2011

Investeringsforeningen SmallCap Danmark
Cvr. 29218153
Årsrapport 2013
8. regnskabsår
INDHOLD
Ledelsesberetning
Hoved- og nøgletal
Forord
Ledelsens årsberetning
Investment cases
Profil – Investeringsforeningen SmallCap Danmark
Risko og styring
IR-politik
Incitamentprogrammer
Bestyrelsens og ledende medarbejderes ejerandele
Resultatopgørelse
Balance
Noteoversigt
Noter til årsrapport
Ledelsens påtegning
Den uafhængige revisors påtegning
Børsmeddelelser, 2013
Foreningsoplysninger
2
3
4
9
15
17
20
21
22
23
24
25
26
34
35
37
38
1
HOVED- OG NØGLETAL
Mio. kr.
Renter og udbytter
Kursgevinster og -tab
Administrationsomkostninger
Bonus
Skat
Årets nettoresultat
2009
3,4
68,6
-3,0
-6,6
-0,1
62,3
2010
3,0
28,7
-3,2
-0,7
-0,1
27,8
2011
6,8
-54,2
-2,8
0,3
-0,1
-50,0
2012
4,5
6,0
-2,8
0,2
-0,1
7,8
2013
1,3
36,5
-2,8
0,0
-0,1
34,9
Likvide midler, ultimo
Kapitalandele, ultimo
Medlemmernes formue, ultimo
10,8
149,7
154,2
9,0
181,6
182,7
9,3
133,5
135,7
9,9
130,1
139,5
6,5
114,1
119,6
Værdipapirbeh. i procent af medlemmernes formue, ultimo
Værdipapirernes omsætningshastighed
Kursværdi af køb
Kursværdi af salg
97%
1,48
200,2
226,3
99%
1,02
167,6
164,4
98%
0,64
167,6
164,4
93%
0,44
59,8
69,1
95%
0,50
27,9
80,4
Cirkulerende andele, ultimo, stk.
Udlodning pr. andel, kr.
Indre værdi pr. andel, ultimo, kr.
Børskurs, ultimo, kr.
20.005
0
7.710
7.693
19.979
0
9.147
9.200
20.839
0
6.665
6.540
19.834
0
7.031
6.825
12.484
0
9.578
9.357
Afkast, %
Merafkast ifht. stigning i OMXCXC20, %
Sharpe ratio (12 mdr.)
Stigning i OMXCXC20, %
Stigning i OMXC20, %
52,9%
28,5%
1,47
24,4%
41,8%
18,6%
1,9%
0,73
16,7%
35,9%
-27,1%
-1,3%
neg.
-25,8%
-14,8%
5,5%
-8,6%
0,34
14,1%
27,2%
36,2%
-9,3%
3,32
45,5%
24,1%
Omkostningsprocent, ordinære omkostninger, %
Omkostningsprocent, %
2,09%
6,67%
1,95%
2,40%
1,69%
1,48%
1,97%
1,79%
2,58%
2,58%
Årlige omkostninger i procent (ÅOP), ordinære omkost., %
Årlige omkostninger i procent (ÅOP), %
3,09%
7,67%
2,88%
3,33%
2,53%
2,32%
2,78%
2,61%
3,36%
3,36%
2
Kære medlem,
Efter at have været vidner til at især large cap aktier har udvist betydelige kursstigninger siden
september 2011, oplevede vi igennem 2013 en stigende investorinteresse for investering i mindre
og mellemstore virksomheder. 2013 blev således første gang i syv år, hvor small cap aktier
outperformede large cap, og det med hele 21,4%-point.
Investeringsforeningen SmallCap Danmark leverede et afkast på 36,2% for 2013 og
underperformede derved sit benchmark med 9,3,%-point. Kursstigningerne i small cap segmentet
var, i årets første 6 måneder, koncentreret omkring en række af de større small cap aktier, hvor
Investeringsforeningen SmallCap Danmark var undervægtet. I løbet af 2. halvår begyndte også de
mindste af small cap aktierne at performe og investeringsforeningen outperformede i både 3.
kvartal og 4. kvartal.
En styrkelse af den globale BNP vækst og det ekstremt lave renteniveau gør i øjeblikket aktier til
den mest attraktive aktivklasse. Vi forventer derfor, at den positive udvikling på aktiemarkedet vil
fortsætte i 2014. Samtidig vurderer vi, at small cap aktierne også i 2014 har et afkastpotentiale, der
overgår det øvrige aktiemarked grundet et væsentligt kursmæssigt efterslæb.
Bestyrelsen vil indstille til generalforsamlingen, at der, i lighed med for 2012, ikke udbetales et
udbytte for 2013.
På sidste års generalforsamling blev det meddelt, at selskabets daværende formand, Jan O.
Frøshaug, på grund af alder, ikke ville genopstille til bestyrelsen i 2014. I august måned valgte Jan
O. Frøshaug at trække sig fra bestyrelsen i forbindelse med sin 70 års fødselsdag. Bestyrelsen
konstituerede sig efterfølgende med undertegnede som ny formand. Jeg vil gerne sammen med
resten af holdet bag Investeringsforeningen SmallCap Danmark takke Jan O. Frøshaug for den
store indsat, han har ydet som formand for foreningen siden 2006.
I bestyrelsen ser vi med optimisme på fremtiden. Vi har således stor tillid til, at Christian Reinholdt
og det øvrige hold bag foreningen kan udnytte de attraktive muligheder, vi ser i small cap markedet
til gunst for medlemmerne.
København d. 12. marts 2014
Niels Roth
Formand for bestyrelsen
3
LEDELSENS ÅRSBERETNING
I 2013 realiserede Investeringsforeningen SmallCap Danmark et overskud før og efter skat på 34,9
mio. kr., hvilket er mere end en firdobling af 2012 resultatet som var på 7,8 mio. Resultatet for
2013 forrentede medlemmernes formue med 36,2%.
Resultatet er i overensstemmelse med det foreløbige resultat for regnskabsåret 2013 som blev
offentliggjort d. 16. januar 2014 samt de oprindelige forventninger udmeldt i forbindelse med 2012
rapporten.
OMXCXC20-indekset, som er foreningens benchmark, steg med 45,5% i 2013 (2012 14,1%).
Kursstigningerne i OMXCXC20 indekset var, i årets første 6 måneder, koncentreret omkring en
række af de større small cap aktier, hvor Investeringsforeningen SmallCap Danmark var
undervægtet. I løbet af 2. halvår begyndte også de mindste af small cap aktierne at performe,
hvilket gav anledning til at investeringsforeningen outperformede i både 3. kvartal og 4. kvartal.
Resultatet er sammensat af et investeringsafkast på 37,8 mio. kr. (2012 10,4 mio. kr.) og ordinære
driftsomkostninger 2,8 mio. kr. (2012 2,6 mio. kr.). Kriterierne for hensættelse af bonus blev ikke
opfyldt i 2013.
Den ordinære omkostningsprocent for regnskabsåret 2013 udgjorde 2,6% sammenlignet med
2,0% for samme periode sidste år. Stigningen skyldes en gennemsnitlig lavere formue under
forvaltning i 2013.
Over de seneste 5 år har foreningen i gennemsnit rapporteret et afkast før skat på 13,7% om året,
hvilket er en anelse bedre end OMXCXC20 indekset, som er steget med 12,3% p.a. i den
tilsvarende periode.
Afkast og renter
2009
2010
2011
2012
2013
36 mdr.
60 mdr.
p.a.
p.a.
Levetid (92 mdr.)
p.a.
akk.
Investeringsforeningen SmallCap Danmark
52.9%
18.6%
-27.1%
5.5%
36.2%
1.5%
13.7%
-0.2%
-1.5%
OMXCXC20
OMXC20
OMXC
24.4%
35.9%
32.1%
16.7%
35.9%
31.2%
-25.8%
-14.8%
-17.7%
14.1%
27.2%
24.2%
45.5%
24.1%
28.0%
7.2%
10.4%
9.4%
12.3%
20.0%
17.8%
-3.2%
5.7%
4.1%
-22.1%
53.0%
36.1%
DAX
S&P 500
18.5%
23.5%
12.5%
12.8%
-17.5%
0.0%
24.4%
13.4%
25.5%
29.6%
11.4%
13.7%
14.7%
15.4%
11.7%
4.6%
132.9%
40.9%
Russell 2000
25.2%
25.3%
-5.5%
14.6%
37.0%
14.1%
18.4%
5.4%
50.2%
Nikkei 225
19.0%
-3.0%
-17.3%
22.9%
56.7%
16.8%
13.0%
-0.7%
-5.0%
01.01.2009
05.05.06
05.05.06
Rente på 10 årige statsobligationer
01.01.2009
01.01.2010 01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2011
Danmark
Tyskland
3.4%
2.9%
3.7%
3.4%
3.0%
3.0%
1.6%
1.8%
1.0%
1.3%
3.0%
3.0%
3.3%
2.9%
4.1%
4.0%
4.1%
4.0%
USA
2.2%
3.8%
3.3%
1.9%
1.8%
3.3%
2.1%
5.1%
5.1%
Kilde: Egne beregninger og Facts et
I sin levetid har foreningen i gennemsnit tabt 0,2% om året, hvilket er 3,0%-point bedre end
indekset, der er faldet med 3,2% om året.
4
Akkumuleret afkast for Invf. SmallCap Danmark
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%
-20.0%
-40.0%
-60.0%
-80.0%
2006
2007
Kilde: Egne beregninger og Factset
2008
2009
SCDIF
OMXCXC20
2010
2011
2012
2013
OMXC20
Medlemmernes formue pr. 31. december 2013 var på 119,6 mio. kr. (2012 139,5 mio. kr.). Dette
svarer til en indre værdi på 9.578 kr. pr. investeringsforeningsandel (2012 7.031 kr.).
I løbet af 2013 blev antallet af cirkulerende investeringsforeningsandele via indløsning reduceret til
12.484 (19.834 ultimo 2012). Der blev således indløst 7.350 investeringsforeningsbeviser i løbet af
2013 svarende til 37,1% af den cirkulerende mængde primo året. Indløsning fra en enkelt større
investor i begyndelsen af året tegnede sig for størstedelen af indløsningen.
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der, i lighed med 2012, ikke udbetales udbytte for
2013.
Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabsprincipper som årsrapporten for 2012. Årsrapporten
indeholder ikke usædvanlige usikkerheder ved indregning og måling. Foreningen har i lighed med
tidligere år ikke anvendt afledte finansielle instrumenter i 2013.
