metal prints

Danmarks Faste Repræsentation ved Den Europæiske Union
Rue d’Arlon 73, 1040 Bruxelles, tlf. +32 2 233 08 11
Sagsfordeling pr. 1. november 2014
Ledelsen
Ambassadør Jeppe Tranholm-Mikkelsen
Fast Repræsentant (Coreper II)
Korrespondent Elsebeth Krogh
(02/233 0871/[email protected])
Ambassadør Ole Toft
Souschef og stedfortrædende fast
repræsentant (Coreper I)
Ambassadør Lisbet Zilmer-Johns
Repræsentant i PSC
Korrespondent Danièle Lauridsen
(02/233 0872/[email protected])
Korrespondent Birgit Frøik
(02/233 0971/[email protected])
Ledelsessekretariat, koordination m.v.
Ambassaderåd Søren Jacobsen
(02/233 0868/[email protected])
Generel koordination ”Antici”
Coreper II-koordination
Det Europæiske Råds møder
EU-generelt, herunder traktatspørgsmål
Ambassaderåd Jakob Nymann-Lindegren
(02/233 0968/[email protected])
Generel koordination ”Mertens”
Coreper I-koordination
Generelle juridiske spørgsmål
Traktatkrænkelsessager
Kompetenceudvikling på repræsentationen
Stedfortræder vedr. presse og
kommunikation
Ambassadesekretær Anne Dorothea Bruun
Aubry
(Barselsvikar fra og med 1. maj 2014 Rådgiver
Stine Grander)
(02/233 0855/[email protected])
Færøerne, Grønland, arktiske spørgsmål og
havpattedyr
EFTA
Østersøsamarbejde og Nordisk-Baltisk
koordination
OLT
Assisterende Antici/Mertens
Korrespondent Elsebeth Krogh
(02/233 0871/[email protected])
/
/
Korrespondent Danièle Lauridsen
(02/233 0872/[email protected])
Presse og kommunikation
Ambassadesekretær Mette Østergaard Hansen
(02/233 0977 /[email protected])
- Presserelationer
- Repræsentationens informations- og besøgsvirksomhed
- EU’s informationspolitik og åbenhed i institutionernes arbejde
- Sekretær ved politiske ledelsesmøder
- Intranet- og internetansvarlig
Korrespondent Elsebeth Krogh
(02/233 0871/[email protected] )
/
/
Korrespondent Danièle Lauridsen
(02/233 0872/[email protected])
1
EU’s institutioner
Ministerråd Kaare Barslev
(02/233 0829/[email protected])
- EU’s institutioner generelt (GAG-gruppen)
- Generelle relationer til Europa-Parlamentet
- Løbende Coreper II-sager i Europa-Parlamentet
- Kommissionen
Ambassadesekretær Line Grønbech
(02/233 0838/[email protected])
- Generelle relationer til Europa-Parlamentet
- Løbende Coreper I-sager i Europa-Parlamentet
- Strukturfondsarbejdsgruppen
Korrespondent Birgitte Thoms
(02/233 0951/[email protected])
Danskere i EU’s institutioner
Ministerråd Jeppe Torp Vestentoft
(02/233 0925/[email protected])
- Fremme af og kontakt til danskere i EU’s institutioner
Korrespondent Birgitte Thoms
(02/233 0951/[email protected])
Coreper II
Coreper I
FUSP/CSDP
Landbrug, fiskeri og fødevarer
Ambassaderåd Lars von Spreckelsen-Syberg
(02/233 0860/[email protected])
Relex-rådgivergruppen, stedfortræder i PSC
Koordination ekst. relationer (Nicolaides)
Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik /
eksterne relationer
EU-terrorlister og sanktioner
Fødevareattaché Jacob Løvenstjerne
(02/233 0833/[email protected])
Fødevareregulering (mærkning, GMO,
ernæring, økologi, kvalitet)
- Codex Alimentarius
Fødevareattaché Line Groth Rasmussen
