Ansøgning og CV - Troels Stig Rasmussen

august 2013
64. årgang
2
Udgiver: Hornsved grundejerforening. Stiftet 12. maj 1948
2
Hornsved Bladet
BESTYRELSEN
Formand:
Iver Juhl
Strandvej 91 B, 3630 Jægerspris
E-mail: [email protected]
FREDERIKSSUND KOMMUNE
mobil 2145 4509
Næstformand samt Hegn og Hæk:
Dennis Møller-Andersen
( 4576 4040
Ahornparken 8
mobil: 4057 3743
2970 Hørsholm
Sommerhus: Bellisvej 10
E-mail: [email protected]
Kasserer:
Gerd Espenhain Bøwig
Hjortevej 42, 3630 Jægerspris
E-mail: [email protected]
( 4753 6404
mobil: 2371 2223
Bestyrelsesmedlemmer:
Sekretær:
Susan Lenz
Hannelundsvej 18,
2960 Rungsted Kyst
Sommerhus: Fjordstien 2
E-mail: [email protected]
(
mobil: 2078 5144
Fællesarealer:
Bjarne Steenstrup
(
Kirketorvet 5 01 tv., 2820 Gentofte mobil 4073 4058
Sommerhus: Hjortevej 70
E-mail: [email protected]
Dræn:
Henvendelse kan ske til Ivar Juhl
Veje:
Stig Rasmussen
Tranevænget 12, st.tv.
2605 Brøndby
Sommerhus: Strandvej 92
Email: [email protected]
( 5322 4170
mobil: 4363 1165
Hanne Kramp
(
Danas Plads 12, 1.tv.
mobil: 2174 8128
1915 Frederiksberg
Sommerhus: Fjordstien 16
Email: [email protected]
BÅDELAUG
Hornsved Bådelaug – Syd (v/Hjortevej)
Formand: Keld Droob
Gl. Kulhusvej 96, 3630 Jægerspris
( 4753 6211
Hornsved Bådelaug – Nord (v/Fjordslugten)
Formand: Jan Steffen
Amagerbrogade 57 3. th., 2300 København S
Sommer: Strandvej 84
Rådhuset:
Torvet 1, 3600 Frederikssund
E-mail: [email protected]
Hjemmeside: www.frederikssund.dk
Vand- & Tømningsordningen:
Frederikssund Forsyning
Marbækvej 2, 3600 Frederikssund
www.frederikssundforsyning.dk
( 4735 1000
( 8888 7200
Skorstensfejermester:
Søren Bryde, Kirkevænget 9, Jægerspris( 4753 1912
Håndkøbsudsalg:
Dagli`Brugsen, Kulhuse
Dong Energy:
Kundeservice,
Nesa Alle 1, 2820 Gentofte
E-mail: [email protected]
( 4753 0185
( 7210 2030
Nærmeste politimyndighed:
Frederikssund Politistation
Falkenborgvej 5, 3600 Frederikssund
( 114
Alarmering:
Ambulance, brand eller politi
( 112
Jægerspris lægecenter:
Parkvej 3 A, 3630 Jægerspris
Vagthavende læge (akut)
Lægevagten
Akuttelefonen
( 4753 2222
( 4753 2313
( 3869 3869
( 1813
HORNSVED BLADET
Udsendes gratis til alle foreningens medlemmer og vejbidragsydere. Andre kan tegne årsabonnement på bladet ved
at henvende sig til foreningens kasserer.
Prisen udgør for tiden kr. 75,- for 1 blad.
HJEMMESIDE
www.hornsved-grundejer.dk
CVR. 15788011
INFORMATIONSUDVALGET
Ansvarshavende: Iver Juhl
Redaktør & annoncer: Gerd Bøwig
Web-master: Lars Mann Pedersen
DEADLINE
Redaktionen af Hornsved Bladet nr. 1-2014
afsluttes 1. februar 2014.
PRODUKTION
Cebra 2 ApS
Hornsved Bladet
3
Beskæring af hække langs rabatterne iflg.
Frederikssund Kommune anvisninger
Kan ses i affaldsguiden for 2013.
Medlemmer i Hornsved Grundejerforening skal lige som alle andre følge Frederikssund
Kommunes anvisninger.
Bemærk rabatterne i foreningen er vej som ikke er asfalteres.
Indhold i dette nr.
Beskæring af hække ................ side
Referat fra generalforsamling i
Hornsved Grundejerforening... side
Information fra redaktøren....... side
3
6
15
Genbrugspladsen og
storskrald.................................. side
Generalforsamling i 2014........ side
18
20
4
Hornsved Bladet
li-Ha.
Hasse skifter navn til LI-HA
Glarmesteren - større udvalg — men samme
adresse
Nørhaven 2, 3630 Jægerspris
Tlf. 70-209-210
Mobil 2614 4731
Hjemmeside.www.lihaservice.dk
Hasse
er kommet tilbage til
Jægerspris med større
service.
Social & Sundhedsass.
li-HA Glarmesteren
Lisbeth. Bil. 2764 6948
Hasse. Bil. 2614 4731
Har deres Sommerhus været udlejet, og skal gøres rent,
eller skal deres spa-bad renses, og gøres klar til næste
udlejning, skal der skovles sne, mens det er udlejet kan
v/Lisbeth &Hasse
li-Ha.
Glarmesteren
Hus- & HaveService
vi også klare dette, eller hvis der skal aflæses strøm eller
vand efter udlejning, levering eller afhentning af nøgler.
Opsyn af sommerhus samt akut hjælp, hvis der går en
rude i stykker. Om sommeren kan vi også klare græs-
Mail.
[email protected]
com
Hjemmeside.
www.LIHA-Service.dk
slåning samt hækklipning, Hvis der er behov for det
tilbyder vi også personlig pleje til ældre. Samt indkøb.
Hornsved Bladet
5
Snedker/tømrerfirma A-Byg
v/ HENRIK ANDERSEN
Vindskeder · Tagrender
Terrasser · udestuer
Ombygning eller tilbygning
Ring for uforbindende tilbud
Biltlf. 23 71 84 80
Rågevej 21 · 3630 Jægerspris
Værksted: Bautahøjvej 9
6
Hornsved Bladet
Referat fra generalforsamling i Hornsved
Grundejerforening 26. maj 2013
Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen og deres poster.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen kunne foreslå Erik Rasmussen
som dirigent, og han blev valgt med akklamation. Erik Rasmussen takkede for valget
og kunne konstatere at generalforsamlingen
var lovligt og rettidigt indkaldt, samt at alle
valgberettigede havde modtaget en stemmeseddel. Forklarede indledningsvis, at vedtægterne er som de er trykt i bladet og de
sidste rettelser fra sidste års generalforsamling er med, selvom datoen ikke er opdateret.
Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger
til dagsordenen.
2. Valg af referent
Sekretæren i bestyrelsen, Suzan Lenz blev
valgt som referent.
3. Nedsættelse af stemmeudvalg
Erik Rasmussen kunne derpå starte generalforsamlingen og opdele salen til stemmetællere. Susanne Drøse og Liselotte Beering
meldte sig som stemmetællere.
4. Bestyrelsens beretning
Dirigenten gav herefter ordet til formanden,
Iver Juhl, til bestyrelsens beretning. Iver Juhl
forklarede om opdeling af beretningen mellem formand og de enkelte udvalgsformænd
og startede sin egen beretning:
Formanden Iver Juhl
Også i år har bestyrelsen valgt at opdele beretningen, således at de enkelte udvalgsformænd aflægger beretning inden for de enkelte områder.
I min indledning vil jeg nærmere orientere
om overordnede forhold, som har været styrende for bestyrelsens virke siden generalforsamlingen i 2012.
Foreningens medlemmer består af pligtige medlemmer, hvis medlemskab fremgår af
lyste deklarationer. Her ud over har nogle
vejbidragydere valgt at indmelde sig i foreningen. Yderligere har nogle få meldt sig
ind i foreningen uden at være pligtige eller
være vejbidragydere.
Vi har siden sidste generalforsamling noteret et fald i medlemskredsen. Det er et udtryk for, at nogle af de ikke pligtige medlemmer har valgt at udtræde af Hornsved Grundejerforening. Enkelte af disse er ført tilbage
som vejbidragydere, og en enkelt eller to er
udtrådt uden yderligere, idet disse ikke har
en forpligtelse i forhold til Hornsved Grundejerforening.
Den samlede medlemstilbagegang er under 1 procent, og hovedparten skal fortsat
udrede et vejbidrag, hvorfor medlemsnedgangen ikke har nævneværdig betydning i
forhold til budget og dermed fastsættelse af
kontingentet. Jeg nævner forholdet, fordi
nogle måske vil bemærke i forbindelse med
gennemgang af regnskab, at der er færre
medlemmer, hvor man kunne have forventet
et uændret antal medlemmer, idet køber indtræder i stedet for sælger.
Siden sidste års generalforsamling har
foreningen mistet penge i forbindelse med
inkasso sager. Selvom vi vinder de anlagte
sager, overstiger omkostninger for vores advokat det salær, som retten giver. Vi har
også prøvet en sag, hvor grundejeren var afgået ved døden, og vores krav – trods det var
fremsendt til adressen – ikke blev udredt. Da
vores advokat rejste sagen i fogedretten,
Hornsved Bladet
modtog vi henvendelse fra boets kurator.
Bestyrelsen valgte at indgå forlig, således at
vi afholdte sagens omkostninger.
Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen oplevet, at grundejerne forsat stiller
større krav til vedligeholdelse, og får man
ikke ret, rejses sagerne. Yderligere modtager
bestyrelsen flere og flere klager over de afgørelser, som bestyrelsen træffer, primært i
relation til vedligeholdelse af dræn, men der
er også eksempler på klager over opkrævning af kontingent mv. Konsekvensen har
været 2 vandsyn samt inkassosager, hvor
foreningens advokat har ydet bistand. Bestyrelsesmedlemmernes behandling af disse
sager, herunder den voksende korrespondance, har medført, at bestyrelsesarbejdet er
vokset betydeligt, siden jeg indtrådte i bestyrelsen.
Grundejerne skal være opmærksomme
på, at de med den ene hånd giver bestyrelsesmedlemmerne mandat inden for råderummet
i budgettet, og samtidigt med den anden
hånd kræver løsninger, der ikke økonomisk
kan holdes inden for rammerne. Det, at kræve mere ind, end man egentligt vil yde gennem kontingent, hænger ikke sammen, og
jeg har forståelse for, at bestyrelsesmedlemmerne melder fra.
De mange sager og omfattende korrespondancer stiller andre og voksende krav til
bestyrelsesmedlemmerne, og det er vanskeligt at rekruttere. Et eksempel herpå er den
vakante suppleant stilling som kasserer- og
revisorsuppleant.
Vi har en kvalificeret bestyrelse, men det
kan blive svært at fastholde bestyrelsesmedlemmerne og rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer, der har et øget overskud af tid og
nødvendige kompetencer.
På et møde mellem Frederikssund Kommune og bestyrelsen, repræsenteret af formand og sekretær, blev der enighed om, at i
sager vedr. klager over vedligehold af dræn
og vej vil bestyrelsen blive indkaldt, og vil
blive anset som part i sagen. Derfor kan be-
7
styrelsen forsat varetage medlemmernes interesse, men måtte denne varetagelse medføre udgifter, der ikke kan holdes inden for
budgettet, er det de grundejere, hvis grunde
grænser til dræn eller vej, der må betale.
Regler for vedligehold af dræn og veje,
samt afholdelse af udgifter herfor er kompliceret i Hornsved Grundejerforening. Området er beskrevet i foreningens vedtægter,
privatvejloven og vandløbsloven, og i kendelser inden for vedligehold af dræn og vej.
De medlemmer, der påstår, at bestyrelsen
ikke kender lovgivningen og gør gældende,
at vi blot udskyder afgørelser til Frederikssund Kommune afgiver kendelse, hvorefter
vi afholder udgifterne, tager fejl.
Det har været en forholdsvis sej kamp at
blive part i sagen, hvor kommunen jf. f.eks.
vandløbslovens bestemmelser vil tilpligte
bredejerne at afholde udgifterne. Vær opmærksom på, at kommunen IKKE kan tilpligte en forening til at afholde udgifter til
vedligehold, idet dette ikke er hjelmet i loven. Kommunen er ikke bundet af foreningens vedtægter eller de lyste deklarationer.
Derfor vil kommunen som udgangspunkt
tilpligte bredejerne til at betale.