Aktiemarkedet i 2013
En fortsat lempelig pengepolitik, fremgang i den amerikanske økonomi og udsigten til et
begyndende opsving i Europa fik de fleste aktieindeks til at stige med mellem 15 og 25% i 2013.
Virksomhederne oplevede gennemgående lidt bedre konjunkturer og blev derved begunstiget af
indtjeningsvækst.
Udviklingen på flere emerging markets var imidlertid negativ. Ubalancer i statsfinanserne,
opbremsning i væksten og valutauro sendte aktiemarkederne i Indonesien, Brasilien, Tyrkiet,
Filippinerne, Rusland og Kina ned med mellem 7 og 30%.
Aktieinvestorernes fokus flyttede sig i stigende udstrækning fra de overordnede makroøkonomiske
problemstillinger, hen imod udviklingen i enkeltselskaber. De mindre og mellemstore aktier klarede
sig bedre end de større, hvilket indikerer, at risikoaversionen blandt aktieinvestorerne var
aftagende. Small/mid cap aktierne fik således lukket lidt af det kursmæssige efterslæb, som de har
haft til de store aktier i de senere år.
Det danske OMXC20 indeks, som repræsenterer de tyve største aktier, steg med 24,1% i 2013,
hvorimod OMXCXC20, der er sammensat af mindre aktier, steg med 45,5%. De mindre og
mellemstore aktier outperformede de større med 21,4% i 2013 og det var således første gang i syv
5
år, at small cap aktierne outperformede large cap. De mindre aktier har dog stadig et betydeligt
kursefterslæb til de større aktier, der har outperformet med 105% siden ultimo 2006. Det bør dog
bemærkes at en væsentlig del af denne outperformance skyldes, at Novo Nordisk er steget med
323% i perioden 2006 til 2013 og i øvrigt vejer meget tungt i OMXC20 indekset.
Vi oplever, at investorinteressen og likviditeten i udvalgte mindre og mellemstore aktier er steget i
takt med, at kurspotentialet i de større aktier er blevet mere begrænset. Vi vurderer, at 1. kvartal
2013 blev starten på en ny periode, hvor danske small cap aktier igen outperformer large cap
aktierne.
Aktiemarkedet er blevet mere robust igennem 2013. Usikkerheden i relation til den kinesiske
banksektor, vigende vækst og aftrapning af den aggressive pengepolitik blev hurtigt absorberet af
aktiemarkedet. Selv den usikkerhed, der opstod i forbindelse med budgetforhandlingerne og
gældsloftet i USA, påvirkede ikke aktiemarkedet nævneværdigt.
Den lave rente på obligations- og pengemarkedet var medvirkende til at gøre aktiemarkedet robust
i 2013, idet investorerne reelt set ikke har haft noget andet sted at gå hen, hvis de skal have et
fornuftigt afkast.
Udviklingen i aktieporteføljen i 2013
De største positive bidragsydere til årets resultat var Topsil (+4,5 mio. kr.), Per Aarsleff (+4,2 mio.
kr.), H+H International (+3,7 mio. kr.), Auriga Industries (+3,4 mio. kr.) og Spar Nord Bank (+3,1
mio. kr.).
De største skuffelser i aktieporteføljen var Liqtech (-1,3 mio. kr.), Bang & Olufsen (-0,9 mio. kr.),
Østjydsk Bank (-0,8 mio. kr.), SmartGuy Group (-0,8 mio. kr.) og BioPorto (-0,3 mio. kr.).
De fem største positioner i enkeltaktier ultimo 2013 var Egetæpper, Topsil, DLH, Per Aarsleff og IC
Companys. Samlet set var 33,9% af medlemmernes formue investeret i de pågældende 5
positioner ultimo året.
Selskab
31.12.12
2013
2013
31.12.13
31.12.13
Andel af
formue
Beholdning
mio. kr.
køb/salg
mio. kr.
Afkast
mio. kr.
Beholdning
mio. kr.
Andel af
formue
1 Egetæpper
9.2%
12.8
-4.6
+2.3
10.5
8.7%
2 Topsil Semiconductor Mat.
3 DLH
3.8%
4.7%
5.3
6.6
-0.6
-1.2
+4.5
+2.8
9.2
8.1
7.7%
6.8%
4 Per Aarsleff
6.0%
8.4
-6.1
+4.2
6.6
5.5%
6.5%
30.2%
9.1
42.2
-3.8
-16.3
+1.0
14.8
6.3
40.6
5.2%
33.9%
6 BoConcept Holding
6.8%
9.5
-3.1
-0.5
5.9
4.9%
7 Solar
8 Duni
5.1%
5.1%
7.1
7.1
-3.1
-3.3
+1.6
+1.7
5.6
5.6
4.7%
4.6%
5 IC Companys
I alt 2013 top 5
9 H+H International
10 Liqtech
I alt 2013 top 10
I alt
31.12.12
4.5%
6.2
-4.4
+3.7
5.5
4.6%
0.0%
0.0
+6.8
-1.3
5.5
4.6%
51.7%
72.1
-23.4
20.0
68.7
57.3%
41.6%
58.0
-30.4
17.8
45.4
37.9%
93.3%
130.1
-53.8
+37.7
114.1
95.2%
Investeringsforeningen SmallCap Danmark har i løbet af 2013 anlagt nye positioner i Liqtech (5,5
mio.), TK Development (2,6 mio.) og ALK (2,2 mio.).
Beholdningen i Brdr. Hartmann, Jyske Bank, SmartGuy, Østjydsk Bank, Nobia, SimCorp og
BioPorto blev afdisponeret i 2013 og foreningen reducerede desuden bredt i den resterende del af
porteføljen, med henblik på at honorere indløsningen af investeringsbeviser.
6
Sammenligning med andre investeringsforeninger
Der var stor spredning i afkastene iblandt de investeringsforeninger, der fokuserer på danske small
cap selskaber i 2013. Afkastet svingede mellem 36,2% og 68,2%. Med et afkast på 36,2%
leverede Investeringsforeningen SmallCap Danmark et afkast der var dårligere end gennemsnittet
af sammenligelige investeringsprodukter.
Afkast i s ammenlignelige investeringsforeninger
lnvester ingsfo rening en SmallCap Danmark
2009
52.9%
2010
18.6%
2011
-27.1%
2012
2013
5.5%
36.2%
36 mdr.
60 mrd.
p.a.
p.a.
Levetid (92 mdr.)
p.a.
ak k.
1.5%
13.7%
-0.2%
-1.5%
Dansk e Invest Danmark S mall Cap
30.2%
35.9%
-25.5%
4.1%
47.8%
4.7%
15.2%
2.9%
21.2%
Dexia lnv est Small Cap
45.3%
39.4%
-21.1%
14.9%
68.2%
15.1%
25.3%
7.2%
59.0%
Bankinvest Danmark
52.8%
29.3%
-19.1%
24.2%
31.0%
9.6%
21.1%
2.2%
15.3%
Carnegie W W/Danske aktler
54.0%
25.2%
-19.3%
26.0%
38.1%
12.0%
22.1%
8.5%
72.3%
Dansk e lnvest Danmark
43.6%
27.4%
-23.6%
22.9%
42.4%
10.2%
19.6%
5.7%
45.0%
Maj Invest Dansk e Ak tier
47.4%
26.2%
-19.8%
26.0%
35.7%
11.1%
20.6%
7.3%
60.4%
Nykredit lnvest Dansk e Aktier
43.6%
28.4%
-24.2%
24.5%
36.2%
8.7%
18.8%
5.2%
40.1%
SEB lnvest Danmark
51.7%
29.1%
-15.4%
24.2%
31.9%
11.5%
22.1%
8.0%
67.0%
Sigtelse for overtrædelse af værdipapirhandelsloven
Investeringsforeningen SmallCap Danmark blev i februar 2012 af Statsadvokaten for Særlig
Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) sigtet for kursmanipulation. Myndighederne
vurderer, at foreningen ved en række mindre aktiehandler i december 2009 og december 2010 har
påvirket ultimo kurserne for visse illikvide aktier i positiv retning.
Som det fremgår af særskilt børsmeddelelse nr. 07.2012 af 20. april 2012 afvises sigtelserne på
det foreliggende grundlag. Der henvises til børsmeddelelsen.
Foreningens aktuelle indre værdi, der baseres på dagens børskurser i investeringsporteføljen, er
ikke påvirket af sigtelsen og de i sigtelsen indeholdte forhold.
Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb
Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder i Investeringsforeningen SmallCap Danmark efter
31. december 2013.
Forventninger til 2014
Vi forventer at aktiemarkedet fortsat vil udvikle sig positivt i 2014. Small cap aktierne har stadig et
prismæssigt efterslæb i forhold de større aktier. På denne baggrund vurderer vi, at small cap
aktierne har et stigningspotentiale, der overgår det øvrige aktiemarked. Vi vurderer at det danske
aktiemarked stiger med 10-20% i 2014.
Vores positive forventninger til aktiemarkedet i 2014 er baseret på følgende betragtninger:
• Øget global BNP vækst drevet af fremgang i Europa og USA samt høj men aftagende
vækst i Asien.
• Større ordrebøger hos virksomhederne, som varsler øget aktivitet og indtjeningsfremgang.
• Usædvanlig lave renteniveauer, som fortsat gør aktier mere attraktive end obligationer.
• Lempelig, men ansvarlig, pengepolitik fra centralbankerne i USA, Japan, Kina og Europa.
• En sundere finansiel sektor, der igen har kapacitet til at øge udlånet.
• Tiltagende aktivitet indenfor fusioner, virksomhedsovertagelse og børsintroduktioner som er
et sundhedstegn for aktiemarkedet.
Tilbagegang i Europa synes at være stoppet og i 2. halvår af 2013 oplevede regionen en moderat
fremgang, som var bredt funderet i både Syd- og Nordeuropa. Primært trukket af Nordeuropa vil
Eurozonen forventeligt rapportere 1,0% BNP vækst i 2014. Den Europæiske Centralbank har indtil
videre fået ret i sin antagelse om, at de pengepolitiske tiltag ville få effekt i 2. halvår af 2013. Vi
7
forventer, at de europæiske virksomheder vil rapportere indtjeningsvækst i 2014, og at det vil give
anledning til kursstigninger.
Fremgangen i den amerikanske økonomi er nu så solid, at opsvinget er ved at være selvbærende.
Den amerikanske centralbank har derfor påbegyndt stramninger af sin meget lempelige
pengepolitik, hvilket er et sundhedstegn. På baggrund af kraftigt stigende boligpriser og højere
aktiekurser, har de amerikanske forbrugere oplevet en betydelig formuetilvækst, som gavner
privatforbruget. Konsensus forventer en BNP vækst på 2,8-3,0% for USA, hvilket understøtter
vores positive holdning til aktiemarkedet.
