, både af LO Danmark
og politikerne, er der en tendens til
at dette samarbejde ikke har samme
status som før i tiden. Måske råbte vi
for højt. Måske har vi glemt at forny
os. Det er nogle af de spørgsmål vi er
nødt til at drøfte, for vi er stadig overbeviste om at der er brug for dette
forum, som repræsenterer en betragtelig del af medlemmerne.
Vores lokalpolitiske udvalg (LOkalerne) i Skanderborg, Odder og på
Samsø fungerer også ganske fint og
i 2013 var en af hovedopgaverne, at
sikre det bedst mulige valgresultat for
de almindelige lønmodtagere i områderne. Det kostede stort arbejde og
en del penge, men både Skanderborg
og Samsø blev sikret en rød borgmester, hvilket vi er meget tilfredse med,
mens vi i Odder måtte konstatere at
vores samarbejde på venstrefløjen
ikke fungerede godt nok, samtidig
med at stemningen i kommunen tydeligt var vendt til fordel for de borgerlige.
Synlighed, OK kampagnen
Vi er nu ved at vænne os til det grønne look i vores landsdækkende kampagne og det har været tydeligt, at den
også har slået igennem i både medier
og i medlemmernes bevidsthed. Des-
uden har medlemsforbundene taget
initiativet til sig og bruger det rigtig fornuftigt. Kampagnen har bl.a.
været fulgt op af TR Topmøder landet rundt hvilket ligeledes har været
med til at synliggøre fagbevægelsen,
ikke mindst hos vore egne medlemmer ude i virksomhederne. Successen
med kampagnen har medført mange
røster om at vi skal fortsætte ud over
den planlagte kampagneperiode, så
man også i fremtiden bliver mødt
med, at det er OK at have overenskomst og være medlem af en ”rigtig”
fagforening osv.
Aktiviteter
21. marts gennemførte vi endnu en
gang en markering af FN’s internatonale antiracismedag. Det skete ligesom tidligere i samarbejde med AIF
udvalget og Aarhus Kommunes Integrationsråd og selv om vi ikke denne
gang var udfordret af manifestationer
fra den ekstreme højrefløj, blev det alligevel en god dag med bl.a. tegnekonkurrence for folkeskolerne hvor emnet
selv sagt havde noget med integration
og sameksistens at gøre. Overskriften
var ”Lige Børn leger bedst” og der
blev sat fokus på netop det at ikke alle
får lov at være lige og derfor ofte bliver skubbet ud af fællesskabet p.g.a.
race og kulturforskelle.
28. april var vi igen på gaden med en
markering af problemerne omkring
dårligt arbejdsmiljø. Denne gang havde vi forlagt aktiviteten til Store Torv,
foran Domkirken. Ikke fordi der er
noget religiøst over vores kamp for et
bedre arbejdsmiljø, men mest fordi dagen var en søndag og vurderingen gik
på, at det ville være muligt at møde
flere mennesker på Store Torv, end på
Gå Gaden. Vi må dog erkende at det
ikke blev noget tilløbsstykke selv om
vi kom i snak med en del af ”kirkegængerne” og nogle få andre forbipasserende.
Første maj blev til gengæld et af de
helt store og meget omtalte arrangementer i 2013. allerede da vi offentliggjorde programmet med Statsminister
Helle Thorning Schmidt som taler på
Tangkrogen, blev vi meget interessante for både fjernsyn og den trykte presse. Det var jo umiddelbart efter afslutningen på lockouten af lærerne og det
medførte stor modstand mod overhovedet at invitere statsministeren. Men
det afstedkom samtidig en del aktivitet
i forhold til sikkerhedsforanstaltninger
ved arrangementet. Som følge af disse
omstændigheder, og en voldsom fløjtekoncert under statsministerens tale
blev vi meget synlige i mediebilledet
længe efter 1. maj. Desuden blev det
en af de mest vellykkede markeringer
af kamp og festdagen i mange år.
Marselisløbet trak også flere deltagere
end de foregående år, hvilket sikkert
kan tilskrives at fagforeningerne er
blevet mere opmærksomme på denne
gode aktivitet og i højere grad opfordrer medlemmerne til at deltage. Flot
ser det ud med vore grønne ”OK trøjer”, men det kan blive endnu bedre
når vi fået flere med. Flot ser det også
ud når skolestafetten afvikles og en
meget stor del af de Århusianske skolebørn løber frem og tilbage på Tangkrogen, næsten alle iført disse grønne
OK trøjer.
Nytårskur er ikke et begreb forbeholdt
de kongelige og politikere højt på strå,
så vi forsøgte at starte 2014 med en
nytårskur for vore udvalgsmedlemmer
og andre som i forskellige sammenhæng yder en indsats for LO Århus
og repræsenterer os i skolebestyrelser,
råd, nævn og andre foreninger. Det
blev til et par hyggelige timer hvor
snakken gik livligt og hvor lidt fællessang sammen med baggrundsmusik
leveret af ”RAM og SJANG” skabte
en rigtig god ramme for nytårskuren,
som helt sikkert skal forsøges udviklet
til en tradition.
Social Dumping
Det er lykkedes at gøre begrebet ”social dumping” til et endnu vigtigere
og tydeligere emne i dagligdagen.
Ikke mindst i forbindelse med valgkampen op til kommunalvalget i
2013, men i høj grad også ved fagforeningernes ihærdige arbejde for at
bringe dette uvæsen frem i lyset og få
5
sat en stopper for misbruget.
Det gik ret tidligt op for en stor del
af kommunalpolitikerne at der kunne
være stemmer i at tage afstand fra misbruget af i sær udenlandsk arbejdskraft
og derfor lød det på flere valgmøder at
dette ville blive en af de allervigtigste
opgaver for de nye byråd efter 1. januar 2014. f.eks. blev det udtalt på et
meget velbesøgt vælgermøde i Odder,
fra samtlige opstillede partier, at kampen mod social dumping skulle øverst
på dagsordenen. Men også på vort
eget valgmøde i Aarhussalen, hvor der
godt nok kun var repræsentanter fra
S, SF og Ø til stede, var der entydige
meldinger om at gøre alt hvad der er
muligt for at imødegå truslen fra plattenslagere og underbetalere. Disse
holdninger har siden udmøntet sig i en
klar byrådsbeslutning, som ikke bare
tager afstand fra udnyttelsen, men direkte indfører arbejds- og uddannelsesklausuler, samt kædeansvar, ved
offentlige udbud af anlægs og driftsopgaver.
Stemningen var vel blevet ekstra aktualiseret af det tragiske forløb, som vi
var vidner til på nogle af havnebyggerierne, hvor entreprenørfirmaet Pihl og
Søn i gennem lang tid havde benyttet
sig af underentreprenører, som groft
udnyttede udenlandsk arbejdskraft.
Overgrebene handlede både om løndumping og ekstremt dårligt arbejdsmiljø, hvilket flere gange blev afsløret
og medførte både bøder og store erstatninger til en del af de ansatte. Desværre blev Pihl’s konkurs samtidig en
økonomisk bet, for en del af de danske
underentreprenører, hvilket så igen gik
ud over en masse danske håndværkere.
I sidste ende vil Lønmodtagernes Garantifond, (altså staten som en del af
fællesskabet) være dem der skal betale
for Pihl’s uansvarlighed. Ikke kun med
hensyn til Navitas i Aarhus, men også
i forhold til en del andre projekter.
Vores fokus på social dumping og
arbejdet for at forhindre misbrug af
udenlandsk arbejdskraft, har i perioden afdækket mange andre områder
end byggesektoren og vi har i samarbejdet med Politi, SKAT, Arbejdstilsy6
net og arbejdsgiverne rettet opmærksomheden mod andre flere brancher.
Det bliver mere og mere åbenlyst at
denne grove udnyttelse florerer inden
for hele arbejdsmarkedet, hvilket gør
det ekstra vigtigt at vi forstærker indsatsen og samarbejdet for at beskytte
arbejdstagere generelt og Den Danske
Model specielt.
Aarhussalen
2013 bød ikke på det store opsving
for Aarhussalen, hvilket dog heller
ikke var ventet. LO Århus’ medlemsorganisationer har igennem de sidste
mange år, valgt at indrette sig på lokaliteter som bl. a. opfylder kravene
til større møder, kurser og konferencer. Derfor er behovet for at benytte
fællesskabets faciliteter dalet kraftigt
og der er nu kun et par af fagforeningerne som stadig benytter sig af vore
gode lokaler.
Denne udvikling har krævet øget fokus på andre eksterne kunder og det er
lykkedes for Katrine Jensen at opveje
det meste af indtægtstabet ved at tiltrække andre brugere og derved fortsat præstere ”sorte tal” på bundlinjen.
Det har dog også medført reduktion i
medarbejderstaben, samt administrative besparelser, som i sidste ende resulterer i et øget arbejdspres på ledelsen. Der bliver også stillet store krav
til Aarhussalens faciliteter, hvilket
naturligvis medfører omkostninger,
der også sætter sit præg på vores økonomi, men foreløbig altså stadig med
plus på bundlinjen.
Fremtidigt arbejde
Der er ingen tvivl om vi får nok at se
til i den nærmeste fremtid og såmænd
også på længere sigt. Fagbevægelsen
er under konstant pres fra især borgerligt hold, og vi ser mange eksempler
på, at vores indflydelse søges stækket ad politisk vej. Arbejdsgivernes
holdninger til a-kassernes rolle i de
arbejdsmarkedspolitiske spørgsmål er
et tydeligt tegn på deres tro på at fagforeningernes styrke vil blive svækket, hvis a-kasserne minimeres eller
fjernes. Derfor er det af ekstrem stor
betydning at vi værner om denne del af
Den Danske Model og gerne udvikler
den til, at være et endnu bredere samarbejde mellem lønmodtagerne uanset
om de er offentligt eller privat ansatte.
