IO Scandinavia. - Indoor Outdoor

Arkitektskolernes
masteruddannelser
Arkitektskolernes
masteruddannelser
De to arkitektskoler i Danmark - Kunstakademiets Arkitektskole
i København og Arkitektskolen Aarhus i Aarhus udbyder tilsammen fem postgraduate masteruddannelser, som er efterog videreuddannelser på MBA niveau (Master of Business
Administration).
En masteruddannelse er en langsigtet investering - ikke kun i
virksomhedens fremtid, men også på det personlige, faglige
og ledelsesmæssige plan.
Masteruddannelserne henvender sig til både nuværende og
kommende ledere i offentlige og private virksomheder på
tværs af de traditionelle faggrænser inden for planlægning,
byggeri og design.
Arkitektskolernes masteruddannelser er teoretiske praksisuddannelser, hvor formålet er at give deltagerne analytiske og
metodemæssige redskaber til at forstå og udvikle planlægning,
byggeri og design både i en national og international kontekst.
Det er samtidig lederuddannelser, som også giver deltagerne
de ledelsesmæssige kompetencer, der skal til for at omsætte
teori til praksis, ligesom de ruster deltagerne til at give deres
specialviden gennemslagskraft og gennemføre idéer.
Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv
(udbydes i samarbejde mellem fem nordiske
videregående uddannelsesinstitutioner)
Master i Bygherrerådgivning og Værdidesign
Master i Design
aster in Energy and Green Architecture
M
(udbydes i samarbejde med Tsinghua University,
Beijing)
Master i Strategisk Byplanlægning
Bag masteruddannelserne står stærke videnskabelige miljøer
fra ind- og udland, og skolernes tætte forskningsmæssige
samarbejde med anerkendte arkitektskoler og universiteter
- samt ikke mindst erhvervslivet - giver os adgang til de bedste
forskere, undervisere og den nyeste viden inden for de fagområder, som masteruddannelserne dækker.
Vi glæder os til at byde dig velkommen på
én af vores spændende masteruddannelser
Denne brochure giver forhåbentlig inspiration til at orientere
sig om – og meget gerne gennemføre - én eller flere af de to
arkitektskolers masterprogrammer.
Torben Nielsen
Rektor
Arkitektskolen Aarhus
Sven Felding
Rektor
Kunstakademiets Arkitektskole
Arkitektskolernes masteruddannelser
En master er en akademisk uddannelse og en
internationalt anerkendt titel. Masteruddannelserne
er godkendt af Kulturministeriet og er akademiske
uddannelser i henhold til Lov nr. 488 af 31. maj
2000 om erhvervsrettet grunduddannelse og
videreuddannelse for voksne.
Masteruddannelserne retter sig mod færdiguddannede, der har bestået en videregående uddannelse
på minimum diplom-, professionsbachelor- eller
kandidatniveau, og som har mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.
Masteruddannelserne er tilrettelagt som toårige
deltidsstudier fordelt på fire semestre, der gør det
muligt at kombinere arbejde og uddannelse.
Tidspunkt, varighed og lokalitet for undervisningen
varierer, men der kan i gennemsnit forventes ca.
20 ugentlige arbejdstimer fordelt på undervisning,
studiegrupper, opgaver og læsning.
Prisen på en masteruddannelse varierer. Se nærmere
på uddannelsens hjemmeside.
Ren silikatfarve til facader
Naturlig som kalk,
holdbar som sten
KEIM Scandinavia A/S
Tel. 46 56 46 44
www.keim.dk
NORDMAK sætter fokus på den eksisterende bygningsmasse og de værdier,
den repræsenterer. Det er en vigtig ressource, som skal forvaltes under
hensyntagen til både fortid og fremtid.
Nordmak
– Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv
NORDMAK har til formål at udvikle og formidle kompetencer, der i bredeste betydning
kvalificerer til at varetage den nordiske bygningskulturarv og kulturmiljø. Med afsæt
i den nyeste viden og de nyeste teorier kan praksis omkring forvaltningen af den
arkitektoniske kulturarv og kulturmiljøet tilføres nye perspektiver og handlemuligheder.
