Erfaringskonferanse om kunnskapsbasert praksis

Omsorgscentret
Hjortespring
r!*
ir,,,=!
Beboerbladet eHjorten'
Marts, april og maj
20t2
wtrw,LiorteaDilnq.org
lhjemmestdeE er klar ca. 15, marts 20I2l
REDAKTIONEN
MonaSkov
HennyHolmstrom
MaleneBjergOlsen
Lis Munk
B 1A4
B 384
Aktivitetscentret
Aktivitetscentret
Forstander
lndlag til naste nummer af,,Hjotten" tegges i postkassen ved
Aktivitetscentret SENESTfrcdag den 11.maj 2012.
Indlag kan ogse - med fordet - sendes via mait til [email protected])sut.kk.dk
elIer nalen e.bi e&.olsen(dsul.kk.dk
Navn og bolignummer skal vare redaktionen beken.tt.
Familie, venner og medathejdete er velkomne tit at skrive i btadet. men
alle indleg skal vare i beboedorum.
Beboereder har rund ellet hatvrund fodselsdag vit blive nevnt i btadet,
hvis ikke cleter givet beskedtil Lisl Malenei Aktivitescentret om andet.
Redaktlonendeter nddvendigvisikqe mening me{ de personerder skriver
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Kere kesere
- beboerc,Jilmilie, venfierog
Beboefiladett'Hjortent'
adkommerpd folgende
dagei 2012:
Torsdag
den31.maj
Frcdagden31.august
Frcdagden30.november
Ret til Endringd forbeholdes
Et nyt dr er kommetmedsneog kukle,
mel1fordret er pA rej og det sammeer
fiatugegodeakliviteterpA Hjortespling
- bddeudeog lnde.
Lcesunderoverskriften"Fokaspd.-.",
hvoldanfi pd Hjotespring arbejder
medKobenhavnsKommunesreformprogram "Frapassir til aktiv"
Redaktionenonslier all e
et [email protected]
Vi er glet indi fordrs- der 6le.ser
mflned,erne
lunerevindeogi haven
piblerblomsterne
f rem.
Deter end€jligtid, der
gtvernyenergt.
Her pdHjoriespring
kanvi
ogsAse I rcm lil gode
oplevelser
i 2012.Bl.o.har
vi onsdag
den9. moj,hvor
vi fejrer husetsfodselsdog.Huseibliver34 dr.
Detplejerot ve.reen
dejligfest, hvorder bliver
giorl megetfor at gsrc
del til engodoplevelse,
for \eboernepE
Hjortespring.
F
I'
t'bl
1.,
I
"t{
t
tl.l
Vi kanogsdse fremtil den
24.mcj,hvorvi har
"Altcn-kosse-plantedo9".
Festsolen
vil blivefyldt
medblomster
ogdet vil
bliveengodlejlighed
iil ot
kobeblomster
til stuen
elleroltqnen.
Mqnkon
kabebddejord ognye
qllankosser,
hvisrironhar
6rugfor det. Personqlet
f ro Aktiviletscentref
vil
std klariil ot hjcelpe
med
oi plonteoltonkosser
til.
PAHjortespring
har
[email protected],ning
hsi prioritet.09
vi horet bredtudvclg
of
treningstilbud.
Derer
o95A
monge
sociole
oktivitetersomf.eks.
mondeklub,
dsnsi cof6.
HjortenogTullebusture.
Medh6betomet dejligt
fordr til allep6
Hjortespring
Venlighilsen
HennyHolmstro|n
ForctanferNyt
pi Hjo espring!
Kere beboere
Efter intet konner fiL
De visnebladestid er snartforbi.
Ner I gartu eememvoresparl! er
jordenallerede
daekket
afnye
forerstegn.Der skydef grupperaf
vintersaHter,erantisog peskeliljer
op afjorden.Velvidende,
at
snedronningen
stadigkanne at vise
sit isnende
snil heltfremtil apdl sa
bliver dagenelengere,lysereog
varmere,fbr hvert ninut der gir. En
dejligiid vi kansefiem tjl.
