Sifaklubbens vedtægter her

Arveret i Luxembourg
Foredrag i Den Danske Forening
den 9 November 2010 ved
Dr Helene Müller Schwiering
Advokat, Avocat à la Cour
Helene Müller Schwiering
http://www.advokatgruppen.lu
INDHOLD
•
•
•
•
•
•
•
•
International Privatret
Ugifte Personer
Ugifte Samlevende
Ægtepar
Gaver
Arveafgift
Testamente
Formaliteter
Helene Müller Schwiering
http://www.advokatgruppen.lu
IPR: Hvilket lands lov
skal anvendes?
• EU Funktionærer: Hjemland
• I øvrigt:
– Domicilprincippet: Afdødes sidste domicil
 Bopæl
• Undtagen fast ejendom:
Beliggenhedsprincippet
=> Flere bobehandlinger i flere lande
Helene Müller Schwiering
http://www.advokatgruppen.lu
Ugifte Personer
Arverettens regler:
1. Rang: Afkom (Børn, Børnebørn,...)
2. Rang: - (da ægtefælle)
3. Rang: Forældre, søskende, søskendebørn
4. Rang: Bedsteforældre, oldeforældre
5. Rang: Onkler, tanter, fætre, kusiner
6. Rang: Grandonkler, grandtanter etc
Derefter: Staten, hvis intet testamente
Helene Müller Schwiering
http://www.advokatgruppen.lu
Først søges arving i
nedadgående linje...
1/2
1/4
Helene Müller Schwiering
1/4
http://www.advokatgruppen.lu
... derefter i
opadstigende linje
1/4
1/6
Helene Müller Schwiering
1/4
1/6
1/2
uanset
antal
søskene
hvis  0
1/6
http://www.advokatgruppen.lu
Repræsentation
1/4 uanset antal
søskene hvis  0
3/8
3/16
Helene Müller Schwiering
3/16
http://www.advokatgruppen.lu
Ugifte samlevende:
Registreret partnerskab
Ikke automatisk arveberettiget:
Testamente 
1. Formueretslig bodeling
2. Arveretslig bodeling
Helene Müller Schwiering
http://www.advokatgruppen.lu
Formueretslig bodeling
registreret partnerskab
REGEL: Særeje af alt, selv
formuetilvækst under partnerskab
Dog kan særeje ikke bevises: Fælleseje
Aftalefrihed  andre former
Helene Müller Schwiering
http://www.advokatgruppen.lu
Arveretslig bodeling:
Registreret partnerskab
- Særeje  Arveretslig bodeling
- Fælleseje  1/2 partners bodel
1/2 arveretslig bodeling (testamente)
- Arveafgift: som ægtefæller
Helene Müller Schwiering
http://www.advokatgruppen.lu
Bodeling ægtepar
1. Den ægteskabelige formuedeling:
Bestemme arvemassen
2. Den arveretslige bodeling
Helene Müller Schwiering
http://www.advokatgruppen.lu
Den ægteskablige
bodeling
1. IPR: Lovvalg mulig (Haager
konventionen Lux, F, NL)
2. Uden lovvalg set fra Lux: Det lands
lov, hvor ægtefæller har deres første
fælles domicil.
Helene Müller Schwiering
http://www.advokatgruppen.lu
Lovkonflikt: Danmark
• DK IPR: mandens domicillov ved
ægteskabets indgåelse 
uforanderlighedsprincippet for det
ægteskabelige formueforhold.
Helene Müller Schwiering
http://www.advokatgruppen.lu
Lovkonflikt: Luxembourg
• Foranderlighedsprincipper: nyt lands lov
bør anvendes efter 10 års bopæl (selv
ved fælles nationalitet), hvis de har
hensigt at blive i det nye land (ny
nærmeste tilknytning)
10 år lux  Lux lov anvendes på ægteskablige
formueforhold fra år nr.10! => opgøre formuen pr d.d.
nyt formueforhold => problem! Derfor lovvalg fra dag
1 anbefales under Haager konventionen.
Helene Müller Schwiering
http://www.advokatgruppen.lu
Den ægteskablige
bodeling i Lux
Ingen ægtepagt:
Fælleseje af værdier der kommer ind i
ægteskabet efter dets indgåelse
- Arbejdsindtægt
- Indtægt fra særeje
Men særeje på andre formueandele:
Helene Müller Schwiering
http://www.advokatgruppen.lu
Særejeandelen omfatter
• medbragte værdier
• Arv og legater
• Værdier af personlig art:
Tøj, papirer, IP rettigheder,
erstatningssummer,...
Helene Müller Schwiering
http://www.advokatgruppen.lu
Den arveretslige
bodeling
• Fælleseje:
– 1/2 ægtefælles bodel
– 1/2 arveretslig bodeling (enearving hvis 0
børn !)
