Funktion-One anlæg 1 Varenr. Beskrivelse Antal Brutto Total F88 2 x

LandboNord L, Tranumvej130 rør undervej
Tranumvej
1.8-02-201,4
1-30
9490 Pandrup
Resultater af analyser af vandprøver
Prøvested:
Naturareal, Vandløb
Type prpvested:
Jordtype:
Afgrøde 201.3 /efterår 2013:
Nedbør L. august - 15. marts:
Beregnet afstr6mning 2013 / 1,4:
mm
mm
Nitrat-N
Total-N
Ortho-P
Vand
konc.
konc.
konc.
idræn
mg/liter
melliter
mglliter
0,19
1,,52
0,060
0,27
L,86
0,060
Gennemsnit af analyserede pr6ver
O,23
1,69
0,060
Gennemsnit af prøver 2Or2/1.3
0,15
1,,78
0,060
Prøve
nr.
Dato
700
25
838
6
Måned
November
Ja
nua r
Gennemsnit af prpver 201.1/12
De målte koncentrationer kan omregnes til et niveau for udvaskning fra rodzonen. Det gælder dog kun hvis
koncentrationen i drænvandet er den samme som koncentrationen i det vand, der forlader rodzonen.
Udvaskning fra rodzonen ud fra det
målte indhold i drænvan det a 20131
Udvaskning pr. ha
t4
Nitrat-N
kg N/ha
Total-N
kg N/ha
Ortho-P
kg P/ha
På baggrund af de oplysninger, der er givet om det afuandede areal, er
LES) af den
foretaget en model-beregning (N-
forventede nitratudvaskning fra rodzonen.
N-LES-beregnet udvaskning fra rodzonen:
N-LES-beregnet koncentration i rodzonevandet:
kg nitrat-N pr. ha
mg nitrat-N pr. liter
Den målte koncentration i drænvand er ikke altid sammenlignelig med den N-LES-beregnede koncentration
rodzonevand. Sammenligningen
er ikke relevant,
hvis der strømmer grundvand til drænet, fordi
grundvandet så fortynder vandet fra rodzonen. N-LES-modellen beregner desuden en for stor udvaskning
de steder, hvor der sker en stor kvælstoffjernelse i rodzonen.
NB: Den N-LES-beregnede koncentration og udvaskninger ikke relateret til det faglige grundlag for
vandplanernes reduktionskrav, idet kravene er baseret på målinger i vandløb og ikke på en beregnet
i
Dansk Landbrugsrådgivning
Drænvandsu ndersøgelsen 2OL3 | L4
Ca
r8-o2-20r4
rsten Søborg Andersen
Tranumvej 22
9+40 Åbybro
Resultater af analyser af vandprøver
Prøvested:
749
Type prøvested:
Jordtype:
Afgrøde
201-3
/efterår 2013:
marts:
Beregnet afstrømning 2Ot3/I4:
mm
NedbØr 1. august - 15.
mm
Nitrat-N
Total-N
Ortho-P
konc.
konc.
konc.
mg/liter
2,r8
melliter
mg/liter
2,74
0,040
o,27
r,86
0,060
Gennemsnit af analyserede Pr6ver
L,23
2,30
0,050
Gennemsnit af pr6ver i 2O1'2/L3
5,64
6,30
0,033
Gennemsnit af prgver i 2OtLl12
4,30
4,97
0,038
Vand
Prøve
nr.
686
838
Dato Måned
25 November
6
idræn
5cm
Januar
til et niveau for udvaskning fra rodzonen. Det gælder dog kun hvis
koncentrationen i drænvandet er den samme som koncentrationen i det vand, der forlader rodzonen.
De målte koncentrationer kan omregnes
Udvaskning fra rodzonen ud fra det
måfte indhofd i drænvan det i 2oL3l
t4
Nitrat-N
ke N/ha
Total-N
kg N/ha
Ortho-P
ke P/ha
Udvaskning pr. ha
på baggrund af de oplysninger, der er givet om det afuandede areal, er foretaget en model-beregning (NLES) af den
forventede nitratudvaskning fra rodzonen.
N-LES-beregnet udvaskning fra
N-LES-beregnet koncentration
rodzonen:
i rodzonevandet:
kg nitrat-N pr' ha
mg nitrat-N pr' liter
koncentration
Den målte koncentration i drænvand er ikke altid sammenlignelig med den N-LES-beregnede
fordi
rodzonevand. Sammenligningen er ikke relevant, hvis der strømmer grundvand til drænet,
udvaskning
stor
for
grundvandet så fortynder vandet fra rodzonen. N-LES-modellen beregner desuden en
de steder, hvor der sker en stor kvælstoffjernelse i rodzonen'
grundlag for
NB: Den N-LES-beregnede koncentration og udvaskninger ikke relateret til det faglige
på en beregnet
vandplanernes reduktionskrav, idet kravene er baseret på målinger i vandløb og ikke
i
Dansk Landbrugsrådgivning
Drænva ndsundersøgelsen 2OL3 | L4
18-02-2014
Ørnefennerne
Taffelgårdsvej
9440 Åbybro
Resultater af analyser af vandprøver
Prøvested:
979
Type prpvested:
Jordtype:
Afgrøde 2Ot3 /efterår 2013:
marts:
Beregnet afstrømning 2Ot3/1,4:
Nedbør
1-.
