Stævneplan for sæson 2014/2015 - Idrætsudvalget for el

3/12 SOGNEAVISEN
April 2012
Nr. 143
NYT NYT NYT
i Forsamlingshuset
Torsdag den 19. april kl.
17.30 er der spis sammen
aften. Håber vort nye tiltag
er noget, I vil synes om.
Denne aften er for alle i
sognet.
Læs s. 7
Tirsdag den 10. april 2012
BAKKEBY
I uge 18 omdannes Ødis Skole til et minisamfund med
navnet BAKKEBY.
Minisamfundet skal være en
model af et samfund med
egne virksomheder og eget
møntsystem.
Læs s. 9
Loppemarkedet i Ødis Hallen var godt besøgt, og de mange hjælpere havde nok at gøre, som pigerne her i legetøjs- og juleafdelingen.
15. årgang
Grønt flag i Ødis
Børnehave
Under læreplanstemaet Natur og naturfænomener har
hele Ødis Børnehave og
Vuggestue arbejdet med
projektet GRØNNE SPIRER
Læs s. 21-22
I dette nummer af Sogneavisen kan du læse om:
Nyt fra Sogneforeningen
s. 3
Velkommen til Ødis Sogn s. 4
Ødis Revy
s. 5
Borgermøde
s. 5
Vesterleds Venner
s. 6
Lokalavisen for 25 år siden s. 8
Hvilken vej?
s. 10
Affaldsindsamling
s. 11
Aktivitetsgruppe, Stifindere s.11
Bondehullet/Forsamlingshus s.12
Børnedyrskue
s. 13
Krolfklubben Madholdet
s. 13
Kirkesider
s. 15-18
Hvad er det?
s. 24
Skovtrolden arrangerer
s. 24
Nyt fra Ødis Skole
s. 25
Skolen i naturen
s. 26-27
Træningstider
s. 27
Husk
Sogneavisen
kan betales via netbank på konto nr.
7040 0000175819
Husk navn
Sognets aktivitetskalender
APRIL
10. kl. 19.30, Præmiewhist i Ødis 10.
12.
13.
14.
17.
19.
22.
24.
26.
29.
Hallens Cafeteria, Ødis IF
19.30, koncert med Sweet
Sue´s Trio, Ødis Kirke
kl. 19.30, Generalprøve Ødis
Revyen, Ødis hallen
kl. 18, Premiere Ødis Revyen, Ødis hallen
19.30, Borgermøde, Ødis
Hallen, Ødis IF
kl. 17.30, Spis-sammen-aften, Ødis Forsamlingshus,
kl. 10, Affaldsindsamling,
mødested: Kirkepladsen, Aktivitetsudvalget
kl. 19.30, Præmiewhist i Ødis
Hallens Cafeteria, Ødis IF
kl. 19, Tur til Stenderup Sønderskov, Mødested: Sdr.
Stenderup Kirke, Skovtrolden
kl. 9, Inspirationstur til Tørring Kirke, afgang fra Kirkepladsen, Menighed møder
menighed, Haderslev Stift
12.
17.
20.
28.
Ødis Skole
kl. 19.30, Nattergaletur i
Brænøre Mose, Mødested:
Langbjerggård, Vadhusevej
10, Fovslet, Skovtrolden
kl. 4.30, Morgentur i Geografiske Have i Kolding, Mødested: Geografiske Have, Kolding, Skovtrolden
kl. 9, Kirkevandring, Ødis
Kirke, Menighedsrådet
kl. 14, Besøg i Didriksens
Have i Lunderskov, Mødested: Sydbanegade 11, Lunderskov, Skovtrolden
kl. 10.30, Fælles 2. pinsedagsgudstjeneste, Landbrugsmuseet, Brødsgård, Kirkerne
i Kolding Provsti
JUNI
6. kl. 19, Naturplan ved Fovs-
9.
MAJ
3. kl.17 - 20, Bakkebyaften,
13.
åen i Frørup, Mødested: Ppladsen ved Frørup Kirke,
Skovtrolden
kl. 10 - 14, Børnedyrskue på
Den gamle Sportsplads i
Ødis Bramdrup
kl. 19, Besøg på et landbrug i
Skanderup, Skovtrolden
Sogneavisens deadline og udgivelsesdatoer
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
deadline 28. april
deadline 26. maj
deadline 28. juli
deadline 25. august
2
udkommer 8. maj
udkommer 5. juni
udkommer 7. august
udkommer 4. september
NYT FRA SOGNEFORENINGEN
Byforskønnelse
Der er afsat penge, til renovering og tiltrængt forskønnelse af det tidligere butikstorv i
bymidten. Der er udarbejdet en skitse, som der arbejdes videre med, men den endelige
udformning er endnu ikke helt på plads. Dog vil man bestræbe sig på, at beplantningen
bliver tilsvarende den, som er anvendt ved kirkesvinget, og vi forventer, at det bliver
færdiggjort i løbet af sommeren.
Fejemaskine
Kommunens fejemaskine har først på året efter længere tids fravær været en tur rundt i
sognet med et rigtig flot resultat til følge. Der er efterfølgende lavet aftale om, at den
herefter kommer en gang årlig.
Hjemmeside
Der er nu gennem Kontaktforum bevilget midler til etablering af hjemmeside, og vi
har i Ødis fundet tre personer, som gerne vil arbejde med dette.
Hjemmesiden skal dels være vort samlingspunkt indadtil og ansigt udadtil. Der
kan informeres om foreninger og institutioner, og der kan reklameres for aktiviteter og arrangementer. Der kan ligeledes lægges billeder på fra arrangementer plus
meget mere. Vi bestemmer selv. Udover lokalsamfundet vil man også indgå i et
netværk af lokale hjemmesider, så man kan følge med i nabobyernes nyheder, og
de kan se vore. Der vil ligeledes være mulighed for at få informationer fra kommunen og andre organisationer i kommunen.
Der vil i løbet af foråret være informationsmøde og uddannelsesdage, hvor vore
repræsentanter vil deltage, og vi forventer at være klar i løbet af efteråret. Vi vil
selvfølgelig informere senere.
Bliv medlem af Sogneforeningen
Årligt kontingent:
- Privatpersoner 50 kr.
- Foreninger og institutioner 200 kr.
Info
til
nye m
edlem
me r
Tegn dit medlemskab ved indbetaling på bankkonto: 5881 4383 569 430 (husk navn
og adresse) eller til Daniel Bjærge, Enggårdsvej 5, Ødis Bramdrup
Kontingent til Sogneforeningen:
50 kr. om året på
bankkonto: 5881 4383 569 430 eller til
Daniel Bjærge, Enggårdsvej 5,
Ødis Bramdrup (husk navn og adresse)
Abonnement på Sogneavisen:
100 kr. om året på
bankkonto 7040 0000175819
eller i postkassen Stationsvej 13 eller
Skovvang 1 (husk navn og adresse)
Udensogns betaler 160 kr. pr. år.
Babysitter søges
Vi er en familie, som en gang i mellem har brug for en babysitter til
at passe vores pige på 8 år og dreng
på 5 år.
