Se tilsluttede kollegier

Medarbejderblad april 2012
FL NEWS
Tema:
Strategi 2012
Ung i FL:
24-årige Julia Hede er efter
endt læretid blevet fastansat
i Disponentservice.
Side 12
Velkommen
Et godt eksempel på en vision var
da John F. Kennedy i 1961 sagde:
Jeg vil have en mand på månen.
Så gik medarbejderne på NASA ellers i gang med at bygge raketten,
planlægge turen, undgå skader,
minimere brændstofforbruget og
træne astronauterne. Som bekendt
lykkedes strategien.
I dette nummer af FL News sætter
vi fokus på vores egen strategi. Vi
har også en vision om, hvad vi vil:
Nemlig at blive den, man helst vælger som logistikleverandør i Norden. Men det kan vi kun blive, hvis
alle støtter op omkring de tiltag,
der gør, at vi kan nå vores mål.
Vi er allerede langt. Vi har ikke nået
månen, men har masser af folk på
Mars... Vores samarbejde med Mars
Scandinavia er kommet i stand, fordi alle afdelinger har bidraget med
viden og entusiasme. Det er nu
kommet godt fra start og er blevet
dagligdag. Men kræver stadig at
alle – fra Palleafdelingen til Polska gør en indsats. Og som du kan læse
her i bladet, så bliver der også gjort
en indsats.
God læselyst
Jesper Kallesø
HR Manager
[email protected]
Stor opbakning til medarbejdermøder
Traditionen tro blev der først på året holdt
medarbejdermøder i både Danmark, Sverige og
Tyskland. Her benyttede rigtig mange FL-folk
sig af muligheden for at få en status på udviklingen i Frode Laursen – og et bud på vores
muligheder og udfordringer.
2
Lede
e
n
r
ø
j
rnes h
Kunderne viser os vejen frem
Vi spurgte 25 store kunder om, hvad FL er gode til - og hvor vi kan forbedre os. Det skal påvirke
indsatsen i 2012
2011 blev endnu et godt år! Vi
er vokset i omsætning og indtjeningen er forbedret. De gode resultater skyldes primært 2 ting:
ENGAGEMENT - For det første en
utrolig stærk indsats fra alle medarbejdere, til tider hel ekstraordinært! FORBEDRING – For det andet
var arbejdet med vores handlingsplaner i divisioner og afdelinger
igen en tak bedre i 2011.
En del af planen var at gennemføre
et interview med 25 store FL kunder. De fortalte os, at de generelt
set var meget tilfredse med vores
indsats. Men også, at vi kan forbedre os:
*vi skal lave flere udviklingsaktiviteter (hvordan kan vi f.eks. reducere omkostninger?)
Jørgen Balle · 8764 6463
[email protected]
*vi skal passe på med at gå i forsvar, når kunden henvender sig
med en klage (lyt til kunden!)
*vi har muligheder for at få mange
flere kunder i de Nordiske lande
*vi skal tilbyde vores TMS-system
(se artikel side 11)
Det vil vi gøre noget ved! Og det
er nødvendigt. Vi har fået en skidt
start i 2012 - vi har tabt SCA i Grenå
og Dyrup. Det har desværre betydet et farvel til nogle gode medarbejdere - og generelt er det jo ikke
den vej vi vil.
på kontoret/værkstedet. Men også
ved at give os tips fra dagligdagen
om virksomheder, som måske kunne bruge en ny logistikleverandør.
I 2012 skal vi også vokse - men ikke
så stærkt som i 2010 og 2011. Vi
skal fortsat tjene penge, så vi har
råd til de store investeringer, der
gør at vi fortsat kan konkurrere.
Og så skal vi fortsat værne om FL’s
værdier - det er måske her vi har
den største fordel i forhold til vores
konkurrenter.
Alle kan gøre en indsats ift. at få
vendt billedet. Først og fremmest
ved at betjene de nuværende kunder så godt som overhovedet muligt, på lageret, ved transporten og
Thorkil Andersen · 8764 6448
[email protected]
Jesper Lennart Sørensen · 8764
6446 · [email protected]
Jakob Holm · 8764 6421
[email protected]
indhold
Tema: Strategi 2012
Hvor skal vi hen, og hvad betyder fokusområderne for
den enkelte division og for dig?
Side 4-7
Fremgang hos Nielsen & Sørensen
Nye spændende kunder til vores tyske kolleger.
Side 10
Ny teknologi
En ny app til smartphone skal lette arbejdet for både chauffører og disponenter.
Side 11
3
Strategi er handlinger for alle
Hvis vores strategi og handlingsplaner skal lykkes, kræver det at alle bidrager. Strategien får altså indflydelse
i hverdagen for hver eneste medarbejder i FL. Vi har spurgt de enkelte divisionschefer om, hvad strategien
kommer til at betyde, og hvad du kan gøre for, at vi når vores mål.
DVD
• Vigtigt at I alle - chauffører, disponenter og lager/læsse folk - løbende holder øje med turlægning
og læsning, kan der komme mere
læs på? Hver dag en bil kan spares
væk, ses det direkte på indtjeningen.
Allan Klose Bak
Flere paller på bilerne
Det er vigtigt at fylde bilerne helt
op, så derfor er vi begyndt at måle,
hvor mange paller, der er på hver
enkelt bil – én palle mere på hver
bil vil øge indtjeningen markant.
Nielsen & Sørensen
Kim
Sørensen
Vækst i antallet af
vognmænd
Vi skal have flere vognmænd i år – allerede i
første kvartal er 15 nye
kommet til. Sig til, hvis
I kender nogle dygtige
vognmænd.
Chaufføruddannelse
Mindre solo og tom kørsel
Vi skal minimere antallet af solo og
tom kørsler. Det koster penge, hver
gang sådan en transport udføres.
Derfor har vi løbende fokus på bedre planlægning og opfølgning.