(02/233 0862/[email protected])
Den fælles fiskeripolitik
Den Europæiske Fiskerifond
- TAC/kvoter, forvaltningsplaner, ekstern
fiskeripolitik, tilpasning til Lissabontraktaten
Ambassaderåd Claus Wintop
(02/233 0818/[email protected])
Civile aspekter af CSDP (CIVCOM)
Ikke-spredning, masseødelæggelsesvåben
og våbeneksport
Ass. forsvarsrådgiver Thierry Legendre
(02/233 0826/[email protected])
Politisk-militære aspekter af CSDP
Forholdet EU/NATO
EU’s samarbejde med FN om krisestyring
Fødevareattaché Søren Bisgaard
(02/233 0987/[email protected])
CSA
Den fælles landbrugspolitik
Fødevareattaché Theis Bødker Jensen
(02/233 0988/[email protected])
Dyresundhed/dyrevelfærd/CVO
Fødevare- og fodersikkerhed (hygiejne,
kontrol, handel)
Planter og gødning
Korrespondent Birgit Frøik
(02/233 0971/[email protected])
Korrespondent Anita Holten Carlson
(02/233 0832/[email protected])
2
EU’s relationer til tredjelande (herunder FUSPaspekter) samt udvidelse
Arbejdsmarkeds-, social- og sundhedspolitik
Ambassaderåd Niels Junker Jacobsen
(02/233 0846/[email protected])
Rusland og Østeuropæiske lande (COEST)
Det Østlige Partnerskab
Beskæftigelsesråd Simone Heinecke
(02/233 0812/[email protected])
Beskæftigelse, fri bevægelighed,
antidiskrimination (vedr. arb.markedet)
Arbejdskraftsindvandring
Arbejdsret
Arbejdsmiljø
Demografi (beskæftigelsespolitik)
Ambassadesekretær Uffe Grøn-Sørensen
(02/233 0854/[email protected])
De mellemøstlige lande og Golfstaterne
Mashrek og Maghreb-landene, herunder
den mellemøstlige fredsproces
Generelle spørgsmål vedr.
Naboskabspolitikken (Middelhavsunionen)
Sundhedsattaché Marie Louise RostrupNielsen
(02/233 0890/[email protected])
Sundhedspolitik
Lægemidler
Ambassadesekretær Mathias Lydholm
Rasmussen
(02/233 0914/[email protected])
De asiatiske lande, herunder Kina, Indien,
Afghanistan, Pakistan og ASEAN (COASI)
De latinamerikanske lande (COLAC)
GSP
Socialattaché Anne-Mette Kjær Hesselager
(02/233 0896/[email protected])
Socialpolitiske aspekter af beskæftigelse, fri
bevægelighed og antidiskrimination
Ligestilling
Social velfærd
Social sikring
Demografi (socialpolitik og familiepolitik)
Integration
Racisme/antidiskrimination
Ambassadesekretær Anna Nilsson
(02/233 0853/[email protected])
Det Vestlige Balkan (COWEB)
EU’s udvidelse (COELA)
Generelle spørgsmål vedrørende IPA
Rådgiver Kathrine Winther
(02/233 0888/[email protected])
Menneskerettigheder/eksternt (COHOM)
OSCE, FN og Europarådet
Centralasien og Sydlige Kaukasus
Atomarbejdsgruppen
Korrespondent Birgit Frøik
(02/233 0971/[email protected])
Korrespondent Birgitte Thoms
(02/233 0951/[email protected])
EU’s udviklingspolitik og AVS-landene
Transport (land og luft)
Ambassaderåd Jørgen Mærsk Pedersen
(02/233 0980/[email protected])
Udviklingspolitik (CODEV)
EU’s forhold til internationale
udviklingsinstitutioner
Katastrofebistand
Fødevarebistand
Transportattaché Rasmus Silfen-Jensen
(02/233 0804/[email protected])
Lufttransport
Horisontale transportspørgsmål
Satellitnavigation (Galileo)
Transportattaché Teddy Becher
(02/233 0870/[email protected])
Landtransport
Havnespørgsmål