Ny velkomstpjece
oln
Hjortespritrg
Vi har feetudarbe.jdeten ny
velkomslpjece,som vi er rigtig stolie
all Der ff kommetmangeflere
infomationer i forhold til vores
gamlepjece,og dener illustreret
ned en nassedejligebilled€r.tvil
alle modtageet eksemplarindenfor
Hjortespringfir ny hjemm$ide
Voreshjemmesidehar verei lukket
ned,davi harvalgtat byggesiden
heltom.Dennyehjemmeside
vil
indeholde.nanseflere oplysnineer
endtidligereosvilv€re en mere
dynamiskside.Padennye
hjemmeside
kanI ogjerespirsrcnde
feks. folge med i Aktiviietscentrcts
ugeprogrammer,
hesercferaterfta
diverseudvalc,sebillederos meset
Dennyehjenmesidebliverindvieti
staltenafmadsog sidensadresse
er:
www.hjortesprine.orq
- ru skal der kunst pAveggeneon Miljs os arbejdsmilj6
SomI hal benaerkethd crsn
Smileygruppenigenetableret
en
pA
vandreudstilling sangareal€t
- kaldet
nellem voresto bygninger
tsrresnofen.
Vi tror pi, al deter et
godtvirkemiddeltil a1holde fokus
paet godtniljo og arbejdsmiljo.
vi
hat i er gjodpladstil en
tegnekonkrrrencefor voresbsm,
bornebom,
nevoerog niecer.Eneste
kav fbr at deltageer at v€rket
fonaeller/visernogetom niljo
/arbejdsmiljo.
Kunsrneme
bliverdeltop i
alderskategorier
0 - 8 ar,9 -15ar og
16-18ar.Dervil naturligvis
blive
udrabtvindere,
narudstillingen
lukkesned.
J€ssnsk€rjeralle
el dejlictforar.
ir
i)
Mangeforerchilsner
Arni Svane
VELKOMMEN
til beboerc.let ull!
Else Mttgot Nielsen
Ebba Karlsson
Nora Sore sen
AaseA, E, Nielsen
Birthe Henriksen
Randi ElisabethS| endsen
Ejner & Inge G, Larsen
er ind erter l. dcc.201I
A 248
A 254
A 345
A 348
B 190
B 292
B 275
Til
Vi hdber, at I allefdr en gotl tid het pd Hjoftespling.
A
TILLYTIKE
Karch Mqrie Spiirck
Er littg H ttr.tl.l Nielsen
Fr anceLis Skovengaartl
ErtuaHansine Jotgensen
GretheAmelqn.l
Ellen Maryrethe Lafien
Nihnfi Oxheih
Evelyn Ealse
Inget JensineJehsen
A 339
A 352
A 295
B 186
B 274
B 276
B 371
B 391
B 479
2. marts
10. marts
14.ma s
18.marts
5. apfil
21. april
15.maj
23. maj
27. maj
80 ir
85 dr
80 itr
90 ,itr
95 dr
95 dr
80 At
90 dt
100irt
Vi onskerTILLYKKE og hdbe4at I mdfd en dejligfodselstlag.
Omsorgscentret
Hjortespring
per6renderadet
BrugeFog
2012
Navnog adresseliste
Beboere:
Kommenhaven
31,bolig184
2730Herlev
Ilt.:44534185
E mail:[email protected]€soino.oro
Kommenhaven
3'1,bolig384
2730Henev
Tlf,:44940785
E-mail:
[email protected]
Parorende:
BirgilCoher
Hojbjelgvej
19,2.
2730He ev
Tlf.:44911606
E-mail:
[email protected]
Tlt:28370334
E-mall:
[email protected]
Lundebjerggadsvej
142 2. th.
Kommenhaven
3'1,bolig486
2730Herlev
Tlf.:39204313
Kommenhaven
31,bolig374
2730Henev
1f.: 24927643
ft.:44521526
E-mail:
[email protected]
1 t.: 44521525
[email protected]
E maiL:
TLi:44847008
lvobi:50989248
E mail:[email protected]
Enshojvej46
3660Sief ose
rr.: 23723014 | 481a3938
E mai: [email protected]!!
()G
tsRltnc][email protected]:I
Kere allepd Hjorfespring!
Nugdr vi de lyserefider i
ndde ogi havenvrinler det
mederantisog [email protected]
Derer konnet det pAbudfra
konmune,
Kobenhavns
af der
ikke lengere nd serveres
saf f evan
d pApbj ecentrene.
Del har nedfort negef
blandedereakfionerpd
Hj ort espring.Begrundelsen
er, at seflevander nere
ncettendeendegentlig
nerende ogderfor kandet
tagenogefaf appetitfenfra
dennad, son serverestil
hovednAltiderne.