• I f.eks. Tølløse mødes man flere
gange om ugen ved ”tavlen” og
gennemgår uhensigtsmæssig solo
skabe et så godt arbejdsklima, at nuværende
chauffører vil anbefale os.
Og vi har allerede nu en
stor søgning fra velkvalificerede chauffører og
vognmænd.
Vi vil have de bedste
chauffører ved at tilbyde
uddannelse, og ved at
International
Som en af de mindste divisioner er
det vigtigt at holde fokus på kundesegmentet, så der opstår synergi
4
Fastholdelse af
chauffører
Vi vil gerne have et godt
og langt samarbejde med
de bedste chauffører.
• Så har du ideer til, hvad
vi kan gøre bedre, så
kontakt os!
Færre skader
Spare Diesel
Det er vigtigt, at du som
chauffør ikke tanker mere
end nødvendigt i udlandet.
• Husk altid at tanke fuld
i Danmark og ellers køre
så økonomisk som muligt.
Færre kilometer uden læs
Samarbejde med andre
divisioner
For at kunne planlægge og udføre
de mest effektive transporter, er
det vigtigt, at data for den enkelte
transport altid er udfyldt korrekt.
• Her er der nedsat en arbejdsgruppe blandt disponenterne, der skal
komme med oplæg til, hvordan vi
sikrer korrekt udfyldte lister i Navigator.
Kurt
Mortensen
med de andre divisioner.
• Vær opmærksom på hvor vi kan
udnytte hinandens godsstrømme
på tværs i FL.
Henrik Søby
Jakobsen
Korrekt brug af Navigator
Polska
Bedre kapacitetsplanlægning
Det er en udfordring, at
vi ikke har lige travlt sommer og vinter. Derfor skal
vi finde kunder, der har
travlt om vinteren. Og det
kunne for eksempel være
kørsel med askeaffald.
Har du ideer, så kom med
dem.
kørsel og aftaler tiltag, så dette
stoppes.
Vi opererer i et stort geografisk område, hvorfor en af vore vigtigste
opgaver dagligt, er at have fokus på
egenproduktion kontra samarbejde
med eksterne partnere, således vi
gerne skulle runde dagen/ugen/
måneden/året af med at have minimeret tomkilometerne mest muligt.
• For at nå dette mål, er det vigtigt
at vores chauffører er hurtige og
Vi har for mange skader
på både gods og materiel.
• Alle skal hjælpe til med
at nedbringe skadesprocenten. Husk, at vi aldrig
har for travlt til at køre
fornuftigt.
effektive ved trailer- og chaufførbytte, således at køretiden bliver
afviklet på vejene. Husk at melde
tilbage, hvis der opstår ventetider
i forbindelse med losning eller
læsning hos vores kunder.
Mere web-booking
For at minimere det administrative
arbejde, skal der aftales WEB-booking med så mange kunder som
muligt.
Nordic
ker læsning og spændebånd hvis
nødvendigt.
Jens Sørensen
Forbedring af kvalitet
Kvalitet i Nordic er det område,
hvor flest medarbejdere kan bidrage – vi SKAL have forbedret kvaliteten, og du kan gøre en forskel:
• Er du chauffør, der kører for Nordic, skal du især huske, at 1) kontakte disponenten, hvis du tidligt
kan se, at tidsplanen ikke kan holde, 2) dobbeltchecke antal paller
med fragtbrev, når der læsses og
3) sikre gods mod skader med sik-
System
• Du skal som teamleder/disponent
sørge for, at der er 1) ekstra tid i
køreplanen, 2) sikre at trailerlisten
er korrekt opdateret og at bilerne
er korrekt oprettet på kørelisten,
3) hjælpe chaufføren med præcise
oplysninger om opgaven inden
turen starter, 4) følge løbende
op på køreplaner for biler, der er
sendt af sted og 5) sørge for hurtig og korrekt svar på mailhenvendelser.
Fokus på vækst
Med hensyn til vækst (hvor mere
end halvdelen skal komme fra eksisterende kunder), er teamledernes
to årlige driftsmøder med de fleste
kunder afgørende for at fastholde
en god relation samt skabe mersalg.
en høj datadisciplin, dvs.
at du som chauffør scanner korrekt – som beskrevet i den udleverede
manual. Dette for at
sikre at dataoverførel af
bl.a. læsse- og lossetidspunkter til vores kunder
Frank Wolf
har en høj valid kvalitet.
-Jürgensen • Det betyder for disponenterne, at bilerne skal
være korrekt oprettet i
Fastholde nuværende
kørelisten, samt at traikunder
lerne også står rigtigt
Det gøres blandt andet
registreret.
ved at have fokus på
driftsmøder med kunden.
Reduktion af
Ligesom vi skal kigge på
omkostninger
om kommunikationen og
• Vi skal fokusere på beadfærden over for kunden
læsset km, og det betyer optimal.
der, at disponenter skal
• Husk at du altid er kunhave kraftig fokus på at
dens mand, du skal oplave flere krydslæs og
træde præsentabelt og
dermed få en bedre udprofessionelt og give
nyttelse af materiellet.
den bedste service.
• Samtidigt skal vores or• Vi skal gøre arbejdet
ganisation været bedre
nemmere for kunden,
gearet til at håndtere de
som blandt andet kan
sæsonudsving, som vi
omfatte, at vi får ordre
ved kommer i byggeriet,
ind til FL elektronisk i
så vi altid producerer
stedet for mail/fax.
billigst muligt. For eksempel ved at skaffe nye
Korrekt brug af
kunder, der har mere at
Navigator.
lave om vinteren – kenVi skal have styr på data
der du nogen, så sig til.
disciplin i Navigator. (Afhentningsliste, Køreliste,
Trailerliste.)
•Ved indførelse af vores
nye TMS system, er det
meget vigtig, at vi sikrer
• Du kan som Nordic-medarbejder
også påvirke relationen og salget
ved at komme med gode ideer
til, hvordan vi kan foreslå bedre
driftsløsninger - og i det hele taget lytte til kundens ønsker og
problemer.
