Hent produktblad som PDF

LOKALBLAD FOR HAGESTED & OMEGN
HAGESTED NYT
Et levende Lokalsamfund
��������
������
�������
���������������
�������
������
met på
yt er kom
agested N
H
edby.dk
w.hagest
nettet ww
���������
�������������
������������
������������
���������
��������
���������
�������������
����������
�����������
�����
������������
������������
16. ÅRG.
NR. 4 · AUGUST-SEPTEMBER
2014
REDAKTION:
Ida Møller · Tlf. 5949 8999 · E-mail: [email protected]
Anni Møller Larsen · Tlf. 5946 0935 · E-mail: [email protected]
Loa Kopling · Tlf. 5946 0065 · E-mail: [email protected]
Jonna Nielsen · Tlf. 5946 0393 · E-mail: [email protected]
Indlæg til Hagested Nyt sendes eller mailes
til ansvarshavende redaktør i.h.t. presseloven
Ida Møller - Præstebrovej 19 B, Hagested, 4300 Holbæk
[email protected]
Oplag 850 eksemplarer.
Uddeles til lokalområdets borgere med By og Land.
Deadline for Hagested Nyt 2014:
Blad nr. 5
Deadline 4. september
Udkommer 7. oktober
Blad nr. 6
Deadline 3. november
Udkommer 2. december
ANNONCEPRISER PR. GANG:
Helside: kr. 420,Halvside: kr. 280,Kvartside: kr. 140,Excl. moms
For aftale om annoncering, så kontakt Loa Kopling på telefon 5946 0065
eller mail: [email protected]
2
INDHOLDS OVERSIGT - BLAD NR. 4 - 2014
Redaktionen
Redaktionen har ordet
• Demokratiprocessen for lokalområderne
Side
2
4
Artikler:
• Hagested-Gislinge Jagtforening
• Interview med Lars, Gislinge Brugs
• SEAS.NVE - Fibernet i Hagested Lokalområde
8
11
12
Foreninger:
• Beboerforeningen
• HG29
• Pensionistforeningen
• Tuse IF - Tøserne
• Holbæk Flyveklub
14
15
16
17
19
Forsamlingshuset:
• Sommerfest
• Gør tirsdagene nemmere
• Tirsdagsmenuer
• Kræmmermarked
• »Køb en stol«
27
28
29
30
31
Fra mig til dig - idéside:
• Sommeropskrift fra Forsamlingshuset
33
Hagested kirke:
• Høstgudstjeneste
42
Hagested Lokalråd:
• Mødereferat 13.05.2014
• Mødereferat 11.06.2014
• Dialogmøde 24.09.14
34
36
37
Kalenderen:
• Det sker i Hagested
• Aktivitetsliste for efteråret
22
23
Skolen:
• Nyt fra Skolen v/ Tuse Næs, afd. Hagested
Telefonlister:
• Foreningsoversigt
• Nyttige numre
• Annoncører i Hagested Nyt
39
24
21
43
3
Demokratiprocessen med afsæt i lokalområderne
Folkemødet på Bornholm er ved at blive en institution i sig selv, med større og større
succes med flere og flere aktiviteter, emner og besøgende. - Og hvorfor så nævne det
her i Hagested Nyt? Fordi et af hovedemnerne var demokrati og borgerinddragelse,
hvorfor Holbæk Kommunes Projektudvalg deltog på Folkemødet samt Demokratieksperimentariets projektgruppe.
Publikum på Folkemødet kunne indstille ideer til at forbedre den offentlige sektor.
Lone Nørgaard Larsen, der er lokalforumkonsulent i Holbæk Kommune, bød ind med
Holbæk Kommunes Demokratieksperimentarium, og vandt konkurrencen med gevinsten, at økonomi- og indenrigs-minister Margrethe Vestager besøger Holbæk og hører
om projektet. - Lone understregede ved prisoverrækkelsen, at det ikke er hende der
har vundet, men Holbæk Kommune. At kommunen arbejder med det værdisæt, at borgerne skal inddrages og være med til at skabe ting sammen med kommunen.
Tillykke til Holbæk Kommune
Demokratieksperimentariets plan er, at
frem til 2016 skal borgere, politikere og
medarbejdere sammen udtænke og afprøve nye former for dialog, samarbejde
og lokaldemokrati.
Demokratieksperimentariet skal overordnet set give ny indsigt i og erfaringer med
tre områder: dialog om politisk retning, udvikling af den kommunale opgaveløsning
og understøttelse af det lokale initiativ.
Der vil i 2014-2015, i tæt samarbejde med lokalfora, blive gennemført forskellige forsøg, der kan udfolde mulighederne, fx forsøg med borgerbudgettering, udvikling af
lokale udviklingsplaner, styrkelse af lokalforumkonsulenternes rolle som inspirator og
facilitator samt tættere samarbejds-relationer mellem lokalfora og fagområder mv.
Vitalitet og kulturen om medbestemmelse, er det lokalområdeorganiseringen er bygget op omkring, og som skal bevares. - Siden Kommunalreformens indførelse i 2007
har Holbæk Kommune været en af de kommuner i landet, som har praktiseret det
tætte samarbejde med lokalområdernes borgere via dialogmøder 2 gange årligt. - Nu
skal man finde en anden model, og det er den proces, der er i gang i samarbejde mellem lokalrådene og Demokratieksperimentariet.
Hvor aktivt lokalområderne er og bliver, ligger i den grad op til borgernes engagement.
Ikke et aktivt lokalråd kan løfte opgaven alene. Den skal udspringe og gro fra borgernes ønsker og frivillighed, hvor vidt man vil etablere og deltage i aktiviteter i lokalom4
rådet. En spændende proces, som borgerne i Hagested lokalområde vil komme til at
høre mere om.
Som et led i processen afholder Hagested Lokalråd Dialogmøde onsdag den 24. september kl. 19 i Hagested Forsamlingshus. Se opslag inde i bladet.
Tilbuddet af aktiviteter i lokalområdet er mangfoldige: Foreningslivet, idrætslivet,
kirken, skolen, forsamlingshuset samt en pragtfuld natur lige udenfor døren er til fri
afbenyttelse. - Se de mangfoldige tilbud flere steder i bladet og som starter efter sommerferien. Se kalenderen - og brug lokalområdet.
..... og så er Hagested Nyt kommet på nettet www.hagestedby.dk
Hilsen fra reaktionen / IM
Poolworld.dk
� Swimmingpool, Pooludstyr, Udespa og Sauna
Grillworld.dk
� Se vores udstilling med Grill og BBQ udstyr
Nykøbingvej 82, 4300 Holbæk - Tel.: 2758 8047
5
TJ TØMRERSERVICE ApS
TOMMY 21 62 31 30
JØRN 20 25 64 36
AUDEBO SKOLEVEJ 14 · 4300 HOLBÆK
Aut. VVS- og smedemester. Gas- og oliefyrsinstallatør. VVS-garanti.
Kontakt: Jesper 21 66 75 74. Mogens 23 42 35 36.
------------------------------------------------------------------------------------------------Kastrupvej 10, 4300 Holbæk. Tlf. 59 46 12 66. Fax. 59 46 27 66.
6
Kaj Andersen
Strandvejen 3
Gislinge Lammefjord
4532 Gislinge
Tlf.: 59 46 31 46
Fax: 59 46 31 96
Håndkøbs varer, Frimærker,
Brød fra Svinninge Bageren,
Friske Grøntsager og Blomster
fra Grønttorvet,
Tips og Lotto
PRÆSTEBROVEJ 8 · HAGESTED
TLF. 59 46 00 21
7
En stor og aktiv forening
Hagested-Gislinge Jagtforening
En onsdag middag i starten af juli kører jeg ned for enden af Tuse Enghave
til nr. 5. - Der ligger Hagested-Gislinge
Jagtforening med sine 50 tdr. land, som
størrelsesmæssigt skal være indenfor
sikkerhedens krav. - Jeg havde aftale med
formanden Bjørn Ovesen, som har været
aktiv i foreningen i 15 år og formand i 7 år.
Foreningen blev stiftet i 1953. Bjørn har
hundetræning som sit »hjertebarn«.