Traditionelt har Kina været dygtig til at styre væksten i økonomien og på nuværende tidspunkt er
der ikke tegn på en markant opbremsning, men en lidt lavere vækst. Der er dog en del ubalancer i
den kinesiske bank- og ejendomssektor, som kan true det høje vækstniveau, men vi forventer ikke,
at dette vil have nogen væsentlig negativ indflydelse på aktiemarkederne i Europa og USA.
Der er indarbejdet omkring 10-15 % EPS vækst i konsensusestimaterne for de nordiske selskaber i
2014, men analytikernes estimater er ofte for aggressive og vi forventer at de kommer ned i løbet
af året. En EPS vækst på 5-10% er efter vores vurdering nok mere realistisk, hvilket kombineret
med en eventuel multipelekspansion understøtter vores positive holdning til aktiemarkedet.
Konjunkturfølsomme virksomheder med en høj operationel gearing kan dog være begunstiget af
væsentlig højere EPS vækst. Mindre virksomheder er ofte mere konjunkturfølsomme end de større
virksomheder, hvilket også er årsagen til, at vi forventer det største stigningspotentiale blandt small
cap aktierne.
Finanskalender, 2014
12. marts
Årsrapport 2013
24. april
Ordinær generalforsamling
24. april
Delårsrapport, 1. kvartal 2014
17. juli
Delårsrapport, 1. halvår 2014
23. oktober Delårsrapport, 1-3. kvartal 2014
8
INVESTMENT CASES
Egetæpper (forbrugsgoder)
Mio. kr
Omsætning
Vækst
EBITA
EBITA margin
Resultat før skat
EPS
2010/11
2011/12
2012/13
738
16.6%
58
7.8%
47
11
753
2.0%
64
8.5%
55
14
782
3.8%
55
7.0%
48
13
1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal
2012/13 2012/13
2012/13
2012/13
2013/14
2013/14
197
6.9%
19
9.7%
17
250
Udbytte pr. aktie
Dividend yield
PE
EV/EBITA
K/IV
3.0
2.9%
9.2
6.3
0.9
3.0
2.6%
8.6
6.3
0.9
5.1
3.4%
11.8
8.1
1.0
199
5.5%
12
5.8%
10
189
0.9%
11
5.9%
10
197
2.2%
13
6.5%
12
190
-3.1%
21
11.0%
19
199
-0.4%
13
6.5%
11
DKK pr. aktie
200
150
100
50
0
jan-10
jan-11
jan-12
jan-13
jan-14
De seneste års udvikling
Egetæppers genopretning af indtjeningen efter finanskrisen er skabt ved moderat
omsætningsvækst men især via effektiviseringer af produktionen og reduktion af omkostningerne,
bl.a. ved nedlukningen af spinderiet i Vejle i 2012. Egetæpper har i august 2013 fulgt op med en ny
strategi – Sustainable Carpet Design 2020 – der indeholder mål om en organisk vækst på 5-10%
p.a. og en EBIT marginal på 12%. Omsætningsvæksten skal hentes ved en fokuseret satsning på
det europæiske flisemarked, som har en værdi på 8 mia. kr. Egetæpper har indtil videre kun solgt
fliser i Norden og har derfor en meget lav europæisk markedsandel på kun ca. 1%. Fliser har
været det eneste vækstområde de seneste 3-4 år for Egetæpper. Hver procentpoint øget
markedsandel vil give Egetæpper en ekstra omsætning på 80 mio. kr. (ca. 10% toplinjevækst).
Herudover vil Egetæpper øge den geografiske markedsdækning i Asien, Mellem- og Sydamerika
og målrette salg mod nye segmenter (skibe, fly, tog).
Den nye strategi har sammen med andre aktionærvenlige tiltag såsom aktiesplit, mål for
kapitalstrukturen og stigende udbyttebetaling, øget interessen for Egetæpper, der har afspejlet sig i
en øget omsætning af aktien. Egetæpper steg 23% i 2013 og udbetalte herudover 5 kr. i udbytte.
Investmentcase: Egetæpper er en value og yield case. Egetæpper er en ledende spiller på det
internationale Contract tæppemarkedet, der er et konjunkturfølsomt (sen cyklisk), modent,
fragmenteret og konkurrencepræget marked. Egetæpper har en stærk markedsposition, et
moderne produktionsapparat med en betydelig uudnyttet kapacitet (høj operationel gearing) og en
stærk cash genererende forretningsmodel.
Egetæppers mål om en omsætnings vækst på 5-10% årligt og en EBIT marginal på 12% er mere
ambitiøs end vores estimater for de kommende år. Men målene er opnåelige i et positivt scenario,
hvor også den europæiske økonomi igen kommer ind i et vækst forløb. Den nuværende kurs
afspejler ikke disse målsætninger. For indeværende regnskabsår forventer selskabet en
omsætningsvækst på godt 5% og en EBIT marginal på 7-8%. Vi tror på lidt lavere
omsætningsvækst, men en lidt bedre marginal. Fra 2014/15 regner vi med en omsætningsvækst
på ca. 5% p.a., men væksten kan nemt blive højere, hvis Egetæpper lykkes med
salgsfremstødene. Det er værd at bemærke at eksportomsætningen (andel steget fra 60% til 80%)
faktisk er steget med gennemsnitlig 5% p.a. de seneste 5 år på trods af de dårlige konjunkturer. En
accelerering af væksten synes derfor meget realistisk, især da det danske marked igen begynder
at vise vækst efter 5 års kraftig tilbagegang.
9
Cash Flow genereringen vil være betydelig i strategiperioden. Selv når Egetæpper lever op til sin
udbyttepolitik (pay-out-ratio på 40%) og afholder et Capex program (ikke behov for investering i
kapacitetsudvidelse) på 40-50 mio. kr. vil cash flowet efter udbytte udgøre over 30 mio. kr. årligt.
Egetæpper bliver gældfri med udgangen af 2013/14. Bestyrelsen har ikke været særlig præcis om,
hvordan den overskydende likviditet skal bruges, men har indikeret, at der ikke skal være mere
likviditet på balancen end nødvendigt. Det stærke cash flow burde medføre en stigende returnering
af cash til aktionærerne.
Topsil (informationsteknologi)
Mio. kr
2010
2011
2012
Omsætning
Vækst
EBITA
EBITA margin
Resultat før skat
EPS
457
7.8%
89
19.5%
82
0.12
367
-19.6%
6
1.6%
-3
-0.01
290
-21.2%
-14
-4.8%
-18
-0.05
Udbytte pr. aktie
Dividend yield
PE
EV/EBITA
K/IV
0.0
0.0%
12.7
8.4
1.9
0.0
0.0%
neg
49.1
0.6
0.0
0.0%
neg
neg
0.5
2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal
2012
2012
2012
2013
2013
2013
76
-26.6%
-1
-1.3%
-8
2.0
63
-27.3%
-8
-12.9%
-8
73
-15.4%
-8
-10.6%
-8
71
-9.9%
-2
-3.4%
-5
87
14.9%
5
5.4%
1
79
26.8%
-3
-3.9%
-2
DKK pr. aktie
1.5
1.0
0.5
0.0
jan-10
jan-11
jan-12
jan-13
jan-14
De seneste års udvikling
Topsil er ved at have lagt de meget turbulente år 2011 og 2012 bag sig. 2013 er gået bedre end
selskabet forventede i forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2012 og
forventningerne blev opjusteret i halvårsmeddelelsen for 2013. Den positive udvikling vil resultere i
det første positive resultat i 3 år i 2014 med udsigt til fortsat genopretning af indtjeningen i de
efterfølgende år. Topsil opnåede en kursstigning på 87% i 2013.
Den nye fabrik er i fuld gang med at blive kørt ind og fremstår som et massivt kvantespring i
forhold til den gamle. Al produktion vil være overflyttet medio 2014. Når den nye fabrik er fuldt kørt
ind, vil Topsil kunne realisere betydelige effektiviseringsgevinster.
Investmentcase: Topsil er en investering i en turn-around case. Topsil er eksponeret mod den
globale trend om øget energieffektivitet inden for industrien (motorer, pumper, ventilatorer),
højhastighedstog, elbiler og udbygning af energiinfrastrukturen, herunder vindmøller. Topsil
producerer og sælger (B2B) monokrystallinsk silicium af meget høj kvalitet til halvlederindustrien.
Topsils silicium produceres efter to forskellige metoder, henholdsvis float zone (FZ) og czochralski
(CZ) metoderne. Produkterne afsættes på et niche marked til producenter af kritiske høj- og
mellemspændingskomponenter. Topsil er den eneste 100% dedikerede spiller inden for området.
Topsils kunder er så småt ved at komme tilbage. Vi tror, at lagrene hos kunderne blev bragt for
langt ned i 2. halvår 2012 samtidig med, at slutkunderne nu efterspørger mere. Det lover godt for
vækst i omsætningen. Forbedringen af markedsbetingelserne vil føre til en omsætningsvækst i
størrelsesordenen 15% i både 2014 og 2015. Produktionseffektiviteten vil stige markant i takt med,
at den nye fabrik bliver fuldt indkørt. Det resulterer i en tredobling af indtjeningen (EBITDA) over de
kommende 3 år, hvorved indtjeningsevnen nærmer sig niveauet før finanskrisen.
10
Arbejdskapitalen vil blive kraftigt reduceret efter at have været unormal høj, bl.a. som følge af et
reservelager i forbindelse med flytning til den nye fabrik. Den forventede stigning i indtjeningen og
nedbringelsen af arbejdskapitalen vil resultere i en høj cash flow generering fra 2014, hvorved den
nettorentebærende gæld halveres i løbet af to år. Investeringerne vil være beskedne i flere år, da
den nye fabrik har så megen kapacitet, at Topsil kan fordoble den nuværende produktion uden
investering i ny kapacitet.