Post
Intermodale sager
TEN-T
Vejsikkerhed
Ambassaderåd Ole Torpegaard Hansen
(02/233 0979/[email protected])
Udviklingslandene i Afrika, Vestindien og
Stillehavet (AVS)
Generelle spørgsmål vedr. Cotonou-aftalen
FUSP-aspekter i Afrika (COAFR)
Generel politikudvikling vedr. Afrika
Korrespondent Christophe Roberto
(02/233 0908/[email protected])
Korrespondent Christophe Roberto
(02/233 0908/[email protected])
3
EU’s handelspolitik
Klima og energi
Ambassaderåd Pernille Falck
(02/233 0816/[email protected])
Multilateral handelspolitik
Handelspolitisk komité (TPC)
Markedsadgang og sektorielle
handelsspørgsmål
Transatlantiske relationer (COTRA)
Koordination af politisk-kommercielle sager
G7/G8 og G20
Klimaattaché Rebekka Falk
(02/233 0906/[email protected])
Klimapolitik
Korrespondent Julie Richter
(02/233 0859/[email protected])
Korrespondent Anita Holten Carlson
(02/233 0832/[email protected])
Retlige og indre anliggender
Miljø
Juridisk attaché Louise Black Mogensen
(02/233 0805/[email protected])
Civilretligt samarbejde (JUSTCIV) (bortset
fra familieret)
E-justice
Formueret/forbrugerrettigheder
Våben/eksplosivstoffer
Landtransport under JM’s ressort (TRAN)
Schengen-samarbejdet (SIS og SCHEVAL)
Narkotika (CORDROGUE)
Terrorisme (ENFOPOL)
Databeskyttelse og informationsudveksling
(DAPIX)
Miljøråd Jane Pedersen
(02/233 0802/[email protected])
Horisontale sager
Kemikalier
Pesticider/biocider
Luftforurening
Bæredygtig udvikling
Miljøteknologi
Industriregulering og integreret
produktpolitik
Jordbeskyttelse
Energiattaché Laura Hviid Arildsbo
(02/233 0889/[email protected])
Energipolitik
Miljøråd Annette Schneider Nielsen
(02/233 0801/[email protected])
Affald
Vand/hav
Biodiversitet
GMO’er (udsætningsdirektivet)
Planlægning
Juridisk attaché Morten Jørgensen
(02/233 0901/[email protected])
Asyl
Ekstern dimension af migrationsområdet
(HLWG)
Familiesammenføring
Visum
Grænsekontrol og ulovlig indvandring,
herunder udsendelse
EU-borgeres fri bevægelighed
Schengen-samarbejdet (Schengengovernance)
Korrespondent Anita Holten Carlson
(02/233 0832/[email protected])
Forskning, uddannelse og kultur
Ministerråd Lise Lotte Toft
(02/233 0878/[email protected])
Forsknings- og innovationspolitik
Euratom
Rumpolitik
Juridisk attaché Anne Vibe Bengtsen
(02/233 0898/[email protected])
Materiel strafferet (DROIPEN)
Retligt samarbejde i straffesager (COPEN)
Eurojust og Det Europæiske Retlige
Netværk (EJN)
EU’s interne sikkerhed (COSI)
Politisamarbejde (ENFOPOL), herunder
Europol
Organiseret kriminalitet (CRIMORG og
GENVAL)
Grundlæggende rettigheder (FREMP)
JAIEX
Kultur- og uddannelsesråd Torben Hoffeldt
(02/233 0929/[email protected])
Kulturpolitik
Mediepolitik
Ophavsret
Sport
Uddannelsespolitik
Ungdomspolitik
Korrespondent Christophe Roberto
(02/233 0908/[email protected])
Korrespondent Julie Richter
(02/233 0859/[email protected])
4
ØMU, EU’s budget, told- og fiskalpolitik
Konkurrenceevne, indre marked, søfart og IT
Ministerråd Niels Bartholdy
(02/233 0881/[email protected])
Økonomisk og monetær politik
Finansielle spørgsmål
ACP/FIN
Vækst- og erhvervsråd NN.