Fem mandfolk og en kvinde servicerede
en gruppe skolebørn som var på dagsbesøg i forbindelse med Holbæk Kommunes
sommeraktiviteter. - De skulle lære noget
om jagt og lerdueskydning samt prøve
at skyde med bue og pil. De havde lavet
nogle meget flotte spadserestokke af
kæppe med gaffel fra et gevir sat på enden af stokken. - Solen skinnede og der
var en rigtig dejlig stemning.
Der blev tændt op i grillen til pølser og
brød. - Før frokosten skulle indtages, gik
8
Bjørn og jeg en tur på skydebanen. Når
Bjørn fortalte og demonstrerede, viste
hans øjne og hans entusiasme, at dette
her brændte han for. Dette er et sted, som
medlemmerne skulle have stor udbytte af
at anvende og glæde ved at være der .
Gennem det sidste årstid har man gennemrenoveret skydehusene og de tekniske anlæg til lerduerne. - I samarbejde
med fagfolk, er der opsat huse med en
helt moderne udformning og helt nyudviklede lyddæmpende måtter på væggene. - Noget af en ændring fra at have
haft halmballer som lydvægge. - Noget
af arbejdet er udført i samarbejde med
elever på EUC og ellers er det de frivillige
aktive, som har hamret og banket husene
sammen. Imponerende!
Teknikken foregår således ved skydepulten, at skytten siger nogle ord ned i
mikrofonen foran sig, som derved afsen-
der signaler til maskinerne i de små huse,
som sender lerduerne ud i forskellige retninger - opad - på langs - to lerduer i hver
sin retning og som kaniner langs jorden.
Skytten vælger selv via mekanismen de
overordnede forskellige retninger, men
ved ikke, hvilken konkret retning lerduen
tager. - Jeg var vildt imponeret over den
teknik, som de nye anlæg består af. - Der
søges pt. ny miljøgodkendelse i forbindelse med moderniseringens afslutning.
Økonomien i foreningen bygger på medlemskaberne, sponsorer og fonde, aktiviteter, Jægerforbundet og Holbæk Kommune.
- I Hagested-Gislinge Jagtforening er der ca.
400 medlemmer, hvoraf ca. 60 er kvinder.
De danner med andre på landsplan »team
tøs« - et netværk for kvindelige jægere. På en almindelig træningsaften møder der
mellem 80 og 100 medlemmer op over de
4 timer (kl. 17.00 - 21.00), der er åbent for
skydning. Konkurrenceskydninger afholdes
af kredsen - Jægerforbundets kreds 7.
Jagtforeningens formålsparagraf er entydig: En ting er sport - andet er en god jæ-
ger. - Ved at lære kunsten at skyde, sikrer
man færre anskydninger.
Jagtforeningens aktiviteter er Lerdueskydning (tirsdage 01.03. - 31.08.) - Hundetræning (onsdag forår og sommer) - Riffelskydning (efter behov) - Buejægere (torsdage 01.03. - 31.08.) og Jagthorn (vinter).
Det er en gruppe på 6 mand, som fast sørger for aktiviteterne og med ekstra hjælp
ved særlige lejligheder. - Aktiviteterne er
stigende da interessen hos borgerne er
stigende. - Nye medlemmer har en gennemsnitsalder på ca. 35-40 år.
Dagen sluttede af med vandmelon til børnene, jagthornsblæsning....... og redaktøren skulle lige prøve at skyde med bue og
pil af forskellig størrelse. - Jo-jo - halvdelen
af de afskudte pile gik på skydeblokken
deraf 2 på skydeskiven. - Jeg skulle måske
melde mig ind i klubben. Det fristede.
Tak til Bjørn og de gæve frivillige for nogle
meget interessante timer på skydebanen.
/ IM
9
MÅRSØ TØMRER- &
SNEDKERSERVICE
• Alt tømrer- og
snedkerarbejde
udføres
• Nybygninger
- reparationer
• Glasarbejde
• Om- og
tilbygninger
• Totalentrepriser
• Aut. Isolatør
Telefoner:
Kontor 59 46 00 34
Værksted 59 46 04 45
Mobil 40 26 32 34
�
Damvej 21 - Hagested
4300 Holbæk
Tlf / fax: 59 46 03 19
• Låse og nøgler
• Alarmer
• Gitre
����������������������������
�
10
�
• Hjemmet
• Sommerhuset
• Firmaet
Dagli’ Brugsen i Gislinge fik ny brugsuddeler den 1. november 2013
Brugsuddeler Lars Nielsen startede som
flaskedreng i Kulhuse Brugs for mange,
mange år siden.
Han er gift og har to drenge på 6 og 8 år.
Lars er nu 30 år gammel. Han har gennem
12 år arbejdet sig op gennem ”systemet”
og blev for et par år siden ansat i Snertinge Lokalbrugs som uddeler der.
I november sidste år blev Lars ansat i
Gislinge Brugs, som uddeler – en spændende udfordring.
Der er 4 fuldtidsansatte medarbejdere og
11 på deltid, men Brugsen har jo også åbent
i mange timer. Alle dage fra kl. 8 til 20.
Lars fortæller, at hans visioner for Gislinge Brugs er:
•
•
•
at give forretningen et nyt og moderne look, så varerne præsenterer
sig fint og er nemme at finde for kunderne,
at skaffe gode tilbud til kunderne,
altid at have gode friske varer - også
lokale grøntsager, pølser m.v.
I øjeblikket arbejder han på at etablere et
”VIN-marked”, hvor man altid kan finde
gode vine til rimelige priser.
En anden ting Lars nævner er, at han
finder det meget vigtigt at være synlig i
lokalområdet og støtte op om de lokale
aktiviteter.
Gislinge Brugs var bl.a. sponser ved Hagested Flyveplads ”Åbne hus” og stiller
også op på Gislinge-Markedet.
Endvidere støtter Gislinge Brugs op om
Fodboldskolen i Gislinge. Der sponseres
frisk frugt til de friske spillere.
Som noget nyt er der nu også mulighed
for at købe sig en lækker isvaffel hos
”Ismanden”.
Brugsen har nemlig indgået et samarbejde med den lokale ”Ismand”, som
har stillet sin lille isbod op på Brugsens
P-pladsen.
Lars syntes, at det er en spændende og
udfordrende opgave han har fået i Gislinge Brugs, og at lokalbefolkningen har
taget rigtig godt imod ham.
Som slutbemærkning siger Lars: ”Min
dør er altid åben for en god snak, en god
idé og et godt tilbud”.
/JN
11
SEAS-NVE moderniserer i Hagested Lokalområde
Den digitale infrastruktur er en fremtidig forudsætning for udvikling i lokalområderne
Torsdag den 19. juni havde SEAS-NVE
åbent hus på Elværket i Holbæk. Borgere
som bor i de områder, hvor der skal lægges luftledninger i jorden, og hvor man
samtidig lægger fiberbredbånd, kunne
komme og få svar på spørgsmål. Hagested Nyt mødte op for at få informationer
til vore læsere. Det blev et velbesøgt
arrangement, så jeg opgav mit forehavende. - Derfor fik jeg, som noget særligt,
aftale med Markedschef Poul-Erik Jakobsen, for at få en mere fyldestgørende
information om SEAS-NVE fibernet.
Selve projektet.
At
luftledningerne for vejbelysningen
skal
lægges i jorden,
er et projekt, som der har været gang i
længe i Holbæk Kommune. At turen på
et tidspunkt kom til Hagested, vidste vi
godt, da renoveringen af Præstebrovej
var undervejs, men da var SEAS-NVE
ikke parat. Nu er turen kommet til vores
lokalområde. Man starter gravearbejdet i
august og graver året ud. De berørte områder er Gl. Hagested inkl. en strækning
på den anden side af den nye motortrafikvej - Ny Hagested samt Mårsø på begge
sider af rute 21.
At luftledningerne skal i jorden, påvirker
ikke den enkelte borger som sådan. Det
som er den helt store udvikling og mulighed for den enkelte borger er, at der
samtidig lægges fibernet, så husstande
og virksomheder har mulighed for tilslutning.
12
Fiberbredbånd.
At have en moderne og
opdateret digital infrastruktur for kommunikationsmuligheder, er af helt
afgørende betydning for yderområderne
og bosætningen. Firmaer ønsker ikke at
etablere sig udenfor veletablerede byområder, hvis ikke der er tidssvarende
moderne netværk. Borgerne fristes til at
flytte til mere attraktive områder, hvor
man kan få opfyldt tidens voksne behov
på de sociale medier og anden digital
kommunikation. Den digitale infrastruktur er et område i rivende udvikling og et
voksende behov hos borgerne.