DLH (industri)
Mio. kr
2010
2011
2012
Omsætning
Vækst
EBITA
EBIT margin
Resultat før skat
EPS
3,125
6.4%
49
1.6%
-15
-1
2,620
-16.2%
51
1.9%
4
0
2,248
-14.2%
-14
-0.6%
-57
-1
Udbytte pr. aktie
Dividend yield
PE
EV/EBITA
K/IV
0.0
0.0%
neg
30.2
1.0
0.0
0.0%
59.9
17.5
0.4
0.0
0.0%
neg
neg
0.3
2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal
2012
2012
2012
2013
2013
2013
609
-17.2%
3
3.0%
-9
25
551
-10.0%
-1
1.7%
-8
521
-14.5%
-15
1.1%
-30
457
-19.4%
-13
-2.8%
-21
601
-1.3%
6
0.9%
-3
524
-4.9%
-5
-1.0%
-13
DKK pr. aktie
20
15
10
5
0
jan-10
jan-11
jan-12
jan-13
jan-14
De seneste års udvikling
DLH har været igennem en række meget vanskelige år, hvor konjunktursvækkelsen i løbet af 2011
og 2012 ramte hårdt på både omsætningen og indtjeningen. På trods af frasalg og
gennemgribende forandrings- og effektiviseringstiltag erkendte bestyrelsen i oktober 2013, at den
nuværende forretningsmodel (grossist handel med træ og træprodukter) ikke længere var optimal
for aktionærerne. Bestyrelsen besluttede derfor, at selskabet skal afsøge mulighederne for frasalg
af de enkelte forretningsområder med henblik på at sikre det størst mulige kontante provenu for
selskabets aktionærer. Beslutningen fik opbakning på en ekstraordinær generalforsamling i januar
2014. Vi regner med, at en betydelig del af frasalgene vil bliver realiseret i løbet af 2014.
DLH aktien steg med 44% i 2013. Fra offentliggørelsen af frasalgsstrategien i oktober 2013 frem til
årsskiftet steg aktien med 60%.
Investmentcase: DLH er nu alene en value case. Kurspotentialet består i, at der ved frasalg
minimum opnås bogførte værdier for de enkelte forretningsområder.
En konservativ opgørelse af aktiverne fratrukket udestående gældsposter viser en værdi på 7,4 kr.
pr. aktie. Der vil altid være usikkerhed om de bogførte eller højere værdier, kan realiseres ved et
salg. Det unikke ved DLH er imidlertid, at aktiverne er meget likvide. Ultimo september bestod de
af et varelager (optaget til kost pris) på 360 mio. kr. samt kreditsikrede tilgodehavender på 290
mio. kr. Varelageret vil rimelig let kunne realiseres og formodentlig over anskaffelsesprisen.
Risikoen på tilgodehavender er med kreditsikringen ligeledes relativ beskeden. Ud over
varelageret og tilgodehavender havde DLH materielle anlægsinvesteringer på 65 mio. kr. og en
kassebeholdning på 14 mio. kr. Fratrukket samtlige langsigtede og kortsigtede forpligtelser på i alt
464 mio. kr. var værdien ultimo september 2013 7,4 kr. pr. aktie.
11
Per Aarsleff (industri)
Mio. kr
2010/11
2011/12
2012/13
Omsætning
Vækst
EBITA
EBITA margin
Resultat før skat
EPS
6,147
41.7%
136
2.2%
133
48.0
6,676
8.6%
182
2.7%
166
55.0
7,376
10.5%
213
2.9%
197
73.2
Udbytte pr. aktie
Dividend yield
PE
EV/EBITA
K/IV
5.3
1.4%
7.8
7.3
0.5
10.0
2.7%
7.2
5.3
0.5
10.0
3.1%
9.3
8.9
0.8
4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal
2011/12 2012/13
2012/13
2012/13
2012/13
2013/14
1,771
-0.4%
60
3.4%
54
1,200
1,986
16.5%
80
4.0%
80
1,511
2.6%
9
0.6%
4
1,844
6.7%
52
2.8%
47
2,035
14.9%
72
3.5%
65
2,146
8.0%
78
3.7%
74
DKK pr. aktie
1,000
800
600
400
200
jan-14
jul-13
jan-13
jul-12
jan-12
jul-11
jan-11
jul-10
jan-10
0
De seneste års udvikling
Som en konsekvens af et lavere aktivitetsniveau blev priskonkurrencen markant skærpet i
anlægssektoren efter finanskrisen. Anlægsentreprenørerne har underbudt hinanden for at sikre sig
nye opgaver, hvilket har drevet lønsomheden ned på et uholdbart lavt niveau. Flere konkurrerende
anlægsentreprenører, herunder Pihl & Søn, gik konkurs i 2013.
Markedsforholdene og konkurrencesituationen har ændret sig til det bedre. Kombinationen af at
flere uprofessionelle aktører er blevet taget ud af markedet, samt at en række større
anlægsprojekter i øjeblikket er i udbud er udslagsgivende.
Til trods for vanskelige markedsbetingelser har Per Aarsleff investeret strategisk og ekspanderet
specielt funderingsaktiviteterne i udlandet. Dette har været med til at tynge koncernens indtjening.
På det seneste er indtjeningen i de danske anlægsaktiviteter blevet styrket og selskabet har
offentliggjort klare finansielle målsætning til aktiemarkedet. Dette fik i 2013 aktien til at stige med
109%.
Investmentcase: I forbindelse med 2011/12 regnskabet annoncerede Per Aarsleff finansielle
målsætninger for vækst, indtjening, kapitalstruktur samt udlodning til aktionærerne. Dette har øget
de institutionelle investorers bevågenhed i relation til Per Aarsleff aktien. Selskabet har en
målsætning om at rapportere en omsætningsvækst på 5-10% samt 12% egenkapitalforrentning.
Det er hensigten at 25-30% af årets nettoresultat skal udbetales som udbytte.
Et højere aktivitetsniveau og en mere professionel konkurrencesituation tilsiger, at Per Aarsleff
gradvist bør være i stand til at øge indtjeningen i de kommende år og dette blev understøttet af
2012/13 rapporten.
En relativ prisfastsættelse indikerer at Per Aarsleff handler med 20-60% discount til key peers.
Kombinationen af at Per Aarsleff er billig i forhold til lignende selskaber og udsigten til øget
indtjening bevirker, at det bør være yderligere potentiale i aktien.
12
IC Companys (forbrugsgoder)
Mio. kr
Omsætning
Vækst
EBITA
EBITA margin
Resultat før skat
EPS
2010/11
2011/12
2012/13
3,925
12.3%
321
8.2%
308
14.3
3,293
-16.1%
195
5.9%
150
5.2
3,314
0.7%
157
4.7%
38
0.2
1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal 2. kvartal
2012/13 2012/13
2012/13
2012/13
2013/14
2013/14
1,051
2.7%
165
15.7%
164
300
Udbytte pr. aktie
Dividend yield
PE
EV/EBITA
K/IV
4.5
2.0%
15.4
12.6
5.1
1.5
1.5%
18.8
9.8
2.0
2.0
1.6%
n.m.
13.1
2.6
734
-9.0%
10
1.4%
4
906
1.2%
79
8.7%
50
624
9.8%
-98
-15.7%
-180
1,052
0.1%
159
15.1%
157
724
-1.5%
28
3.9%
25
DKK pr. aktie
250
200
150
100
50
jan-14
jul-13
jan-13
jul-12
jan-12
jul-11
jan-11
jul-10
jan-10
0
De seneste års udvikling
IC Companys har undergået markante forandringer i kølvandet på finanskrisen. De gamle brands
Cottonfield og Jackpot er solgt. De tilbageværende brands er opdelt i premium brands (Peak
Performance, Tiger of Sweden og By Malene Birger) og The Orginal Group (Mid Market
Contemporary), der rummer de gamle brands og har fået deres egen organisation. Væksten skal
komme fra Premium mærkerne, der alle har internationalt potentiale. Premium segmentet har vist
vækst under hele finanskrisen og indtjeningsmarginalerne har været nogenlunde. The Original
Group blev derimod hårdt ramt af krisen. Udfordringen her er at få genskabt indtjeningsevnen.
IC Companys fik ny CEO i august 2013 – Mads Ryder. Han har fokus på at ændre IC Companys til
at blive en performancedrevet forretning, der omfatter alle i gruppen inklusive designere. Det skal
øge effektiviteten og dermed give bedre marginaler og et højere cash flow. Endvidere skal IC
Companys investere i sine premium brands (f. eks marketing (bl.a. flagship stores) for at fastholde
fremgangen.
På trods af svære markedsbetingelser og gamle brands, der ikke performede, har IC Companys
haft overskud under hele finanskrisen og skabt så stort et cash flow at IC Companys nu er gældfri.
Aktien steg med 17% i 2013, og der blev udbetalt et udbytte på 2 kr. pr. aktie.
Investmentcase: IC Companys er en investering i en virksomhed under betydelig forandring. IC
Companys er en multibrand tøjvirksomhed. Brandsene er nu opdelt i Premium Outdoor (Peak
Performance), Premium Contemporary (Tiger of Sweden og By Malene Birger) og Mid Market
Contemporary (InWear, Matinique, Part Two og Soaked in Luxury). Forretningsmodellen er
relativt asset light og meget cash genererende.
Premium segmenter vil forsætte væksten i de kommende år. Især Tiger of Sweden har haft en
fantastisk udvikling, der ikke ser ud til at gå ned i tempo. The Original Group derimod vil vise
faldende omsætning i takt med, at forretningen koncentreres om Norden i bestræbelserne på at
genskabe indtjeningsevnen. Samlet indebærende det en flad udvikling i 2013/14 men med ny
vækst fra 2014/15 på ca. 5% om året.
Indtjeningsevnen bliver markant forbedret som følge af fokuseringen af virksomheden og de
gennemførte effektiviseringstiltag. Vi regner med en fordobling af EBIT marginalen over de
kommende tre år til ca. 10%. Det vil frembringe et betydeligt cash flow på over 200 mio. kr. årligt.
IC Companys har klart kommunikeret, at overskydende cash skal returneres til aktionærerne. Det
13
understreges af, at IC Companys udbetaler et ekstraordinært udbytte på 5,9 kr. pr. aktie i marts
2014. Den estimerede cash flow generering giver mulighed for årligt at returnere 8-10% af
markedsværdien til aktionærerne.
14
PROFIL – Investeringsforeningen SmallCap Danmark
Investeringsforeningen SmallCap Danmark har specialiseret sig i small cap investeringer.
Foreningen er børsnoteret.
Investeringsforeningen SmallCap Danmark investerer i udvalgte børsnoterede virksomheder med
det formål at opnå et attraktivt langsigtet afkast for sine medlemmer. Vi investerer i enkeltselskaber
efter grundige finansielle og strategiske analyser og ikke i indeks, brancher eller markeder. Vi
investerer store beløb i vores bedste ideer og sikrer derved, at vores beslutninger afspejles direkte
i porteføljens afkast.
Vores målrettede fokus på small cap segmentet giver os en konkurrencefordel i forhold til andre
professionelle investorer. Vi udnytter således, at mange small cap selskaber er underanalyserede
og kun har perifer opmærksomhed blandt børsmæglerne og mange af de institutionelle investorer.