Samarbejdspartnere i Sverige
Nordic har lavet aftaler med svenske transportører om distribution
af gods i nærområder.
• Du kan som teamleder/disponent
være med til at styrke samarbejdet ved at bruge transportøren,
når der er relevant gods. Og arbejder du i Administration, kan
du sørge for en særlig hjælp ved
afregning.
Lagerhotel
Peder Kjærsgaard
Søren Andersen
Mere effektivt pakkeri
Vi skal forsøge at forbedre
opstillingerne i pakkeriet,
så vi arbejder smartere og
ikke hårdere.
• Bruge billeder og videoer (samarbejde med
dig og dit hold), prøve at
finde bedre opstillinger.
• Finde hjælpeværktøjer,
der kan effektivisere
produktionen (f. eks. rullebaner).
Du kan gøre en forskel
ved at komme med gode
ideer til forbedrede opstillinger.
Lagerhoteller skal
lære af hinanden
Hvordan skal tavlemødet
fungere for at det skaber
værdi?
• Få beskrevet den bedste
måde at gøre forskellige
ting på (fx pluk opsætning).
• G øre opgaverne mere
ensartet, så det er nemmere at skifte mellem
afdelinger.
Har du forslag til forbedring, så sig til!
Reduktion af
trucktimer
Vi skal udnytte materiellet bedre og de rigtige
steder. Og samtidig skal
vi blive dygtigere til at
have gods med frem og
tilbage.
• Vi vil måle trucktimer
ugentligt – tænk på
hvordan du kan spare
trucktimer.
5
fok
System:
· Fastholdelse af kunder
· Korrekt brug af Navigator
· Reduktion af omkostninger
International:
· Samarbejde med andre divisioner
· Mindre tom kørsel
· Mere web-booking
Nielsen & Sørensen
· Vækst i antal af vognmænd
· Chaufføruddannelse
· Bedre kapacitetsplanlægning
DVD:
· Flere paller på bilerne
· Mindre solo og tom kørsel
· Korrekt brug af Navigator
6
Nordic/polska: · Fokus på vækst
· Forbedring af kvalitet
· Fastholdelse af chauffører
· Færre skader
kus 2012
7
Mars giver samarbejde på tværs
Både i opstarten og nu i hverdagen er en lang række afdelinger, divisioner og medarbejdere involveret i
samarbejdet med Mars. Det er en kunde, der kræver samarbejde og specialviden på en lang række områder i
både Danmark, Sverige og Tyskland.
FL stærkere i Sverige
Kim Lucas er souschef i Nordic og har driftsansvaret for ICA-kørsel i Sverige samt Flüggers
lager og distributionskørsel. I forbindelse med Mars har han været ansvarlig for, at Mars
blev godt implementeret i Nordic afdelingen.
”Udfordringen med Mars har været at skabe et distributionsnetværk til den interne kørsel i
Sverige. Det har gjort os væsentlig stærkere i Sverige, takket være indsatsen fra alle de gode
medarbejdere i Nordic. Det spændende ved nye kunder er, at to kulturer og systemer mødes, hvilket er med til at gøre Frode Laursen bedre og mere alsidig,” siger Kim Lucas.
Matthias Rachner er plukansvarlig i Flensborg
Hvad laver du i forbindelse med Mars?
”Pluk, forefaldende arbejde og sikrer kvaliteten i pluk.”
Hvad har de største udfordringer været i samarbejdet?
”Det er nok de sproglige udfordringer, når kundeønskerne skal gives videre i
pluk.”
Hvorfor er Mars en spændende kunde?
”De har et stort sortiment, og arbejdet er afvekslende.”
Lars Hinrichsen er WMS Checker i Flensborg
Hvad laver du i forbindelse med Mars?
”Jeg kontrollerer bl.a. placeringer, gennemgår rækker på lageret og laver tilretninger.”
Hvad har de største udfordringer været i samarbejdet?
”Det er en kunde, der stiller store krav, vi skal tage hensyn til i forbindelse med
håndteringen. Men det er udfordrende.”
Hvorfor er Mars en spændende kunde?
”Det er et afvekslende arbejde, og der sker hele tiden noget nyt.”
Mars giver udfordringer
Sara Hildt Hansen er kontorassistent i kundeservice. Hun har den daglige kontakt med
Mars og fungerer som kundens bindeled til FLs lagerhoteller. Det betyder, at hun blandt
andet har ansvaret for at indkommende gods registreres i Mars system og at ordrerne
bliver sendt til lagrene.
”De største udfordringer var, at lageret i Flensborg stadig var relativt nyt i FL regi – med
nye tyske kolleger og sprogbarrierer. Men Mars er en spændende kunde, der giver nye
udfordringer. En del processer er anderledes, end vi er vant til. Og det har betydet omstilling til nye måder at gøre tingene på.”
Større netværk i Sverige
Ronnie Mølgård Andersen er teamleder for import Nordic og intern Sverige. Han er i forbindelse med Mars ansvarlig for kørsel fra lageret i Angered til modtagere i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland (Flensborg).
”Vi har skullet omstille vores måde at disponere på, da vi på Norgesordrer kan
modtage bookinger sent på dagen, helt frem til kl. 15, på paller som skal leveres i
Norge dagen efter kl. 06.00.
Udover lidt Estrellagods til levering på svenske modtagere, så har vi ikke før håndteret gods til diverse modtagere i Sverige. Dette har betydet, at vi har udbygget vores netværk af samarbejdspartnere i Sverige, for at kunne håndtere alle modtagere.
De forskellige typer gods, som Mars har i deres sortiment, har også været en udfordring i vores setup, da der bl.a. er chokoladeprodukter på mange ordrer. Dette har
betydet, at meget har skulle køres på thermotrailere, hvilket vi ikke har været vant
til før på gods fra Angered.”