Vi regner med, du er omkring 14/15
år og bor i Ødis eller omegn.
Ring og hør nærmere 26 62 01 02
Med venlig hilsen Sussi
3
Velkommen til Ødis Sogn
Af Jonna Jørgensen
I efteråret 2010 fik Mosegård på Drenderupvej 3 i Ødis Bramdrup nye beboere.
Det er Inge Pedersen og sønnen Michael
Pedersen. De kommer oprindelig fra Århus, men har boet 10 år i Viborg. Michael har gået i folkeskole i Viborg, og han
er i gang med en mureruddannelse, hvor
han er i mesterlære i Vamdrup hos murer
Jacobsen. Lige nu går han på Teknisk
skole i Vejle.
I sin fritid kan han godt lide fodbold,
håndbold og badminton, men lige nu står
det på ombygning af huset.
Moderen Inge har arbejdet i hjemmeplejen i Viborg. Men i 4 år har hun arbejdet
i REMA 1000 i Viborg. Siden de flyttede
til Ødis Bramdrup har hun arbejdet i REMA 1000 Tvedvej i Kolding, og det hun
er meget glad for.
Inge har også en datter Susanne, som lige
er blevet færdiguddannet som blomsterbinder. Hun bor og arbejder i Viborg. En
anden datter Marianne på 20 år flytter til
Kolding, hvor hun skal starte på handelsskole.
De har to hunde. Den ene er en blanding
af labrador og en tysk ruhåret. Den anden
en Border Collie.
Gåskær Tværvej 5 har også fået nye beboere. Det var den 1. marts i år.
Carsten Christoffersen og Sandra Einfeldt med drengene Oliver, som går i
børnehave og Nicklas, som er i dagpleje.
Drengene leger godt sammen.
Carsten er født og opvokset i Ødis og har
gået på Ødis Sogneskole. Så han føler
rigtig, at han er kommet hjem igen efter
nogle år i Sommersted. Han er altmuligmand og holder lastbiler i orden hos sin
farbror Erling Christoffersen på Riglandsegvej. Mens han boede i Sommersted
arbejdede han på et maskinværksted i
Over Jersdal.
Sandra er fra Tyskland oprindelig Kiel.
Hun har boet i Danmark i fire år og arbejder på Dancon Food i Haderslev. Hendes store interesse er heste. Fritiden går i
øvrigt med hus, have og børn.
4
ØDIS REVYEN 2012
Gammelkendte og nye skuespillere brænder for at gå på scenen og
præsentere årets repertoire, der spænder bredt, med inspiration hentet i
hændelser fra både det lokale og det nationale forum, således at publikum får den bedste oplevelse i humorens ånd.
Premiere
lørdag den 14. april 2012
kl. 18.00 - 01.00

med middag

revy

musik og dans
Pris pr. person er kr. 260,Billetter bestilles ved
Peter Grave, Vamdrupvej 33
tlf. 42 38 62 86
Generalprøve
fredag den 13. april 2012
kl. 19.30
Pris pr. voksen er kr. 50.- og
børn kr. 25,Kaffe og kage kan købes i pausen
Billetter købes ved indgangen
mail: [email protected]
Betaling for billetter skal foregå
på reg. nr. 5881
konto nr. 43 83 98 98 47
Indkaldelse til borgermøde
Tirsdag den 17. april kl. 19.30 i Ødis Hallen
1. Skal der være et værested for 4. – 7. klasse?
2. Information – hvorledes kommer vi videre?
3. Skal Ødis IF bestå efter 31. oktober 2012?
4. Fælles aktivitetsområde omkring Ødis Hallen - udvidelse
af hal.
5. Evt.
Vi håber, at mange vil møde op – der er brug for det.
5
Generalforsamling i Vesterleds Vennekreds
Af Stig Funder
Vennekredsen på Vesterled i Ødis har afholdt generalforsamling på Vesterled, med
en pæn tilslutning, og bestyrelsen ser nu ud
som følger:
Stig Funder, Lene Funder, Jørgen HenrikBanko udsættes
sen, Emmy Holdt, Jens Henriksen.
På grund af indtrufne omstændigheder
Nyvalgte: Henriette Christensen
må Vennekredsen på Vesterled desBirte Larsen.
værre udsætte sponsorbanko til efterSuppleanter til bestyrelse:
året.
Doris Gjedsted
Med venlig hilsen
Sebastian Hansen (nyvalgt)
Stig Funder
Revisorer: Jørgen Midtgaard;
Karl Schmidt
En tak til dem, der ikke mere er i bestyrelSuppleanter: Bente Tauck
se, eller var suppleanter inden valget, men
Frede Henriksen (nyvalgt).
som nu er stoppet.
VENNEKREDSENS AKTIVITETSDATOER I FORÅRET 2012
14. maj: køretur
28. maj: køretur
Juni:
06. juni: bestyrelsesmøde
11. juni: køretur
23. juni: sct. Hans
25. juni: køretur ????
April:
10. april: bestyrelsesmøde
14. april: sponsorbanko. (udsættes)
18. april: køretur
30. april. Køretur.
Maj:
02. maj: bestyrelsesmøde
09. maj: spisesammendag
JULI: SOMMERFERIE
Men efter at pantprisen er er sat betydeligt ned fra den 1.
Ved Forsamlingshuset står en flaskecontai- jan. 2011 har vi kun
ner. Den er beregnet til tomme flasker efter udgifter af at få den
en fest i Forsamlingshuset. Tidligere var
tømt - 5- 600 kr. pr. gang. Derfor er vi nødt
det sådan, at vi havde en lille indtægt af
til at bede om, at man kun benytter flasketomme flasker, og så var det udmærket, at containeren, når man har lejet Forsamlingsvelmenende borgere afleverede deres glas huset.
og flasker her. Tak for det.
Håber, der er forståelse for det.
nc
Flaskecontaineren ved
Forsamlingshuset
6
NYT NYT NYT
Spis sammen aften i
Ødis Forsamlingshus
torsdag den 19. april kl. 17,30
Håber vort nye tiltag er noget I vil synes om – denne aften er for alle i
sognet: unge med og uden børn – de lidt mere modne - efterlønnere/
pensionister simpelthen for alle – en god mulighed for at mødes under
hyggelige former, og så er I fri for at lave mad den aften.
Håber det kan blive en god tradition i byen, som vi forstiller os vil blive
afholdt en gang i foråret og en gang i efteråret.
Det er første gang vi skal prøve det her, så vi lukker for tilmelding, når
vi når 60 personer, og det bliver efter princippet: Først til mølle.
Tilmelding starter tirsdag den 10. april til Sonja på tlf. nr. 75 59 81 67
(bedst mellem kl. 16 og kl.19)
Sidste tilmelding er mandag den 16. april kl. 19. – forhåbentlig er der
allerede overtegnet længe inden.
Betaling aftales med Sonja ved tilmeldingen.
Menuen:
Kylling i cola (børnevenlig menu) med ris / kartofler samt en salat.
1 is til dessert.
Kaffe og småkager.
