Pinse i Sønderjylland - Rønshoved Højskole

Forord
Til forældrene og elever på Fårup Skole 2010/11 – og andre brugere af skolen.
Hermed udsendes 19. udgave (årgang) af Forældrenes Håndbog til alle skolens
forældre og andre brugere af skolen. Håndbogen rummer de oplysninger om skolen og
skolegangen, som kunne være nyttige at have ved hånden skoleåret igennem.
Herudover er der et kalenderafsnit, der viser de møder og andre arrangementer, der
er planlagt i årets løb. Der kan naturligvis forekomme ændringer og tilføjelser.
Vi håber, at I må få glæde og hjælp af håndbogen skoleåret igennem.
Se endvidere skolens hjemmeside.
Med venlig hilsen
Redaktionen
1
INDHOLDSFORTEGNELSE:
Forord
Målsætning
Indsatsområder
Telefonliste
Skolens struktur
Vejviser
Skolebiblioteket
Skolevejleder
Skolebestyrelsen
Personale
Tilsyn med eleverne
Frikvarterer
Mælke og madordning
Vintervejr
Lektionstider
Elevrådet
Plan over Fårup Skole
Traditioner
Aktiviteter
Sikkerhedsudstyr
Forældredage
Forældremøder
Skole/hjemsamtaler
Standpunktsmeddelelser
Forsømmelser
SFO
Ønskeseddel
Musikskolen
Tandplejen
Sundhedsplejen
Kalender
Buskøreplan
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
side
1
3
3-4
4
4-5
5
6
7
8
9-13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
17
17
17
side
side
side
side
side
side
side
side
side
17
18
18
18
19
19
20
21-25
26-30
Udgivet af Fårup Skole august 2010
Redaktion:
Skoleleder Annette Blichfeld (ansvarshavende)
Skolesekretær Birgitte Iversen
2
Målsætning
Da skolen og ”Fritteren” er én institution har vi samarbejdet skolens og ”Fritterens”
målsætning.
Den fælles målsætning ser således ud:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fårup Skole og fritidsordning er et sted, hvor hverdagen er præget af trivsel,
harmoni, tryghed og fællesskab, og hvor der er plads til alle.
Skolens beliggenhed i naturen ønsker vi at udnytte til at understøtte
elvernes/børnenes muligheder for indlæring, udfoldelse og udvikling af
motoriske færdigheder.
Børnene/eleverne skal møde krav og tilbud, der udvikler dem socialt,
menneskeligt og intellektuelt. De skal have mulighed for at afprøve grænser
både i sig selv og sammen med andre.
Engagerede medarbejdere og forældre viser ansvar for fællesskabet og møder
hinanden med gensidig respekt.
Skolemål : Vi ønsker at styrke fagligheden og at motivere til forståelse og
selvstændighed.
Fordybelse og arbejdsglæde fremmes gennem gode omgangsformer og et godt
fysisk arbejdsmiljø.
Fritidsordningsmål: At børnene kan slappe af, være fri for stress og stramme
tidsplaner, samt have mulighed for fordybelse i legen.
At barnets nysgerrighed, lystbetonede leg og spontane indfald bliver
tilgodeset, så det enkelte barn oplever succes og føler sig betydningsfuld.
Fælles personalemål: Det fælles personale er ansvarligt og engageret i
arbejdet. Man respekterer hinandens forskellighed ved at se de muligheder de
indeholder samt bruger hinanden i et koordinerende, ligeværdigt samarbejde.
Indsatsområder.
Skolen ønsker at arbejde med læsning i hele skoleforløbet og på tværs af fag. Det
er vores mål, at der skabes en fælles forståelse for, at læsning ikke er et fag
eller en gren af dansk, men et kulturredskab, der anvendes i alle typer af tekster.
Derfor er læsning en opgave for alle lærere på alle klassetrin. Projektet er 2-årigt
og en del af en aftale mellem skolen og politikerne i børne- og skoleudvalget.
Samarbejdet med pædagogisk psykologisk rådgivning ( PPR ) skal ændres i det
kommende skoleår. Beskrivelser af elevernes problemer skal med forældrenes
samtykke foreligge i skriftlig form inden møder med PPR. Møderne skal derefter
tage udgangspunkt i det positive om eleverne: hvor de har gode evner, og hvor de
fungerer godt.
3
I samarbejde med PPR, vil vi også sætte fokus på de 2 nye 7. klasser, for at give
dem en god skolestart.
Arbejdet med IT skal videreudvikles. De fleste klasser har enten et wideboard
eller et smartboard hvis værktøjer, vi skal blive bedre til at bruge. Arbejdet med
vores kommunikationssystemer skal også blive bedre.
Telefonliste
FÅRUP SKOLE
Skolens hjemmeside:
www.faarupskole.dk
Kontoret
8915 4080
Fax
8645 3043
E-mail: [email protected]
Sekretær, Birgitte Iversen 8915 4081
Skoleleder, Annette Blichfeld 8915 4082
Viceskoleinspektør Michael Sørensen 8915 4083
Skole- og ungdomsvejleder, Jens Bohl 8915 5719
Skolesundhedsplejerske, Birgit Lykkemark 2065 5120
SFO
8915 4091
Ean – nr.