Det er altsd ikke for at
f rafagebeboernenoget, ai
pdbuddefer konnef, ne
forndlet er af frenne
sundheden.
nf'^\| r,
Pengefil hyggekassen
mdikke
|@.ngere
[email protected]
ned huslejeogserviceydelser.Det belyder, af def
er op fil denenkelteafdeling,
at sanlepengeneind,hvis
non onskeral haveen
hyggekosse.
Del er frivilligt
for denenkeltebeboer,on
nan vil vere ned i hyggekassen.Pengene
skalbruges
til [email protected] i
afdelingenfor de beboere,
der er betaler til hyggekassen.
Medonsketon et [email protected]
fordr pd Hjortespring.
PdBruger-og
Pdrorenderddets
vegne
MonaSkov
(
t
l"il 1ill /9,\fl{,1f
Omsorgscenl
ret Hjortesprirg
Referatfra Bruger-ogPirorenderidet
den6. Februar2012
BygningB
Godk€ndeberf refer.I frd 3idst€node
tkt,2
Orienterins lra lornaden
mde, hff vEretlEget afjul os
Perioden
nellm sidsie-ogd.d.
nyi&stridCanenter. Det he verel fint og n tlsaften vai ogst vellyl<l<et,
Dererneninsen,!t derskalvere sosn.ssistflteri allenvasti aueafd€linser.
Detharmedfen,at noglelsistenterer fl)trertil andreafdelinser.
Orientenf,Atm dne^eudqlg
ved ne$e modeskalder [email protected] fesler.Os det er
aLtivei aftelingeme.Men der erjo nogleder skalhave
Kdkkeneter altid goderil at lyneril konsruLliv kitiL GeneEltet der slor
tilfredshedned naden..Del son hd lErel kiksl bliver der lettet op pe.
Ved sidstemde !e der debaton, ai beboeneikLe hlnne fa sa{tevandneF
lilnAltideme,
Pkt 4
Orierterins lra forshder^ouschof
saftwmd indeholderlommekalorieros er ikle nsende, nm de netlei
Dered spiserbeboemenindie. I stedel*,n derrilbydB nell! ved eller
Omsorgscentret
Hjortespring
Referatfra Bruger-ogPirorenderidet
den6. Februar2012
J€sei bleverkontake! afAnne mgaendepeNonalelsrygning.Pe6onalerstr
tlere sammenud og ryger I denne1idmedkuldefryserbeboeme,n& de
sidderi sphestuenos aliandorenlbnes. Reelener, at der kun gar enud af
gangenfor at ryge.
Hygsepense
lil jkkenee blivetnikketoverPBS,
idetdetadminishliv€
t€llsskab LaDmAoplaele for seryiceydeher.e.De Gspektir€afdelin8er
skalseh sr, for der.
En foreslorgselfra koklreh€tsdr udpa, om det kunnevEre enide nod vm
madtil juleftokosteni festsalen?,
sasonhanbnrgrygned stuyedsmnlangkll.
Der var dslle freninser i ddet. Del tagesoF ieenved nestetudq
rostandefADi SvmegAr!A pension
i 2013.
Der har veret ildebmndi enafdelingi A' huset.Del er nvist hvld aNaeenrtr.
Miskeet levende
lys ellerenclgdel.Pesonalet
fikslukketbtudeninden
?lri.s
Nbst€node
D.30.atil20l2, kl. t2.4si m.deldkaler
Ame og Susanne
sftaler endalofor foredF8 en€j sebeskilelse.
Hennysyntes.
at dedaglige
seNiere!erfortynde.
Ame forespurcteon vi harennetcafe,hvor beboornek n konnq Hertil kan
SusMneopltse,d delharvi han,nen denblevitke brusr.Enkeliebeboere
Hemy fatulle, at beboemeskalvere nere aktive.Suannekunnefon€jle, ar
deLer rigtiei.Dethedderna "passivtildktiv" i egetliv ogerFolitiskbestent..
Beboemes
esneE$oucerskalnedindmges
i daglig&een,
md llr
selvrolgelisdenhjElp deref btug for.
Lisbethar foreoe! al fa Sondassavisen
lil Hjorteslring dog udendet er
lykkedes,Jemie vil oEsAprole, at fA smlisavisenherud.
BO6EN
KOMIJ1ER
2012:
udtil dighver 14.dageller6ngang
At bdngematerialer
til din dgraf vores
leveres
Materialeme
omm6neden.
medretw
Hantagersamtidigmateriale
biblioteksbetjent.
