kig her. - Lions Ramsø

Aarhus Brandvæsen
Årsberetning 2011
Der har i årets løb også været fokus på fraværet
hos Aarhus Brandvæsen. Der modtages og udarbejdes statistikker, som sammenholdes med vores egne interne MEA mål (Miljø, Energi og Arbejdsmiljø). Jeg håber, at dette fokus vil skabe en
positiv udvikling og at vi ved fælles hjælp kan fortsætte en positiv udvikling på arbejdsmiljøsiden
hos Aarhus Brandvæsen.
Lars Hviid, Beredskabschef
Vores dygtige ansatte – fuldtids, deltids og frivilli-
Velkommen til Årsberetningen for
2011!
ge løste mange andre opgaver i 2011. Dem kan
Endnu et år er gået i Aarhus Brandvæsens efter-
der.
du læse meget mere om på de næste mange si-
hånden lange historie. Siden 1885, hvor de første
brandfolk blev ansat, har Aarhus Brandvæsen
rykket ud når det brænder. Meget er forandret siden opstarten af Aarhus Brandvæsen, Aarhus er
vokset tifold og brandvæsenets arbejdsområder
har gennemgået store forandringer. Hovedopgaven er dog stadig den samme, nemlig at forebygge, begrænse og afhjælpe mod skader på personer, ejendom og miljøet. 2011 var ingen undtagelse, Aarhus Brandvæsen havde 1757 udrykninger
inklusiv AED alarmer (kørsel med hjertestarter i
Aarhus midtby).
2011 blev også året hvor de nye specialtendere
og den nye automobildrejestige med stor succes
fik deres ilddåb. Med den store udvikling Aarhus
oplever i disse år, specielt med hensyn til udviklingen på Aarhus Havn, så er det vigtigt at udstyret og beredskabsplanerne er i orden. I den forbindelse har Aarhus Brandvæsen afholdt flere
øvelser på havnen, blandt andet en stor fuldskalaøvelse i november 2011, med deltagelse af flere
aktører.
Der har været stort fokus på økonomien, da vi i
lighed med andre har været ramt af besparelser.
Det har været en stor udfordring, hvor alle i Aarhus Brandvæsen har bidraget positivt til arbejdet
hermed.
Rigtig god læselyst!
Mission og Vision
Mission:
Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer,
ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Redningsberedskabet skal
endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Forsvarsministeren fastsætter regler om den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet.
Vision:
Aarhus Brandvæsen skal være:
•
En udviklende virksomhed,
der med klare mål og forventninger til medarbejdere og ledelse skal være blandt Danmarks
førende beredskaber.
•
En lærende virksomhed,
der i takt med samfundets udvikling bidrager med de bedste løsninger til gavn for Aarhus
Kommunes borgere og virksomheder.
•
En samlende virksomhed,
der som én enhed skal være kommunens naturlige omdrejningspunkt og videncenter i relation til sikkerhed og beredskab.
Organisation 2011
2011 i tal
Mærkedage i 2011
Beredskabskommissionen i 2011
Formand, Laura Hay (V)
25 års kommunalt jubilæum:
Lene M. Liljekær
20 års anciennitetstegn:
Lars Stilling Andersen
Byrådsmedlem, Ango Winther (S)
Niels Brammer (S)
Per Bredahl
10 års anciennitetstegn:
Flemming A. Jensen
Viggo Jonasen (Ø)
Chris Gade Oxholm Sørensen (F)
Politidirektør, Jørgen Ilum
Kredsleder, Finn Månsson
Vi sagde farvel til
Sekretær, Beredskabschef Lars Hviid
Erik G. Frederiksen, Mogens Jensen – den faste styrke
Eva Strøm – Staben
Friedrich Damm, Kirsten Larsen – Uddannelsescentret
Ansatte
Gert Petersen, Helle Christiansen – KOC
89 fuldtidsansatte
John M. Andreasen – Tilsyn og Myndighed
68 deltidsansatte
Lars Overgaard, Erling A. Hansen, Thomas V. Poulsen,
126 frivillige
Simon Christensen, Christian Ebling, Michael K. Jensen,
Jeppe Nybo Jørgensen, Michael M. Nissen – alle i deltidsstyrken Ny Munkegade
Nøgletal for 2011
Finn Kerting, Dan S. Achen, Rene W. Friis – alle i deltids-
Tallene inkluderer alle afdelinger af Aar-
styrken St. Lystrup
hus Brandvæsen
Vi sagde goddag til:
Udgifter
82,4 mio.
Claus S. Olsen, Thomas A. Madsen – den faste styrke
Indtægter
24,3 mio.
Jacob C. Kjær – Staben
Nettoudgifter
58,1 mio.
Dina C. Brag – KOC
Alexander B. Mouritsen, Christian Malmos, Dina H. Sejersen, Henrik R. Jacobsen, Kauri D. Thorup, Morten Estrup,
Udrykninger i 2011
Udrykninger i alt
1757
Jakob C. J. Søndergaard, Nick B. Jemon, Peter E. Larsen,
Heraf AED (hjertestarter)
122
Sandra C. Hansen, Søren Thuesen, Uffe Andersen – alle
deltidsstyrken Ny Munkegade
Brandsyn i 2011
Synede brandsynsobjekter
1956
Brand og Redning 2011
Vagtdækning i sommerferien
Sommerferien blev alt andet end rolig for Aarhus
Brandvæsen. En livlig debat i medierne om vagtdækningen i deltidsstyrkerne blev sommerens store begivenhed. Debatten førte efterfølgende til flere møder med holdlederne i deltidsstyrkerne og
sidenhen med hele brandmandskabet i deltidsstyrkerne. Målet var klart: Der skulle findes en
permanent løsning, der sikrer et solidt beredskab
Af Anders Rathcke
2011 blev indledt med en lang og kold periode,
hvor ”Kong Vinter” endnu en gang havde fået godt
fat i Danmark. Beredskabsmæssigt blev vagtdøgnet den 7.-8. februar den dag, hvor såvel specialtenderne som den nye automobildrejestige fik deres ilddåb i bogstaveligste forstand. I forbindelse
med en tagbrand i Fredensgade, fik Rode 3 for alvor glæde af den nye stiges muligheder i forbindelse med slukningsarbejdet.