Deltagerprofil
Uddannelsen er rettet mod arkitekter, ingeniører og konstruktører og andre faggrupper, der arbejder med kulturarv – både på bygnings- og planlægningsmæssigt
niveau - og som har minimum 5 års erhvervserfaring.
Indhold
Der er fokus på såvel den enkelte deltagers personlige, faglige og ledelsesmæssige
udvikling som virksomhedens udvikling af kernekompetencer i et tværnordisk
perspektiv.
De overordnede mål med uddannelsen går igen i alle semestre:
• De studerende skal tilegne sig faglig viden på et teoretisk niveau, der skal anvendes til
at perspektivere de erfaringer, de studerende har fra deres daglige arbejde. Blandt
andet ved inddragelse af konkrete cases.
• NORDMAK tager afsæt i udviklingen af kritisk bevidsthed om det værdigrundlag,
der forbinder sig med historien, stedet, funktionen, æstetikken og konstruktionen.
• NORDMAK fokuserer på at styrke den masterstuderende til ledelsesmæssigt at
kunne håndtere og implementere den overordnede procesledelse af et stort og
komplekst procesforløb.
Om uddannelsen
NORDMAK er udviklet og gennemført i et nordisk samarbejde mellem Göteborgs
Universitet, Aalto-universitetets Tekniska Högskola, Arkitektur- og designhøgskolen
i Oslo, Kunstakademiets Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus.
Der er 32 fællesnordiske undervisningsdage. Undervisningen samles i perioder á
1 uge ad gangen og afholdes i starten af hvert semester på skift i de nordiske lande.
Derudover arbejdes med gruppeopgaver, e-learning og litteraturstudier.
Uddannelsen foregår på skandinavisk, men der forekommer litteratur og forelæsninger på engelsk, hvorfor det forventes, at alle masterstuderende læser engelsk på
et rimeligt niveau.
Studiestart
Masteruddannelsen udbydes hvert andet år med et optag på 12-16 masterstuderende.
Kommende optag er september 2011, september 2013 og september 2015.
Yderligere information
www.efteruddannelsen.aarch.dk eller ved henvendelse til Efter- og Videreuddannelsen,
Arkitektskolen Aarhus, 8000 Århus C. Tlf. +45 8936 0000
Nordmak gav adgang til karrierespring
”Med en Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv i bagagen er mine personlige og faglige
ambitioner om udvikling og nye kompetencer blevet styrket og udfordret til fulde.
Efter NORDMAK har jeg taget nye arbejdsmæssige udfordringer op, og er nu med til at
gennemføre generations- og ledelsesskifte i en velfunderet restaureringstegnestue.
Tidligere var mine projektmæssige arbejdsopgaver ofte på det operationelle plan, men
i mit nye job foregår det også på et strategisk niveau med ledelse og netværks- og
forretningsudvikling som ansvarsområder”
Marcelle Meier, arkitekt MAA og Nordisk Master i Arkitektonisk Kulturarv,
Brøgger Arkitektfirma A/S
VÆRDIER
Værdisætning af et projekt er et centralt styringsog kommunikationsredskab.
Værdisætningen sker gennem en kortlægning af
bevaringsværdier og formulering af en restaureringsholdning.
Kortlægningen baserer sig på analyser, og synliggør både projektets store sammenhæng og unikke detaljer og sammenfatter det grundlæggende
beslutningsgrundlag for projektet.
Den Hvide Kødby
Flæsketorvet 75 1711 København V T + 45 42 14 70 00 www.ema.dk [email protected]
Bygningskultur.dk – Bygningskulturens portal
Nyheder, arrangementer og debat om bygningsbevaring, fredning og kulturarv
samt guide for husejere til anerkendte håndværkere og rådgivere.