579 800 425 82 217
SKOLETANDPLEJEN
Fårup Skoles Klinik
Bjerregrav Skoles Klinik
Langå Skoles Klinik
8915 8765
8915 8760
8915 8750
Skolens Struktur
Fårup Skole er en kommunal folkeskole i Randers Kommune. For 0-6. kl. dækker
skolen områderne Fårup og Nørbæk og for 7-9 kl. Asferg, Kåtrup, Nørbæk, Fårup,
Gassum og Kousted.
Der er helhedsskole for 0-3. kl.
Skolebestyrelsen – med 7 forældrevalgte medlemmer, 2
medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter og skoleledelsen udøver sin
virksomhed inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen fastsætter, og
fører tilsyn med skolens virksomhed.
Der holdes et månedligt møde, og medlemmerne deltager i udvalgsarbejde sammen
med lærerne.
4
Skoleledelsen – har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen og er
ansvarlig for skolens virksomhed over for skolebestyrelsen og
kommunalbestyrelsen.
Pædagogisk råd – er rådgivende for skolens leder og skolebestyrelsen. Der holdes
et møde om måneden, og der oprettes i årets løb en del udvalg, som udtaler sig om
forskellige områder af skolens virksomhed.
Medarbejderudvalget – drøfter de fleste forhold vedr. undervisning, planlægning,
budget, bygninger og personaleanliggender. Medlemmer er skolelederen, lederen
af SFO, skolesekretæren, teknisk serviceleder, tillidsmanden,
sikkerhedsrepræsentanten, 1 lærerrepræsentant, 1 pædagog og 1
rengøringsassistent.
Vejviser
Bygningerne – de ældste er fra 1959, og der er bygget til 7 gange siden, så det
kan virke som lidt af en labyrint, når man skal finde rundt på skolen. På dette
hæftes midtersider er der et kort over bygningerne, som måske kan hjælpe.
Indgang – er der mange af. Der er indgang fra Skolebakken, fra Bakkegårdsvej,
fra Vibevej og fra Gøgevej. Sidstnævnte må betragtes som hovedindgangen.
Afdelinger:
A-fløj: Klasseværelser for 7., 8. og 9. kl., ungdomsvejlederkontor, skolekøkken,
fællesrum, edb-rum og pæd. servicecenter. – Indgang fra skolegård.
B-fløj: Gymnastiksal, omklædningsrum. – Indgang B. Indgang fra Skolegård
C-fløj: Klasseværelser for 0-3. kl., fællesrum og SFO – Indgang fra Gøgevej og
fra skolegård.
D-fløj: Pædagogisk værksted, personalerum, pedelkontor, kontorer for
skoleinspektør, viceskoleinspektør, SFO-ledelse og sekretær. – Indgang fra
skolegård.
E-fløj: Fysiklokale, biologilokale, elektroniklokale, natur/teknik lokale. Indgang fra
skolegård.
F-fløj: Klasseværelser for 4.-6. kl. Sløjdlokale, specialundervisningslokale,
musiklokale, håndarbejdeslokale, køkken og fællesrum. Indgang fra skolegård.
Gl. Fritter: Specialklassen.
Klinik: Skolebakken 3. Rum til skolelæge, skolesundhedsplejerske, psykologerne og
tandklinik.
5
SKOLEBIBLIOTEKET
Bogsamlingen:
Skolebiblioteket har en udlånssamling på ca. 8.000 bøger; desuden er der en
klassesætsamling, fagbiblioteker og et lærerbibliotek. Udlånsafdelingen er
indrettet i forskellige afdelinger med bøger for de forskellige årgange.
Det daglige arbejde forestås af 2 skolebibliotekarer. Eleverne kommer sammen
med deres dansklærer en gang om ugen på skolebiblioteket, hvor de har mulighed
for at låne bøger både til fritid og undervisning.
Indkøb af nye bøger:
Skolebiblioteket har et budget, som giver mulighed for at indkøbe ca. 350 bøger
om året. Langt de fleste af disse bøger bliver udvalgt på 16 bogvalgsmøder, som
afholdes af Biblioteket i Randers.
IT:
Eleverne har på skolebiblioteket mulighed for at benytte internet, e-mail og
forskellige opslagsværker på cd-rom, når det er relevant for undervisningen.
IT-vejledere: Annika Nielsen og Inger Rasmussen.
Skolebibliotekarer:
Inger Rasmussen og Bente Ottosen.
KØRSEL OG PARKERING
Der er parkeringspladser på Bakkegårdsvej, på Gøgevej og på Skolebakken (kørsel
i frikvartererne er ikke tilladt). Skolens brugere opfordres til primært at benytte
Gøgevej.
Frikvarteret om morgenen starter kl. 07.50. Efter dette tidspunkt er det
ikke tilladt at køre ind i skolegården.
Uden for skoletiden må der gerne parkeres i skolegården.