• Særeje:
Afdødes særeje til arveretslig bodeling
Helene Müller Schwiering
http://www.advokatgruppen.lu
Ægtefællens arveret
• Ægtefælle arver alt, hvis ingen børn
(dog ikke tvangsarving)
• Min. ”arv” til ægtefællen ved Art 767-1
Helene Müller Schwiering
http://www.advokatgruppen.lu
Ægtefællens arveret
• Art. 767-1: Ægtefælle kan vælge
brugsret til hjemmet (fast ejendom +
indbo) eller arve på lige fod som
børnene (dog min ¼). Brugsret 
Dispositionsret! = („Uskiftet bo i Lux“).
• Vælges brugsret konverteres denne til
kapital, hvis boligen sælges.
Helene Müller Schwiering
http://www.advokatgruppen.lu
Ægtefællens arveret
• Arveandel at foretrække hvis:
– Kun 1 barn
– Formue ikke blot består af fast ejendom
• Option brugsret til ejendom eller arveandel (min
¼) skal udøves ved erklæring til Tribunal
d‘arrondissement indenfor 3 mdr (inventarfristen)
og 40 dage (Tænketid) – hvis intet valg træffes
har ægtefællen brugsretten til hjemmet.
Helene Müller Schwiering
http://www.advokatgruppen.lu
Ægtefællens beskyttelse
• Art.767-1 hvis der intet testamente foreligger
• Art. 1094 hvis der foreligger en ægtepagt (eller et
testamente)
Helene Müller Schwiering
http://www.advokatgruppen.lu
Ægtefællens arveret
• Art. 1094: Ved ægtepagt/testamente kan en
ægtefælle enten
– Give længstlevende den andel han testamentarisk kan
råde over (½, ⅓ eller ¼) som ejendom OG brugsretten
til resten eller
– Give længstlevende brugsretten til hele formuen.
• = „uskiftet bo“ dog uden ejendomsret til formuen.
• Art 1094 gælder også i forhold til særbørn.
Helene Müller Schwiering
http://www.advokatgruppen.lu
Testamente
• KUN børn har tvangsarv i form af
begrænsning af testamentarisk rådighed
• Testamentarisk rådighed over
– ½ hvis 1 barn
– ⅓ hvis 2 børn
– ¼ hvis 3 eller flere børn
• Begrænser også ægtepagtens bestemmelser
Helene Müller Schwiering
http://www.advokatgruppen.lu
Overskridelse af
rådighed
• Art. 917 Overskrider testator
rådighedsbeføjelse ved at give et barn
eller en tredieperson en for stor brugsret til
(del af) boet kan børn vælge:
– At akceptere brugsretten til for stor en andel
eller
– Overlade begunstiget EJENDOMSRETTEN til
den andel testator kunne råde over (½, ⅓, ¼)
Helene Müller Schwiering
http://www.advokatgruppen.lu
Overskridelse af
rådighed
• Art. 917 gælder ikke i forhold til
overlevende ægtefælle, da Art. 1094 giver
ægtefælle brugsret til hele boet.
Helene Müller Schwiering
http://www.advokatgruppen.lu
Overskridelse af
rådighed: Eksempel
Testator med 2 børn giver et af børnene eller
trediemand brugsretten til ½ af boet.
-> overskridelse da rådighedsbeføjelse kun ⅓.
=> Art 917: børnene kann væle at akceptere
brugsretten til ½ af boet ELLER overlade den
begunstigede ⅓ af boet som arv (og derved
ejendom)
Helene Müller Schwiering
http://www.advokatgruppen.lu
Formueretslig bodeling
med ægtepagt
• Indgås før ægteskabet indgås eller min
2 år efter.
• Notar
Helene Müller Schwiering
http://www.advokatgruppen.lu
Ægtepagter: Former
• Fuldstændigt særeje
Arvefald  Afdødes særeje til arveretslig
bodeling
• Fælleseje
• Fælleseje med forlod til overlevende
ægtefælle
Helene Müller Schwiering
http://www.advokatgruppen.lu
Fælleseje med forlod til
ægtefælle
• Ved skilsmisse deles boet 50/50
• Ved arvefald beholder overlevende
ægtefælle hele boet som særeje 
ingen arveretslig bodeling
 „Uskiftet bo“
DOG NB: Særbørn beholder tvangsarv!