Her ud over findes der kendelser af 1961
og 1964, der tilpligter Hornsved Grundejerforenings bestyrelses vejudvalg, at tilse
dræn og fordele omkostninger efter en fordelingsnøgle. Det gælder alene for drænene
omkring Skolevej og Bellisvej.
Vedligeholdelse af foreningens veje er
reguleret i privatvej lovgivningen samt i
kendelse af 1966 der fastsætter vejbidragydernes pligt til at udrede et vejbidrag. Endelig er der det særkende – i modsatsætning
til andre sommerhusområder – at vores private veje er omfattet af privatvej lovens afsnit vedr. veje i byerne. Såfremt der gennemføres et vejsyn, som følge af en påstand om
dårligt vedligeholdte veje, vil Frederiksund
Kommune tilpligte de grundejere, hvis grunde ligger ud til det den vej det handler om, at
betale for vedligehold.
8
Hornsved Bladet
Drænformanden
v/Iver
Som jeg har omtalt, kan det voksende pres på
bestyrelsesmedlemmerne blive af en karakter, så disse fratræder posten. Niels Christian
har flere gange kørt den lange vej fra helårsadressen og hertil, for at søge at holde drænene funktionsduelige. Niels Christian har i
forbindelse med sin fratræden fra bestyrelsen tilkendegivet: ”Jeg har brugt uhørlig meget tid, men det er helt tydeligt, at det er mig
der skal ”Rodskæres”.
Niels Christian udtrådte af bestyrelsen
første maj, hvor jeg indtrådte som fg. Drænformand. Jeg har fået en god overlevering af
Niels Christian, som jeg har brugt i forbindelse med denne beretning.
Niels Christian og undertegnede har indfundet sig gang, der har været rettet henvendelse. Drænene er spulet, og hvor der har
været behov, er der rodfræset. Niels Christian har fastholdt principperne om vedligehold efter behov, for derigennem at søge at
nedbringe omkostningerne til vedligehold af
dræn. Ved en gennemgang af de fakturaer –
jeg har fået i overlevering – er der noget der
tyder på, at der er problemer de samme steder. Forholdet må følges gennem en optegnelse og såfremt der er steder, der klart er
mere vedligeholdelseskrævende, må bestyrelsen drøfte en plan for en prioriteret vedligehold. Jeg har bemærket i forbindelse med
eftersyn af drænene, at der nogle steder er
tilsluttet medbenyttelse, eller der er en anden
rørføring, end der fremgår af drænkortet.
Medbenyttelse er drøftet med Frederiksund
Kommune. Kun i særlige tilfælde vil medbenyttelse blive godkendt, da drænenes kapacitet er fuldt ud udnyttet. Skal en medbenyttelse godkendes, skal der fremsendes en ansøgning. Dette sker elektronisk, med anvendelse af ansøgningsblanket der findes på
Frederikssund Kommunes Hjemmeside.
Der er 3 særlige forhold, jeg vil omtale
mere specifikt. For det første er det skybruddet 19. juli 2012. Her kunne foreningens
dræn ikke følge med de vandmængder, der
faldt. Samtidigt løb store mængder af vand
fra vejene ind på grundene. Som konsekvens
af de store vandmængder har Frederikssund
beredskab været ude og pumpe vand fra
Skolevej til en nærliggende sø. Der var ikke
afvanding (dræn) fra denne sø, hvorfor
vandspejlet her blev forhøjet. For at undgå at
dette sker fremover, har jeg aftalt med Frederiksund Kommune, at beredskabet kontakter drænformanden og aftaler, hvorledes
regnvand vil kunne afledes.
For det andet er der vandsyn vedr. drænledningen på Tjørnevej. I forbindelse med
Tjørnevej fandt kommunen, at drænene ikke
var vedligeholdt i tilstrækkeligt grad, bl.a.
var der jord og sand i brøndene, bl.a. fordi
regnvand kunne trænge ind i brøndene.
Yderligere var 2 tilslutninger – som privat
medbenyttelse – ikke korrekt udført. Her vil
der også kunne trække sand ned i brøndene.
Fremover vil bestyrelsen sikre, at der ikke
må være sand i brøndene, og at disse ikke
underløbes af regnvand.
For det tredje er der vandsyn vedr. grøften
på Markstien. Her har kommunen skiftet
holdning, idet der forud for vandsynet var en
”besigtigelse”, hvor kommunen tilkendegav, at der for nærværende ikke var behov
for oprensning eller grødeskæring. På grund
af medlemmernes stadigt større problemer
med vand har kommunen efterfølgende
valgt at gennemføre et egentligt vandsyn.
Udkommet af dette blev, at grøften skulle
oprenses. Det fremgår af kendelsen, at ejeren
af Skovsøgård skal bestille en entreprenør.
Udgiften deles mellem Hornsved Grundejerforenings medlemmer langs grøften og
Skovsøgård. Bestyrelsen har efterfølgende
besluttet, at medlemmernes udgifter afholdes af foreningens kasse. Niels Christian har
tidligere rykket ejeren af Skovsøgård for
iværksættelse, og sagen er efterfølgende
sendt frem til Frederiksund Kommune, idet
ejeren af Skovsøgård ikke – som det fremgår
af kendelsen – har bestilt en entreprenør.
Hornsved Bladet
Vejformandens beretning
v/Stig Rasmussen
Jeg har nu deltaget i bestyrelsesarbej­det i et
år, og jeg har fået en rigtig god modtagelse i
bestyrelsen.
Alle har været meget behjælpelige med de
sager og problemstillinger, som jeg ikke
havde kendskab til.
Jeg er også blevet godt modtaget af de
grundejere, jeg har været i kontakt med.
Udgangspunktet for mit arbejde som vejformand har været en vedligeholdelsesplan,
som er blevet udarbejdet i samarbejde med
Pankas i 2010.
Vedligeholdelsesplanen er udarbejdet i en
prioriteret rækkefølge, så asfalteringen af
veje foretages efter behov, dog under skyldig hensyntagen til beliggenhed.
Det vil sige, at vejene bliver asfaltereret
inden for samme område samtidig.
Det som vedligeholdelsesplanen ikke indeholder er grusvejene. Det er klart, at grusvejene også skal vedligeholdes, og flere
grundejere har været meget flinke til at ringe
til mig og gøre opmærksom på disse forhold.
Da jeg begyndte mit arbejde sidste år,
kontaktede jeg selvfølgelig Pankas for at
sætte arbejdet i gang. Til min store overraskelse fik jeg at vide, at arbejdet for 2012 var
bestilt.