6
UU-vejledning.g
UU forestår vejledning om uddannelse og erhverv til eleverne i folkeskolens ældste
klasser. UU opsøger desuden unge under 25 år, som ikke er i gang med eller har
gennemført en ungdomsuddannelse.
Målet med vejledningen er, at alle elever får den vejledning, de skal bruge for at
kunne foretage det rigtige uddannelsesvalg. Dermed er det også vigtigt, at
vejledningen tager udgangspunkt i den enkelte elev.
Eleven forberedes på valget ved at deltage i introduktionskurser til
ungdomsuddannelserne, brobygningsforløb, praktik, individuelle og kollektive
vejledningssamtaler m.v. Der udarbejdes desuden en uddannelsesplan, der
videresendes til den ungdomsuddannelse, den unge begynder på.
Ved alle skoler i Randers Kommune er der ansat vejleder, som sammen med klassens
lærere støtter den enkelte elev.
Du skal være opmærksom på, at alle ikke har ”ret” til lige meget vejledning. Nogen vil
have brug for meget – andre mindre.
Hvis du vil benytte MinFremtid via Internettet kan du logge på MinFremtid med
dit UNI-login, eller login med licensnummer 8900UU
www.ug.dk er et link til Uddannelsesguiden.
www.studievalg.dk er et link til de syv regionale Studivalg-centre, som kan
hjælpe dig med at vælge videregående uddannelser.
www.optagelse.dk er et link til optagelse på en ungdomsuddannelse eller en
videregående uddannelse.
UU-vejleder Jens Bohl
Fårup Skole
Tlf. 8915 5719
7
SKOLEBESTYRELSEN
Robert Stampe Jørgensen,
Formand
Kontaktperson 1A
Poul Skov
kontaktperson 0A og specialkl.
Thomas Lund
Kontaktperson 2A og 8A
Lars Pedersen Herslund
kontaktperson 3A og 8B
Heidi Andersen
Kontaktperson 4A og 6A
Conny Petersen
Kontaktperson 5A og 9A
Lilly Bennedsen
Kontaktperson 7A og 7B
I skolebestyrelsens møder deltager 2 medarbejderrepræsentanter:
Anette Sørensen og Hans Hulvej.
Endvidere deltager skoleledelsen, der udfører sekretærfunktionen samt 2
elevrepræsentanter.
8
PERSONALE
Lærere
Annette Blichfeld
AB
skoleleder
8641 6851
Michael Sørensen
MI
viceinspektør
9788 8818/5095 7565
Anja Cramer
AC
Pædagog i specialklassen
8646 6044
Annika Jørgensen
AJ
Klasselærer 2A
9812 4147
Anette Sørensen
AS
Lærer i specialklassen
9854 5054
Annette Blichfeld
AB
Anita Vernersen
AV
Klasselærer 9A
8645 3940
Annette Blichfeld
AB
Berit Langballe
BL
Klasselærer i 4A
8644 3510
Annette Blichfeld
AB
Bente Ottosen
BO
Klasselærer i 7B
8645 2131
Annette Blichfeld
AB
Birgitte Randrup
BR
Klasselærer 6.a. barselsvikar
5186 0130
Annette Blichfeld
AB
9
Gitte Rysz Jensen
GR
Pædagog specialklassen
8644 3024 BARSEL
Annette Blichfeld
AB
Henning Palmann
HP
Lærer specialklassen
8662 7716
Dorthe Møller Yde
DM
Klasselærer i 3A
8640 8717/2330 8717
Klasselærer i 3A
Else-Marie Bohl
EB
Klasselærer i 7A
8645 2026
Hans Hulvej
HH
Koordinator i støttecenter
8645 1461
Helene Strunge Henriksen HS
Lærer i specialklassen
2252 0537
Ivan Kopp
IK
Lærer
4649 6531
Inger Rasmussen
IR
Klasselærer 5A
2043 4473
Jens Bohl
JB
Skole- og ungdomsvejleder
8645 2026
Karina A.F. Enggaard
KE
Pædagog specialklassen vikar
2860 2716
10
Lise-Lotte Christensen
LC
Klasselærer 8B
8643 2055
Mette Drachmann
MD
Klasselære i 6.a. BARSEL
8777 4092
Margit Skjøth
MS
Børnehaveklasseleder
8645 2716
Pernille Lund Hansen
PH
Lærer BARSEL
2291 9405
Steen Bundgaard
SB
Klasselærer i 8A
8645 2391
Stinne Knudsen
SK
Lærer
2097 4559
Stine Ingeberg
ST
Klasselærer 9A
8681 4188
Tine Hartvig Olsen
TH
Klasselærer 1A
9816 2327
Torben Dragsbæk
TD
Pædagog specialklassen
8644 1942
11
Svend Erik Zahl Larsen
ZL
Lærer
8642 7380
Annette Blichfeld
AB
SFO personale
Ninna Vestergaard Sand
NS
Leder
8643 0421
Annette Blichfeld
AB
Karin Kruse
KK
Stedfortræder
Klassepædagog 2A
Lone Henriksen
LM
Pædagog
klassepædagog
3A
Mette Andersen
MA
Pædagog
klassepædagog
0A
Gitte Møller
GM
Pædagog Klassepædagog 1A
8640 4313
Anne-Marie Høj Nielsen
Pædagogmedhjælper
8645 2508
Annette Blichfeld
AB
12
Praktisk og administrativt personale
Birgitte Iversen
Skolesekretær
2344 2658
Mogens Kristensen
Serviceleder
89154084/22304073
Rengøringsassistenter
Laila Poulsen
Kontaktperson 4A og specialkl.
