Sejlklubberne i Fynskredsen indbydes herved til den årlige

Tilsynsrapport
Vuggestuen og Børnehaven Løvspring, Vinkelvej 32, 8800 Viborg
Tilsyn er udført torsdag den 7. februar 2013 fra kl. 9.00 til 11.00
Deltagere i tilsynet fra Viborg Kommune:
• Konsulent. Susanne Dam Overgaard
• Afdelingsleder for institutioner, Merete Villsen
Deltagere i tilsynet fra Løvspring:
• Institutionsleder, Carina Høgfeldt
• Næstformand i forældrebestyrelsen, Anne-Britt Roesen
• Pædagog og AMR, Tina Lundgren Sønderbæk
Præsentation
Tilsynet startede med en meget fin rundvisning i både børnehave, vuggestue, på højskolen og en stor
del af udenoms arealerne. Under rundvisningen blev Viborg Kommune grundig informeret om de pædagogiske prioriteter og metoder. Samt hørte om hvordan dagene er struktureret.
Det vægtes meget højt, at der altid er tid til, at tage godt i mod det enkelte barn om morgenen.
Institutionen fremstår som
Der er ca. 75 børnehavebørn fordelt på 3 grupper. I vuggestuen er der 24 vuggestuebørn
Fysiske rammer
Løvspring er beliggende midt i naturen, med direkte adgang til skov og megen anden skøn natur. Legepladsen er beliggende hele vejen rundt om huset og består af mange skrænter, som stimulerer børnene
motorisk på en spændende og udfordrende måde.
Børnehaven har fine fysiske rammer, hvor der er tænkt over rum opbygningen i forhold til børnenes alder. Husets hjerte er køkkenet, hvor børnene samles om morgenen.
Udeliv har høj prioritet og der forefindes fin bålhytte på børnehavens legeplads. Børnehaven fortæller, at
de forsøger at efterleve, at det de kan indenfor også kan lade sig gøre udenfor.
Fra værkstedet er der direkte adgang til legepladsen.
Skoven og højskolen er nærmeste naboer og bliver brugt dagligt af både vuggestue- og børnehavebørn.
Hallerne på højskolen er tilgængelige for børnene og giver fantastiske muligheder for forskellige former
for udfoldelser for det enkelte barn, såvel som grupper af børn.
Vuggestuens lokaler er blevet renoveret og kan fortsætte i eksisterende lokaler 2 år. Der arbejdes tæt
sammen med højskolen for at skabe endnu bedre rammer for vuggestuen.
Psykiske rammer
Institutionen har været igennem en turbulent tid i 2012, som primært handlede om den tidligere leders
ophør af ansættelse i Løvspring.
Der er nu ansat ny leder og i samarbejde med en rigtig god forældrebestyrelse, så er Løvspring godt på
vej igen.
Samarbejdet med højskolen er på alle måder intensiveret og til stor glæde for alle parter.
2
Bestyrelsen har udarbejdet en tilfredshedsundersøgelse hos personalet for at få en pejling på hvilke indsatser der måske skulle sættes særligt fokus på. Tilfredshedsundersøgelsen viser at personalet trives
og institutionen er godt på vej til at skabe en rigtig god arbejdsplads, hvor der bliver trukket i fællesskab.
Næste skridt er udarbejdelse af ny APV. Arbejdsmiljø repræsentanten skal på kursus vedr. arbejdet omkring APV.
Tillidsrepræsentanten er tilmeldt et grundkursus for TR hos BUPL. Der er stor opbakning hos ledelse og
bestyrelse til, at TR og AMR skal spille en vigtig rolle omkring indsatser, udvikling og arbejdsmiljø i
Løvspring. Der arbejdes med MED-udvalg. Dette har der ikke tidligere været i institutionen.
Sikkerhed og Hygiejne
Der er godt opsyn med børnene og altid voksne på legepladsen, hvis der er børn derude.
Alle grupper der går i skoven har en mobiltelefon med sig.
Toiletter, køkken og børnelokaler fremstår alle i god stand og der er god fokus på håndhygiejnen.
Ved brug af højskolens lokaler lærer børnene eks. også om det, at tage hensyn til, at der også er andre
mennesker der skal færdes på skolen og hvordan de skal placere deres tøj for at andre kan komme forbi.
Der serveres morgenmad, formiddags- og eftermiddagsmad i institutionen. Dette tilberedes af børnehavens egen ”madmor”. Frokost laves af højskolens køkken og leveres af pedellerne på højskolen ned til
både vuggestue og børnehave.
Pædagogiske rammer
Der er tydelig rammesætning af dagenes struktur. Den er genkendelig for både børn, personale og forældre. Børneantallet i både vuggestue og børnehave er nu passende i forhold til de fysiske rammer. Det
betyder også der er skabt en mere rolig og overskuelig struktur på dagen.
Alle grupper i børnehaven er omfattet af følgende struktur: haldag på Idrætshøjskolen, hjemmedag, to
skovdage og en ”tværsdag” om fredagen, hvor børnene er på tværs af alder og pædagogerne og medhjælperne også går på tværs i hele huset.
Der prioriteres i både vuggestue og børnehave, at der er mulighed for at gå fra og fordybe sig i forskellige ting med en lille gruppe børn.
Pædagogisk praksis i forhold til den pædagogiske læreplan
Der foreligger en læreplan, som er udarbejdet i 2011 og gældende fra 2012. Det betyder institutionen
skal udarbejde ny læreplan i 2014.