Jeg blev desværre nød til at reducere antallet
af veje, som skulle asfalteres i 2012, der var
simpelthen ikke økonomi til at få alle de ønskede veje asfalteret.
Når en vej er asfalteret, skal kanterne til
rabatten rettes til. Dette arbejde bliver selvfølgelig udført efter asfalteringen, men der
kan godt gå lidt tid, da det ikke er Pankas der
har den entreprise, men Peder Grønne.
I 2012 blev følgende veje asfalteret: Harevej, Rågevej, Markstien, Hejrevej, Rosenvej
til Ørnevej, Gøgevej, Kornvej til Markstien
og Ørnevej.
Samtidig er grusvejen Hejre Sidevej og
stykket Hjortevej 70 til 74 blevet repareret,
og jeg har selv repareret et hul på Isefjords-
9
vej sammen med en tidligere kollega.
Det var Pilevej og Damvej der blev valgt fra
i 2012, men de er blevet asfalteret i år sammen med Mosestien, Fyrrevej og Fyrresidevej.
Når arbejdet allerede er udført, er det for
at undgå skolernes sommerferie, hvor der er
mange flere familier i området.
Så er der truffet aftale om, at grusvejene
Tværvej og Rævevej bliver rettet op i år.
Det er klart, at når vi ikke asfalterer efter
vedligeholdelsesplanen, som aftalt med Pankas, så får vi et efterslæb.
Men det er min opfattelse, at vi ikke skal
bruge flere penge end vedtaget i budgettet,
da vi så enten skal have en stor kontingentstigning eller også dræne vores kasse totalt.
Det, sammenholdt med min opfattelse af, at
vores veje ikke er i så dårlig stand gør, at det
vil være forsvarligt at reparere veje i takt
med, at vi har pengene.
Jeg håber at generalforsamlingen er enig i
denne vurdering.
Hegn & Hæk
v/Dennis Møller-Andersen
Foråret er efter lang tids venten endelig nået
frem til os her i Kulhuse, og med sommeren
lige om hjørnet holder vi vores årlige generalforsamling, hvor vi får endevendt året der
gik med både gode og dårlige nyheder.
For ”Hegn og Hæk.s” vedkommende indvarsler det også den travleste tid på året.
Træer og buske har det med at vokse, og
de spørger ikke os grundejere om, i hvilken
retning de vil vokse, og hvor høje de vil
blive, og det er her, udvalget for ”Hegn og
Hæk” kommer ind i billedet.
Der satses på, at den første ”Hegn &
Hæk” – kørsel, tidligere ”Servitutkørsel” vil
ske i løbet af juni måned, hvor træer og buske har vokset sig store og brede, og vel vidende at foråret i år kom sent, så er de måske
ikke helt så langt fremme som sædvanlig.
”Hegn og Hækudvalget” tror på, at hver
enkelt grundejer er i stand til at vurdere, hvor-
10
Hornsved Bladet
når der skal klippes og skæres, men derfor
tager udvalget alligevel en tur rundt i grundejerforeningens område, det kunne jo være,
at en grundejer ikke har været i sit hus længe,
eller simpelthen har overset den store busk,
der står på hjørnet, og som tager oversigten i
vejkrydset eller det høje græs i rabatten, så få
det nu klippet og beskåret, alt pynter.
Ved ”Hegn og Hæk-kørslen” i 2012 blev
der efter første kørsel udsendt 102 breve, og
ved anden kørsel blev der kun udsendt 29
breve, hvilket tyder på, at mange måske bare
skal have et lille skub for at komme i gang
med slåmaskinen, hækklipperen og grensaksen.
Hvis alle grundejere ville se kritisk på
deres bevoksning, vil det spare udvalget for
meget arbejde og grundejerforeningen mange penge i porto, hvert brev koster kr. 6,i porto som B-post, så gang lige det med de
udsendte 131 breve, i alt 786 kr. det er dog
trods alt en udgift for grundejerforeningens
kasse, og penge der kunne bruges andre
steder, ligesom der også er en arbejdsindsats
forbundet med udsendelse af de mange
breve.
Som nævnt i beretningen på generalforsamlingen 2010 er det pr. 1. januar 2010 ved
lov bestemt, at det er totalt forbudt at afbrænde affald, også i tønde, på de enkelte parceller.
Dette forbud skal tages alvorligt, hvilket
følgende sandfærdige historie bekræfter.
En grundejer afbrændte haveaffald i stor
stil i sin have, hvilket forpestede en række
omkringliggende parceller med ildelugtende
røg.
Dette blev påtalt af en anden grundejer
over for den pågældende grundejer, der var
ligeglad og fortsatte afbrændingen, selv om
han blev oplyst om, at der ville blive ringet
efter brandvæsenet.
Der blev herefter ringet til Frederikssund/
Halsnæs brandvæsen, der kom til stede og
slukkede affaldsbålet.
Lederen af udrykningskøretøjerne oply-
ste, at man selvfølgelig tog anmeldelserne
alvorligt, og anden gang, der havde været
udrykning til en ejendom omkring affaldsafbrænding, ville det af brandmyndigheden
blive anmeldt til politiet, hvilket ville medføre en bøde.
Den korrekte fremgangsmåde er, at man
oplyser den pågældende om, at hans afbrænding er ulovlig.
Slukker han ikke sit affaldsbål, ringer
man til Frederikssund/Halsnæs Brandvæsen, tlf. 4735-1950.
Vær opmærksom på, at uden for åbningstiden skal man vente til talemeddelelsen er
færdig.
I talemeddelelsen gives der to valgmuligheder.
Tryk 1 for vagthavende og forklar ham,
hvad det drejer sig om.
Vær dog opmærksom på, at madlavning
på bål er tilladt.
Der skal være et bålsted og der SKAL anvendes RENT BRÆNDE ikke haveaffald.
Jfr. Vedtægterne for Hornsved Grundejerforening § 12, stk. 14, har ethvert medlem af
Hornsved Grundejerforening påtaleret med
hensyn til ordensreglementet og de i § 12
nævnte punkter.
Der har været en del sager omkring rabatterne langs vores veje. Det kan i den forbindelse oplyses, at vejene tilhører Grundejerforeningen, ligesom de tilstødende rabatter.
Det er dog således, at rabatterne ud for
hver parcel skal vedligeholdes af grundejeren, med bl.a. græsslåning.