For 100 år siden ved telefonens indtogsmarch
lagde man kobbernet,
som ejes af TDC. De er i
sagens natur forældet.
Det kan synliggøres ved,
at man med fiberbredbånd får »100 gange
flere muligheder« bl.a. fordi kapaciteten
er stort set ubegrænset. Det nuværende
produktudbud indeholder allerede 500
Mbit/s produkt med garanteret hastighed.
Det er nok de færreste, der lige nu har brug
for så høj kapacitet, men det kommer. Se
bare, hvordan behovet har ændret sig de
sidste 5-10 år. Udviklingen på det digitale
netværk er enorm og udviklingen fortsætter. Det er som med vejnettet, togforbindelser, flyruter og anden infrastruktur,
at det skal kunne betjene borgerne efter
behov og anvendelse, og den digitale
infrastruktur er i dag ved at være lige så
vigtig som andre infrastrukturer.
F.eks. handel, uddannelse, nyhedsmedier og almen kommunikation ved vi
konstant udvikler flere og flere muligheder. Men nye områder er allerede taget
i brug, afprøves og udvikles som f.eks.
den telemedicinske vejledning. Patienter
udskrives hurtigere fra hospitalerne,
hvorefter hospitalet via nettet kan foretage patientopfølgning ved daglig videokonsultationer eller ved akut opstået
behov. Almene lægekonsultationer er
også i udvikling via video-konsultationer.
Her er det af helt afgørende betydning
at video-billederne, som skal danne
baggrund for den lægelige vurdering af
patientens tilstand, skal være skarp og
kunne ses tydeligt. Eller f.eks. når et sår
der skal vurderes, skal det kunne fremstå
meget tydeligt på billedet. - Vi kan lige så
godt erkende, at hele den digitale kommunikation vil fremover have en meget
væsentlig betydning for det enkelte
menneske. Vi ved også, at dele af den
ældre generation, har svært ved at bruge
denne kommunikationsform. Men de
kommende generationer kan ikke færdes
i den moderne verden, uden at kan gøre
brug af den digitale infrastruktur.
Praktiske oplysninger.
Fibernettet er nemt at bestille og gravearbejdet foretages med færrest mulige
gener for borgeren. Der er intet gebyr for
oprettelsen. Der skal som minimum bestilles fiberbredbånd (internet). Prisen pr.
måned er afhængig af, hvilken produktløsning man vælger. Tilslutningen til fibernettet skulle være muligt inden årsskiftet alt
efter, hvor meget frosten påvirker jorden.
- Hastigheden på fiberbredbåndet vil være
min. 50 Mbit/s i begge retninger (både for
de data man henter fra internettet, og de
data men sender til andre) - og så er det
med hastighedsgaranti. Der findes flere
hastighedsmålere på nettet.
Øvrige områder i lokalområdet berøres
ikke af projektet. Men er der en »ildsjæl«
i et område, som kan samle det fornødne
antal potentielle kunder (helst mere end
50), så vil SEAS-NVE gerne vurdere mulighederne for at etablere fiberbredbånd.
Sådanne projekter gennemføres rigtigt
mange steder i regionen.
Hagested Lokalområde får snart besøg af en
»Fiberbil«. Her kan borgerne stille spørgsmål efter behov til salgskonsulent Brian
Guldberg Hinrichsen og få de svar, som er
nødvendige for at tage stilling til, om man
ønsker at anskaffe fiberbredbånd til den enkelte husstand eller det enkelte firma.
Fiberbilen og Brian kommer til
Hagested ved P-pladsen ved købmanden
i august mandag den 11. kl. 13.00 - 17.00
- mandag den 18 kl. 13.00 - 17.00 og onsdag den 20. kl. 12.00 - 16.00.
Mårsø ved P-plads Gl. Tuse Næsvej/ Nykøbingvej i august mandag den 25. kl. 13.00
- 17.00 - tirsdag den 26. kl. 10.00 - 14.00 og
torsdag den 28. kl. 13.00 - 17.00.
Der udsendes også en invitation til at besøge fiberbilen til de berørte husstande,
og Brian glæder sig til at tage imod , samt
fortælle om mulighederne for at få adgang
til det fiberbredbånd, som for 3. år i træk er
valgt til Danmarks bedste af Loyalty Group
(firma som undersøger kundeloyalitet).
Yderligere
oplysninger
kan fås hos SEAS-NVE
Kundecenter
7029 2666 for private
kunder
7029 2474 for firmaer.
Se i øvrigt annonce andet sted i bladet.
Tak til Poul-Erik Jakobsen for en meget venlig, grundig og forståelig gennemgang.
/ IM
13
Aftentur med Hagested Beboerforening til Ulkerup Skov
Tirsdag den 17. juni- i det skønneste sommervejr gik turen af sted mod Ulkerup Skov,
hvor vi havde en aftale med skovfoged Kjell Jensen.
Det blev en meget hyggelig og festlig aften, for Kjell er bestemt ikke kedelig at høre på
og han er enormt vidende om naturen og en glimrende fortæller. Ud over at høre om
skoven, fortalte han også om Ulkerup - den ”forsvundne landsby”, som blev rømmet,
da der udbrød kvægpest i 1782.
Kongen sørgede dog for, at beboerne kunne flytte til andre egne i området og starte på
ny. Landsbyen er gravet frem, så man flere steder kan se fundamenter af bygningerne
og Niels Jenssøns gård er af folk fra Odsherred Miniby genopført i miniudgave. Den
giver et rigtig godt indtryk af livet dengang.
Kjell kendte også mange historier om ”Ulkerup Folket” – de små
kutteklædte Ulkerup-sjæle, som
er genskabt af billedkunstneren
Per Pandrup og Keramisk Formgiver Martin Nybo Jensen.
Kunstnerne har besluttet, at Ulkerup-sjælene skal fremstå i grupper af enten 7, 9 eller 13 sjæle. De
kan købes i miniatureudgave.
I skoven er opsat en gruppe på
7 og nær ved yderligere 2.
Efter den dejlige, belærende skovtur trængte vi virkelig til den medbragte kaffe og
kanelsnegle.
Det var bare ærgerligt, at så få havde taget mod det gode tilbud – vi var kun 15. Mange
er virkelig gået glip af en herlig sommeraften i den skønne natur, hvor man følte, at
man var blevet klogere på mange ting.
Jens-Knud
Medlem af Beboerforeningen
14
Gymnastik sæson 2014-2015 i HG 29
Så starter gymnastikken for børn igen op og vi håber at se en masse kendte
ansigter og flere nye. Er i til sjov og leg, hop i trampoliner, spring på air – track,
tril og rul på måtter og en masse andre skægge ting. Så kom og vær med.
GYMNASTIK i Hagested Hallen:
Tirsdage:
Mor/far –barn 1 1/2 -4 år. Kl. 17.00-17.45 med Louise
Onsdage:
Børn 4-6 år kl. 17.15-18.00 med Anja og Patrick
Børn 7 og op kl. 18.00-18.45 med Anja og Patrick
Sæson start i uge 37 (børnehold)- Sæson start i uge 36 (voksenhold)
Drikkedunk : fyldes kun med vand - Fodtøj : gymnastiksko eller bare tær
Pris 350,- kr.
Trænerer: Anja 20411082 - Patrick 24435054 - Louise 40732078
VOLLEY:
Vi starter træningen onsdag den 1. oktober kl.18.30 i hallen.
NYE ansigter er nødvendige, så mød op og prøv det.
Mvh. udvalget.
FAT BURNER i Hagested Forsamlingshus
Nye hold starter mandag den 1. og torsdag den 4. september kl. 19.00 - 20.00.
Fat Burner Fitness træning og styrketræning går ud på at deltagerne kommer hurtigt i
form med at stramme hele kroppen op. - Styrke og konditionsøvelser udføres ved høj
intensitet, som varierer fra gang til gang. Du får faste baller, faste lår smal talje og flad
mave.
Man kan se en forbedring på kort tid. Det er et meget effektivt
hold, jeg kører. Vi bruger også elastikker og håndvægte.
Det er sjovt og effektivt, så kom og vær med.
Er der nogle spørgsmål, så kan du ringe til 5091 2579 eller 5946
4747.
Med venlig hilsen Catherine Nielsen.