Senere på natten blev roden igen vækket. Denne
gang for at assistere Station Trindsøvej med
brandslukning i et garageanlæg med adskillige
parkerede lastbiler. Den store brandbelastning fra
– også i ferieperioderne. Arbejdet med udvikling af
software til at understøtte arbejdet, forventes at
starte primo 2012.
Midt i debatten om deltidsbrandfolkenes ferie, blev
vi endnu en gang mindet om, hvorfor vi arbejder
for at sikre et godt og solidt beredskab indenfor de
givne rammer. Fredag den 22. juli blev vores norske kolleger i Oslo sat på en stor opgave, som
følge af en bombesprængning centralt i Oslo by
og den efterfølgende massakre på Utøya. Såvel
beredskabsmyndighedernes evne til at samarbejde og kommunikationsnettet blev sat på store opgaver. Hændelserne i Oslo understreger behovet
for at træne såvel indsats som samarbejde, både
internt og tværfagligt.
lastbilerne, kombineret med en meget kraftig vind,
gav slukningsmandskabet store udfordringer. Under denne indsats fik specialtenderne deres debut
som brandslukningskøretøj, idet den ene rekvireres og indsættes mod den voldsomme brand. Også her var der stor tilfredshed med køretøjets formåen, både hvad angår slukningseffekt og sikkerhed for mandskabet, idet slukningen kunne foregå
inde i bygningen med mandskabet stående på
sikker afstand udenfor. Foruden Station Trindsøvej og Rode 3 fra Ny Munkegade, blev deltidsstyr-
Afprøvning af stigen i Ny Munkegade
ken i Ny Munkegade, Støttepunktsberedskabet og
Beredskabsstyrelsen Midtjylland indsat. Samtidig
Fuldskalaøvelse på Aarhus Havn
var Station Lystrup kaldt standby ved Veri Centret
Netop disse elementer var i fokus i forbindelse
og Odder Brandvæsen holdt vagt med egne køre-
med øvelse Phoenix den 16. november.
tøjer i Ny Munkegade.
Det var en fuldskalaøvelse, der bød på store udfordringer for den samlede indsatsledelse. Foruden brand i en stor olietank, væltede en bus med
passagerer samtidig med, at der blev konstateret
mende år.
en større olieforurening i havnebassinet.
Konklusionerne ligger endnu ikke klar, men de fo-
Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle, der har tjent
reløbige tilbagemeldinger fremhæver behovet for
Brand og Redning med deres indsats – stor som
at træne indsats og samarbejde.
lille.
Øvelse Phoenix er en del af årshjulet for afprøvning af risikovirksomheder på samme måde som
øvelsen på Studstrupværket den 26. oktober. Ved
1757
denne lejlighed var deltidsstyrken i Lystrup og den
Udrykninger
faste styrke fra Ny Munkegade sammen om indsatsen i et scenarie med ammoniakudslip på
Studstrupværket.
122
AED-alarmer
Fuldtidsstyrken i Ny Munkegade og deltidsstyrken i Lystrup og Ny Munkegade udgør Brand- og Redningsberedskabet
Beredskabssamarbejde til Phoenix øvelsen
Brandmænd i fuldtidsstyrken: 36
Efteråret bød også på ekstern auditering af MEA-
Deltidsbrandmænd i Ny Munkegade: 36
systemet. Auditeringen gik godt. På nogle enkelte
punkter, blev der ønsket mere dokumentation. Det
Deltidsbrandmænd i Lystrup: 32
arbejdes der videre med i øjeblikket.
Falck Trindsøvej: 31
Fokus 2012
2012 indledes, for Brand og Rednings vedkommende, med et klart og veldefineret grundlag for
serviceniveauet for de kommende fire år. Det er
således tanken, at der skal bruges energi på at
beskrive og dokumentere aktiviteterne med henblik på at sikre, at den gennemførte øvelse og
træning foregår på et ensartet og fagligt højt niveau.
Og så skal der arbejdes videre med Aarhus
Kommunes 2030-plan. 2030-planen har stor indflydelse på udviklingen af beredskabet i de kom-
Øvelser i 2011
På vej til Skag-Ex øvelse i Norge
Fuldskalaøvelsen Phoenix på Aarhus Havn
Skag-Ex øvelsen i Norge. Bemærk det lille ”2-0”
mærke på den danske helikopter. Danmark slog
Norge 2-0 i fodbold dagen forinden.
Øvelse på Studstrupværket
Phoenix på Aarhus Havn
Øvelse på Studstrupværket
Tilsyn og Myndighed 2011
de ugentlige konsulentbesøg, blev der fremsendt
137 byggesager til brandteknisk sagsbehandling.