1 glas rødvin eller 1 øl eller 1 sodavand
Børn på 12 år og derover betaler som voksne.
Pris:
Børn under 12 år 30 kr.
Voksne
60 kr.
Både sodavand – øl – vin kan købes
til rimelige priser.
Med venlig hilsen
Ødis Forsamlingshus
7
LOKAL AVISEN
for 25 år siden
Nr. 4 den 26. marts 1987
KOLDING FOLKEBLAD
Igen en fin præstation af
Ødis-amatørerne
Det var en i alle måder morsom og interessant forestilling med Folk og røvere fra
Kardemommeby, som ødisamatorerne spillede på sogneskolens scene fredasg den 13.
og lørdag den 14. marts.
Det er en forestilling, som
både børn og voksne havde
megen fornøjelse af, og det er
også en forestilling, som de
medvirkende kan glæde sig
over at medvirke i, når resultatet er, som det der kom ud
af det her.
Det må samtidig erkendes, at
det, som provst Hans Thysen
tilføjede i sine velkomstord
har været et meget stort arbejde at få forestillingen op at
stå. Ikke blot for de, der
medvirkede på scenen, men
også for dem, der har fremstillet dekorationerne, kulis-
serne og hvad der ellers skal
til.
Ny bestyrer i Bikuben
Det blev en pige
For første gang i Ødis Sparekasses 107-årige historie har
man ansat en kvindelig leder.
Fredag den 13. marts indvieDet blev sparekasseassistent
des Sogneskolens nye hjemUlla Jønsson, 31 år. Den hidkundskabslokale.
tidige leder Finn Andersen,
Ved indvielsen udtrykte Skoskal være souschef i afdelinleinspektør Erik Helby blandt
gen i Sdr. Bjert. Vagtskiftet
andet ønske om, at ikke bare
sker ved en reception i spareeleverne på skolen vil bruge
kassen torsdag den 2. april
lokalet, men også at sognets
kl.14.00-17.00.
beboere vil drage nytte af det.
SPORT
Nyt hjemkundskabslokale
Oprykning til damerne
Efter flere sæsoner, hvor det
har været ligeved lykkedes det
i år endelig for damesenior
serie 3 at rykke op i serie 2.
holdet har spillet 18 kampe
og heraf kun tabt én kamp resten er vundet.
Klubbens førstehold i damesenior serie 4 har ligeledes
haft en flot sæson. Holdet lå
længe på førstepladsen, der
ville give oprykning til serie 3,
men holdet sluttede på en
anden plads.
8
Velkommen til BAKKEBY
I uge 18 omdannes Ødis Skole til et minisamfund med
navnet BAKKEBY.
Minisamfundet skal være en model af et samfund med
egne virksomheder og eget møntsystem — som i Bakkeby hedder BAKKER.
Det er ikke muligt for os at få alle facetter af et samfund
med, men hver virksomhed fungerer med egen ledelse,
personale, faste arbejdstider og aflønning. I pauserne i
løbet af arbejdsdagen vil det være muligt, at gå rundt og
se og prøve (mod betaling) de forskellige aktiviteter. I
Bakkeby vil man kunne finde skønhedssalon, kiosk,
bank, restaurant, galleri, systue, hobbyværksted og flere
andre virksomheder.
Alle er velkomne
den 3. maj kl. 17 - 20
hvor der vil være åbent hus på skolen.
Der vil være aktivitet i virksomhederne, man kan købe
mad i restauranten og besøge de mange butikker, hvor
børnenes produktioner vil være til salg.
Al handel foregår naturligvis med den lokale valuta, og
banken er åben for veksling af kroner til BAKKER.
9
Hvilken vej ?
”Vejgættebilledet” denne gang er
nærmest fra den centrale del af sognet.
Det indeholder så mange kendte detaljer, at der ikke gives mere hjælp.
På ”Vejgættebilledet” i sidste nummer befandt vi os på Mejerivej, lige
hvor den går ud i Steppingvej i Ødis!
10
Affald ødelægger vores
naturoplevelser
Øldåser, papir og plastik flyder langs vejene, i grøftekanter og i byen og dens grønne
områder. Affaldet irriterer og ødelægger
vores oplevelse af naturen, udover at det
også kan være til fare for dyrene i naturen.
Aktivitetsudvalget i Ødis arrangerer affaldsindsamling
søndag den 22. april klokken 10.
Vi mødes på kirkepladsen, hvor vi så fordeler ruterne imellem os. Der bliver udleveret sække og handsker til alle deltagere,
inden vi begiver os ud på ruterne. Efter ca.
halvanden time mødes vi så igen for at gøre
status over dagens fangst, som vil blive
indrapporteret til Danmarks Naturfredningsforening.
Sidste år mødte der 8 personer op, og der
blev der samlet ca. 45 kg brændbart affald,
samt nogle større ting. Herudover blev der
samlet ca. 250 dåser og en del flasker. Vi
håber, at der i år er endnu flere, der har lyst
til at ofre et par timer, så vi kan få ryddet
op i et endnu større område, til glæde for
både mennesker og dyr.
Vel mødt
Aktivitetsudvalget
nerne der står bag initiativet er rimelige
fortrøstningsfulde.
Initiativet til den mere formelle handling er
taget på grund af opfordring fra anden side.
Som tidligere omtalt er der mellem de to
Den primære årsag er, at når der søges fonfrivillige arbejdsgrupper indledt et tættere
økonomisk samarbejde, som har resulteret de og puljemidler til diverse projekter spei, at der onsdag den 21. marts blev afholdt cielt i Stifindergruppens regi, vil vi efter
sigende opnå en større velvilje og troværstiftende generalforsamling i en ny forenings konstruktion mellem de to grupper. dighed hos de bevilligende myndigheder,
Hel relevant vil flere af sognets læsere nok når der er en organiseret forening med egne
vedtægter, der står bag.
tænke – en forening mere i lokalområdet,
De to bestyrelser / udvalg er efter generalder får problemer med rekruttering til posterne i bestyrelsen / udvalgene, men perso- forsamlingen sammensat sådan:
Orientering fra Aktivitetsudvalget og Stifindergruppen
Aktivitetsudvalget:
Stifindergruppen:
Eigil Laursen, formand
Martin Aggesen, næstformand
Jens S. Jørgensen, kasserer
Peter Schmidt
Jens Leth-Pedersen
Inge M. Thomsen, formand
Eigil Laursen, næstformand
Jens S. Jørgensen, kasserer
Preben Munch
Finn Hansen
Suppleanter til begge bestyrelser / udvalg:
Thorkild Laursen
Hans Overgaard Christiansen
Suppleanter til begge bestyrelser / udvalg:
Thorkild Laursen
Hans Overgaard Christiansen
Revisor: Ingeborg Lyngsø
Revisorsuppleant: Jytte Dantoft
Revisor: Ingeborg Lyngsø
Revisorsuppleant: Jytte Dantoft
11
Der beskæres i buskadser...
Det er forår, og alting klippes ned.
Der beskæres i buskadser og budgetter.
