2012-Parkering ved Kirken-2

Gårde
9788789288475
 Pt: Fl
©
Offt ApS
V A L
D E M
www.foren
ingen-valde A R
mar.dk
 Akv .
Ft: Vlm
ne i Karlslu
nde
89288-47-5
ISBN 978-87-
Tlttlæ
slun
lslunde - Karl
de Landevej
S DAT T E
R
Karlsl u nde
Kalender
ISBN 978-8
V A L D
E M A R
7-89288-52
-9
9788789288529
Fotos: Valdem
ars Arkiv,
tand . Tekste
r: Lizzie Hegerl
und og Alfred
Jensen.
arlslunde
HusendeeLaindKevej - Hovedgaden
Tilrettelægnin
©
g: Lars Chr.
V A L
Hartig . Print:
D E M
Fila Offset
www.fore
A R
ApS
ningen-v
aldemar.dk
-4
7-89288-57
ISBN 978-8
9788789288574
ars Arkiv,
Fotos: Valdem
: Lizzie
.
tand Tekster
Peter Rosens
og Alfred
Hegerlund
lægning:
.
Jensen Tilrette
Lars Chr. Hartig
. Print: Fila Offset
ApS
Valdemar
9788789288581
Peter Rosens
Valdemar
Valdemar
9788789288642
F O R E
N I N G
E N
Forlaget
Valdemar
-2
2014
den
- Hovedga
Valdemar
Kakkel
AF
7-89288-64
Huse i Kar
e
te dem all
Jeg kend
I CH E L
BODIL M
VALDEMAR
Forlaget
©
KA R L SLUN
89288-58-1
sen
Eiler Jen
Fortalt til
LED E
TID SBIL
HIST OR ISK EBO EGN EN
FR A HED
En gammel
ISBN 978-87-
Brudstykk doms- og lan
-, ung
barndoms
BODIL
R
SD AT T E
MICHEL
SEN
V. MOR TENDE
ISBN 978-8
FORENINGEN
le
te dem alands
Jeg kend er af Lars Vognm
dsbyliv
Gårdene i
Karlslunde
Karlslun
Forlaget Vald
emar
A R
D E M
V A L
emar.dk
©
ingen-vald
www.foren
Velkommen til ”Valdemar” – kulturhistorisk forening og forlags nyhedsbrev nr. 7/2014.
”Foreningen ”Valdemars” generalforsamling onsdag
den 19. marts 2014 kl. 19,30 i Karlslundehuset nærmer sig.
Vedlagt følger den skriftlige beretning samt regnskab
for 2013.
Mange medlemmer har allerede meldt sig til generalforsamlingen, det efterfølgende traktement og fortællinger fra tilflyttere til Karlslunde.
Rikke Hesselsø, der er født i Karlslunde og nu er
vendt tilbage med familie og bosat sig her.
Inga og Finn Stougaard, der som pensionister har
bosat sig i Karlslunde.
Christina Feddersen, der har søgt arbejde i Karlslunde og derfor også er bosat her.
De tre beretninger kommer fra disse særligt indbudte
personer:
Der er tilmelding til generalforsamlingen til Lizzie Hegerlund, Nørrevej 27, på tlf.: 46 15 15 59 eller
e-mail: [email protected] senest fredag den
14. marts 2014. Skulle en enkelt ikke have fået det
gjort, så kan det klares senest mandag den 17. marts
inden kl. 12,00.
På gensyn!
På bestyrelsens vegne
Alfred Jensen
Beretning for Valdemar 2013:
Bestyrelsen består af:
Det har igen været et spændende år for foreningen
”Valdemar”. Bestyrelsen kan se tilbage på et år med
udgivelser, stor opbakning og interesse fra medlemmerne. Samtidig har bestyrelsens møder og arbejde
fortsat været præget af en god og hyggelig stemning,
der gør det sjovt og inspirerende at være med i arbejdet. Jeg vil gerne takke bestyrelsesmedlemmerne for
dette og for en god indsat i det forløbne år.