Opret din profil i dag på www.bygningskultur.dk
Bygningskultur Danmark
Borgergade 111, 1300 Kbh. K
[email protected]
www.bygningskultur.dk
DI Byggematerialer og leverandørerne
Få et overblik over de væsentligste producenter og leverandører af
byggematerialer, varer og komponenter til bygge- og anlægssektoren.
DI Byggematerialer repræsenterer mere end
300 byggematerialeleverandører, som via de‑
res medlemskab står sammen om branchens
ansvarlighed og udvikling. Ved et medlemskab
sikrer virksomhederne sig, at deres politiske
rammebetingelser forbindes tæt med bygge‑
riet og det øvrige samfund.
DI Byggematerialer sætter dagsordenen i
byggeriet som branchens talerør, vi styrker
medlemmernes markedsposition og branche‑
indflydelse ved blandt andet at øge bevidst‑
heden om det høje niveau for innovation og
nytænkning.
DI Byggematerialer
1787 København V
Tlf. 3377 3377
[email protected]
Læs mere om vores fokus‑
områder og find bygge‑
materialeleverandører på
bm.di.dk
Læs mere om os på www.arkitektpension.dk
Smakkedalen 8 · DK-2820 Gentofte · Tlf.: +45 3915 0102 . [email protected] . www.arkitektpension.dk
MBV
– Master i Bygherrerådgivning og Værdidesign
Værdiskabelse er et afgørende konkurrenceparameter
i fremtidens byggeri, og kandidaterne bliver frontløbere i
forhold til en øget bevidstgørelse af rådgiverens funktion
som værdiskaber i byggeprocessen.
Med en MBV i bagagen får deltagerne således en øget
fokus på tværfagligt samarbejde ud fra et alsidigt billede
af hvor, hvornår og for hvem, der skal ske værdiskabelse
i byggeprocessen. Og med afsæt i en kompleks forståelse
af byggeprocessen får deltagerne nye og klart definerede
redskaber til at skabe øget værdi i byggeriet.
Deltagerprofil
Uddannelsen er et tværfaglig masterprogram for personer,
der beskæftiger sig med bygherre- og procesrådgivning på et
strategisk og taktisk niveau – arkitekter, ingeniører, byggeøkonomer og konstruktører m.fl. – og som har minimum 5 års
erhvervserfaring.
Indhold
Uddannelsens centrale fokus er værdiskabelse i projekter og
projektporteføljer. Der lægges vægt på såvel den enkelte deltagers faglige og personlige udvikling af kernekompetencer.
Studiet tager fat i konkrete cases, heriblandt cases fra deltagernes virksomheder.
”Masteruddannelsen har givet mig en langt
større forståelse for den komplekse branche,
som jeg er en del af. Samtidig er jeg blevet
tildelt nogle opgaver, som jeg ikke ville have
fået, hvis ikke jeg havde gennemført uddannelsen”
Carsten Jensen, bygningskonstruktør og
Master i Bygherrerådgivning og Værdidesign,
Arkitema
To overordnede mål går igennem alle undervisningsmoduler;
• Deltagerne tilegner sig faglig viden på et teoretisk niveau,
der kan anvendes til at perspektivere den viden og de erfaringer, deltagerne har fra deres daglige arbejde, og som gør
dem i stand til at udvikle ny praksis, nye områder og nye
kompetencer.
• Deltagerne rustes til at mobilisere kolleger, ledelse og samarbejdspartnere m.v. og til at omsætte nye idéer til handling.
Om uddannelsen
Der er 32 fælles undervisningsdage. De afholdes hovedsageligt
på hverdage, typisk to dage pr. måned (torsdag og fredag).
Der er en studietur af ca. én uges varighed. Den resterende del af uddannelsen foregår som selvstudier, gruppearbejde og e-learning.
Med undtagelse af studieture, ekskursioner m.v. afvikles undervisningen på Arkitektskolen Aarhus.
En del af litteraturen vil være på engelsk, hvorfor det forventes,
at den masterstuderende læser engelsk på et rimeligt niveau.