8
Alle afdelinger er med
Emil Møller Sørensen er teamkoordinator i Afregningen. Hans primære opgaver er
kontrol af faktureringen og implementering af nye kunder i afdelingen.
Hvad laver du i forbindelse med Mars?
”Jeg varetager faktureringen af lagerydelser i Flensborg og Angered, samt faktureringen af transport i Danmark, Sverige og Norge.”
Hvad har de største udfordringer været i samarbejdet?
”Implementeringsfasen har været i tæt samarbejde med KAM, IT og driften.
Særligt Mars’ delvise self-billing system, og den koordinering dette har medført
mellem FL og Mars, har været og er stadig en stor udfordring for Afregningen.”
Hvorfor er Mars en spændende kunde?
”Mars er blandt verdens største fødevareproducenter. Opgaven, som FL varetager
for Mars, er af sådan en størrelse, at stort set alle afdelinger er en del af løsningen.
At være en del af dette samarbejde har været spændende. Dertil kan jeg godt lide
en udfordring, og det må opgaven siges at have været.”
Mange facetter i samarbejdet
Torben Nordenhof fra FLs Shippingafdeling arbejder i forbindelse med Mars med
at udarbejde tolddokumenter for eksporten fra Sverige til Norge - og fra Flensborg til Færøerne og Island.
”De største udfordringer i samarbejdet har været at ”omvende” en kunde, der har
været vant til deres tidligere speditørs metoder og rutiner, til FLs metoder og rutiner indenfor toldområdet. At implementere toldprocedurer på en, for kunden, ny
form for transport til Norge.”
Hvorfor er Mars spændende?
”Der er mange flere facetter i toldprocedurerne på Mars’ varer end på de fleste af
vore andre kunder.”
Mars giver 200.000 flere paller
Hver gang Frode Laursen leverer eller modtager en palle, bliver den registreret i
Palleafdelingen i Vitten. Her har 13 fuldtids beskæftigede medarbejdere ansvaret
for håndteringen af paller til en årlig værdi af flere hundrede millioner kroner over
hele Norden. De fleste af dem tilhører Frode Laursen, der overtager pallerne fra
kunden, når de ankommer til et lagerhotel. FL står så for den videre håndtering
– ud til modtagerne og retur igen for evt. at blive videresolgt. Sidste år hentede
Frode Laursen mere end tre mio. paller retur fra modtagerne alene som hellæs. Og
med en værdi på rundt regnet 50 kroner pr. palle, bliver det til en pæn omsætning,
som de 13 medarbejdere i Palleafdelingen står for. Med Mars har de fået endnu
mere at se til.
”Vi har fået en række nye modtagere over hele Norden og volumen stiger med
200.000 paller om året,” siger chef for Palleafdelingen og Afregningen Steen Gehlert.
Systemerne skal arbejde sammen
Britta Pedersen er ansvarlig for, at pakkeordrer bliver oprettet i systemet, foruden
hun løser specialopgaver og fungerer som bindeled mellem pakkeriet og kunden.
I forbindelse med Mars opretter hun pakkeordrer i Mars’ eget system, hvorefter de
lægges over i FLs system. Ved hver ordre er hun ansvarlig for, at det er nok af pap
og varer på lageret til at løse opgaven.
”De største udfordringer i samarbejdet med Mars har været at få systemerne til at
arbejde sammen. Og i det hele taget få samarbejdet til at køre tilfredsstillende i
forhold til vores rutiner og Mars’ ønsker. Men det er en spændende og udfordrende
kunde. Blandt andet fordi vi kan være med til at bestemme, hvordan pakningerne
kommer til at se ud, hvor andre kunder ofte kommer med et færdigt display.”
9
Fremgang hos Nielsen & Sørensen
Nielsen & Sørensen er kommet godt fra start i det nye år med mange nye kunder. Og forventer vækst her i
2012.
”Vi er meget optimistiske og tror
på fremtiden – også med tilfredse
eksisterende kunder. Samtidig har
vi fået 15 nye vognmænd på silo og
WF, og jeg regner med, at vi når en
del flere i år,” fortæller direktør Kim
Sørensen fra Nielsen & Sørensen i
Flensborg.
Blandt divisionens nye kunder er
Veolia Hamburg. For dem skal der
køres 10.000 tons brændbart affald
fra Hamburg til Aalborg Portland.
Her bruges energien fra affaldet
til at fremstille cement - som N&S
i øvrigt kører fra Aalborg og ned i
Europa.
•For Veolia skal N&S fragte 20.000
tons gammelt papir indsamlet i
Tysklands storbyer til Dalum papir-
Bettina Lorenzen
– 15 års jubilæum
Hun begyndte i 1997
som telefondame i Nielsen & Sørensen og er i
dag chefdisponent i Siloafdelingen. Efter et par
år med telefoner fik hun
lyst til nye udfordringer
og søgte over i afregning, hvor hun lærte at
Bettina Lorenzen
Kim Sørensen
fakturere. Senere fik hun
atter nye ambitioner og begyndte at hjælpe til med at disponere silotransporterne, det var da man havde 15 silobiler. I dag er der 95 og
Bettina Lorenzen, der nu sidder med i ledelsen, er fra 15. marts 2012
blevet chef for Siloafdelingen.
Mere plads i Polen
I Polen har FL Polska udvidet med
flere lokaler i samme bygning i
Szczecin. Her er der nu mødelokale
og mere plads på kontoret, hvor
Irena og Maria arbejder med blandt
andet kontakt med myndighederne, ind- og afregistrering af biler og
ansættelseskontrakter.
FL Polska får snart leveret 19 nye
Scania-trækkere, 18 nye Ivecotrækkere og en ny kranbil
I både Flensborg, Angered og Jyderup arbejdes der på nye chaufførfaciliteter. I Angered med bl.a. nye
baderum.
10
fabrik i Odense og Næstved med
WF-biler. Her genbruges det og
omdannes til nyt papir.