august - 15.
mm
mm
Nitrat-N
Total-N
Ortho-P
Vand
konc.
konc.
konc.
idræn
melliter
me/liter
melliter
<0.01
3,44
0,240
0,57
3,94
0,340
Gennemsnit af analyserede pr6ver
o,57
3,69
0,290
Gennemsnit af prgver i 2OI2/13
o,20
3,34
0,37O
Prøue
nr.
826
884
Dato
25
6
Måned
November
Jan ua r
Gennemsnit af prøver i 201,1,/12
til et niveau for udvaskning fra rodzonen. Det gælder dog kun hvis
koncentrationen i drænvandet er den samme som koncentrationen i det vand, der forlader rodzonen.
De målte koncentrationer kan omregnes
Udvaskning fra rodzonen ud fra det
måfte indhold i drænvan det i 2ot3l
t4
Nitrat-N
ks N/ha
Total-N
ke N/ha
Ortho-P
ke P/ha
Udvaskning pr. ha
På baggrund af de oplysninger, der er givet om det afuandede areal, er
LES) af den
foretaget en model-beregning (N-
forventede nitratudvaskning fra rodzonen.
N-LES-beregnet udvaskning fra
N-LES-beregnet koncentration
rodzonen:
i rodzonevandet:
kg nitrat-N pr. ha
mg nitrat-N pr. liter
Den målte koncentration i drænvand er ikke altid sammenlignelig med den N-LES-beregnede koncentration
rodzonevand. Sammenligningen er ikke relevant, hvis der strømmer grundvand til drænet, fordi
grundvandet så fortynder vandet fra rodzonen. N-LES-modellen beregner desuden en for stor udvaskning
de steder, hvor der sker en stor kvælstoffjernelse i rodzonen.
NB: Den N-LES-beregnede koncentration og udvaskninger ikke relateret til det faglige grundlag for
vandplanernes reduktionskrav, idet kravene er baseret på målinger i vandløb og ikke på en beregnet
i
Dansk Landbrugsrådgivning
Drænvandsundersøgelsen 2OL3 | L4
18-02-2014
LandboNord 7, Vildmosen naturareal
V. starengvej
9700 Brønderslev
Resultater af analyser af vandpr6ver
Prøvested:
Vildmosen naturareal
Type pr6vested:
Jordtype:
Afgrøde 20L3 /efterår 2013:
marts:
Beregnet afstrømning 2OL3/1.4:
Nedbør L. august - l-5.
mm
mm
Nitrat-N
Total-N
Ortho-P
Vand
konc.
konc.
konc.
idræn
me/liter
melliter
me/liter
<0.01
3,93
<0.01
0,05
3,27
0,020
Gennemsnit af analyserede prøver
0,05
3,50
0,020
Gennemsnit af prøver i 2O1,2/L3
Gennemsnit af prøver i 201,L/12
0,02
3,L7
0,053
Prøve
nr.
Dato
836
25
885
6
Måned
November
Jan ua r
til et niveau for udvaskning fra rodzonen. Det gælder dog kun hvis
koncentrationen i drænvandet er den samme som koncentrationen i det vand, der forlader rodzonen.
De målte koncentrationer kan omregnes
Udvaskning fra rodzonen ud fra det
måfte indhold i drænvan det i 2ot3l L4
Nitrat-N
kg N/ha
Total-N
kg N/ha
Ortho-P
kg P/ha
Udvaskning pr. ha
det afuandede areal, er foretaget en model-beregning (Nfra
rodzonen.
LES) af den forventede nitratudvaskning
På baggrund af de oplysninger, der er givet om
N-LES-beregnet udvaskning fra
N-LES-beregnet koncentration
rodzonen:
i rodzonevandet:
kg nitrat-N pr. ha
mg nitrat-N pr. liter
Den målte koncentration i drænvand er ikke altid sammenlignelig med den N-LES-beregnede koncentration
rodzonevand. Sammenligningen er ikke relevant, hvis der strømmer grundvand til drænet, fordi
grundvandet så fortynder vandet fra rodzonen. N-LES-modellen beregner desuden en for stor udvaskning
de steder, hvor der sker en stor kvælstoffjernelse i rodzonen.
NB: Den N-LES-beregnede koncentration og udvaskninger ikke relateret til det faglige grundlag for
vandpfanernes reduktionskrav, idet kravene er baseret på målinger i vandløb og ikke på en beregnet
i