Sådan begynder en kendt forårssang. Her i
Ødis har der også været gang i beskærersaksene. Bondehullet er blevet ryddet for
løse grene, og buskene, som vokser på diget et skåret kraftigt ned, så man rigtig kan
se, at det er et hul.
Anlægget med bøgehækken på sydsiden er
ved at blive renoveret. Foreløbig er hækken Så er der ryddet op i Bondehullet
skåret ned, så man kan kigge ud, når man
er fjernet, og fliserne er taget op.
sidder indenfor. Det er således også blevet Det er aktivitetsudvalget, der har været i
nemmere at kigge ind. Bordet og bænkene gang en af de sidste dage i marts med motorsav hækkeklipper og ørnenæb.
Nu skal fliserne renses af og lægges ned
igen, og så bliver der opstillet et bord med
to faste bænke.
Når det er gjort
kan anlægget igen
benyttes til indtagelse af eftermiddagskaffe eller
frokost. nc
var arbejdet under den aktive formand ledelse planlagt.
I Forsamlingshuset har vi været i gang med I køkkenet blev alle hylder og skabe tømt
den store årlige forårsrengøring. En dag
og rengjort. Vægge og gulv blev vasket.
midt i marts mødtes en flok engagerede
Også toiletterne fik en ordentlig omgang. I
borgere til kaffe og rundstykker. Inden
salen blev der støvet af oppe og nede. Alle
kaffen var drukket og rundstykkerne spist. stolene blev tørret af og sæderne rengjort
for diverse pletter. Nogle af skruerne i stolesæderne havde løsnet sig, så alle skruerne
blev spændt fast.
Senere på foråret skal vi have vasket vinduer, gulvet skal vaskes og olieres. Der er
også planer om at male indendørs. Vi har
også planer om at ændre belysningen i salen og i gangen, så det bliver mere hyggeligt. Udendørs skal der lægges fliser til
nødudgangen, så denne indgang kan benyttes af rollator- og kørestolsbrugere.
Vi håber på et godt resultat, så vi eventuelt
Her tager rengøringsholdet sig en velfortjent
kan lokke flere brugere til.
nc
pause. Det er Eigil, der tager billedet
Forsamlingshuset
12
Børnedyrskue på den gamle
sportsplads i Ødis Bramdrup
Af Sylvia Ros
Sidste års børnedyrskue var et stort hit
blandt både børn og voksne, og nu gentager
vi succesen! I år bliver det allerede den 9.
juni. Vi har valgt at flytte børnedyrskuet til
juni blandt andet, for at skåne de små dyr,
som ikke har det så nemt ved at være udenfor når temperaturen daler i efteråret.
Der vil igen være den meget populære tombola, kagekonkurrence og anden underholdning. Der vil være mulighed for at købe grillpølser og sodavand på pladsen.
Overskuddet fra dagen vil lige som sidste
år gå til de foreninger der arrangerer dyrskuet. Sidste års overskud gik til et festtelt
der bliver brugt til forskellige arrangementer i lokalsamfundet.
Et par billeder fra sidste års børnedyrskue
Vi håber at så mange som muligt møder op
og nyder dagen sammen med os. Nærmere
information om tilmelding og detaljeret
program følger i næste udgave af Ødis Sogneavis.
Krolfklubben
”Madholdet”
Krolfklubben Madholdet
starter op søndag
den 1. april kl. 9.30.
(det er ikke aprilsnar)
Vi spiller til og med den
29. april om søndagen og
derefter om
torsdagen kl. 18.30.
Som noget nyt spiller vi
også tirsdage kl. 9.30,
første gang
den 3. april.
SÅ MØD OP ALLE
NYE SOM GAMLE.
ALDER INGEN HINDRING.
VENLIGST
PETER GRAVE
13
SANDKÆRHUSE
BRÆNDSEL
TRÆPILLER / BRÆNDE /
TRÆBRIKETTER
Træpiller 0,4% i bigbags og sække
Træbriketter i lyse & hårdttræ
Specialbriketter i tørv
Optændingsblokke
Fakler - Brændely
Ring og få den bedste pris,
4092 1142
- se mere på:
www.sandkaerhuse.dk
FAGKUNDSKAB . KVALITET . SERVICE
______________________________________________________________________________
GRATIS
synsprøve
VAMDRUP
SPECIALOPTIK
OPTIKER - OPTOMETRIST
TLF. 75 58 10 86
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
URE - BRILLER
Steppingvej 3
6580 Vamdrup
Tlf. 7559 8035 / 2217 3680
14
GULD - SØLV
Kirkesiderne
Ønsker
Glædelig Påske!
Kirkekaffe efter gudstjenesten
Nogle gange i løbet af året har vi kaffe
og rundstykker i Vestfløjen efter en
9 - gudstjeneste.
Billederne her er fra det hyggelige
samvær, hvor snakken går og kaffen
nydes.
Kirkesiderne denne gang:
Pinsegudstjeneste på Brødsgård, Inspirationstur til Tørring Kirke, Kirkevandring Kristi Himmelfart og Gudstjenesteliste for april og maj, nyt babysalmesangshold starter i Ødis 25. april og afsløring af årets julekoncert.
April 2012
15
16
Babysalmesang
- nyt hold starter i Ødis Kirke
Hvornår:
Vi mødes hver onsdag i kirken
kl. 10.30 - ca. 12.
Første gang onsdag den 25.
april – i alt 8 gange.
onsdag 25. april
- et tilbud til babyer mellem 010 mdr. og deres forældre, hvor
vi synger og bevæger os til salmer i kirkens fantastiske rum.
Efter babysalmesangen hygger
vi os med en kop kaffe/the og en
snak.
Medbring:
Tæppe eller dyne, som barnet
kan ligge på.
Tilmelding:
Det er organist i Ødis Kirke,
Karin Petersen, som leder babysalmesangen.
Det er gratis at deltage, men
tilmelding er nødvendig til Karin, meget gerne på mail: [email protected]
eller tlf. 41593437.
Hvor:
Der oprettes nye hold på skift i
Ødis og Vamdrup Kirker.
Næste hold starter i Ødis Kirke,
og man er meget velkommen,
uanset om man tilhører Vamdrup, Hjarup eller Ødis sogn.
været som om det, at møde det fremmede,
Inspirationstur til Tørring Kirke har givet os et møde med os selv og vort
Søndag 29. april
eget kirkeliv”.
Kom med på gudstjenestebesøg i Tørring kirke. Nogen gange skal vi se vores
eget lidt i et andet perspektiv, for at se nye
muligheder—ved at tage til gudstjeneste i
et andet sogn, bliver vi klogere på vort
eget.
Genbesøg 17. juni
I første omgang er Ødis gæster i en anden
kirke, men der er planlagt genbesøg fra
Tørring-Hammer søndag 17. juni. Vi håber
at menigheden i Ødis vil bakke op om projektet, så vi kan få så mange stemmer, som
muligt at høre.
Kirkefrokost
Efter gudstjenesten er der kirkefrokost i
kirkehuset ved Tørring Kirke, og her er
mulighed for at tale med hinanden om indtryk fra kirkerum og gudstjenesten.
