Claus Johansen Torben Bach Mikael Skovhus Jacob E. Christensen

Nr. 1 – 26. marts 2015. 1. årgang
konomisk Ugebrev Formue
Nordic Biotech & Pharma
BMS er den perfekte partner for Bavarian Nordic
Bavarian Nordic landede i begyndelsen af marts en
solid kommerciel partneraftale for prostatakræftvaccinen Prostvac med den amerikanske medicinalvirksomhed Bristol Myers-Squibb (BMS), en af
verdens førende aktører inden for cancerimmunterapi. BMS ligner dermed den perfekte partner
for Bavarian Nordic, da en række synergieffekter
nu kan blive bragt i spil.
Stor potentiel værdi i Prostvac-aftale
Prostvac-aftalen med BMS giver Bavarian Nordic en herog-nu optionsbetaling på ca. 400 mio. kr., og til gengæld
får BMS muligheden for at afvente udfaldet af det 1200
patienter store fase III studie i metastatisk asymptomatisk prostatakræft, før man beslutter sig for om man vil
udnytte optionen. Der ventes foreløbige resultater fra
studiet i 2015 og endelige resultater i 2016. Såfremt de
endelige resultater er positive, dvs. at Prostvac er i stand
til at reducere dødeligheden med minimum 18% i forhold til placebo, vil BMS skulle betale yderligere ca. 535
mio. kr. for at udnytte optionen til at kommercialisere
Prostvac. Og såfremt Prostvac resultaterne er på højde
med eller stærkere end fase II resultaterne, der viste en
reduktion i dødeligheden på 44%, vil Bavarian Nordic
kunne modtage op mod 1,5 mia. kr. yderligere alene
for optionsudnyttelsen. Hertil kommer ca. 0,75 mia. kr.
bundet op på markedsgodkendelse, samt salgsmilepælsbetalinger på op til 3,3 mia. kr. Den samlede værdi
af aftalen for Bavarian Nordic kan dermed løbe op i ca.
6 mia. kr., hvortil skal lægges tocifrede procenter i royalties af det løbende Prostvac-salg.
Vælger BMS at udnytte kommercialiseringsoptionen
vil Bavarian Nordic blive ansvarlig for produktionen af
Prostvac, mens BMS vil varetage salg og promovering.
Vælger BMS ikke at udnytte optionen inden for en given
periode efter data er tilgængelige, vil Bavarian Nordic
stå tilbage med de fulde Prostvac-rettigheder.
Positive Yervoy-data vil smitte af på Bavarian
BMS står bag CTLA4-antistoffet Yervoy, som falder ind
under klassen af såkaldte immuncheckpoint-hæmmere.
Yervoy er dermed ikke en kræftvaccine, men et antistof som er rettet mod et protein, der har betydning
for funktionen af menneskekroppens grundlæggende
immunsystem. Yervoy er allerede godkendt i metastatisk modermærkekræft, og salget har efter blot få
år på markedet nu rundet 10 mia. kr. på årsbasis. Herudover testes Yervoy i prostatakræft, hvoraf to fase III
studier er iværksat. Det første er allerede afsluttet og
viste, at Yervoy kan forlænge overlevelsen i meget syge
prostatakræftpatienter der har smertefulde metastater til
knoglerne og som allerede har modtaget kemobehandling. Dog var resultaterne lige nøjagtig ikke gode nok til at
vise statistisk signifikans, hvorfor Yervoy er droppet i denne
patientgruppe. Det andet Yervoy fase III program foretages i samme og langt mindre syge patientpopulation som
Prostvac, og de overordnede resultater ventes i løbet af de
kommende uger, formentlig med præsentation af de fulde
data på cancerkonferencen ASCO i ultimo maj/primo juni.
Vi vurderer at sandsynligheden for positive Yervoy-data er
Fortsættes næste side...
LÆS I ØU NORDIC BIOTECH & PHARMA NR. 1/2015
SELSKABSANALYSER
Side 1 BMS er den perfekte partner for Bavarian Nordic
Side 3 Vanskeligt at få øje på turn-around i BioPorto
Side 5 Medical Prognosis Institute positioneret til vækst
Side 7 Fortsat solid upside i Zealand Pharma
MARKEDSANALYSE
Side10 Risiko for yderligere kursfald på kort sigt
NYHEDSOVERBLIK
Side 9 Bredt funderet kursfremgang i årets første kvartal
TABELLER
Side12 Kursvindere/kurstabere og indeks
Side13 Kursoverblik selskaber
MODELPORTEFØLJE
Side11 Markedsuro giver gunstige købsmuligheder
Nr. 1 – 26. marts 2015. 1. årgang
SELSKABSANALYSE
konomisk Ugebrev Formue
Side 2
Nordic Biotech & Pharma
BMS er den perfekte partner for Bavarian Nordic
...fortsat fra forsiden
ca. 95%, da tidligere data har påvist, at Yervoy virker langt
bedre i de tidlige stadier af metastatisk prostatakræft. Positive Yervoy-data vil også få indflydelse på Bavarian Nordics aktiekurs, da der i forbindelse med Prostvac-aftalen er
aftalt nye kombinationsstudier med Yervoy og Prostvac. På
en konference i februar viste resultater fra et mindre fase I
kombinationsstudie sponsoreret af det amerikanske cancerinstitut NCI, at medianoverlevelsen var 31,3 måneder for
alle dosisniveauer af Yervoy i kombination med Prostvac,
og på det højeste dosisniveau var medianoverlevelsen
endda 37,2 måneder, hvoraf 20% var i live efter 5 år. Disse
resultater er markant bedre end den estimerede typiske
overlevelse på 18,5 måneder for disse patienter.
På den seneste telekonference løftede ledelsen også
sløret for, hvilken kræftindikation man vil gå efter med
vaccinen CV-301 og det overraskende valg er faldet på
lungekræft. Men med den nye samarbejdsaftale med BMS
giver det pludselig ganske god mening, da det vil åbne
op for kombinationsstudier med en anden immuncheckpointhæmmer ved navn Opdivo som retter sig mod det
immunregulerende protein PD-1. Opdivo blev i marts godkendt af FDA tre måneder før planen baseret på ekstremt
stærke overlevelsesresultater i lungekræft. Dog er Opdivos effekt ringere i de ca. 70% af alle lungekræftpatienter
der er PD-1 svage/negative, hvorfor Bavarian Nordic ønsker at starte kombinationsstudier med CV-301+Opdivo
i disse patienter. Efter vores mening giver denne strategi
god mening, da markedet for lungekræft er meget stort
og desuden vil studierne kunne gennemføres hurtigere,
da dødeligheden i denne kræftform er meget stor.
God mulighed for nye kontrakter
Bavarian Nordic fremlagde d. 11. marts årsregnskabet
for 2014. Regnskabet er i tråd med forventningerne og
viste således en omsætning på 1,2 mia. kr. og et overskud efter skat på 26 mio. kr. Takket være Ebola-aftalen
for MVA-BN-Filo indgået med Janssen i oktober 2014 er
kapitalberedskabet forbedret med knap 0,5 mia. kr. og
udgjorde således 980 mio. kr. ved udgangen af 2014.
Ledelsen forventer en omsætning på 1,0 mia. kr. i 2015
og et nulresultat på EBIT driftsniveau. Det samlede kapitalberedskab, inkl. en kreditlinje på 20 mio. kr. og investeringer i værdipapirer på knap. 600 mio. kr. ventes at være
på 1,1 mia. kr. ultimo 2015. På udviklingsfronten forventer
Bavarian Nordic i årets løb at afslutte et vigtigt fase II studie med den frysetørrede version af IMVAMUNE. Positivt
udfald vil kunne danne grundlag for den første kommercielle ordre fra den amerikanske stat. Vi vurderer, at der
er tale om rent formalia her, altså at resultaterne af fase II
studiet vil være positive, da det rent teknologisk ikke er
et problem at lave en frysetørret version af IMVAMUNE.
Der er dog formentlig et stykke vej endnu før en endelig
kontrakt er klar og underskrevet – Vi skal formentlig frem
til slutningen af 2015 eller ind i 2016. Men vi vurderer at de
amerikanske myndigheder vil være interesseret i at tegne
omfattende IMVAMUNE-kontrakter, som i størrelse vil
overgå de hidtil uddelte kontrakter på i alt 28 mio. doser.
Formålet vil være at beskytte den betydelige del af befolkningen som ikke har et normalt-fungerende immunsystem, da disse er i risikogruppen for alvorlige bivirkninger
med tidligere generationer af koppevacciner som er replikerende (kan formere sig) i modsætning til IMVAMUNE.