Studiestart
Masteruddannelsen udbydes hvert andet år med et optag på
12-16 masterstuderende.
Kommende optag er september 2010, september 2012 og september 2014.
Yderligere information
www.efteruddannelsen.aarch.dk eller ved henvendelse til Efterog Videreuddannelsen, Arkitektskolen Aarhus, 8000 Århus C.
Tlf. +45 8936 0000
“Det skærper i den grad mit daglige og faglige virke som designleder på et nyhedsmedie, at Master i Design praktiserer den akademiske argumentation. Jeg nyder
pionérfornemmelsen ved, gennem opgaveskrivning og diskussion i plenum, at sætte
min egen professionsfaglige viden i spil med et ungt videnskabeligt felts teoretiske
positioner.
Studiets pensum overrasker positivt ved at række ind i andre videnskabelige felter,
f.eks. sociologi. Dertil kan lægges gode faciliteter, kompetente lærere og erfarne
medstuderende.”
Søren Nyeland,
Designchef dagbladet Politiken
Formålet med uddannelsen er at imødekomme de ændrede vilkår, som designprofessionen står over for i dag. Hvor design og designeres rolle tidligere var
koncentreret omkring formgivning og løsning af specifikke formgivningsopgaver, må designere i dag agere inden for nye rammer i et hastigt voksende
vidensintensivt felt, hvor design indgår som led i tværfaglige og strategiske
processer.
Master i Design
Designere kan derfor ikke længere primært koncentrere sig om formgivningsdelen,
men må også operere som strateger, konsulenter, managers, innovatorer, facilitatorer
og producenter.
Ideen med masteruddannelsen i design er at opkvalificere designeres erfaringsbaserede metoder og handlingsrepertoire med ny relevant teoretisk viden og metoder
målrettet en nutidig praksis.
Deltagerprofil
Masteruddannelsen henvender sig til designere, arkitekter, designundervisere
og andre i designrelaterede brancher, der i nogle år har arbejdet i virksomheder og
organisationer, drevet egne firmaer eller undervist på designskoler og akademier,
og som føler et behov for faglig opgradering.
Indhold
Uddannelsen består af fire komponenter, som udgør temaerne på de fire semestre:
• Når design finder sted
• Designere og brugere
• Design management
• Masterafhandlingen
Uddannelsen er baseret på et tværdisciplinært grundlag og trækker på en bred
vifte af teoretiske og metodiske indsigter med forankring i bl.a. arkitektur-, design-,
business- og marketingstudier, humaniora, antropologi, etnografi og sociologi.
I uddannelsen bringes de forskellige indfaldsvinkler i spil i forhold til deltagernes
professionelle erfaringer.
Om uddannelsen
Uddannelsen er baseret på internater med koncentrerede arbejdsforløb. Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, diskussioner, refleksioner, workshops,
kollokvier, individuelle opgaver og gruppearbejder. Der bliver lagt vægt på at relatere
uddannelsens indhold til deltagernes egne praksisbaserede erfaringer og arbejdsliv.
Studiestart
Masteruddannelsen udbydes hvert andet år med et optag på 12 – 16 masterstuderende. Kommende optag er september 2011, september 2013 og september 2015.
Yderligere information
www.dcdr.dk eller ved henvendelse til Center for Designforskning ved forskningslektor Ida Engholm, [email protected] eller forskningsadjunkt Mads Nygaard Folkmann,
[email protected]
MEGA
– Master in Energi and Green Architecture
MEGA, International Master in Energy and Green Architecture, formidler den nyeste forskning og ekspertviden
inden for energi, bæredygtig arkitektur og planlægning
på internationalt niveau og sætter samtidig fokus på,
hvordan teorierne kan omsættes til praksis.
snarere end operationelt, og henvender sig til kommende og
nuværende ledere.
Indhold
Deltagerprofil
Overordnet har MEGA følgende faglige indholdsområder:
• Teori og praksis inden for bæredygtig arkitektur og planlægning – f.eks. internationale certificeringsordninger, energiplanlægning, eco-cities, integreret energidesign, passivhuse
og vedvarende energi m.v.