Vores investeringsteam har stor erfaring i netop dette segment, hvilket udmønter sig i et højt
kendskabsniveau og gode relationer til selskaberne.
Selvom small cap markedet er et nicheområde, er der mange, meget forskelligartede og
spændende virksomheder i dette segment og mange attraktive investeringsmuligheder.
Vi har valgt en forretningsmodel, hvor eneste succeskriterium er at skabe mest mulig værdi for
medlemmerne. Vi er uafhængige af andre økonomiske interesser, har ingen anden dagsorden, og
der er ikke andre forhold, der har indflydelse på vores investeringer.
Foreningen har kontor- og personalefællesskab med SmallCap Danmark A/S. Bestyrelsen og den
daglige ledelse har selv meget betydelige midler investeret i foreningen og i SmallCap Danmark
A/S og har derfor præcis de samme interesser som de øvrige investorer. Ved udgangen af 2013
udgjorde bestyrelsens og den daglige ledelsens samlede investering i SmallCap Danmark A/S og
Investeringsforeningen SmallCap Danmark 117 mio. kr. Ledelsens aflønning er delvis resultatafhængig. Der optjenes bonus svarende til 20% af merafkastet i forhold til benchmark
(OMXCXC20) over tre år, forudsat det gennemsnitlige årlige afkast overstiger 6% p.a.
Vi har fravalgt den traditionelle bankdistribution, hvor der betales beholdningsprovision på op til 1%
p.a. Vi mener ikke, det er i medlemmernes interesse at betale et ekstra gebyr for distribution, idet
det i sidste ende fragår i medlemmernes afkast. Konsekvensen af ikke at betale beholdningsprovision er, at foreningen kun kan tiltrække nye medlemmer ved at levere attraktive afkast.
Investeringsfilosofi
Investeringsforeningen SmallCap Danmark investerer i selskaber og ikke i brancher eller indeks.
Vi har en casebaseret investeringsproces og anvender hovedparten af vores ressourcer på
dybdegående analyse af det enkelte selskab med henblik på at etablere og vedligeholde en nøje
udvalgt og fokuseret portefølje på omkring 20 selskaber. Derved adskiller vi os fra traditionelle
indeksbaserede investeringsforeninger, der har væsentlig færre analyseressourcer til rådighed.
Vi investerer i forandringsprocesser. Formålet med vores analyseindsats er at identificere
forandringer i enten virksomheden, i virksomhedens markeder eller i investorernes opfattelse af
virksomheden og dens aktier. Det er disse forandringer, som skaber værdiforøgelsen for
investorerne – i modsætning til mere eller mindre tilfældige indeksudsving.
Vi investerer i selskaber, hvor vi forstår forretningsgrundlaget. Derfor investerer vi typisk i
virksomheder med forholdsvis få, men velafprøvede og velkendte produktområder. Vi påstår ikke
at være udstyret med særlige evner eller komplicerede modeller, som forudsiger fremtiden.
15
Derimod vil vi gerne vedstå os en grundig og dybdegående analyseindsats og mange års erfaring
med danske aktier og aktiemarkedsforhold.
Investeringskriterier
Investeringsforeningen SmallCap Danmark har opstillet fire kriterier for investering i et selskab:
• Klar forståelse for forretningsmodellen og de værdiskabende elementer.
• Stærkt produkt, koncept eller marked.
• Aktionærvenlig (eller på vej med sådanne tiltag).
• Engageret ledelse.
Vi investerer derfor sjældent i biotekselskaber eller andre virksomheder, der kræver en betydelig
specialviden, som vi ikke råder over, eller hvor en vurdering af den fremtidige udvikling i væsentlig
grad må bero på eksterne eksperters vurdering.
Vi foretrækker virksomheder med en enkel struktur og få produktområder, idet dette oftest leder til
en mere fokuseret og målrettet virksomhed, som ifølge vores erfaring er den bedste forudsætning
for succes. Virksomheden skal også have en komparativ fordel. Derfor vil vi typisk investere i
virksomheder, der har en stærk markedsposition på et nærmere defineret område.
Foreningen fravælger således konsekvent visse typer af virksomheder, og vi er helt bevidste om,
at vi af den årsag i perioder kan risikere at få et lavere afkast end markedet generelt.
Vi er langsigtede investorer og har derfor tid til at vente på, at en investeringscase udvikler sig.
På investeringstidspunktet vil selskaberne næppe opfylde alle kriterier, men det skal være
sandsynligt, at de inden for en kortere periode vil opfylde stadig flere af kriterierne.
Investeringsprocesser
Analyseprocessen er en traditionel fundamentalanalyse. Der er kun i begrænset omfang ekstern
analytisk dækning af danske small cap aktier. Dette er både vores eksistensberettigelse og
årsagen til, at vores egen analyseindsats prioriteres højt. Vi udarbejder således egne finansielle
analyser og prognoser, hvilket er væsentligt for forståelsen af virksomheden, men også for at
kvantificere værdiskabelsen.
Endvidere gør vi meget ud af relevante peer group-sammenligninger – både med hensyn til
vurdering af forretningsmodellens lønsomhed og i vurderingen af prisfastsættelse af aktien.
Vi lægger i beslutningsprocessen vægt på at være tidligt inde i en investering. Dermed sikres, at
selskabet kapitaliserer både på værdiskabelsen og den efterfølgende multipelekspansion som
følge af, at interessen for aktien øges. Den øgede interesse afspejles typisk også i en forbedret
likviditet i aktien.
Vi er en aktiv investor, som konstruktivt – men kritisk – arbejder for, at selskaberne får værdierne
afspejlet i deres aktiekurser. Det sker i en konstruktiv dialog med ledelserne af de selskaber, der
investeres i.
16
RISIKO OG STYRING
Som investor i en investeringsforening får man en løbende forvaltning af sin opsparing inden for et
fastlagt markedssegment. I forvaltningen indgår en løbende monitorering og hensyntagen til de
mange og forskelligartede risikofaktorer, der kan påvirke afkastet.
Afkastet kan variere betydeligt fra periode til periode, såvel absolut som relativt i forhold til aktiemarkedet generelt og i forhold til udviklingen inden for foreningens investeringsområde. Værdien af
et investeringsbevis i foreningen kan derfor på et vilkårligt tidspunkt være højere, lavere eller det
samme som værdien på investeringstidspunktet.
Aktieinvestering er langsigtet investering, hvorfor resultaterne skal bedømmes over en længere
tidshorisont. Dette gælder i særlig grad for Investeringsforeningen SmallCap Danmark i kraft af
foreningens fokuserede investeringskoncept og fokus på forholdsvis illikvide aktier.
Resultatet af forvaltningen af foreningens midler skal bedømmes mod udviklingen inden for
foreningens investeringsområde. Som udtryk for udviklingen inden for foreningens investeringsområde (benchmark) har foreningen valgt OMXCXC20, der er et aktieindeks, der udtrykker
kursudviklingen på alle aktier noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, der ikke er blandt de 20
mest handlede og således indgår i OMXC20 indekset.
Følgende faktorer kan efter foreningens ledelses opfattelse være af særlig betydning for
udviklingen i værdien af foreningens investeringer og dermed den indre værdi af investeringsbeviser udstedt af foreningen: 1) Udsving på aktiemarkederne generelt, 2) Udsving i kurserne på
small cap aktier, 3) Udsving i værdien af foreningens aktieportefølje, 4) Udsving i valutakurser, 5)
Udsving i renter og 6) Kreditrisiko på foreningens likvider.
Udsving på aktiemarkederne generelt
Udsvingene på aktiemarkederne kan være betydelige. Overordnede udsving kan være en reaktion
på makroøkonomiske forhold, internationale og nationale politiske forhold, lovgivnings- og
reguleringsmæssige forhold, markedsmæssige forhold, branchemæssige forhold m.m. Der er
tendens til, at udsvingene i aktiekurser korrelerer på tværs af segmenter, herunder brancher og
markeder.
Udsving i kurserne på small cap aktier
Kursudviklingen på small cap aktier kan i perioder afvige betydeligt, i såvel positiv som negativ
retning, fra den generelle udvikling på aktiemarkedet. Dette kan skyldes forskelle i likviditet og
likviditetspræference, investorbevågenhed, hvilke investorer der er aktive i markedet såvel som
den generelle markedsstemning.
Small cap segmentet omfatter både etablerede virksomheder og relativt unge og nystartede
virksomheder. Som helhed opfattes small cap segmentet ofte som mere risikobetonet end aktiemarkedet generelt. Dette kan skyldes, at små og mellemstore virksomheder ofte er mere hjemmemarkedsorienterede, er mere nicheorienterede, har begrænsede finansielle og ledelsesmæssige
ressourcer og, hvad angår relativt nystartede virksomheder, endnu har uprøvede produkter og/eller
forretningsmodeller. Hertil kommer aktiemarkedsrelaterede forhold så som (periodevis) skift i
likviditets- og investorpræference.
Der findes ikke standardiserede afledte finansielle instrumenter, som direkte afspejler markedsudviklingen inden for foreningens investeringsområde. For at sikre at foreningens ledelse til enhver
tid har de fornødne instrumenter til bedst muligt at beskytte foreningens midler, har foreningen dog
mulighed for i særlige situationer, når forholdene tilsiger det og ledelsen finder det hensigtsmæssigt, at anvende afledte finansielle instrumenter så som terminsforretninger, futures, optioner
og warrants. Foreningen kan kun anvende afledte finansielle instrumenter til risikoafdækning.
17
Udsving i værdien af foreningens aktieportefølje
Foreningens investeringskoncept er caseorienteret og indebærer således en fokuseret portefølje af
nøje udvalgte investeringer. Foreningens resultater er derfor i høj grad afhængige af, hvornår
potentialet i enkeltinvesteringer materialiseres. Den fokuserede porteføljestrategi bevirker, at
foreningens afkast i perioder kan afvige væsentligt (positivt såvel som negativt) fra den
overordnede markedsudvikling, såvel som udviklingen i small cap segmentet.
Foreningen tilstræber en risikoprofil, der ikke afviger væsentligt fra aktiemarkedet som helhed.
Foreningen søger at begrænse risikoen ved small cap investering og den fokuserede porteføljestrategi gennem et højt kendskabsniveau til de aktier, der indgår i porteføljen.
Den illikviditet, der kendetegner mange small cap aktier, betyder at foreningen kan have vanskeligt
ved at realisere f.eks. fejlslagne investeringer.
Udsving i valutakurser
Foreningens investeringsunivers er small cap virksomheder i Skandinavien. Der investeres
primært i børsnoterede danske virksomheder, sekundært i børsnoterede skandinaviske
virksomheder med hovedvægt på Sverige.
