Teknisk blæksprutte

RU ML I
TEKNISK BESKRIVEL SE
4 S T Ø R R E L S E O G VÆ G T
Moduler uden udvendige gavlvægge har dimensionerne
13940x3600x3500 mm (LxBxH) eksl. udvendigt tilbehør.
Moduler med udvendige gavlvægge har dimensionerne
13940x3800x3500 mm (LxBxH) eksl. udvendigt tilbehør.
Modulerne vejer fra 14-18 ton. Indvendig loftshøjde er 2680 mm.
5 FA R V E R
G E NE R E L BE SK R I V E L SE
1 ANVENDEL SE
Modulsystemet er udviklet til anvendelse i forbindelse
med opbygning af kontorer, lettere industri samt labora­
torier. Bygningerne kan opføres i et til tre plan. De forskel­
lige modultyper gør det muligt at indrette bygningerne på
mange måder uden brug af specialløsninger. Indretning­
en kan foretages med cellekontorer eller storrumskon­
torer. Modulerne har ingen bærende indervægge, men
søjler i den ene side.
2 K VA L I T E T
Modulerne er bygget i henhold til Bygnings¬reglementet BR08.
Fremstillingen af modulerne sker indendørs under kontrolle­
rede forhold. Fabrikanten, Flexator AB, er ISO 9002 og ISO 14001
certificeret. Etablering og service sker i henhold til Temporents
vejledninger og checklister.
3 MIL JØ
Ressourceforbrug:
Modulerne er udført med god isoleringsevne således at
energiforbruget til opvarmning er reduceret mest muligt.
Ventilationssystemet har varmegenanvendelsessystem
med roterende varmevekslere og varmesystemet har
natsænkning. Alle vandinstallationer er monteret med
vandbesparende foranstaltninger. Materialer er valgt såle­
des at de er lette at vedligeholde og har dermed en høj
genanvendelighed. Fremstillingen sker under industrielle
forhold, som minimerer materialespildet.
Miljøpåvirkning:
Den høje prefabrikeringsgrad og flytbarhed reducerer
mængden af restprodukter over modulets levetid. Valg af
materialer og delsystemer er sket med genanvendelighed
som høj prioritet for at reducere miljøpåvirkningen. Ved frem­
stilling og etablering foretages sortering af restprodukter.
Arbejdsmiljø:
Ventilationssystem er installeret i alle moduler for at opnå
god luftkvalitet med lavt indhold af CO2. Alle overflader
er hårde og lette at rengøre. Belysningssystemet er valgt
så det giver gode lysforhold for både skærmarbejde og
andet arbejde. Farvevalget er i neutrale farver som giver
rolige rum. Facaderne har store vinduespartier som giver
masser af dagslys og godt udsyn. Ruderne er varmedæm­
pede og højisolerede så varme og kuldenedfald undgås.
Akustikken er optimeret med kort efterklangstid og alle
vægge har god lydisolation.
Facadens vinduesramme, redningsåbning, etageafslutning
og evt. indgangsdør er RAL 7024 (mørkegrå). Brøstningen
er udført i brandimprægnerede fyrlister behandlet med
transparent træbeskyttelse i farven Pine (lys orange). ­Gavle
er udført i mørkegrå højtrykslaminatplader. Sokkel er
udført i fibercementplader og har farven natur.
Vindueslysning og –karm, vægge, dør- og fodpaneler og
loft er NCS 0502-Y (kalkhvid). Gulvbelægning er linoleum i
marmoreret mellemgrå nuancer.
6 EK STR AUDST YR
Der findes et stort udvalg af tilbehørsprodukter som kan
monteres i modulerne efter kundens ønsker: Indgangs­
trapper, handicapramper, halvtag, udvendig solafskærm­
ning, tele- og datakabling, brand- og tyverialarm, udtags­
stave med stikkontakter osv.
7 PROJEK TERING
Temporent udarbejder dokumentation for udført arbejde i
form af checklister samt dokumentation for ansøgning af
myndighedsgodkendelser. Tegninger af bygningen og ind­
retning udføres vha. AutoCAD. Instruktionsmappe for drift
og vedligeholdelse af bygningen og dennes installationer
udleveres og gennemgås ved overlevering af bygningen. For
detaljeret beskrivelse af projektforløbet, se dokumentet:
”RUMLI, Projektproces”.