Anita Kristiansen
Kontaktperson 4A og specialkl.
Nancy Olesen
Kontaktperson 4A og specialkl.
Laila Nielsen
Kontaktperson 4A og specialkl.
Darin Kristensen
Kontaktperson 4A og specialkl.
Anne-Marie Høj Nielsen
ontaktperson 4A og specialkl.
13
TILSYN MED ELEVERNE
1. Skolens pligt til at føre tilsyn med eleverne indtræder 10 minutter før
undervisningstidens begyndelse for de pågældende elever. Pligten udløber, når
eleverne forlader skolen ved undervisningstidens ophør.
2. Elevernes skolevej er ikke omfattet af skolens tilsyn.
3. I tilfælde, hvor undervisningen afbrydes af mellemtimer, kan eleverne vælge
mellem at opholde sig på skolen eller forlade den. – Elever i 0.-7. kl. må dog ikke
forlade skolen. – Elever i 8.-9. kl. må forlade skolen i faste og tilfældige
mellemtimer samt i frikvarterer af mere end 10 minutters varighed. Hvis nogle
forældre ikke ønsker dette for deres barn, skal de rette skriftlig henvendelse
til skolen.
4. Forældrene må være opmærksomme på, at elever, der på trods af forbud
forlader skolen i frikvarterne, sætter sig uden for skolens tilsyn, og skolen er
uden ansvar for, hvad der måtte ske disse elever.
MÆLKE OG MADORDNING
Skolen har en mælkeordning, hvor eleverne kan få friske mælkeprodukter hver dag
mod indbetaling på et girokort.
Der er madordning med Sønderup Landkøkken www.nu-mad.dk. Denne fungerer via
internettet, hvor forældrene bestiller mad og betaler. Der er madordning tirsdag og
torsdag.
FRIKVARTERER
Eleverne i A-fløjen må normalt selv afgøre, om de vil være ude eller inde i
frikvarterne. Eleverne i F-fløjen skal være ude i 10-frikvarteret. Eleverne i C-fløjen
skal være ude i alle frikvarter. Hver af skolens 3 afdelinger: A (7-9. kl.), C (0-3. kl.)
og F (4-6. kl.) har deres egne opholdsområder til eleverne i frikvarterne (såvel ude
som inde). Lærerne fører på skift tilsyn i frikvarterne, men for hvert område er der
et overordnet tilsyn: A: Else Marie Bohl, C: Margit Skjøth, F: Svend E. Zahl Larsen.
Lærerne spiser i 12-frikvartererne med eleverne fra 0.-6. kl.
14
VINTERVEJR
Der kan forekomme dage med sne- og transportproblemer. I så tilfælde gælder
følgende regler:
Skolen er åben og fungerer altid med de elever der møder op. Forældrene må selv
vurdere, om det er forsvarligt at sende børnene af sted. Giv jeres børn besked på,
hvad de skal gøre, hvis busserne er forsinkede eller ikke kommer.
Børne- og ungeafdelingen kan aflyse skolekørslen, og dette meddeles i Østjyllands
Radio, P4 kl. 6.30 eller kl. 7.30. Hvis det skulle blive nødvendigt at sende bus
eleverne hjem før tiden p.g.a. vejret, vil der blive taget særligt hensyn til de yngste.
Hvis de yngste elever ikke kan sendes hjem, fordi der ikke er nogen hjemme,
forventer vi, at forældrene henter dem ved normal skoletids ophør, med mindre man
har en aftale om, hvor de kan gå hen. (Bør meddeles klasselæreren).
Lektionstider:
1. lektion: 08.00 – 08.45
2. lektion: 08.50 – 09.35
3. lektion: 10.00 – 10.45
4. lektion: 10.50 – 11.35
5. lektion: 12.00 – 12.45
6. lektion: 12.55 – 13.40
7. lektion: 13.45 – 14.30
ELEVRÅDET:
Skolen har 2 elevråd, der består af 2 elever fra 3.-6. kl. og fra 7.-9. kl. Hvert af
disse elevråd har tilknyttet en kontaktlærer. Efter behov mødes de to elevråd til
fælles møder.
15
PLAN OVER FÅRUP SKOLE
TRADITIONER:
Fællessang før efterårsferien, juleferien og sommerferien er gamle traditioner på
skolen. Skolefesten afholdes hvert år torsdag før påskeferien.
Skolen fejrer sin fødselsdag d. 15. august.
6. klasse går luciaoptog.
Se endvidere skolens hjemmeside.
AKTIVITETER
I løbet af skoleåret bruger de fleste klasser en uge til at lave en projektopgave. I
denne uge er det almindelige skema erstattet af tværfagligt arbejde.