Investering i udenlandske værdipapirer giver eksponering i fremmed valuta. Foreningen afdækker
ikke udsving i valutakurser, og udsvingene kan derfor påvirke foreningens afkast. Da der primært
investeres i danske aktier, og forholdet mellem DKK og valutaerne i de øvrige lande, der indgår i
foreningens investeringsunivers, historisk har været relativt stabilt, vurderer foreningen, at
foreningens valutakursrisiko er forholdsvis lav.
Udsving i renter
Foreningens likvide beholdninger varierer over tid. Likviderne kan udgøre op til 50% af foreningens
formue, men udgør typisk 0-10% af formuen. Foreningens likvider placeres normalt på
anfordingsvilkår, hvor renten er lav. Risikoen som følge af ændringer i renteniveauet er således
efter ledelsens opfattelse lav.
Kreditrisiko på foreningens likvider
Foreningen har en politik for placering af selskabets likvider. Foreningen har foretaget en konkret
vurdering af hvilke danske pengeinstitutter, der med lav tabsrisiko kan placeres likvider hos, og
udfra en konkret vurdering fastsat grænser for, hvor mange midler der kan placeres hos det
enkelte institut.
Foreningens depotbank er Arbejdernes Landsbank. Foreningen vurderer, at risikoen ved indskud i
Arbejdernes Landsbank er lav.
Virksomhedsledelse, risikostyring, rapportering og kontroller
De største kommercielle risici relaterer sig til udviklingen i foreningens aktieportefølje. Ledelsen
overvåger og tilpasser løbende aktieporteføljen. Investeringsstrategien og enhver investeringsbeslutning er baseret på ledelsens forventninger til fremtiden, såvel overordnet som i forhold til en
konkret investering. Foreningen søger at tilvejebringe så fyldestgørende et beslutningsgrundlag
som muligt og herudfra realistisk og nøgternt at afveje risici og afkastmuligheder. Alle væsentlige
aktieinvesteringer understøttes af detaljerede regnearksmodeller med estimater for den fremtidige
indtjeningsudvikling og et investment summary, der opsummerer baggrunden for investeringen og
forventningerne til den fremtidige udvikling.
Foreningens bestyrelse har fastsat risiko- og eksponeringsrammer for forvaltningen. Foreningens
aktuelle eksponering i forhold til disse opgøres og kontrolleres dagligt.
18
Foreningen har implementeret forretningsgange og kontrolsystemer til minimering af risiko for fejl
og besvigelser. Der arbejdes løbende på at udvikle og forbedre systemerne.
Hver morgen udarbejdes der en resultat- og porteføljeoversigt, der belyser udviklingen i
foreningens resultater, samt opgør den aktuelle finansielle eksponering. Resultat- og porteføljeoversigten danner grundlag for den daglige opgørelse og indrapportering af indre værdi til
NASDAQ OMX Copenhagen A/S, samt den løbende styring af foreningens portefølje. Foreningen
anvender endvidere et realtidsopdateret resultat- og styringsværktøj, der viser udviklingen i
resultatet og eksponeringen igennem dagen.
Ved udgangen af hver måned udarbejdes der et månedsregnskab, hvorved den daglige opgørelse
af resultater valideres, og værdipapirdepoter og likvider kontrolleres og afstemmes. Månedsrapporteringen danner grundlag for foreningens delårsrapporter. Delårsrapporterne revideres ikke.
Månedsrapporten for december danner udgangspunkt for årsrapporten. Årsrapporten revideres af
foreningens revisor.
Foreningens bogførings-, rapporterings-, styrings- og kontrolsystemer, består af en kombination af
eksternt og internt udviklede systemer.
På IT-området lægges vægt på data- og systemsikkerhed. Der er udarbejdet procedurer og
beredskabsplaner med det mål at sikre at data, systemer og normal drift kan genetableres inden
for kort tid i tilfælde af nedbrud.
Alle regnskaber m.m. udarbejdes internt af foreningens administration.
Foreningens ledelse vurderer ikke, der er væsentlige risici forbundet med måling og rapportering.
Foreningen er underlagt løbende kontrol fra Finanstilsynet og foreningens generalforsamlingsvalgte, lovpligtige, eksterne revision.
Samfundsansvar
Investeringsforeningen SmallCap Danmark har ikke en politik for samfundsansvar.
Generalforsamling
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes den 24. april 2014 kl. 16.00 i:
Festsalen på Nationalmuseet
Ny Vestergade 10
DK-1220 København K
19
IR-POLITIK
Formål med IR-politikken
Investeringsforeningen SmallCap Danmark tilstræber at have tilfredse og velinformerede
investorer.
Formålet med Investeringsforeningen SmallCap Danmarks IR-tiltag er at sikre, at nuværende og
potentielle medlemmer samt øvrige relevante interessenter har lige adgang til fyldestgørende og
pålidelig information om alle væsentlige og kurspåvirkende forhold samt at medvirke til, at priserne
i markedet for foreningens investeringsbeviser afspejler investeringsbevisernes værdi.
IR-tiltag
Foreningen ønsker åbenhed og vil derfor løbende arbejde for, at informationsniveauet og
kommunikationen med medlemmerne udbygges. Foreningen lægger vægt på at alle væsentlige
oplysninger om foreningen offentliggøres rettidigt og på en systematisk og fyldestgørende måde.
Alle væsentlige og kurspåvirkende forhold offentliggøres uden forsinkelse via NASDAQ OMX
Copenhagen A/S. Foreningen offentliggør delårsrapporter (kvartalsmeddelelser).
Den indre værdi af foreningens investeringsbeviser offentliggøres tre gange dagligt (morgen,
middag og sen eftermiddag) med henblik på at understøtte en effektiv prisdannelse på beviserne.
Seneste offentliggjorte indre værdi er altid tilgængelig på NASDAQ OMX Copenhagen A/S’s
hjemmeside samt på foreningens egen hjemmeside.
Foreningen har etableret en marketmakerordning. Foreningens marketmaker stiller løbende købsog salgspriser og medvirker til, at det under normale forhold er muligt at erhverve og afhænde
beviser til priser tæt på indre værdi. Er der ikke bud / udbud eller tilstrækkelig dybde i markedet
faciliterer foreningen handel via emission / indløsning.
Nye medlemmer af foreningen vil modtage en “velkomstpakke” med relevant information om
foreningen.
Foreningens hjemmeside
Foreningens hjemmeside www.smallcap.dk er et vigtigt middel i foreningens kommunikation med
medlemmer og andre interessenter. På hjemmesiden kan man blandt andet finde:
• Uddybende information om foreningens koncept og strategi
• Information om foreningens resultater (track record)
• Den seneste offentliggjorte information om foreningens portefølje
• Investmentcases på udvalgte kerneinvesteringer
• Seneste nyt om udvalgte kerneinvesteringer
• Alle årsrapporter og delårsrapporter
• Alle offentliggjorte børsmeddelelser
• Finanskalender med oplysning om datoer for offentliggørelse af kommende delårsrapporter
• Indre værdi, aktuelle bud-/udbudspriser og oplysning om kursudviklingen på foreningens beviser
• Oplysninger om foreningens bestyrelse, direktion og medarbejdere
• Hvordan man kommer i kontakt med foreningens ledelse og medarbejdere
• Mulighed for at bestille investormateriale og oplysning om, hvordan man ønsker at blive holdt
løbende orienteret om udviklingen i foreningen
IR-kontakt
IR-relaterede spørgsmål besvares af direktør Christian Reinholdt på telefon 33 30 66 16.
Navnenotering foregår gennem medlemmernes eget kontoførende institut.
20
INCITAMENTPROGRAMMER
Bestyrelsen har vedtaget et incitamentssystem for foreningens ledende medarbejdere. Hensigten
med systemet er at honorere relativ værdiskabelse, altså afkast udover udviklingen i small cap
markedet generelt. Systemet arbejder med en bonussats på 20% af merafkastet og en treårig
måleperioden således, at systemet i høj grad belønner langsigtet værdiskabelse. Dette er helt i
tråd med den generelle udvikling i incitamentbaseret aflønning i den finansielle sektor.
Bonusordningen indeholder følgende hensættelses- og udbetalingskriterier:
Hensættelse
Foreningen hensætter løbende (dagligt) til fremtidige bonusforpligtelser. Hensættelsen indregnes i
den daglige opgørelse af indre værdi. Der hensættes systematisk 20% af merafkastet i forhold til
OMXCXC20. Det er en forudsætning, at der i kalenderåret er opnået et absolut afkast, der
overstiger 6%.
Optjening / udbetaling
Når et regnskabsår er afsluttet, og årets resultat og afkast er endeligt opgjort, opgøres der en
bonuspulje som summen af bonus efter nedenstående to kriterier. Bonuspuljen fordeles
diskretionært mellem de af ordningen omfattede ansatte.
1 års kriterium. Der optjenes 6,66% (1/3 af 20%) af merafkastet ifht. OMXCXC20 i det
netop afsluttede regnskabsår. Det er en forudsætning, at afkastet før bonus overstiger 6%.
3 års kriterium. Der optjenes 13,33% (2/3 af 20%) af det gennemsnitlige årlige merafkastet
ifht. OMXCXC20 over de senest tre afsluttede regnskabsår. Det er en forudsætning, at det
gennemsnitlige årlige afkast før bonus er over 6%.
Afkastet opgøres efter alle ordinære omkostninger og eventuel skat, men før eventuelle ekstraordinære indtægter og udgifter samt bonus.
Udbetaling af bonus finder sted, når foreningens medlemmer på den ordinære generalforsamling
har godkendt årsrapporten.
Der er ikke hensat til bonus i 2012 og 2013, da kriterierne ikke er opfyldt.
21
BESTYRELSENS OG LEDENDE MEDARBEJDERES EJERANDELE
Ultimo 2013 ejede foreningens daglige ledelse og bestyrelse i alt 908 stk. beviser i foreningen mod
1.184 beviser ultimo 2012. Reduktionen kan dels henføres til salg (-158 stk.) dels Jan O.
Frøshaugs udtræden af bestyrelsen (-118 stk.).
Beholdningen havde ultimo 2013 en samlet værdi på 8,7 mio. kr., svarende til 7,3% af foreningens
formue. Ultimo 2012 androg insideres samlede beholdning en værdi på 8,3 mio. kr.
Navn
Daglig ledelse
Christian Reinholdt
Michael West Hybholt
Jens Erik Høst
Steffen Schouw
I alt
Bestyrelse
Merete Jørgensen
Per Søndergaard Pedersen
Niels Roth
I alt
Samlet besiddelse
Antal beviser d.