Vi var vidner til et skrækeksempel
med lærerlockouten sidste år. Den
slags skal vi have dæmmet op for, så
det ikke breder sig til større dele af arbejdsmarkedet.
Vi har ligeledes en opgave, som går ud
på at afsløre de gule fagforretningers
bedrag overfor arbejdere som lader sig
lokke til at tro, at et medlemskab hos
dem er lige så godt og tilmed meget
billigere end i den rigtige fagbevægelse. Denne øvelse kan lykkes, hvis
vi kommer i dialog med folk. De fleste
mennesker er nemlig modtagelige for
sund fornuft, så det handler altså bl.a.
om at komme ud på arbejdspladserne
med det gode budskab.
Det er ligeledes vigtigt at vi bakker
op om de partier i folketinget, som
vi trods alt har størst chance for at
påvirke når det gælder social dumping, skabelse af nye og flere arbejdspladser, en ordentlig vej ud af
krisen, ”barnets reform” og ”sociale
2020 mål”, den kommende togfond
og tillidsreformen.
Forretningsudvalget:
Anders Munk, formand
Kresten Vendelbo, Malernes
Fagforening
Dorthe Hindborg, Teknisk Landsforbund
Ole V.- Christiansen, 3F Århus
Rymarken
Kirsten Normann Andersen, FOA
Århus
Leo Jensen, HK Østjylland
Morten Rasmussen, 3F Transport, Logistik og Byg
Verne K Pedersen, Socialpædagogerne Østjylland
Finn Andersen, Metal Århus
Inge Jensen Pedersen, LOkal
Odder
Palle Langkjær, LOkal Skanderborg
Holger Sørensen, LOkal Samsø
Det regionale Beskæftigelsesråd (RBR) 2013
Af Dorthe Hindborg, TL Østjylland,
udpeget af LO Århus til RBR
LO har udpeget flg. medlemmer og
suppleanter til RBR for perioden
2010 – 2014;
Medlemmer
Ole Jepsen 3FMidtjylland (næstformand/udtrådt pr. 1. januar 2014 pga.
valg til regionsrådet), Karin Østerby
HK MidtVest, Ib Ø. Poulsen 3F Holstebro, Jørgen Hansen Dansk Metal Randers,. Gert Erik Boller FOA Viborg
Suppleanter: Dorthe Hindborg TL Østjylland, Helge Albertsen Dansk Metal
Ringkøbing-Skjern, Steen Hartman
Nielsen NNF Midt Vestjylland, Lars Ørgård Rasmussen Dansk Metal Grenaa.
DA v/ John Hermansen har formandspladsen i nuværende periode
Generelt
2013 har været præget af bl.a. fokus
på akutindsatsen, ungeindsatsen, fokus på jobrotation, som er kommet
godt i gang også ift. det private, virksomhedskontakten, kampagner ift.
bla. voksenlærlinge, implementering
af førtids- og flexjobreform med mere.
Analyserapport 2014
Rådet skal hvert år udarbejde en analyserapport, der beskriver resultater og
effekter af jobcentrenes beskæftigelsesindsats i indeværende år og de udfordringer og problemstillinger, der bør
sættes fokus på det kommende år. Rådet
skal i rapporten komme med anbefalinger til beskæftigelsesministeren om
de beskæftigelsespolitiske mål i 2015.
Analyserapporten skal danne grundlaget
for Rådets kontrakt for 2015 og jobcentrenes beskæftigelsesplaner for 2015.
En ny begyndelse – en fælles indsats
er overskriften for de midtjyske synspunkter og ønsker til den fremtidige beskæftigelsesindsats - og baggrund for
rådets anbefalinger til ministeren. Det
handler om at droppe det der ikke virker
– og bruge det vi ved der virker. Anbefalingerne har derfor fokus på at styrke
virksomhedskontakten og opkvalificere
arbejdsstyrken med fokus på job. Og at det
fordrer en fælles indsats med et bredt og
styrket samspil mellem beskæftigelses-,
uddannelses- og erhvervspolitikken både
lokalt, regionalt og nationalt.Jobcentrenes
dialog med virksomhederne skal styrkes,
de skal kende virksomhedernes behov for
kompetencer og arbejdskraft bedre. Formidling af ordinære job skal styrkes og
jobåbninger skal være synlige.Beskæftigelsesindsatsen skal koncentreres om
dem som har brug for støtte for at komme i uddannelse og job. Fokus på bl.a.
kompetenceafklaring samt koordinering
af samtaleforløb mellem jobcentret og akassen. Og ikke mindst vejledning frem
for refusioner og kontrol!Udfordringer
ifm. kontanthjælpsreformen og førtidspensions- og fleksjobreformen skal løses
i tæt samarbejde mellem alle de beskæftigelsespolitiske aktører.
Ministerens fire mål for beskæftigelsesindsatsen i 2013 anbefales videreført i 2014
Det Regionale Beskæftigelsesråd i
Midtjylland har anbefalet det nationale
Beskæftigelsesråd at anbefale ministeren, at de fire ministermål i 2014 videreføres i 2015. Rådet anbefaler dog, at
mål 2 sætter fokus på at nedbringe antallet af personer, der modtager længerevarende offentlig forsørgelse, i stedet
for at nedbringe tilgangen til førtidspension. Rådet pointerer samtidig, at
indsatsen skal ses som en helhed – også
på tværs af målene.
1. Flere unge skal have en uddannelse
Jobcentrene skal sikre, at flere
unge uden uddannelse starter på
en erhvervskompetencegivende
uddannelse.
Lønmodtagergruppen ønsker mere
fokus på de nyuddannede og fokus
på målinger der, der viser, hvor
mange unge der kommer i uddannelse.
2. Bedre og mere helhedsorienteret
hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet
Jobcentrene skal nedbringe antallet af personer, der modtager længerevarende offentlig forsørgelse.
3. Langtidsledigheden skal bekæmpes – ledige skal hurtigt i job
Jobcentrene skal nedbringe antallet af langtidsledige.
4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder
Rådet har besluttet to overliggere
for de fire beskæftigelsespolitiske
mål i 2015:
Virksomhederne kan kun skabe nye
arbejdspladser, hvis arbejdsstyrken
har de kvalifikationer, der er brug
for. Det stiller krav om en målrettet
og offensiv beskæftigelsespolitik, der
fungerer i samspil med erhvervs-og
uddannelsespolitikken.
Rådet har derfor valgt at arbejde med
to overliggere for den beskæftigelsespolitiske indsats i 2015:
• Arbejdsstyrken skal opkvalificeres.
• Samarbejdet på tværs af politikområder skal styrkes.
Fokus på Fremtidens kompetencebehov
Der er de kommende år behov for
flere faglærte. Rådet prioriterer derfor, at skabe overblik og synlighed
omkring hvilke kompetencer, der er
behov for erhvervsuddannelsesområdet. Derfor har rådet søsat
www.fremtidenskompetencebehov.dk
Et godt redskab, som fortjener stor
synlighed.
Landsdækkende voksenlærlingekampagne
Kampagnen startede 4. juni 2012 og
sluttede med udgangen af 2013. Resultatet har været godt. Kampagnen
måltal var 805. Slutresultatet blev
1026 – fordelt på: 3F 502 (mål:400),
HK: 306 (mål: 275), Dansk Metal: 52 (mål:50), AK-Samvirke: 162
(mål:50) og Dana: 4 (mål:6). Midtjylland tegnende sig for 213 (mål: 177).
Styrket samarbejde mellem Rådet og
Vækstforum
I regeringens partnerskabsaftale med
Vækstforum fremhæves Rådets samarbejde med Vækstforum på Byggeog anlægsområdet. I aftalen er der
7
desuden fokus på at styrke parternes
samarbejde og den virksomhedsrettede indsats – og understøtte udviklingen af kompetent, dansk arbejdskraft
for dermed at fremme dansk beskæftigelse ved etableringen af større anlægsprojekter.
Og der er fokus på styrket koordination og samarbejde om det virksomhedsopsøgende arbejde.
Kommunernes beskæftigelsesplaner
Kommunerne har indsendt deres
beskæftigelsesplan for 2014 til
Rådet til orientering inden den 31.
oktober 2013. Kommunerne skal
offentliggøre planen senest den 31.
januar 2014.
Det Lokale Beskæftigelses Råd Aarhus (LBR) 2013
Af Viggo Thinggård (HK Østjylland),
næstformand i LBR Aarhus udpeget
af LO Århus
Den lokale arbejdsmarkedspolitiske
indsats er primært forankret i arbejdsmarkedspolitiks netværk samt LBR:
Ledigheden i Aarhus
Fra Beskæftigelsesregion Midtjylland oplyses det, at bruttoledigheden
i oktober 2013 (oktober 2012 i parentes) i Aarhus var 5,6 (5,9).
Der har i Aarhus har været en faldende ledighed og det er positivt.
Men faldet i brutto-arbejdsløsheden
i løbet af 2013 skyldes primært konsekvenserne af dagpengereformen fra
2010. På landsplan har det medført,
at over 30.000 personer har mistet
dagpengeretten i år (ifølge tal fra AKSamvirke).
Lokale tal viser at 914 personer er
ramt af de nye regler om forkortelse
af dagpengeperioden og derfor har
mistet deres dagpengeret i 2013.