Inspiration både til vært og gæst
Idéen er blevet til i stiftet, og flere menigheder har allerede været i gang. ”Det har
været spændende og inspirerende at deltage
i projektet, som har givet os nye øjne at se
med og været en anledning til at sætte ord
på nogle af de elementer i gudstjenesten,
som vi ellers sjældent får talt om. Det har
17
Af hensyn til frokost og evt. buskørsel, beder vi om
tilmelding til
Borgny BrüningsHansen på
75598150, [email protected] eller mobil (sms)
51355190, senest søndagen før 22. april.
Vi kører fra kirkepladsen kl. 9.00.
I egne biler, eller i bus. Det afhænger
af deltagerantallet.
Michael Falch i Ødis kirke
Gudstjenester i Ødis Kirke
April - Maj 2012
(Hvor andet ikke er nævnt, er gudstjenesterne v/ sognepræst B. Brünings-Hansen)
April
Selv om det kun lige er blevet påske, kan
vi allerede afsløre julekoncerten i Ødis
Kirke. Michael Falch kommer den mandag 3. december kl. 19.30 og billetter kan
købes efter sommerferien til 200,-
9. 2. Påskedag
Ingen gudstjeneste, der henvises til omegnens kirker
Torsdag 12. april kl. 14.30
Gudstjeneste sammen med Plejehjemmet Vesterled. Spirekoret medvirker.
Vi glæder os allerede!
15. 1. søndag ef. Påske
Ingen gudstjeneste, der henvises til omegnens kirker
22. 2. søndag ef. Påske 10.30
Kristina Nilsson
(ændring fra sidste blad)
Kirkevandring Kristi Himmelfart 17. maj kl. 9.00
Fra Ødis Kirke
29. 3. søndag ef. Påske
Inspirationstur til Tørring
Vi starter i kirken kl. 9.00 og går i området ved søen og Drenderup Skov. Jeg forventer at vi er tilbage ved kirken kl. 11.00,
hvor vi spiser vores medbragte mad. Turen bliver på ca. 5 km.
Maj
4. St. Bededag
Ingen gudstjeneste, der henvises til omegnens kirker
6. 4. søndag efter Påske kl. 9.00
Kontakt
Organist: Karin Petersen..41593437
Sognepræst:
Borgny Brünings-Hansen .......75598150
Fridag: mandag
Graver: Find Christensen .......7559 8121
Formand: Rasmus Ravn …....7559 8116
Kirkeværge: John Bording .....23204023
Ved dåb, bryllup og begravelse
henvendelse til sognepræsten.
13. 5. søndag efter Påske
kl. 10.30
17. Kristi Himmelfartsdag
Kirkevandring kl. 9.00
20. 6. søndag efter Påske
kl. 10.30
18
Tømrer- og
snedkerarbejde..!
v/tømrermester
Eigil Fabricius
EIGIL FABRICIUS
Steppingvej 16, Ødis
6580 Vamdrup
Cykler - Knallerter
Plæneklippere - Motorsave
SALG OG SERVICE
19
SADELMAGERIET
DANNEBROG
Enggårdsvej 5, Ødis Bramdrup
DK-6580 Vamdrup
Leje for en weekend er 1100 kr. Rengøring 300 kr. El og varme afregnes efter
måler.
Medlemmer af Forsamlingshuset får
rabat på 100 kr.
Leje for en enkelt dag mandag til torsdag 750 kr. ekskl. rengøring.
Mobilnr.29 90 63 88
CVR .nr. 32 42 88 19
[email protected]
www.sadelmagerietdannebrog.dk
Henvendelse til Martin Aggesen, Ødis,
tlf. 7559 8669
20
Ødis Børnehave og Vuggestue har hejst det grønne flag
Flaghejsningen foregik
mandag den 5. marts.
Formand for Børneudvalget i
Kolding Kommune,
Jørn Dohrmann,
forestod flaghejsningen.
Under læreplanstemaet Natur og naturfænomener har hele Ødis Børnehave og Vuggestue over en længere periode arbejdet
med projektet GRØNNE SPIRER, hvor der
var fokus på naturen og miljøet i hverdagen.
GRØNNE SPIRER er Friluftsrådets landsdækkende grønne mærkningsordning for
børneinstitutioner. Med GRØNNE SPIRER
ønsker Friluftsrådet at
støtte det sunde børneliv, hvor naturen
bruges aktivt. Undersøgelser viser, at børn
der opholder sig meget i naturen er mere
raske og udvikler
koncentrationsevne,
samarbejdsvilje og
opfindsomhed. Over
160 institutioner har
indtil videre modtaget
Det Grønne Flag. Nu
er Ødis Børnehave og
Vuggestue én af dem!
Formand for Børneudvalget i Kolding Kommune, Jørn Dohrmann
ter blev studeret grundigt – også med forstørrelsesglas.
Der blev lavet mad over bål, hvor nogle af
ingredienserne var blevet indsamlet i naturen – bl.a. skvalderkål.
Der blev lavet velsmagende marmelade.
Livet på bondegården blev fulgt tæt gennem en række besøg – der blev født adskillige kalve i perioden. Dem fik gruppen lov
til at navngive.
Hjemme på legepladsen blev foråret fundet
ved, at planter og krible-krable dyr (især
edderkopper, bænkebidere og myrer) blev
studeret og var genstand for megen undren.
Der blev lavet en ormegård, så regnormens
bosted og mad kunne iagttages.
Vejret var som sædvanligt genstand for
I projektet blev der
adskillige drøftelser.
arbejdet med mange Der blev sået karse.
forskellige aktiviteter Der blev tegnet og malet, læst og sunget.
i de daglige grupper.
Der var aktiviteter for I Ødis Børnehave og Vuggestue vægtes
alle sanserne. Af dis- naturen og udelivet meget højt, og det finse skal bl.a. nævnes: des vigtigt, at børnene inddrages, så de får
Skovbunden samt
et indblik i naturen, sætter ord på naturen
skovens dyr og plan21
og derved får en bedre forståelse af, hvad det er, der
sker.
I sin tale understregede Jørn
Dohrmann bl.a., at han var
stolt af, at en institution fra
Kolding Kommune havde
Efter afslutningen af projek- gjort sig fortjent til at flage
tet GRØNNE SPIRER ind- med Det Grønne Flag. Han
sendte institutionen en rap- var enig i, at det er vigtigt, at
port til Friluftsrådet, hvor
børnene færdes i et miljø,
aktiviteterne blev dokumen- hvor der tages hensyn til
teret og samtidig ansøgtes
naturen, og derved lærer
om at få tildelt Det Grønne
miljøbevidsthed. Desuden
Flag. I Friluftsrådet blev de udtrykte Jørn Dohrmann sin
meget imponerede over de
glæde over, at Ødis Børnekreative ideer og over, at
have og Vuggestue er så
børnene havde været så akti- flittig til at bruge Drenderup
ve. Institutionen kunne ind- Skov, så børnene bare bliver
fri kriterierne, så på baggode til at begå sig i naturen,
grund af det flotte projekt
ligesom han roste projektets
blev den tildelt dette – humange spændende aktivitesets første Grønne Flag. Nu ter, hvor alle sanserne havde
må der flages med Flaget
været i brug.
helt til det bliver nytårsafJørn Dohrmann afsluttede
ten!
sin tale med at ønske tillykDet er man i institutionen
ke samt udbringe et trefolmeget stolte af. Og alle dem, digt leve for Ødis Børnehave
der kommer forbi derude på og Vuggestue.
vejen, de kan nu se, at her er
der en børnehave og vuggestue, der tænker meget på
naturen og miljøet. Og det er
rigtig godt.
