Camden mirror cabinet 60cm (manual).cdr

Sikkerhedsdatablad
i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006
(REACH)
Produktnavn :
Version :
Opdateret :
deconex 53 PLUS
06.10.2011
06.10.2011
9.0.0
1.
Betegnelse for stoffet hhv. blandingen og for virksomheden
1.1
Produktidentifikator
1.2
Relevant identificeret brug af stoffet eller blandingen og brug, som frarådes
Relevant identificeret brug
deconex 53 PLUS
Desinfektionsmiddel
1.3
Detaljer om levrandøren af sikkerhedsdatabladet
Producent/Leverandør
Borer Chemie AG
1.4
Gade :
Postnr./By :
Telefon :
Telefax :
Kontaktperson for oplysninger :
Nødopkald
Gewerbestrasse 13
4528 Zuchwil / Schweiz
+41 32 686 56 00
+41 32 686 56 90
+49 180 332 6639/[email protected]
Swiss Toxicological Information Centre +41 44 251 51 51
2.
Fareidentifikation
2.1
Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering jævnfør direktiv 67/548/EØF hhv. 1999/45/EF
Meget giftig for organismer, der lever i vand. · Ætsningsfare.
N ; R 50 · C ; R 34
2.2
Mærkningselementer
Mærkning (67/548/EØF eller 1999/45/EF)
Faresymboler og farebetegnelser for farlige stoffer og præparater
C ; Ætsende
N ; Miljøfarlig
R-sætninger
50
Meget giftig for organismer, der lever i vand.
34
Ætsningsfare.
S-tariffer
35
Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.
36/37/39
Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.
28
Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder ... (angives af fabrikanten).
45
Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgåænde lægebehandling nødvendig; vis
etiketten, hvis det er muligt.
26
Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
2.3
Andre farer
Intet
3.
Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer
Side : 1 / 7
( DA / DK )
Sikkerhedsdatablad
i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006
(REACH)
Produktnavn :
Version :
Opdateret :
3.2
deconex 53 PLUS
06.10.2011
06.10.2011
9.0.0
Blandinger
Farlige indholdsstoffer
2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL ; EF-nummer : 203-961-6; CAS-nr. : 112-34-5
Vægtandel :
5 - 15 %
Klassificering 67/548/EØF :
Xi ; R36
Klassificering 1271/2008 [CLP] :
Eye Irrit. 2 ; H319
FEDTALKOHOLETHOXYLAT ; CAS-nr. : 9043-30-5
Vægtandel :
5 - 15 %
Klassificering 67/548/EØF :
Xi ; R41 Xn ; R22
Klassificering 1271/2008 [CLP] :
Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302
DIDECYLMETHYLOXETHYLAMMONIUMPROPIONAT ; CAS-nr. : 107879-22-1
Vægtandel :
5 - 15 %
Klassificering 67/548/EØF :
N ; R50 C ; R34 Xn ; R22
Klassificering 1271/2008 [CLP] :
Acute Tox. 3 ; H301 Skin Corr. 1B ; H314 Aquatic Acute 1 ; H400
ALKYL-PROPYLENDIAMIN-GUANIDINIUM-DIACETAT ; EF-nummer : 288-198-7; CAS-nr. : 85681-60-3
Vægtandel :
<5%
Klassificering 67/548/EØF :
N ; R50 C ; R34 Xn ; R22
Klassificering 1271/2008 [CLP] :
Acute Tox. 3 ; H301 Skin Corr. 1B ; H314 Aquatic Acute 1 ; H400
Yderligere oplysninger
Fuld ordlyd af R-, H- og EUH sætninger: se under afsnit 16.
Indholdsmærkning (Forordning (EF) nr. 648/2004)
desinfektionsmidler
nonioniske overfladeaktive stoffer
4.
Førstehjælpsforanstaltninger
4.1
Førstehjælpsforanstaltninger
Ved indånding
5 - < 15
5 - < 15
%
%
Ingen særlige forholdsregler påkrævet.
Ved kontakt med huen
Tag straks snavset, vædet tøj af. Skyl straks forsigtigt og grundigt med øjenbad eller vand.
Efter øjenkontakt
I tilfælde af øjenkontakt skyl øjnene med åbne øjenlåg med vand tilstrækkeligt længe, og konsulter da straks
øjenlæge. Ved øjenkontakt skyl omgående 10 til 15 minutter med rindende vand ved let åbnet øjenlåg og søg
øjenlæge.
Ved indtagelse
Skyl straks munden og drik derefter rigeligt vand. Forarsag ikke opkastning - tilkald læge. Ved bevidstløshed anbring
patienten i aflåst sideleje og rekvirér lægehjælp.