Kigger man isoleret set på ledigheden blandt LO medlemmer er den
højere end det totale gennemsnit. Ledighedsprocenten ligger på 6,9 % og
en del af LO’s A-kasser ligger over
gennemsnittet, så tallet dækker over
en skæv fordeling af ledigheden og
selvom der i Aarhus er stor ledighed
blandt de højt uddannede er LO gruppen hårdt ramt. Det er især indenfor
LO’s A-kasser på det private område
såsom HK, NNF, TL og 3F mens ledigheden indenfor det offentlige er
stagneret.
For langtidsledigheden i Aarhus ser
der ud til en bedring for forsikrede
ledige, dog skal den nye reform tages
8
med i betragtning inden man tager de
mest positive briller på. I oktober er
der registret 2425 langtidsledige. Der
er ved at skabe sig et helt nyt billede
efter dagpengereformen og det er at
antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtager stiger. Det giver en
ny udfordring i den fremadrettede
beskæftigelsespolitik især skal screening og en individuel indsats styrkes.
Langtidsledighed er meget vigtigt fokusområde set lyset af den forkortede
dagpengeperiode og den forlængede
optjeningsperiode.
Ministermål
Aarhus kommuner havde følgende
lokale mål i forhold til ministermål
for 2013:
1. Flere unge uden uddannelse skal
starte på en erhvervskompetencegivende uddannelse
”Uddannelsesgraden for unge
skal pr. december 2013 ligge højere i Aarhus end i gennemsnittet
af 6-byerne”.
Der foreligger ikke måltal for dette
ministermål.
2. Flere skal have mulighed for at
bruge deres kompetencer på arbejdsmarkedet
”Tilgangen af personer til førtidspension skal pr. december
2013 ligge lavere i Aarhus end i
gennemsnittet af 6-byerne målt
som andelen af befolkningen”.
Måltal 2013: 1946 personer
Status november: 2379 personer
3. Antallet af langtidsledige personer skal begrænses mest muligt
”Antallet af langtidsledige – dvs.
ledige, der har været ledige i min.
80 pct. af tiden inden for de sene-
ste 52 uger - skal pr. december
2013 ligge lavere i Aarhus end
i gennemsnittet af de øvrige
6-byer målt som andel af befolkningen”.
Måltal 2013: 2067 fuldtidspersoner
Status oktober:2425 fultidspersoner
4. Samarbejdet med virksomhederne
om beskæftigelsesindsatsen skal
styrkes yderligere
”Andelen af praktik/løntilskud på
private virksomheder skal pr. december 2013 være højere i Aarhus end i gennemsnittet af 6-byerne”.
Der foreligger ikke måltal for dette
ministermål.
Ud fra status på ministermålene kan
det konkluderes at kommunen er tæt
på at kunne nå de regionale måltal,
dog bliver det interessant når målene
i forhold til 6 byerne gøres op.
Det arbejdsmarkedspolitiske netværk
Det arbejdsmarkedspolitiske netværk
Aarhus har følgende LO repræsentanter:
Bo Hamburger (SL), Inge Jensen Pedersen (FOA) og Viggo Thinggård
(HK) som er ordinære medlemmer af
LBR samt Anders Munk (LO), Klaus
Poulsen (Metal) og Klaus Jensen (3F)
som er suppleanter.
Det arbejdsmarkedspolitiske netværket afvikler formøder forud for hvert
LBR-møde, her gennemgås dagsorden til LBR-mødet og her drøftes lokale arbejdsmarkedspolitiske
spørgsmål set ud fra lønmodtagersynspunkter.
Selve det arbejdsmarkedspolitiske
netværk Århus-Samsø består i øvrigt
af 21 personer, som kommer fra AC,
DH, FTF og Aarhus kommune.
Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)
LBR’s formand er Rådmand Hans
Halvorsen, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen derudover er sammensætningen LO, DA, AC, PLO,
FTF, Integrationsrådet, DH, Erhverv
Aarhus og Landsforeningen Ligeværd
Der har været afviklet 6 LBR møder
i 2013, samt en dagskonference hvor
beskæftigelsesplan 2014 var hovedtemaet.
LBR besluttede i Handlingsplan 2013
følgende overordnede fokusområder:
• Strategisk virksomhedssamarbejde
• Unge
• Funktionsnedsættelse og nedsat erhvervsevne
Strategisk virksomhedssamarbejde
LBR har været høringspart i Aarhus
kommunes nye ”Strategi for samarbejde med virksomhederne,”
Her har LO peget på nødvendigheden
af partssamarbejdet og er enig i nødvendigheden i at samarbejde med de
lokale virksomheder. Samarbejdet skal
være med til at løfte beskæftigelsesindsatsen, så flere borgere bliver en del af
det Aarhusianske arbejdsmarked.
Et andet væsentligt initiativ der er
startet op i 2013 er 4. parts samarbejdet hvor kommunen, uddannelsesinstitutionerne, arbejdsgiverorganisationer og lønmodtagerorganisationer
har sat sig sammen for at lave konkrete aftaler til gavn for arbejdsmarkedet i Aarhus kommune.
Funktionsnedsættelse og nedsat erhvervsevne
LBR støttede i 2013 projektet ”Undersøgelse og udviklingsforløb for
arbejdsmarkedsparate ledige med
funktionsnedsættelse”.
Arbejdsmarkedsparate ledige med
funktionsnedsættelse: Hvem er de?
Hvilke funktionsnedsættelser har de?
Hvordan vurderer de deres muligheder på arbejdsmarkedet?
A-kasserne har været med i projektet,
som er afsluttet her i december med
en afsluttende temadag.
Derudover har LO arbejdet med følgende fokusområder i 2013
• Jobrotation
• Langtidsledige der risikerer at ryge helt ud af forsørgelse (Akutledige)
• Ufaglærte og faglærte med forældede uddannelser får et kompetenceløft
• Unge nyuddannede som ikke kan
få job og på den måde mister deres netop indhøstede kompetencer
• Unge der mangler en praktikplads
• Følge anvendelsen af virksomhedspraktik og løntilskud
• Fleksjobaftale og aftale om sygemeldte ledige med Aarhus kommune
• DM Skills 2013
• 4. parts drøftelser
Afslutning
Som afslutning vil jeg benytte lejligheden til at takke alle vores samarbejdspartnere for samarbejdet i 2013,
det være sig øvrige lønmodtagerorganisationer, arbejdsgiverrepræsentanter, beskæftigelse og – jobcenteransatte, politiske kontakter samt øvrige
interesseorganisationer.
Jeg vil især sige tak til afgående rådmand Hans Halvorsen. Det har været
fire gode år for beskæftigelsespolitikken i Aarhus kommune og der er
i denne fire års periode blevet skabt
spændende nye initiativer og resultater. Nogle gode initiativer såsom
at sikre Aarhus værtsskabet for DM i
Skills, opstart af 4. parts drøftelser, et
tværkommunalt samarbejde med øvrige LBR og et bredt samarbejde med
andre kommuner om at sikre ledige
i arbejde på de store byggeprojekter
der sker i Østjylland og Aarhus skal
nævnes.
Jeg ser frem til et udfordrende 2014,
med et velkommen til en ny rådmand,
fortsat styrkelse af det udvidede tværkommunale LBR samarbejde om
bygge boomet i Aarhus. Et LBR der
skal arbejde et år uden projektmidler
og derfor får mulighed for at drøfte
en anden metode til at understøtte
beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervspolitik og vi vil stadig følge
konsekvenserne af dagpengereformen, den nye kontanthjælpsreform,
fleks- og førtidspension samt den
kommende beskæftigelsesreform.
Jeg har stor tiltro til på baggrund af
det nuværende samarbejde, at vi i
Aarhus kan forsætte dette konstruktivt til gavn for vores medlemmer.
Unge
Her var et af de rigtige store indsatsområder i 2013 afviklingen af DM i
Skills hvor Aarhus var værtsby. Her
var LBR og mange lokale fagforeninger med som sponsorer og deltagere.
Det blev afholdt den 24.-26. Januar
2013, her kæmpede i alt 266 unge fra
hele landet, der allerede var i gang
med en erhvervsuddannelse om at
blive Danmarksmestre og dermed de/
den bedste inden for netop deres fag.
Arrangementet blev besøgt af knap
30.000 besøgende – hovedsageligt
grundskole- og erhvervsskoleelever
fra hele landet.
9
”Misbrugsudvalget” - Udvalget mod misbruget af
udenlandsk arbejdskraft - beretning 2013
Af Paul Jentzsch, formand
Misbruget af udenlandsk arbejdskraft er desværre fortsat et stort problem i stort set alle brancher. Der har
løbende gennem året været mange
sager – og også mange sager der har
fyldt godt i pressen. Men det er desværre kun toppen af isbjerget vi ser.
Der er derfor konstant brug for opmærksomhed på problemet. Og der
er brug for mange kræfter til at løse
problemet. De faglige organisationer
tager en stor del af slæbet gennem
virksomhedsbesøg, kampagner mv.
Vores dialog med myndighederne
- Skat, AT og Politi – samt arbejdsgiverorganisationer og politikere er
fortsat god. I 2013 blev ”Center mod
Menneskehandel” koblet på vores
faste ½-årlige dialogmøder. Baggrunden for dette er den sørgelige
kendsgerning, at mange ikke ”bare”
har elendige løn- og arbejdsforhold,
men også er truet og presset med
tvang og vold. Helt op til 70 % af de
der er udsat for menneskehandel, har
job i byggeri, service eller landbrug.
Samarbejdet giver et godt netværk,
som er en af forudsætningerne for at
vi kan dæmme op for de mange eksempler på grov udnyttelse i jagten på
10
hurtig profit. Det skal slås fast, at de
største syndere er de der profiterer på
den grove udnyttelse, både bygherrer
og entreprenører.