At lare dig matedalemei dentid dettagerdig at lese
osv.udenat detkosterdig nog€t.
bogen,horelydbogen
hvormegetoghvorlengedu
At deter gratisuanset,
liner. Vi kan doganmodeom,at megetnye og
materialerikke beholdesunodigtlange.
efterspurgte
At biblioteketi dagikke kun udlflnerbsgerog lydboger,
menogsi frlm ogmusih
Ringog fr enaftalemed:
Med venlighilsen
MarleneAndkjar Christensen
Christensen
ellerJesper
525733
44 5257 32144
Telefon:
Fokuspa q
"Fro Possivtil Aktiv"
"Indre notivofion er
drivkraften, der kan frenne
[email protected]$i g adfcErdag
skabeen bevegelsefra passiv
nodtoger til oktiv delfager"
KilderKled Fredehs,
Innovoior,
forlotrer , lege og fo.edrcgsholder
Det er ikkeql genoptraehjng
Kolja& Kiriskol+oge
sigof. Der
er nemligforskelpEoh de+er
visiiotioh
i forholdtilservice
loven(det er os)eller
(efter
sundhedgloven
[email protected]).
I Ksbenhovns
Kotnmunes
reforrnprogran
"Aktjvogiryg
helelive+"Irs 2011
, [email protected]
vaegfp6,oi borgerneskolkunne
kloresi9selv,bedsimuligf.
Det
giver frihed,livskvalifet og et
bedre helbred,ndr nan er
hovedrolleni sif eget liv.
Fra passivtilaktiv er [email protected]
der f orcgArheledogne+.
bel
be+yder
, ol beboeftepa
Hjortespring,
bddeskolho'
mulighed
for ot 9d+il
vedligeholdende
+re. ngi AC
somttraahened Koljo& Kiri.
Derforskolbeboerne
herpd
Hjorfespringogs6ho'hlulighed
for ci udvikleellerbevorede
funkfionerde hcr.
Sdlnlidiger def vigtigt,hele
pAdesmd
lidenqt ho'fokus
hverdogsiihg.
[email protected] i
glqs.Selvgdfra stu€iil
Spiseslue,
selv+B.rcsl6v of ,
selvisge ioj pAo.s.v.
I hidien cf nor+s,skolKq+jo&
Kiri,voresergoteropeuler,
+il
ihiroduktioni hvordon
genop+rcenihg
pAplejehjemskql
[email protected]
rcgler
Derer lovetei system,hvorde+
er tydeliggjor+,
hvornAroghvor
[email protected]
hldnge
rnoh
kohfA, ef+erf.eks.ot ho'[email protected]
sengeliggehde
i long+id
I vil fd hegetmereinformq+ion
lobetof forAr€+.Ind+il
dc,
[email protected] om,ot vi soti
jer, sa
medorbejdere
h1oiiverer
I er kloriil at logedehhye
udfordring,
vi for olvorgari
9on9medher pAHjoriespring.
AaniSvone,
fors+onder
& Lis Munk,okfivile+sleder
2011
ord o billeder
UddrcA
fro nytdrstole!CofeHiorten,fredogden30.decenber2011
v/ Lismunk
hvortiden denllyver
Iaznkengqng,
09 I mAiro mig,for jeg er ikkeAhder lyver.
Arel er gdet, menhvor hor vi hqft det ror+
vi hqr hyggelos scnmen- sAer del jo klort.
- \i 6levfeiret igen
HuselsFodsefsdcA
vi tnednoboerogmedven.
i festsqlenhyggede
- ned nf leverondar
Aftonkosseplontedogeh
vor sAsuperflotle, sotnvi [email protected] set demfar
blomsterne
SonkfHcnsfesl - medOle6os- holddooPenfontostiskfes+
- allevor med- hvereneslege.s+.
vi sAbAl,songogdonsede
- dogaSleri detl'i
blevholdi solen
Fesl€n
hovdeAbneifor denhel+store5i
for vejrguderne
...igenvorvi nohge.
Somnerfesten
sohge
spisieogsanghyggelige
vi dcnsede,
Monge
fcmilierholdtsigenfcmiliekomsonmen
rommen
on festlighederhe,
igehdonnede
Hjoriespring,
DonseCdf€- uhml- medkish Coflee& en god"svingom"
ndrvi er [email protected] of ct danse- 09floskener tom
96rvi [email protected],hvorer de+dogrori
ot kunnelavehverdogen
omiil enfest, i enfort.