Dagen før efterårsferien afholdes Skolernes Motionsløb for hele skolen. 9. klasserne
har ansvaret for denne dag, lige fra planlægning til gennemførelse.
Den 1. december har vi en fælles juleklippedag. Eleverne i de forskellige afdelinger
af skolen aftaler en ensartet pyntning af gangene. I klasserne pyntes individuelt.
16
Tirsdag i den sidste uge før sommerferien er der idrætsdag for 0.-6. klasse i Asferg
og Fårup, som et led i det gode samarbejde Fårup Skole har med Asferg Skole.
Idrætsdagen finder sted på sportsbanerne i Asferg eller Fårup.
SIKKERHEDSUDSTYR
Skolen henstiller, at alle elever anvender sikkerhedsudstyr ved arrangementer i
skoletiden. Det kan være cykelhjelm ved cykling eller håndleds-, albue- og
knæbeskyttere samt hjelm ved rulleskøjteløb.
Det er forældrenes ansvar, at eleverne medbringer og anvender sikkerhedsudstyr,
ligesom det er forældrenes ansvar, at cyklerne er lovlige.
FORÆLDREUGE.
Forældreuge er en uge, hvor der er mulighed for at overvære undervisningen i jeres
børns klasser. Ordningen gælder alle klasser to gange årligt. Datoerne fremgår af
kalenderen. Husk dem, da det har stor betydning for barnet, at forældrene møder op.
FORÆLDREMØDER
I begyndelsen af skoleåret afholdes der klasseforældremøder for samtlige klasser.
Disse møder afholdes inden efterårsferien, og normalt ligger de på onsdage kl. 19-ca.
21. Foruden disse afholdes der i nogle klasser andre møder, der kan have forskelligt
indhold. Mange klasser holder også små fester i årets løb, for nogles vedkommende
sammen med forældrene. Det har ikke været muligt at få alle disse aktiviteter med
på kalenderen – spontaniteten skal også have en chance. Til den store skolefest lige
før påskeferien håber vi, at se alle forældre.
FORÆLDRE-ELEV-LÆRER SAMTALER.
Skole/hjemsamtaler. dvs. – samtaler om og med den enkelte elev, afholdes klassevis
to gange årligt for alle skolens klasser. Det er skolens holdning, at eleverne deltager i
skole/hjem-samtalerne.
STANDPUNKTSMEDDELELSER.
Elever og forældre underrettes således om elevernes udbytte af undervisningen:
0.-7. klasse
2 gange om året afholdes elev-forældre- og lærersamtaler på baggrund af elevplaner.
8.-9. klasse
Der gives skriftlig standpunktsmeddelelse 2 gange årligt sammen med elevplaner med
mulighed for efterfølgende elev-forældre-lærersamtaler. i maj gives sidste
standpunktsmeddelelse i prøvefagene.
17
FORSØMMELSER.
Klasselærerne fører kontrol med elevernes fremmøde. Fravær anføres som sygdom,
forsømmelser med gyldig grund (eller med tilladelse) eller som forsømmelse uden
gyldig grund.
Hjemmet bedes venligst skriftligt meddele skolen årsagen til en elevs fravær,
(kontaktbog/seddel) eller telefonisk til kontoret. Fritagelse for en enkelt dag kan
gives af klasselæreren, mens skoleinspektøren kan give fritagelse for flere skoledage.
Ved længere tids sygdom etableres der sygeundervisning eller supplerende
undervisning, når eleven bliver rask.
I de tilfælde, hvor forældre tager deres børn med på ferie i skoletiden, er
skolen uden ansvar for, hvad eleverne måtte gå glip af i undervisningen.
SFO
Skolefritidsordningen har hjemsted i C-fløjen.
SFO´s åbningstider:
Åben hver dag kl. 06.15
Lukker mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 17.00 Lukker fredag kl. 15.45.
SFO´en kan træffes på tlf. 8915 4091 i åbningstiden.
ØNSKESEDDEL.
Fårup Skoles ønskeseddel til forældrenes daglige medvirken:
• Eleverne kommer i skole hver dag og møder rettidigt.
• Skoletasken er pakket.
• Eleverne har spist morgenmad og har mad eller frugt med til hele dagen.
• Eleverne møder undervisningsparate d.v.s. er udhvilede og har haft en rolig
morgen.
• Skolen/fritidsordningen kritiseres ikke i elevernes nærvær.
• Skolen/fritidsordningen kontaktes, hvis der er problemer.
• Eleverne har behersket adfærd, samt tiltaler både elever og lærere i et
høfligt og pænt sprog.
• At man husker at læse og aflevere ”post”.
• At man viser interesse og er positiv overfor skolen.
• At eleverne er hensynsfulde og tolerante overfor andre.
• At man henvender sig til skolen, hvis der er noget man ikke kan forstå.
• At man oplyser skolen/fritidshjemmet hvis der er særlige problemer med
barnet.
• At man vurderer en sag fra to sider i konfliktsituationer.
• At eleverne får ro til og mulighed for at læse lektier.
• At skolen/fritidshjemmet orienteres om ændringer ved afhentning af eleverne.