4.2
Vigtigste akutte eller forsinket optrædende symptomer og effekter
4.3
Instruker om omgående lægehjælp eller specialbehandling
Der foreligger ingen oplysninger.
Intet
5.
Brandbekæmpelse
5.1
Slukningsmiddel
Egnet slukningsmiddel
Vand
Uegnet slukningsmiddel
Side : 2 / 7
( DA / DK )
Sikkerhedsdatablad
i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006
(REACH)
Produktnavn :
Version :
Opdateret :
deconex 53 PLUS
06.10.2011
06.10.2011
9.0.0
Ingen kendte.
5.2
Særlige farer som udgår af stoffet eller blandingen
5.3
Instruks til brandfolk
5.4
Yderligere oplysninger
Intet
Intet
ingen
6.
Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.1
Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
6.2
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
6.3
Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
6.4
Henvisning til andre punkter
Der iagttages de sædvanlige forholdsregler for omgang med kemikalier.
Må ikke kommes i kloakaflob eller vandlob.
Intet
Intet
7.
Håndtering og opbevaring
7.1
Forholdsregler for sikker håndtering
Undgå kontakt med øjne og hud.
Sikkerhedsforanstaltninger
Brandbeskyttende foranstaltninger
Eksplosionsbeskyttelse kræves ikke.
7.2
Betingelser for sikker lagring under hensyntagen til incompatibiliteter
Yderligere oplysninger om lagerbetingelser
7.3
Særlige slutanvendelser
Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted.
Intet
8.
Eksponeringskontrol/ Personlige værnemidler
8.1
Kontrollerede parametre
Grænseværdier for arbejdsplads
2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL ; CAS-nr. : 112-34-5
Grænseværditype (oprindelsesland) : STEL ( EC )
Grænseværdi :
15 ppm / 101.2 mg/m3
Version :
07.02.2006
Grænseværditype (oprindelsesland) : TWA ( EC )
Grænseværdi :
10 ppm / 67.5 mg/m3
Version :
07.02.2006
8.2
Eksponeringskontrol
Personlige værnemidler
Beskyttelsesbriller/ansigtsværn
Briller med sidebeskyttelse
Hudbeskyttelse
Side : 3 / 7
( DA / DK )
Sikkerhedsdatablad
i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006
(REACH)
Produktnavn :
Version :
Opdateret :
deconex 53 PLUS
06.10.2011
06.10.2011
9.0.0
Håndbeskyttelse
Ved fuld kontakt: Handske materiale: butyl rubber Lag tykkelske: 0.7 mm Gennembrudstid: > 480 Min. Ved kontakt
med stænk: Handske materiale: nitril Lag tykkelske: 0.6 mm Gennembrudstid: > 30 Min. Beskyttelseshandskerne
skal være i overensstemmelse med specifikationerne i EU direktiv 89/686/EEC og standard EN374.
Beskyttelse af kroppen
Egnet beskyttelsesdragt : let beskyttelsesdragt
Generelle sundheds- og hygiejneforholdsregler
Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer
9.
Fysisk-kemiske egenskaber
9.1
Oplysninger om de grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
Udseende
Form : flydende
Farve : klar grøn
Lugt
mildt aromatisk
Sikkerhedsrelevante data
Kogepunkt / Kogeomåde :
Brændepunkt :
Damptryk :
Massefylde :
Separationstest af
opl¢sningsmidler :
Opløselighed i vand :
pH-værdi :
Udløbstid :
Viskositet :
9.2
( 1013 hPa )
( 50 °C )
( 20 °C )
100
not applicable
No data available
1
( 20 °C )
No data available
(
(
(
(
20
20
20
20
°C
°C
°C
°C
)
/ 10 g/l )
)
)
ca.
100
9
No data available
No data available
°C
g/cm3
g/l
DIN-baeger 4 mm
Andre oplysninger
Intet
10. Stabilitet og reaktivitet
10.1
Reaktivitet
Der foreligger ingen oplysninger.
10.2
Kemisk stabilitet
10.3
Mulighed for farlige reaktioner
10.4
Forhold, der skal undgås
10.5
Inkompatible materialer
10.6
Farlige nedbrydningsprodukter
Der foreligger ingen oplysninger.
Der foreligger ingen oplysninger.
Thermisk dissociation ved over 230 °C.
Der foreligger ingen oplysninger.
Der foreligger ingen oplysninger.