Inga Hartig: Kasserer
1. Bestyrelsen og møderne:
Alfred Jensen, formand
Der har været holdt 6 bestyrelsesmøder siden sidste
generalforsamling i marts måned 2013. Den 18. april,
6. aug., 21. okt., 9. dec., 29. jan. og 10. marts. Der er
udarbejdet referat fra alle møderne, der foregår på
skift hos bestyrelsesmedlemmerne. På møderne har
bestyrelsen behandlet de løbende sager og taget
forskellige initiativer, som følger i beretningen efterfølgende.
Bente Mathiesen er suppleret ind i bestyrelsen.
Temaet er:
Hvordan er det at flytte til Karlslunde?
Beretninger om Karlslunde fra tilflyttere
Bente Mathiesen: Sekretær
Lizzie Hegerlund: Bestyrelsesmedlem
Peter Rosenstand: Næstformand, billed- og webredaktør
Lars Hartig: Bestyrelsesmedlem med kompetencer
for udgivelser m.v.
Der er et stort ønske om, at andre medlemmer stiller sig til rådighed for bestyrelsesarbejdet. Peter
Rosenstand har allerede meddelt, at han stopper til
næste år, og der er således brug for ny arbejdskraft.
Bestyrelsen har mulighed for at supplere endnu et
medlem til bestyrelsen, således at vedkommende
langsomt kan komme ind i arbejdet med henblik på
Fortsættes de næste sider
VAL D E M A R - Kulturhistorisk Forening & Forlag
Formand: Alfred Jensen, Østergårdsvej 7, 2690 Karlslunde, 4615 0952 - [email protected]
Sekretær: Bente Mathiesen, Dyssevej 12, 2670 Greve, 2262 6302 - [email protected]
Kasserer: Inga Hartig, Hovedgaden 9, 2690 Karlslunde, 4615 3245 - [email protected]
Peter Rosenstand, Nørrevej 27, 2690 Karlslunde, 4615 1559 - [email protected]
Lizzie Hegerlund, Nørrevej 27, 2690 Karlslunde, 4615 1559 - [email protected]
Lars Hartig, Hovedgaden 9, 2690 Karlslunde, 4615 3245 - [email protected]
www.foreningen-valdemar.dk
senere at blive valgt. Der ønskes en debat herom på
generalforsamlingen.
2. Arrangementer:
Bestyrelsen har afholdt 1 byvandring den 4. maj 2013,
hvor foreningen i samarbejde med menighedsrådet
havde rundtur i Karlslunde Kirke, kirketårn og kirkegård. Der mødte omkring 35 deltagere, som havde
en god eftermiddag. Efterårsarrangementet blev
holdt den 4. november med stor tilslutning. Der var
igen næsten udsolgt, (80-90 mennesker). Programmet
var en præsentation af foreningens nye bog ”Huse
i Karlslunde”. Desuden var der igen besøg af Jens
Køie, som fortalte om Karlslunde i 50érne ud fra egne
oplevelser. Det var en fortsættelse af mødet fra 2012,
hvor han ikke blev færdig med at fortælle. Der var
også denne gang sang og musik af Jens Køie og hans
makker. Aftenen sluttede med et indlæg om 70 året
for jødernes flugt til Sverige med bl.a. fortælling om
Mosede havn og fiskernes indsats i disse ture over
Øresund.
3. Udgivelser:
på, så er bestyrelsen lydhør.
4. Medlemmer:
Det er nu 4½ år siden foreningen åbnede for medlemmer. Som fortalt på de tidligere generalforsamlinger
nåede medlemstallet hurtigt op på knapt 50 medlemmer. Og nu er medlemstallet nogenlunde konstant,
dog svagt stigende. Der er pt.92 medlemmer.
Bestyrelsen mener det er vigtigt med god lokal opbakning. Derfor indbydes der til nogle arrangementer
for på den måde tilgodese såvel den historiske dimension af foreningen, men også det sociale aspekt:
At folk fra byen mødes, taler sammen, hygger sig og
glæder sig over den fælles historie.
5. Hjemmesiden:
Hjemmesiden er etableret for snart 5 år siden og
indeholder alle nyheder om foreningen. Her findes
billeder fra alle udgivne kalendere gennem årene.
Desuden en omtale af alle udgivelser, nyhedsbreve,
omtale og billeder fra arrangementer samt alle de
formelle oplysninger om foreningen.