':tn
"*n
Korsten,honer voreslrofos+epionisi
og i heledecenber, gi'r hdndehet ekstro"pift"
Medhdrhohikd,sqxofonogquizon melodier
de skahheste
nelodier,ruhdl i lokqletsvirrer
GreenVoffeyGospefkor,[email protected] el porgange
pdormene,
vi fdr gdsehud
n&rde syngerderesscnge
1
1
Voreskskkenpiger
er dyg-iiga
- de horfAel sAmdnge
"roser"
ot dal er [email protected]+holde,
pddeforbudiegloser.
Tok til os ollefor dret der er gAel.
sTJ€RNESTUNbER
mahge
horvi sonmen
fdet.
'itn
HjortesPring
Omsorgscentret
d. 13.februar2012
Referatfra kostmOde
Andetsen,
LlsbeihKnudren
Henninc
lftstenAnde6en,
loansorensen,
Heidemann,
AstaPou!sei
susanne
2012
den9.januar
af reieretetfra
Godk€ndeGe
lkkesmast
b€dr€ebleflarkrpr'
syntes
ablellesken
ulfrokonvarforhid osandr€havde
Nosle
varenunderlgbitetq andrevarmegetglade.
syntes
Nocle
d lebrddmedflddeskum
B 3 havdestadlgnogeneansefiet htrd€kadofer.
de allekanbliveko8te
pakkekaftonerne
il!adebeholde.ese
Kokkeneihu3kerat
kogerselverontog bliverejort
oftelor hardeB afdelingefne
dekogtegrOnsager
PAB-afd€lingernevar
og koces
kommerikogendeletsaltetvand,
peproblemet.
atgronsa8er
Detanbefales
opm€rk5omme
KylLingerikkeserissodlojeblikket.Kokkenetvilafprdvefriskferskkvinslsledeliorfro
bem€rk€de,
aiderlaronrk€romkyllnceltrmedoverlAr.
D€rrorandet
avetagurkesalai
at derikkeiojeblikketvarsasonforrrlskhjemme
Asiaforklarede,
-ovlB evservereiucenefterlilrullest€cen
kartoflerblevglent ulflEskesFcen
Defranske
(osl buleurmedquinoafrovariiil Kalvikarryvarogs,enret,dan g€rnevllhaveigen
at,alsovs,suppe.osd$5erter'
polserogvarmkartoflelra
rosti: Lasacne,
Endvjdare
kvlln€elarilf.okost
maneden
engangom
srestkalvel€veroc
hyLdebaEuppe
Onsker:
g adeformaden
Generelt
med2 halveeg.
Aldrigmereskink€schnitzell
Forloren
sklldpadde
Nastempdeerdei 5, hails2012kl.14.15
ABNINGSTIIIER:
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
efter oftale
Iefe:29.mai- 5.iuni
Salonen ligger i keld€r€n bygning A
under Akiivitetceerrtrel
..)'\l
->(
- -l/
ruvej mod forAret
, r.x\-rl/
)..
t\ \
Teksl: GunnarGrosen.
Komsol og skinpa mig.
Vinter,du skalga din vej.
Vinter,du skalreise vek,
nar du ser en vlnter'[email protected]
l.lusK Frr SE!o5E
GF.I/.KEBr{EVE
[email protected],geK, gek,
du skyldermig
et [email protected]
Ogo
Mii navn
det stdr
med prikker,
pas pA,
det ikke stikker.
@:(v D"@
Nu er det
ke{id,
[email protected]
og der'for
jeg dig sender
en vinter.gaek
sa fin og blid,
[email protected],om du
mig monkender
IL.JL][email protected]
KNRKfl
Der er folgendekirkelige
aftangementerpe Hjortesp ng
i mafts, apil og maj 2012
Grrdstreresferi Fesasaret
Tirsdagden 6. marrskl. 13-30
med nadver
v/ Karen-Bolette
Berg
Tirsdagden 20.martskl. ,13.30
v/ DennisJelstrup
Tirsdagden3. april kl. ,13.30
med nadver
v/ Karen-Bolette
Berg
Tirsdagden17.aprilkl. 13.30
v/ DennisJelstrup
Tirsdagden1. majkl. 13,30
v/ KjeldKure
Tirsdagden 15.maj kl. 13.30
v/ Karen-Bolette
Berg
Trilletieneste
Hvismanonskerat blivehentet
gudstjenester,
til ovenstaende
er der frivilligefra kirken,der
gernevilfolgedigderhen,
Aftal€vt,yderligeremed din
kontaktperson
ellerring pa
44941955
Krkebll til sudstieneste
Hvers6ndager der mulighed
for at benyttekkkebiltil
gudstjeneste
i sognekirkerne
LindehojKi*e ellerBirkholm
Kirkesal,Se narmerei Herlev
BIadet.