Laura og Maja
Sammen sang hele flokken
derefter tre natursange med
tilhørende fagter. Og efter
klapsalverne blev der afslutningsvis budt på hjemmebagte grønne boller samt
rosiner.
Trælast- og håndværkerbutikken
OPTIMERA
i Vamdrup har været så
venlige at sponsere en ny
flagstang, som passer til
flagets størrelse
Loppesager
Mandag formiddag samledes
børn og voksne omkring
flagstangen.
Da det var sådan et specielt
flag, der skulle hejses, havde
institutionen også bedt en
speciel gæst om at komme
og hjælpe med at ”trække i
snorene”. Jørn Dohrmann
blev budt velkommen med
et rungende VELKOMMEN
fra hele skaren af børn og
voksne.
Afhentes hurtigt efter aftale
Henvendelse:
Tlf. 28 12 88 79 / Tlf. 75 59 85 21
Støtteforeningen for Ødis IF
22
Levering af:
bårebuketter, kranse,
blomster, dekorationer,
almindelige buketter og
sammenplantninger
74 56 25 40
Christiansfeld
Fodpleje
Læge exam.
Fodplejer
Dorthe Birkholm
Kongensgade 13
Christiansfeld
Tlf. 74562117
VÆR GOD VED DINE FØDDER!
* BØJLEBEHANDLING
* BEHANDLING AF
LIGTORNE
* NEDGROEDE NEGLE
* FJERNELSE AF
HÅRD HUD
23
Hvad er det?
Af Frede Nielsen
vand til sig i det våde efterår.
Så kom vinteren, og selvom det er
koldt, så sker der altså alligevel en vis
fordampning af vandet fra træstykket.
Når de meget små vanddråber forlader
træet, sker der det, at de straks fryser til
is og bliver mange gange tungere. Det får
dem til at falde tilbage på træstykket nærmest som meget små snefnug, hvorved de
så krystalliserer sammen med mange andre artsfæller ovenpå træstykket, så vi
får omtalte resultat.
Ovennævnte proces er den samme, som
sker i skyer med højt vandindhold om vinteren, og som bevirker, at vi får snevejr!
Denne gang er det atter en lidt kryptisk tingest fra naturen, som er emnet for
”Hvad Er Det”
”Hvad er Det” denne gang er et motiv
fra Svanemosen. Men hvad mon der er
sket med den visne gren?
Sådan stod der at læse i sidste nummers ”Hvad er Det”. Man kunne vel
godt lidt ironisk kalde emnet for en
”Frossenpind”.
Der var tale om en død gren eller
mindre stamme fra et træ eller en busk,
som har ligget så længe ude i naturen, at
den efterhånden er blevet trøsket. Dette
indebærer, at den har kunnet suge en del
Skovtrolden arrangerer:
Torsdag den 26. apr. kl. 19.00. Vi skal
en tur ud til Stenderup Sønderskov,
hvor vi vil besøge en naturvejleder og
biavler – Ruth Engel. Der bliver fortalt om bier og biavl, inden vi går en
tur gennem skoven for at se om havørnehunnen ligger og ruger på sin store rede og om
hannen vil vise sig for os. Der vil blive fortalt
om havørnens biologi og livsmønster. Også
skovens forårskor fra træerne vil beskæftige
os med undervejs.
Mødested: Sdr. Stenderup Kirke.
Torsdag den 10. maj kl. 19.30. Årets
Nattergaletur i Brænøre Mose afvikles.
Turen er en traditionsrig en af slagsen.
Vi følges ad ned til Fovsåen, hvor vi kan
forvente at høre vores æresgæst denne
aften udsende sine dybe toner over landskabet. På turen langs åen og gennem mosen
vil vi lytte til og identificere de andre små
sangere fra træer og buske. Vi finder et sted
at holde pause, mens vi fortsat lytter til fuglesangen og får en lille snak om vore fjerede
venner. Mødested: Langbjerggård,
Vadhusvej 10 i Fovslet.
24
NYT fra Ødis Skole
TEAM Comenius
projekt på Ødis
Skole
Fem skoler i Europa er involveret i et
fælles projekt gennem Comenius Programmet. Følgende skoler deltager:





Basis skole De Vonkenmorgen
Skole, Holland
CP Frederico Romero, Spanien
Gracehill Primary School,
Nord Irland
Kirkeby Skole, Norge
Ødis Skole, Danmark
Projektet kaldes TEAM, som står for
”Together Europe Achieves More”. Projektet har som mål at skabe bevidsthed
omkring industri og forretningsgange, og
hvordan det foregår.
Projektet vil forsøge at give eleverne en
oplevelse af økonomisk bevidsthed, og
hvordan man evt. kan lave en minientreprise. Projektet har også til hensigt at
oplyse de enkelte elever omkring deres
lokale forretningsliv i fortiden og i nutiden. Således vil vore elever fortælle historien videre om begyndelsen af Andelsmejerierne til de øvrige lande, og de vil så
omvendt modtage viden fra de andre lande om hvilken industri, der hører til deres
lokal-områder.
Projektet vil også forsøge at give eleverne
en viden om vigtigheden af industri og
forretningsgang i deres egen fremtid.
Eleverne skal som et led i projektet selv
producere et produkt og overveje pris og
profit.
De skal forsøge at lave regnestykker, som
viser hvordan et produkt markedsføres.
Deres produkter skal sælges på en stand i
Norge, og overskuddet går til et velgørenhedsprojekt.
Vi forventer besøg af de
øvrige fire lande i september 2012, hvor det så bliver
vores tur til at vise vore
udenlandske kolleger rundt
i vores lokal-område samt
øvrige dele af Danmark.
Rikke Oxlund
Comenius komitéen på Ødis
Skole
25
Skolen i Naturen
Af Anne-Dorte Andersen og Elsebeth Bording
1. kl. skriver hver mandag dagbog i naturskolen, inden turen går tilbage til skolen.
Her kan man følge med i dagbogen:
Skolen i Naturen den 27. 2.
I dag er det bord 1: Sara, Julie J, Sophia,
Nichlas og Mikkel, der skriver dagbog:
I dag havde vi Hanne med i stedet for Anne
-Dorte.
Vi var delt i to hold, hvor det ene hold
smækkede fluer med dansk og matematik,
og så legede vi stikbold med Hannes regler:
De, der blev ramt, kunne vælge, om de ville
have en dansk eller matematikopgave for at
blive levende. Det var sjovt.
Det andet hold skulle først se på vejret. Det
var godt, selvom det var overskyet og 3
grader. Det var fint at være ude i.
