Julefrokost

Øresneglen
nr. 30
Øresundsskolen december 2010
Indhold
Nyt fra ledelsen og skolebestyrelsen……………………….………………………………..…s. 4
Julefesten 2010 …………………………………………………………………….…….……..s. 5
Hej fra terapeuterne på Øresund!.............................................................................................s. 6
Hvad er PECS? 4 spørgsmål til talepædagog Tine Frehr!...........................................................s. 7
Skoleemneuge: Kristendom...................................................................................................s. 8-10
Zy: Den sidste nadver……………………………………………………………….……….…..s. 8
Xe: Jonas og Hvalen………………………………………………………………..…..………..s. 9
Za: Noas Ark……………………………………………………………………………….…..s. 10
Stemningsbilleder fra Za …………………………………………………………………..….s. 11
Skoleafslutning 2010………………………………………………………..……………...s. 12-13
Nyt fra elevrådet………………..………………………………………...……….………….. s. 14
Motionsdag ………….………………………………………………………..……….....…… s. 15
Ze i skoven………….………….…………………………………………….……….…… s. 16-17
Skoletjenesten i Zoo ……….……………………….…………..……………...………...…… s. 18
Julemorgensamling i afdeling Y ……….…………….…………...………….…..……..…… s. 19
Kolofon
Skoleinspektør: Peter Stennicke
Pædagogisk afd.leder/souschef: Heidi Abildskov
KKFO leder: Klaus Munk Jakobsen
Stedfortræder KKFO: Peer Østergaard
Adm. leder: Ninette Ladischensky
Afdelingsleder for skolens læringsmiljø: Margrethe Nissen
Sekretær: Connie Mathias, Katrine Meidal Nielsen
Sygdom meddeles til kontoret
Skolens telefon nummer: 39 18 19 44
Skolens fax nummer: 39 18 19 45
VBT: Tel. 72 10 07 10
Skolebestyrelsen
Trine Kjær Krogh, (formand) Paula Gade, Dorte Meno Alstrøm, Jette Tina Strother, Rasmus
Thornval, Søren Peter Madsen
Medarbejderrepræsentanter: Tina Liljegren og Helle Thingtved
Ledelsesrepræsentanter: Peter Stennicke, Heidi Abildskov,
Peer Østergaard
Redaktionen består af: Henrik og Ole, Trykning: Mikkel
Forsidefoto: Den sidste Nadver med Zy
2
Julemorgensamling på Øresund
3
Nyt fra ledelsen og skolebestyrelsen
Samarbejdet mellem
skole og hjem
Det er meget vigtig at have et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem skolen og hjemmet.
Ved et godt samarbejde kan vi sikre børnenes
optimale trivsel. Når vi udveksler informationer,
støtter vi også barnets læring. På skolen kan vi
snakke med barnet om oplevelser og hændelser
fra hjemmet, og modsat er det dejligt meget
givende for barnet, at der bliver snakket skole
hjemme.
ker at forældre, kontaktlærer og kontaktpædagog i fællesskab kan vurdere barnets trivsel. Det
er de voksne, der er tættet på børnene, og jeg
forventer at trivsel er noget der tales om ved
skole-hjemsamtalerne.
På Øresundsskolen har vi gode traditioner omkring samarbejdet. Der skrives og der ringes
sammen. Vi har også forældresamtaler to gange
årligt, den ene samtale kan godt foregå i hjemmet. Vi taler om mål og handleplaner for barnet
ved samtalerne.
Jeg har igennem min tid som skoleleder brugt
et lidt mere uprofessionelt redskab. Jeg ser på
eleverne om morgenen, når de kommer i skole
og jeg ser på dem i løbet af dagen. Ser jeg glade
og tilfredse børn, der skiftevis arbejder og leger,
så tænker jeg at de har det godt og at de er i
trivsel.
Hvert år i september holder skolebestyrelsen et
forældremøde for alle, hvor bestyrelsen først
fortæller om sit arbejde, og hvor forældrene
også får tid til at snakke sammen om skolen. Til
sidst går forældrene ud og møder deres lærere
og pædagoger og får en snak om klassen som
helhed.
Denne form for møde har vi nu holdt i to år, og
vi oplever fin tilslutning til møderne. Det opleves at være værdifuldt at forældre indbyrdes
får snakket sammen. Tilsammen har vores forældre en stor viden om det at være forældre til
et barn med vanskeligheder, og den viden kan
godt deles. Vi vil holde fast i disse møder.
Udskoling
Der er 10 års undervisningspligt i Danmark. Vores elever begynder normalt i børnehaveklasse
det år de fylder 6 år, og det år de fylder 15 går
de i 9. klasse, og 10. klasse det år de fylder 16
år. De fleste elever på Øresundsskolen tager 10.
klassetrin med.
