Geolog/ingeniør - Dines Jørgensen & Co. A/S

Aktuelle og planlagte projekter og opgaver
Primo
Opdateret marts 2015
Strategifastholdelse - generelle tiltag på tværs
Indhold
Årlig handleplansworkshop, strategievaluering
Tovholder/projektleder
Projektforklæde/sagsnr.
Lone Juric Sørensen
EMN-2014-05556
Brugerportalen, forberedende arbejde, fælles infrastruktur
Forberedelser, klar til gennemførelse fra 2016
Lone Juric Sørensen
EMN-2014-06793
Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier og indsatser
Kontinuerlig følgen af udviklingen på området
Webblog med nyhedsbrev, pixi omkring strategien. Orientering til
BUU. Nyhedsbreve.
Lone Juric Sørensen
Kommunikation og information omkring strategiens program og indsatser
Lone Juric Sørensen
www.itstrategi018.skoleblo
gs.dk
Pejlemærke 1 - Fagprofessionelles kompetencer
Læringscentre
Mediepædagogiske læringsnetværk
Kompetenceløft på 0-18 års området for de fagprofessionelle
Pkt. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Samt pejlemærke 2 (mobil læring) samt
pejlemærke 3 (kulturforandring), pejlemærke 5 (digitale læremidler) Lone Svejstrup
0-6 års netværk.
Pkt 1.1, pkt. 1.3, 1.4 og 1.5 (Intro til nye it-værktøjer, digital
dannelse)
Jakob Neergaard
EMN-2014-02483
EMN-2014-02483
Inge Kruhøffer
Pejlemærke 2 - Børn og unge bliver motiveret af digitale medier. Digitale medier giver
lyst til læring og medvirker til trivsel.
Valghold med programmering, mikro-elektronik m.m.
FabLab og Ungdomsskolen.
Jette Hundahl Mikkelsen
Kortlægning af aktuel status. Praktikant fra Aarhus Universitet. Blog
følger med rapport af kortlægningen.
Lone Juric Sørensen
Pre-jekt beskrivelse til godkendelse. Tovholder og arbejdsgruppe
under udpegelse.
Carina Sejer Iversen
EMN-2014-06072
Kommunikation og Videndeling: Google Implementering
Se også pejlemærke 4. Fælles mail, kalender og adressebog for
lærere og pædagoger. Fælles samarbejds- og delingsplatform.
Lone Juric Sørensen
EMN-2014-02096
Skolernes kvalitetsrapport 2.0
Pkt 1.6. Bekendtgørelse for kvalitetsrapporten er givet.
Martin Søland Klausen
Mediepatruljer og elev-til-elev læring
PPR. Understøtte inklusion med it og digitale medier.
Pejlemærke 3 - Læring og trivsel bliver styrket ved at have en digital kultur, som er
nysgerrig og eksperimenterende
Prototypeprojekterne har til fokus at forandre læringsarenaen. (Herunder udgangspunkter
i blandt andet daglig praksis, fælles mål, læringsmål og it-strategien)
Pkt. 2.1 og 2.2. Sker via Prototypesekretariatet.
Jette Hundahl Mikkelsen
http://prototypersilkeborg.bl
ogspot.dk/
Lone Juric Sørensen
EMN-2014-02096
Jonas Linde Mikkelsen
EMN-2014-03563
Pejlemærke 4 - Gode læringsmiljøer bliver understøttet af it og digitale medier og
skaber sammenhæng mellem hjem, dagtilbud, skole og fritidsliv
Kommunikation og Videndeling, forældre. daginstitutioner.
Se også pejlemærke 3. Fælles mail, kalender og adressebog for
lærere og pædagoger. Fælles samarbejds- og delingsplatform.
Komme/gå systemets funktionalitet for information og
kommunikation med forældre.
Kommunikation og Videndeling, dagplejen
Pilotprojekt omkring to løsninger til kommunikation og videndeling Lone Juric Sørensen
Kommunikation og Videndeling: Google Implementering
Buskelund prototypen. Portfolioer behovsanalyse, partnerskab med udvikling af portfolio. Prototype, lokal på skole.
Lektionsplanlægningsværktøjer
Digitale Elevplaner
Barnets Portfolio
Ledelsen nedsætter centralt udvalg til at rådgive institutioner og koordinere indsats i
forhold til lokale fritidsliv
Lone Juric Sørensen
Igangsætte afprøvning af løsninger på skoler
Lars Bo Nielsen
Bekendtgørelsen for elevplaner, samt strategiens indsatser omkring
portfolio
Lone Svejstrup
Bekendtgørelsen for elevplaner, samt strategiens indsatser omkring
portfolio
Lone Svejstrup
Pkt 3.3. Den Åbne Skole. PUP.
Pia Kløjgård Jensen
Udstyr til de fagprofessionelles
Finansieringsmodeller, behov omkring udstyr.
Lone Juric Sørensen
Møder mellem Silkeborg Kommunes IT-Center og repræsentanter fra 0-6 og skole
Aftalt mlm. Henrik Willumsen, Lotte Wrisberg og Charlotte Ørbæk.
Lone Juric Sørensen
Digitale læremidler
Udnyttelse af indkøb, fælles indkøb og kvalificering af indkøb.
Lars Bo Nielsen
EMN-2014-01238
EMN-2014-05248
Pejlemærke 5 - Teknologi og digitale læremidler skal virke, være tilgængeligt og
sammenhængende
Er planlagt, ikke i gang
Skal afsluttes som projekt - går til drift
Suppleret opgave/projekt, ikke beskrevet i strategien
Aktivt i gang
EMN-2014-03836
EMN-2014-03841
2015
Medio
2016
Ultimo
Medio
Ultimo