31.12.2013
Ændring siden d.
31.12.2012
Kursværdi, t.kr.
% af formue
603
200
70
35
908
-158
-158
5.776
1.916
670
335
8.697
4,8%
1,6%
0,6%
0,3%
7,3%
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
908
-158
8.697
7,3%
22
Resultatopgørelse for 1. jan. - 31. dec.
Note
Renter og udbytter
Renteindtægter
Udbytter
I alt renter og udbytter
Kursgevinster og -tab
Kapitalandele
Handelsomkostninger
I alt kursgevinster og -tab
3
4
5
I alt indtægter
Administrationsomkostninger
6
Resultat før skat
Skat
7
Årets nettoresultat
Formuebevægelser
Til rådighed for udlodning
Foreslået udlodning
Overført til udlodning næste år
Udlodningsregulering
Overført til formuen
8
2013
t.kr.
2012
t.kr.
4
1.281
1.285
41
4.427
4.468
36.576
-73
36.503
6.105
-143
5.962
37.788
10.430
-2.799
-2.597
34.989
7.833
-55
-64
34.934
7.769
-37.470
0
-37.470
22.366
50.037
34.934
-59.216
0
-59.216
2.688
64.297
7.769
23
Balance pr. 31. december
Aktiver
Note
Likvide midler
Indestående i depotselskab
Indestående i andre pengeinstitutter
I alt likvide midler
Kapitalandele
Noterede aktier fra danske selskaber
Noterede aktier fra udenlandske selskaber
I alt kapitalandele
9
Andre aktiver
Tilgodehavende renter, udbytter m.v.
Mellemværende vedrørende handelsafvikling
I alt andre aktiver
Aktiver i alt
2013
t.kr.
2012
t.kr.
6.520
1
6.521
9.925
1
9.925
102.624
11.441
114.065
121.161
8.963
130.124
5
0
5
6
0
6
120.591
140.055
119.576
139.450
1.015
0
1.015
605
0
605
120.591
140.055
Passiver
Medlemmernes formue
10
Anden gæld
Skyldige omkostninger
Mellemværende vedrørende handelsafvikling
I alt anden gæld
Passiver i alt
Andre oplysninger
Ledelseshverv
11
12
24
Noteoversigt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Anvendt regnskabspraksis
Hoved- og nøgletal
Renteindtægter
Aktieudbytter
Kursgevinster og -tab
Administrationsomkostninger
Skat
Til rådighed for udlodning
Kapitalandele
Medlemmernes formue
Andre oplysninger
Ledelseshverv
25
Noter til årsrapport
Note 1. Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. samt
yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede investeringsforeninger.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Den væsentligste anvendte regnskabspraksis er følgende:
Årsrapporten er aflagt i 1.000 DKK.
Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er
sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver regnskabspost. Visse
finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant
effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af
eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem
kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der
fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på
balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder
indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller
amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening,
herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af
ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.
Renteindtægter
Renteindtægter omfatter renter af indestående i depotbanken samt andre bankrenter.
Aktieudbytter
Aktieudbytter omfatter årets indtjente udbytter.
Kapitalandele
Kursgevinster omfatter såvel realiserede som urealiserede gevinster og tab. De realiserede
kursgevinster og tab opgøres som forskellen mellem salgsværdien og markedsværdien ved årets
begyndelse eller anskaffelsesværdien ved erhvervelse i regnskabsåret. Urealiserede kursgevinster
og tab opgøres som forskellen mellem markedsværdien på balancedagen og markedsværdien ved
årets begyndelse eller anskaffelsesværdien ved erhvervelse i regnskabsåret.
Administrationsomkostninger
Personaleomkostninger: Gager, bidrag til social sikring, feriepenge, bestyrelseshonorar og bonus
til medarbejdere indregnes i det regnskabsår, hvor arbejdsydelsen er udført for foreningen.
Herudover indregnes omkostninger såsom kurser, annoncering og øvrige omkostninger afholdt i
forbindelse med det ansatte personale.
Andre omkostninger: Der indregnes her afskrivninger, husleje, it-omkostninger, omkostninger til
børsnotering, advokat, revisor og lignende.
Foreningen har kontorfællesskab med SmallCap Danmark A/S. Fordeling af fællesomkostninger
sker efter skønnet ressourcetræk.
26
Noter til årsrapport
Note 1. Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Skat
Skat omfatter den del af den i udlandet tilbageholdte udbytteskat, som ikke kan refunderes.
Udlodning
Foreningen foretager årligt en udlodning, der opfylder kravene til minimumsudlodning i ligningslovens §16C. Foreningen selv betaler ikke skat. Skattepligten påhviler modtagerne af udlodningerne. “Til rådighed for udlodning” opgøres på grundlag af de i regnskabsåret: 1) Indtjente renter og
udbytter samt vederlag for udlån af værdipapirer. Tilgodehavende udbytteskat indgår efter modtagelsen af udbytteskatten, 2) Realiserede nettokursgevinster og 3) Administrationsomkostninger.
Udlodningsprocenten beregnes som beløbet til rådighed for udlodning i procent af den cirkulerende
kapital på balancedagen. Den beregnede procent nedrundes i overensstemmelse med ligningslovens §16C til nærmeste 0,1 procent eller til nul.
Likvide midler
Likvide midler i fremmed valuta værdiansættes til noterede valutakurser på balancedagen.
Kapitalandele
Noterede aktier måles til dagsværdi. Dagsværdien fastsættes til lukkekursen på balancedagen,
eller hvis en sådan ikke foreligger, til en anden officiel kurs, der må antages bedst at svare hertil.
Noterede værdipapirer i fremmed valuta omregnes til noterede valutakurser på balancedagen.
Unoterede aktier værdiansættes til markedsværdien. Køb og salg af værdipapirer registreres på
handelsdagen.
Andre aktiver
Tilgodehavende renter, udbytter m.v. måles til dagsværdi og består af periodiserede renter på
balancedagen samt udbytter deklareret før balancedagen med afregning efter balancedagen.
“Mellemværende vedrørende handelsafvikling (tilgodehavende)” består af nettoværdien af
provenuet fra salg og køb af aktiver samt fra indløsninger og emissioner før balancedagen, hvor
betalingen sker efter balancedagen. Der foretages modregning med poster under “Mellemværende
vedrørende handelsafvikling (gæld)”, hvor dette tillades efter gældende regler.
Medlemmernes formue
“Udlodning fra sidste år vedrørende cirkulerende beviser” består af den foreslåede udlodning pr.
31. december året før beregnet som udbytteprocenten ganget med cirkulerende kapital pr. 31.
december året før. “Ændring i udbetalt udlodning pga. emission/indløsning” består af forskellen
mellem den efter generalforsamlingen udbetalte udlodning på grundlag af den på dette tidspunkt
cirkulerende kapital og udlodningen beregnet pr. 31. december året før. “Informations- og
markedsføringsomkostninger” samt “Tegningsprovision” består af den del af “Emissionstillæg og
indløsningsfradrag”, som er anvendt til disse udgifter.
Årets resultat/årets udlodning
Forskellen mellem det regnskabsmæssige resultat og udlodningen tillægges/fradrages formuen.
“Overført til udlodning næste år” består af restbeløbet efter nedrunding af “Til rådighed for
udlodning”.
27
Noter til årsrapport
Note 1. Anvendt regnskabspraksis (fortsat)
Udlodningsreguleringen beregnes således, at udlodningsprocenten er af samme størrelse før og
efter emission og indløsning. Ved emission beregnes udlodningsreguleringen som en andel af det
beløb, der er til rådighed for udlodning på emissionsdagen. Andelen beregnes som emissionens
nominelle værdi i forhold til den cirkulerende kapital. En del af det, ved emissionen indbetalte
beløb, anvendes således til udbetaling af udlodning. Ved indløsning foretages beregning, som på
tilsvarende vis nedbringer udbetalingen af udlodning. “Overført fra sidste år” består af
nedrundingen af udlodningsbeløbet fra sidste år.
Gæld
Forpligtelser måles til amortiseret kostpris, medmindre andet er specificeret. “Mellemværende
vedrørende handelsafvikling (gæld)” består af nettoværdien af provenuet fra salg og køb af aktiver
samt fra indløsninger og emissioner før balancedagen, hvor betalingen sker efter balancedagen.
Væsentlige aftaler
Aftaler om depotbankfunktion
Foreningen har en depotselskabsaftale med Arbejdernes Landsbank A/S. Depotbanken forvalter
og opbevarer finansielle instrumenter og likvide midler for foreningen i henhold til lov om finansiel
virksomhed § 106 samt Finanstilsynets bestemmelser.
Nøgletalsberegninger
Nøgletal er opgjort i overensstemmelse
InvesteringsForeningsRådet.
med
retningslinjer
fra
Finanstilsynet
og
28
Noter til årsrapport
Note 2. Hoved- og nøgletal
Der henvises til hoved- og nøgletalsoversigt på side 2.
Note 3. Renteindtægter
2013
t.kr.
4
0
4
2012
t.kr.
41
0
41
994
287
1.281
4.003
424
4.427
Realiserede kursgevinster/tab danske aktier
Realiserede kursgevinster/tab udenlandske aktier
8.201
200
2.031
771
Urealiserede kursgevinster/tab danske aktier
Urealiserede kursgevinster/tab udenlandske aktier
I alt kapitalandele
27.848
327
36.576
2.312
992
6.105
74
76
150
143
9
152
Rente af indestående i depotselskab
Andre renteindtægter
I alt renteindtægter
Note 4. Aktieudbytter
Udbytter fra danske selskaber
Udbytter fra udenlandske selskaber
I alt udbytter
Note 5. Kursgevinster og -tab
Handelsomkost. vedr. omlægninger, ført i resultatopgørelsen
Handelsomkost. vedr. indløsning og emission, ført over formuen
I alt handelsomkostninger
Foreningen har ikke i 2013 eller tidligere år anvendt afledte finansielle instrumenter.
Note 6. Administrationsomkostninger
Posten kan i hovedposter specificeres således:
Honorar til bestyrelse
Løn til direktion
Løn til andre ansatte
Revisionshonorar til revisorer
Andre honorarer til revisorer
Husleje m.v.
Kontorhold m.v.
IT omkostninger m.v.
Markedsføringsomkostninger
Gebyrer til depotselskab
Øvrige omkostninger
I alt administrationsomkostninger
125
704
583
127
0
119
42
100
7
94
898
2.799
200
793
422
125
40
162
67
129
10
85
564
2.597
29
Noter til årsrapport
Note 6. Administrationsomkostninger (fortsat)
Lønninger, inkl. honorar til bestyrelse, kan opdeles således:
Løn m.m.