Der er en del eksempler i området, hvor
den enkelte grundejer benytter rabatten som
oplagsplads for store sten helt ud til asfalten,
ligesom der et enkelt sted er gravet gennem
rabatten ud til asfalten, tilsyneladende med
den hensigt at der skulle laves en indkørsel,
der aldrig er blevet til noget, men udgravningen er der stadig.
Hvis en trafikant i den anledning kommer
til skade, vil den enkelte grundejer blive
gjort erstatningspligtig.
Hornsved Bladet
Det er også konstateret, at nogle grundejere benytter rabatten som privat losseplads
for gamle udtjente hvidevarer, madrasser,
gamle brædder o.s.v.
Dette kan selvfølgelig ikke accepteres og
må bringes til ophør. Selvfølgelig må det stå
der op til afhentning af storskrald, men ikke
i månedsvis før afhentning.
Alt det jeg her har fremført, kan af nogle
opfattes som negativt, og det forstår jeg
godt, men det er positivt ment, og er kun sagt
for at påpege nogle ting, der kan gøres bedre
i foreningens område, så det er en glæde at
se på de velholdte områder.
Med dette vil jeg ønske alle en god sommer i Kulhuse.
Fællesarealer
v/Bjarne Steenstrup
Ved Hjortevej er der udført reparation af
hegn. Der vil snarest blive opsat et skraldestativ. Affaldet er blevet fjernet og et skilt,
der opfordrer strandgæsterne til at tage deres
affald med hjem, er opsat. Indtil videre lader
det til at virke. Senere i år vil der blive udarbejdet en plan, for hvorledes bevoksningen
skal reguleres for at opfylde lovens krav.
Ved Højen slåes græsset snarest. Ved Vibevej slåes rabatten, mens resten af arealet
afventer afblomstring af diverse fredede
blomster.
Ved Fjordslugten opsættes et indkøbt
askebæger. Trappeopbygningen bliver inspiceret senere på året. Der er oplysning om
en strandet båd på foreningens areal, og det
vil blive besigtiget og taget hånd om i sommerens løb.
Forsamlingens kommentarer til
beretningen
Dirigenten takkede for beretningerne og indledte diskussionen med at opfordre forsamlingen til at kommentere indlæggene.
Oda Bruun, Skolevej 14, spurgte ind til
beredskab omkring afledning af vand til sø.
Iver Juhl svarede, at beredskabet i den givne
11
situation havde pumpet vandet til en sø for
enden af Skolevej, hvor det ikke kunne løbe
fra. Redegjorde for vandets forløb ud til udløbet ved Vibevej. Søen ved Skolevej havde
flow på overløbstidspunktet.
Thor Hansen (TH), Rågevej 12, forklarede om grøfter til Skovsøen i hans område.
Alt vand løber i Postrenden til Roskilde
Fjord. TH vil gerne vide, hvem man henvender sig til, når Postrenden er stoppet. Iver
Juhl svarede, at man ved problemer som bestyrelsen ikke løser, kan henvende sig til
Frederikssund Kommune. Den ene side af
grøften ved Markstien støder op til Skovsøgård. Der har været besigtigelse og vandsyn
og efterfølgende en kendelse, der har pålagt
oprensning. Kommunen har nedklassificeret
renden til et privat fællesløb. Ejerne har fået
besked om at skulle betale, og de har protesteret. Iver Juhl vil på denne opfordring fra
generalforsamlingen på ny rette henvendelse
til Kommunen.
Leif Ove Hansen, Isefjordvej 3, havde
kommentarer til en afskalning ud for hans
grund. Stig Rasmussen forklarede, at han er
opmærksom på huller i Isefjordvej og det er
med i de kommende planer.
Helle Bidstrup, Poppelvej 2, har også
klumper i asfalten og bløde rabatter. Spørger
om man selv må lægge grus på; hvordan skal
ejerne forholde sig. Stig Rasmussen svarede,
at han ikke umiddelbart havde et svar og vil
komme ned og besigtige. Egen gruspålægning ude på vejene kan være et problem.
Erling Kristensen, Søvej 7, kommenterede
på Hæk og Hegn. Naboerne passer ikke deres grund. Dennis Møller-Andersen svarede:
Rabatter er vi meget opmærksomme på.
Grundejerforeningen har ikke hjemmel til at
lade grundene slå for matriklens regning;
kan kun opfordre og skrive til ejerne.
Bent Jensen, Valmuevej 3, spurgte til fjernelse af en båd ved Fjordslugten, Bjarne vil
besigtige sammen med den øvrige bestyrelse.
Peter Kramp, Fjordstien 16, spurgte ind
til tonen overfor bestyrelsen foranlediget af
12
Hornsved Bladet
beretningens omtale af drænformanden fratrædelse. Fandt det uacceptabelt, hvis bestyrelsesmedlemmerne blev behandlet dårligt
af grundejerne, når de udførte deres hverv.
Beretningen blev herefter godkendt.
Efter en kort pause genoptog dirigenten mødet og gav ordet til kasserer Gerd Bøwig.
5. Godkendelse af regnskab for 2012
Kassererens beretning
Driftsregnskabet
Driftsregnskabet ser lidt anderledes ud for
året 2012, jeg har sat driftsregnskabet for
2011 ved siden af, således at det er mere
overskueligt at samenligne indeværende år
med foregående års regnskab.
Administrationskontoen udviser et overskud på kr. 18.882,00.
På indtægtssiden har vi modtaget ca. kr.
4000,00 mere i gebyr ved for sent indbetaling af kontingent, der er ligeledes et lille
overskud på rente ved for sen indbetaling, ja
og så har vi fået ca. 2.000.- mere i renteindtægt på foreningens indestående i bank.
På udgiftssiden er der en lille stigning i
honorar til bestyrelsen og en større udgiftsstigning på Internet og mobiltelefoni. Dette
skyldes at kassereren får dækket sine faktiske udgifter til Internet og får mindre i honorar.
Der er blevet brugt mindre på kontorartikler og porto.
Der har været en stigning på advokatudgifterne på kr. 7.059,00 som skyldes, at foreningen har haft en del tunge sager, hvor
restancen har dækket flere år, og man kan
aldrig vide når en inkassosag startes op, hvor
lang tid den tager, ej heller hvad den endelige udgift løber op på.
Hornsved Bladet udviser et lille overskud
på kr. 2.832,00.