Årets bogudgivelse blev billedbogen ”Huse i Karlslunde”. Teksten i bogen er lavet af Lizzie Hegerlund
og undertegnede. Peter Rosenstand har leveret billederne fra foreningens database, og Lars Hartig har
lavet layout på bogen. Bogen omhandler alle husene
på Karlslunde Landevej og Hovedgaden, sådan som
det så ud i 1950erne og med et view frem til nutiden.
Udover at fortælle om husene og de mennesker,
som boede og bor i dem, ser bestyrelsen det som sin
opgave at bringe så mange billeder som muligt fra
det store billedarkiv, som foreningen besidder. Det
er bestyrelsens fornemmelse, at bogen er blevet godt
modtaget, og at det er en god måde at formidle billeder og tekst på. Bogen er trykt i 80 eksemplarer, hvor
der er solgt 69 stk. Derudover er ”Kalender 2014”
udgivet. Efter debat og tilkendegivelser på sidste års
generalforsamling har foreningen forsøgt at lave en
kalender, der både kan hænge, stå og ligge. Billederne
er fra Karlslunde og rammer nogenlunde begivenheder i de forskellige måneder. Produktionen er igen i
år forenklet, således at der kun trykkes et mindre oplag, der hurtigt kan forøges efterhånden som behov
opstår. Salget viser, at der solgt 105.
Det er Peter Rosenstand, som er web redaktør. En stor
tak til ham for det arbejde.
I forbindelse med produktionen at billedbøgerne, er
det bestyrelsens ønske, at bøgerne har et vist omfang
for at kunne holde en pris, der er rimelig. Derfor
overvejer bestyrelsen, om der skal udkomme en bog
til efteråret, idet bøger med flere sider kræver mere
arbejde og flere billeder. Dette er i sagens natur mere
arbejdskrævende og kan få indflydelse på den takt,
som bøgerne kan udkomme i.
8. Skilte over historiske steder i Karlslunde:
Også om kalenderen skal det overvejes, om den
fortsat skal udgives. Salgstallet svarer måske ikke helt
til den arbejdsindsats, der ydes i forbindelse med udgivelsen. Findes der bedre måder, at lave en kalender
6. Indsamling af billeder:
Bestyrelsen v/ først og fremmest Peter Rosenstand
har i løbet af året fortsat arbejdet med indsamling af
billeder. Status på billederne er, at der skønsmæssigt
er scannet ca. 15.000 billeder, som nu er i foreningens databasesystem.. Det er et flot resultat, og Peter
arbejder med en registrering i en database, således at
billederne er nemme og hurtige at finde. Bestyrelsen
opfordrer fortsat til at melde sig med billeder, således
at foreningen fortsat kan udbygge databasen med
billeder.
7. Interview:
Bestyrelsen har haft forskellige personer til at fortælle
om emner og oplevelser fra Karlslunde bl.a. i forbindelse med udgivelse af bøgerne om gårde og huse i
Karlslunde. Det vil bestyrelsen gerne fortsætte med
og alle opfordres til at melde sig. Alt har interesse.
Det vil blive brugt, når det falder naturligt.
Bestyrelsen er nået lidt videre, og har fundet frem til
skiltenes udseende. Nu mangler der kun sponsorer,
produktion og opsætning.
9. Slægtsforskning:
Foreningen har afholdt et åbent kursus over 4 aftener med slægtsforskning for begyndere. Omkring 10
deltagere har været med under ledelse af Hans Mikkelsen. En stor tak til Hans for hans hjælpsomhed og
stillen sig til rådighed for arrangementet. Kurset vil
blive fortsat, hvis der er interesse for det.
10. Samarbejde med andre: foreninger, skolelreform.
Foreningen ”Valdemar” deltager i det samarbejde,
som finder sted her i Karlslunde mellem foreninger.
Et af in initiativerne var en fælles fastelavnsfest den 2.
marts 2014 bl.a. sammen med Brugsen, Kirken, FDF,
Karlslundehuset. Lizzie Hegerlund fortalte kort om
fastelavns sange og -skikke i gamle dage her i Karlslunde. Også i forbindelse med implementeringen
af den nye folkeskolereform vil foreningen prøve at
være med til at tilbyde sig. Det bliver næppe med en
partnerskabsaftale, men vi vil stille os til rådighed
i det omfang vi har kræfter til det og når lejlighed
byder sig.