15
Butterup-Tuse-Hagested Pensionistforening
Det koster 125 kr. om året i kontingent.
Til udflugter og til arrangementer med spisning er det nødvendigt med bindende tilmelding til Bende Andersen: Tlf. 59 43 44 35 / 28 97 32 05, e-mail: [email protected]
Tilmelding efter først til mølle-princippet.
Tuse Forsamlingshus er hjemsted for Pensionistforeningen.
Hjemmeside: http://tuse.holbaek.dk
PLANLAGTE ARRANGEMENTER:
11. september
Kl. 14
Bankospil/støtteforeningen
22. september
Kl. 13
Høstfest med Novicerne
Nordsjællands syngepiger og herlige
spillemænd underholder.
Pris: 175 kr. inkl. spisning
Tilmelding fra: 6.-14. september
7. oktober
Afgang
Holbæk
kl.12:30,
Tuse kl. 12:45
Løvfaldstur til Røsnæs Fyr
Vi kører gennem Havnsø, Vestre Lyng,
Eskebjerg og ender ved Røsnæs Fyr.
Guider fortæller ved Røsnæs Fyr.
Kaffe på Gisseløre.
Pris: 150 kr. inkl. kaffe og kage
Tilmelding fra: 22. september – 1. oktober.
9. oktober
Kl. 14
Bankospil/støtteforeningen
3. november
Kl. 14
Jørgen Erik Larsen
Livet som sømandspræst
Jørgen Erik Larsen fortæller om sit spændende liv. Han har arbejdet som sømandshjemsbestyrer i henholdsvis Grønland og
København. Pris: 60 kr. inkl. kaffe og kage
Adgang for alle.
13. november
Kl. 14
Bankospil/støtteforeningen
1. dec.
KL. 11:30
Julegudstjeneste og julefrokost
12:30 julefrokost i forsamlingshuset.
Vi synger julesange og er der tid dertil,
læses en julehistorie. Pris: 175 kr. inkl.
spisning. Tilmelding fra: 16. – 23. november
11. dec.
Kl. 14
Bankospil/støtteforeningen
16
Tøserne fra Tuse If rykker op
Tuse If er en fin fodboldklub. U 13 pigerne træner hårdt og når flotte resultater.
I år 2013 var U 13 pigerne bare en hyggeklub, og de var ikke så ambitiøse, da de tabte
alle deres kampe den sæson. De kom ikke til kampene med den glæde og gejst, de
kommer med i dag. De forventede nærmest at tabe.
Efter sommerferien fik de en ny hjælpetræner og de to trænere besluttede sig for at
være mere seriøse i træning af pigerne.
De var dygtige til både 5-mands indendørs og 9-mands udendørs. Pigerne begyndte
også at blive mere seriøse omkring træningen. Der kom flere spillere til. De begyndte
også at tænke fodbold, og trænerne fik lavet en super holdopstilling. Det gav også
pote, da de i denne sæson vandt deres pulje ubesejret. Takket være den gode taktik,
de gode trænere og et nu ambitiøst hold, lykkedes det, de havde gået og drømt om.
Hver spillers evne blev udnyttet, for vi mener at alle spillere er gode.
Pigerne søger også en sponser, da det ville være sejt med nyt spillertøj med navn på.
1Tuse IF
Kampe Vundet Uafgjort Tabt Score Point
7
6
1
0
30-4
19
Pigerne fra Tuse vandt desuden sølv ved Sjællandsmesterskaberne ”Final4” den 22.
juni som en flot afslutning på sæsonen.
Skrevet af Maria Sjørslev, Målmand.
17
18
Holbæk Flyveklub
Lørdag den 24. maj var der åbent hus
hos Holbæk Flyveklub på flyvepladsen i
Ny Hagested. Solen skinnede og bedre
vejr kunne ikke ønskes til dette arrangement. Det var nok medvirkende til,
at det blev det en særdeles velbesøgt
succes med ca. 1500 besøgende.
Man kunne opleve flyveopvisning og få
en flyvetur over området og over Holbæk med fjorden i sigte. Rigtigt mange
benyttede lejligheden og Hagested Nyts
redaktør var med på en flyvetur. Jeg var
vildt begejstret. En stor oplevelse for et
beskedent beløb. - Dragsholm Modelflyveklub udstillede deres fjernstyrede
modelfly og veteranmotorcykler. 60 fly
deltog dels fra klubben samt gæstefly
fra hele landet.
Det er to år siden, at der sidst var åbent
hus i flyveklubben, men mon ikke dagens succes sikrer, at det bestemt ikke
er sidste gang.
/ IM
En Broussard fra 1961
Chipmunk som var
forsvarets gamle skolefly
19
20
NYTTIGE NUMRE
Alarm, akut hjælp
Akuttelefonen ved skader
Lægevagten
Falck
Holbæk sygehus
Tandlægevagten
Holbæk Politi: Anmeldelser af tyveri eller indbrud,
112
7015 0708
7015 0700
7010 2030
5948 4000
2960 0111
kontakt til en bestemt medarbejder, øvrige forespørgsler
SEAS – NVE
Holbæk Dyrehospital
Holbæk Kommune/Borgerservice
DSB oplysningen
Post Danmark Holbæk
Turistinformationen
Elefant Apoteket
(Vagt i ulige uger)
Løve Apoteket
(Vagt i lige uger)
114
7029 2929
5943 7367
7236 3636
7013 1415
8020 7030
5943 1131
5943 0138
5943 2606
Hagested vandværk
Formand Kurt Kristensen
Per Møller Larsen
Kim Hansen
Evy Larsen
Søren Noer
5946 0557
5946 0035
5946 0233
5946 0017
5946 0150
Skole og Børnehus i Hagested
Kontoret
Daglig leder skolen: Dorte Kold
Daglig leder SFO: Jette Kjær Jørgenen
Daglig leder institutionen: Pernille Højmark
7236 7560
7236 6337
7236 6336
7236 5311
KARA/ NOVEREN, Audebo losseplads
Ved lugtgener kontakt
koordinator Jan Rasmussen
eller mail: [email protected]
2048 8642
Påkørsel af råvildt.
Ved påkørsel i vores område kan søges hjælp hos:
Skytte Jesper Hansen på telefon 22 13 79 51.
Jesper passer både Hørbygaard og Hagested så det dækker et stort område.
Eller du kan ringe til Dyretelefonen 1812, hvis dyret er i live
eller til Falck tlf. 7010 2030, hvis dyret er dødt.
21
KALENDER - Det sker der i Hagested
AUGUST 2014
Mandag den 11.
Mandag den 18.
Tirsdag den 19.
KLOKKEN
13.00 – 17.00
13.00 - 17.00
17.00
AKTIVITETER
SEAS-NVE orientering om fibernet – bus ved købmanden
SEAS-NVE orientering om fibernet – bus ved købmanden
Tirsdagsmad (dagens ret) Hagested Forsamlingshus
– tag med hjem eller spis på stedet.
SEAS-NVE orientering om fibernet – bus ved købmanden
SEAS-NVE orientering om fibernet – bus ved P.plads
Gl. Tuse Næs Vej/Nykøbingvej
SEAS-NVE orientering om fibernet – bus ved P.plads
Gl. Tuse Næs Vej/Nykøbingvej
Tirsdagsmad (dagens ret) Hagested Forsamlingshus
– tag med hjem eller spis på stedet.
Serveres hver tirsdag fremover.
SEAS-NVE orientering om fibernet – bus ved P.plads
Gl. Tuse Næs Vej/Nykøbingvej
Kræmmermarked i Hagested Hallen
Sommerfest Hagested Forsamlingshus
– tilmelding senest 25. august.
Onsdag den 20.
Mandag den 25.
12.00 – 16.00
13.00 – 17.00
Tirsdag den 26.
10.00 – 14.00
Tirsdag den 26.
17.00
Torsdag den 28.
13.00 – 17.00
Lørdag den 30.
Lørdag den 30.
10.00 – 16.00
18.00
SEPTEMBER 2014
Mandag den 1.
Torsdag den 4.
Tirsdag den 9.
Onsdag den 10.
Onsdag den 10.
Torsdag den 11.
Søndag den 14.
Mandag den 22.
Onsdag den 24.