Politisk har vi, sammen med andre
gode kræfter, presset på for at få indført arbejdsklausuler i kommuner og
regioner. Arbejdet tegner til at bære
frugt. Senest har Aarhus Kommune
taget beslutning om indførelse af
kædeansvar ved offentlig aktivitet.
Vi har været i god dialog med politikere mv i dette arbejde. Vores fokus
er ikke bare indførelse af regler, men
i høj grad at sikre kontrol med, at
reglerne overholdes samt sikre konsekvens for de der misbruger.
Der arbejdes ligeledes med indførelse
af klausuler i boligforeningerne, der
stort set alle er i gang med store
renoveringer og/eller nybyggerier.
Også aktiviteterne i region Midt er
der fokus på.
Der har traditionelt været størst fokus
på problemerne med misbrug indenfor byggefagene. Men problemerne
er også gevaldige i andre brancher:
Det grønne område, transport, handel
og service mv. Vi arbejder løbende
i udvalget med at inspirere og støtte
hinanden på tværs af fag og organisationer. Med dette udgangspunkt vil
vi fortsætte vores arbejde det kommende år. Vi har fast møde sidste
torsdag i hver måned. Alle fra de faglige organisationer, der har kontakt
med disse problemstillinger i deres
dagligdag, er velkomne. Kontakt LO
kontoret hvis I vil deltage!
Udvalgets medlemmer er:
Paul Jentzsch, 3F TLB
Dorthe Hindborg, TL
Hans Christian Lund, Metal
Hans Schmidt, 3F Samsø
Randi Smidtsdorf, 3F Rymarken
Morten M. Petersen, 3F TLB
Olla Carlsen, BAT
Thomas Lang Pedersen, Malerne
Bo Hansen, 3F Søhøjlandet
Kai Høstrup, 3F Søhøjlandet
Søren Fisker, 3F
Claus Salomon Ørskou, BAT
Ervind F. Poulsen, DEF
Hans Hovmann Olsen, Blik&Rør
Henri Bøje Amissah, TL
Kresten Vendelboe, Malerne
Ole Vagn Christiansen, 3F Rymarken
Thomas Møller, 3F Rymarken
Anders Munk, LO
Carsten Jervil, Sanitørerne
Ole Thorup, 3F TLB
Jan Sylvest, 3F TLB
Beretning LO Miljøudvalget 2013
Udvalgets aktiviteter
Vi har afholdt fire udvalgsmøder.
Den 28. april blev sædvanen tro markeret med uddeling af pjecer og kors opsat
foran domkirken.. Dagen i år var også
lidt anderledes, da LO Danmark ikke
mere markerer dagen, men udvalget er
glade for, at LO Århus har valgt fortsat,
at prioritere dette fremadrettet lokalt.
Der kommer fortsat alt for mange til
skade og der dør fortsat alt for mange
på arbejdet.
Udvalgsmedlemmerne har deltaget i
diverse konferencer i løbet af året. Der
har også i løbet af året været fokus på,
hvordan den nye arbejdsmiljølov virker. Udvalget har i samarbejde med
Arbejdsmedicinsk klinik afholdt to møder for arbejdsmiljøansvarlige/faglige
sagsbehandlere.
Elvira Rizvanovic’ er indtrådt i udvalget i stedet for Dorthe Hindborg og Jacob Lindblom er udtrådt af udvalget.
Udvalget vil gerne byde velkommen til
Elvira og sige tak for godt samarbejde
og en stor indsats til Dorthe og Jacob.
Der har været afholdt to møder i år i det
Rådgivende udvalg ved Arbejdsmedicinsk klinik. På mødet i marts blev
der drøftet, hvordan der formidles fra
og til de arbejdsmedicinske klinikker
smat tænkt tanker til en formidlingsstrategi. Efterfølgende var der planlagt
det årlige temamøde, hvor temaet i år
var det inkluderende og ekskluderende
arbejdsmarked. Mødet blev desværre
aflyst på grund af meget få tilmeldinger. Udvalget fastholder temaet til næste temamøde.
På mødet i det Rådgivende udvalg i oktober blev nøgletallene fra klinikkerne
gennemgået.
Nøgletal for klinikken i Aarhus
Følgende bemærkninger blev bl.a.
fremhævet fra Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus:
Økonomi: Regnskabsresultat var nul
grundet en korrektion i DRG-taksten
som følge af en stigning i produktionen
Det besværliggør budgettering, at man
ikke fra årets start kan beregne en
DRG-taksten.
2013 gives der ikke refusion for stig-
ning i produktion, det betyder, at man
er nødsaget til at prioritere, hvilke patienter de kan modtage.
Patientgruppen: Flere og flere patienter henvises fra praktiserende læger.
Flest tilfælde af skulder/bevægeapparat, men også en stigning i patienter
med psykiske problemer.
Udvikling: Ny allergiklinik på AUH:
Udredning med deltagelse fra flere specialer og afdelinger, hvilket harmonerer
dårligt med DRG-systemet. Praktiserende læger kan henvise til klinikken.
Gruppen efterspurgte kriterier for henvisning, når disse foreligger.
Klinikken oplever generelt en underrapportering specielt ved cancertilfælde.
Konference om de Arbejdsmedicinske klinikker afholdes årligt i LOhuset på Islands Brygge, hvor vi deltager fra udvalgets side, så vidt det er
muligt. LO-fagbevægelsens interesse
for de arbejdsmedicinske klinikker går
helt tilbage til klinikkernes etablering
for årtier siden og LO ønsker kontinuerligt gennem konferencernes oplæg
og debat at bidrage til et overblik over
de arbejdsmedicinske klinikkers situation, muligheder og udfordringer. Det
gælder klinikkernes oprindelige ”kerneopgaver” med forebyggelse, forskning og støtte til de arbejdsskadede,
men også klinikkernes samspil med
nye, samfundsmæssige udfordringer.
LO ønsker, at klinikkerne opretholder en solid forankring i regionerne.
Det skal ske i et tæt samspil med de
øvrige aktører som har til opgave at
klare udfordringerne i arbejdsmiljøet,
i arbejdsfastholdelsen og i sundhedsfremmeindsatsen. Fagbevægelsen har
derfor lokale og regionale opgaver
med fortsat at påvirke udviklingen,
så der skabes gode rammer for klinikkerne og deres samarbejde med de
faglige organisationer m.fl.
Samtidig er det LO’s mål, at der tages
flere centrale politiske initiativer som
kan understøtte klinikkernes virke. Klinikkerne har både formelt og uformelt
et ”ben” i flere ressortområder, og de
har mulighed for virksomhedskontakt.
Denne unikke placering kunne samfundet få langt mere gavn af, end det er
tilfældet i dag – når det gælder samspillet imellem den primære forebyggelse,
sundhedssystemet, forskningen samt
erstatnings- og fastholdelsessystemet.
Ulykker og anmeldelser
Ud over de 40.000 anmeldte arbejdsulykker, forekommer der desuden
rigtig mange arbejdsskader der aldrig
anmeldes! Det gælder på fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Det er vigtigt også at
sætte fokus på disse mange uanmeldte
arbejdsskader, både for at sikre tilskadekomne medarbejdere ret til eventuel
erstatning i forbindelse med foreliggende eller potentielt fremtidige mén,
men også fordi forebyggelsen af arbejdsskader tager udgangspunkt i viden
om de situationer, der afføder skader. I
2013 har der igen været alt for mange
dødsulykker, 38 personer er døde af, at
gå på arbejde i 2013. Dette er lidt færre
end i 2012, men det er stadig uacceptabelt, at der sker dødsulykker på danske
arbejdspladser. Det er ikke acceptabelt,
at folk kommer til skade, bliver syge,
bliver nedslidt eller endog mister livet
af at gå på arbejde.
”Et godt arbejdsmiljø for medarbejdere og en god konkurrenceevne er
hinandens gensidige forudsætninger
og ikke hinandens modsætninger.
Et godt arbejdsmiljø baseret på et
tillidsfuldt og retfærdigt samarbejde
mellem ledelse og ansatte er vejen til
at styrke den sociale kapital, og vejen til at styrke konkurrenceevne og
produktivitet.”
Citat: LO
Udvalgets medlemmer er:
Lis Udengaard Rasmussen, FOA
Århus udvalgsformand
Andre’ Nielsen, Metal Århus
Elvira Rizvanovic, Teknisk
Landsforbund Østjylland
Jens Lavdal, Socialpædagogerne
Østjylland
Palle Ulriksen, NNF Østjylland
Per Thorendal, 3f TLB Århus
11
Kommunalpolitisk Udvalg – skriftlig beretning 2013
Af Verne Pedersen, formand
Kommunevalget 19. november har
naturligt fyldt meget i udvalgets arbejde og diskussioner i 2013.
Med udgangspunkt i beslutning og
en principiel positiv holdning i FU
LO Århus arbejdede vi gennem hele
foråret både internt og i dialog med
Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten om at lave en forlængelse af
vores lokalpolitiske samarbejdsaftale.
Processen for tilblivelse af en ny aftale
var som for 4 år siden at kommunalpolitisk udvalg, med LO formanden som
deltager, har haft mandat til at tage diskussionerne og lave det overordnede
konkrete arbejde. Det fungerede godt
dengang, men flere var passive under
forløbet i 2013.
Det var ikke en let proces, hverken
internt eller i forhold til partierne. Der
er forskellige prioriteringer og mindst
lige så vigtigt: der er ikke på alle områder den nødvendige gensidige tillid.
Vi fik landet en aftale, der lægger op
til tæt samarbejde de kommende 4 år.