18
•
At man respekterer skolen som arbejdsplads for lærere og elever, så enhver
fritagelse fra skolen overvejes grundigt.
MUSIKSKOLEN
Randers Musikskole tilbyder musikundervisning for enkelte elever og hold. Vores
brochure deles ud i maj-juni på skolerne og i børnehaver. Vores tilbud gælder
hovedsageligt elever fra børnehaveklassen og til det fyldte 25 år, der bor i
kommunen. Kontakt musikskolelederen i tvivlstilfælde. Der er elevbetaling for
undervisning, men undervisningen får også tilskud fra Statens Musikråd og kommunen.
Områdeleder
Tlf.: 2442 1068
Vil I høre mere, så ring og få en snak eller en brochure.
Jørn Danielsen
områdeleder
TANDPLEJEN
Tandplejen er opdelt i distrikter. Skolen hører til distrikt Vest, sammen med
Bjerregrav skole, Rytterskolen, Langå skole og Munkholmskolen. Tandplejen er åbnet
på skoledage fra kl. 8-15 og enkelte dage til kl. 16. Vi har varierende åbningsdage, men
som udgangspunkt: Bjerregrav: mandag Fårup: tirsdag Langå: ons - tors – og fredag og
træffes på flg. telefonnumre:
Fårup 89 15 87 65
Bjerregrav 89 15 87 60
Langå 89 15 87 50
Personalet cirkulerer mellem klinikkerne og der vil være mulighed for behandling alle
3 steder.
Der vil i størst muligt omfang være omstilling til en anden klinik når der er lukket.
Se vores hjemmeside www.tandplejen.randers.dk
Ved akut nødbehandling uden for de kommunale klinikkers åbningstider henvises til
privatpraktiserende tandlæger eller til tandlægevagten, tlf. 4026 5633.
19
SUNDHEDSPLEJEN.
Den kommunale sundhedstjeneste består af en sundhedsplejerske og er omfattet af
loven om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge.
Sundhedsplejersken vil indgå i et samarbejde med klasselærere, skolepsykolog,
talepædagog og evt. socialrådgiver og deltage i koordineringskonferencer, som
afholdes på skolen. På disse koordineringskonferencer kan der i samråd, med
forældrenes tilladelse, drøftes evt. hjælpemuligheder til de børn, som har brug for
en ekstra støtte for at skoleforløbet kan blive en givende, lærerig og god tid for
børnene.
Eleverne vil blive undersøgt af sundhedsplejersken løbende i løbet af deres skolegang.
Birgith Lykkemark
Træffes på skolen og på mobil 2065 2654
20
KALENDER 2010/2011
August
Mandag d. 6
Onsdag d. 11
Cyklistprøve 8-11.00 6.a.
Skolen starter
Tirsdag d. 7
Fredag. 13
Fødselsdag i SFO
Skolens fødselsdag
Onsdag d. 8
Tirsdag d. 17
Forældremøde 6.a.
Forældremøde 9.a.
Torsdag d. 9
Onsdag d. 18
Forældremøde 4.a.
Overnatning i specialklassen
Introtur 7. kl.
Forældrekaffe SFO
Torsdag d. 19
Forældremøde 8.a. og 8.b.
Skolebestyrelsesmøde
Fredag d. 25
Introtur 7.kl.
Mandag d. 23
Mandag d. 13
Forældremøde 1.a. kl. 19.0021.00
Forældremøde 3.a.
Onsdag d. 15.
Tirsdag d. 24
Forældremøde 7.a. og 7.b.
Forældremøde i specialklassen.
Tirsdag d. 28
Onsdag d. 25.
Skolebestyrelsesmøde
Forældremøde i 0.a.
Oktober
Mandag d. 30.
Uge 40
Forældremøde 2.a.
Skole-hjemsamtaler i specialkl.
Fredag d. 1
September
Karakterer 9. kl. udleveres
Onsdag d. 1
Forældremøde 5.a.
Mandag d. 4
21
Fotografering af elever
Forældreuge
Tirsdag d. 5.
Mandag d. 1
Fotografering af elever
Skole-hjemsamtale 9.a.
Skolebestyrelsesmøde.
Onsdag d. 3
Onsdag d. 6
Udlevering af karakterer 8.kl.
Skole-hjemsamtale 9.a.
Torsdag d. 4
Torsdag d. 7.
Skole/hjemsamtale 3.a.
Skole-hjemsamtale 2.a.
Fredag d. 5
Udlevering af elevplaner 7. kl.
Uge 41
Projektuge 5.a.
Uge 45
9. kl. praktik
Mandag d. 11.
Skole-hjemsamtale 0.a.
Mandag d. 8
Tirsdag d. 12
Skole/hjemsamtale 3.a.
Skole/hjemsamtale 1.a.
Skole-hjemsamtale 0.a.
Fredag d. 15.
Motionsløb
Uge 42 Efterårsferie
Tirsdag d. 9
Skole/hjemsamtale 8.b.
Skole/hjemsamtale 8.a.
Skole/hjemsamtale 5.a
Skole/hjemsamtale 1.a.