KLOKKEN
19.00 – 20.00
19.00 – 20. 00
17.00 – 17.45
17.15 – 18.00
18.00 – 18.45
14.00
14.00
13.00
19.00
AKTIVITETER
START FAT BURNER i Hagested Forsamlingshus
START FAT BURNER i Hagested Forsamlingshus
START gymnastik mor/far/barn (1 1/2 - 4 år) i Hallen
START gymnastik børn (4 – 6 år) i Hallen
START gymnastik børn (6 år og opefter) i Hallen
Banko i Tuse Forsamlingshus – Pensionistforeningen
Høstgudstjeneste hos Echberg, Guredevej 7
Høstfest i Tuse Forsamlingshus - Pensionistforeningen
Dialogmøde i Hagested Forsamlingshus
OKTOBER 2014
Onsdag den 1.
Tirsdag den 7.
Torsdag den 9.
Onsdag den 29.
KLOKKEN
18.30
Fra Tuse 12.45
14.00
19.30
AKTIVITETER
START Volley i Hagested Hallen
Løvfaldstur til Røsnæs Fyr - Pensionistforeningen
Banko i Tuse Forsamlingshus - Pensionistforeningen
START Hagested Aftenhøjskole
– Hagested Forsamlingshus
Emner til KALENDEREN kan sendes til Jonna Nielsen på mail: [email protected]
22
AKTIVITETER i Hagested - efterår 2014
Ugedag
Mandag
Tid
19.00-20.00
Aktivitet
Gymnastik FAT BURNER - START 1. sept.
Tirsdag
17.00
Tirsdagsmad – DAGENS RET fra
Forsamlingshuset
Hagested Forsamlingshus– første gang
19. august.
Gymnastik Mor-far-barn (alder 11/2 - 4 år) Hagested Hallen
START 9. sept.
17.00-17.45
Onsdag
17.15-18.00
Sted
Forsamlingshuset
Hagested Hallen
18.30–20.15
18.30-20.30
Gymnastik børn (alder 4 – 6 år)
START 10. sept.
Gymnastik børn (alder 7 år og opefter)
START 10. sept.
Volleyball – START 1. okt.
Petanque
Torsdag
19.00-20.00
Gymnastik FAT BURNER
Forsamlingshuset
Alle dag
Efter aftale
Billard – tlf. 21 66 78 93
Kælderen under
Forsamlingshuset
18.00-18.45
Hagested Hallen
Hagested Hallen
Ved Hagested Hallen
Emner til AKTIVITETSLISTEN kan sendes til Jonna Nielsen på mail: [email protected]
Begravelse og Bisættelse Hagested og Gislinge sogne
Bedemand og
Sygeplejerske
Lykke Mantzius Lykke
Jeg kommer ud til dig
og arrangerer alt vedr.
bisættelse eller begravelse.
Døgnvagt, tlf: 5943 6304
www.begravelseholbaek.dk
Privat: Strandgaard,
Kastrup, 4300 Holbæk
23
Foreningsoversigt
24
Beboerforeningen for Hagested sogn
Formand:
Per Rasmussen
Tlf. 59 46 02 50
Hagested Aftenhøjskole
Formand:
Jonna Nielsen
Kasserer:
Solveig Schou
Tlf. 59 46 03 93
Tlf. 59 47 13 97
Hagested Idræts Forening
Formand:
Børge Hansen
Kasserer:
Tony Wissing
Tlf. 40 62 07 99
Tlf. 59 44 25 00
HG 29
Formand:
Peter Christensen
Tlf. 60 85 96 19
Hagested Billardklub
Formand:
Kasserer:
Jens Knud Nielsen
Kurt Kristensen
Tlf. 59 46 03 93
Tlf. 59 46 05 57
Hagested Hallen
Formand:
Tilsynsførende:
Tlf. 59 46 04 49
Per Rasmussen
Jørgen Larsen
Tlf. 59 46 02 50
Tlf. 40 57 04 85
Hagested Lokalråd
Formand:
Næstformand:
Anni Møller Larsen
Anders Echberg
Tlf. 59 46 09 35
Tlf. 40 13 94 60
Hagested Vandværk
Formand:
Kurt Kristensen
Tlf. 59 46 05 57
Den selvejende institution “Hagested Forsamlingshus”
Formand:
Per Rasmussen
Tlf. 59 46 02 50
Grundejerforeninger
Højvang fmd.
Hyldegårdsvej Syd, fmd.
Klerkevej fmd.
Præsteengen, fmd.
Per Hansen
Rasmus Kaarde
Jimmy Olsen
Lene Gonnsen
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Boligforeninger
VAB: Formand:
HD: Formand:
Jørgen Madsen
Steen Nielsen
Tlf. 59 46 00 65
Tlf. 46 40 64 13
29
21
59
40
26
91
44
42
07
59
40
22
65
59
70
44
25
- vi skruer på alt - bare det kan ryge og larme...
HAGESTED FORSAMLINGSHUS
ET SKØNT HUS MED PLADS TIL FAMILIEFESTEN
Konfirmationer, Receptioner, Bryllupper, Fødselsdagen, Børnefødselsdagen,
Koncerter, Foredrag, Udstillinger, Møder, Begravelser, mm.
Vi har 3 sale med plads til 144 personer.
Vi laver totalarrangementer med borddækning, pænt service, mm.
Og sammen fastsætter vi rammerne for jeres fest/arrangement.
Vi laver menuer og buffeter med variation, inspiration
og med respekt for årstidens bedste lokale råvarer.
Vi leverer også mad ud af huset til frokost ordninger
og til diverse arrangementer.
Hver tirsdag kan du afhente eller nyde dagens ret i vores hyggelige lokaler.
RING ELLER SKRIV TIL HELLE OG FÅ ET GODT TILBUD
TLF: 59460003/ 30552008
MAIL: [email protected]
MVH: BESTYRELSEN FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION
HAGESTED FORSAMLINGSHUS - PRÆSTEBROVEJ 2 HAGESTED 4300 HOLBÆK
26
SOMMERFEST I HAGESTED
LØRDAG 30/8 KL 18.00
SAML FAMILIEN, SVIGERMOR, NABOEN, GENBOEN OG DEM DU HOLDER RIGTIG MEGET AF.
MØD OP TIL EN NY TRADITION, SOMMERFEST I HAGESTED FORSAMLINGSHUS
VI TÆNDER OP I GRILLEN, SØRGER FOR AT DER ER RIGELIGT MED OKSEKØD OG FYLDT KYLLING,
SAMT SOMMERSALATER OG HJEMMEBAGT BRØD.
PRIS PR VOKSEN 110 KR
PRIS PR BARN 60 KR U/10 ÅR
DRIKKEVARER KAN KØBES TIL RIMELIGE PRISER
BILLETTER SKAL BESTILLES OG AFHENTES HOS HELLE ELLER SØREN
SENEST 25/8 2014
HAGESTEDFORSAMLINGSHUS
TLF HELLE 30552008
TLF SØREN 21287790
DER ER KONKURRENCER/LEG FOR BØRN OG BARNLIGE SJÆLE, MED GODE PRÆMIER
VI GLÆDER OS MEGET TIL AT SE JER ALLE
DE BEDSTE SOMMERHILSENER FRA HAGESTED FORSAMLINGSHUS
27
NYT
SE HER
NYT
GØR JERES TIRSDAGE LETTERE
SPIS ELLER BESTIL JERES AFTENSMAD
I HAGESTED FORSAMLINGSHUS.
ALLE TIRSDAGE FRA DEN 19/8 2014
MADEN KAN AFHENTES MELLEM 17.00-18.30
ELLER NYDES I VORES LOKALER FRA KL 17.00-20.00
DRIKKEVARER KAN KØBES.
DAGENS RET.
PRIS VOKSNE: 65 KR
PRIS BØRN U/10 ÅR : 40 KR
SKAL BESTILLES SENEST KL 12 DAGEN FØR.
DER KAN OGSÅ BESTILLES ET ABONNEMENT
DER GÆLDER ALLE TIRSDAGE,
DET SKAL DOG BETALES FORUD ELLER VED FØRSTE LEVERING.