Af større, brandmæssigt komplekse og
tidskrævende sager kan nævnes:
Af Per Dyrvig
2011 var endnu et travlt år for de 13,5 engagerede medarbejdere i Tilsyn og Myndighed, (en medarbejder deler sin tid mellem Krise og Støtteberedskabet og Tilsyn og Myndighed). Afdelingen
var 13,5 medarbejder ved årets start, men et alvorligt sygdomsforløb var årsag til at en medarbejder måtte stoppe først på året, og efterfølgende gå på efterløn ved årets udgang. Medarbejderstaben i Tilsyn og Myndighed var derfor ved årets
udgang 12,5 medarbejdere.
Flere af medarbejderne finder nok ikke ordet
travlhed dækkende nok for, hvad de måtte gennemføre de sidste par måneder af året, hvor afdelingen blev ramt af yderligere 2 langtidssygemeldinger samtidige med en medarbejder valgte at gå
på efterløn. Her stod sammenholdet og prioriteringsdisciplinen sin prøve! – Der skal lyde en stor
tak, for det store arbejde til medarbejderne i Tilsyn
og Myndighed og de indkaldte ”vikarer” fra andre
afdelinger i Aarhus Brandvæsen. Jeg er meget
taknemmelig og stolt over, at vi trods disse odds,
endnu engang nåede vores lovpligtige opgaver.
Byggesagsbehandling
Krisen i byggebranchen lagde ikke vejen forbi
Aarhus i 2011. Byggelysten i Aarhus i 2011 var
forsat stor. Større og mindre byggeprojekter har
involveret afdelingens faglige ekspertise. Udover
de mange sager, som Bygningsinspektoratets
sagsbehandler har bedt om at få gennemgået på
Afslutning af byggesagen Vestas HQ –
Vestas hovedkontor beliggende på Hedeager, Skejby.
Hovedkontoret rummer ca. 550 - 700 arbejdspladser og er i alt ca. 30.000 kvadratmeter.
Afslutning af Godsbaneprojektet - 9500
kvadratmeter, som er Aarhus’
nye produktionscenter for scenekunst,
litteratur og billedkunst.
Multimediehus - Byens nye hovedbibliotek, borgerservice, udlejningsarealer
samt et ankomst-center, der skal forbinde de mange trafikformer på stedet.
Bygningen er ved at blive opført på Pier
1.
Navitas Park – Aarhus Maskinmester
skole, Arkitektskolen og Ingeniørhøjskolen samt offentligt parkeringsanlæg med
450 parkeringspladser Byggeriet er ved
at blive opført på Pier 2.
Bestseller - Administration, kontorer og
showrooms. Bygningen på 20.000 kvadratmeter er ved at blive opført på Pier
2.
Højhus, på hjørnet af Værkmestergade
og Spanien – Bygningen er på 23 etager
og den samlede højde over terræn er
ca. 90 meter, og har et areal på 25.000
kvadratmeter samt 13.000 kvadratmeter
P-anlæg. Bygningen indeholder hotel og
konferencefaciliteter samt kontorlejemål.
Udvidelse af Skejby sygehus,(DNU – 1.
fase i udvidelsen), som består af Akutcenter N1, behandlings- og sengebygninger i 4 – 8 etager med et samlet areal
på ca.31.000 kvadratmeter.
Administration af automatiske brandalarmsan-
Brandsyn
læg
1956 brandsynsobjekter er synet i år – Årets lov-
Antallet af alarmoverførsler er i 2011 øget med
pligtig brandsynsmål blev nået med 100 %.
45, således at det samlede antal i Aarhus nu er
oppe på i alt 806.
Brandhane
Aarhus Brandvæsen har i samarbejde med AVK
Fyrværkeri
Galten fået udviklet en brandhane med tilbage-
Der blev givet 90 tilladelser til salg af fyrværkeri.
løbssikring
De største salgsoplag af fyrværkeri var på de så-
Det er en ventilkegle, der effektivt sikrer lednings-
kaldte markedspladser, der i år var placeret på
nettet mod forurening fra brandhanen, hvis der
Tangkrogen, Søren Frichsvej og Lystrupvej.
skulle opstå tilbagestrømning.
Den nye brandhane blev færdigudviklet i oktober
Endvidere blev der givet 25 afbrændingstilladelser
måned og de første brandhaner med tilbageløbs-
til fyrværkere og tilladelse til 2 grossistfragthåndte-
sikring er i drift.
ringssteder.
Fakta om Tilsyn og Myndighed
Midlertidige arrangementer
Tilsyn og Myndighed er ansvarlig for løsning
Set fra et beredskabslovmæssigt perspektiv, kan
af de lovbundne myndighedsopgaver som
der heller ikke spores nogen nedgang i det århu-
gennemførelse af brandsyn, brandteknisk
sianske kulturliv. Tilsyn og Myndighed har på linie
byggesagsbehandling, administration af fyr-
med sidste år givet tilladelser til ca. 500 arrange-
værkerilovgivning m.m. Derudover løser en-
menter. Af større arrangementer kan nævnes:
heden en lang række højt specialiserede op-
Vi Rocker i Tangkrogen
Northside Festival.
gavetyper inden for rådgivnings- og planlægningsområdet.
Antal faste medarbejdere: 12,5
Festugen.
Antal synede brandsynsobjekter: 1956
Børge Juhl, Tilsyn og Myndighed
Kontrol- og Overvågningscentret 2011
468
overvågede ABA-anlæg
536
overvågede tyverialarmer
76
overvågede elevatoralarmer
Af Lene Østergaard Hansen
Kontrol- og Overvågningscentret har nu efter flere
år endelig fået en fast medarbejdergruppe, der er
fuld oplært. Det har været en hård tid, med mange
ekstra vagter og omlægning af vagter for at få
puslespillet til at gå op. Medarbejderne har været
meget fleksible til at dække vagter og deltage i oplæringen af nye medarbejdere.