11. Planer for det kommende år:
I den næste periode vil bestyrelsen påbegynde arbejdet med at udgive endnu billedbog med lidt tekst om
forskellige veje og bygninger i Karlslunde. Det lykkes
næppe til november måned, da vi ønsker et mere
omfangsrig bog af hensyn til prisen og samtidig siger
erfaringen os, at det tager lang tid at indhente baggrundsmateriale.
Bestyrelsen ønsker at diskutere fortsat udgivelse af
kalender med generalforsamlingen.
Bestyrelsen har også drøftet muligheden for udgivelse af den bog om firmaer, værksteder, arbejdspladser i Karlslunde (gartnerier, håndværksfirmaer,
Kirken, Møllen osv.), men vi mangler arbejdskraft til
at gennemføre det. Derfor er vi interesseret i at høre,
om der findes personer, som kunne tænke sig at gå
i gang med opgaven, gerne personer, der har lyst til
at skrive men også personer, der vil lave interview,
hente oplysninger og finde billeder
Interview om Plejehjemmet ”Møllehøj er blevet
påbegyndt i 2011 Det drejer sig dels om interview
af medarbejdere både nuværende og tidligere, dels
om scanning af billeder fra Møllehøj første periode.
Der er mange billeder med forskellige emner. Endnu
har bestyrelsen ikke besluttet, hvad materialet skal
bruges til.
I det kommende år vil foreningen indbyde til et besøg
på Mosedefortet for at se, hvordan 1.verdenskrigs –
centret kommer til at se ud. Vi håber det sker i løbet
af foråret.
Novembermødet vil blive holdt onsdag den 12. november. Vi har indbudt forfatter og journalist Helle
Juhl, som har skrevet flere bøger om livet i 1900-tallet.
Hun vil fortælle ud fra hendes nyeste bog: ”Barndommens land”, der bl.a. handler om livet i midten af
1900 tallet. Helle Juhl er i dag bosiddende ved Kolding, men er lokal forankret, idet hun voksede op på
Greve Mølle.
Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingens kommentarer og godkendelse.
Karlslunde, den 13. marts 2014
Alfred Jensen
Regnskab og balance
på de to næste sider
VA L D E M A R
Foreningen V A L D E M A R
Kasserer Inga Hartig
Hovedgaden 9, 2690 Karlslunde
CVR 2689 8412
Tlf. 4615 3245
Mail: [email protected]
Resultatopgørelse
for perioden 1. januar - 31. december 2013
RegnskabBudgetBudget
2013
2013
2014
Salg af kalendere samt bøger
Salg af billetter Karlslundeaften
Medlemskontingent
23.209
25.000
2.040
2.000
2.000
6.9006.0007.000
Indtægter
32.14933.000 9.000
Trykudgifter, kalender
Trykudgifter, bøger
Porto
Omkostninger, Karlslundeaften
Omkostninger, Byvandring
Kontorhold
Fotoopgaver og edb-omkostninger
Gaver
Generalforsamling og bestyrelsesmøder
8.200
8.000
23.290
25.000
00 2.606
4.000
7.000
0500500
0
500
500
266
500
500
6071.0001.000
3.374
4.000
4.000
Omkostninger
38.34343.50013.500
Årets resultat
- 6.194
- 10.500
- 4.500
VA L D E M A R
Foreningen V A L D E M A R
Kasserer Inga Hartig
Hovedgaden 9, 2690 Karlslunde
CVR 2689 8412
Tlf. 4615 3245
Mail: [email protected]
Balance
pr. 31. december 2013
Aktiver
Indestående Nordea Bank, konto 2551 420895
Kontant beholdning
Tilgodehavender for salg
Tilgodehavende moms
Aktiver i alt
47.440
670
17.016
2.259
67.385
Passiver
Gældsforpligtelser
Leverandører0
Egenkapital
Saldo pr. 1. januar 2013
73.579
Årets resultat
- 6.194
Egenkapital pr. 31. december 2013
67.385
Passiver i alt
67.385