Så skulle vi sortere ting. Vores hold sorterede efter form, andre sorterede efter metal,
plastik, papir og træ.
Bagefter byttede holdene.
naturen fx blade, sten, grene og omkredsen
af et træ. Mads målte et træ med en omkreds på 300 cm, det er det samme som 3
m. Anna Dorthea og Julie J. fandt et blad,
der kun var 1 cm langt, det er det samme
som 5 mm.
Efter madpakker delte Julie S.N. store XXL
flødeboller ud – lækkert.
Skolen i naturen den 12. marts
I dag var vi i Dyrehaven i Haderslev. Vi
kørte med bus og i biler frem og tilbage.
Det første der mødte os var en stor naturlegeplads. Vi fik lov til at lege lidt, inden vi
skulle ind i Dyrehaven. Især var det sjovt at
klatre op i toppen af et tårn lavet af udspændt net.
Vi fulgtes med naturvejlederen, der hed
Jens ind i Dyrehaven. Han kørte på en lille
traktor med en vogn efter, hvor han havde
mad til då- og kronvildtet, der bor i haven.
Han lærte os en sang, som vi skulle synge
mens vi bredte maden ud. Dyrene bliver
fodret med halm og korn. Der var fire fodrepladser, og vi sang og fik fortalt historier
om dyrene ved hver plads.
Vi kom ret tæt på. De store kronhjorte var
Skolen i naturen den 5. marts
flotte og imponerende at se på. Nogen havI dag er det bord 5, der skriver dagbog. Ved
de allerede kastet deres gevir, og de sidste
bord 5 sidder Simon, Silje, Sofie W., Emil,
gør det inden så længe. Så vokser der et nyt
Rebecca og Frederik.
og større ud, fik vi at vide.
Bækken var helt sort af fisk, da vi gik ned
Mens vi spiste madpakker, kunne vi stille
til skoven i dag. Peter tog imod os. Det
spørgsmål til Jens, og vi sluttede af med
sneede lidt, da vi gik, og det gjorde ondt i
god tid til at lege.
kinderne.
Da vi kom ned til naturskolen, gik nogen
ind, og nogen legede lidt. Da alle var kommet ind, fik vi besøg af en fotograf og en
journalist fra avisen. De skulle skrive om,
hvordan det er at gå i skole i skoven om
mandagen.
På Elsebeths hold skulle vi gå en tur efter et
kort. Det var lidt svært, men vi kunne godt
finde vej. Vi undersøgte vejret. Der var 0
grader.
På Anne-Dortes hold skulle vi måle ting fra
26
Skolen i naturen den 19. marts
I dag var det rigtigt forår i skoven. Solen
skinnede fra en skyfri himmel, så det var
svært at beholde overtøjet på.
På vej ned i skoven var nogle af os optagede af at samle regnorme. Der lå mange på
stien, som vi samlede op og lagde i akvarier, da vi kom frem.
Ved naturskolen ventede Jan på os sammen
med en praktikant, han havde med, som
hed Morten.
Da vi havde spist og fået læst historie, fortalte Jan os om, hvilke fugle vi kan se og
høre i skoven især nu, hvor det er blevet
forår. Fuglene har travlt med at bygge reder
og søge mager, så de er meget aktive nu.
Jan er rigtigt god til at gengive fuglestemmer.
Vi blev herefter delt på to hold. Det ene gik
i skoven med Jan og Morten, og det lykkedes os at høre nogle af de fuglestemmer,
som Jan havde fortalt os om. Jan kan snak-
ke med fuglene.
Det andet hold lavede bål under ovnen i
forhaven. Her bagte vi små boller med
brændenælde- og skvalderkålsblade i. Vi
nåede lige at smage bollerne, inden vi skulle gå tilbage. De smagte dejligt, syntes de
fleste.
Træningstider
Sæson 2012
Fodbold
U5-U7:
Start 18. april
Onsdag kl. 16.30-17.30 (og fredag kl. 16.00-18.00
for U8 - U10)
Træner til og med 18. april: Kim Olsen 21 71 97 09
Grundet trænersituationen kan der forekomme
ændringer til træningstidspunktet
U8-9:
Start 10. april
U10:
Start 10. april
Tirsdag kl. 16.45 - 18.00 og
fredag kl. 16.00 - 17.45
Trænere: Lars Petersen, 4040 2383, Carsten Foder, 2373 1112, Brian Terp,6139 5106
Tirsdag kl. 16.45 - 18.00
fredag kl. 16.00 - 17.45
Trænere: Lars Petersen, 4040 2383, Carsten Foder, 2373 1112, Brian Terp,6139 5106
HUSK ALTID:
AFBUD TIL TRÆNER HVIS MAN ER FORHINDRET TIL TRÆNING
KORREKT PÅKLÆDNING – HERUNDER BENSKINNER
MEDBRING VAND OG SØRG FOR AT HAVE SPIST INDEN TRÆNING!
27
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER OS
NHL Antenne & Parabolteknik
v/ Niels Lüdemann
Drenderupvej 1 6580 Vamdrup
Telefon: 76920022
Mobil: 22117788
Alt indenfor antenner og paraboler.
Få det bedste fra Viasat fra 0,- kr.
plus kortafgift
Ring og få et godt tilbud
Udtrækning af
Ødis IF lotteri
Marts
279
105, 199, 8,
135, 181, 86, 219
55, 253, 272, 15
Borde, stole, bænke
og flagstænger
udlejes af
Landsbylauget
Ødis Bramdrup
For nærmere oplysninger
kontakt: Lars Frandsen,
7559 8466 / 4092 1142
28
Åbningstider:
Salon 10
Vamdrupvej 10,
tlf. 75598045
Mandag …………..lukket
Tirs – fre……....kl. 9 – 17
Lørdag ..................lukket
Ødis Hallens
Cafeteria
Tlf. 75 598144
Bestyrelsesmøder etc.
med bespisning / kaffe
serveret kan afvikles
hele året - dog ikke i
skolernes ferier.
Bestilling rettes til Kim Westberg,
75518206 - 20330240
Genbrugspladsen
Farrisvej 19
SØNDERGAARD KRAN OG CONTAINER
V/MICHAEL SØNDERGAARD, STEPPINGVEJ 22, 6580 VAMDRUP
PRIVAT TELEFON 75 59 86 01
DØGNSERVICE 21 72 86 01





LØFTEOPGAVER MED KRAN
GRABNING AF BYGGE- OG HAVEAFFALD MV.