2011 har været et år præget af forretningsudvikling:
Implementeringen af SINE har igen i år kørt planmæssigt. Ultimo 2011 er vognterminalerne inkl.
Garmin og Intergates monteret i alle køretøjer,
hvilket betyder, at Kontrol- og Overvågningscentret nu kan ”se”, hvor alle køretøjer befinder
Vi har fået overvågning af tyverialarmerne
på Aarhus Kommunes skoler tilbage.
Vi har udbygget samarbejdet med Rådhuset omkring overvågning og adgangskontrol.
Vi har startet et samarbejde med Familie,
Børn og Unge vedrørende deres telefonvagt.
Som noget nyt tilbyder vi overvågning af
de nye elektroniske nøglebokse til ABA
/AVS anlæg.
sig, og kan sende koordinater ud til køretøjer, som
herefter har vejvisning via Garmin.
Samarbejdet med andre beredskaber omkring tilkoblingen til SINE-nettet fortsætter.
For at kunne tilbyde vores kunder et godt serviceniveau, har Kontrol- og Overvågningscentret i
2011 sat fokus på driftsikkerheden. Vi har øget
sikkerheden i vores systemer og arbejder for, at
alle vores systemer skal være redundante, således at vi kan køre videre på alternative veje hvis
Kontrol- og Overvågningscentret har også budt på
3 udbud, uden dog at vinde nogle.
De store forventninger til Tv-overvågning har skuffet, da denne udvikling har vist sig at være langsommere end forventet i Aarhus Kommune. Der
forventes dog i 2012 at komme et udbud på dette
område.
”noget går galt”. Dette arbejde fortsætter i 2012.
Vi har også udvidet vores viden og vores tekniske
færdigheder til at kunne håndtere flere typer tyverialarmer, og til at kunne modtage mere komplicerede signaler.
Fakta om Kontrol- og Overvågningscentret
Kontrol- og Overvågningscentret er ansvarlig
for håndtering af indgående alarmer, og fungerer som koordinator for kommunens samlede brand- og redningsberedskab. Sideløbende hermed løser Kontrol- og Overvågningscentret en lang række øvrige alarmerings- og overvågningsopgaver.
Antal faste medarbejdere: 10
Kontrol- og Overvågningscentret
Begivenheder 2011
Aarhus Brandvæsen til Åben Havn arrangement
Aarhus Brandvæsen til DHL- stafet
Store Nørd besøger Beredskabscentret
Stigen afprøves i Ny Munkegade
Krise- og Støtteberedskabet 2011
Stormfaldsgruppen
Gruppen yder et stort stykke arbejde med
vedligeholdelsestræning og arbejder på, at få et
par faste medhjælpere tilknyttet gruppen.
Gruppen gør meget for at udvikle sig, blandt andet
med forslag til tilkøb af relevant materiel.
Stormfaldsgruppen afvikler også en rigtig god
vedligeholdelsestræning, hvilket ses gennem
interessen fra andre frivillige.
Af Thorbjørn Jørgensen
Travlt, selvom indsatserne har været få og små.
Indsatserne i 2011 har været få, men alligevel har
2011 været et travlt år med mange forskellige
initiativer.
Igen i år har aktiviteten blandt frivillige været den
største siden 1988, hvor Århus Civilforsvar
afviklede landstævne for redningshunde.
Deltagelsen i de forskellige uddannelsesaktiviteter
har været høj, især deltagelsen i de forskellige
større øvelser, lige fra Beredskabsstyrelsens
øvelser for nye indsatsledere, til
beredskabsøvelser på Studstrupværket og på
Aarhus Havn.
Behandlerpladsassistentgruppen
Gruppen holder et meget højt niveau, både
Redningsgruppen
Redningsgruppen har nået et niveau, hvor selv
komplicerede afstivninger ikke forekommer, at
være så komplicerede endda. Gruppens
medlemmer er rigtig gode til at finde procedurer
og simpelt materiel, som gør afstivningsopgaver
lettere. Instruktørerne i gruppen har trukket et
stort læs omkring afviklingen af
grunduddannelsen i redning og certificering i
redning.
Defusingsgruppen
Gruppen er meget entusiastisk og har haft
opgaver, som er løst på fornemste vis, hvilket
giver anledning til at lave procedurer til øget
anvendelse.
Øvrige grupper har af forskellige årsager været
mere stillestående.
uddannelsesmæssigt og i praksis ved
samerittervagt. Det giver sig til udtryk i, at
omkringliggende beredskaber meget gerne
deltager i såvel uddannelse som samerittervagter.
Den store opmærksomhed medfører at
Behandlerassistentgruppen hele tiden bliver
større.
Behandlerpladsassistentgruppen havde i årets løb
blandt andet ansvaret for samerittervagten ved
VM i curling for damer i Esbjerg. En opgave man
klarede med bravour, også selvom man
undervejs, blev nødt til at sætte sig ind i WADA’s
dopingregler, så korrekte medikamenter kunne
benyttes.
Afprøvning af udstyr på Beredskabscentret
Betondækningsgrave
Ønsket om, at udleje betondækningsgrave begynder at tage form. En lille artikel i Århus Onsdags rubrik ”Spørg Århus”, afstedkom omtale på
P4 Østjylland og artikler i Århus Stiftstidende samt
Jyllandsposten.
Dette førte til en lang række henvendelser om
eventuelle lejemål. Alle henvendelserne er registreret og giver en formodning om, at udlejning af
betondækningsgrave er en god idé, en idé som vi
håber at få igangsat i det nye år.