BESTIL PÅ TLF: 59460003
ELLER SMS: 30552008
SE MENUER PÅ NÆSTE SIDE
28
MENU
Hagested Forsamlingshus
19/8
26/8
2/9
9/9
16/9
23/9
30/9
7/10
14/10
21/10
28/10
4/11
11/11
18/11
25/11
9/12
Pulled pork M/Grovfritter, coleslaw og barbercuesauce
Lasagne M/ Grøn salat og brød
Flæskesteg M/ kartofler, sauce og rødkål
Hakkebøf M/ bløde løg, kartofler,sauce og rødbeder
Dagens tærte. Efter kokkens valg M/ salat og brød
Stegt kylling M/ rissalat
Hjemmelavet pizza. Vælg mellem: Skinke/kylling/okse
Dagens deller M/ Kartoffelsalat
Efterårs ferie. Ingen Mad
Skinkesnitzler M/ Brasserede kartofler og ærter
Indbagt mørbrad M/ Kartoffelmos med mandler og lille grøn
Kyllingbryst M/ spinatfyld, svøbt i parmaskinke og pasta
Stegtflæsk M/ kartofler, persillesauce og rødbeder
Glaseret skinke M/kartofler, sauce og grønt
Boller i karry M/ ris og grønt
Koteletter i fad M/ ris og grønt
29
KRÆMMERMARKED I HAGESTED
LØRDAG 30/8 2014 KL 10-16
HAGESTED FORSAMLINGSHUS AFHOLDER KRÆMMERMARKED
INDENDØRS & UDENDØRS I HAGESTED HALLEN
PRIS 30 KR PR METER BORD/STAND.
DER SKAL SELV MEDBRINGES BORDE.
BORDE KAN EVT LEJES. PRIS 5 KR PR METER.
PLADS BESTILLES HOS KIRSTEN HØRBY PÅ
TLF: 28931038
DER KAN KØBES SANDWICH, KAGE, KAFFE, THE OG VAND
SOMMERFEST I FORSAMLINGSHUSET
NÅR KRÆMMERMARKEDET SLUTTER OG BORDERNE ER TOMME, GÅ DA HJEM OG FÅ DE ØMME
FØDDER PLEJET OG MØD IGEN OP I FORSAMLINGSHUSET KL 18:00 TIL ET BRAG AF EN
SOMMERFEST.
VI TÆNDER OP I GRILLEN, SØRGER FOR AT DER ER RIGELIGT MED OKSEKØD OG FYLDT KYLLING,
SAMT SOMMERSALATER OG HJEMMEBAGT BRØD.
PRIS PR VOKSEN 110 KR
PRIS PR BARN 60 KR U/10 ÅR
DRIKKEVARER KAN KØBES TIL RIMELIGE PRISER
BILLETTER SKAL BESTILLES OG AFHENTES HOS HELLE ELLER SØREN
SENEST 25/8 2014
HAGESTEDFORSAMLINGSHUS
TLF HELLE 30552008
TLF SØREN 21287790
DER ER KONKURRENCER/LEG FOR BØRN OG BARNLIGE SJÆLE, MED GODE PRÆMIER
30
”KØB” EN STOL, ET BORD ELLER GIV BLOT ET TILSKUD
Hagested Forsamlingshus skal være et godt sted at
være, men også et moderne sted at være!
Bestyrelsen for Hagested Forsamlingshus vil gerne udvikle og modernisere forsamlingshuset, men har desværre ikke de nødvendige økonomiske midler.
Vi er allerede startet med at male og lægge nyt gulv med støtte fra de lokale foreninger, men
vil gerne fortsætte med at udskifte de gamle borde og stole med nye tidsvarende. Vi vil gerne
have nye gardiner og på sigt kunne skjule ribberne i den store sal ved festlige lejligheder.
Vi har selvfølgelig drøftet, hvorledes vi kommer videre med denne modernisering, for
vi har ikke de økonomiske midler.
Den udvendige vedligeholdelse fulgte med, da vi overtog forsamlingshuset. Midler til
renovering/ vedligeholdelse af dette, vil vi forsøge at tilvejebringe via fonde.
Men vi vil også gå ud til den lokale borger, erhvervsdrivende m.m. for at bede om støtte
til den indvendige modernisering.
Mulighederne for støtte kan ske således:
Man kan ” købe” en stol – pris ca. kr. 500.
Man kan ” købe” et bord – pris ca. kr. 1000.
Man kan støtte med et beløb efter eget valg.
Sponsorer vil blive synliggjort ved opslag i forsamlingshuset.
”Mange bække små gør jo som sagt en stor å”, så det er helt op til dig/ jer, hvilke støtte
I vil give.
Enhver støtte vil vi være taknemlig for, I kan medvirke til at bevare/ udvikle Hagested
Forsamlingshus ved at støtte op omkring det.
I er velkommen til at kontakte kasserer Loa Kopling tlf. 59 46 00 65 eller mail
[email protected] eller blot indsætte beløbet på konto i Nordea Bank, reg.nr.
1726 – kontonummer 5365 159 469.
På forhånd tak
P.B.V.
Per Rasmussen - Formand
Alene kan vi gøre noget, men sammen kan vi gøre meget mere.
31
32
SOMMER OPSKRIFT
VANNAMEI REJER MED MELONER OG FRISK BASILIKUM
TIL 6 PERSONER
1 POSE VANNAMEI REJER 350 GR
1/2 VANDMELON
1/2 GALIAMELON
LIILLE BAKKE CHERRYTOMATER
1 BUNDT GRØNNE ASPARGES ELLER SLIKÆRTER
FRISKE BASILIKUM BLADE
MARINADE:
4 SPSK OLIVENOLIE
1 SPSK BALSAMICO EDDIKE
1 SPSK RØRSUKKER
1 FED KNUST HVIDLØG
LILLE FINTHAKKET RØD CHILLI
SALT & PEBER
BLAND INGREDIENSERNE TIL MARINADEN SAMMEN OG VEND DE OPTØEDE REJER I
SVITS REJERNE PÅ EN TØR OG VARM PANDE I CA 2 MIN
KUGL ELLER SKÆR MELLONERNE I CA 2CM STØRRELSE LIGESÅ CHERRYTOMATERNE
BLANCHER ASPARGES ELLER ÆRTER OG SKÆR DEM I MUNDRETTE BIDER
KOM DE AFKØLEDE REJER, SAMT GRØNT/MELONER I ET VINGLAS ELLER LIGN.
PYNT EVT MED CREMEFRAICE BLENDET MED FROSNE BØNNER
OG TOP MED ET BASILIKUMBLAD ELLER BLOMST
VELBEKOMMEN
33
Hagested Lokalråd
Referat fra møde den 13. maj 2014 i
”Møderummet” i det gule klubhus
ref. JN/AM
Fraværende: Jette Jørgensen
1. Visioner og refleksioner for et kommende Borgermøde, der påtænkes indkaldt af Per Rasmussen.
Hvilke tanker gør vi os som medlemmer
af Hagested Lokalråd, hvad vil vi gerne
være en del af og kendes på i vores lokalområde?
Per Rasmussens initiativ støttes og han
inviteres til at deltage i et formøde på
Lokalrådets næste møde den 11. juni for
afklaring af mødets indhold.
Hvis Lokalrådet skal indkalde til borgermødet kunne emnerne ud over Pers
indlæg være følgende:
Lokaldemokrati i forhold til kommunens
igangværende proces for demokrati og
ny skolestruktur.
Endvidere blev Lokalrådets opgaver, kompetencer og ansvar livligt debatteret.
2. Ny Hagested problematik vedr. gadebelysning ? Statusændring grundet
lavere befolkningstal, hvilken betydning
har det for lokalområdet ?
Opmærksomhed på om byskiltene fjernes, på grund af at Ny Hagested ikke
længere er en landsby.
Børge Hansen undersøger om der er nyt
om den påtænkt pendlerplads ved banen.
3.Trafikale forhold i Hagested by. Klage
over skiltning ved udkørsel til Nykøbingvej – intet nyt.
Ønsker for advarselsskiltning og oplysningskilt om rute til ”tidligere rute 21”,
foreslås af borgere.
34
Der rettes henvendelse til kommunen om
misvisende skiltning ved rundkørslen
(Tuse Næs), manglende skiltning med
farligt vejsving ved Ny Hagestedvej og
fjernelse af skilte på hegn ved Nykøbingvejen.
4. Hjemmesiden – Jonna orienterer
Tilbagemelding fra foreninger v. Bente
Materiale sendt til webmaster den 23.
april, men endnu ikke tilrettet. Webmaster rykkes igen.
Der mangler materiale fra skole, børnehus og SFO samt flere foreninger. Disse
rykkes ligeledes.