Under overskrifterne ”Aarhus fremtid” og ”Flere i arbejde” er aftalen er
bygget op om en række fokuspunkter: Der skal Styr på løn- og arbejdsforhold ved alle kommunale udbud
og udliciteringer. Der skal sikres gode
medarbejderforhold. Vi skal have
en aktiv arbejdsmarkedspolitik med
fokus på beskæftigelse under ordnede
vilkår. Stor fokus på uddannelse, ikke
12
mindst erhvervsuddannelser og 95 %
målsætningen. Integration er stadig et
vigtigt fokusområde. Den kommunale
service overfor borgerne skal sikres.
Sidst men ikke mindst skal vi gennem
dialog aktivt forholde os til overskrifterne ”Borgerinddragelse og Frivillighed”.
Det centrale element er, at de 4 parter
vil indgå i et forpligtigende samarbejde om udvikling, handling og ageren
under disse overskrifter. Aftalen er
altså ikke en kontrakt eller en overenskomst., men et arbejdspapir.
Valget 19. november gav os som bekendt en ny 4-årig periode med et rødt
flertal i Aarhus Byråd, med Jacob
Bundsgaard som borgmester. Dette
giver os et godt udgangspunkt for arbejdet og samarbejdet de kommende år.
Men der sker ikke noget, hvis vi ikke
er aktive. Vi har gennem hele den forgangne periode afholdt planlagte dialog møder med partierne. Politikerne
har været meget tro mod den tidligere
aftale, men vi har ikke selv fra LO
fagforeningerne i samme grad leveret
varen ved fremmøde og aktiv deltagelse i dialogen. Vi har opfordret alle
til at deltage og gøres der indflydelse
gældende. Og netop denne aktive deltagelse er jo forudsætningen for indflydelse og påvirkning af det politiske
arbejde i byrådet.
Vores aftale med politikerne har kun
værdi, hvis vi fra alle fagforeningerne
deltager aktivt ind i dialogen. Både
internt og med politikerne. 2013 kan
meget passende rundes af med samme
opfordring som vi kom med ved udgangen af 2012:
”Skal samarbejdet med politikerne på
skinner, er det også vigtigt vi internt
i LO fagbevægelsen prioriterer at stå
sammen og bakke hinanden op. Vi
skal blive bedre til at diskutere åbent
med hinanden. Og vi skal blive bedre
til at samles om fælles mål og indsats
til gavn for vores medlemmer. Fra
vores politiske samarbejdspartnere
efterlyses også større engagement og
deltagelse fra alle organisationer i dialogen – hvor vanskelig den end måtte
være.
Tag aktiv del i arbejdet i 2013. Lad os
i fælleskab arbejde for, at Århus bliver
en by hvor resultaterne taler for sig
selv, så det er tydeligt for alle at der er
en positiv gevinst ved et rødt flertal og
ved et tæt samarbejde mellem de politiske partier og fagbevægelsen.”
Vi ser frem til arbejdet og samarbejdet
i 2014 – og håber flere fagforeninger
vil være aktivt med på banen.
Udvalgets medlemmer er:
Verne Pedersen, SL
Morten Rasmussen, 3F TLB
Flemming Rasmussen, Metal
Henri Bøje, TL
Hans Henrik Hansen, HK
Lone Skov Hansen, 3F Rymarken
Anders Munk, LO
AIF – Arbejderbevægelsens Internationale Forum
Beretning 2013
Af Bo Hamburger, formand
AIF Århus varetager det internationale solidaritetsarbejde i LO Århus.
FU i LO Århus er repræsenteret i
AIF´s bestyrelse.
AIF Århus er fortsat involveret i
projekter og aktiviteter i Tanzania.
I samarbejde med FIC (Fagbevægelsens Internationale Center) arbejder vi blandt andet med undervisning af kvinder samt børnearbejdere
i mineindustrien. Sidst på året har
vi prioriteret støtte til 2 kvindeprojekter i Tanzania, bl.a. en aktivitet
med opbygning af en restaurant. Vi
har ligeledes, gennem foreningen
AMPO, sendt 520 overskydende
Jobpatrulje T-shirts til Burkina Faso.
Alt sammen små tiltag, men som alligevel gør gavn og er med til at gøre
en forskel.
I Aarhus deltog vi traditionen tro med
en bod på 1. maj pladsen i Tangkro-
gen. Ligeledes snart traditionen tro
var med i afholdelsen af FN´s Antiracismedag den 21. marts. Arrangementet blev i samarbejde med Aarhus
Kommunes Integrationsråd afholdt
i Rådhushallen. Under overskriften
”Lige børn leger bedst” havde mere
end 500 skolebørn lavet flotte tegninger der blev udstillet. Mange,
primært børn og unge, deltog i arrangementet, som blandt andet også
bød på foredrag og paneldebat.
I festugen arrangerede vi sammen med O3V ”Verdensbilleder” i
Klostergade. En lang række organisationer deltog med boder, musik
og mad fra forskellige verdensdele.
AIF arrangerede debat og filmforevisninger i de dage arrangementet varede.
Samlet set var vi mere synlige i Aarhus end de foregående år. Men det
skal ikke skjules at arbejdet med international solidaritet stadig lider un-
der de nedprioriteringer der er sket og
fortsat sker, primært på centralt hold.
Og det skal heller ikke være nogen
hemmelighed at vi med kyshånd
vil tage imod nye (og gerne yngre)
kræfter i arbejdet. For en ting er sikkert: International Solidaritet og engagement er der stadig stor brug for.
Både i forhold til aktiv støtte til projekter og aktiviteter rundt om i verden
og til debat og oplysnings arbejde i
Danmark.
Udvalgets medlemmer er:
Bo Hamburger, SL
Jørgen Mørck
Iris Kasper
Søren Noe Nygaard
Henrik Pedersen
Morten Rasmussen, 3F Transport,
Logistik og Byg (FU LO Århus)
Kontakt: Søren Qvist, LO Århus
LO Seniorer Aarhus - Beretning 2013
Ja så kom udvalget ud af året
2013,med et program, hvor der bliver afholdt 6 mødet om året på Skovvangsvej 127 8200 Århus N.
Det første møde blev holdt den 11.
februar 2013 KL. 13.00, hvor mødet
starter med en sang og velkomst og
2 stk. smørrebrød derefter kaffe og
småkager.
Derefter var der møde med en debat
med Flemming Knudsen medlem af
Regionsrådet.
Mødet den 11. marts 2013 startede på
samme måde med foredrag og debat
med Jens Joel medlem af Folketinget.
Mandag den 22. april 2013 orientering med beretning og hvor der kan
indstilles til Bestyrelsen igennem LO
Århus derefter med underholdning.
Indimellem får vi tilbud at komme
på Kokkeskolen / Erhvervs på Dollerupvej i Åbyhøj, hvor eleverne laver
2 retter mad med kaffe og eleverne
lærer, hvordan der skal dækkes bord,
som er med i deres uddannelse.
Opstart i Efteråret 2013 er på samme
måde, som først omtalt, med datoen
9.september, med Byrådsmedlem
Thomas Medum fra SF med et oplæg
og derefter en debat fra salen.
Mandag den 7. oktober 2013 var mødet med Bjarne Schmidt Nielsen fra
Regionen, som stillede op til Byrådet
i Aarhus den 19. november 2013.
Det sidste møde i året 2013 var den
18. november, hvor det mest var et
hygge jule møde, som der også skal
være plads til, hvor vi havde underholdning med Annie, Egil og Merethe
ved klaveret, det var et dejligt møde
med sang og glade medlemmer fra
de forskellige klubber under LO, det
er så dejligt, at der bliver mødt frem
med godt humør og omkring en 6070 møder op.
Byrådsvalget den 19. november 2013
gik så fint i Aarhus og Skanderborg
tillykke til de valgte.
Tak til alle i LO, som er med en hjælpende hånd.
Tak til hele bestyrelsen for et godt
samarbejde i året 2013.
Husk at udvalget er med til 1. maj i
Ældreteltet, kom og vær med , hvor
vi er der glade mennesker.
LO Seniorer Aarhus:
Lis Søballe Jensen formand
Bent Vagn Olsen kasserer NNF
Metha Pedersen Næstformand 3F
Rymarken
Arne Christensen Bestyrelsesmedlem 3 F Rymarken
Jytte Kristensen bestyrelsesmedlem NNF
Mogens Udengaard, Supp, FOA
Klavs Elvig Hansen, Supp, NNF
Bjarne Nielsen, Supp, 3F Sommervej
13
LOkal Skanderborg
Af Palle Langkjær, LOkal Skanderborg
LO Skanderborg har i 2013 på mange
måde udviklet dialogen med Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten. Vi
har lavet en samarbejdsaftale med de
3 partier. En samarbejdsaftale der dannede grundlag for vores aktive deltagelse i valgkampen og som samtidig
danner grundlag for et samarbejde de
kommende 4 år. I marts måned afholdt
vi et fællesmøde med en række faglige
repræsentanter samt kandidater fra de
3 partier. Mødet var arrangeret som et
mini ”kandidatkursus” hvor vi gennem forskellige oplæg præsenterede
alle kandidater for LO fagbevægelsens
synspunkter og mærkesager.
Valgresultatet gav genvalg til Jørgen
Gaarde som borgmester, endda med
mandatmæssig fremgang. Vi ser frem
til de kommende 4 år men beklager
samtidig, at Jens Sønderskov, SF, ikke
blev genvalgt. Jens har været én af
de bærende kræfter i arbejdet med at
skabe en god dialog og et godt samarbejde i Skanderborg.