Annonceindtægten er faldet med kr.
1.473,00, da 3 annoncører har valgt at stoppe
med at annoncere i Hornsved Bladet.
Trykning af selve bladet er steget med kr.
2.875,00.
Vedligeholdelseskontoen er splittet op i
tre grupper, Veje, Dræn og Fællesarealer.
Det betyder, at hvert udvalg har sit eget budget og regnskab.
Dræn kommer ud af 2012 med et overskud på kr. 33.046,00.
Fællesarealerne kommer ud af 2012 med
et underskud på kr. 8.999,00, som skyldes
ekstra udgift til fjernelse af vildtvoksne hybenbukse og fjernelse af en båd på stranden.
Veje kommer ud af 2012 med et underskud på kr. 99.580,00.
Balancen
Som det ses i balancen havde foreningen et
lille tilgodehavende på restancer af kontingent på kr. 4.800,00 ved årets udgang. Det er
historisk lavt i forhold til tidligere år.
Foreningen har 3 bankkonti, foreningen har
en rentegarantikonto i Jyske Bank som giver
1,75% i rente og er bundet frem til september
2013.
Som det kan ses havde foreningen en samlet likvid formue på kr. 339.168,00 ved årets
udgang.
Afslutning
2012 er tredje år med opkrævning af kontingent via PBS, det er forløbet rigtigt godt, dog
kunne jeg godt ønske mig, at flere vil tilmelde sig Betalingsservice, og til de som
betaler via girokort at overholde betalingsfristen, det er jo til glæde for alle medlemmer, at kontingent bliver indbetalt til tiden
og bestyrelsen kan udføre de vedligeholdelsesopgaver som de skal.
Cirka halvdelen af foreningens medlemmer har tilmeldt sig PBS og resten betaler
via det fremsendte girokort.
Tilmelding til PBS kan ske via foreningens hjemmeside.
Husk ved flytning eller salg af jeres sommerhus at melde flytning til kassereren, det
kan godt være lidt af en gættekonkurrence at
Hornsved Bladet
finde de nye adresser. I fremtiden vil der
blive pålagt et gebyr på kr. 75,00 for indhentelse af den nye adresse. Gebyret trådte i
kraft d. 15. maj 2013, og blev lagt ud på
hjemmesiden på datoen.
I forbindelse med rykning for manglende
betaling af kontingent er den mest brugte
undskyldning, at man ikke har modtaget
girokortet, den duer ikke, jeg har f.eks. i år
modtaget 6 girokort retur, og det står slet
ikke mål med dem, som bruger denne undskyldning.
Dirigenten anmodede herefter forsamlingen om at komme med kommentarer.
Finn Regil, Strandvej 29, opfordrede til
betalingsgebyr for de, der ikke er på PBS for
at begrænse udgiften til rykkere og sikre at
kontingenterne indløber.
Finn Nielsen, Bakkevej 3, spurgte til en
udgiftspost diverse. Kasserer og vejformand
redegjorde for, at det drejede sig om grusbelægning Hjortevej og Hejre Sidevej.
Regnskabet blev herefter godkendt, som
ligeledes er godkendt af revisorerne.
6. Forelæggelse af budget for 2014
Administration: Forventet overskud kr.
13.000.
Der er hensat til advokatomkostninger
vedrørende tab på kontingent på kr. 10.000
Der er hensat kr. 11.000 til PBS.
Honorar: Det samlet honorar i 2014 forventes at blive ca. kr. 72.000,00 incl. alle bestyrelsesmedlemmer og kørsel. Honorar for
udvalgene er splittet op under hver enkelte
grupper, men er med i de 72.000,00.
Hornsved Bladet: Der forventes et underskud på bladet i 2014 på kr. 9.000.
Det er blevet dyrere at få trykt bladet og
forsendelsen er ligeledes blevet dyrere.
Vedligeholdelse: Ændringen for opstilling af
budget for vedligeholdelse slår igennem i
2013 og dermed også i 2014. Da beløbene i
selve kontingentet er øremærket til de for-
13
skellige udvalg, er jeg af den opfattelse at
hvert udvalg skal udvise både indtægter og
udgifter og belastes særskilt med honorar og
kørsel.
Dræn: Der er forventet kontingent indbetaling til vedligeholdelse af dræn på 77.000,00
og rammen bør ikke overskrides.
Veje: Der er forventet kontingent indbetaling til vedligeholdelse af veje på 764.000,00
og rammen bør ikke overskrides.
Fællesarealerne: Der er forventet kontingent indbetaling til vedligeholdelse af fællesarealerne på 25.000,00 og rammen bør
ikke overskrides.
Forudsætning for budget for 2014
I bladet kan ses hvordan kontingentet sammensættes.
Der forventes uden kontingent stigning, at
foreningens formue ved udgangen af 2014 er
på kr. 343.968,00.
Kontingentstigning i 2014:
Bestyrelse indstiller at kontingentet stiger
med kr. 50,00, som øremærkes til vejene.
Der var ikke enighed i bestyrelsen om stigningen, så derfor var der afstemning med 6
for og 1 imod.
Kontingent indbetalinger:
Der er en del af foreningens medlemmer
som har to ejendomme, jeg vil gerne henstille, at man indbetaler kontingent på det
girokort, som passer til ejendommen.
Diskussion af budget
Erling Kristensen, Søvej 7, spurgte til honorarerne og kassereren redegjorde.
Budgettet blev herefter godkendt.
7. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning
på 50 kr. således at kontingentet for kommende år kunne være 1010 kr. Blev vedtaget
med akklamation.
14
Hornsved Bladet
8. Indkomne forslag
Dirigenten henviste til side 14 i Hornsved
Bladet, hvor de rettidigt indkomne forslag er
trykt.
Det første var bestyrelsens forslag til reduktion af antallet af udgivne blade til 1 årligt. Det er en vedtægtsændring til § 9 stk.12.
Gerd Bøwig uddybede forslaget.
Erik Rasmussen, Lærkevej 7, udtrykte, at
han er ked af, at bladet reduceres mere og
mere. Syntes at et blad giver mere sammenhold. Det er et vigtigt kommunikations middel. Alt bør ikke være på Internet.
Thor Hansen, Rågevej 7, havde samme
bekymring. Var for forslaget, men lidt i tvivl.