Tirsdag d. 26
Skole/hjemsamtale 4.a.
Torsdag d. 28
Skole/hjemsamtale 4.a.
Onsdag d. 10
Skole/hjemsamtale 8.b.
Skole/hjemsamtale 7.a.
Skole/hjemsamtale 5.a.
Skole/hjemsamtale 1.a.
November
Uge 44
Torsdag d. 11
22
Skole/hjemsamtale 8.a.
Fødselsdag SFO
Mandag d. 15
Februar
Skole/hjemsamtale 7.b.
Søndag d. 6
Overnatning i speckl.
Tirsdag d. 16
Skole/hjemsamtale 7.b.
Skole/hjemsamtale 6.a.
Fredag d. 11.
Torsdag d. 18.
Uge 7 Vinterferie
Karakterer 9. kl. udleveres
Skole/hjemsamtale 6.a.
Tirsdag d. 22
Torsdag d. 25
Opførsel af musical.
Forældrekaffe SFO
Skole/hjemsamtale 9.a.
Mandag d. 29.
Onsdag d. 23
Juleklippedag.
Skolebestyrelsesmøde
December
Onsdag d. 8
Torsdag d. 24
Skole/hjemsamtale 9.a.
Forældrekaffe SFO
Marts
Onsdag d. 15
Uge 10
Skolebestyrelsesmøde.
Projektuge 7.a.
Fredag d. 17
Mandag d. 7
Julearrangement i
specialklassen
Naturfagsmaraton 5+6 kl.
Fastelavn
Onsdag 22/12 – 2/1 Juleferie
Onsdag d. 9
Forældremøde kommende 7. kl.
Januar
Mandag d. 17
Torsdag d. 10
Skolebestyrelsesmøde
Overnatning i speckl.
23
Kulisseaften 6. kl.
Fredag d. 11
Udlevering af elevplaner 7. kl.
Torsdag d. 31
Skole/hjemsamtale 3.a.
Tirsdag d. 15
Skole/hjemsamtale 8.b.
April
Uge 14 Projektuge 7.b.
Onsdag d. 16
Skole/hjemsamtale 4.a.
Skole/hjemsamtale 7.b.
Tirsdag d. 5
Torsdag d. 17
Tirsdag d. 12
Skole/hjemsamtale 4.a.
Skole/hjemsamtale 7.b.
Skole/hjemsamtale 8.a.
Skole/hjemsamtale 0.a.
Skolebestyrelsesmøde
Onsdag d. 13
Skole/hjemsamtale 0.a.
Uge 12 Projektuge 9.a.
Torsdag d. 14
Tirsdag d. 22
Skolefest
Skole/hjemsamtale 7.a.
Fredag d. 15
Onsdag d. 23
Temadag
Skole/hjemsamtale 6.a.
Skole/hjemsamtale 7.a.
Uge 16 Påskeferie
Torsdag d. 24
Maj
Skole/hjemsamtale 3.a.
Skole/hjemsamtale 6.a.
Uge 18 skole/hjemsamtaler
speckl.
Mandag d. 28
Mandag d. 2
Skole/hjemsamtale 1.a.
Skriftlige prøver starter
Onsdag d. 30
Torsdag d. 5
Skole/hjemsamtale 1.a.
Skole/hjemsamtale 2.a.
24
Juni
Uge 19 Forældreuge
6. kl. lejrskole
Torsdag d. 2.
Mandag d. 9.
Fredag d. 3.
Skole/hjemsamtale 2.a.
FERIE
Tirsdag d. 10
Mandag d. 6.
Skole/hjemsamtale 5.a
Hyttetur 3. kl.
Kr. Himmelfartsdag – ferie
Onsdag d. 11
Skole/hjemsamtale 5.a.
Tirsdag d. 7.
Hyttetur 3. kl.
Mandag d. 16
Åbent hus ny børnehaveklasse
Mandag d. 13
Pinse FERIE.
Tirsdag d. 17
Udflugt for indskolingen
Onsdag d. 15
Hyttetur specialkl.
Onsdag d. 18
Forældrekaffe SFO
Torsdag d. 16
Hyttetur sepcialkl.
Fredag d. 20
St. Bededag FERIE
Fredag d. 17
Hyttetur sepcialkl.
Fredag d. 27
9. kl. sidste skoledag.
Tirsdag d. 21
Idrætsdag
Mandag d. 30
Mundtlige prøver starter
Onsdag d. 22
Translokation
Fredag d. 24
Sidste skoledag
25
BUSKØREPLAN
BEMÆRK
Der er i den udarbejdede skolebusplan kun taget hensyn til transport af
skoleelever til og fra kommunens skoler.
Skolebusserne vil dog stadig kunne benyttes af alle kommunens borgere i det
omfang, der er plads.
Der vil dog kun blive kørt til de lokaliteter, der er elever til.
Aftale om ændringer i planerne på enkelte dage som følge af idrætsdage og lign.
skal træffes senest 8 dage før ændringen, og kan kun ske, såfremt det er muligt
uden brug af ekstra busser.
TIL ASFERG OG FÅRUP SKOLER
Tur nr.