Tyske chauffører på
skolebænken
Alle chauffører hos N&S har i løbet af efteråret gennemført den
lovpligtige EU-uddannelse, som
er foregået over fem weekender.
Efteruddannelsen bestod af fem
moduler, hvor de lærte om bl.a.
køre/hviletid, økonomisk kørsel
og sikkerhedsregler. Kurset sluttede med en prøve, og alle modtog et bevis.
”Det er til gavn for alle, og vi
forventer, at vi får mere økonomiske biler og selvfølgelig mere
tilfredse kunder med mere professionelle chauffører,” siger Kim
Sørensen. Kurset var gratis for
chaufførerne og blev holdt med
tilskud fra den tyske stat.
Ny FL-app til smartphone letter arbejdet
TMS er et nyt program, der giver chauffører, disponenter og kontorpersonale en række nye værktøjer, som
kan forbedre FLs service over for kunderne. Og styrke vores egne processer.
I første omgang bliver app’en
testet på 25 biler i System Division og to i DVD.
Her skal chaufførerne i første
omgang:
• Logge ind ved turstart
• M arkere slutby og slut lokation
• S canne eller taste deres fragtbreve ved aflæsninger
• Logge af når turen er slut.
Målet er at de fleste nationale
biler er på TMS i 2012. I første
fase skal systemet registrere:
• H vor og hvornår chaufføren
starter
• Hvornår, der optages gods
• GPS position og tid på bilen
• Rest køretid
• Om bilen er tom, solo, læs,
modul
Programmet, der er udviklet af FLs
egen IT-afdeling, bliver i øjeblikket
testet af chauffører i System Divisionen og to biler fra DVD , men på
sigt skal alle med.
”For FL betyder det, at vi kan tilbyde kunderne en optimal service.
Og det vil hen ad vejen give chauffører og disponenter en nemmere
hverdag,” siger Mathias Damhøj
Rosenkilde, der er ansvarlig for
Test-chauffør: Nemt at gå til
”Hvis vi følger med teknologien,
kan vi også følge med i fremtiden,”
“Vi har valgt Android som vores platform, for at vi kan få et fleksibelt system,
der kan bruges på mange enheder. Den fleksibilitet, vi har og får indbygget i
vores TMS løsning, findes ikke i andre TMS produkter på markedet,” fortæller
Claus Kvolsgaard Jensen (tv), der har programmeret systemet. Her sammen med
Mathias Damhøj Rosenkilde.
dialogen mellem brugerne og ITafdelingen.
”Jeg har lige talt med en chauffør,
og imens vi talte, downloadede
han app’en via en sms, jeg sendte
til ham. Han fik den installeret, og
inden der var gået 10 minutter,
havde han scannet sit første fragtbrev,” fortæller Mathias Damhøj
Rosenkilde, der oplever, at alle har
taget godt imod de nye udfordringer.
”Testen, der udføres af chauffører
fra blandt andet Rockwool og LM,
er gået over al forventning. I System har de gjort det rigtigt godt.
De skal lige ind i vanen, men de
tilbagemeldinger, jeg har fået, har
været positive og det er mest lavpraktisk – som at skærmen er for
lille. Men det arbejder vi på. Det
er en flydende udvikling, hvor vi
løbende tilpasser efter input fra
brugerne.”
siger chauffør Holger Georg Knudsen, der har fået en smartphone
med den nye FL-app.
”For mig har det været let at gå til. Det
har ikke været lige
nemt for alle, men
skyldes mere, at de
ikke er vant til at bruge en smartphone.
Programmet er nemt
at finde ud af, og der
kommer jo løbende
nye ting med, der
gør det bedre. Det
formindsker papirarbejdet, og det er
jo vejen frem,” siger
Holger Georg Knudsen, der begynder arbejdsdagen med at taste ind,
hvornår han starter om morgenen
og skriver også forventet sluttidspunkt, så disponenterne får overblik.
”Ude ved kunden taster jeg ind, når
jeg læsser af. Samtidig indtaster jeg
fakturanummer, men på sigt er det
meningen, at det skal kunne scannes ind. Selvfølgelig skal jeg lige
vænne mig til det og lære de nye
rutiner, men det gør dagligdagen
nemmere.”
11
Ung i FL:
Et godt sted at arbejde
Lærerigt arbejde
I Disponentservice har hun ansvaret for transportskader,
godkendelse af fakturaer og viderefakturering.
”Det er meget lærerigt og et stort
ansvar. Hvis jeg laver en fejl, koster
det penge. Samtidig er det udfordrende. For eksempel hvis det er
den samme varegruppe, der bliver
skadet flere gange, skal jeg undersøge, hvad der går galt og tale
med de involverede. Det er ofte et
puslespil, der skal gå op,” siger Julia
Hede, der er glad for at være i FL –
både for det faglige og det sociale.
Mange elever
Julia Hede har været hos Frode Laursen siden april 2010. Hun er udlært 31. marts
og har fået fastansættelse i Disponentservice. Hun fortsætter også arbejdet som
medlem af personaleforeningens bestyrelse.
24-årige Julia Hede er blevet fastansat i Disponentservice, når hun
er udlært den 31. marts
Der er travlt overalt i FL, men et af
de steder, man uden at overdrive
kan kalde hektisk, er vel nok der
hvor disponenterne sidder med
deres skærme og headset, mens
chauffører render ind og ud. Tre
meter fra kommandocentralen
sidder 24-årige Julia Hede, der
begyndte som elev i april 2010.
Tilfældet ville at hun kom i Disponentservice. Og det er alle, inklusive Julia Hede, så godt tilfreds med,
at hun er blevet fastansat, når elevtiden slutter her i marts.
”FL er et godt sted at arbejde. Her
kan man både være ung med de
unge og ung med de gamle. Forstået sådan, at der er mange muligheder, gode arrangementer i
elevforeningen og FL generelt.