Endelig ser vi gode muligheder for yderligere ebolaordrer i 2015 end de to millioner doser som Bavarian
Nordic allerede har kontrakt på. Meget tyder på at MVABN-Filo er nødvendig som booster for at optimere effekten af de øvrige ebola-vacciner under udvikling fra
blandt andet fra partneren Janssen og GSK. Dette placerer MVA-BN-Filo i et potentielt ganske lukrativt smørhul.
Vi fastholder en købsanbefaling på Bavarian Nordic og
hæver vores 6-måneders kursmål til 531 kr. per aktie.
Peter Aabo
Regnskabstal: Bavarian Nordic
(mio. kr.)
12M 2014
IMVAMUNE salg
1.024,2
IMVAMUNE milepæle
0,0
Andre indtægter
192,6
Total omsætning
1.216,8
Produktionsomk.
-495,1
Salg & Distribution
-45,1
R&D udgifter
-478,9
Administration
-181,0
Total udgifter
-1.200,1
Driftsresultat
16,7
Finansielle poster
47,6
Resultat f/skat
64,3
Skat/skattefradrag
-38,4
Nettoresultat
25,9
Kilde: Selskabets årsrapport
12M 2013
839,1
173,0
200,4
1.212,5
-484,7
-40,8
-484,4
-169,1
-1.179,0
33,5
-27,2
6,3
-52,9
-46,6
+/- (%)
22,1
-100,0
-3,9
0,4
2,1
10,6
-1,1
7,0
1,8
-50,2
274,9
920,3
27,5
155,5
Nøgletal: Bavarian Nordic
(mio. kr.)
Cash Flow drift
Cash Flow investering
Cash Flow finansiering
Total Cash Flow
Kapitalberedskab
Egenkapital
Langsigtede forpligtelser
Forpligtelser i alt
Balance
Aktier udestående (mio.)
Kilde: Selskabets årsrapport
12M 2013
147,1
-146,5
-7,1
-6,5
532,1
976,3
86,7
475,9
1.452,2
26,1
+/- (%)
130,3
-243,8
3.145,1
889,2
84,2
28,3
-40,1
33,5
30,0
6,0
12M 2014
338,7
-503,7
216,2
51,3
979,9
1.252,1
51,9
635,2
1.887,3
27,7
SELSKABSANALYSE: BMS ER DEN PERFEKTE PARTNER FOR BAVARIAN NORDIC - side 2
Nr. 1 – 26. marts 2015. 1. årgang
SELSKABSANALYSE
konomisk Ugebrev Formue
Side 3
Nordic Biotech & Pharma
Vanskeligt at få øje på turn-around i BioPorto
Den 18. marts fremviste BioPorto et årsregnskab for
2014, der viste en moderat vækst på toplinjen samt
et underskud efter skat på 12,9 mio. kr. mod et underskud i 2013 på 20,6 mio. kr. Ledelsens udstukne
forventninger til 2015 og 2016 synes dog at være en
kende for optimistiske.
Omsætningen voksede i 2014 med 13% til 18,7 mio. kr.,
båret udelukkende af en fremgang i salget af øvrige
produkter og licensindtægter på 23% til 11,3 mio. kr.
The NGAL Test salget halveret i 4.kvt
BioPorto tilskriver fremgangen en bredere produktportefølje som følge af indlicensering af nye antistoffer,
samt en mere effektiv salgsorganisation. Til gengæld
har 2014 været skuffende, hvad angår BioPortos salg af
ELISA-kits og antistoffer til forskningsmæssig anvendelse. Her er salget faktisk faldet med 4% til 5,0 mio.
kr. Tilsvarende har salget af den højt profilerede nyreskade-biomarkør The NGAL Test været lavere end forventet. The NGAL Test har solgt for 2,4 mio. kr., hvilket
blot er en fremgang på 8%. Det svigtende salg tilskrives
udskydelse af forventede OEM-aftaler i Europa – Dvs.
aftaler hvor en producent køber adgang til The NGAL
Test og sælger den under eget brand- og firmanavn. Ser
vi alene på 4.kvt 2014 var omsætningen for The NGAL
Test endnu mere skuffende – Her er der faktisk tale om
et omsætningsdyk på 53% til blot 0,5 mio. kr.
BioPortos driftsudgifter er i 2014 reduceret med 7%
til 34,0 mio. kr., drevet af en reduktion på ca. 17% i de
samlede udgifter til forskning og administration. Produktions- og salgsomkostningerne er omvendt steget
med 10% til 14,9 mio. kr., hvilket betyder at nettosalgsmarginen er forbedret fra 18,5% i 2013 til 20,3% i 2014.
Driftsunderskuddet er skåret ned med cirka 23% til -15,3
mio. kr., men det ændrer ikke på at EBIT-marginen fortsat ligger voldsomt underdrejet i -81,6%.
Ved udgangen af 2014 havde BioPorto et kapitalberedskab på 25,5 mio. kr., og dette er en reduktion på
17,4 mio. kr. siden udgangen 2013.
NGAL--registreringsansøgning i USA
For 2015 forventer ledelsen en stigning i omsætningen
på 15-35%, samt yderligere reduktion i driftsunderskuddet. Salgsvæksten ventes drevet af de førnævnte
OEM-aftaler for The NGAL Test i Europa som ledelsen
vurderer, vil føre til betydelig stigning i antallet af solgte
test. Herudover forventer BioPorto, at en styrkelse af
ELISA-kits inden for immunsystems biomarkøren MBL
samt en styrkelse af porteføljen af antistoffer, vil bidrage
positivt til toplinjen.
På forskningsfronten er BioPortos altoverskyggende
målsætning at få registreret The NGAL Test på det lukrative amerikanske marked, som står for omtrent halvdelen af alle diagnostiske laboratorietests. Et amerikansk
baseret studie er allerede påbegyndt og ventes afsluttet
i løbet af 2015. BioPorto forventer dog allerede medio
2015 at indsende en registreringsansøgning til de amerikanske sundhedsmyndigheder.
På patentområdet er der stadig ikke skabt endelig
klarhed over gyldigheden af BioPortos NGAL-cutoff patent, da EPO, de europæiske patentmyndigheder, fortsat
behandler en ny patentansøgning indsendt af BioPorto.
Ledelsens 2015-estimater for optimistiske
Det er fortsat vanskeligt at få øje på lyspunkterne i BioPortos seneste årsregnskab, da salgsvæksten stort set
er drevet alene af 1.kvt 2014, mens salget i perioden
2.-4.kvt. 2014 blot viser en overordnet salgsfremgang
på 0,3 mio. kr. svarende til en yderst moderat vækst på
2,5%. Særligt skuffende er naturligvis salgstallene for
The NGAL Test, samt det faktum, at man ikke har i årets
løb har været i stand til at indgå nye OEM-aftaler.
Det er herudover bekymrende at pengestrømmene
fortsat viser, at pengene rasler ud af kassen i et urovækkende højt tempo. Antager vi at den nuværende burnrate
på ca. 4,5 mio. kr. i kvartalet fortsætter vil kassen være
tom i foråret 2016. BioPorto hævder så godt nok, at man
forventer at omsætte for 21,5-25,2 mio. kr. i 2015 og ydermere forventer man ligefrem at være cash flow positive i
2016, men det er desværre vanskeligt at tro på, med udgangspunkt i salgstrenden for det seneste regnskabsår.
Fortsættes næste side...
Regnskabstal: BioPorto
(mio. kr.)
NGAL-Test salg
ELISA-kits salg
Øvrige produkter/licenser
Total omsætning
Produktionsomk.
Salg & Marketing
R&D
Administration
Total udgifter
Driftsresultat
Finansielle poster
Resultat før skat
Skattefradrag
Resultat efter skat
Kilde: Selskabets årsrapport
12M-2014
2,40
5,02
11,29
18,71
-5,51
-9,40
-8,62
-10,44
-33,96
-15,26
0,16
-15,10
2,17
-12,93
12M-2013
2,21
5,23
9,19
16,63
-7,58
-5,97
-10,21
-12,67
-36,43
-19,08
-2,07
-21,87
1,25
-20,62
+/- (%)
8,40
-4,00
22,90
12,50
-27,40
57,40
-15,60
-17,60
-6,80
23,00
107,70
31,00
73,70
37,30
SELSKABSANALYSE: VANSKELIGT AT FÅ ØJE PÅ TURN-AROUND I BIOPORTO - side 3
Nr. 1 – 26. marts 2015. 1. årgang
SELSKABSANALYSE
konomisk Ugebrev Formue
Side 4
Nordic Biotech & Pharma
Vanskeligt at få øje på turn-around i BioPorto
...fortsat fra forrige side
Spørgsmålet er så om en amerikansk godkendelse af
The NGAL Test vil kunne vinde billedet? I givet fald skal
BioPorto først og fremmest leve op til egne udmeldinger
og afslutte den kliniske afprøvning i indeværende år og
indsende registreringsansøgningen medio 2015. Umiddelbart virker dette som en meget stram tidsplan og vi
tvivler på, at BioPorto kan leve op til den. Sekundært er
der spørgsmålet om BioPorto har de nødvendige patenter for at kunne indgå de nødvendige kommercielle
salgskanalaftaler, der skal til i USA for at opnå et fodfæste på markedet. I Europa har billede hidtil været at ja,
man har tilsyneladende en ledende patentposition, men
indtil videre har den ikke udmøntet sig i noget nævneværdigt salg. De lovede OEM-aftaler skal så falde i 2015,
men spørgsmålet er om disse aftaler kan færdiggøres,
så længe NGAL-patentsituationen er uafklaret.