11. Toksikologiske oplysninger
11.1
Oplysninger om toksikologiske effekter
Akutte effekter
Side : 4 / 7
( DA / DK )
Sikkerhedsdatablad
i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006
(REACH)
Produktnavn :
Version :
Opdateret :
deconex 53 PLUS
06.10.2011
06.10.2011
9.0.0
Akut oral toksicitet
Parameter :
Eksponeringsvej :
Art :
Effektdosis :
LD50
Oral
Rotte
> 3380 mg/kg
12. Miljøoplysninger
12.1
Toksicitet
Virkninger i spildevandsrensningsanlæg
Parameter :
Effektdosis :
12.2
Persistens og nedbrydelighed
Biologisk nedbrydning
Analysemetode :
Nedbrydningsrate :
12.3
Kemisk iltforbrug (KI)
768 g/kg
Biologisk nedbrydning (OECD)
> 80 %
Bioakkumulationspotentiale
Der foreligger ingen oplysninger.
12.4
Mobilitet i jorden
Der foreligger ingen oplysninger.
12.5
Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
12.6
Andre negative virkninger
12.7
Yderligere økologiske oplysninger
Der foreligger ingen oplysninger.
Der foreligger ingen oplysninger.
Intet
13. Forhold vedrørende bortskaffelse
Skal genbruges under iagttagelse af myndighedernes regler.
13.1
Metoder til affaldsbehandling
Bortskaffelse af produkt/emballage
Affaldskoder / affaldsbetegnelser ifølge EWC / AVV
Affaldskode produkt
Affaldskode (91/689/EØF) : 07 06 99
14. Transportoplysninger
14.1
UN-nummer
14.2
UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
1760
Vejtransport (ADR/RID)
ÆTSENDE VÆSKE, N.O.S. ( DIDECYLMETHYLOXETHYLAMMONIUMPROPIONAT )
Søfart (IMDG)
CORROSIVE LIQUID, N.O.S. ( N,N-DIDECYL-N-METHYL-POLY(OXYETHYL)AMMONIUMPROPIONATE )
Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)
CORROSIVE LIQUID, N.O.S. ( N,N-DIDECYL-N-METHYL-POLY(OXYETHYL)AMMONIUMPROPIONATE )
14.3
Transportfareklasse(r)
Vejtransport (ADR/RID)
Klasse(r) :
8
Side : 5 / 7
( DA / DK )
Sikkerhedsdatablad
i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006
(REACH)
Produktnavn :
Version :
Opdateret :
deconex 53 PLUS
06.10.2011
06.10.2011
Klassificeringskode :
Fareklasse (Kemler nr.) :
Tunnelrestriktionskode :
Særlige forskrifter :
Faremærkning(er) :
9.0.0
C9
80
E
LQ 7
8
Søfart (IMDG)
Klasse(r) :
Særlige forskrifter :
Faremærkning(er) :
8
LQ 1 l
8
Luftfart (ICAO-TI / IATA-DGR)
Klasse(r) :
Faremærkning(er) :
8
8
14.4
Emballagegruppe
14.5
Miljøfarer
14.6
Særlige forsigtighedsregler for brugeren
III
Søfart (IMDG) : No
Intet
15. Oplysninger om regulering
15.1
Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til
sikkerhed, sundhed og miljø
Nationale bestemmelser
Danske regler
PR-No. (DK) : 1578462 .
15.2
Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der foreligger ingen oplysninger.
16. Andre oplysninger
Brugeren er ansvarlig for overholdelsen af alle nodvendige lovbestemmelser.
16.1
Oplysninger om ændringer
16.2
Forkortelser og akronymer
16.3
Vigtige litteraturhenvisninger og datakilder
02. Mærkning (67/548/EØF eller 1999/45/EF) - Fareafgørende komponent(er) som skal etiketteres
Intet
Intet
16.4
Klassificering af blandinger og anvendte vurderingsmetoder iflg. regulativ (EF) nr.
1207/2008 [CLP]
Klassificering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
Intet
16.5
Relevante R-, H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)
H301
H302
H314
H318
H319
H400
Giftig ved indtagelse.
Farlig ved indtagelse.
Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Forårsager alvorlig øjenskade.
Forårsager alvorlig øjenirritation
Meget giftig for vandlevende organismer.
22
Farlig ved indtagelse.
Side : 6 / 7
( DA / DK )
Sikkerhedsdatablad
i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006
(REACH)
Produktnavn :
Version :
Opdateret :
34
36
41
50
16.6
deconex 53 PLUS
06.10.2011
06.10.2011
9.0.0
Ætsningsfare.
Irriterer øjnene.
Risiko for alvorlig øjenskade.
Meget giftig for organismer, der lever i vand.
Kursushenvisninger
Intet
Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab på tidspunktet for trykning. Informationerne
skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det på dette sikkerhedsdatablad nævnte produkt med hensyn til
lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke overføres på andre produkter. For så vidt som
produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, så kan oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad ikke uden
videre overføres på det ny materiale, der således er fremkomme.
Side : 7 / 7
( DA / DK )