Da jeg skulle til fagprøve på skolen, var det godt at være sammen
med de andre elever fra FL. Vi var
sammen i Grenaa, 8 fra FL og én fra
Skanol, det kan man ikke opleve i
en mindre virksomhed og vi kunne
sparre sammen. Det var meget intensivt og lærerigt.”
Pensionist og efterlønner tur 2011
Så har vi atter været på tur. Denne
gang gik turen til Egeskov Slot.
Der var i år 66 deltagere, hvilket
vi synes, er en fin opbakning. Desværre kun fire fra Sjælland.
Af Birthe Andersen
Vi startede fra Vitten kl. 08.00. Der
var opsamling i Hørning, Vejle og
Odense, hvor chaufføren lige kørte
en runde, så vi kunne danne os en
indtryk af, hvor stort det er. Der
var en dejlig og livlig stemning i
bussen. Der blev serveret kaffe og
12
rundstykker. Ole Munk orienterede
om sidste nyt i FL.
dem, som de fleste af os kunne nikke genkendende til i dag.
Efter ankomst til Egeskov, spiste
vi vores medbragte frokost, dejlige sandwich, som Bente havde
lavet (FL. Kiosken). Herefter var
det så bare at gå på opdagelse i de
mange museer, slottet og den store
park. Der var nok at se på, og tiden
slog slet ikke til for mange af os.
Først og fremmest er der de mange
flotte gamle veteranbiler og motorcykler, og der er virkelig mange,
helt fra de første der kom frem, til
Kl. 17.00 mødtes vi ved bussen. Vi
blev kørt ad små veje i den smukke
fynske natur til Fangel Kro, hvor vi
spiste en dejlig middag. Hjemme i
Vitten kl. 22.00. En lang og god dag
var slut med mange gode oplevelser og dejligt samvær.
Gavekort gav ferieoplevelse i Lalandia
Af Søren Asp, Lagerhotellet i Hørning
Jeg var så heldig at være mødt op
til medarbejdermødet, som blev
afholdt i Hørning i januar 2011. Det
var heldigt, fordi jeg blev udtrukket, da der skulle uddeles et rejsegavekort på 5000,-.
Det var jo helt fantastisk, og hvor
skulle rejsen så gå hen?
Min kone og jeg har en søn, Lasse,
som på daværende tidspunkt var 4
år. Vores ferieerfaringer havde lært
os, at en af de bedste ferieformer
for børn på den alder, er der hvor
de kan lege og bade i omgivelser,
som vi ikke kan matche på den lokale legeplads og svømmehal. Derfor blev vi hurtigt enige om, at vi
ville tage en tur til Lalandia i Rødby. Vi havde været i Lalandia i Billund, så nu ville vi prøve at tage til
Rødby, og det skulle være i august,
efter skolernes sommerferie var
overstået.
Til den halve pris
Vi tog af sted sammen med et hold
venner, så vi blev fire voksne og
to børn, og valgte derfor en af de
større hytter. I uge 33 kostede hytterne kun det halve af prisen i uge
32. Så skal en FL medarbejder ikke
overveje det tilbud to gange. Tænk
at skolernes sommerferie kan have
så stor indflydelse på priserne.
Lige noget for en FL’er
Alle dage, på nær en, fik børnene
lov at give den gas i både badelandet og Monky Tonky Land (legeland). Den ene dag nåede vi kun at
komme i badeland tæt hen under
aften, da vi ellers havde brugt hele
dagen i Knuthenborg Safaripark. Vi
besøgte Knuthenborg på en torsdag, hvor der var høj sol og ca. 25
grader. Vi må indrømme, at det var
fantastisk at kunne være der, når de
fleste feriegæster var taget hjem til
arbejde og skole. Vi valgte bevidst
at tage i dyreparken midt på ugen,
så der ikke var alt for lange køer.
Kort sagt, så var vi mere effektive,
og nåede rundt i det meste af parken to gange. Lige noget for en FL
medarbejder. Vi ved endnu ikke,
hvad vi finder på i ferien til næste
år, men en ting er sikkert. Lasse begynder i skole, så det er slut med at
tage på ferie, når det er billigst, og
ventetiden ved forlystelserne bliver
længere. Kort sagt: Effektiviteten
på ferien daler og prisen stiger. Det
er ikke noget en FL medarbejder
ser frem til...
