Mobiltelefontakster Service numre 90- numre

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF
TELELØSNINGER
INTRODUKTION TIL TMANAGEMENT
TMANAGEMENT er en virksomhed, som består af garvede folk fra Telebranchen, der alle har en stor
erfaring inden for tele- og datakommunikationsindustrien.
TMANAGEMENT differentierer sig på tre områder i forhold til de øvrige konsulentfirmaer, der findes i
Danmark.
1. Vi vil skabe den største værdi for vores Kunder ved løbende optimering og tilpasning af Kundens
teleløsning i et omskifteligt og teknologisk udviklende marked.
2. Med vores unikke analyseprogram Optimize™, som behandler og analyserer Kundens teleforbrug
løbende, kan vi kontinuerligt følge Kundens forbrug og herpå tilpasse løsningen øjeblikkeligt. Endvidere konstatere, hvorvidt der er fejlfaktureret. Begge forhold sikrer derpå Kunden bedst muligt
økonomisk.
3. Vores software Optimize™ gør os i stand til at afhjælpe vores Kunder også i andre lande end
Danmark – når behovet opstår.
”
TMANAGEMENT´s mission er, at være vores Kunders
fortrukne rådgiver inden for rådgivning, planlægning,
konkurrenceudsættelse, idriftsættelse samt administration
af deres tele- og datakommunikationsplatform.
Herpå sikres vores Kunder de bedst tænkelige
løsningsmæssige og økonomiske forhold.
YDELSER
TMANAGEMENT er en konsulentvirksomhed, der kan håndtere store som små opgaver.
Vi er altid interesseret i en dialog om, hvordan TMANAGEMENT kan hjælpe virksomheden
med at spare tid og penge.
TMANAGEMENT har udviklet tre ydelser, der er tilpasset både offentlige – og erhvervsvirksomheder, herunder også størrelsen af virksomheden.
AGEME
AN
N
M
AGEME
AN
N
M
TM
T
T
T
T
VO
E IN ICE
N
T
ONE INVOICE TOTAL
O
ONE INVOICE LIGHT
BY
ONE INVOICE™
N
A
E
NA
GEM
LIG HT
T O TA L
De tre ydelser har samme omdrejningspunkt – omkostningsreduktioner, ikke kun prisen er vigtigt, også administrationen er en væsentlig omkostningsbelastning, hvilken TMANAGEMENT
sætter fokus på i alle tre ydelser.
ONE INVOICE™
TM
T
O
BY
VO
E IN ICE
N
N
A
E
NA
GEM
ONE INVOICE™ består af fire hovedkomponenter.
OPTIMERING
ADMINISTRATION &
FAKTURAKONTROL
ONE INVOICE™
RÅDGIVNING
KONKURRENCEUDSÆTTELSE
Konceptet er forankret i ovenstående fire fokusområder, som tilsammen giver virksomheden de absolutte omkostningsreduktioner, som kan opnås – uden at kvaliteten på de produkter, der indkøbes,
forringes.
Vores samarbejde tager udgangspunkt i TMANAGEMENTs udarbejdelse af en Optimeringsrapport.
Optimeringsrapportens formål er at give en fælles forståelse og indsigt i.
• HVILKE produkter og tjenester består den nuværende løsning af?
• HVORDAN kan den nuværende løsning optimeres?
• HVOR hurtigt kan en optimering af løsningen gennemføres?
Med denne Optimeringsrapport har Kunden et godt beslutningsgrundlag for at vurdere de optimeringsmuligheder, der foreligger både på kort og langt sigt.
Optimering
I optimeringsfasen af ONE INVOICE™ vil de muligheder, der er identificeret i Optimeringsrapporten,
blive implementeret og idriftsat. Eksempler på quick-wins er: Lukning af ”glemte” numre og abonnementer, samt tilpasning af abonnementer i forhold til forbrug.
Administration og fakturakontrol
Nøglen til de helt store besparelser ligger i vores analyseprogram Optimize™. Med denne software
kan vi monitorere det fakturerede forbrug og udviklingen heri. Forbruget og omkostningerne sammenholdes med de priser og rabatter, der er angivet i den aktuelle kontrakt. Herigennem kontrolleres alle
fakturaer løbende for fejl og mangler. Ved fakturafejl vil TMANAGEMENT’s dokumentation tilsikre
kreditering på en efterfølgende regning. Endvidere finder Optimize™ de forbedringer, der løbende
kan gøres på produktmix’et.