5. Affaldsindsamlingen d.27/4 – Anni
orienterer, herunder tanker for ønsker
om opsamlingsboks af skod og affaldsbeholdere ved busstop.
God indsamling med efterfølgende frokost.
Anni undersøger muligheder for skodbokse ved kommunen. Som forsøg sættes et betonrør ved busskuret på Nykøbingvej ved skolen.
6. Orientering fra afholdte møder.
DE møde Gislinge d. 3/4 2014 v. Anni
Lokalrådet er frustreret over, hvad kommunens dagsorden egentlig er for disse
møder.
Lokalrådet søger dette afklaret ved
henvendelse til formanden for udvalget
Michael Suhr
Stimøde d.24/4 2014 v. Jonna
Godt inspirerende møde bl.a. med information om stiplan, tilskudsmuligheder
og mulighed for hjælp fra kommunen
– blot ikke økonomisk, da der ikke er
afsat penge til etablering af stier.
Fra flere sider opfordring til at kommunen tager initiativ til et lignende møde
en gang om året, så ”stifolkene” kan
udveksle erfaringer og ideer.
Mødedeltagelse i kommende møde:
Fyraftensmøde i Frivilligcenteret d. 14/5
kl. 19-21, tilmelding senest d. 12/5. Emnet er at skaffe nye frivillige og holde fast
på dem, der er i frivilliggruppen.
Ingen deltagelse fra Lokalrådet.
Møde vedr. storskærme
Ingen deltagelse fra Lokalrådet
Demokratieksperimentarie møde flyttet
til 20/5 med ændret deltagerønske.
Anni Møller, Anders Echberg og Kim
Bundgaard deltager.
Foderbixen
Foder til hest, hund & kat.
Spar 35% på Olivers
Hunde- og kattefoder
7. Fastlæggelse af kommende møder og
tidspunkt.
Næste møde den 11. juni kl. 15.30 i ”Mødelokalet” i det gule klubhus. Evt. deltagelse af Per Rasmussen.
Orientering vedr. bevilling af ansøgning
i Lokalrådspuljen v. Jonna
Petanqueklubben har fået bevilget 9.845
kr. af Lokalrådspuljen til flisebelægning
og renovering af banerne.
8. Evt.
Kim Bundgaard, Gurede har indvilliget i
at indtræde i Lokalrådet.
Endvidere er han blevet valgt ind i skolebestyrelsen som forældrerepræsentant,
hvor Hagested Skole nu har to medlemmer.
HAGESTED
TØMREREN
tilbyder alt i:
 om, til- og
nybygning
Åbningstider:
Mandag 17.15-18.30
Lørdag 12-15,
Samt efter aftale.
www.foderbixen.com
Kastrupvej 33, Tuse Næs
4300 Holbæk
Tlf. 20168637
 reparationer
 døre og
vinduer
 køkkener
 udskiftning
af termoruder
forsikringsskader

Ring til Jesper på
Tlf. 23 33 92 85
- og få et godt tilbud!
35
Hagested Lokalråd
Referat fra møde den 11. juni 2014 i ”Møderummet” i det gule klubhus
ref. JN/AM
Pkt. 1 Per Rasmussen deltager i mødet
med oplæg.
Indkaldelse til møde efterfølgende med
foreninger 19/6 kl. 19.00 (vedhæftet fil)
Per fremlagde sine tanker omkring sammenholdet i byen og kulturlivets overlevelse.
Per er enig i forslag om et ”Dialogmøde”
i september, hvor et af emnerne vil være
samarbejdet mellem diverse foreninger
samt ideer til styrkelse af kulturlivet og
benyttelse af forsamlingshuset. Et samarbejde mellem foreninger, hallen og
forsamlingshuset er en nødvendighed
for at få det hele til at hænge økonomisk
sammen. Der er indkaldt til fællesmøde
den 19. juni, hvor han håber at mange
møder frem med gode input.
Anni og Jonna deltager for Lokalrådet.
Pkt. 2 Lokalrådets videre arbejde i overvejelser om Borgermøde. (Se mail fra
Lise Kemp)
Lokalrådet vil arbejde på at afholde vores
”Dialogmøde” i september måned (UGE
37 eller 38), da rådet også har emner,
som bør drøftes i et større fora.
Bl.a. en drøftelse med udvalgte politikere
om, hvad kommunen egentligt vil med
lokalområdet og hvordan de tænker sig
demokratiet kan få fodfæste også uden
for Holbæks bygrænse.
Vi føler, at det er enormt svært at ”råbe
kommunen op” og ”blive hørt” – helst
inden beslutningerne træffes.
Et andet relevant emne er skolens frem36
tid. Ny skolereform, heldagsskole, hvor
man arbejder på at frivillige borgere i
området vil give en hånd med.
Et tredje interessant emne er det store
anlægsarbejde med nedlægning af luftledninger til jordkabler og ny gadebelysning samt etablering af fibernet. Her
tænkes især på en redegørelse fra SEAS/
NVE om muligheder, priser og kapacitet
på fibernettet.
Anni og Jonna udarbejder et forslag til
dagsorden for Dialogmødet og rundsender efterfølgende til Lokalrådets
medlemmer.
Pkt. 3 DE møde d. 20/5 2014 gav god
åben debat efter oplæg fra Anders Echberg. Vil vi yderligere kontakte Michael
Suhr skriftligt? (Se mail fra Ruth Poulsen
lokalforumkonsulent)
Et lidt frustrerende møde med mange
workshops, hvilket ikke fremgik af indbydelsen.
Visionsplanen, som blev udarbejdet, da
lokalrådene blev etableret må stadig
være gældende, da der ikke er kommet
noget andet i stedet for. Lokalrådet føler,
at der er et stort tomrum selv om der er
mulighed for at booke en politiker, en
embedsmand og få hjælp af lokalrådskonsulenten. Anders Echberg forsøger
at få dette afklaret ved en samtale med
Michael Suhr.
Pkt. 4 Tilbagemelding af trafikale problemer og vores ønskede besvarelse? (Se
mail Trafik)
Lokalrådet finder ikke kommunens
svar fyldestgørende med hensyn til
manglende skiltning mod Hagested i
rundkørslerne og ligeledes er Lokalrådet
ikke enige i, at de ophængte reklamer
på hjørnet ved Nykøbingvej yderligere
hindrer udsynet på cykelstien mod syd.
Afventer tilsyn af trafikforhold v. Ny
Hagestedvej/Præstebrovej. Sagen tages
endnu engang op med kommunen.
Pkt. 5 Forsikringer for frivillige er uddybet af Jens Albagaard Frivilligcenteret
(– se link)
http://www.frivilligcenterholbaek.dk/
Service/Nyhed/140522_ForsikringAfFrivillige
Vil være emne på møde 11/6 kl. 19.00–
Anni deltager.
Forsikringsspørgsmålet omkring de frivillige er ikke afklaret – håber at mødet vil
give svar.
Pkt. 6 Tilbagemelding fra Børge vedr.
Ny Hagested – gadelys, Pendlerplads,
bord/bænke.
Information fra Hagested Skole
og Børnehus v. Jette
Hjemmesiden, sidste nyt - v. Jonna
Børge Hansen oplyser, at der stadig arbejdes på at etablere en pendlerplads
ved jernbanen. Ny Hagested ønsker stadig et bord/bænksæt placeret ved regnvandsbassin. Beboerne må selv sørge for
at få afhentet bord/bænk fra pladsen ved
Engstien og få det opstillet på rette sted.
Jette Jørgensen oplyste, at skolereformen
har givet meget arbejde og andre opgaver har måttet nedprioriteres. Frivillighed
tænkes ind i undervisningen.
Efter skoleferien er der 40 børn i Hagested Skole. Klasserne samlæser i 0. og
1. klasse og ligeledes 2. og 3. klasse.
Generelt starter der færre børn i skolerne
i Holbæk Kommune.
Jonna Nielsen oplyser at hjemmesiden
delvist er revideret, men at der stadig
mangler input fra flere foreninger. Der arbejdes videre på at gøre siden oplysende
og brugervenlig.
Pkt. 7 Planlægning og deltagelse for
kommende møder.
Eventuelt
Næste møde fastsat til 12. august 2014
kl. 15. i ”Det gule klubhus.”