8 DRIF T OCH VEDLIGEHOLD
Temporent har kun ansvar for drift og vedligehold af
­bygningsdele og installationer i udlejningsperioden som
specifikt er nævnt i lejekontrakten.
T EK NI SK E EG EN SK A BER
9 ADGANGSFORHOLD
Bygninger kan opføres i et, to eller tre plan. I tilfælde af
flere plan sker gennemgang til planerne via særskilt
trappe­hus evt. monteret med elevator placeret ved ind­
gang i stueplan. Flugtveje med flugtvejstrapper findes i
gavlene. I stueplan sker indgang i bygningens langside
med mulighed for anvendelse af de fire flugtvejsdøre
­placeret i bygningens gavlender.
Entredøre har som minimum dimensionerne 11x23 M
og interne døre har dimensionerne 9x21 M. Korridorbred­
den er 1360 mm.
10 A K U S T I K
18 K Ø L I N G
Vægge i modulskillelinierne er opbygget som to halv­vægge
med hver dobbelt lag 15 mm gipsplader og mineraluld.
Disse­vægge vil have en lydisolation på ca. 55 dB. Trinstøj
gennem etageadskillelsen dæmpes vha. to separate
bjælke­­lag. Loftet er udført af Ecophon-plader i lydabsorp­
tionsklasse A, hvilket giver en kort efterklangstid. Standard
glasvægge monteret i modulerne vil have en lydisolation
på ca. 38 dB. Installationer har et lydniveau som er under
35 dB.
Som standard er et system til komfortkøling integreret i
ventilationssystemet. Totalkapaciteten er 17kW pr. etage
svarende til en køleeffekt på ca. 550W pr. modul, afhængig
af luftflow. Systemet kan justeres med hensyn til indblæs­
ningstemperatur. På en standard sommer vil den indven­
dige temperatur være under 26°C 98% af tiden.
11 B R A N D
Modulerne er opbygget i henhold til Bygningsreglementet
1995 inkl. tillæg 3 samt DBI’s brandteknisk vejledning nr.
33 omhandlende træhuse.
Brandmeldesystem kan installeres som ekstraudstyr.
12 I N D B R U D S S I K K E R H E D
Modulerne er forberedt til at alarmsystem med rumføler
kan installeres som ekstraudstyr.
13 T E L E- O G D ATA I N S TA L L AT I O N
Modulerne er forberedt til at UTP PDS-kabling kategori 6
med RJ45 udtag for tele- og datatrafik, som kan installeres
som ekstraudstyr.
14 S VA G S T R Ø M
Modulerne er forberedte til installation af data- og teletrafik.
To kanalsystemer i modulerne adskiller kabling for stærk- og
svagstrøm. I områder hvor kanalsystemerne løber tæt på
hinanden er der foretaget afskærmning.
19 V E N T I L AT I O N
Et ventilationssystem er installeret på hver etage. Luft­
flow reguleres trinløst i intervallet 500-1200 l/s. Varme­
genanvending sker vha. roterende varmevekslere med en
virkningsgrad over 85%. Luften til rummene kanaliseres
i kanaler placeret i midten af modulerne og tilføres rum­
mene gennem støjsvage ventilationsdyser placeret i loftet
i hvert modul. Fraluften suges gennem udsugningskana­
ler placeret i hvert modul tilbage til ventilations­modulet.
Luftflowet pr. modul er nominelt ca. 100 l/s. Ventilations­
systemet kan styres vha. ugeur.
20 SANITET
Koldtvandsledning tilsluttes koblingspunkt i forsynings­
modulets rengøringsrum. Indkommende vandledning for­
synes med elektrisk varmekabel. Elektrisk varmvands­
beholder på 30 l er placeret under loftet ved toiletterne tæt
på installationsskakten. Spildevandsledning går langs
gulvbjælkerne og tilsluttes koblingspunkt i forsyningsmo­
dulets rengøringsrum. Udluftning af afløb sker vha.
vakuumventil i installationsskakten.