Efter folkeskolen skal vores elever tilbydes et
STU forløb, som kan vare op til 3 år. STU betyder en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.
I elevernes udannelsesplan skal vi beskrive, hvilke særlige interesser og kompetencer den enkelte har i forhold til STU´en.
Ungdomsskolen i Utterslev, UIU, er den STU udbyder, som vi kender bedst. På UIU er de gode
til at tage hånd om elever fra vores område,
som rent teknisk betegnes som niveau 3. Der
findes dog også andre udbydere af STU. F.eks.
TV Glad og Center for Specialundervisning. Der
er også Efterskoler og Højskoler som udbyder
STU. Øresundsskolen har fået tildelt en UUvejleder som hedder Rikke Steensen, og sammen med skolens vejleder John Jensen forsøger
vi at give de råd og den vejledning, som sikrer
et godt videre forløb efter folkeskoletiden på
Øresundsskolen.
Elevernes trivsel
Hvert år måler man på Københavns Kommunes
skoleelevers trivsel. Undersøgelsesværktøjet
hedder Københavnerbarometret. Det er desværre ikke et værktøj vi kan bruge på Øresundsskolen. Metoden kræver, at eleverne selv kan
svare for sig ved enten at læse eller lytte til
spørgsmålene og så sætte krydser i et skema.
Det går ikke at det er læreren eller pædagogen,
der sætter krydserne.
Vi må derfor måle på andre måder. Der er ikke
fundet den ideelle metode endnu, men jeg tæn4
Julefest 2010
Jule
fKære
est
læsere
2 en 10
I ønskes alle 0
glædelig
jul og
Ved næste
skoleårs
startet godt
nytloven
år med
for året
træder
om detak
obligatoriske
børnehavesom gik
klasser i kraft. Herved vil
også specialskolerne skulle
Med venlig hilsen
oprette børnehaveklasser.
Ledelse og
administration
Julefesten var som altid et samlingspunkt på skolen, for børn, forældre og
personale. Traditionen tro startede vi
med Luciaoptog. Børnene havde øvet
sig godt på Santa Lucia, og strålede om
kap i deres hvide dragter.
Derefter var alle af to hold en tur
omkring det smukke juletræet i salen.
Og sørme om ikke også julemanden i år
havde fundet vej til Øresundsskolen.
Han havde poser med godter og sund
slik med i sin sæk.
Derefter var der julehygge i klasserne.
5
Elin (fysioterapeut)
Kis (ergoterapeut)
Amanda (fysioterapeut)
Nyt fra terapeuterne
Hej fra terapeuterne på Øresund!
Vi er blevet spurgt om vi ikke vil fortælle lidt om os De vigtigste samarbejdsparter for os er jer forældre.
selv og hvad det er vi laver her på skolen, og det vil Da vi ikke ser jer i hverdagen, må I endelig kontakvi jo rigtig gerne!
te os over telefon eller via e-mail, med spørgsmål
vedrørende jeres barn og vi vil forsøge at hjælpe jer
Vi er tre terapeuter på Øresundsskolen, en ergote- bedst mulig.
rapeut og to fysioterapeuter. Her på skolen har vi
et tæt samarbejde med klasserne som vi klæder på God jul og godt nytår!!
og vejleder ift. at styrke elevernes motoriske udvikling. Som en del af et tværfagligt team samarbejder Venlig hilsen
vi med psykologer, talepædagoger, bandagister, læ- Elin Andersson,
ger, hjælpemiddelkonsulenter etc., for at hjælpe ele- Amanda Lind &
verne bedst mulig.
Kis Møllenborg
Pga. elevernes forskellige behov for fysioterapi/
ergoterapi arbejder vi både individuelt med eleverne
samt træner dem på hold.
Formålet med det fysio- og ergoterapeutiske arbejde er overordnet at styrke barnets udvikling, så barnet får optimale muligheder for at klare hverdagens
gøremål i hjem, skole og fritidsaktiviteter. Dette
med henblik på at barnets trivsel og udvikling styrkes. I fysio- & ergoterapien anvender vi leg og andre
daglige aktiviteter direkte i træningen, i kombination
med fagligt anerkendte behandlingsmetoder til at
træne betydningsfulde aktiviteter.
Som terapeuter har vi viden om hjælpemidler og
kan være behjælpelige med at vurdere dette og tilpasse det til det enkelte barns behov.