Fakta om Krise- og Støtteberedskabet
De frivillige i Støttepunktet udgør Krise- og
Støtteberedskabet, som blandt andet støtter
op omkring det øvrige beredskab - fuldtidsstyrken og deltidsstyrken – i forbindelse med
ekstraordinære hændelser.
Antal frivillige: 126
Antal fastansatte: 1
Staben 2011
Stabens arbejde kan overordnet inddeles i 3 fokusområder:
-
Servicefunktioner
-
Interne tværgående projekter i Aarhus
Brandvæsen
Af Jacob Christoffer Kjær
Staben ved Aarhus Brandvæsen består af 3 medarbejdere med hver sit fokusområde på henholdsvis, kommunikation, planlægning og analyse og
MEA.
Organisatorisk refererer Staben til Beredskabschefen og bistår i den daglige drift med support og
varetagelse af opgaver. Det er blandt andet i form
af planlægning, analyser, kommunikation, MEA
Eksterne projekter i Aarhus Kommune
Eksempler på Stabens funktioner:
-
Falckkontrakt
-
MEA
-
Indstillinger og notater til Rådmanden
-
Kommunikation
-
Risikobaseret dimensionering
-
Deltagelse i arbejdsmiljø og udvalg
-
Opfølgning på energiforbrug
-
Deltagelse i Teknik og Miljøs arbejdsgrupper
samt oplæg til politisk behandling. Staben arbejder især med tværgående projekter, både internt i
Aarhus Brandvæsen og eksternt i Teknik og Miljø
og Aarhus Kommune.
Stabens arbejde beror på et tæt samarbejde med
Aarhus Brandvæsens afdelinger, et samarbejde
der både kan have et lokalt udgangspunkt i en
Kommunikation 2011
enkelt afdeling og et centralt udgangspunkt gæl-
Kommunikationsområdet hos Aarhus Brandvæ-
dende for hele Aarhus Brandvæsen.
sen havde et omskifteligt 2011.
For at udbygge samarbejdet mellem Staben og
Der har blandt ansatte – både faste, deltids og fri-
afdelingerne i Aarhus Brandvæsen er Staben,
villige – været en stor efterspørgsel for en ny linje
som noget nyt i 2011, repræsenteret på Bered-
på kommunikationsområdet. Derfor blev der i star-
skabscenteret én gang om ugen. Formålet er en
ten af året vedtaget en ny intern kommunikations-
øget tilgængelighed for alle afdelinger i Aarhus
politik med et større fokus på nærværende kom-
Brandvæsen og at udvikle og effektivisere samar-
munikationen. Informationer skal være både klare,
bejdet.
let tilgængelige og rettidige. Både når det gælder
informationer fra ledelsen, men også når det gælder information på kryds og tværs i hele Aarhus
Brandvæsen.
Med den nye kommunikationspolitik kom der et
til alle interesserede. Der var ultimo 2011 ca. 40
øget medarbejderansvar. Man skal tænke intern
tilmeldte.
kommunikation i det daglige arbejde. Det vil sige;
være opmærksomme på at få formidlet informati-
Der vil i 2012 blive arbejdet videre med at forbed-
oner fra eget område og afdeling videre til kom-
re kommunikationen hos Aarhus Brandvæsen.
munikationsmedarbejderen, og selv være opsø-
Blandt andet i form af en handleplan for kommu-
gende i forhold til informationer.
nikationsområdet, der skal belyse behovet for fokusområder inden for kommunikation hos Aarhus
2011 så også et nyt tiltag i form af et nyhedsbrev.
Brandvæsen.
Efter opfordring blev der taget initiativ til et mailbaseret nyhedsbrev, der opsamler ugens nyheder
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------land. Her kan nævnes sommerens oplevelser
Planlægning og Analyse 2011
med oversvømmelse i København den 2. juli, den
omfattende vandforurening i København og terrorepisoden i Oslo, som nogle blandt flere enestående og ganske uventede hændelser.
Det har fået kommunen til, for det første, at se
nærmere på organisering, placering og drift af kriseledelsen i Aarhus Kommune. For det andet at
fastslå fokus på kommunens to ansvarsområder
indenfor beredskabsplanlægning og krisestyring.
Af Camilla Nordal Frederiksen
Kommunen har nemlig et todelt ansvar, når en
hændelse indtræffer: Løsning af hændelsen og
2011 har været et år med store hændelser på be-
fortsat drift af kommunens opgaver (se nedenstå-
redskabsområdet både i indland og i det nære ud-
ende figur).
Der kan således tænkes situationer, hvor det kun
vil være den ene opgave, som det står i kommu-
Formålet med beredskabsplan, er at:
nens magt at løse, men ofte vil begge være i spil
Mindske konsekvenserne af
hændelsen
Normalisere situationen hurtigst
muligt
– og som oftest havende indflydelse på flere af
kommunens forvaltninger.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------
Miljø – Energi – Arbejdsmiljø (MEA)
2011
Dansk Standard har igen været på besøg og set
systemet efter i sømmene. Denne gang var der
særligt fokus på havnen, dykkerne og de frivillige.
Der var ligesom sidst lidt at arbejde med: risikovurderinger af standard dyk, styring af leverandører, APV på opgaver hos de frivillige m.m.
Energi målene for 2012 er fastlagt på forhånd, da
de er 4-årige, mens arbejdsmiljømålene blev fastlagt på den årlige arbejdsmiljødrøftelse i januar af
arbejdsmiljøorganisationen.
Af Kristina Sonniksen
Gennem det seneste år er der blevet arbejdet
med at reducere energiforbruget. Særligt varmeforbruget er godt på vej, mens elforbruget er en
større udfordring, da vi i stigende grad anvender
mere elektronik.