• Ledelsesværktøjer, innovation og personlig udvikling
• Markedsmekanismer, forretningsudvikling og interkulturel
forståelse
Uddannelsen er et tværfagligt masterprogram, der retter sig
mod arkitekter, ingeniører, konstruktører og andre aktører fra
byggebranchen. Uddannelsens sigte er strategisk og taktisk,
Disse indholdsområder tematiseres gennem hele MEGA med
varierende tilgange for hvert semester.
I det internationale kraftfelt af erfaringer, kompetencer og
netværk, som MEGA udgør, rustes de masterstuderende til
at tage lederskab for strategitænkning, design og implementering af radikalt innovative bæredygtige løsninger.
”MEGA dækker et spændende økologisk
felt fra små passivhuse i træ i Vorarlberg
i Østrig til storskala ecocities i Cao Feidian
i Kina.
MEGA-uddannelsens “cross-global”
organisering med samarbejdet med
kinesere og europæere i både lærerstab
og masterstuderende giver fantastiske
muligheder for indsigt i globaliseringens
krav til multikulturelt samarbejde. Desuden
er det spændende at indgå direkte i et
kinesisk netværk og følge den rivende
udvikling i dette mægtige land fyldt med
faglige udfordringer til formning af de
fysiske omgivelser.
Endelig giver MEGA mulighed for at få et
spændende dansk og kinesisk netværk,
som helt sikkert bliver af stor værdi i
fremtiden.”
Poul Bæk Pedersen, lektor, Ph.d.,
arkitekt MAA, Arkitektskolen Aarhus
MEGA foregår i projektteams, og de studerende indgår i dialog
med kinesiske og europæiske virksomheder. Det er uhyre vigtigt, at de studerende løbende forankrer og får erfaringer
med at omsætte den nye viden og de nye færdigheder i egen
praksis.
finder sted semestervis i perioder á 12 dage og foregår på
skift i Århus og Beijing. Derudover arbejdes med gruppeopgaver via internettet (Skype), litteraturstudier og e-learning.
Uddannelsen foregår på engelsk, og det forventes, at alle
masterstuderende skriver og læser engelsk.
Sideløbende med det faglige indhold i masteruddannelsen
udvikler de studerende uvurderligt netværk til danske og
internationale virksomheder, uddannelsesinstitutioner og
forskningsmiljøer inden for bæredygtig arkitektur og planlægning.
Studiestart
Om uddannelsen
www.efteruddannelsen.aarch.dk eller ved henvendelse til Efterog Videreuddannelsen, Arkitektskolen Aarhus, 8000 Århus C.
Tlf. +45 8936 0000.
Uddannelsen afholdes i samarbejde mellem Arkitektskolen
Aarhus og Tsinghua University, Beijing, Kina. Undervisningen
Masteruddannelsen udbydes hvert andet år med et optag på
minimum 12-16 masterstuderende. Kommende optag er
september 2011, september 2013 og september 2015.
Yderligere information
MOEDING ALPHATON SKÆRMTEGL — DEN ORIGINALE
WWW.DEViSE.DK
DEViSE Scandinavia
Frydsvej 4 — DK-8732 Hovedgård — [email protected]
Telefon 7561 3000
Stærke forbindelSer
til menneSker, Samfund
og natur
www.ramboll.dk
designet
Vi Vi
erhar
stolte
af at have designet
og produceret
og produceret
denne brochure
denne brochure
•
•
•
•
•
•
Førende ingeniørrådgiver indenfor lavenergibyggeri
Specialist indenfor passivhuse som nybyg eller renovering
Renoverer Skandinaviens første kontorbygning til passivhus
Tæt samarbejde med forskningsnetværk i Danmark og udland
Tilhænger af innovative og fejlfrie løsninger
Råder over varemærket Zero HouseTM i hele EU
Lars Ørtoft rådgivende ingeniørfirma A/S
www.jsdanmark.dk
•
•
•
•
•
Tegneartikler
Papir og karton
Modelartikler
Kontorartikler
Kunstartikler
Diplomvej 376 | DK-2800 Lyngby | Tlf.: 88 70 89 59/mobil: 26 13 09 59
www.oertoft.com
Tutein & Koch A/S er i dag Danmarks største specialforretningen med fokus på
tegneartikler, papir, karton, modelartikler, kontorartikler og kunstnerartikler.