1
2
Fårup
Ørrild
Kousted
Sognevej
Vindingholmvej
Terp
A10
Vestergade
Asferg
Purhus
Fårup
7.00
7.05
7.08
7.10
7.15
7.17
7.20
7.25
7.40
7.45
7.50
7.50
7.55
7.58
8.00
8.05
8.07
8.10
8.15
8.30
8.35
8.40
Tur nr.
3
4
5
6
Fårup
Purhus
Asferg
11.40
11.45
11.55xx
12.50
12.55
13.05xx
13.50
13.55
14.04xx
14.40
14.45
14.55xx
FRA FÅRUP SKOLE
xx Kører videre til Gassum/Spentrup efter behov.
26
TIL ASFERG SKOLE
Tur nr.
1
Balgårdsvej
Gassum
SparrehusevejRandrupvej
Kåtrup
Ejstrup
Asferg
7.05
7.10
8.00
8.05
7.20
7.25
7.30
7.35
8.15
8.20
8.25
8.30
FRA ASFERG SKOLE
Tur nr.
3
Asferg
Asferg
Østermark
Hvidsten
Gassum
Balgårdsvej
Dyrby
Randrup
Kåtrup
Ejstrup
2
4
5
12.10
13.35
14.25
12.15
12.20
12.25
12.30
12.35
12.40
12.45
12.50
13.35
13.45
13.50
13.55
14.00
14.05
14.10
14.15
14.25
14.35
14.40
14.45
14.50
14.55
15.00
15.05
ASFERG ØSTERMARK – ASFERG SKOLE
Tur nr.
1
2
Hvidsten
Asferg
Østermark
Asferg
Tur
Tur
Tur
Tur
7.30
8.20
7.35
7.40
8.25
8.30
1 vender ved Hvidsten Mølle
7.32
2 vender ved Hvidsten Mølle
8.22
1 vender ved T-krydset Hastrupholmvej7.37
2 vender ved T-krydset Hastrupholmvej8.27
27
FRA ASFERG SKOLE
Tur nr.
1
Asferg
12.10
Vestergade
x
A 10
x
Terp
x
Vindingholmvej
x
Kousted
x
Ørrild
x
Fårup
12.50
x køres efter behov
2
3
13.35
x
x
x
x
x
x
13.50
14.25
x
x
x
x
x
x
14.40
FÅRUP – NØRBÆK – SØNDERBÆK
Tur nr.
1
2
Fårup
7.00
7.55
Hammershøjvej
7.05
8.00
Haversmosevej
7.10
8.05
Viborgvej
7.15
8.10
Læsten
7.20
8.15
Læstenvej
7.22
8.17
Nørbækvej
7.23
8.18
Sønderbæk
7.25
8.20
Skovagervej
7.35
8.30
Nørbæk
7.40
8.35
Fårup Mark
7.48
8.48
Fårup
7.55
8.50
SØNDERBÆK – FÅRUP – NØRBÆK
Tur nr.
3
4
Fårup
11.40
12.50
Fårup Mark
11.47
12.57
Nørbæk
11.55
13.05
Skovagervej
x
x
Sønderbæk
12.15
13.25
x Køres efter behov.
5
13.50
13.57
14.05
x
14.25
6
14.40
14.47
14.55
x
x
28
BJERREGRAV – ÅLUM – SØNDERBÆK
Tur nr.
1
2
Gjandrup
6.55
7.50
Venning
6.58
7.53
Ålum
7.02
7.57
Svinding
7.10
8.05
Fussingø
7.15
8.10
Sønderbæk
7.25
8.20
Bjerregrav
7.35
8.30
BJERREGRAV – SØNDERBÆK – ÅLUM
Tur nr.
3
4
Bjerregrav
11.25
Sønderbæk
11.35
Nørbækvej
11.38
Læstenvej
11.40
Haversmosevej
11.43
Læsten
11.45
Fussingø
11.50
Svinding
11.55
Ålum
12.00
Venning
12.05
Gjandrup
12.10
* Køres efter behov
TIL SPENTRUP
Tur nr.
1
12.40
12.50
12.53
12.55
12.58
13.00
13.05
13.10
13.15
13.20
13.25
5
6
13.35
13.45
13.48
13.50
13.53
13.55
14.00
14.05
14.10
14.15
14.20
14.25
14.35
14.38
14.40
14.43
14.45
14.50
14.55
15.00
15.05
15.10
2
Jennum
7.10
7.55
Hastrup
7.20
8.05
Hvidsten
7.25x
8.10x
Gassum
7.30
8.15
Dyrby
7.35
8.20
Spentrup
7.45
8.30
* Forbindelse til Asferg skole kl. 7.30 og kl. 8.20
29
FRA SPENTRUP
Tur nr.
3
4
5
6
Spentrup
Jennum
Dyrby
Gassum
Hvidsten
Hastrup
11.35
11.45
11.55
12.00
12.05
12.10
13.00
13.10
13.20
13.25
13.30
13.35
13.45
13.55
14.05
14.10
14.15
14.20
14.35
14.45
14.55
15.00
15.05
15.10
30