Fysioterapeuter:
Elin Andersson
Tlf.: 24 48 18 53
[email protected]
Ergoterapeut:
Kis Møllenborg
Tlf.: 28 12 93 41
[email protected]
Se i øvrigt:
www.oeresundsskolen.kk.dk
under interessenter
6
Kontaktinfo
Amanda Lind
Tlf.: 24 48 18 54
[email protected]
Lidt om PECS
Soleiman bruger
bruger blandt
blandt andet
andet PECS
PECS når
når han
han skal
skal spise.
spise.
Soleiman
4 hurtige spørgsmål til Talepæadagog
Tine Frehr Hansen
Hvad er PECS?
Til at starte med kræver det, at man er to personer og at man får arbejdet med det flere gange om dagen. Endvidere at man på tværs af skole, SFO og hjemmet får snakket sammen om
det. Endelig at man får det ud af træningssituationer og brugt i hverdagen hvor det giver større
mening.
Talepædagoger:
Marianne Juhl Jensen
Er primært på skolen
onsdag kl. 09.00-13.00
tlf.: 51 71 70 83
Tine Frehr Hansen
Er primært på skolen
onsdag og torsdag
kl. 9.00-13.00
tlf.: 26 77 80 18
Se i øvrigt:
www.oeresundsskolen.kk.dk
under interessenter
7
Kontaktinfo
1. Hvad er PECS?
PECS er en forkortelse af Picture Exchange Communication System. I daglig tale snakker vi ofte om
billedkommunikation. Underforstået at barnet bruger billeder til at kommunikere med.
2. Hvad kan man bruge det til?
PECS er tænkt som enn metode til at fremme
barnets spontante kommunikation. Altså der
hvor barnet på eget initiativ henvender sig til en
anden.
3. Skulle eleverne ikke hellere lære at tale?
Jo, men så enkelt er det ikke for børn med
f.eks. autisme. Det at kunne tale har i sig selv
ikke nogen værdi. Hvis barnet skal have glæde af
ordene, skal det for eks. også kunne forstå at
bruge talen i de rette sammenhænge og at indgå
i alle de uskrevne regler som en samtale mellem
to personer indebærer.
4. Hvad er den største udfordring, når
man skal arbejde med PECS?
Skoleemneuge Kristendom
Den
Sidste
Nadver
I emneugen
arbejdede Zy
med temaet
Den sidste Nadver.
Klassen var bl.a. i
kirke, bagte usyrede
brød og lavede et
flot tableau, hvor
eleverne spillede de
12 disciple.
8
Skoleemneuge Kristendom
Jonas og Hvalen
Efter en hektisk uge 45 sluttede vi fredag af med fernisering. Her viste klasserne, hvad de havde arbejdet
med i enmeugen.
I Xe havde de arbejdet med Jonas og Hvalen, og ved
ferniseringen fik vi lov til at kigge ind i hvalens bug.
Det var ikke småting, hvalen havde slugt i løbet af
ugen, men heldigvis slap de fleste elever ud igen.
9
Skoleemneuge Kristendom
Historien om
Noas Ark
I Za arbejdede vi med historien om Noas
Ark. Hver dag hørte vi historien i klassen, og
vi kiggede også i bøger og tegnede dyr.
Til sidst malede vi på stor ark og limede
dyrene op på billedet.
Vi lavede også en bog, med egne tegninger,
som eleverne fik med hjem.
Det var spændende at være i kirke, hvor vi
hørte orgelmusik og fik saftevand.
10
Nye klasser: Za
Asad maler maske
til halloween
Ali tegner
Nikolaj
I billedkunst
Benjamin (Batman) og
Muhammad (Tiger)
da vi holdt halloween
Når der er pause leger drengene bl.a. med
legetøj, gynger eller spiller bold.
Her er det Furkan og Benjamin
I emneugen arbejdede vi med Noas Ark
Stemningbilleder
fra Za
Når man går i 0. klasse, er det hele nyt
på skolen. De 8 drenge i Za har dog
allerede prøvet rigtig meget på
Øresundsskolen.
Det bedste er, for de fleste, den fælles
morgensamling fredag, hvor der er
masser af musik, og hvis man er
heldig, får man lov at komme op på
scenen.
Hver onsdag er Za i billedkunst, hvor
vi arbejder med tegning og maling.
Vi har også gymnastik og svømning.
I frikvartererne spiller drengene bold,
løber på løbehjul eller konkurrerer
med drengene fra Xe.
I fritidsordningen er
Za tit på tur. De har
bl.a. været på den indendørs legeplads Remisen, på Experimentariet og i efteråret var
de én gang om ugen i
Aputziaq
Hareskoven.