Det centrale i aftalen er at vi holder
fast i en løbende åben dialog. Vi vil
gennem dialog fremme LOs – og dermed medlemsorganisationernes – interesse omkring hele den kommunale
drift. Overskrifterne er: Kommunal
service, Arbejdsmarkedspolitik – beskæftigelse, Styr på løn- og arbejdsforhold ved alle kommunale udbud og
udliciteringer, Medarbejderforhold og
Aktivt medborgerskab.
Dialogen skal både føres med politikerne og med kommunens embeds-
folk. Kommunaldirektøren inviterede
sidst i 2013 repræsentanter fra medarbejder organisationerne, herunder LO,
til åben debat. Vi møder åbenhed og
imødekommenhed, men samtidig står
det også klart, at vi skal sørge for hele
tiden at være aktivt til stede, hvis vi
skal fastholde gode løn og arbejdsvilkår for medarbejderne i Skanderborg
samt sikre en god service for borgerne.
Konkret har vi deltaget i en konstruktiv dialog med både politikere,
embedsmænd og arbejdsgivere om
igangsætningen at Rådhusbyggeriet
på Fælleden. Der er fuld opbakning til
at byggeriet skal gennemføres på ordentlige vilkår og der er også indgået
aftaler om uddannelse, blandt andet
gennem oprettelse af en virksomhedsskole. Sidst i november blev valget hovedentreprenør offentliggjort. I 2014
vil vi arbejde for at de gode principper kommer til at gælde overalt hvor
Skanderborg Kommune er involveret
ligesom fokus skal rettes på boligforeningernes store byggeprojekter.
På det arbejdsmarkedspolitiske område
har udfordringerne været koncentreret
om de unge og de langtidsledige. Dialogen har været god og til tider skarp,
når det har handlet om hvordan håndteringen og samarbejdet udmøntes. Dialogen har resulteret i. at der i starten af
2014 indgås en samarbejdsaftale mellem LO/FTF og Jobcentret.
1. maj afholdt vi for andet år i træk hos
3F på Villavej. Opbakningen viste sig
stigende og stemningen var rigtig god.
Vi satser på, vi nu har fundet de rigtige
rammer for et arrangement, der holder
godt ud i fremtiden. Der er i FU enighed om vigtigheden af at fastholde en
fælles 1. maj markering i Skanderborg!
LOs tilbud om gratis socialrådgivning
er fortsat – og fortsætter i 2014. Vi vil
i den kommende periode aktivt søge at
skabe større opmærksomhed om dette
tilbud til medlemmer der kommer i
klemme i systemerne.
Til slut en tak til alle LOkal Skanderborgs samarbejdspartnere for indsatsen i 2013.
. Udvalgets medlemmer er:
Palle Langkjær, Metal Skanderborg-Odder
Lars Olsen, Metal SkanderborgOdder
Ulla Gram, FOA Silkeborg-Skanderborg
Per Brobæk, FOA SilkeborgSkanderborg
Kai Høstrup, 3F Søhøjlandet
Kai Skov Rasmussen, 3F Søhøjlandet
Erik Borring, SL Østjylland
Dorthe Hindborg, TL Østjylland
Hans Henrik Hansen, HK Østjylland
Det Arbejdsmarkedspolitiske
netværk Skanderborg:
Ulla Gram, FOA Silkeborg-Skanderborg.
Palle Langkjær, Metal Skanderborg-Odder.
Berit Hansen, 3F Søhøjlandet.
Erik Borring, Socialpædagogerne
Østjylland.
Leo Jensen, HK Stat Østjylland.
Dorthe Hindborg, Teknisk Landsforbund Østjylland.
LOkal Samsø
Af Hans Schmidt, LO Samsø
Igen i 2013 har flere større begivenheder og arrangementer præget årets
arbejde i LO Samsø og her tænker jeg
først og fremmest på kommunevalget
hvor 45 års borgerlig styre på Samsø
omsider blev brudt og vi fik valgt en
socialdemokratisk borgmester. Desuden var LO Samsø en aktiv medspiller
sammen med Socialdemokraterne, SF
14
og Enhedslisten til det største 1. majarrangementet på Samsø i nyere tid.
Men tilbage til kommunevalget, hvor
LO Samsø på flere områder var på banen sammen med de ”røde partier”. For
første gang stillede Enhedslisten op til
kommunevalget på Samsø (det er mindre end 2 år siden den lokale partiforening på øen blev stiftet). Med tre ”røde
partier” opstillet, var der en - godt nok
lille - mulighed for at får et rødt flertal
på øen og få valgt en socialdemokratisk
borgmester. Jo nærmere vi kom valgdagen steg spændingen for et politisk
skifte, men spændingen blev tidligt udløst, da Enhedslisten ved en menneskelig fejl ikke fik afleveret stillerlisten til
kommunen i tide. En absolut utilgivelig
fejl, som enhedslisten beklagede i høje
toner. Op til valgdagen opfordrede Enhedslisten deres vælgere til at stemme på
Socialdemokraterne og SF.
Med Enhedslisten ude af billedet, styrtdykkede forventningerne til valgresultatet. Der skulle virkelig flyttes stemmer hvis vi fortsat skulle ændre på det
borgerlige styre. Der blev indgået et
styrket samarbejde med socialdemokraterne, hvor LO Samsø stod for meget af det praktiske arbejde ved valget,
som f.eks. medvirke ved opsætning
af valgplakater, tryk af valgmateriale,
medvirke ved gadearrangementer m.m.
For at gøre en god historie kort, gik
socialdemokraterne frem fra ét til tre
mandater og fik borgmesterposten. SF
gik desværre ét mandat tilbage fra to til
ét. Valgaftenen blev fejret i fællesskab
og her var humøret højt, trods glemsomheden forud for valget. I LO Samsø har vi en forventning om, at med en
socialdemokratisk borgmester, vil det
blive nemmere at få faglige mærkesager bragt igennem.
1. maj på Samsø blev afviklet på
”Festpladsen” i Ballen i et samarbejde
mellem Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten og LO Samsø. Et strålende
solskinsvejr, gode politiske og faglige
talere, god musik og underholdning og
de kendte sange, fik ikke mindre end
150 personer til at besøge arrangementet. Det er det største 1. maj arrangement på Samsø i nyere tid. Som faglig
taler var det Flemming Rasmussen fra
Metal, der gæstede øen.
På opfordring fra LO Samsø traf kommunalbestyrelsen i efteråret beslutning
om sociale klausuler og kædeansvar
ved kommende anlægsarbejder i kommunen. Med uventet hjælp fra den tidligere konservative borgmester, blev der
endda indført krav om lokal beskæftigelse og lærlinge ved anlægsarbejder
over 10 mio. kr. Aftalen om sociale
klausuler trådte hurtigt i kraft, da Samsø Kommune er påbegyndt byggeri af
en ny trafikhavn med tilhørende vejanlæg syd for Ballen. Efterfølgende har
spildevandsselskabet på øen også indført tilsvarende sociale klausuler ved
arbejde og udbygning af kloaknettet.
Efter at BAT-Kartellet i de senere år
har været på Samsø en del gange for
at aflægge besøg på byggepladser med
østeuropæiske byggefirmaer, er vi i dag
150 personer til at besøge 1. maj arrangementet
på festpladsen i Ballen
i den situation, at der stort set ikke længere kommer østeuropæiske byggefirmaer til øen. Et finmasket netværk der
hurtigt melder ind om byggeaktiviteter
og en lokale presse der gerne skriver
om BATs besøg på øen, har formentlig
fået både lokale og fritidsfolket til at
anvende lokale håndværkere.
Hvor der tidligere har været problemer
med mange østeuropæere i landbruget
og øens store grønsagsproduktion, har
landbruget i dag skåret kraftigt ned på
antallet af udlændinge. Årsagen er både
en omlægning af produktionen og mere
maskineri på markerne. I 2013 har vi
oplevet, at mange østeuropæere der
tidligere har arbejdet på øen i sommerhalvåret, har valgt at bosætte sig fast på
øen med kone og børn. Og mange er
blevet medlem af både fagforening og
a-kasse.
Mange medlemmer fra de forskellige
fagforbund havde valgt at deltage i årsmødet i LO Samsø.
Herudover deltog politikere og repræsentanter fra socialdemokratiet og SF
samt repræsentanter fra Jobcenteret.
Årsmødet har gennem årene udviklet
sig til god aften hvor der bliver diskuteret på livet løs og i alle mulige retninger.
Midt på sommeren var Jobpatruljen
igen på Samsø hvor fire friske piger
besøgte en række kiosker, butikker og
andre virksomheder der har unge ansat.
Hvor Jobpatruljen tidligere har konstateret flere overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen, hvor unge - især indenfor butiksområdet - havde for lange
arbejdsdage, tunge løft, tunge skub
med palleløftere og arbejde med stærke rengøringsmidler, var pigerne fra
Jobpatruljen godt tilfredse med hvad
de havde set og de havde haft en god
dialog med både virksomhederne og de
ansatte. Kun et enkelt sted var Jobpatruljen ikke ønsket.
LO Samsø er repræsenteret i LBR med
3 repræsentanter fra HK, FOA og 3F.
Det er et spændende arbejde hvor LO
tydeligt præger arbejdet - med god støtte fra Søren Larsen, LO Århus.
LO Samsø uddelte igen i 2013 legatet
på 500 kr. til en afgangselev til demissionsfesten på Tranebjerg Skole.
Udvalgets medlemmer er:
Hans Schmidt, 3F Samsø, formand
Gerda Larsen, FOA, næstformand
Holger Sørensen, Metal - repr. i
FU LO Århus
Jens Vadstrup, 3F TLB
Stig Brandt, 3F Samsø, 1. supp.