Peter Kramp, Fjordstien 16, bemærkede,
at der er 1000 medlemmer i foreningen og 39
tilstede ved generalforsamlingen. Tænkte
om bladet er med til at holde interessen fanget for at møde til generalforsamlingen og
været engageret i foreningen. Foreslog flere
delberetninger fra bestyrelsen i årets løb.
Formanden Iver Juhl svarede, at hans erfaring er, at bladet som kommunikation til
aktuelle spørgsmål er uegnet pga forsinkelsen under udgivelse. Syntes hjemmesiden er
mere egnet til hurtig kommunikation. Hurtige udmeldinger fra Kommunens side er
også mere egnede som hjemmeside kommunikation, idet der lægges links på siden.
Hjemmesiden har rigtig mange hits. Forklarede at forslaget ville give en besparelse.
Henrik Pedersen, Hejrevej 17, syntes,
hjemmesiden er god til kommunikation. Det
giver også mulighed for e-mail direkte til
bestyrelsens medlemmer. Syntes det er godt
at spare på bladudgivelserne.
Dirigenten forklarede, at vedtagelsen ikke
ville give budgetændring her og nu.
Herefter blev der stemt. 35 af 39 stemte
for bestyrelsens forslag, som således blev
vedtaget.
Derefter blev Oda Bruuns tre forslag behandlet.
Pkt.1. Det drejer sig om søen ved Gransangervej. Forslaget blev læst højt og uddy-
bet af forslagsstilleren. Dirigenten forklarede, at forslaget ville have budgetmæssig
konsekvens.
Forslagsstilleren, Oda Bruun, uddybede
forslaget og forklarede om de oversvømmelses problemer, der havde været. Ville gerne
have iværksat en undersøgelse ved et firma
med viden på området.
Iver Juhl sagde, at bestyrelsen havde behandlet forslaget. Det er ikke lykkedes at
dokumentere, at forbedret dræn kan give besparelser på vej, idet Skolevej ikke har været
beskadiget af vandet.
Oda Bruun mente, at noget måtte være
galt.
Iver Juhl forklarede, at han ville kontakte
en kyndig i dræn, som er medlem af grundejerforeningen, og behandle sagen yderligere. Vil sammen med vedkommende og Oda
Bruun besigtige stedet for en nærmere afklaring.
Lise Fog, Skolevej 18, havde ikke observeret, at der havde været højere vandstand i
søerne ved regnskyld. Især ikke søen ved
Skolevej som er med i forslaget. Søen ved
Gransangervej har Lise Fog heller ikke observeret med høj vandstand, nærmere udtørret. Oppumpning til søen uden afløb vil blot
flytte et problem.
Erik Fick, Plantagevej 18, opfordrer til at
bestyrelsen tager sig af problemet.
Finn Regil, Strandvej 29, kunne ikke se,
at forslaget havde noget med vedtægter at
gøre.
Niels Vrist, Egestien 2, syntes ikke det
havde noget med vedtægtsændring at gøre.
Efter diskussionen blev forslaget konstateret ikke at være en vedtægtsændring og
Oda Bruun trak forslaget.
Pkt.2. Drejer sig om en vedtægtsændring
omkring udvidelse af drænnettet, så det følger behovet i området.
Iver Juhl forklarede, at konsekvensen
ville tilpligtige foreningen til fremover at
udvide dræn og udgifterne kunne blive
uoverskuelige. Drænomlægninger ville kræ-
Hornsved Bladet
A.B.H.
Glas & Tømrermester ApS
Termoruder
l Døre/Vinduer
l Lav-energiglas
l Forsikringsskader
l Tilbygninger/Tage
l
Uforpligtende tilbud gives
15
Smedeengens VVS
Skansevej 1, Kulhuse, 3630 Jægerspris
Kontor: Tlf. 47 53 00 14
[email protected]
Aut. gas-, vand- og sanitetsmester
Jens Christensen
Kulhusevej 186, 3630 Jægerspris
Tlf. 47 53 55 14
Mobil 30 54 50 14
Mobil 4013 7013
Information fra redaktøren:
Vedr. Hornsved Bladet
Som det kan læses i referatet fra generalforsamlingen d. 26. maj 2013, blev det vedtaget, at Hornsved Bladet fra og med 2014
kun vil udkomme 1 gang om året.
Det betyder, at referatet ikke vil blive
bragt i Hornsved Bladet i fremtiden,
det referat som kan læse i dette nummer
er altså sidste gang. I fremtiden kan det læses på foreningens hjemmeside, www.
hornsved-grundejer.dk og for at være sikker på, at man ved hvornår det ligger klar,
kan man tilmelde sig nyhedsbrevet på
hjemmesiden, og så modtage en mail når
der bliver lagt nye informationer ud på
hjemmesiden.
HUSK at datoen for forslag m.m. til bestyrelsen er ikke er ændret, alle forsalg skal
stadigvæk være bestyrelsen i hænde senest
d. 1. februar før afholdelse af generalforsamlingen.
Klimavenligt byggeri
Varmepumper Pillefyr og ovne
Outrup Vinduer og døre Tilbygning / Renovering Garager og udestuer Tag og isolering Køkken og bad
e
Læs mer k
yg.d
www.sk-b
Mobil: 2087 8854
16
Hornsved Bladet
ve ingeniørmæssig assistance og dertil udførelsen. Dertil skal projekterne gennem kommunen og godkendes i henhold til gældende
lov. Bestyrelsen har drøftet forslaget og på
den omtalte baggrund anbefaledes, at man
ikke vedtog forslaget.
Thor Hansen, Rågevej 12, har selv tidligere villet have et dræn. Mente den enkelte
grundejer selv burde betale.
Oda Bruun trak på denne baggrund forslaget.
Pkt.3. Drejer sig om udarbejdelse af liste
over foreningens medlemmer så alle frit kan
kontakte hinanden ved problemer.
Forslagsstilleren kunne som eksempel anføre hærværk, oversvømmelse med mere, så
man kunne assistere hinanden som nabohjælp.
Iver Juhl roste forslaget som en fin tanke
og syntes, at det ville være godt, at man kunne hjælpe hinanden i særlige situationer.
Dog, forklarede Iver Juhl, vil Persondataloven forhindre at bestyrelsen udgiver denne
liste. Opfordrer til at naboerne indbyrdes
udarbejder lister.
Dirigenten konstaterede, at forslaget var i
strid med lovgivningen, og der kunne derfor
ikke stemmes om dette forslag.