13
Fødselsdage
Jubilæer
Frank SørensenFlensborg
65
01-01-12
Flemming Riisberg
Vitten 60
11-01-12
Finn Holck Kvindebjerg
Odense 60
15-01-12
Tom Marschall Petersen
Jyderup 50
02-02-12
Arne Christensen
Hørning 50
02-02-12
Roman MilaszewskiPolska50
15-02-12
Mikael Sørensen
Tølløse 50
17-02-12
Bent Vallentin
Jyderup2 65
19-02-12
Jörg SteinhardtFlensborg
60
21-02-12
Sebrina Frederiksen
Jyderup2 50
24-02-12
Krystyna Hansen
Jyderup 50
27-02-12
Arne Ventzel Jensen
Hørning 50
27-02-12
Henning Møller Andersen
Vitten 80
22-02-12
Erling Møller Andersen
Vitten 65
02-03-12
Claus Jørgen Mortensen
Odense 50
03-03-12
Bent Nissen
Hørning 60
17-03-12
Holger Knudsen
Vamdrup 50
26-03-12
Rystard GiszterPolska60
02-04-12
Per Juel Andersen
Vitten 50
05-04-12
Niels H. Christensen
Vamdrup 50
14-04-12
Krystztof StankiewicsPolska50
21-04-12
Lone Zenia Donnerborg
Vitten 50
23-04-12
Jens RurkaFlensborg
50
28-04-12
Wolfgang Walter
Flensborg
60
01-05-12
Gerd Karl-Heinz Wenzel
Flensborg
60
06-05-12
Volker PetersFlensborg
60
15-02-12
Poul Lanther
Hørning 60
15-05-12
Christian Holm Pedersen
Hørning 50
27-05-12
Pastorkovic Nebojsa
Gøteborg 50
03-06-12
Knud Bjarne Hansen
Industrivej
50
19-06-12
Mette Scharbau Nielsen
Jyderup 50
20-06-12
Tage Langholm
Vitten 60
15-07-12
Steen Jacobsen
Hørning 50
10-07-12
Hans Christian Jakobsen
Odense 65
12-07-12
Ralf ConradtFlensborg
50
23-07-12
Jacob Hølretz Schmidt
Hørning 50
28-07-12
Knud Erik Christensen Tind
Vitten 65
10-08-12
Åge Poulsen
Vamdrup 60
27-08-12
John Naldal Jakobsen
Netto-2 50
27-08-12
Elisa Jørgensen
Vitten 50
14-09-12
Kent Johansson
Helsingborg
50
21-09-12
Ole Munk
Vitten 60
20-09-12
Anni Nordlund
Jyderup 50
26-09-12
Poul Erik Kristiansen
Tølløse 60
27-09-12
Mogens Andreasen
Birgitte Østergaard Enevoldsen Poul Lanther
Klaus Stockmann
Karin Larsen
Heiko Volkenand
Maiken Rasmussen
Rasmus Storm Pedersen
Steen Jakobsen
Henrik Christensen
Jess Kjær Jepsen
Johan H. Andersen
Ejner Vollstedt
Joakim Cedervall
Inge Jensen
Peder Kjærsgaard
John Christensen
Brian Brylle Christensen
Christian Ljunggren
Jesper Olsen
Olaf Hauf
Jacob Malle Andersen
Bjarne Petersen
Tage Jonassen
Sonny Fjeldsted Jensen
Irena Abushe
Maria Bendix Eriksen
Søren Qvist
Jacob Marker
Tina Larsen
Jette Larsen
Henrik Wølke Damvig
Svend Aage Van Dijk
Lars Andersson
Linda Olsson
Robin Pedersen
Ib Eskegaard Sørensen
Elisa Jørgensen
Emilia Hagelqvist
Henrik Madsen
Lars Sørensen
Morten Stig Christensen
Pia Nickelsen
Thomas Koch
Bent Jensen
Henry Christensen
Helle Borregaard Jensen
Flemming Ladegaard Sunne
Kim Visti Storch
Thomas Dahl Olsen
Bernd Pross
Jonas Degn
Miroslaw Ogarewicz
Piotr Kukielka
Lotta Hellmer
Marianne Grimar
Kurt Johansen
Pia Pedersen
Finn Holck Kvindebjerg
Mette Marie Spanggaard
Bjarne Hansen
Nobert Schreier
Henrik Christian Snedker
Bjarne Dahl Jørgensen
Therese Britbo Kristensen
Niels Jørgen Riis
ge gange for
Vi takker man
en ved vores
opmærksomhed
ptember 2011
bryllup d 24. se
lig og
Vi havde en dej
dag
uforglemmelig
n
Med venlig hilse
Teis og Rikke
Jeg vil gerne takke alle for
opmærksomheden ved min
80 års fødselsdsdag
Med venlig hilsen
Henning M. Andersen
14
Mange tak fo
r opm
ved min 60 år ærksomheden
s fødsels
den 15. janua dag
r
Venlig Hilse
Finn Holck K n
vindebjerg
Frode Laursen og
Jeg vil gerne takke
rsen for opmærkansatte i Frode Lau
lse med min 60
somheden i forbinde
rbindelse med
år fødselsdag og i fo
min sygdom.
en
Knud Erik Jeppes
Hørning Vitten Hørning Flensborg
Hørning Flensborg
Vitten Vejle Vitten Jyderup Hørning Vamdrup Vamdrup Helsingborg
Vitten Vitten Tølløse Tølløse Helsingborg
Hørning Flensborg
Vitten Vejle Vitten Hørning Polska
Vitten Jyderup Vejle Hørning Jyderup2 Doense Gøteborg Helsingborg
Helsingborg
Helsingborg
Hørning Vitten Helsingborg
Jyderup2 Vitten Tølløse Hørning Vitten Jyderup2 Vejle Vitten Vitten Vamdrup Tølløse Flensborg
Vitten Polska
Polska
Helsingborg
Hørning Hørning Jyderup2 Odense Vitten Jyderup2 Flensborg
Hørning Tølløse Jyderup2 Hørning 10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
15
5
20
5
5
10
15
5
5
5
10
5
15
10
5
5
5
5
10
5
10
5
15
5
5
5
15
5
5
5
5
5
10
5
5
5
15
15
5
10
5
5
5
5
5
5
10
5
25
5
5
5
5
15
5
5
01-01-12
01-01-12
02-01-12
02-01-12
08-01-12
15-01-12
15-01-12
17-01-12
22-01-12
26-02-12
27-01-12
29-01-12
31-01-12
31-01-12
01-02-12
01-02-12
10-02-12
12-03-12
12-02-12
12-02-12
13-03-12
19-02-12
24-02-12
25-02-12
26-02-12
01-03-12
01-03-12
05-03-12
13-03-12
14-03-12
18-03-12
22-03-12
24-03-12
26-03-12
26-03-12
26-03-12
01-04-12
10-04-12
10-04-12
10-04-12
09-04-12
16-04-12
22-04-12
23-04-12
25-04-12
30-04-12
01-05-12
01-05-12
01-05-12
02-05-12
02-05-12
10-05-12