Pension
Regulering af tidligere hensat bonus
Lønsumsafgift og socialt sikring
Andre personaleomkostninger
Antal ansatte i gennemsnit
2013
t.kr.
1.231
46
0
137
65
1.479
2012
t.kr.
1.243
0
-249
378
43
1.415
1
3
Bonus:
Foreningen har med dets direktør samt andre ledende medarbejdere indgået bonusaftaler.
Der er i 2012 og 2013 ikke hensat til resultatafhængig bonus.
I 2012 er der udbetalt 2.945 t.kr. tidligere hensat bonus vedr. 2009.
Foreningens incitamentsprogram er nærmere beskrevet på side 21.
Note 7. Skat
Ikke refunderbar skat af renter og udbytter
55
64
4
1.226
949
2.179
-2.799
22.366
-59.216
-37.470
41
4.364
-2.472
1.933
-2.597
2.688
-61.240
-59.216
Note 8. Til rådighed for udlodning
Renteindtægter
Udbytter efter skat
Realiserede kursgevinster
Administrationsomkostninger
Udlodningsregulering
Overført udlodning fra sidste år
Til rådighed for udlodning
Beløbet for 2013 overføres til udlodningspuljen for 2014.
Beløbet for 2012 blev overført til udlodningspuljen for 2013.
30
Noter til årsrapport
Note 9. Kapitalandele
Beholdningslister ultimo 2012 og 2013 kan rekvireres ved henvendelse til foreningen.
Beholdningen består alene af børsnoterede danske og svenske aktier.
Foreningen har hverken i 2012 eller 2013 anvendt afledte finansielle instrumenter.
Værdipapirbeholdningen fordeler sig således på brancher:
2013
Forbrugsgoder
30,6%
Industri
33,6%
Finans
12,2%
Materialer
8,9%
Informationsteknologi
8,1%
Sundhedspleje
6,6%
Konsumentvarer
0,0%
Værdipapirer i alt
100,0%
2012
38,6%
24,1%
14,4%
12,9%
5,1%
5,0%
0,0%
100,0%
Geografisk fordeling
Danmark
Sverige
Norge
Finland
Værdipapirer i alt
94,8%
5,2%
0,0%
0,0%
100,0%
93,1%
6,9%
0,0%
0,0%
100,0%
Aktivfordeling
Børsnoterede finansielle instrumenter
Finansielle instrumenter noteret på et
andet reguleret marked
Nyemitterede finansielle instrumenter, der
planlægges noteret på en fondsbørs eller
et andet reguleret marked
Øvrige finansielle instrumenter
Note 10. Medlemmernes formue
Saldo primo
Emissioner i året
Indløsninger i året
Emmisionstillæg
Indløsningsfradrag
Handelsomkostninger
Udlodningsreguleringer i årets løb
Årets udlodninger
Overført til udlodning næste år
Overført fra resultatopgørelsen
Medlemmernes formue pr. 31. dec.
2013
t.kr.
114.065
2012
t.kr.
130.124
2013
andel, pct.
94,6%
2012
andel, pct.
92,9%
0
0
0,0%
0,0%
0
6.520
0
9.925
0,0%
5,4%
0,0%
7,1%
2013
andele, stk.
19.834
0
-7.350
0
0
0
0
0
0
0
12.484
2012
andele, stk.
20.839
0
-1.005
0
0
0
0
0
0
0
19.834
2013
t.kr.
139.450
0
-55.279
0
547
-76
22.366
0
-37.468
50.036
119.576
2012
t.kr.
138.889
0
-7.262
0
63
-9
2.688
0
-59.216
64.297
139.450
Note 11. Andre oplysninger
Foreningen har herudover ikke påtaget sig eventualforpligtelser eller finansielle forpligtelser
udover hvad der er oplyst i nærværende regnskab.
31
Noter til årsrapport
Note 12. Ledelseshverv, direktion og bestyrelse
Direktion
Christian Reinholdt
Direktør siden d. 23. december 2005.
Bestyrelse
Niels Roth, formand
Direktør
Medlem af bestyrelsen siden d. 23. december 2005.
Medlem af bestyrelsen i:
Friheden Invest A/S, formand
Fast Ejendom Danmark A/S, formand
SmallCap Danmark A/S, formand
TK Development A/S, formand
Arvid Nilssons Fond
Realdania
Zira Invest II ApS, direktør
Zira Invest III ApS, direktør
Merete Jørgensen
Direktør
Medlem af bestyrelsen siden d. 20. april 2012.
Medlem af bestyrelsen i:
Aktieselskabet af 1/2 1972
Charlottehaven A/S
Eksuda A/S
Harald Simonsens Ejendomskontor Aps
Skjøtt & Co A/S
SmallCap Danmark A/S
THE CHARLOTTE BERGSOE SIMONSEN AND FINN HARALD SIMONSEN FOUNDATION
Scandiagade 19-21 ApS, direktør
H.S. Kryolitentreprise A/S, direktør
Per Søndergaard Pedersen
Direktør
Medlem af bestyrelsen siden d. 23. december 2005.
Medlem af bestyrelsen i:
AG I A/S, formand
Arne Andersen A/S, formand
Athene Group A/S, formand
Bjørk & Maigård Holding ApS, formand
Conscensia A/S, formand
32
Conscensia Holding A/S, formand
Dansk Boligstål A/S, formand
EIPE Holding A/S, formand
GLC Management Invest ApS, formand
Global Car Leasing A/S, formand
Global Car Splitleasing A/S, formand
Ib Andersen A/S, formand
Ib Andersen A/S Øst, formand
Ib Andersen Ventilation A/S, formand
J.A. Plastindustri A/S, formand
K/S Waren, formand
Lindgaard A/S – Rådgivende Ingeniører F.R.I., formand
Nowaco A/S, formand
P.J. Skovværktøj ApS, formand
Restaurant Fusion A/S, formand
Remergy A/S (næstformand)
Systemteknik A/S (næstformand)
Arkitekterne Bjørk & Maigård ApS
Ejendomsmægleraktieselskabet Thorkild Kristensen
Ejendomsmægleraktieselskabet Thorkild Kristensen Bolig
Ejendomsmægleraktieselskabet Thorkild Kristensen, Blokhus
Ejendomsmægleraktieselskabet Thorkild Kristensen Erhverv
Exclusive Travel Collection ApS
Homekit A/S
JA Plastindustri Holding A/S
K/S Danske Dagligvarebutikker
MBC Gruppen A/S
PL Holding Aalborg A/S
P L Invest, Aalborg ApS
SmallCap Danmark A/S
ST Holding Aalborg A/S
TK Development A/S
Tom Anton Andersen Reklamebureau A/S
Tom Anton Holding A/S
Wahlberg VVS A/S
A.S.P. Ejendom ApS, direktør
J.A. Plast Holding A/S, direktør
PSP Holding ApS, direktør
PSPSH Holding ApS, direktør
33
LEDELSENS PÅTEGNING
Bestyrelsen og direktionen har dags dato godkendt årsrapporten for 2013 for
Investeringsforeningen SmallCap Danmark omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning,
resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v., samt de
retningslinjer, der følger af bekendtgørelsen om investeringsforeningers og specialforeningers
regnskaber. Årsrapporten opfylder de af NASDAQ OMX Copenhagen A/S stillede krav til
regnskabsaflæggelse for børsnoterede investeringsforeninger.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, ligesom årsrapporten efter vores
opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme investeringsforeningens
økonomiske forhold. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af
foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet for regnskabsåret 2013.
Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i foreningens aktiviteter
og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som
foreningen kan påvirkes af.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 12. marts 2014
Direktion
Christian Reinholdt
Bestyrelse
Niels Roth, formand
Merete Jørgensen
Per Søndergaard Pedersen
34
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNINGER
Til medlemmerne i Investeringsforeningen SmallCap Danmark
Påtegning på regnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Investeringsforeningen SmallCap Danmark for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2013, omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet for
afdelingen aflægges efter lov om investeringsforeninger.
Ledelsens ansvar
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med lov om investeringsforeninger. Ledelsen har endvidere ansvaret for den
interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde årsregnskab uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har
udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere
krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og
udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig
fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og
oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder
vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for
foreningens udarbejdelse af årsregnskabet, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at
udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en
konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere
vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens
regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for
vores konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver
og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger.
Erklæringer i henhold til anden lovgivning og regulering
Supplerende oplysning vedrørende andre forhold
Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet har rejst sigtelse mod Investeringsforeningen
SmallCap Danmark for overtrædelse af værdipapirhandelslovens bestemmelser om
kursmanipulation med børskursen på visse illikvide aktier i slutningen af 2009 og 2010, hvorved
ledelsen kan ifalde ansvar.
35
Udtalelse om ledelsesberetningen
Vi har i henhold til lov om investeringsforeninger gennemlæst foreningens ledelsesberetning. Vi
har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på
denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i foreningens ledelsesberetning er i
overensstemmelse med årsregnskabet.
København den 12. marts 2014
Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
Carsten Collin
Statsautoriseret revisor
36
BØRSMEDDELELSER, 2013
01.2013
02.2013
03.2013
04.2013
05.2013
06.2013
07.2013
08.2013
09.2013
10.2013
11.2013
12.2013
13.2013
14.2013
Foreløbigt resultat 2012
Årsrapport 2012
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Prospekt for løbende emission og central investorinformation
Delårsrapport 1. kvartal 2013
Forløb ordinær generalforsamling
Indberetning af indre værdi
Delårsrapport 1. halvår 2013
Jan O. Frøshaug fratræder som bestyrelsesmedlem og formand
Niels Roth ny formand
Reviderede vedtægter
Delårsrapport 1-3. kvartal 2013
Finanskalender 2014
Reviderede vedtægter
37
FORENINGSOPLYSNINGER
Investeringsforeningen SmallCap Danmark
Dr. Tværgade 41, 1. -2
DK - 1302 København K
Telefon 33 30 66 02
Telefax 33 30 66 14
www.smallcap.dk
[email protected]
CVR-nr. 29218153
FT. Nr. 11161
Hjemstedskommune: København
8. regnskabsår
Bankforbindelse og depotbank
A/S Arbejdernes Landsbank
Vesterbrogade 5
DK - 1502 København V
Fører af foreningens medlemsregister
Computershare A/S
Kongevejen 418
DK - 2840 Holte
Revisor
Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
Gyngemose parkvej 50
DK – 2860 Søborg
38