Vi forventer at BioPorto også i 2015 vil få vanskeligt
ved at hæve salget væsentligt, og vi vurderer at man
vil ramme i bunden eller en smule lavere end det guidede interval, dvs. vi ser en omsætning omkring 20-21
mio. kr. som realistisk. Dermed vil selskabet stå med en
kassebeholdning omkring 10-12 mio. kr. ultimo 2015,
hvorved risikoen for en ny aktieudvandende emission
atter vil hænge som en tung sky over BioPorto.
Nøgletal: BioPorto
(mio. kr.)
Cash Flow drift
Cash Flow invest
Cash Flow finans
Total Cash Flow
Likvid beholdning
Egenkapital
Langsigtede forpligtelser
Forpligtelser i alt
Balance
Aktier udestående (mio. stk.)
Kilde: Selskabets årsrapport
12M 2014
-16,1
-1,2
-0,0
-17,4
25,4
28,7
0,1
8,6
37,2
117,9
12M 2013
-16,6
-0,0
51,1
34,5
42,8
42,9
0,1
9,0
51,8
117,9
+/- (%)
3,0
-3.633,3
-100,0
-150,4
-40,5
-33,1
-17,1
-4,8
-28,2
0,0
Vi sænker vores overordnede anbefaling for BioPortoaktien fra Neutral til Sælg og sænker 12-måneders kursmålet til 1,50 kr. per aktie.
Peter Aabo
SELSKABSANALYSE: VANSKELIGT AT FÅ ØJE PÅ TURN-AROUND I BIOPORTO - side 4
Nr. 1 – 26. marts 2015. 1. årgang
SELSKABSANALYSE
konomisk Ugebrev Formue
Side 5
Nordic Biotech & Pharma
Medical Prognosis Institute positioneret til vækst
Medical Prognosis Institute (MPI) er et dansk biotekselskab stiftet tilbage i 2004, med diagnostik
inden for cancersygdomme som fokusområde. MPI’s
primære produkt er den patenterede og banebrydende diagnostiske teknologi DRP (Drug Response
Prediction), der som navnet antyder, er en teknologi
der baseret på kræftpatientens specifikke genetiske
fingeraftryk, såkaldte biomarkører, kan forudsige
effekten af forskellige typer kræftmedicin inden
for en række forskellige kræftformer. Særligt over
de seneste to år har DRP-testen opnået validering
gennem test foretaget hos amerikanske statistikere
med ekspertise inden for kræftmedicin. DRP-testen
er blevet testet i 26 kliniske studier, hvoraf de 22
studier med statistisk sikkerhed har været i stand
til at forudsige, hvilke kræftpatienter der ville have
gavn af en given medicin.
I oktober 2013 blev MPI optaget til handel på Nasdaq
First North efter at man i månederne forinden havde
rejst 9,5 mio. kr. fra eksisterende såvel som nye aktionærer med henblik på etablering af den førnævnte amerikanske salgsorganisation.
MPI er grundlagt af Steen Knudsen, professor ved
DTU og førende forsker indenfor bioinformatik og udvikling af DNA-chips. Han fungerer i dag som MPI’s forskningsdirektør. Adm. direktørposten varetages af Peter
Buhl Jensen, professor i onkologi, og desuden stifter af
det cancerfokuserede biotekselskab TopoTarget, som
siden er fusioneret ind i Onxeo. Bestyrelsesformand er
Jørgen Søberg Petersen, som tidligere har varetaget
ledende forskningsstillinger i Novo Nordisk, Lundbeck
og Zealand Pharma.
Solidt nyhedflow relateret til DRP
I 2013 blev DRP-teknologien færdigudviklet og patenteret til mere end 60 kræftlægemidler i USA og samtidig har MPI etableret et amerikansk datterselskab med
henblik på at fremskynde et kommercielt gennembrud
for DRP-teknologien.
Siden begyndelsen af 2014 har MPI fremlagt en lind
strøm af positive nyheder:
– I februar 2014 har MPI offentliggjort publikation af
resultater med DRP-testen i 42 brystkræftpatienter behandlet med østrogenrecepter-hæmmeren Fulvestrant.
Forsøget påviste, at DRP med statistisk signifikant sikkerhed var i stand til at forudsige, hvilke patienter der ville
få gavn af behandlingen. Næste trin vil være at anvende
DRP-testen i et langt større klinisk studie med Fulvestrant.
– I april 2014 indgik MPI en strategisk samarbejdsaftale med Translational Drug Development (TD2), et
amerikansk kræftmedicinsk selskab med faciliteter og
ekspertise indenfor præklinisk afprøvning samt design
af kliniske studier. Aftalen giver TD2 adgang til DRPplatformen, mens MPI får gavn af TD2’s omfattende
kommercielle netværk inden for industrien, der synliggøres af at TD2 gennem tiden har arbejdet med mere
end 350 biotek- og farmaselskaber og har gennemført
kliniske studier med mere end 400 nye kræftlægemidler. MPI vil desuden etablere eget forskningslaboratorie
i forbindelse med TD2’s faciliteter.
– I maj 2014 har MPI offentliggjort at et klinisk fase
I studie med Liplasome Pharmas kræftmiddel LiPlaCis
har anvendt DRP-teknologien til at udvælge de forsøgspatienter som med størst sandsynligvis vil have positiv
effekt af behandlingen.
– I September 2014 har MPI offentliggjort, at DRPteknologien i et studie med 600 tyktarmskræft-patienter
var i stand til med statistisk sikkerhed at forudsige følsomheden over for behandling med den bredt anvendte
kemoterapi 5-FU. De patienter som DRP-testen spåede
ville have gavn af 5-FU behandling, havde en reduceret
dødelighed på 53% i forhold til patienter som modellen
forudsagde ikke ville have gavn af 5-FU behandling.
– I november 2014 har MPI indgået en aftale med
Alion Pharmaceuticals omkring anvendelse af DRPtesten til at udvælge patienter til et fase I studie med
Alions ionkanal hæmmer program.
Fortsættes næste side...
Regnskabstal: MPI
(mio. kr.)
Omsætning
Total omsætning
Eksterne
driftsomkostninger
Administration
Øvrige udgifter
Afskrivninger
Total udgifter
Driftsresultat EBIT
Finansielle poster
Resultat før skat
Skattefradrag
Resultat efter skat
Kilde: Selskabets årsrapport
6M-2014
1,24
1,24
6M-2013
1,90
2,16
+/- (%)
-34,50
-34,50
-3,15
-1,29
144,50
-1,38
-0,09
-0,03
-4,64
-3,40
-0,07
-3,47
0,83
-2,64
-1,38
0,00
-0,02
-2,69
-0,79
0,00
-0,79
0,20
-0,59
-0,60
75,80
72,80
-329,50
-1.852,90
-340,20
315,30
-348,70
SELSKABSANALYSE: MEDICAL PROGNOSIS INSTITUTE POSITIONERET TIL VÆKST - side 5
Nr. 1 – 26. marts 2015. 1. årgang
SELSKABSANALYSE
konomisk Ugebrev Formue
Side 6
Nordic Biotech & Pharma
Medical Prognosis Institute positioneret til vækst
...fortsat fra forrige side
– I februar 2015 påvistes, at DRP-testen kunne forudsige
hvilke af 116 patienter med ubehandlet lymfekræft af
typen DLBCL (Diffust Storcellet B-Celle Lymfom), der
ville have gavn af standardbehandling bestående af
kemococktailen CHOP. MPI forventer dog at det kommercielle potentiale ligger i 2. og 3. linjebehandlingen,
da langt færre patienter her responderer på behandlingen, hvorfor det er vital betydning at kunne udvælge
den rette medicinering.