Forretningens sortiment henvender sig til en bred kundegruppe, hovedsaligt bestående af arkitekter, designere, grafikere, reklamefolk, studerende, hobbyfolk og andre
kreative.
Farvergade 8 • 1463 København K • Tlf. 33 13 36 33 • www.tuteinogkoch.dk
Uddannelsen fokuserer på strategisk planlægning af bymæssige forandringsprocesser med udgangspunkt i byens rumlige kvaliteter.
Master i
Strategisk
Byplanlægning
Uddannelsen er internationalt orienteret og retter sig både mod praktisk planlægning og mod strategisk programudvikling. Den har samtidigt det generelle formål
at hæve de akademiske kompetencer hos deltagerne. Dvs. den kan anvendes
med det specifikke formål at opbygge kendskab til strategisk planlægning, den kan
bruges som ajourføring eller nyorientering af en tidligere gennemført planlæggeruddannelse, og den kan bruges som forberedelse til et Ph.d-studium.
Deltagerprofil
Uddannelsen er rettet mod arkitekter, ingeniører, konstruktører og andre faggrupper, der arbejder med byudvikling og byplanlægning i offentligt regi eller i privat
virksomhed.
Indhold
Uddannelsen tilstræber at strategiske planlæggere bliver bedre til at forstå og
aflæse byen som et dynamisk felt, hvor der foregår overlappende forandringsprocesser og dernæst udtænke og udforme sine handlingsanvisninger, så de er
relevante i forhold til denne dynamik og den rumlige funktionsmåde, som byen har.
Masteruddannelsens mål er at:
• Skærpe forståelsen for de postindustrielle urbane dagsordener
• Udpege de relevante planprocesser og opøve færdigheder i design af urbane
strategier
• Kvalificere deltagerne som rådgivere for offentlige og private klienter
Om uddannelsen
Uddannelsen er en deltidsuddannelse over 2 år, almindeligvis med seminarer
fredag kl. 10-18 hver anden uge. De første semestre kan også følges enkeltvist.
Hele forløbet kan afsluttes som en helhed bestående af de semestres 3 prøver og
den afsluttende specialeopgave, der giver en mastergrad.
Semestrene er opbygget som moduler, der har hver sit tema med varierende undervisningsformer baseret på seminarer, workshops, konferencer og udlandsophold.
Lærerkræfterne veksler fra modul til modul.
Studiestart
Masteruddannelsen udbydes hvert andet år.
Kommende optag er september 2011, september 2013 og september 2015
Yderligere information
www.karch.dk eller ved henvendelse til Bo Grønlund, tlf.: 32 68 66 39, [email protected]
“Masteruddannelsen i strategisk byplanlægning har betydet, at jeg i langt højere grad er
blevet bevist om byudviklingens kompleksitet. Jeg har fået forståelse for hvor mange
forskellige aktører og interessenter, der er med til at sætte dagsordenen i udviklingen
af vores byer, og at det stiller nye krav til, hvordan vi agerer som byplanlæggere.”
Line Thorup Schultz, arkitekt MAA, Henning Larsen Architects
Arkitektskolen Aarhus
Nørreport 20
8000 Århus C
Tlf: +45 8936 0000
www.efteruddannelsen.aarch.dk
• www. jsdanmark.dk • 139808 • Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir • Trykfarverne er baseret på vegetabilske olier • Koncept: JS Media Tools
Kunstakademiets Arkitektskole
Philip de Langes Allé 10
1435 Kbh. K
Tlf: +45 32 68 6000
www.karch.dk