Målet er, at modtage så få løbende fakturaer, som overhovedet muligt, idet håndtering, fordeling, betaling og efterfølgende revision heraf er meget omkostningsbelastende. Optimize™ giver mulighed for
at reducere antallet af fakturaer til én faktura pr. leverandør. Dette giver en drastisk reduktion i interne
administrative omkostninger, samt færre fejl i forhold til faktureringen.
Den elektroniske forbrugsfil Optimize™ genererer, indlæses direkte i Kundens ERP system, hvilket
reducerer den samlede behandlingstid i forbindelse med godkendelse, omkostningstræk og betaling.
Forbrugsfilen kan samtidig anvendes i kontroløjemed i forhold til virksomhedens telefonpolitik. Det kan
eksempelvis betyde, at kun de medarbejderes forbrug, der overskrider internt fastsatte grænser, udtages til yderligere kontrol, validering og godkendelse.
Rådgivning
I rådgivningsdelen af ONE INVOICE™ hjælper TMANAGEMENT med at sikre en løbende ajourføring af såvel produktmix som kontraktuelle forhold. Hermed sikres Kunden altid de mest fordelagtige
produkter og vilkår.
Nye teknologier og produkter vil blive præsenteret sammen med Management rapporten, som
fremsendes i forlængelse af hver kvartalsfaktura. Skulle der i den forbindelse være behov for en uddybende fremlæggelse heraf, stiller TMANAGEMENT en konsulent til rådighed. På samme måde vil
TMANAGEMENTs konsulenter være til rådighed ved større ændringer som i forbindelse med implementering og idriftsættelse af nye aftale og/eller kommunikationsplatforme.
Konkurrenceudsættelse
Konkurrenceudsættelse med ONE INVOICE™, kan enten være en genforhandling med eksisterende leverandør, eller et udbud, hvor der indsamles tilbud og forhandles kontrakt med flere potentielle
leverandører.
Når den nuværende kontrakt giver anledning til en forhandling – gennemfører TMANAGEMENT i
samarbejde med kunden en konkurrenceudsættelse. Formålet er, at sikre kunden de mest optimale
vilkår. Eksempelvis er mange Kunder ikke bevidst om de konkurrenceretslige regler for Teleoperatører i
Danmark. I forbindelse med en genforhandling – er forholdet således, at rammerne for prissætning og
rabat er fastlåste for Teleoperatøren.
Dette i modsætning til en situation, hvor en udbudsrunde gennemføres. I den forbindelse er båndene
fjernet – og Teleoperatørerne kan frit give deres bedste bud på en pris og løsning til Kunden.
Forskellen i prisreduktioner mellem en genforhandling og en konkurrenceudsættelse er helt op til 25 % i
merbesparelse ved gennemførelsen af en udbudsrunde. Dette er ikke kun forbeholdt de største virksomheder, også mindre- og mellemstore virksomheder kan og bør gøre brug af denne mulighed.
T
T
AGEME
AN
N
M
ONE INVOICE LIGHT er i modsætning til ONE INVOICE™ baseret på en fastpris struktur.
De enkelte ydelsesmæssige forskelle på de to løsninger fremgår af sammenligningsskemaet.
LIG HT
T
T
AGEME
AN
N
M
T O TA L
ONE INVOICE™LIGHT
ONE INVOICE™TOTAL
ONE INVOICE™TOTAL er et koncept, der henvender sig til mindre og mellemstore virksomheder.
Virksomheder, som grundet deres struktur har mere fokus på salg og kundebehandling, fremfor administrative forhold, som i udgangspunktet er tidskrævende, men ikke des du mindre bør behandles, idet en krone sparet – er en krone tjent.
ONE INVOICE™TOTAL garanterer virksomheden en reduktion på 20 % på mobilomkostningerne
i forhold til seneste faktura fra Teleoperatøren.
Den garanterede besparelse opnås ved at virksomheden overdrager ansvaret for forhandlingen af
en ny teleaftale til TMANAGEMENT, samt den efterfølgende fakturering heraf. Det giver virksomheden tryghed for, at besparelsen fastholdes aftaleperioden ud, samt minimerer virksomhedens
administration heraf. Virksomheden modtager én faktura hver måned fra TMANAGEMENT på
den samlede aftalte pris.