15 S TÆ R K S T R Ø M
Installationerne i modulerne er konstrueret i henhold til
gældende myndighedskrav. Eldistributionen i modulerne
sker gennem én fordelingscentral placeret i forsynings­
modulet som tilsluttes hoved- eller serviceledning.
Fordelings­centralen er dimensioneret til 250A. På hver
etage er en sikringsgruppe som er tilsluttet fordelings­
centralen. Et KB-skinnesystem fordeler videre til 6 dob­
belte stikkontakter og 6 dobbelte EDB stik i hvert modul
samt udtag til loftbelysning. Et programmerbart radiobus­
system er installeret således at loftbelysning kan inddeles
i valgfrie tænde zoner.
16 B E LY S N I N G
Alle rum er forsynet med hængearmaturer med HF-don
eller T5 lysstofrør med indirekte belysning med to stk.
opadlysende rør og ét nedadlysende. Gruppetænding sker
vha. trådløs vægmonterede afbrydere. Det enkelte arma­
tur kan tændes vha. snor-afbryder på armaturet. Armatu­
rerne er ophængt i wire således at højden kan justeres.
17 O P VA R M N I N G
Opvarmning sker vha. direkte virkende el-radiatorer med
forvarmning af luften og en max. overfladetemperatur på
90°C. Natsænkning stilles vha. ugeur.
BÆ R ENDE KO N S T RU K T IO N
21 F U N D A M E N T
For bygninger til og med 2 etager afgraves øverste muldlag
og stabilgrus udlægges således at bæredygtig overflade
opnås. Herpå placeres fundamentet, bestående af stålar­
merede betonfliser som trykfordelende elementer samt
plinte som højdejusterende elementer. Elementerne udlæg­
ges efter Temporents forskrifter. For bygninger på 3 etager
vælges fundament og forankring i forhold til opførings­
stedets beskaffenhed. Fundamentet beklædes med fiber­
cement plader med udluftningsriste.
22 BYGGE STRUK TUR
Den bærende konstruktion udgøres primært af en
ramme­konstruktion i stål skjult i modulets vægge og loft.
Ved indretningsløsninger med helt åbne kontorer vil en
gipsbeklædt søjlerække være synlig. Stivhed i konstruk­
tionen opnås via bjælkelagene i loft og gulv samt
momentstive hjørner i rammekonstruktionen.
BYG NIN G SD E L E
2 3 B JÆ L K E L A G, G U LV
2 mm grå Linoleum
22 mm spånplade
45x195 Gulvbjælke c 600
195 mm mineraluld
Vokset hårdplade
2 4 A B JÆ L K E L A G, L O F T
Opbygning af loft undtaget i installationszonen:
Tagpap, Unotech MB 871082
12 mm K-Plywood, P30
40-145x45 kiler, c 600
Ventileret luftspalte
Blikplade til 15 cm fra tagfod, vindpap til 2 m fra tagfod
2x145 mm mineraluld
300 LVL tagbjælke, c 600
Dampspærre, PE-folie
25 mm Conlit, Rockwool
25 mm Hatprofil, stål, type S, Gyproc
2x15,4 mm brandgips, type GF15, Gyproc, monteret i
henhold til BT-vejledn. Nr. 33, kap. 5
20/40 mm Akustikloft, type Focus D, brand kl. A, Ecop­
hon
2 4 B B JÆ L K E L A G, L O F T
Opbygning af loft i installationszonen:
Tagpap, Unotech MB 871082
12 mm K-Plywood, P30
40-145x45 kiler, c 600
Ventileret luftspalte
Blikplade til 15 cm fra tagfod, vindpap til 2 m fra tagfod
170 mm mineraluld
205-240 LVL tagbjælke, c 600
Dampspærre, PE-folie
25 mm Conlit, Rockwool
25 mm Hatprofil, stål, type S, Gyproc
2x15,4 mm brandgips, type GF15, Gyproc, monteret i
henhold til BT-vejledn. Nr. 33, kap. 5
20/40 mm Sænket akustikloft, type Focus D, brand kl. A,
Ecophon
2 5 Y D E R VÆ G, FA C A D E
35x35 mm høvlede fyrlister, brandimprægneret og olie­
behandlet, brand kl. A
25 mm trykimprægneret afstandslister, sortmalet
12 mm Conchip, sortmalet brand kl. 1.