I fritidsordningen er Za ofte på tur. Her i Hareskoven
Hareskoven
Furkan, Benjamin, (Asad), Mihajlo, Ala’a og Ali
I Za har vi en SmartBoard Kat, som er meget populær
11
Skoleafslutning sommer 2010
12
Skoleafslutning sommer 2010
I sommers sagde vi farvel til 10
demittender på Øresundsskolen
Det blev en festlig dag med fællessang, udklædning og optræden af de store elever.
Sebastian, som er kendt for sine Kim Larsen sange, gav os Køb Bananer for fuld udblæsning. Der var roser til alle demittender, som sluttede af med at kaste karameller
ud fra terrassen. Til stor glæde for store og små.
13
Nyt fra elevrådet
Elevrådet
Elevrådet på
på Øresundsskolen
Øresundsskolen
Dette skoleår består elevrådet af følgende elever:
Nina ZY – elevrådsforkvinde, Sebastian ZY – elevrådsformand, Lina YO – Suppleant,
Josephine ZY, Melissa, Klara og Zenab XI og Tim og Amin XE.
I Elevrådet bestemmer eleverne selv, hvilke aktiviteter de vil beskæftige sig med. I starten
af skoleåret stemte et enstemmigt elevråd for en kammerats forslag – ”vis mig din yndlingsmusikvideo”. Vi fik set mange forskellige musikvideoer – lige fra MGP til Phil Collins
og arabisk pop. Et emne elevrådet har ønsket at starte op i januar 2011 er at lære klokken
– det bliver en spændende udfordring!
Derudover er der tradition for, at elevrådet står for en masse forskellige traditioner på
Øresundsskolen: Kagebal, lucia, male fastelavnstønder, forårsbuffet samt det årlige MGP
inden sommerferien.
Denise: ”Hvordan er det i elevrådet?”
Nina: ”Det er hyggeligt. Det er også sjovt.”
Denise: ”Hvorfor er det sjovt?”
Nina: ”Det er sjovt at bestemme så mange ting.”
Kristian, pædagog og Denise, lærer
14
Motionsdag 2010
Motionsdag
D. 15. oktober havde vi motionsdag. Fysserne og Morten
Trolle stod for opvarmning og
musik. Efter opvarmning og
Buggy-Woggy var hele skolen
klar til den 3 km lange tur. Der
blev løbet, gået og trillet med
stor entusiasme, og som belønning fik alle deltagere en
forfriskning og et diplom.
15
KKFO
Hver mandag eftermiddag tager vi toget til Hareskoven
Her er lidt billeder fra nogle af vores ture
klatrer på træstammer
vi laver bål
slapper af
16
Klatr
er i
træe
r
Spiser popcorn mm..
Går ture
kælker
17
På tur med Øresneglen
Her får vi lov at røre ved en kakerlak
...og et marsvin
Brug af skoletjenesten i Zoo er gratis.
Undervisningstilbuddet bookes telefonisk. Her beskriver man hvilke børn, der
deltager i undervisningen, og skyder sig
ind på hvilket forløb, der kunne være
relevant. Ved besøget medbringes udskrift af booking samt skolens Zoo-kort.
Undervisningstilbud
Bestil oplæg
Idéer til undervisningsemner på alle niveauer,
fra børnehaver til skoler, gymnasier, HF og seminarier.
Børn og unge har sjældent direkte erfaringer
med dyr og natur, men opbygger ofte en stor del
af deres opfattelse og viden fra fjernsynet og
kæledyr. I Zoo-Skoletjenestens undervisning
inddrages altid levende dyr. Eleverne arbejder
med dyrene og lærer at iagttage og beskrive
f.eks. dyrs tilpasninger og adfærd.
Undervisningsoplæg i skoletjenesten kan bestilles i Zoos Kundecenter på telefon 72 200 282.
Telefonen er åben alle hverdage fra
kl. 9.30 til 12.30.
Der kan også rettes henvendelse på
[email protected] Så kontakter vi dig.
For de små elever handler besøget om at møde
og røre levende dyr. De direkte oplevelser med
dyrene udfordrer børnenes nysgerrighed, og kan
bruges til at skabe interesse for, og viden om
naturen.
Det vildeste sted i byen...
18
Nyt fra afdeling Y
g
n
i
l
m
a
ns
e
g
r
o
Julem
n
e
é
f
a
c
i
Hvert år samles vi i afdeling y til morgensamling hver mandag efter advent.
Vi har konkreter til alle sangene f.eks et
stykke gran for ”Juletræet med sin pynt”.
Alle vælger en sang og tæller for ved hjælp
af en talebøf.
Vi håber det er en tradition, der vil fortsætte
mange år endnu!
De nisseligste hilsner
Y-klasserne
19
Kun for børn
God jul og godt nytår
20