SAMMENLIGNING
TMANAGEMENT PRODUKTSAMMENLIGNING
ONE INVOICE™
ONE INVOICE™
LIGHT
ONE INVOICE™
TOTAL
Omlægning af numre
l
l
l
Lukning af numre
l
l
l
Reducering af kontonumre
l
l
l
Kontrol af alle kommende fakturaer
l
l
l
Kontrol af de seneste 3 års fakturaer
l
l
OPTIMERING
FAKTURAKONTROL
ADMINISTRATION
En faktura, eller færre fakturaer
l
l
OPTIMIZE™ analyser og rapportering
l
l
En fil til omkostningsfordeling i ERP
l
l
Betaling af fakturaer via TMANAGEMENT
l
RÅDGIVNING
Telefonisk gennemgang af managementrapporter
l
Gennemgang af managementrapporter hos kunden
l
Ad-hoc-deltagelse til leverandørmøder - 8 timer pr. år
l
Årlig gennemgang af øvrige kontrakter – kontrakter, der endnu ikke er lagt i
ONE INVOICE™ administrationsmodulet
l
l
Input til implementeringsplan ved ny aftale
l
l
l
KONKURRENCEUDSÆTTELSE
Gennemførsel af udbud eller genforhandling
l
Gennemførsel af benchmark(s)
l
Projektledelse i forbindelse med implementering af ny aftale
l
Nuværende mobilabonnementer reduceres med 20 % (garanti)
l
FORUDSÆTNINGER
Gennemført optimeringsrapport
l
Minimum kr. 500.000 i årligt teleforbrug
l
TMANAGEMENT skal modtage elektroniske fakturakopier
l
l
l
TMANAGEMENT skal have en kopi af den nuværende kontrakt
l
l
l
Kunden skal indhente nødvendige rapporter efter nærmere specifikation
l
l
PRISER
Etablering /
Optimeringsrapport
Kvartårlig ydelse
Aftaleperiode
ONE INVOICE™
ONE INVOICE™
LIGHT
ONE INVOICE™
TOTAL
DKK 25.000,00
DKK 25.000,00
30% af besparelse i
forhold til baseline
Fast pris DKK 19 pr.
nummer
>20 % besparelse
36 mdr.
24 mdr.
24 mdr.
Simpelt eksempel: Har en virksomhed fx et forbrug på DKK 100.000,- pr. kvartal inden ONE INVOICE™ idriftsættes – og reduceres denne kvartårlige omkostning til fx DKK 70.000,- pr. kvartal,
svarer dette til en besparelse på DKK 30.000,- pr. kvartal.
Af besparelsen honoreres TMANAGEMENT med 30 %, hvilket svarer til DKK 9.000,- pr. kvartal.
Det resultatbaserede honorar er naturligvis variabelt og afhænger af den præcise besparelse Kunden
opnår hvert løbende kvartal. Besparelsen beregnes på det aktuelle antal numre / forbindelser Kunden
til en hver tid måtte have i drift målt i forhold til baseline.
”
Vi vil skabe den størst mulige værdi for vores
Kunder ved løbende optimering og tilpasning
af Kundens teleløsning i et omskifteligt og
teknologisk udviklende marked.
CUTTING COSTS FOR CHARITY
”Cutting Cost for Charity” programmet, er en del af TMANAGEMENT’s CSR program, og går
i al sin enkelthed ud på, at TMANAGEMENT donerer 3 % af sin omsætning til en af vores
udvalgte hjælpeorganisationer. Donationerne foretages 1-2 gange årligt. Ved indgåelse af en
ONE INVOICE™ kontrakt vælger Kunden, hvilken organisation donationerne skal gå til, hvorpå beløbet doneres af TMANAGEMENT på vegne af Kunden og TMANAGEMENT.
Cutting Cost for Charity – reducerer omkostninger, minimer administrationen og støtter samtidig
børn og familier i nød.
Hos TMANAGEMENT ønsker vi at gøre en forskel – både hos vores Kunder og den omverden
vi alle er en del af.
[email protected]
WWW.TMANAGEMENT.DK
TEL. 4498 9999