Knud Beck, 3F Samsø, 2. supp.
15
LOkal Odder
Af Inge Jensen Pedersen, LOkal Odder
Kommunevalget og valgkampen
fyldte meget i LOkal Odder i 2013.
Allerede i slutning af 2012 stod det
klart at de politiske partier, med SF
i spidsen, ikke kunne eller ville stå
sammen om fremtiden.
I stedet opstillede LO en række fokus
overskrifter for de kommende 4 års
politik i Odder og vi deltog i valgkampen med 3 konkrete overskrifter:
• Stem mod udliciteringer, der flytter penge fra borgere og ansatte
til private firmaer, der skal indregne profit til ejere eller aktionærer.
• Stem for tillid. Kommunen og regionen bør spare på bureaukrati
og kontrol, så der bliver flere ressourcer til at hjælpe borgerne.
• Stem for ordentlige jobs – og mod
social dumpning. Kommunen og
regionen må kræve, at private
firmaer lønner efter danske overenskomster, hvis de skal udføre
arbejde for kommunen eller regionen.
Vi holdt løbende fast i vores samarbejde med de 4 partier, inviterede til
fælles rundstykke uddeling på Bane-
gården forud for valget 19. november og deltog aktivt i det store fælles
valgmøde i Spectrum.
Valget førte som bekendt til skifte i
Borgmesterstolen. Vi vil selvfølgelig
den kommende periode stadig søge
indflydelse gennem dialog med politikere. Konkret vil vi bl.a. følge op
på et tilsagn fra alle politikere i valgkampen om, at sikre indførelse af arbejdsklausuler i Odder Kommune.
Vi fortsætter også med at gøre vores
indflydelse gældende i Erhvervsrådet
og i de lokale uddannelsesinstitutioner.
Arbejdet for LO’s repræsentanter i
LBR Odder og LO, har koncentreret
sig om at sikre de bedst mulige betingelser for de ledige i Odder Kommune. Samarbejdet med jobcentret
har været tæt og konstruktivt og sikret, at der for første gang i mange år
er etableret et samarbejdsforum med
Jobcentret og de faglige a-kasser.
Ledigheden har i 2013 været støt faldende og endt på 3,5 procent, men af
den samlede gruppe af ledige, er de
23,7 % berørte af langtidsledighed og
dermed i risiko for at miste deres forsørgelsesgrundlag. Mange er i 2013
faldt ud af dagpengesystemet og LO
opgave er derfor
at arbejde for - at
forbedre vores
medlemmer tilbydes uddannelse og en hurtig
vej tilbage på arbejdsmarked.
Ikke alt er forandret i Odder –
heldigvis.
1. maj i Pakhuset er en del af
”årshjulet” i Odder. Vi samler
ca. 150 mennesker til en festligt traditionsrig
markering – og
vi kan hvert år
glæde os over
16
stor interesse fra politikere for at deltage i denne fælles markering. LO er
også blevet en fast deltager i byens
stor Kræmmermarked første lørdag
i august. Fra vores bod kommer vi
i løbet af dagen i dialog med rigtig
mange mennesker.
”OK” symbolet vil også i 2014 danne
vores fælles ramme for disse aktiviteter.
Beretning 2013 skal også indeholde
en appel til medlemsorganisationerne: Vi savner nyt blod i LOkal Odder. Vi opfordrer derfor til at flere (og
gerne nye) kræfter kommer på banen.
Vi kan aldrig blive for mange – der
er masser at spændende udfordringer
vi kan kaste os over, hvis vi har ressourcerne.
Afslutningsvis en stor tak til alle LOkal Odders mange samarbejdspartnere for indsatsen i 2013.
Udvalgets medlemmer er:
Inge Jensen Pedersen, FOA (formand – mdl. af FU )
Bjarne Bent Bertelsen, Dansk
El-Forbund
Jytte Breum Hansen, 3F Rymarken
Jens Møller, 3F Rymarken
Lars Olsen, Dansk Metal Skanderborg/Odder
Jan Leth, Socialpædagogerne
Østjylland
Viggo Thinggaard, HK Østjylland
Det arbejdsmarkedspolitiske
netværk Odder:
Inge Jensen Pedersen, FOA Århus
Linda Raufort, HK Østjylland
Jytte Breum Hansen, 3F Rymarken
Susanne Rohde, Teknisk Landsforbund
Mogens Pedersen, Socialpædagogerne Østjylland
Lars Olsen, Dansk Metal Skanderborg-Odder.
Desuden deltager FTF i netværket.
Beretning for skolekontaktudvalget i LO-Århus, 2013
Skolekontakt udvalgets indsats i det
forgangne år har været præget af reformerne på grundskoleområdet. For
at understøtte de unge, der skal vælge
uddannelse og efterfølgende job, har
skolekontaktudvalget
samarbejdet
med et bredt udsnit af uddannelsesstederne for unge, det være sig folkeskoler, privatskoler, ungdomsskoler,
produktionsskoler og ikke mindst erhvervsskoler. I folkeskolen og privatskolerne, er gæstelærerne en aktiv del
af mange skolers undervisning i uddannelses-erhvervs-og arbejdsmarkedsorientering, samt i arbejdsmiljø.
Udviklingen har vist, at hvis Aarhus
skal lykkes med at få 95% af en årgang til at gennemføre en ungdomsuddannelse i 2013, som der er besluttet i byrådet, skal der helt andre
midler til. Der er en alt for stor gruppe af unge, der ikke engang får en
afgangsprøve fra grundskolen. Dette
forhold har gjort, at skolekontaktudvalget har engageret sig i forløb der
er rettet mod denne gruppe af udsatte
børn og unge. Vi har initiativer i vest
byen fx på Toveshøjskolen. Her har
udvalget, i tæt samarbejde med FUcenteret og erhvervsskolerne, udviklet et undervisningsforløb, som vi
sammen afvikler som produktionsspil. Det er et godt projekt, det er givende for eleverne, med god læring
om job og arbejdsmarkedet.
Skolekontakt-udvalgets udvikler nye
initiativer, der skal understøtte og
kvalificere der vejledning de unge
får, frem mod en ungdomsuddannelse. Der har bl.a. været, projekt ”Jobsnuser Havn”. Et initiativ der, støttet
af LBR, er udviklet og gennemført
som forløb for grundskolernes udskolingselever (8.-10. klassetrin). Udvalget har gennemført projektet, der har
åbnet virksomheder på Aarhus Havn,
herunder de Bynærehavnearealer,
med Dokk1 som basis, for eleverne i
udskolingen. ”Jobsnuser Havn” er et
projekt, der skal udfolde uddannelser
og job, der er relateret til arbejdspladsen Aarhus Havn incl. de Bynærehavnearealer. Projektet er et initiativ, der
har givet op mod 1000 unge, fra hele
Aarhusområdet, en bredere mulighed
for at træffe et kvalificeret uddannelsesvalg. Projektet havde særlig fokus
på erhvervsuddannelserne.
Vi finder det naturligt, at den offentlige sektor, som en stor kunde hos
de virksomheder, der udfører store
offentlige anlægs-og byggeopgaver,
kan stille krav om, at de virksomheder der udføre de opgaver, er med til
at uddanne unge mennesker. Virksomhederne skal påtage sig den samfundsgavnlige opgave. Via sociale
klausuler i udbuddene, der stiller
krav til både at uddanne
unge indenfor byggefagene, så der sikres en
veludannet arbejdskraft.
Opgaven er også at være
til rådighed for unge elever der klassevis eller i
mindre grupper kan få et
indblik i de uddannelser,
der er i byggebranchen.
Endvidere kan de store
og ofte tidsmæssige
langstrakte
offentlige
byggerier, bruges i vejledningen som undervisning af unge i grundskolen. Udvalget har, i tæt
samarbejde med byggeriets organisationer,
konkrete planer om at få
iværksat forløb for eleverne i grundskolen, der på en praktisk måde skal
følge byggeriet, og vejledes om de
uddannelser og de jobs, der er indenfor byggebranchen. Ikke mindst fordi
de samme virksomheder i mange tilfælde, har et stort behov for at kunne
ansætte veluddannet arbejdskraft på
sigt. Samme situation er i øvrigt gældende i en del andre brancher.
I oktober afholdt Skolekontaktudvalget det årlige seminar. Her havde vi
oplægsholdere, der fremlagde reformerne på grundskolen og erhvervsuddannelserne, var emner der ivrigt
blev diskuteret Deltagerne drøfter,
diskutere og videns deler om emner
der er oppe i tiden. Udvalget har særdeles gode erfaringer med seminarerne, der er en aktivitet vi vil gentage
årligt.
Udvalget har været nødt til at begrænse den medfinansiering af undervisningsforløb, der har været en del
af de aftaler, vi har haft med skolerne
i en årrække. I årets løb blev de budgetmæssige udfordringer der viste
sig, efter forhandlinger med forvaltningerne, løst. Det er, efter aftale med
Aarhus Kommune, lykkedes at få en
fornuftig ordning om indsatsen på
folkeskolerne, så gæstelærerne kan
kvalificerer undervisningen i uddannelses-erhvervs-og arbejdsmarkeds
orientering, til gavn for eleverne og
kvaliteten i vejledningen.
Udvalgets medlemmer og samarbejdspartnere skal have en stor tak
for endnu et givende år, med store udfordringer og allehånde opgaver. Det
gode samarbejde er en virkelig stor
hjælp for udvalget, og i sidste ende,
til gavn for de unge.