Et af projekterne for 2012 bliver implementering af
et fælles Teknik og Miljø kemikaliestyringssystem.
Arbejdet med at implementere systemet startede
allerede i januar måned. Det nye system skal gøre
det lettere at have opdaterede sikkerhedsdatablade, finde substitutionsmuligheder, reducere antallet af kemikalier og lave fælles indkøb.
Overordnede MEA mål for Aarhus Brandvæsen 2012
At reducere den samlede CO2-udledning ved Teknik og Miljø med 8 % over en 4-årig periode i
forhold til udledningen i 2009.
Elforbruget hos Aarhus Brandvæsen skal nedbringes med 8 % over en 4-årig periode i forhold
til udledningen i 2009.
Vandforbruget hos Aarhus Brandvæsen skal nedbringes med 2 % i 2012. Målt på forbrugsvand
og ikke slukningsvand.
Varmeforbruget (graddage korrigeret) hos Aarhus Brandvæsen skal nedbringes med 8 % over
en 4-årig periode i forhold til forbruget i 2009.
Handleplaner udarbejdes på baggrund af Trivselsundersøgelsen.
Opfølgning af handleplaner sker i MED jævnfør plan.
Sætte mindst 1 aktivitet i gang vedr. sygefravær.
Sekretariatet 2011
KMD overtager lønopgaven for Aarhus Kommune
Alt arbejde med ansættelser, ændringer i arbejdstid m.v. skal fremadrettet foregå digitalt til KMD via
en såkaldt indberetningsportal. På denne baggrund er der i Teknik og Miljø opstartet et pilotprojekt, hvor én medarbejder fra Sekretariatet er repræsenteret. Formålet med pilotprojektet er at afAf Karina Gregersen
prøve, om alt fungerer efter hensigten. En af de
store udfordringer for HRfunktionen bliver, at der
I 2010 sluttede Sekretariatets årsberetning således ” Fokusområderne og nøgleordene i Sekretariatet vil fortsat være service, kvalitet, og de rette
kompetencer, hvorfor der vil blive sat særlig fokus
på kompetenceudvikling for Sekretariatets medarbejdere”. Vi holder, hvad vi lover i Sekretariatet.
Derfor er der blevet arbejdet målrettet og effektivt
på fokusområderne. Sekretariatet har nu et godt
fundament i form af et kompetencematrix der gør,
at medarbejderne kan supplere hinanden på de
fleste arbejdsområder. Det er medvirkende til, at
hos KMD er lagt op til en svarfrist på 5 arbejdsdage fra indberetningen. Dvs. at f.eks. et ansættelsesbrev ikke kan udfærdiges fra den ene dag til
den anden. HRfunktionen skal ganske enkelt afvente, at det kommer retur fra KMD med de oplysninger, der er indtastet i indberetningsportalen,
inden det kan videresendes til medarbejderen. I
Teknik og Miljø er der truffet en overordnet beslutning om, at det hovedsageligt bliver HRmedarbejderne, der kommer til at benytte indberetningsportalen. I fremtiden bliver lønopgaven abso-
vi kan yde en god service på trods af, at en med-
lut ikke mindre – men blot anderledes! I Sekretari-
arbejder er fraværende i kortere eller længere tid.
atet vil der – som ved andre opgaver - blive en
I forbindelse med udarbejdelsen af kompetencematrixet har vi haft drøftelser omkring bl.a. ud-
medarbejder, der kommer til at supplere på dette
område.
dannelse/videreuddannelse af medarbejderne i
Sekretariatet.
Undervisning i elektronisk arbejdstidsregistrering
Sekretariatet har stået over for 2 ”tunge” opgaver i
2011 – og de fortsætter delvist ind i 2012. Tidligere på året blev det besluttet, at lønopgaven i Aarhus Kommune skulle udliciteres til KMD (Kommunedata) – og opkrævningsfunktionen skulle overgå til Kultur og Borgerservice. Beslutninger vi
desværre ikke selv har haft indflydelse på – men
beslutninger der får indflydelse på dagligdagen i
Sekretariatet.
Aarhus Kommune/Lønhuset besluttede, at indberetning af særydelser (overarbejde, ferie mv.) skal
indberettes så tæt på kilden som muligt – altså
hos den enkelte medarbejder. Det har medført, at
to medarbejdere i Sekretariatet har været ”på
rundtur” og undervist de enkelte afdelinger/medarbejdere i Aarhus Brandvæsen. Indberetningen sker elektronisk i den enkeltes arbejdstidsregistrering, hvorefter lederen godkender.
Opkrævningsfunktionen er overgået til anden
rykkerproceduren af ubetalte fakturaer. Aarhus
magistratsafdeling
Brandvæsen har i den forbindelse måttet afgive
Som et led i sparerunden i 2010 besluttede Byrå-
økonomiske ressourcer. Det betyder, at der på
det, at samtlige opkrævningsfunktioner i Teknik og
sigt i Sekretariatet forventes en omrokering af
Miljø skulle overgå til Kultur og Borgerservice. Det
nogle opgaver. Dette er der dog på nuværende
betyder, at Opkrævningen primo november 2011,
tidspunkt ikke truffet beslutning om.
har overtaget opgaver omhandlende indbetalinger
til Netbank og konteringer samt afstemninger af
disse konti. Ligeledes overtager Opkrævningen
Sekretariatet har udover de daglige driftsopgaver i 2011 også været involveret i mange spændende og udfordrende opgaver, som f.eks.:
Planlægning og gennemførelse af Trivselsmåling i samarbejde med Fællesadministrationen
Planlægning af helbredsundersøgelser (finder sted 1. kvartal 2012)
Kontrol af kørekort for de medarbejdere, der benytter Aarhus Brandvæsens køretøjer
Revision af Aarhus Brandvæsens personalehåndbog (finder fremadrettet sted to gange årligt)
Udarbejdelse af en velkomstfolder, der medsendes ansættelsesbrevet til nye medarbejdere
Stort samarbejde med Bygninger og Service omkring overgang til nyt nøglebokssystem
Fokus på god telefondisciplin hos Aarhus Brandvæsen
Koordinering med at finde besparelser på driften (en opgave, der blev udført og indstillet af en
enig afdelingsledergruppe)
Forberedelse af økonomisk styring – et økonomisk arbejdsredskab for afdelingslederne.