11-05-12
11-05-12
14-05-12
15-05-12
22-05-12
23-05-12
25-05-12
29-05-12
30-05-12
31-05-12
01-06-12
02-06-12
04-06-12
04-06-12
Jens Erbs Christensen
Uwe Klausing
Liselotte Petersen
Vibeke Rasmussen
Jens Secher Jensen
Jakob Callesen
Jan Christoffersen
Mehmet Yüksel
Ralf Sonne Laursen
Jørgen Nielsen Lund
Niels H. Christensen
Jørgen Schmidt
Sys Nielsen
Inge La Cour Christensen
Per Schmidt
Bo Holland Ørtoft
Helle Birch Rasmussen
Ronni Petersen
Jan Svenningsen
Jörgen Püschel
Gitte Larsen
Toke Aabo Christensen
Martin Loft
Jakob Holm Christensen
Detlef Böhmer
Michael Jensen
Marie Louise Hansen
Michael Scholz
Marek Plusa
Kim Andersen
Dariusz Zielinsky
Marlene Rudgaard Pedersen
Dennis Levin Kehlet
Tinna Frederiksen
Hannah Møller Andersen
June Langkilde Hertz
Per K. Jakobsen
Kim Lærke
Lone Møller Madsen
Slawomir Blazejewski
Esad Juzbasic
Bugge Mack Møller
Adam Zaranski
Christian Jespersen
Kristian Tarpgaard Lauridsen Torben Pedersen
Jesper Adamsen Kirkegaard
Therese Kettunen
Hans -Jürgen Kuhblanck
Kenneth Mariendal Husum
Jan Fisker Nielsen
Damian Zaranski
Steffen Larsen
Sten Larsen
Carina Sandberg
Gry Jensen
Morten Birk Lindebjerg
Krzystof Stankiewicz
Piotr Lazewski
Tomasz Osikowski
Stanislaw Sputwa
Piotr Raczkowski
Jens Christian Korreborg
Vamdrup Flensborg
Jyderup Jyderup2 Doense Vitten Vitten Tølløse Vitten Hørning Vamdrup Tølløse Hørning Vitten Doense Doense Vitten Hørning Vejle Flensborg
Jyderup2 Tølløse Vitten Vitten Flensborg
Vitten Hørning Flensborg
Polska
Vitten Polska
Vitten Vitten Vitten Vitten Vitten Vitten Vitten Hørning Polska
Helsingborg
Vitten Polska
Vamdrup Vitten Vitten Vitten Helsingbrg
Flensborg
Vitten Hørning Polska
Tølløse Jyderup Helsingborg
Vitten Netto Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Vitten 5
5
5
5
15
5
15
5
10
5
5
5
5
30
10
20
5
10
10
5
5
5
10
5
5
5
5
5
5
15
5
5
5
5
5
10
20
5
5
5
5
5
5
40
5
5
10
5
5
10
10
5
25
10
5
10
5
5
5
5
5
5
5
06-06-12
11-06-12
11-06-12
11-06-12
13-06-12
15-06-12
16-06-12
18-06-12
17-06-12
18-06-12
18-06-12
18-06-12
18-06-12
21-06-12
24-06-12
25-06-12
01-07-12
01-07-12
01-07-12
03-07-12
03-07-12
05-07-12
08-07-12
09-07-12
12-07-12
15-07-12
16-07-12
18-07-12
19-07-12
27-07-12
31-07-12
01-08-12
01-08-12
01-08-12
01-08-12
01-08-12
01-08-12
01-08-12
01-08-12
09-08-12
13-08-12
13-08-12
29-08-12
31-08-12
01-09-12
01-09-12
01-09-12
03-09-12
03-09-12
03-09-12
09-09-12
10-09-12
14-09-12
16-09-12
17-09-12
18-09-12
24-09-12
25-09-12
25-09-12
25-09-12
25-09-12
25-09-12
10-09-12
15
Frode Laursen A/S
Vittenvej 90 . DK-8382 Hinnerup
Tel.: +45 8764 6464
Fax: +45 8764 6584
www.frode-laursen.com
HR afdeling
Sund succes hos FL
FL sundhedsprojekt blev startet som forsøg i 2011 i Danmark og Sverige. Og det dækker både over sund
kost, mere motion og måske et rygestop.
Der er etableret FL motionsgrupper, for eksempel
fodbold, men der er plads til endnu flere grupper,
så overvej at gå sammen med dine kollegaer om
at oprette en gruppe til et motions- eller sportsarrangement. Det er sundt, og du kan få en god
oplevelse sammen med dine kolleger. Ansøgningsskemaet for motionsgrupper finder du på
intranettet.
Flere er begyndt på en ny sportsaktivitet, men
også her er der plads til flere. Benyt denne chance
for at komme i gang med en sportsaktivitet - FL
betaler halvdelen af kontingentet. Ansøgningsskemaet finder du også på intranettet.
Der er tilbudt hjælp til rygestop, hvor medarbejderne kan få økonomisk hjælp til at holde op. Med
hensyn til kost, så er medarbejdere i Danmark
med samlever indbudt til foredrag om sund kost,
med gode ideer til madpakkerne og med masser
af smagsprøver.
Mange medarbejdere deltager i uge 11-13 i den
landsdækkende skridttællerkonkurrence, hvor der
bliver konkurreret mod hold fra andre virksomheder fra hele Danmark, men også internt om at
blive det bedste FL hold.
I løbet af 2012 evalueres forsøgsprojektet om sundhed, og der skal tages beslutning omkring fremtidige
sundhedstiltag for hele FL.
Over hele FL bliver der gjort noget ved sundheden.
Og der var fin tilslutning, da vi fik tilbudt prøvetimer i en række fitnesscentre i Danmark og Sverige.
Vitten Grafisk A/S 87 57 60 00
Mere end 450 medarbejdere fik foretaget sundhedstjek i 2011, og det har sat gang i en lang række sundhedstiltag i FL. Men mange har også selv
taget initiativ til at leve mere sundt. Vi har hørt flere historier om, at medarbejdere har ændret kostvaner og er begyndt at dyrke mere motion. Meget
glædeligt, og vi håber, at I hver især vil kunne se
resultatet på det opfølgende sundheds tjek som
bliver tilbudt i løbet af foråret. Der kommer breve
ud med nærmere info omkring sundhedstjek 2.