Udvalgets medlemmer er:
Søren Høj Eggers, formand
Alfred Kristensen, 3f
Jan Normann Pedersen, El forbundet,
Jack Hougaard Kristensen, FOA
Århus
Jan Volmer Rasmussen, TL
Leo Thinesen, HK
17
Forretningsorden
For repræsentantskabsmødet
§ 1. Ved mødets begyndelse vælges 2 dirigenter. Valget foretages
ved håndsoprækning.
§ 2. Dirigenten oplæser dagsordenens punkter, som efter godkendelse sættes under debat i den
vedtagne rækkefølge.
§ 3. Dirigenten giver de indtegnede talere ordet i den rækkefølge, de lader sig indtegne.
§ 4. Valgene afvikles senest kl.
22.00.
For Stemmeudvalget
§ 6. En taler kan midlertidig afbrydes
af ordensmeddelelse fra dirigenten, af
forespørgsel fra et medlem angående
forret-ningsordenen, af et forslags tilbagekaldelse og endelig af forslag fra
såvel medlemmer som fra dirigenten
om indskrænkning af taletiden.
§ 1. Stemmeudvalget vælges i
henhold til LO Århus’ vedtægter, som stemmeudvalget i enhver
henseende er underkastet. Stemmeudvalget vælger selv sin formand og næstformand. Valget
gælder for en 2-årig periode.
§ 7. Alle afstemninger foregår
på den i vedtægterne foreskrevne
måde; er intet andet krævet,
sker afstemninger ved håndsoprækning.
§ 2. Formanden eller dennes stedfortræder leder og tilrettelægger arbejdet samt kvitterer for modtaget
stemmemateriale.
§ 5. Taleren bør altid henvende
sig til forsamlingen, ikke til de enkelte medlemmer, og erindre sig,
at forhandlingerne drejer sig om
sagen, ikke om personerne.
§ 8. Forslag om en debats afslutning skal straks sættes under
afstemning. Vedtages forslaget,
gives der lejlighed til indtegning
af talere. Forslagsstilleren eller sagens ordfører samt formanden får
- om ønsket - ordet som sidste taler.
Bruger en taler utilbørlige udtryk,
skal dirigenten gøre opmærksom
på, at dette ikke kan
tillades; nægter taleren at rette sig
herefter, kan han fratages ordet.
Efter afslutning er vedtaget, kan
der ikke stilles mod- eller ændringsforslag. Alle forslag kan
forlanges indleveret skriftligt til
dirigenten.
§ 3. Til repræsentantskabsmødet i
LO Århus gives for stemmeberettigede, kun adgang mod fremvisning af gyldigt adgangskort, som
stemples, og stemmesedler udleveres.
Indbudte gæster afkrydses på fremlagt liste
§ 4. Mindst 1/2 time før repræsentantskabsmødets begyndelse skal
der ved indgangen være placeret
mindst 4 stemmeudvalgsmedlemmer (2 borde á 2 medlemmer) samt
yderligere 1 medlem.
På intet tidspunkt må der være
mindre end 2 stemmeudvalgsmedlemmer ved indgangen. Efter mødets begyndelse skal stemmeudvalget i påkommende tilfælde være til
rådighed for de valgte
dirigenter ved afstemninger, som
foregår ved håndsoprækning. Ingen af stemmeudvalgets medlemmer må forlade de dem betroede
poster, med mindre stemmeudvalgets formand eller dennes stedfortræder har givet tilladelse og sørget
for nødvendig afløsning.
§ 5. Såfremt der opstår spørgsmål,
som berører stemmeudvalgets
funktion, kan et sådant spørgsmål
midlertidigt afgøres af stemmeudvalgets formand eller dennes
stedfortræder, men spørgsmål
skal forelægges det samlede stemmeudvalg til afgørelse. Stemmeudvalgets beslutninger skal i så
henseende meddeles forretningsudvalget for LO Århus.
Gæster og tilhørere
Gæster
Har taleret, men ikke stemmeret.
Folketingsmedlemmer:
Fra Socialdemokraterne:
Jens Joel
Kirsten Brosbøl,
Leif Lahn Jensen.
Fra SF:
Eigil Andersen
Jonas Dahl
Fra Enhedslisten:
Nikolai Willumsen
Byråds- og kommunalpolitikere:
Fra Socialdemokraterne, Aarhus:
Jacob Bundsgaard, borgmester.
Hans Halvorsen.
Kristian Würtz, rådmand.
Camilla Fabricius.
Fra Socialdemokraterne, Skanderborg:
Jørgen Gaarde, borgmester.
Fra Socialdemokraterne, Odder:
Elvin Hansen.
Fra SF, Århus:
Thomas Medum, rådmand.
Fra SF, Skanderborg:
Fra SF, Odder:
Sanne Rubinke, viceborgmester.
18
Fra Enhedslisten, Aarhus:
Jette Jensen.
Fra Enhedslisten, Skanderborg:
Henrik Qvist
Fra Enhedslisten, Odder:
Jens Erik Buur
LO Danmark:
Lizette Risgaard, LO næstformand.
Andre LO-sektioner:
Repræsentanter for LO Djursland,
Randers, Silkeborg-Favrskov og
Horsens-Hedensted.
Andre:
Jørgen Hansen, formand for Det
kooperative Fællesråd.
Torben Andersen, direktør i Arbejdernes Landsbank.
Thor Jensen, FTF.
Henning Truelsegaard, Den Kommunale Fællesrepræsentation.
Udvalgsformænd i LO Århus.
Tilhørere
Har hverken taleret eller stemmeret.
Klaus Kristiansen, Beierholm Revisor
Peter Kjær, Erhverv Aarhus.
Palle Christiansen, regionsdirektør
Beskæftigelsesregionen Midtjylland.
Niels Højbjerg, stadsdirektør, Århus
Kommune.
Gitte Nørgaard, direktør, Århus Købmandsskole.
Annette Ernst Lauridsen, direktør,
Aarhus tekniske Skole.
Susanne Dombernowsky, konst.
forstander, VUC.
Claus Christensen, direktør, Dansk
Center for Jordbrugsuddannelse.
Jørgen Thyde, AOF Midtjylland.
Lise Milling, Jobvækst.
Knud Poulsen, tidl. Historisk Udvalg.
Thorben Jørgensen, tidl. Historisk
Udvalg.
Peter Ølgaard
Torben Dreier, Jobvækst
Anne Hegelund
Ansatte/konsulenter hos LO
Århus:
Lene Pind.
Søren Qvist.
Søren Larsen.
Rune Kristensen.
Katrine Jensen
Søren Sø
Medlemsorganisationer
Medlemstal, kontingentindbetaling og adgangsberettigede. Opgjort 1. januar 2014.
Aarhus
Sats
52,00
Ny
Skanderborg
Sats 52,00
Samsø
Sats
52,00
Odder
Samlet
Sats
Antal
52,00 Medlemmer
2014
Samlet
kontingent
for
2014
Adgangsberettigede
til repr.skabsmødet 2014
LO Aarhus
3F Rymarken Århus
3F Transport, Logistik og Byg Århus
HK Privat Østjylland
HK Kommunal Østjylland
HK Handel Østjylland
HK Stat Østjylland
Blik og Rørarbejderforbundet kreds
Østjylland
Dansk El-forbund Afdeling Østjylland
Dansk El-forbund Vestsjælland
Vagt og sikkerhedsfunktionærernes
fagforening Syd- og Midtjylland
Sanitørernes Fagforening i Jylland
Ejendomsfunktionærernes Fagforening
Midtjylland
Dansk Jernbaneforbund
Malernes Fagforening Øst Vest
Teknisk Landsforbund Østjylland Århus
Dansk Metal Århus
Dansk Metal Skanderborg-Odder
Fødevareforbundet NNF Østjylland
Socialpædagogerne Østjylland
Dansk Metal Tele Vest
FOA Fag og Arbejde Århus
I alt
5.822
6.528
4.347
2.570
2.588
1.396
379
8
37
288
282
326
34
0
250
124
21
36
33
0
0
135
46
298
88
115
10
0
6.215
6.735
4.954
2.976
3.062
1.440
379
323.180
350.220
257.608
154.752
159.224
74.880
19.708
17
18
14
9
9
5
2
677
0
22
219
0
0
0
6
0
79
0
0
975
6
22
50.700
312
1.144
4
2
2
33
485
9
62
0
2
1
31
43
580
2.236
30.160
2
3
402
715
908
4.522
156
590
1.297
920
5.969
40.326
0
0
146
0
456
0
478
0
0
2.345
0
0
59
0
2
0
8
0
93
634
0
0
164
0
266
0
66
0
471
1.770
402
715
1.277
4.522
880
590
1.849
920
6.533
45.075
20.904
37.180
66.404
235.144
45.760
30.680
96.148
47.840
339.716
2.343.900
3
3
5
13
4
3
6
4
18
146
75
75
0
0
0
0
0
0
75
75
3.900
3.900
2
2
11
171
0
182
6
994
1.179
2.179
0
0
0
0
0
79
0
79
17
1.244
1.179
2.440
884
64.688
61.308
126.880
2
5
4
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
13
40.583
4.524
634
1.849
47.590
2.474.680
172
LO Randers
3F Randers
I alt
LO Silkeborg
3F Bjerringbro
3F Søhøjlandet
FOA Silkeborg
I alt
LO Djursland
3F Djursland
Dansk Metal Grenå
I alt
LO Aarhus Forretningsudvalg
Forretningsudvalget - Adgangsberettigede
I alt
LO Aarhus i alt
19
Århus
Skt. Knuds Torv 32 · 8000 Aarhus C
Tlf. 86 12 92 55
[email protected] · www.lo-aarhus.dk