Den nuværende læreplan beskriver fint den måde institutionen arbejder på, med udgangspunkt i pædagogisk dokumentation, Marte meo, værdibaseret ledelse og anerkendende kommunikation.
Den kommer også fint omkring de 6 læreplanstemaer, men mangler fokus på børnemiljø arbejdet.
Den næste læreplan skal tage sit udgangspunkt i Viborg Kommunes læreplansskabelon. De seks læreplanstemaer, samt arbejdet med overgange og børn med særlige behov, skal opdeles således det er tydeligt, hvad der gør sig gældende for det pædagogiske arbejde i vuggestuen og hvad der gør sig gældende i børnehaven.
Der kan sagtens arbejdes med opsætning af de samme mål, men tegnene vil være forskellige i forhold
til aldersgrupperne.
2
Løvspring arbejder rigtig meget med SMTTE-modellen. Det falder rigtig fint i tråd med den nye læreplansskabelon.
Børn med særlige behov
I Løvspring prioriteres et meget tæt forældresamarbejde og er der en bekymring for et barn, så bliver
forældrene inddraget med det samme.
Der afholdes forældresamtaler en gang om året for alle børn/forældre og ellers efter behov.
Der er et tæt og konstruktivt samarbejde med PPR og ressourcekorpset har også været inddraget i forskellige sager.
Der arbejdes kontinuerligt på at udvikle redskaber, metoder og opnå større sikkerhed, omkring den svære samtale.
Overgange
Der er stor fokus på at etablere et meget konstruktivt samarbejde med alle de skoler, som der afleveres
børn til. Dette har ikke tidligere været en prioritet, men det er det nu. Det er vigtigt for institutionen, at
sikre sig, at alle børn får den optimale start på deres skoleliv
Det prioriteres højt, at der er tid til, at besøge den enkelte skole inden barnets skolestart også selv om
det kun er et enkelte barn der skal starte i den pågældende skole.
Mål planlægning, dokumentation og evaluering
Der arbejdes målrettet med pædagogisk billede dokumentation, således både børn, personale og forældre kan følge med i hvad der sker i huset.
Den pædagogiske dokumentation er udover billeder også udstilling af børnenes egen ting (tegninger,
vejskilte m.v.) Altså alt der relaterer sig til et givent emne.
Samarbejdet med højskolen har fået helt ny energi.
Der er styr på økonomi og stor gensidighed og respekt om hinandens arbejde.
Også bestyrelsen har gennem det sidste år oplevet et rigtig godt samarbejde med Højskolen og en konstruktiv tilgang til børnehavens udfordringer.
Der bliver nu diskuteret fremtidige tiltag i et fællesskab og ikke højskolen for sig og børnehaven for sig.
I forbindelse med højskolen er der ved at blive etableret en klinik med forskellige behandlingstilbud. I
den forbindelse er der også en familieterapeut, som børnehaven kan gøre brug af eks. I forbindelse med
udarbejdelse af sorgplaner.
Kurser og efteruddannelse
I samarbejde med højskolen, VIA, Mercantec og andre samarbejdspartnere, arbejdes der på at udbyde
kurser på højskolen, som er målrettet det pædagogiske fag.
Vil gerne samarbejde med andre - og har selv plads til kursusvirksomhed
Det forventes, at institutionslederen påbegynder en lederuddannelse på diplomniveau i efteråret 2013.
Institutionslederen er ansat som leder på fuldtid
Drøftelse med ledelses og bestyrelses/forældrerepræsentant
Der er et rigtig godt forældresamarbejde og en stor opbakning fra den samlede forældregruppe i
Løvspring. Den nuværende bestyrelse er stort set helt ny og har lært af de samarbejdsproblemer der har
været med tidligere leder og højskolen. Men nu er der en helt anderledes tilgang til at både forældre og
2
medarbejdere skal være inddraget i planlægning og tilrettelæggelse af både de helt konkrete tiltag, men
også udviklingstiltag, der måske ligger flere år frem i tiden.
Både som forældre og personale føler man sig velkommen og der er altid plads til en snak.
Der er en rigtig god stemning i huset.
Der er i løbet af 2012 ansat mange nye personaler, det har betydet en stor indsats for at alle skal være
en del af fællesskabet og lære hinanden at kende.
Der arbejdes på, at der i løbet af 2013 skal ansættes en stedfortræder for lederen.
Bestyrelsen fortæller, at der tidligere har været problemer i forhold til ventelisterne. Den tidligere leder
prioriterede selv hvem der skulle ind. Det er der nu kommet styr på, og ventelisterne til vuggestue og
børnehave styres fra højskolens kontor.
Bestyrelsen fortæller også, at på den kommende generalforsamling skal der drøftes helt nye vedtægter
for Løvspring.
Institutionslederen fortæller, at hun har taget initiativ til at skabe et netværk mellem de private institutioner. Det er der kommet positive tilbagemeldinger på. Det er Løvspring som i første omgang inviterer til
et møde for at drøfte dette nærmere.
Opsamling/ evaluering
Løvspring er en institution, som efter et turbulent år, virker til at have fundet tilbage på ”sine fødder”
igen.
En institution, hvor der virker til at være en rigtig god stemning, hvor børn, personale og forældre føler
sig velkomne.
Et rigtig dejligt og informativt besøg, som gav et billede af en institution, som gør en stor pædagogisk
indsats til glæde for alle børn og deres familie.
2