OBS - OBS - OBS - OBS
Hagested Lokalråd inviterer til DIALOGMØDE i Hagested Forsamlingshus
onsdag den 24. september 2014 kl. 19.00
Dagsorden vil blive omdelt senere, men reserver dagen allerede nu.
DET BLIVER ET SPÆNDENDE MØDE
37
Stort udvalg i
Haveplanter, stauder, granit, krukker,
skjulere, potteplanter, afskårne blomster,
gaveideer, færdige blomsterarr.
ET BESØG
VÆRD !
38
Vi har åbent:
Man-fre
9.00-17.00
Lørdag
9.00-15.00
Søn/helligd. 9.30-15.00
Nyt fra Skolen ved Tuse Næs afd. Hagested
Juni måned har rigtig stået i musikkens tegn på landets skoler. Også fra afd. Hagested
Alle har alle vores klasser været i DR koncerthus for at høre klassisk musik tirsdag den
17.juni. Det var en stor oplevelse for dem alle.
I det kommende skoleår skal eleverne være længere i skole, hvor 0-3 kl. skal være i
skole i 28 timer, plus 2 læringscafetimer, som er frivillig i det kommende skoleår.
Den udvidede undervisningstid vil betyde, at ringetiderne bliver ændret.
Fra kommende skoleår har 0.-1.kl og 2.- 3.klasse blevet sammenlagt, hvilket har betydet overflyttelse af lærere til afd. Udby.
Så er tiden kommet, hvor vi skal sige farvel til vores 3. klasser. De skal efter ferien
starte på afdeling Tuse. Vi vil ønske held og lykke i det videre skoleforløb.
SFO’en vil være åben hele sommerferien undtagen uge 29-30.
SFO’en (3.klasse og 2 voksne) tager til musikfestival Vilde Vulkaner i Vordingborg i
starten af sommerferien i 3 dage…
Vi starter efter sommerferien med udvikling af den kommende skolereform, som forvente vil betyde en spændende og anderledes skoledag.
I ønskes alle en rigtig god sommer.
Med venlig hilsen
Jette Kjær Jørgensen
Dorte Kold
SFO leder
Daglig leder
Besøg os på: www.skolenvedtusenaes.skoleintra.dk
RAB. registreret FDZ
FDZ zoneterapeut
zoneterapeut
og
og
massør
massør
Jeg
aftale
SygeforsikJeghar
kører
udmed
til firmaer.
ringen Danmark.
Gavekort udstedes
Dorthe Ingrisch
Højlystvej 32, Tuse Næs. 4300 Holbæk
Tlf.nr. 61 46 78 95 www.dortheriis.dk
Skal i som 1⁄4 sides
39
40
kl. 10.00 - 13.00
Anlægsgartnerfirmaet
Frederiksmose
Anlægsgartnerfirmaet Frederiksmose er et
nyopstarted firma i gl. Hagested.
Jeg udfører alle former for havearbejde både for
private og erhverv såsom.
•
•
•
•
•
•
Indkørsler
Terrasser
Stier
Kampestensmure
Højbede
Støttemurer
•
•
•
•
•
•
Trapper
Hegn
Pergolaer
espalierer
græsklipning
hækklipning
•
•
•
•
•
beskæring
plantning
træfældning
vedligeholdelse
og meget mere.
Ring for at høre nærmere eller for uforpligtende tilbud på,
Tlf. 27529880, mail: [email protected] .cvr. nr 34238197
MVH Paw Frederiksmose
41
Hagested Kirke
Da Hagested kirke er lukket på grund af
restaurering, har familien Echberg stillet deres have til rådighed for afholdelse af
Høstgudstjeneste, som finder sted søndag, den 14. sept. kl. 14.00 i haven på
Guredevej 7, Gurede, 4300 Holbæk.
Vi beder jer selv medbringe stol eller tæppe at
sidde på. Vi håber vejret holder og glæder os til at
få en hyggelig og stemningsfuld stund sammen
med jer.
Med venlig hilsen
Hagested Menighedsråd
42
Branche
Samlet oversigt over annoncørerne i Hagested Nyt 2014
Navn
Adresse
Tlf.nr Mail/hj.side
5946 0154
3053 1254
5946 0585
Antenner
FM Antenneservice
Autoværksteder
Hagested Autoværksted
Autoværksteder
Bedemand og sygeplejerske
AutoMester
Autohjørnet Tuse Næs A/S
Have anlæg,
Paw Frederiksmose
Lykke Mantzius Lykke
Blomster, planteskole og
blomsterbinding
Borgerservice
Holbæk Kommune
Præstebrovej 23, Hagested
4532 Gislinge
Præstebrovej 48c, Hagested
4532 Gislinge
Udbyvej 3
4300 Holbæk
Damvej 12, Hagested
4300 Holbæk
Strandgaard, Kastrup
4300 Holbæk
Nykøbingvej 96,
4300 Holbæk
Jernbanevej 6, 4300 Holbæk
72 36 36 36
www.holbaek.dk
Dagli` Brugsen
Dagli`Brugsen Gislinge
Byvej 37, 4532 Gislinge
59463006
[email protected]
El, Bredbånd m..m.
SEAS-NVE
70292900
El Installatør
Nj El – SERVICE
El installationer Tele/Data
installationer
Palle Jensen
Hovedgaden 36, 4520
Svinninge
Vestergårdsvej 66
4300 Holbæk
Anlægsgartner
Entreprenør
Audebo Havecenter
Entreprenør
Morten C Henriksen A/S
Farvehandel
Botex
Foderstoffer
Butikken
Foder til hest, hund og kat
Foderbixen
Forsamlingshus
Hagested Forsamlingshus
Gardiner
Botex
Gulve og tæpper
Botex
Kartofler
Lammefjords Kartofler
Kaj Andersen
Købmand
Elite Købmand
Låseservice
Leifs Låse Service
Rideudstyr
Butikken
Slagter
Gislinge Slagterforretning
Smed
Uglerup Smedie & VVS
Tømrer & Snedker
Mårsø Tømrer og
Snedkerservice
Tømrer
TJ Tømrerservice ApS
Tømrer
Hagested Tømreren
Poolworld/
Vedligeholdelsesfri Hegn
Poolworld /
VinylHegn
Per Grønning
Uglerup Smedie & VVS
VVS
Zoneterapi og massage
Dorthe Ingrich, registreret
FDZ zoneterapeut/ massør
Smutvej 18, Mårsø
4300 Holbæk
Præstebrovej 15,
4300 Holbæk
Rebslagervej 9
4300 Holbæk
Præstebrovej 10, Hagested
4300 Holbæk
Kastrupvej 33,Tuse Næs
4300 Holbæk
Præstebrovej 2, Hagested
4300 Holbæk
Rebslagervej 9
4300 Holbæk
Rebslagervej 9
4300 Holbæk
Strandvejen 3
Gislinge Lammefjord
4532 Gislinge
Præstebrovej 8, Hagested
4300 Holbæk
Damvej 21, Hagested,
4300 Holbæk
Præstebrovej 10, Hagested
4300 Holbæk
Byvej 9, Gislinge
4532 Gislinge
Kastrupvej 10
4300 Holbæk
Gl. Tuse Næsvej 11, Mårsø
4300 Holbæk
Audebo Skolevej 14
4300 Holbæk
Ny Hagestedvej 44A
4532 Gislinge
Nykøbingvej 82
4300 Holbæk
Kastrupvej 10
4300 Holbæk
Højlystvej 32, Tuse Næs
4300 Holbæk
5946 1841
[email protected]
2752 9880
[email protected]
5943 6304
www.begravelseholbaek.dk
5946 0409
5946 1504
[email protected]/
www.nj-el.dk
5946 0314
5946 4720
2046 1514
5943 5070
4019 6165
5946 0035
20168637
5946 0003
60827901
5944 6165
4019 6165
5943 8705
4019 6165
5946 3146
[email protected]
www.botex.dk
www.foderbixen.com
[email protected]
www.botex.dk
[email protected]
www.botex.dk
5946 0021
2869 1019
5946 0319
5946 0035
2275 5213
5946 3067
Fax5946 3546
5946 1266
2166 7574
5946 0034/
5946 0445
4026 3234
2162 3130 /
2025 6436
2333 9285
2758 8047
5946 1266
2166 7574
6146 7895
[email protected]
[email protected]
www.shop.poolworld.dk
www.VinylHegn.dk
www.dortheriis.dk
43
www.sejersbogtryk.dk · 5965 6888