HR og Sikkerhed er ikke længere en selvstæn-
Arbejdsklimamåling/trivselsmåling
dig afdeling i Sekretariatet
Medio 2011 kunne Sekretariatet orientere MED-
HR er nu en funktion i Sekretariatet i lighed med
udvalget om, at samtlige handleplaner fra sidste
andre funktioner. Det skete i forbindelse med, at
Arbejdsklimamåling (nu Trivselsmåling) var gen-
en enig ledelse og afdelingsleder besluttede, at
nemarbejdede og lukkede. Vi ser i Sekretariatet
sekretæropgaven for sikkerhedsområdet skulle
frem til et spændende 2012, hvor bl.a. resultatet
overgå til den MEA ansvarlige (miljø, energi og
af den netop udførte Trivselsmåling offentliggøres,
arbejdsmiljø). Begrundelsen herfor var, at ar-
og hvor vi i samarbejde skal i gang med at opstille
bejdsmiljøet – herunder sikkerheden hos Aarhus
nye og udfordrende handleplaner på baggrund af
Brandvæsen er i ”rød tråd” med MEA og de opga-
resultatet fra den nye Trivselsmåling.
ver, der er forbundet hermed.
Sekretariatet samlet i receptionen i Ny Munkegade
Fakta om Sekretariatet
Sekretariatet varetager tværgående administrative forhold for hele Aarhus Brandvæsen, herunder
receptionistfunktionen som bl.a. varetager telefonbetjening, posthåndtering og munderingsområdet
for uniformeret personale.
Til Sekretariatet hører ligeledes økonomifunktionen, som forestår fakturabehandling, budget- og
regnskabsudarbejdelse, løbende økonomistyring og ledelsesrapportering.
Sekretariatet har endvidere ansvaret for administration og udvikling af personaleområdet. Opgaverne
omfatter bl.a. servicering og vejledning af brandvæsenets medarbejdere og ledere inden for personalerelaterede spørgsmål.
Antal faste medarbejdere: 6
Uddannelsescentret 2011
ser på mere praktisk orienterede kurser, herunder
bl.a. Forberedelse til Brandsyn, Driftsmæssige
forskrifter, ABA for driftsansvarlige.
Endvidere tilbyder vi vores kunder en Beredskabsmappe, hvori de lovgivningsmæssige forhold findes, og hvor virksomhedernes egne politikker er beskrevet.
Certificeringer
Af Steen Bøje
Udover at være certificeret indenfor Miljø, Energi
og Arbejdsmiljø (MEA), er Uddannelsescentret
Hvert år modtager Aarhus Brandvæsens Uddan-
igen blevet auditeret af Søfartsstyrelsen, uden
nelsescenter et stort antal kursister. Kursisterne
anmærkninger til at måtte køre STCW-
har igen i 2011 fået styrket deres kompetencer in-
konventionens kurser. Køkkenet har ligeledes
denfor en lang række områder.
formået at fastholde deres flotte Elite Smiley fra
Udover de traditionelle beredskabskurser, som
Fødevarestyrelsen.
Funktionsuddannelse Indsats, Obligatorisk vedligeholdelses uddannelse og STCW, har Uddan-
For at alt dette har kunnet lade sig gøre, har vores
nelsescentret i 2011 også udbudt Funktionsud-
kvalitetssystemer og arbejdsgange været afprøvet
dannelse Redning, Redning fra udgravninger,
til det yderste, og kun gennem et kæmpe enga-
samt specialkurser som Frigørelse i forbindelse
gement fra Uddannelsescentrets medarbejdere,
med færdselsuheld og Håndtering af ammoniak.
har dette kunnet lykkes.
På det taktiske niveau er Indsatsleder Vedligehold
blevet et fast punkt på kursuskalenderen, ligesom
den taktiske træning af egne Indsatsledere, Politiets Indsatsledere og KOOL.
Eksterne kurser
Kursuspaletten, når det gælder rene kurser, er
godt fyldt op af Førstehjælp, og vi hører da også
til blandt de største udbydere indenfor dette område. Samarbejdsaftale med vores kunder gør, at
de altid kan vide sig sikker på at deres medarbejdere har den nyeste uddannelse.
Øvelser
Forebyggelse
Af ting der har fyldt meget i løbet af året skal øvel-
I 2012 har vi valgt at sætte fokus på den forbyg-
ser også nævnes. Ikke kun vores egne lokalt tilret-
gende del af kursuspaletten. Som en udløber af et
telagte øvelser, men også Beredskabsstyrelsen
af fokusområderne i 2010, Helhedsorienteret Be-
Tekniske Skoles Indsatslederuddannelse, der 5
redskabsplanlægning og Business Continuity, har
gange har besøgt Aarhus i år, og som fortsætter i
dette afspejlet et behov for mere målrettede kur-
2012.