140 mm mineraluld
Dampspærre, PE-folie
75 mm mineraluld
13 mm gips
Glasvæv, hvid RAL 9010
Dampspærre, PE-folie
2x15,4 mm brandgips, type GF15, Gyproc, monteret i
henhold til BT-vejledn. Nr. 33, kap. 5
Glasvæv, hvid RAL 9010
2 7 INDER VÆG G E , M O D U L A D SK IL L EL SE
Glasvæv, hvid RAL 9010
2x15,4 mm brandgips, type GF15, Gyproc, monteret i
henhold til BT-vejledn. Nr. 33, kap. 5
Dampspærre, PE-folie
70 mm mineraluld
70 mm stålrigler, type ER70, Gyproc
0,7 mm stålnet
20 mm luftspalte stoppe udaf til med Rockwool fugest­
rimmel
0,7 mm stålnet
70 mm stålrigler, type ER70, Gyproc
70 mm mineraluld
Dampspærre, PE-folie
2x15,4 mm brandgips, type GF15, Gyproc, monteret i
henhold til BT-vejledn. Nr. 33, kap. 5
Glasvæv, hvid RAL 9010
2 8 INDERVÆGGE, RUM A DSK ILLEL SE
Glasvæg, type 1090, DEKO
Gipsvæg, type 1090, DEKO
Gipsvæg, type 1090N, DEKO (BD60)
2 9 D Ø R E O G G L A S PA R T I E R
Døre til kontorer: 9x21M BD30M, hvidmalet.
Flugtvejsdøre: 10x21M, aluminiumsramme RAL 7024
med lamineret termorude.
Indgangsdør: 20x23M fløjdør, aluminiumsramme RAL
7024 med lamineret termorude.
Glaspartier ifbm. Kontorer: 4 mm hærdet + 6 mm float
dobbeltglas eller 4 + 6 mm float.
30 LISTER
Gulvlister: type AGP-2, DEKO, hvid RAL 9010.
Loftlister: hvid RAL 9010.
31 V I N D U E S PA R T I
Aluramme, type Classic, PROTEC, antrasit RAL 7024 Glas,
Type HP brilliant 66, U=1,1 W/m2k indvendig lamineret 616-3/3 modstandskl. F1 jf. S119/150/154
140 mm karm med tilsætningsnot, hvid RAL 9010
92 mm tilsætning, hvid RAL 9010
Redningsluge lakeret udvendigt RAL 7024, indvendigt RAL
9010 glans 25
32 MODUL SAMLINGER
Vandret: V-profil, aluminium, RAL 7024.
Lodret: Plade, aluminium, sort
2 6 Y D E R VÆ G, G AV L
3 3 BYGNINGSAFSLUTNING
6 mm højtrykslaminat, brand kl. A
EPDM gummiliste
28x70 mm trykimprægneret afstandliste
8 mm Conchip, sortmalet brand kl. 1.
70x50 træforskalling
2x70 mm mineraluld
70 mm stålrigler, type ER70, Gyproc
V-profil, aluminium, RAL 7024 med skjult tagrende.
M O D U LT Y P E R
RUMLI
K R 1. 3 6
K R 1. 3 6 V
K R 1. 3 6 H
K R 1. 3 6 V G
K R 1. 3 6 H G
K F 1. 3 6
KR2.36
KR2.36V
KR2.36VG
KR2.36HG
HL2./HL3.
TR2./TR3.
F O T O : P E R K R I S T I A N S E N & M I K A E L FJ E L L S T R Ö M
Temporent er en af Skandinaviens største ­udlejere
af midlertidige ­lokaler til kontorer och skoler.
Miljøcertificeret ifølge ISO 14001 och kvalitetscerti­
ficeret ifølge ISO 9001.
Telefon: (+45) 70 12 44 44. Email: [email protected] www.temporent.dk
Med forbehold for eventuelle ændringer. RUMLI TB10:01
Stockholm · Umeå · Lund · Göteborg · Oslo · København