Hvisnogen6nskerhjemmenadver,kandetteogsaladesig
gore,ved at ringepa hevnte
telefonnummer.
Besgosven:
Hvisnogenonskeren
besogsven,
si koniakt
Sognemedhjelper
Allan
p6
custavussen tll:44 94 1955
| ovrigtkan
sognemedhjelperen
og
prastemealtid kontaktes,hvis
du onskeren samtale.Bed
eventueltpersonaletom at
formidleen aftale.
Referataf msdeti Aktivitetsudvalget
Maodagden2T.ltbruar2012
Anni forstdder
MonaB1.KirstenB 1, Chrisiha82, Me1€te83, HemvB3'
Tilstede:
Lis AC (rei)
(A1
A1, Hanne84, JehonaA2, IennieBruger& larsrenderedet )
sorden
Ad l.
Referatfra 3l.oktober2011godkeBdt
Ad 2.
Hvordanear deti Aktivitetscentret
. o"
* e t " " t o , t , a d d a a g o' L \ & K o i o s k o lt r " h e
\t'iaei
",,i"
o"aou* pA FUoa:D/: 8 r"'aa\e kdld?'
i",t,,'aia,,7a
'.ro,,'npn
aitta|bnde Hia 'h elLe'pd vcdhRn'de
t
"
""."
dae uio?hL" tt n nrre' itathoLdtiln?hirg
/'i not ti,epeulatn
i,i'ii ,,,',.
r***"
'is
a" b'd tebc'Iill?t'4Ja' atwrtisehotde
o !l d I - P d ' ^ t i t ' 1 k v
, e t t i e p i i n",,
tieheap
- 'iii"",,aa",
begx. at (let'aset I n{Na e narq \4oletoqttgen
a^-ii"
fi, n* * n-n inluilt ntes afieide osfat brl liqec
avordet
."r" on ti,"t po tl'oa^p':ag ag it le k"a Loea olt
,'t li*Jot att" tat \d t'or ]"n \a4 ae ItJ o'
,,, ,,n, a fi',"
pi,e 'ti.rc uae ",,it aebetae aea [email protected]'e'aBsao' to oiepit
ivettiett.lo and,:nc. i Jat \ercop'aerksanhep" De' etdej
sanlne i d\\eafdelinget
Ad3
HvordangArdeti afdelingerne
A1: var ikke rePresenterel
A2: var ikke rePrcsenlerel
A3: var ikte reprcsenteret
hvor vi bl a. har
B1: De1gar$iLieog roLigt.Vi hd lise haft elagenrlde,
snakketom hYggekasse
skerderil,ke semegetVi hartbr
B2: Det erlidt sv3ert.Idagiimeme
der
ogsommeridervises
travlt. Der er stadeien"syk1 b" o! omaftenen
fitn.
Ira 83 ned,sahunkahfafttEttean'
7""i to,^n , r, tz i,,iru. Merete
'ii",i^"
sdLtet'
i" i'"ia" 'k s*e al strlLk*eredaeenosopsal)elne'
'
.c,a et ,i.1'Jen ra\ ai;4
'ahqeren
t i to t t o n d " h " d t h d ' 2 4
Ller
ei: v;r*ho'n' rasela"r'fet oBeraserede ;\inrer denerde'
ireei i'fdetingenDe' Iolee"ned i w
a"' *
."t'
"r,i'
"*ln"*"
Wr ."a a"*, X-t"t or og hvadderellef er' Bankoer osseei hit
"".i"t,
ogseMatador'
i oieblikketserbeboeme
Alle gLedersigtildeteodevejrkomner.Beggebygnineer
km fi solind
d dv ; n d r en e - o Ck T l y d ed c r s t o r e e s i J o l . ^ e .
Ami tbreslarieenfl ordninsihusene,sabcboenekankonme meieud i
lxften.En "seJdvasrordning".
Sakanto nedarbeiderepe
skift,rere nede
os nydedegodeomgiveLser
og lejret,samneDned beboere
fta heleA-/
B- huset.
Planleeoesaxde-aktiviteier
dedase,Ac-medarbejdeme
komD€ri
afdelinserne
O
Ad 4.
Evalueringafdec€mber& julen 20Il
Delrargodt,at AC havdelaletprogrametfor heleliuseti godtid.