I tillæg til DRP-platformen, der som sagt har til formål
at vælge den rette medicin til patienterne, arbejder MPI
også med at udvikle en gentest til at udpege kræftpatienter der er i højrisikogruppen for kræfttilbagefald efter at være blevet erklæret helbredt. MPI modtog i den
forbindelse i oktober 2013 3,5 mio. kr. fra Markedsmodningsfonden til udvikling af gentesten Lung Prognostic
Chip (LPC), med henblik på at identificere lungekræftpatienter, som med stor sandsynlighed vil få tilbagefald efter indledende helbredende strålebehandling.
Det skønnes, at ca. 30% af patienterne med tiden vil
få kræfttilbagefald. Hidtil er to mindre studier afsluttet
med succes. I juli 2014 er et større 5-årigt forsøg med
LPC i stadie 1a lungekræftpatienter blevet udvidet med
en gentest relateret til såkaldt messengerRNA (MRNA),
hvilket betyder, at offentliggørelse af forsøgsresultaterne nu først ventes i indeværende halvår. Er resultaterne positive ventes LPC lanceret som diagnostisk test
på markedet i både Europa og USA.
Kapitaltilførsler giver lang runway
Som børsnoteret på Nasdaq First North er MPI kun forpligtet til at fremlægge regnskab på halvårlig basis. Seneste offentliggjorde regnskab er således for 1.halvår
2014, hvor man kom ud med et nettoresultat på -2,6
mio. kr., hvilket er ca. 2 mio. kr. ringere end 1.halvår 2013.
Særligt de eksterne driftsomkostninger er røget kraftigt
i vejret med 144% til 3,1 mio. kr.
Til gengæld er den ellers pressede likviditet forbedret drastisk til 11,5 mio. kr. per 30. juni 2014 takket være
kapitaltilførsler fra nye og eksisterende investorer i 2.
halvår 2013 og igen i maj 2014. Hertil kommer endnu en
kapitalrejsning i oktober 2014 denne gang med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Her er der til kurs
180 kr. rejst et bruttoprovenu på yderligere 10 mio. kr.
MPI forventer et driftsunderskud på 4-7 mio. kr. i hele
2014. På den baggrund vurderer vi, at MPI ved udgangen
af 2014 har et kapitalberedskab på ca. 18,5 mio. kr., hvilket
bør være rigeligt til at sikre driften i de kommende 3 år.
Den forretningsmæssige del af MPI vurderer vi som
lovende. Der er ingen tvivl om at fremtiden vil være
personlig medicinering tilrettelagt ud fra patientens
specifikke genetiske aftryk, således at man undgår at
kaste offentlige midler efter dyr medicin som i mange
tilfælde alligevel ikke virker efter hensigten. De mange
positive kliniske data og aftaler MPI har indgået over de
seneste par år, tæller som validering af investeringscasen, men vi savner dog fortsat kommercielle aftaler der
for alvor skaber omsætning i selskabet.
Vi forventer positive resultater fra lungekræft-biomarkøren LPC i løbet af de kommende måneder, hvilket
vil kunne rykke kursen pænt opad, da vejen så er banet
for markedsgodkendelse i USA og EU. Samtidig vil der
med al sandsynlighed blive fremlagt yderligere positive
resultater i 2015 med DRP-testen og muligvis også nye
kliniske partneraftaler.
Med ca. 1,1 mio. aktier udestående handles MPI til en
børsværdi omkring 200 mio. kr., hvilket svarer til ca. 11
gange det estimerede kapitalberedskab og en K/I på 9.
Med det forventede positive nyhedsflow og den solide
likvide beholdning for øje, er dette ikke en specielt aggressiv prissætning.
Vi indleder dækning af Medical Prognosis Institute med
en købsanbefaling og et 6-måneders kursmål på 300 kr.
per aktie.
Peter Aabo
Nøgletal: MPI
(mio. kr.)
Cash Flow drift
Cash Flow invest
Cash Flow finans
Total Cash Flow
Likvid beholdning
Egenkapital
Langsigtede forpligtelser
Forpligtelser i alt
Balance
Aktier udestående (mio. stk.)
Kilde: Selskabets årsrapport
12M 2014
-2,1
-0,2
8,6
6,3
11,5
16,3
0,0
1,0
17,4
1,0
12M 2013
-1,8
0,0
0,0
-1,8
0,3
3,9
0,0
0,8
4,7
0,9
+/- (%)
-13,3
444,6
3.209,2
321,9
30,1
272,8
22,4
SELSKABSANALYSE: MEDICAL PROGNOSIS INSTITUTE POSITIONERET TIL VÆKST - side 6
Nr. 1 – 26. marts 2015. 1. årgang
SELSKABSANALYSE
konomisk Ugebrev Formue
Side 7
Nordic Biotech & Pharma
Fortsat solid upside i Zealand Pharma
Zealand Pharma aktien er siden vores seneste
købsanbefaling omkring årsskiftet steget med 45%.
Meget tyder dog på, at der er yderligere potentielle
i aktien, drevet af en fortsat positiv nyhedsstrøm fra
pipelinen over de kommende måneder.
Zealand Pharmas partner Sanofi meddelte i torsdags,
at topline-resultaterne fra det 6000 patienter store fase
IIIb-sikkerhedsstudie (ELIXA) med GLP1-peptidet Lyxumia i type 2 diabetes er positive. I praksis betyder det,
at der ikke er konstateret statistisk signifikante forskelle
i bivirkningerne relateret til hjertekar-området for patienter behandlet med Lyxumia i forhold til placebobehandlede patienter. De detaljerede forsøgsresultater
vil blive præsenteret d. 8. juni på American Diabetes Association konferencen i Boston, USA. Sanofi forventer
fortsat at indsende en ny registreringsansøgning for Lyxumia til de amerikanske sundhedsmyndigheder i løbet
af 3. kvartal i år. Lyxumia er allerede markedsgodkendt
og lanceret i den øvrige del af verden, men FDA har
tidligere afvist at godkende Lyxumia med reference til
utilstrækkelige kardiovaskulære sikkerhedsdata.
Sanofi fastholder registreringsplaner
Zealand Pharmas årsregnskab for 2014 viste en markant
fremgang i omsætningen på 146 mio. kr. således at den
samlede omsætning landede på 160 mio. kr. Toplinjevæksten i 2014 bæres først og fremmest af milepælsbetalinger på 133 mio. kr. fra partnerskaberne med Sanofi,
Helsinn Healthcare og Boehringer Ingelheim, mens man
i 2013 ingen milepælsindtægter havde.
Herudover er royalty-indtægterne fra Sanofis salg af
Lyxumia uden for USA mere end tredoblede til 20 mio.
kr. De isolerede Lyxumia-royalties for 4.kvt 2014 var på
6,2 mio. kr., hvilket dog blot er en fremgang på 3% ift.
3.kvt 2014. Lyxumia-salget drives særligt af Japan, Storbritannien og Spanien. Totalt set er Lyxumia nu godkendt i mere end 50 lande og lanceret i over 30 af disse
og yderligere markedslanceringer ventes i indeværende
år.
Zealands driftsomkostninger steg i 2014 med 17% til
234 mio. kr. drevet af en stigning i forskningsudgifterne
på 10% til 180 mio. kr. og en stigning i administrative
udgifter på 17% til 40 mio. kr. Sidstnævnte stigning skyldes alene fratrædelsesgodtgørelse til den tidligere adm.
dir. David Solomon.
Driftsresultatet er forbedret drastisk fra -186 mio. kr. i
2013 til -74 mio. kr. i 2014, mens underskuddet efter skat
er reduceret til -65 mio. kr. Samtidig er kapitalberedska-
bet styrket fra 311 mio. kr. ultimo 2013 til nu 538 mio. kr.
takket være den Lyxumia-baserede finansieringsaftale
på 300 mio. kr. man indgik i december med Athyrium
Capital Management. Lånet tilbagebetales gennem den
løbende strøm af Lyxumia-royalties fra Sanofi.
I 2015 forventer den nye Zealand Pharma ledelse
anført af adm. dir. Britt Meelby Jensen, driftsudgifter i
størrelsesordenen 225-235 mio. kr. Samtidig guides der
om mulige milepælsbetalinger fra Sanofi og Boehringer
Ingelheim på op til 140 mio. kr., bundet op på hhv. Lyxumia/LixiLan og udviklingsfremskridt i BI-samarbejdet.
I 3.kvt. forventer Sanofi at offentliggøre resultater fra
to stk. fase III studier med LixiLan i ca. 1900 diabetes 2
patienter. Baseret på forventningen om positive resultater ventes Sanofi i 4.kvt at indsende registreringsansøgning for LixiLan i både USA og EU.