LEVERING OG SALG AF STEN OG
GRUSMATERIALER
CONTAINER UDLEJNING
MINDRE ANLÆGSOPGAVER UDFØRES
Præmiewhist
i Ødis Hallens Cafeteria
Tirsdage i ulige uger kl. 19.30
29
Østermarksvej 2A,
tlf. 75 583840
Ons. - tors. ……. lukket
1. 11. - 28. 2.:
Ma., ti. og fre. kl. 13 – 17
Lør. - søn……. kl. 11 – 17
1. 3. - 31. 10.:
Ma., ti. og fre. kl. 13 - 18
Lør. - søn…….. kl. 11 - 18
Isabella Coiffure
Ødis Kirkevej 2
tlf. 30350003
Mandag lukket
Tirs - ons. kl. 9.00 - 17.30
Torsdag kl. 12.00 - 21.00
Fredag
kl. 9.00 - 18.00
Lørdag
kl. 7.00 - 12.30
Ødis Antenneforening www.oedisaf.dk
Dagplejen
Henv.: Dagplejen, Kolding kommune
Formand: Kai Videbæk, tlf. 75 59 84 09
Ødis Børnehave og Vuggestue
Vandværkerne
Ødis: Christian Krog, tlf. 75598176
Ødis Bramdrup: Ejner Junge, tlf. 75 59 8452
Drenderup: Ejnar B. Petersen tlf. 75 59 8357
Ødis Byvej 3
Leder: Bente Møller, tlf. 7979 7041
Ødis Skole
Steppingvej 14b,
www.oedissogneskole.dk
Skoleinspektør: Holger Larsen
kontor: tlf. 79 79 78 10
Serviceleder: Kenneth Kock tlf. 40 82 62 74
Andelsboligforeningen
Henvendelse: BHS Revision,
Jernbanegade 9, Vamdrup 7558 3444
Vamdrup Boligselskab
Tirs.-onsdag kl. 10-12, torsdag kl. 15-17,
SFO Steppingvej 14, Afd.leder: Terry Lake tlf. 75 58 18 44
Huset tlf. 21 37 72 42 / mobil 21 37 72 46 Ødis Idrætsforening
Klubben tlf. 21 37 72 45
Sognepræst: Borgny Brünings-Hansen,
tlf. 75 59 81 50
Formand: Rasmus Ravn, tlf. 75 59 81 16
Kirkeværge: John Bording, tlf. 23 20 40 23
Formand: Jens Vadgaard, tlf. 22 33 35 83
Fodbold: Jens Vadgaard, tlf. 22 33 35 83
Håndbold: Louise Lythje
Badminton: Charlotte Petersen
Børnegymnastik: Charlotte Sørensen
tlf. 22 50 88 69
Vesterled
Støtteforeningen for Ødis IF
Kirken/menighedsrådet
Ødis Byvej, tlf. 75 59 80 90
Formand: Ejnar B. Petersen 75 59 83 57
Vesterleds Vennekreds
Ødis Hallens Cafeteria
Formand Stig Funder, 75 58 36 08
Formand: Kim Westberg, mobil 20 33 02 40
Forsamlingshuset
Krolfklubben i Ødis Kroge
Formand: Eigil Laursen, tlf. 75 59 81 99
Formand: Peter Christensen, tlf. 75 59 85 24
Udlejning: Martin Aggesen, tlf. 75 59 86 69
Krolfklubben ”Madholdet”,
Sogneforeningen Ødis Sogn
Formand: Kristina Dahl, tlf. 75 59 86 69
Aktivitetsudvalget
Formand: Eigil Laursen tlf. 75 59 81 99
Stifindergruppen
Formand: Inge M. Thomsen,
Ødis Bramdrup
Formand: Vagn Hugger, tlf. 75 59 84 27
Åbent hus i Ødis Forsamlingshus
Kontaktpersoner:
Grethe, 75598060, Margit, 75598139 ,
Gerda, 75598276, Ingrid, 75598129,
Karen Sophie, 74568309
Beboerforeningen for Fovslet og omegn Kont.person: Karen Nielsen, 75 598269 Sang for Sangglade
Kont.person: Anna Mikkelsen, 75 59 82 87
Landsbylauget for Ødis Bramdrup
Ødis KFUM spejdere
Formand: Jette Røgen, tlf. 75 59 86 86
www.odisspejder.dk
“Skovtrolden”
Tvetohytten, Vamdrupvej 16 A
v/ Frede Nielsen, tlf. 75 598269
Henvendelse: Anne Krogsgaard, 2388 9196
Gruppeleder: Irene Christensen, 75 59 8490
Kont.person: Hans Ivar Schmidt, 7559 8010 Bævere og ulve: torsdag kl. 16.30 - 18.00
KFUM&K´s Familiearbejde
30
Sogneavisen Ødis Sogn
udgives af
Sogneforeningen Ødis Sogn
Vamdrup Bibliotek På biblioteket kan du
Jernbanegade 1
Åbent m. personale:
Mandag og torsdag kl.
13.00-17.00
Åbent med
selvbetjening:
Hele ugen
kl. 7.00-22.00
Servicetlf. t. Kolding:
Man-fre kl. 9-18
Lørdag kl. 10-14
få svar på mange
spørgsmål.
Der venter dig gode
oplevelser i bibliotekets mange bøger,
blade, bånd, lydbøger og cd'er.
Det er gratis at bruge
biblioteket.
Der er både for børn
og voksne.
Det er DIT bibliotek!
Redaktion:
Niels Christensen (ansv.)
Stationsvej 13, Ødis
6580 Vamdrup
7559 8339 / 2084 4579
E-mail:
[email protected]
Elsebeth Bording 31432184
Email: [email protected]
Frede Nielsen
7559 8269
Kirkesiderne:
Borgny Brüning-Hansen
7559 8150
Velkommen til Ødis Sogn:
Fovslet:
Karen Nielsen, 75598269
Ødis:
Inge M. Thomsen, 75598413
Ødis Bramdrup:
Jonna Jørgensen, 75598390
Kasserer:
Jytte Dantoft,
Skovvang 1, Ødis 7559 8385
Kolding
Kommune
Akseltorv 1
6000 Kolding
Telefon 79 79 79 79
Telefax 79 79 20 33
E-mail: [email protected]
Hjemmeside: www.kolding.dk
Bank: 7040-2902103
Ekspeditions– og telefontider:
Mandag-onsdag ………. kl. 8.00-15.00
Torsdag ……………..… kl. 8.00-17.30
Fredag ……………….. kl. 8.00-14.30
31
Annoncer:
Kristian Frandsen 7559 8292
Tryk:
Trykkeriet
Østergade 24
6580 Vamdrup 7558 1007
Oplag: 620
heraf omdeles
550 i Ødis Sogn
80 sendes udensogns
Abonnement:
Indensogns 100 kr.
For et helt år (10 numre)
Udensogns 160 kr.
Konto: 7040 0000175819
Læs også www.odis.dk
e
ill
de
b lse n
e
t
t N ie
æ e
G f F re d
a
Gættebilledet i dette nummer er
fra den nordvestlige del af sognet. Bygningerne ligger helt ud til alfarvej, så
selv om de er delvist skjulte af bevoksninger, skulle det være muligt at pejle
sig frem til løsningen!
”Gættebilledet” i sidste nummer af
avisen var en del af gården på adressen
Vamdrupvej 28 i Drenderup beboet af
Holger Jensen.
Næste nummer:
Udkommer 8. maj
Deadline 28. april
kl. 8.00
Husk at få jeres arrangementer
med i aktivitetskalenderen
31432184 eller
[email protected]