Detsjorde,at afdelingeme
lome titpasscegrejuleakivjrere.derefler
- og samnenlned koDtalrtle6one! fia AC. Det var et godt og
slrtrktureret
program.
- Gnndagfor heleA-,ts-huset.De! gik riglig godt.Der vaf godplads
ognulishedfor at hjelpealledervillha' der.
- KLippe'klistfe
osjulepyntvd ikk€godlpa dennade.Det skalskei
afdelineeme
teks. i samaftejdenedAC.
' JULEFROKOSTEN.
Det varikkesi sna.t medoste!.Det lar ikke
nenrlat deleud.Afdelingsledeme
havdeglemtatbesiillealtemativtil
svjnekod,ril demder ikke spisefdet.Kan vj provenogetn].t?
Arnii & Lis loftalte,al samme
troblematikharv€let ople !a et
ledennode.
Her erdetbleretbeslutlet,
atri til neste"Husets
jul€frokost'skallroaeat ha' f.eks.s?nlangkalmedsknrke& kalkun
sanrtsukkerbn'ne
karbfler.Derefierrisa lanande.Det er ogse
julenad og aileafdelingef
+ ffir
holdefaltids€$kilt juLefroko$
dejlieenad o! helejulen.
Monafod€Ller,atBl hellerrilholdefasti "dengamlefrokost".
Mennu lrover vi nogetnlt nsstegang- oe evaluerer
se!e dei
eftedolgende.
Ad 5.
HusetsFods€lsdag
den9. maj 2012k]. 12.00 - 15.00
Det er en"vi plejer"fest,medfl€eskesteg
og islagkage
O
Vi harvalgtat daekhe
et rigtietfodselsdagbord
i rodt og hvidt og
medmasseraf flag.Llvidepoiletoser,
rod dug,hvidesenietter.
Lis skalringeog sporg€Ka$tenog hanvil komne og spi1le
sammen
medGeftRostock.
Sanger
Congratlations,Det er i daget vejr et solskinsvejr,
Hvor
er detn.gmtat vaereglad,For allede smiblomster,Jegved,hvor
derfindesenhaveseskon.
Kan vi mon fe KaNten til at spille "hip huffa det ' min
fodselsdag"?
Ad 6.
torsdagd€n24.maj
Altan-kasse-plante-dag
Somsidstear,vil vi i
vi skaligeni fu ha' endejligplantedag.
medLille Birkholln, laveenaftalemedBistrup
samarbejde
fa giedeaftilbuddet.
planteskole.
Ogi er,kanallebeboere
ervek O
Stilladseme
Ad 7.
Valg til aktivitetsudvalget
skalvi
I forholdti11rye
reglerom"hverdagsdemokati",
fremoverholdevalgtil allivitetsudvalget.Anni & Lis har
udarbejdetenmetod€til at [email protected]
samt
ud til alleplejeafdelinger
Dervil blivelagtmateriale
nerdeter klar.
bruger-og parorenderedet,
Ad 8.
EVT.
Vi snakkede
musiktil SanktHansfest€nsamtSomme.festen
Lis undersoger,
omAndreas(sontil Anrettei AC) og hansband
kankommeog spilletil SanktHans.JensMuntholmkommertil
sommerfesten.
Ad 9.
Moder2012
Mandagden23. ApriJ
Mandagden6. august mandagden29.ollober
Vi var ikke si maneetil msdet- HUSK altid at
meldeafbud,s5vi ikke sidderog venter.
Tak for et dejligt og effektivt moile
MangeAKTIVEhilsner
fra Lis
Hverdagsdemo
kroti pdHjortespring
Fremover
skolder vere volg+il Aktivitetsudvolget
Det [email protected],ol 4ktivitelsudvdlgei
frehov€r besrArof f'lgende
.
.
.
.
1 n'€dd.bejdero9 en bebo.t ttahvet ot de7 plejeoldeliryer
2 parareude
fro Bruger .g pAtutefteta.ki (entrc hyerbygning)
Lis fro Akrivirets.enrrer
AnniSvdne-forsiahder
Der [email protected] 3r (mdreriole
09 dotoud everesqf Anni& Lis )
.
.
I hverplejeofdelihg
I Brlger- A drsrend€fAdet
- 09 fdr snokkerhred
Beha.r09 nedorb.ider frcsommeafde ingsomorbejder
dvrtg. behoetei olde ingenind.n nademe.
Det er df stor b€iydning,otdet er hebae.ederg.rbrug of Akrivirerscerrrei,der
Lig. son der €r vigiigr,ot de medofbejdereder
b iver volgi,hor inier4se iar
[email protected] de Togende.