Zealand Pharmas egne pipelineaktiver omfatter Danegaptid som behandling af vævsskader opstået i forbindelse med akut hjerteanfald. Danegaptid er i et fase
IIb proof-of-concept studie i 600 patienter, hvoraf 450
var optagede her i begyndelsen af marts. Der ventes nu
resultater fra studiet primo 2016 mod tidligere 2.halvår
2015.
Herudover ventes i 3.kvt 2015 fase I resultater for
glukagon-analogen ZP4207 – en udviklingskandidat
som har høj prioritet hos Zealand Pharma. ZP4207 er en
éngangspen til behandling af diabetespatienter med
episoder af akut/svær hypoglykæmi (lavt blodsukker).
Fortsættes næste side...
Regnskabstal: Zealand Pharma
(mio. kr.)
12M-2014
Produktsalg
20,40
Licens & milepæle
133,40
Øvrige indtægter
6,30
Omsætning i alt
160,10
Royalty udgifter
-13,80
R&D udgifter
-180,00
Administration
-39,80
Øvrige udgifter
0,00
Udgifter i alt
-233,60
Driftsresultat
-73,50
Finansielle poster
1,00
Resultat for skat
-72,50
Skat/skattefradrag
7,5
Nettoresultat
-65,00
Kilde: Selskabets årsrapport
12M-2013
6,60
0,00
7,30
13,90
-0,90
-164,50
-34,20
0,00
-199,50
-185,60
1,90
-183,70
0
-183,70
+/- (%)
210,20
-13,30
1.053,80
1.479,80
9,50
16,60
0,00
17,10
60,40
-46,10
60,50
64,60
SELSKABSANALYSE: FORTSAT SOLID UPSIDE I ZEALAND PHARMA - side 7
Nr. 1 – 26. marts 2015. 1. årgang
SELSKABSANALYSE
konomisk Ugebrev Formue
Side 8
Nordic Biotech & Pharma
Fortsat solid upside i Zealand Pharma
...fortsat fra forrige side
Værdien af pipelinen undervurderes
Med de positive resultater for ELIXA-studiet som frifinder Lyxumia for skadelige effekt på det kardiovaskulære system, hæver vi sandsynligheden for amerikansk
godkendelse af Lyxumia som monoterapi fra tidligere
60% til nu 100%. Vi forventer nu formel godkendelse
senest i 2. kvartal 2016, og vi fastholder et årligt topsalg på 2 mia. kr., hvoraf Zealand Pharma er berettiget
til royalties på ca. 10%. Med denne opskrivning viser
vores DCF-model en Lyxumia-nutidsværdi på 951 mio.
kr., svarende til 41 kr. per aktie.
Finansieringsaftalen i december med Athyrium Capital Management har resulteret i en betryggende likvid
beholdning på over en halv milliard kr. Vi forventer et
cash burn i 2015 på ca. 85 mio. kr., hvilket fortsat vil efterlade selskabet med en solid kassebeholdning på 450
mio. kr. ultimo 2015. Hovedparten af årets cash burn vil
finde sted i 1. halvår, mens 2. halvår sandsynligvis vil
resultere i sorte tal på bundlinjen drevet af milepælsbetalinger.
Zealand Pharma er efter vores vurdering fortsat særdeles konservativt prissat, med en markedsværdi på
blot 2,5 mia. kr. og en pipeline der af markedet netop
nu værdisættes til omtrent 2 mia. kr. I kontrast hertil
opererer vi i vores DCF-model med en pipelineværdi
på lige under 4 mia. kr. Vi fastholder derfor en entydig
købsanbefaling på Zealand Pharma og hæver vores
12-måneders kursmål med 18 kr. til 190 kr. per aktie.
Peter Aabo
Nøgletal: Zealand Pharma
(mio. kr.)
Likvid beholdning
Egenkapital
Langsigtede forpligtelser
Forpligtelser i alt
Balance
Aktier udestående (mio.)
Medarbejdere (personer)
Kilde: Selskabets årsrapport
12M 2014
538,30
252,80
267,20
343,90
596,80
23,20
103,00
12M 2013
310,60
316,10
0,00
30,80
346,90
23,20
111,00
+/- (%)
73,30
-20,00
1.017,70
72,00
0,00
-7,20
SELSKABSANALYSE: FORTSAT SOLID UPSIDE I ZEALAND PHARMA - side 8
Nr. 1 – 26. marts 2015. 1. årgang
konomisk Ugebrev Formue
Nordic Biotech & Pharma
NYHEDSOVERBLIK
Side 9
Bredt funderet kursfremgang i årets første kvartal
Årets første kvartal har overordnet set været præget af en positiv nyhedsstrøm fra en række af de
ledende nordiske Healthcare-selskaber, hvilket da
også har ført til pæne tocifrede procentvise kursstigninger i de underliggende nationale nordiske
Healthcare indeks. Det danske OMX Copenhagen
Healthcare Index har performet bedst med en kursstigning på 24%.
Kursudviklingen har dog hidtil været langt mere afdæmpet her i marts måned, båret af generel uro på finansmarkederne. På selskabsniveau har den absolutte
højdespringer rent kursmæssigt været det svenske
biotekselskab Diamyd Medical, som er steget med
hele 162%. Stigningen kommer efter meddelelsen om,
at man på diabetes-konferencen IDS i dagene 12-16.
april vil offentliggøre immunologiske data for et placebokontrolleret studie med diabetes type-1 vaccinen
Diamyd, som testes i kombination med D-vitamin og
det smertestillende middel Ibuprofen. Markedet tolker
varslingen derhen, at data vil være positive, men med
en så voldsom kursstigning skønner vi, at det bliver vanskeligt at leve op til markedets forventninger, selvom vi
dog forventer positive resultater.
I februar fremlagde Genmab positive kliniske data fra
et vitalt studie med antistoffet Daratumumab i svært
syge knoglemarvskræftpatienter, som har ikke haft tilstrækkelig gavn af eksisterende medicin. Forsøget viste
en responsrate på 29%, hvilket vi vurderer er tilstrækkeligt til at opnå markedsgodkendelse i løbet af det kommende års tid. Vi forventer at de fulde kliniske resultater
præsenteres på cancerkonferencen ASCO i slutningen af
maj. Kursen på Genmab-aktien er steget med 29% i år.
Novo Nordisks fedmemiddel Saxenda har i marts opnået markedsgodkendelse i Europa. Stoffet er tidligere
godkendt til diabetespatienter under navnet Victoza
(liraglutid), men på et lavere dosisniveau, hvorimod
Saxenda består af højdosis liraglutid (3 mg). Vi vurderer, at Novo Nordisk får yderst vanskeligt ved at sælge
Saxenda som selvstændigt fedmemiddel i Europa, da
fedme fortsat ikke anerkendes som en decideret sygdom. Til gengæld giver Saxenda Novo Nordisk større
muskler i forhold til at forsvare markedsandele på diabetes markedet.
Lundbeck har af de europæiske myndigheder i marts
fået tilføjet kognitive forbedringer til indlægssedlen for
depressionsmidlet Brintellix. Vi vurderer, at den forbedrede label vil have en moderat positiv effekt på Brintellix-salget i regionen. Til gengæld er myndighedernes
opbakning vigtigere i forhold til troværdigheden af et
nystartet proof-of-concept fase II forsøg, hvor Brintellix
testes i den kognitive adfærdslidelse ADHD.
Veloxis Pharmaceuticals har været en af årets negative historier hidtil. Aktien er faldet med 25%, hvilket vi
vurderer skyldes en rimelig manglende tro på, at man
ikke får held til at omstøde en eksklusivitetskrænkelseskendelse fra FDA for transplantationsmidlet Envarsus,
som betyder at det først må lanceres på markedet i
sommeren 2016.
Peter Aabo
I marts har Bavarian Nordic indgået en markant aftale
for prostatakræftvaccinen Prostvac, som særligt bemærker sig via valget af partner Bristol Myers Squibb, som
er en førende aktør inden for antistofbaseret immunterapi. Vi vurderer at samarbejdet vil skabe markante synergieffekter fremadrettet. Bavarian Nordics aktiekurs
er steget med 70% i år.
I marts har Zealand Pharma og partneren Sanofi meddelt, at Lyxumia i et omfattende studie er frikendt for
hjertekar-bivirkninger. Dette betyder, at vejen nu er banet for godkendelse i USA i 1. halvår 2016.