Endelig har samvirke øvelsen ”Phoenix” på Aarhus Havn fyldt meget, og jeg er af den overbevis-
Fakta om uddannelsescentret
ning, at der kom en masse gode læringspunkter
frem, som vi kan bygge videre på i fremtiden.
Uddannelsescentret blev oprettet med det
formål at sikre den rigtige uddannelse af vores
Visioner for 2012
brandpersonel til den rigtige pris. I dag er for-
Udover til stadighed at udvikle nye spændende og
retningen blevet udvidet betydeligt. Flere tu-
relevante kurser, vil vi som tidligere nævnt sætte
sinde kursister får hvert år en uddannelse in-
fokus på forebyggelse.
den for primært brandslukning eller førstehjælp.
Dette betyder, at der sættes nye krav til vores undervisere, idet de fremadrettet også skal kunne
fungere som coaches og rådgivere for vores
mange kontaktflader. I sagens natur er det en forandringsproces der igangsættes, samtidig med at
der skal holdes fokus på kerneforretningen, hvilket
bliver Uddannelsescentrets store udfordring i
2012.
Antal faste medarbejdere: 5
Bygninger og Service 2011
riel og vognpark, servicering af brandslukningsudstyr og AED-hjertestartere i kommunale institutioner samt vedligeholdelse af brandhaner i Aarhus
Kommune.
Travlt med bl.a.….
2011 har været præget af travlhed på flere områder. Vedligeholdelse af øvelsesområdet og dets
bygninger. Vedligeholdelse af bygninger, tag, ventilation og kloak på Brandstationen. Der har desu-
Af Lars Frandsen
den været travlt med nye overtændingscontainere
og de elektroniske nøglebokse.
Bygnings- og Serviceenheden er en tværorgani-
Ny Munkegade har fået 2/3 ny tagrygning og op-
satorisk enhed, der servicerer alle brandvæsenets
gradering af ventilation i remisen. Beredskabscen-
enheder. Opgaverne spænder vidt og omfatter
teret har fået nyt tag på omklædningsbygning, U1,
bl.a. vedligeholdelse af bygninger og øvelsesarea-
U2 og indkvarteringsbygningen. Autoværkstedet
ler, klargøring til uddannelse, servicering af mate-
har fået opgraderet ventilationen.
OPGAVER I BYGNINGER OG SERVICE:
Eftersyn af brandmateriel og nøglebokse
Opsætning af nye elektroniske nøglebokse
Salg af hjertestartere
Fjernelse af døde dyr fra kommunens veje
Servicering af Uddannelsescentret i forbindelse med kurser, eksempelvis levering af materiel
Rengøring af lokaler
Vedligeholdelse af grønne områder
Daglig vedligeholdelse af øvelsesområdet, herunder renovering af bygninger
Renovation og bortskaffelse af MEA-produkter.
Eftersyn og kontrol af brandhaner
Autoværksted - herunder servicering af eksterne kunder fra Aarhus Kommune
Færdiggørelse af container til overtænding, skib, varmekammer, indirekte slukning og
mange andre funktioner
Færdiggørelse af oliestyret ”overtændingscontainer”
Postkørsel til Brandstationen og Station Lystrup
Kørsel for Brand og Redning - Afløser i Kontrol- og Overvågningscentret
MEA-kontrol af vand, varme og el (Brandstationen, Beredskabscenteret og Station Lystrup)
Hjertestarter
Hjertestarter-projektet blev i samarbejde med Uddannelsescentret ”søsat” i september måned
2010 med kampagne-tilbud på køb eller leje af
hjertestarter. Tilbuddet var inklusiv servicering og
kursus i brug af hjertestarteren.
Status for køb eller leje af hjertestartere var ved
udgangen af 2011 på 54 stk.
Elektroniske nøglebokse/nøglesystem
Professionelt (MEA-korrekt) værktøj er
anskaffet til opsætning af elektroniske
nøglebokse
Ny overtændingscontainer
Ny oliestyret overtændingscontainer
Fokusområder 2011/2012
Budget
Hjertestartere
Implementering og opsætning af elektronisk nøglesystem/nøglebokse
MEA - vedligeholdelse
Overtændingscontainer – Oliestyret ”overtændingscontainer”
Fastholdelse af kunder eksterne/interne
(Hjertestartere og brandmateriel, herunder service)
Materielvedligeholdelse, herunder budget
Besparelser
Øget fokus på håndtering af kundehenvendelse
Øget fokus på service (eksterne/interne)
Klarlægge arbejdsgange, herunder jobrotation
Uddannelse
Bygninger og Service har også haft fokus på implementering af elektronisk nøglesystem/ nøglebokse i Aarhus kommune - et projekt som blev
iværksat i januar 2011. Projektets praktiske udførelse blev forsinket i ca. 8 mdr. bl.a. på grund af
software problemer, som nu er løst.
Bygninger og Service har siden 17. september
2011, udskiftet/opsat ca. 150 elektroniske nøglebokse. Vi forventer at blive færdig med udskiftning
af de gamle nøglebokse ved udgangen af 2012.
Fakta om Bygninger og Service
Bygnings- og Serviceenheden er en tværorganisatorisk enhed, der servicerer alle
brandvæsenets enheder. Opgaverne spænder vidt og omfatter blandt andet vedligeholdelse af bygninger og øvelsesarealer, klargøring til uddannelse, servicering af materiel
og vognpark, servicering af brandslukningsudstyr i kommunale institutioner samt vedli-
Materielsiden
Nye Drãger PSS 5000 røgdykkerapparater er indkøbt i 2011 til erstatning for
Drãger PA 80
geholdelse af brandhaner.
Antal faste medarbejdere: 8