Derholdesmode4 9on9eon a.€r- o9der drrftes bl.o.folgehde
. Hvofdon
?
s8r det i Ak'iivitelscentrer
. Hvorddn
garder nedqkiilitet.ri Afdetingene?
'hvordah I"
. Inspirotiontihihqnden
9or
. [email protected]
of kohhende
indflydetse
pdhenu09
f€st€r hefunder
23.februo.2012
Nyt fro Aktivitetscenrret
[email protected]
Hjories0ring!!
i
Forareter pe vej og vi, Personalet
(AC), serdet
Aktivit€tscenieret
somenrig lejlighedtil, ai fa
medud ognydeden
beboere
dejligenatu.
Tullebussen
T-i ,il,igtig g"^. luu"no" ."d
har
vores"Tullebus",mendesvsone
vi gennemlPngeretid haft
forskelligeproblemermedbussen.
Detharbl.a.medfolqatvi har
mettetaflyseendelture l
skrivendestunderbussenigenPe
verkted, menvi haber,at dersnart
kansesenendePeProblememe
Vals til aktivitetsudvalq
nummeraf "Hjort€n"blev
I sidste
detbeskevet,hvordanma! Pa
vilpdo tere
Ilj ortespring
for beboeme.
hverdagsdemokraii
I denforbindelsevil derfremover
blive a$oldt valgtil aklivitetsudvalget.Udvalgetharhidtil selv
hlndplukketnYemedlernmer.
Fremoverskaldervere stoire
mulighedfor beboerc,deronskeral
haveirdflydelse,Pi hvilke
at{tiviteterog storrear'(angementer,
beboeme
dertilbydes
Pa
Hjort€spring.Anni Svane& Lis
Munk er i ojeblikketvedat
planleggeei valg.
Aktivitelscenbets
TELEFONTID
er hverdagekL 8.45- 9.30
samthverdagekL 12,0012.30.
44 54 74 0l
tlf.nr',
I kanringepaovensteende
hvis I endagbliverforhindreti,
ai konrmetil denaftaltetr&ning.
Fastelalnshyggei Cafi Hjorten:
Arr..nsementerdr 2011/12
Onsdagden9. maj
Husets
fodselsdag
34 ar
Kt. 12.00- 15.00
Torsdagden24.maj
Altankasseplantedag
Onsdagden20.juni
Midsonmerfest
KI.17.00_21.00
Fredagden10.august
Sommerfest
Kt. 16.00_ 20.00
Der wrlest ogfan'et,.
... letrrefastelayns
bo er. .
Onsdagden12.december
Julefrokost
i salen
K. 12.00_ 1s.00
Informationerom aktiviteter
I aktivitetscentret
harvi mange
fasieaktiviteter,somliggerpA
bestemte
ugedage.
Dissealdiviteter,
samtspeciellearrangementer,
kan
sespAvoresugeprcgranmer,
som
bliversatoppAopslagstavler
i
afdelingeme
og udvalgestederi
srueeBgen
nveruge.
Vi fonoger,savidt deter muligt,at
gennemfore
allevoreaktivitet€r,
selvomderind imellemer ferie,
kurserog sygdom.Hvis enaktivitet
bliveraflyst,sev detentenstape
ugeprogmrnmet,
ellervi giver
beskedtil debe&fiebeboere.
...ogmasserafhygge.
Mangevamlehilsner
FraLis, Katja"Kiri, Grethe,
Annette,Rie,Malene
og voresfrivillige
Henderne
Der er hander som hvideliljer,
og h&nder som roser iknop,
der er hender med sterke viljer,
- en h1nd kan vere sEsmuk.
Der er hender, som altid krever,
og hander, som helst vil gi',
der er store, barkedenever
- og hander med dr1mmei.
Der er hander, som skelver folsomt,
og hander, som dirrer forskremt,
og nogle,som hviskererotisk,
mensandreer dybt beklemt,
Der er blide vedmodigehander,
og hander, som altid ta'r hqrdt,
der er hander, som kommerimode,
og hander, som vendersig bort,
Der er bitte, bitte sm1 hender,
som endnuintet har med,
og gamlesenedehander
sE fuldeaf aftenfred,
Der er travle, uroligehender,
og hander sA triste og gr3,
og nogleer flagrendefugle,
som ingensjal kan forstS,
Af RosaAbrahamsen
(Blegdammens
rose)