NYHEDSOVERBLIK: BREDT FUNDERET KURSFREMGANG I ÅRETS FØRSTE KVARTAL - side 9
Nr. 1 – 26. marts 2015. 1. årgang
MARKEDSANALYSE
konomisk Ugebrev Formue
Side 10
Nordic Biotech & Pharma
Risiko for yderligere kursfald på kort sigt
Nordisk healthcare indeksIndeksudvikling norden
Det ledende nordiske aktieindeks inden for sundhedssektoren, OMX Nordic Health Care Index, er trods uro
og kursfald de sidste par dage steget med raketfart i
2015. Indekset er således oppe med 22% per 26. marts
og befinder sig fortsat i en markant langsigtet optrend
defineret ved, at indekset handles over det 200 dages
glidende gennemsnit, som samtidig er for kraftigt opadgående. Vi noterer dog, at den tekniske indikator RSI
(Relative Strength Index) siden medio marts har været
faldende, mens indekset er fortsat med at sætte daglige
kursrekorder. Dette har skabt negativ divergens som
betyder, at indekset kan stå over for en periode med
korrigerende kursfald eller sidelæns bevægelse.
Zoomer vi ind på de seneste tre måneders kursudvikling er billedet det samme. Indekset er i en klart stigende trendkanal og handles over MA20, som fortsat er
stigende. Dog har indekset i dag været tæt på at teste
MA20 som befinder sig i kurs 2372. Vi ser en betydelig
risiko for at indekset i de kommende dage vil bryde
ned igennem MA20, så for kortsigtede eller spekulative
Nordic Health Care Index: Periode 2015 år til dato (RSI og MA20)
Kilde: BCVIEW
Amerikansk biotekindeks brudt ned igennem MA20
Det ledende amerikanske biotekindeks, Nasdaq Biotech
Index (NBI), har ligeledes været under pres de seneste
dage og er faldet med ca. 8% siden toppen i kurs 3837
d. 20. marts. NBI er nu brudt ned igennem MA20. Som
det ses af den langsigtede kursgraf for NBI er biotekaktierne steget ekspotentielt over de seneste 5-6 år, hvilket har skabt nervøsitet i markedet for at vi har at gøre
med en biotekboble som kan punktere når som helst.
Peter Aabo
Nasdaq Biotechnology Index: 2015 (MA20)
Kilde: BCVIEW
Nordic Health Care Index: Periode 2012-2015 (RSI og MA200)
Kilde: BCVIEW
investorer, kan det meget vel betale sig at stå på sidelinjen lidt endnu. For investorer med en længere investeringshorisont, ser vi dog fornuftige købsmuligheder
i markedet på det nuværende kursniveau.
Nasdaq Biotechnology Index: 1995-2015 (MA400)
Kilde: BCVIEW
MARKEDSANALYSE: RISIKO FOR YDERLIGERE KURSFALD PÅ KORT SIGT - side 10
Nr. 1 – 26. marts 2015. 1. årgang
MODELPORTEFØLJE
konomisk Ugebrev Formue
Side 11
Nordic Biotech & Pharma
Markedsuro giver gunstige købsmuligheder
ØU Nordic Biotech & Pharma porteføljen
Køb
Navn
260315
Genmab
260315
Zealand Pharma
260315
Bavarian Nordic
Antal
107
476
148
Kurs
466,20
105,00
336,00
Købskurs
466,20
105,00
336,00
Udbytte
0
0
0
+/(44)
(44)
(44)
Siden start
0,0%
0,0%
0,0%
2015
0,0%
21,8%
17,5%
+/-0,1%
-0,1%
-0,1%
Gevinst/tab på seneste fem solgte aktier
Porteføljeresultat
Startkapital pr. 26. marts 2015
+ realiseret gevinst
+ urealiseret gevinst
= kapital d.d.
500.000
0 Porteføljen
0 OMX Nordic Health Care Index
500.000 OMX Nordic 40 Index
Opstart af nordisk healthcare portefølje
Økonomisk Ugebrevs nystartede modelportefølje ØU
Nordic Biotech & Pharma, tager udgangspunkt i den
nordiske børsnoterede sundhedssektor, som i skrivende
stund består af 96 selskaber fordelt på 58 svenske, 20
danske, 12 norske og 6 finske.
Porteføljens afkast vil løbende blive holdt op imod
det ledende nordiske sundheds-aktieindeks OMX Nordic Healthcare Index, samt det ledende nordiske Large
Cap indeks, OMX Nordic 40 Index. Porteføljens primære
objektiv vil være at slå afkastet for OMX Nordic Healthcare indexet.
Tre aktier købes til porteføljen
De seneste dages uro på aktiemarkedet har resulteret i
relativt voldsomme kursfald på en lang række biotekselskaber i den nordiske region. Vi vurderer, at kursfaldene er
midlertidige og at de fundamentalt sunde aktier, vil rette
sig igen. Vi benytter derfor denne uventede købsmulighed til at foretage vores første tre opkøb til porteføljen:
– Vi køber Genmab til modelporteføljen, da vi forventer at fokus over de kommende måneder vil rette
sig mod CD38-antistoffet Daratumumab i forbindelse
med fremlæggelse af detaljerede kliniske data i knoglemarvskræft.
– Vi køber Zealand Pharma til porteføljen, da aktien
trods positive hjertekar-data med Lyxumia fortsat ikke
har reageret nævneværdigt herpå.
– Endelig køber vi Bavarian Nordic til porteføljen, da
vi vurderer at partneraftalen med BMS rummer betydelige synergieffekter, som i første omgang bør komme
til udtryk i forbindelse med offentliggørelse af fase III
resultater for Yervoy inden for de kommende uger.
Peter Aabo
Om ØU Nordic Biotech & Pharma Porteføljen
Porteføljen er fiktiv og sammensættes af nordiske selskaber, der opererer inden for sundhedssektoren og som opretholder
børsnotering på en af de primære nordiske børser, dvs. Nasdaq OMX, Nasdaq First North, Oslo Børs eller
Oslo Axess. Investeringshorisonten for de enkelte handler vil variere fra kortsigtede og dermed spekulative til mere langsigtede investeringer. Porteføljen bør benyttes udelukkende som inspirationskilde og ikke til direkte kopiering.
MODELPORTEFØLJE: MARKEDSURO GIVER GUNSTIGE KØBSMULIGHEDER - side 11
Nr. 1 – 26. marts 2015. 1. årgang
TABELLER
konomisk Ugebrev Formue
Side 12
Nordic Biotech & Pharma
Kursvindere/kurstabere marts 2015
Nordiske Healthcare selskaber: Top 10
Selskab
Land
Diamyd Medical Sverige
Brighter
Sverige
Sprint Bioscience Sverige
Karo Bio
Sverige
Bavarian Nordic Danmark
Immunicum
Sverige
Ellen
Sverige
Cantargia
Sverige
Zealand Pharma Danmark
Aerocrine
Sverige
Kilde: Yahoo Finance
Sektor
Biotek
Udstyr
Biotek
Biotek
Biotek
Biotek
Udstyr
Biotek
Biotek
Diagnostik
Nordiske Healthcare selskaber: Bund 10
Aktiekurs
26.03.2015
14,00
6,25
35,00
1,52
336,00
35,20
0,88
13,00
105,00
1,38
Udvikling (%)
Marts 2015
161,68%
122,42%
103,49%
98,69%
60,38%
55,75%
47,06%
44,44%
28,83%
26,61%
Selskab
Land
Hansa Medical
Sverige
Veloxis Pharm.
Danmark
Hofseth Biocare Norge
Kancera
Sverige
Biotie
Finland
Biohit
Finland
Karessa Pharma Sverige
ScandiDos
Sverige
Bionor Pharma
Norge
Onxeo
Danmark
Kilde: Yahoo Finance
Sektor
Biotek
Biotek
Medicinal
Biotek
Biotek
Udstyr
Biotek
Udstyr
Biotek
Biotek
Aktiekurs
26.03.2015
38,60
0,86
1,97
5,80
0,18
5,84
26,80
5,90
2,14
40,90
Udvikling (%)
Marts 2015
-25,05%
-22,52%
-18,26%
-17,14%
-16,82%
-16,21%
-15,99%
-13,87%
-12,65%
-12,42%
Aktiekurs
26.03.2015
1,97
0,86
7,20
1,62
5,90
78,50
2,26
26,80
30,70
14,80
Udvikling (%)
ÅTD 2015
-27,04%
-25,22%
-23,57%
-23,22%
-20,81%
-20,10%
-15,36%
-14,65%
-14,01%
-13,95%
Kursvindere/kurstabere år til dato
Nordiske Healthcare selskaber: Bund 10
Nordiske Healthcare selskaber: Top 10
Selskab
Land
Sprint Bioscience
Sverige
Diamyd Medical
Sverige
Karo Bio
Sverige
Chemometec
Danmark
Bavarian Nordic
Danmark
Probi
Sverige
Boule Diagnostics Sverige
Immunicum
Sverige
Ellen
Sverige
Dedicare
Sverige
Kilde: Yahoo Finance
Sektor
Biotek
Biotek
Biotek
Udstyr
Biotek
Medicinal
Diagnostik
Biotek
Udstyr
Service
Aktiekurs
26.03.2015
35,00
14,00
1,52
13,50
336,00
103,50
87,75
35,20
0,88
38,50
Udvikling (%)
ÅTD 2015
160,22%
159,26%
149,18%
106,11%
70,13%
68,29%
61,01%
60,00%
59,09%
54,62%
Selskab
Land
Hofseth Biocare
Norge
Veloxis Pharm.