(02/233 0808/[email protected])
Finansielle tjenesteydelser (banker og
forsikringsområdet)
Vækst- og erhvervsråd NN.
(02/233 0858/ [email protected])
IT- og Telepolitik
Industripolitik
Intellektuel ejendomsret
Teknisk harmonisering
Bedre regulering
Fiskalråd Simon Kjær Poulsen
(02/233 0940/[email protected])
Fiskalpolitik
Toldpolitik
Registrering af køretøjer
Spil
Budgetråd Jacob Kirk Jensen
(02/233 0905/[email protected])
Årlige budgetter
Sund finansforvaltning og bekæmpelse af
svig mod EU-budgettet
EU’s personalepolitik (vedtægtsgruppen)
MFF-koordination (Friends of the
Presidency-gruppen om MFF)
Egne indtægter
Vækst- og erhvervsråd Ulrik Hyrup Mogensen
(02/233 0875/[email protected])
Selskabsret
Offentligt udbud
Konkurrencepolitik og statsstøtte
Forbrugerpolitik
Finansielle tjenesteydelser
(værdipapirområdet)
Korrespondent Birgitte Thoms
(02/233 0951/[email protected])
Korrespondent Julie Richter
(02/233 0859/[email protected])
Vækst- og erhvervsråd Peter Ostenfeld
(02/233 0894/[email protected])
Søfartspolitik
Handelspolitik
Indre marked
Etablering og tjenesteydelser
Produktsikkerhed og markedsovervågning
Turisme
Corporate Public Affairs
Handelsråd Jakob Skaarup
(02/233 0830/[email protected])
Rådgivning til danske virksomheder og
interesseorganisation vedrørende:
- EU Corporate Public Affairs
- Projekter finansieret under EU’s
eksterne finansielle instrumenter,
EIB samt trust fonde
Handelsrådgiver Maria Heilskou Pedersen
Handelsrådgiver Casper Andersen
(Ansat ved ambassaden)
(Ansat ved ambassaden)
(02/233 0912/[email protected])
Rådgivning til danske virksomheder og
interesseorganisationer vedrørende:
EU Corporate Public Affairs
Sundhed
(02/233 0913/[email protected])
Rådgivning til danske virksomheder og
interesseorganisationer vedrørende:
EU Corporate Public Affairs
Energi og Klima
Korrespondent Julie Richter
(02/233 0859/[email protected])
5
Administration og støttefunktioner
Ambassaderåd Thure Christiansen
(02/233 0944/[email protected])
Repræsentationens administration
Repræsentationens budget
Sekretær ved administrative ledelsesmøder
Regnskab og Administration
IT-sektionen
Regnskabschef Helle Gram Petersen
(02/233 0848/[email protected])
IT-leder Jan Bagge Olsen
(02/233 0836/[email protected])
Administrationsmedarbejder Maria Lind
(02/233 0834/[email protected])
IT-medarbejder Frej Jensen
(02/233 0821/[email protected])
Boliger
Receptionen
Boligmedarbejder Trine Hoppe
(02/233 0835/[email protected])
Receptionist Ninna Thune Mikkelsen
(02/233 0942/[email protected])
Dokumentalist
Receptionist Martin Genesteix
(02/233 0880/[email protected])
Dokumentalist Stine Rønsholt
(02/233 0828/[email protected])
Chauffører/betjente
Arkiv
Husinspektør Jacob Madsen
(02/233 0992/[email protected])
Arkivleder Signe Vendelbo Bouilloux
(02/233 0843/[email protected])
Chauffør Xavier Vandenwayenberg
(02/233 0993/[email protected])
Arkivmedarbejder Ingelise Jørgensen
(02/233 0886/[email protected])
Chauffør Luis Da Costa
(02/233 0995/[email protected])
Arkivmedarbejder Lars Kristian Thøgersen
(02/233 0842/[email protected])
Chauffør Fabio Piseddu
(02/233 0990/[email protected])
Chauffør Paul Aerts
(02/233 0991/[email protected])
6