9. Valg til bestyrelsen
Næstformand Dennis Møller-Andersen var
på valg og genopstillede og blev genvalgt
med akklamation.
Kasserer Gerd Bøwig var på valg og genopstillede og blev genvalgt med akklamation.
Bestyrelsesmedlem Bjarne Steenstrup var
på valg og genopstillede og blev genvalgt
med akklamation.
Suppleant Hanne Kramp opstillede til
valg til bestyrelsen og blev valgt med akklamation.
Finn Regil Christensen, Strandvej 29, stillede op som revisor. Har tidligere været revisor på Store Rørbæk Vandværk og i anden
grundejerforening og blev valgt med akklamation.
Helle Bidstrup, Poppelvej 2, stillede op
som bestyrelsessuppleant og blev valgt med
akklamation.
Henning Hansen, Gammel Kulhusvej
137, stillede op som revisor-/kasserersuppleant og blev valgt med akklamation.
10. Eventuelt
Der kom en mindre diskussion om at overholde tiderne for græsslåning og anden støjende adfærd. Eva Andersen, Damvej 15,
opfordrede til almindeligt hensyn til sine
naboer.
Finn Nielsen, Bakkevej 3, opfordrede til at
give en hånd til bestyrelsen for den store indsats, der bliver lagt i bestyrelsesarbejdet til
gode for alle grundejerforeningens medlemmer.
Forsamlingen klappede.
Dirigenten takkede for god ro og orden og
sluttede generalforsamlingen, idet han gav
ordet til formanden. Iver Juhl rundede af,
takkede for de roser, der var faldet til bestyrelsen under generalforsamlingen og ønskede alle en god sommer.
Referent Suzan Lenz
Næste generalforsamling er 27. april 2014
på Bautahøj kongrescenter.
7. juni 2013
Erik Rasmussen, dirigent
Suzan Lenz, sekretær
GlarmesterFrederikssundAnn_LayoutHornsved
Bladet
1 12/03/12 09.06
Side 1
17
Glarmester Hasses Eftf. A/S • Jægerspris Glarmester A/S
• Autoruder
• Stenslagsrep.
• Butiksruder
• Energiruder
• Sikringsruder
• Forsatsruder
• Spejle
• Indbrudssikring
• Forsikringsskader
p
hjæl
Akut brud og
• Glassalg
ind
!
efter sskader
• Affugtere
a
gl
• Drivhusglas
Husk vi har DØGNVAGT på 47 38 88 88
* Træfældning * Rodfræsning
* Topkapning * Minigraver
* Beskæring
* Flishugning Skovbruger
Frans Fagus Larsen
20 31 11 19
[email protected]
www.fagus.dk
Mød os på schlæger.dk
18
Hornsved Bladet
Genbrugspladser
fter sammenlægning af kommunerne har
E
Frederikssund Kommune 3 genbrugspladser
Genbrugs- og Modtagepladsen
Nørhaven 8, 3630 Jægerspris
Åbningstiderne:
Tirsdag 10.00 – 16.30
Onsdag 10.00 – 16.30
Torsdag 10.00 – 16.30
Lørdag 09.00 – 15.00
Søndag 10.00 – 17.00.
Åbent påskesøndag og pinsesøndag.
Lukket alle øvrige helligdage, 1. maj,
Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag.
Frederikssund Genbrugsplads
Strandvangen 17, 3600 Frederikssund
Åbningstiderne:
Alle dage 10.00 – 17.00
Åben påskesøndag og pinsesøndag.
Lukket alle øvrige helligdage, 1. maj,
Grund­
lovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag.
Skibby Genbrugsstation
Bronzeager 5, 4050 Skibby
Åbningstiderne:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag
7.00 – 9.00 og 13.00 – 17.00.
Onsdag lukket.
Lørdag 8.00 – 13.00.
Lukket alle søn- og helligdage, 1. maj,
Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag.
Genbrugsbutikken har åbent fredag 13.00
– 17.00 og lørdag fra 8.00 – 13.00.
HUSK der må kun anvendes
klare sække på genbrugspladserne.
Storskrald
Der er storskralds afhentning
4 gange i 2013
Uge 12
– sidste tilmeldingsfrist
onsdag d. 13. marts
Uge 25
– sidste tilmeldingsfrist
onsdag d. 12. juni
Uge 34
– sidste tilmeldingsfrist
onsdag d. 14. august
Uge 44
– sidste tilmeldingsfrist
onsdag d. 23. oktober
For at få afhentet storskrald skal affaldet
tilmeldes senest onsdag i ugen
før afhentningsdatoen på
www.frederikssund.dk/storskrald
eller på telefon 47 35 23 50, mandag
og onsdag 9-15, torsdag 10-18 og
fredag 9-14.
Fristen ses ovenfor.
Hvis ikke man tilmelder sig, bliver
­storskraldet ikke afhentet.
Uddrag fra hæftet AFFALDGUIDE 2013
som udgives af
Frederikssund Kommune
Storskrald henstilles let tilgængeligt
ved skel til offentlig/privat vej og
­umiddelbart ved ejendommens indgang.
Storskraldet må tidligst stilles frem
weekenden før og senest om mandagen
kl. 7.00 i den uge, hvor indsamlingen
­begynder.
Hornsved Bladet
19
Adresseændring
Denne blanket sendes til grundejerforeningens kasserer Gerd Bøwig, Hjortevej 42,
3630 Jægerspris eller på mail [email protected]
Sommerhusadresse:
Nuværende ejer:
Flyttet til:
Solgt pr.
/
2013
Ny ejer:
Adresse:
Generalforsamling
i 2014
Der afholdelse ordinær generalforsamling i Hornsved Grundejerforening søndag
d. 27. april 2014 kl. 10.00 på Bautahøj Kursuscenter, Bautahøjvej 39, 3630 Jægerspris.
Forsalg der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde
senest d. 1. februar 2014.
Opmærksomheden henledes på foreningens vedtægter, hvor der i § 10 står: “Dersom
strejke og/eller lockout bevirker, at indkaldelse til generalforsamlingen ikke når medlemmerne rettidig, anses en tidligere meddelelse om generalforsamlingens afholdelse
for fyldestgørende”.
Det bemærkes, at sager der er sat på dagsorden, ikke kan sætte under afstemning.
Cebra Reklamebureau
Indkaldelse til generalforsamlingen og årsregnskab udsendes med Hornsved Bladet i
2014.