Danmark
Serendex Pharma
Norge
Doxa
Sverige
ScandiDos
Sverige
Medivir
Sverige
Bioinvent
Sverige
Karessa Pharma
Sverige
Episurf
Sverige
Bactiguard Holding Sverige
Kilde: Yahoo Finance
Sektor
Medicinal
Biotek
Biotek
Udstyr
Udstyr
Biotek
Biotek
Biotek
Udstyr
Udstyr
Kursoverblik indeks
Healthcare Index
Selskab
OMX Nordic 40 Index
OMX Nordic Health Care Index
OMX Stockholm Health Care Index
OMX Copenhagen Health Care Index
OMX Helsinki Health Care Index
OSE35 Oslo Health Care Index
Euronext Next Biotech Index
Nasdaq Biotechnology Index
Kilde: Yahoo Finance
Børsnotering
Nasdaq OMX
Nasdaq OMX
Nasdaq OMX
Nasdaq OMX
Nasdaq OMX
Oslo Børs
Euronext
Nasdaq USA
Land
Norden
Norden
Sverige
Danmark
Finland
Norge
Frankrig
USA
Sektor
Index
Index
Index
Index
Index
Index
Index
Index
Aktiekurs Udvikling (%) Udvikling (%)
26.03.2015
Marts 2015
ÅTD 2015
1.621,39
0,55%
17,49%
2.382,64
2,76%
21,77%
1.769,76
-2,55%
13,05%
2.609,46
4,15%
24,08%
1.762,02
-4,04%
9,68%
482,98
2,82%
8,73%
1.751,34
-5,55%
20,72%
3.610,53
2,29%
13,63%
Aktiekurs
27.02.2015
1.612,51
2.318,62
1.816,07
2.505,46
1.836,27
469,72
1.854,30
3.529,71
Aktiekurs
31.12.2014
1.379,98
1.956,63
1.565,40
2.103,01
1.606,49
444,20
1.450,70
3.177,52
TABELLER: KURSVINDERE/KURSTABERE OG INDEKS - side 12
Nr. 1 – 26. marts 2015. 1. årgang
TABELLER
konomisk Ugebrev Formue
Side 13
Nordic Biotech & Pharma
Kursoverblik selskaber
Nordiske Healthcare selskaber: Del 1
Selskab
Active Biotech
ADDvise Lab...
Aerocrine
ALK-Abelló
Allenex
Ambu
Arcoma
Astrazeneca
Bactiguard Holding
Bavarian Nordic
Biogaia
Biohit
Bioinvent
Bionor Pharma
BioPorto
Biotage
Biotec Pharmacon
Biotie
Boule Diagnostics
Brighter
Bringwell
Cantargia
Cellavision
Chemometec
Chr. Hansen Holding
ChronTech Pharma
Coloplast
Context Vision
C-Rad
Dedicare
Diamyd Medical
Dignitana
Doxa
Elekta
Ellen
Elos
Episurf
Exiqon
Feelgood Svenska
Genmab
Genovis
Getinge
Global Health P.
GN Store Nord
Hansa Medical
Herantis Pharma
Hofseth Biocare
Immune Pharm.
Immunicum
Kancera
Karessa Pharma
Karo Bio
Karolinska Dev.
LIDDS
Lundbeck
Meda
MedCap
Medical Prognosis
Kilde: Yahoo Finance
Børsnotering
Nasdaq OMX
Nasdaq First North
Nasdaq OMX
Nasdaq OMX
Nasdaq OMX
Nasdaq OMX
Nasdaq First North
Nasdaq OMX
Nasdaq OMX
Nasdaq OMX
Nasdaq OMX
Nasdaq OMX
Nasdaq OMX
Oslo Børs
Nasdaq OMX
Nasdaq OMX
Oslo Børs
Nasdaq OMX
Nasdaq OMX
Nasdaq First North
Nasdaq First North
Nasdaq First North
Nasdaq OMX
Nasdaq OMX
Nasdaq OMX
Nasdaq First North
Nasdaq OMX
Oslo Børs
Nasdaq OMX
Nasdaq OMX
Nasdaq First North
Nasdaq First North
Nasdaq First North
Nasdaq OMX
Nasdaq First North
Nasdaq OMX
Nasdaq OMX
Nasdaq OMX
Nasdaq OMX
Nasdaq OMX
Nasdaq First North
Nasdaq OMX
Nasdaq OMX
Nasdaq OMX
Nasdaq First North
Nasdaq First North
Oslo Axess
Nasdaq First North
Nasdaq First North
Nasdaq First North
Nasdaq First North
Nasdaq OMX
Nasdaq OMX
Nasdaq First North
Nasdaq OMX
Nasdaq OMX
Nasdaq First North
Nasdaq First North
Land
Sverige
Sverige
Sverige
Danmark
Sverige
Danmark
Sverige
Sverige
Sverige
Danmark
Sverige
Finland
Sverige
Norge
Danmark
Sverige
Norge
Finland
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Danmark
Danmark
Sverige
Danmark
Norge
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Danmark
Sverige
Danmark
Sverige
Sverige
Sverige
Danmark
Sverige
Finland
Norge
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Danmark
Sverige
Sverige
Danmark
Sektor
Biotek
Udstyr
Diagnostik
Medicinal
Diagnostik
Udstyr
Udstyr
Medicinal
Udstyr
Biotek
Medicinal
Udstyr
Biotek
Biotek
Diagnostik
Udstyr
Biotek
Biotek
Diagnostik
Udstyr
Medicinal
Biotek
Diagnostik
Udstyr
Enzymer
Biotek
Udstyr
Diagnostik
Diagnostik
Service
Biotek
Udstyr
Udstyr
Udstyr
Udstyr
Udstyr
Udstyr
Diagnostik
Service
Biotek
Diagnostik
Udstyr
Service
Udstyr
Biotek
Biotek
Medicinal
Biotek
Biotek
Biotek
Biotek
Biotek
Biotek
Biotek
Medicinal
Medicinal
Investering
Diagnostik
Aktiekurs
26.03.2015
25,90
6,15
1,38
725,00
2,13
152,00
10,85
596,50
14,80
336,00
197,00
5,84
2,26
2,14
1,77
15,50
17,90
0,18
87,75
6,25
1,28
13,00
52,50
13,50
309,20
0,01
514,50
21,00
15,00
38,50
14,00
10,40
1,62
77,45
0,88
92,75
30,70
8,80
1,35
466,20
2,03
210,60
5,95
152,50
38,60
6,60
1,97
17,40
35,20
5,80
26,80
1,52
11,45
9,00
141,70
134,90
2,44
185,00
Udvikling (%)
Marts 2015
-3,72
-3,91
26,61
-5,23
5,45
14,29
-6,87
2,93
-10,30
60,38
-10,66
-16,21
-7,76
-12,65
-3,80
2,65
12,58
-16,82
22,73
122,42
-7,91
44,44
-2,78
-2,88
3,48
16,67
-1,25
0,00
-5,66
1,85
161,68
7,77
-1,22
-11,89
47,06
12,77
2,33
23,94
8,00
-4,33
-3,79
-4,84
-0,83
-1,23
-25,05
10,00
-18,26
5,45
55,75
-17,14
-15,99
98,69
-2,55
13,92
7,35
2,43
14,02
-1,60
Udvikling (%)
ÅTD 2015
37,77
2,50
32,69
11,37
10,94
2,01
-11,43
8,85
-13,95
70,13
9,75
27,79
-15,36
-7,76
4,73
18,32
1,13
-3,68
61,01
25,00
-1,54
44,44
33,59
106,11
12,72
7,69
-0,87
-4,11
-9,09
54,62
159,26
54,07
-23,22
-2,82
59,09
36,40
-14,01
25,71
17,39
29,39
5,73
18,45
17,82
13,13
34,97
-4,35
-27,04
17,17
60,00
2,65
-14,65
149,18
-13,58
42,86
15,39
19,91
4,27
-7,50
Aktiekurs
27.02.2015
26,90
6,40
1,09
765,00
2,02
133,00
11,65
579,50
16,50
209,50
220,50
6,97
2,45
2,45
1,84
15,10
15,90
0,22
71,50
2,81
1,39
9,00
54,00
13,90
298,80
0,01
521,00
21,00
15,90
37,80
5,35
9,65
1,64
87,90
0,60
82,25
30,00
7,10
1,25
487,30
2,11
221,30
6,00
154,40
51,50
6,00
2,41
16,50
22,60
7,00
31,90
0,77
11,75
7,90
132,00
131,70
2,14
188,00
Aktiekurs
31.12.2014
18,80
6,00
1,04
651,00
1,92
149,00
12,25
548,00
17,20
197,50
179,50
4,57
2,67
2,32
1,69
13,10
17,70
0,19
54,50
5,00
1,30
9,00
39,30
6,55
274,30
0,01
519,00
21,90
16,50
24,90
5,40
6,75
2,11
79,70
0,55
68,00
35,70
7,00
1,15
360,30
1,92
177,80
5,05
134,80
28,60
6,90
2,70
14,85
22,00
5,65
31,40
0,61
13,25
6,30
122,80
112,50
2,34
200,00
TABELLER: KURSOVERBLIK SELSKABER - side 13
Nr. 1 – 26. marts 2015. 1. årgang
TABELLER
konomisk Ugebrev Formue
Side 14
Nordic Biotech & Pharma
Kursoverblik
Nordiske Healthcare selskaber: Del 2
Selskab
Medistim
Medivir
Moberg Pharma
Navamedic
NEL
NeuroSearch
Neurovive Pharma
Nexstim Oyj
Novo Nordisk
Novozymes
Oasmia Pharm.