Helene Müller Schwiering
http://www.advokatgruppen.lu
Gaver
• Medregnes i arv, hvis givet som
arveforskud
• Medregnes ikke hvis givet med forlods
arveret („Libéralité par préciput et hors
part“)
Formodninger:
– Legatar modtager med forlods arveret
– Gave uden gavebrev („Håndgave“) modtages med
forlods arveret
Helene Müller Schwiering
http://www.advokatgruppen.lu
Arveafgifter
0% hvis:
• Arv i direkte linje (undtagen forhøjet
arveandel > lovpligtig arv)
• Ægtefællers arvelod, hvis fælles børn
• Registreret partners arvelod, hvis fælles
børn og min. 3 år registreret
• Arv < 1.250 €
Helene Müller Schwiering
http://www.advokatgruppen.lu
Arveafgifter
5% hvis:
• ægtefælles arvelod uden fælles børn
• Registreret partners arvelod uden fælles
børn (registreret > 3år)
Fribeløb: 38.000 €
Helene Müller Schwiering
http://www.advokatgruppen.lu
Arveafgift ved arv
mellem 1.250 og 10.000
• 6% for søskende (ab intestat, derover
15%)
• 9% for onkler, tanter, fætre, kusiner,
adoptanter fra adoptivbørn
• 10% for granonkler, grantanter,
næstsøskendes børn, adoptanter fra
adoptiv-børnebørn
• 15% andre (og arveandel over ab intestat)
Se: http://www.aed.public.lu/successions/tarifs.html
Helene Müller Schwiering
http://www.advokatgruppen.lu
Forhøjet arveafgift
• Arveafgift forhøjes ved arv over 10.000
€ med mellem 1/10 og 22/10.
Ex. Arv mellem ægtefæller uden børn
120.000 €.
Arveafgift: 5% + forhøjes med 7/10 
5% + (7/10 x 5%) = 8,5%
Helene Müller Schwiering
http://www.advokatgruppen.lu
Forhøjet arveafgift
Arv
Forhøjelse af arveafgift
10.000 – 20.000 €
1/10
20.000 – 30.000 €
2/10
30.000 – 40.000 €
3/10
40.000 – 50.000 €
4/10
50.000 – 75.000 €
5/10
75.000 – 100.000 €
6/10
100.000 – 150.000 €
7/10
150.000 – 200.000 €
8/10
200.000 – 250.000 €
9/10
250.000 – 380.000 €
12/10
380.000 – 500.000 €
13/10
500.000 – 620.000 €
14/10
620.000 – 750.000 €
15/10
750.000 – 870.000 €
16/10
870.000 – 1.000.000 €
17/10
1.000.000 – 1.250.000 €
18/10
1.250.000 – 1.500.000 €
19/10
Helene Müller Schwiering
1.500.000 – 1.750.000 €
1.750.000 - derover
http://www.advokatgruppen.lu
20/10
22/10
Beregningsgrundlag
• Markedsværdien.
• Vurdering: Arvingerne
• Akcepterer Enregsitrement ikke:
Nyvurdering ved anerkendt middel
(ekspert).
Helene Müller Schwiering
http://www.advokatgruppen.lu
Danske
Arvinger/arveafgifter
• Lux arveafgift hvis
– afdød med lux domicil
– Lux formue
• DK arveafgift:
– Dansk formue (fast ejendom – skrifte i DK)
Helene Müller Schwiering
http://www.advokatgruppen.lu
Testamente
• Luxembourgske Former:
– Håndskrevet, underskrift, sted, dato
INGEN vidner (for luxembourgske borgere)
– Notar
• For udlændinge anerkendes også andre
former for testamente (Den Haag
Konventionen)  DK testamenteformer
Helene Müller Schwiering
http://www.advokatgruppen.lu
Testamente
Registrering „Direction de l‘Enregistrement“
• Notartestamente  Notar
• Håndskrevet testamente deponeret hos notar
 Notar
• Håndskrevet testamente  Testator
Gebyr: 9,92
Se: www.aed.public.lu/successions/inscription.html
Helene Müller Schwiering
http://www.advokatgruppen.lu
Formaliteter: Skifte
• Declaration de succession til
Administration de l‘Enregistrement et
des domaines hvis bopæl i Lux
• Frist:
– 6 mdr. hvis dødsfald i Luxembourg
– 8 mdr. hvis dødsfald i Europa
– 12 mdr. hvis dødsfald i Amerika
– 24 mdr. hvis dødsfald i Afrika, Asien
Helene Müller Schwiering
http://www.advokatgruppen.lu
Formaliteter: Skifte
• Notar hvis fast ejendom eller børn,
ellers kun anbefaling
• NB: Bankkonto spærret ved dødsfald
• Mindreårige for statslig formynder mht.
arv
Helene Müller Schwiering
http://www.advokatgruppen.lu
Eksempler
Ægtefæller med 2 børn. Testamente 1/3
arv + brugsret til rest ELLER brugsret
alt (Art 1094).
Ikke Lux
Helene Müller Schwiering
http://www.advokatgruppen.lu
Spørgsmål
Helene Müller Schwiering
http://www.advokatgruppen.lu