Onxeo
Orexo
Oriola-B
Orion-B
Ortivus
PCI Biotech Holding
Photocure
PledPharma
Probi
Raysearch Lab
Recipharm
ScandiDos
Sectra
Serendex Pharma
Serodus
Sprint Bioscience
Stille
Swedish Orphan
Veloxis Pharm.
Vigmed Holding
Vitrolife
Vivoline Medical
Weifa
William Demant
Xvivo Perfusion
Zealand Pharma
Össur
Kilde: Yahoo Finance
Børsnotering
Oslo Børs
Nasdaq OMX
Nasdaq OMX
Oslo Børs
Oslo Børs
Nasdaq OMX
Nasdaq OMX
Nasdaq First North
Nasdaq OMX
Nasdaq OMX
Nasdaq OMX
Nasdaq OMX
Nasdaq OMX
Nasdaq OMX
Nasdaq OMX
Nasdaq OMX
Oslo Axess
Oslo Børs
Nasdaq First North
Nasdaq OMX
Nasdaq OMX
Nasdaq OMX
Nasdaq First North
Nasdaq OMX
Oslo Axess
Oslo Axess
Nasdaq First North
Nasdaq First North
Nasdaq OMX
Nasdaq OMX
Nasdaq First North
Nasdaq OMX
Nasdaq First North
Oslo Børs
Nasdaq OMX
Nasdaq First North
Nasdaq OMX
Nasdaq OMX
Land
Norge
Sverige
Sverige
Norge
Norge
Danmark
Sverige
Finland
Danmark
Danmark
Sverige
Danmark
Sverige
Finland
Finland
Sverige
Norge
Norge
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Sverige
Norge
Norge
Sverige
Sverige
Sverige
Danmark
Sverige
Sverige
Sverige
Norge
Danmark
Sverige
Danmark
Danmark
Sektor
Udstyr
Biotek
Biotek
Medicinal
Udstyr
Biotek
Biotek
Udstyr
Medicinal
Enzymer
Biotek
Biotek
Biotek
Medicinal
Medicinal
Udstyr
Biotek
Diagnostik
Biotek
Medicinal
Udstyr
Medicinal
Udstyr
Diagnostik
Biotek
Biotek
Biotek
Udstyr
Biotek
Biotek
Udstyr
Udstyr
Udstyr
Medicinal
Udstyr
Udstyr
Biotek
Udstyr
Aktiekurs
26.03.2015
40,00
78,50
49,90
10,40
1,22
3,29
50,50
5,72
335,00
315,20
19,90
40,90
127,00
3,89
26,47
5,40
12,70
30,80
30,20
103,50
66,75
183,50
5,90
118,50
7,20
3,10
35,00
11,80
89,55
0,86
10,10
159,50
18,10
0,78
580,00
40,20
105,00
20,60
Udvikling (%)
Marts 2015
19,40
-7,92
-1,19
-10,73
-4,69
15,03
-4,72
18,43
7,48
-2,57
-9,13
-12,42
-6,96
5,14
-9,16
-5,26
-1,55
-10,72
21,29
24,70
-8,87
0,82
-13,87
-8,85
-4,00
6,90
103,49
-7,45
-4,78
-22,52
-2,42
-3,33
-1,09
0,00
15,54
2,03
28,83
-2,83
Udvikling (%)
ÅTD 2015
45,45
-20,10
31,32
-13,33
-4,69
27,03
-0,98
-6,99
28,70
21,32
-0,50
5,96
-6,27
12,10
2,72
-1,82
-2,31
12,00
20,80
68,29
25,94
36,43
-20,81
18,80
-23,57
10,71
160,22
24,21
12,85
-25,22
3,06
-3,92
-1,09
4,00
23,88
17,20
26,51
16,38
Aktiekurs
27.02.2015
33,50
85,25
50,50
11,65
1,28
2,86
53,00
4,83
311,70
323,50
21,90
46,70
136,50
3,70
29,14
5,70
12,90
34,50
24,90
83,00
73,25
182,00
6,85
130,00
7,50
2,90
17,20
12,75
94,05
1,11
10,35
165,00
18,30
0,78
502,00
39,40
81,50
21,20
Aktiekurs
31.12.2014
27,50
98,25
38,00
12,00
1,28
2,59
51,00
6,15
260,30
259,80
20,00
38,60
135,50
3,47
25,77
5,50
13,00
27,50
25,00
61,50
53,00
134,50
7,45
99,75
9,42
2,80
13,45
9,50
79,35
1,15
9,80
166,00
18,30
0,75
468,20
34,30
83,00
17,70
TABELLER: KURSOVERBLIK - side 14
Nr. 1 – 26. marts 2015. 1. årgang
konomisk Ugebrev Formue
Side 15
Nordic Biotech & Pharma
ØKONOMISK UGEBREV FORMUE NORDIC BIOTECH & PHARMA UDGIVES AF:
Økonomisk Ugebrev A/S
Pilestræde 34, 4. sal, 1147 København K
CVR-nr: 31760623
Redaktionens tlf. 70 23 40 10
Kontakt: [email protected]
Hjemmeside: www.ugebrev.dk
ADM. DIREKTØR:
Per Pedersen
ANSVH. CHEFREDAKTØR:
Morten W. Langer, [email protected]
REDAKTØR:
Peter Aabo, [email protected]
JOURNALISTER:
Steen Albrechtsen, Lars Bjørnvik, Peter Aabo, Bruno Japp,
Teddy Wivel, Ejlif Thomasen, Peder Bjerge, Stephan Wedel
Alsman, Carsten Vitoft, Morten Sørensen, Sten Thorup
Kristensen, Lars Abild
ÅRSABONNEMENT:
Private: 2.500 kr. inkl. moms
Firmaer (5 brugere): 15.000 kr. inkl. moms
Medier: 25.000 kr. inkl. moms
www.aktieugebrevet.dk/oubp
FORBEHOLD:
Informationerne i Økonomisk Ugebrev Formue Nordic Biotech
& Pharma stammer fra kilder, som anses for at være pålidelige.
Vi påtager os intet ansvar for materialets fuldkommenhed eller for rigtigheden af informationerne. Vi opfordrer ikke til at
købe eller sælge værdipapirer, og vi påtager os intet ansvar for
eventuelle følgevirkninger af beslutninger, der træffes med
udgangspunkt i informationerne i Økonomisk Ugebrev Formue Nordic Biotech & Pharma. Læserne opfordres til at søge
supplerende og uddybende information vedr. udstederne af
værdipapirerne og den seneste udvikling på børsmarkederne.
REDIGERING OG LAYOUT:
Rung Creative
GRAFIK OG RESEARCH:
Benjamin Kjærgaard Hansen
DESIGN: Jakob Bekker-Hansen.300dpi.dk
ISSN 1903-8666
BOGHOLDERI:
Jørgen Olsen, [email protected]
KOPIERING ELLER VIDERESENDELSE IKKE TILLADT
side 15